Staking legt Engelse spoorwegen lam Toeristen gestrand en industrie bedreigd W iS poorwegongeluk twee doden IMP eist Duizenden genoten van schoonheid snelheid en strijdvaardigheid IJMUIDER LOGGER WON DE HARINGRACE D Mr. op 1 r Verkeerschaos op Pinksteren JAMBORETTE AFGELAST D. G. v. Beuningen overleden Liftend of lopend naar huis ILSY: MODESHOW VANONZE LUCHTVAART Koninklijk Paar was aanwezig op vliegveld Ypenburg Soest: 25.000 Burger neemt contact met dr. Drees Reconstructiekansen nader bezien V .H sill DERTIENDE JAARGANG No. 3087 Weerbericht Voor I ronw-mars op Zaterdag 11 Juni Nï. ACHT LICHT GEWONDEN BIJ BOTSING BIJ GELDERMALSEN 8000ste schip Rotterdamse haven binnengelopen Geluidsbarrière door ruiten kapot Motorrijder verongel ukt te Wassenaar Kabinet komt heden bijeen GROTE STAKINGEN IN ITALIË Eerste school meldde zich Jongetje verdronken Premier Eden pakte de eerste crisis waarvoor zijn nieuwe regering zich geplaatst ziet aan, door zich via de radio tot het volk te wenden. Dit gebeurde Zondag nadat 70.000 machinisten en stokers te middernacht het werk hadden neergelegd. Eden riep de stakers op het werk te hervatten en waarschuwde dat zijn regering ge bruik za! maken van alle macht die voor de bescherming van de natie nodig is. Maar Albert Hallworth, plaatsvervangend algemeen secretaris van de stakende vakvereniging, heeft de oproep van de minister president van de hand gewezen en opstandig verklaard: „Wij kunnen en willen het ten minste drie maanden volhouden. Wij zijn vastbesloten door te zetten." Soldaten helpen Nodtoestand Zij zullen niet Koningin Juliana spreken Zaterdagavond laat zijn twee personen om het leven gekomen bij een spoorwegongeluk bij Geldcrmalsen. Een uit Dordrecht af komstige goederentrein kwam daar om tien over half twaalf in botsing met een reizigerstrein, die om zeven minuten over elf uit Utrecht naar Eindhoven was vertrokken. De machinist van de reizigerstrein, de heer P. H. Gicspers uit Eindhoven, en de leer ling-machinist van de goederentrein, de 29-jarige H. Schragen uit Rotterdam, kwamen om het leven. Acht reizigers werden licht E vg'ï RUIM honderdvijf -en-twintig-duizend mensen hebben gisteren op het vliegveld Ypenburg genoten van schoonheid. snelheid cn strijdvaardig heid. Honderdvijf-en-twintig-duizend mensen, die, afkomstig uil alle streken van het land het spoorwegbedrijf cn andere ver voer-ondernemingen, alsook de organisatoren van de Internationale Lttchtvaartshoiu Ypenburg voor zware problemen stelden. is winnaar geworden van de haringrace 1955. Dit schip liep op Eerste Pinksterdag 's middags- om 12 uur in de Vissershaven van IJmuiden binnen. Zijn naaste con current, de Katwijkse Neptunus KW 45, meerde precies een uur later aan de Tegeltjesmarkt, ivaar. ondanks het ontbreken van een officiële ontvangst, toch velen het binnenkomen van de loggers ga desloegen. Ij? Zie verder pagina 3 Na gesprek met Chr. fractieleiders A7AN de zijde van de kabinetsformateur werd Zaterdag mede- gedeeld, dat hij deze dag gemeenschappelijke besprekingen gevoerd heeft met de heren Homme, Schouten, Tilanus en Willems. Deze besprekingen hebben er toe geleid, dat de formateur contact zal opnemen met de minister-president van het demissionnaire kabinet teneinde de mogelijkheden der beoogde reconstructie nader te bezien. Directie: C. A. KKUNING on Mr. K. VAN HORTTEN •O O Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. AANHOUDEND DROOG WEER Droog weer met in de nacht en vroege ochtend piaatselijk mist of laaghangende bewolking, overdag zonnig weer. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 1 Juni: zon op *.29, onder 20.31: maan op 17.01. onder Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. >1. S. BRUINS SLOT De eerste schooi heeft zich aan gemeld voor deelname aan <le derde Haagse Trmiw-mars. welke op Zaterdag II Juni genouden wordt. Het was de vierde kias van de school aan de Zonnobioerristr. 63 in Den Haag. die onder leiding van een der ouders mee zal io- pen in de speciale „schooi-groep" op de 10 km-afstar.ri. Deze groep zal duo: de jury af zonderlijk beoordeeld worden, om- da! speciale prijzen voor de scho len beschikbaar zijn gesteld. Het laat zich aanzien, gezien de ver zoeken cm inlichtingen, dat de Zünncbloemstraat-schoo! met de enige zal blijven. Inlichtingen voor de Haagse Trouw-mars worden verstrekt aan alle bureaux van Dagblad Trouw, waar tevens de brochure ...Me: Touw op mars" verkrijgbaar is. Aan de kantoren, cn bij dc heer J. G. van .AsHyacint-weg 16 in Den Haag, kan ingeschreven worden voor de 10. 20 en 30 km. Per postwissel of per giro ten name van ..Dagblad Trouw", Huy. genspiein 1. Den Haag, gironum mer 424867, kan eveneens inge schreven worden. Eoals destijds uitvoerig is bericht zou de vrij groot opgezette jamborette wor den gehouden in het Kraünger Hout. Vooral hel feit, dat er uit het buitenland weinig belangstelling was voor dit pad vinders-evenement heeft tot het afgelas ten geleid. Er hadden namelijk diverse bijzonde re voorzieningen getroffen moeten wor den en voor het kleine aantal deelnemers dat zich aanmeldde achtte men deze niet verantwoord. Er hebber, zich naar men aanneemt zo weinig buitenlanders aangemeld, aan gezien er dit jaar een zeer ruime keuze is tussen diverse internationale kampen. Een gelijksoortige jamborette in Amersfoort, vindt wel doorgang, zij het met een geringe ..meerderheid". Zondagmiddag is het 3-jarige 2oontje Ferdinand van de familie Schover te Scnoonhoven verdronken. Omstreeks half zes werd het jongentje vermist. Toen men een onderzoek ging instellen vond men het slachtoffertje in een sloot achter de nieuwbouw huizen. De ijlings te hulp geschoten leden van de E.H.B.O. en een arts konden nog slechts de dood constateren. U* EN grole verkeerschaos is tijdens het Pinksterweekcind in T' Engeland ontstaan door een landelijke staking van machinisten cn stokers hij de spoorwegen. Duizenden vacantiegangers, die voor dc eerste vrije zomerdagen naar de stranden, bergen en bossen waren getrokken, konden niet naar huis terugkeren. De industrie ziet zich voor dc ernstigste crisis sinds de algemene staking van I92(i geplaatst. Allerlei bedrijven die hun grondstoffen anders per spoor aangevoerd krijgen, dreigen te worden lamgelegd. In de ouderdom van 78 jaar is Zondag ie Ariesheim bij Bazel, in Zwiiseriand, iengevolg* van een hartemboli overleden de heer D. G. van Beuningen. laatstelijk president-directeur van de Steenkolen- Handels Vereniging te Rotterdam. De crematie van hel stoffelijk overschot zal in Zwitserland plaatsvinden, waar na de as naar Nederland zal worden overgebracht. Met Daniël George van Beuningen, op 4 Maart 1877 te Utrecht geboren, is een man heengegaan, die voor Rotterdam van grote betekenis is geweest. Door zijn werk is deze Utrechtenaar zich volkomen Rotterdammer gaan voelen. Hij gaf zich voor de Maasstad, waarop hij trots was. Reeds op jeugdige leeftijd kwam hij bij de Steenkolen Handelsvereniging, waar zijn vader directeur was. evenals ntr. Jacq. Dutilh. In 1903. op 26-jarige leeftijd, kreeg D. G.. zoals hij in Rotterdam in de latere jaren algemeen bekend werd. de leiding van het bedrijf geheel in handen. In de 45 jaar. dat hij in de S.H.V. is werkzaam geweest is het bedrijf, dat met drie scheepjes van totaal ongeveer 500 ton was begonnen, uitgegroeid tot een zeer omvangrijk bedrijf met een grote transportvloot en tal van dochteronder nemingen. Mix iff ft df V lonrrlingtr loügrr* ktcfim in Vlanrdingrn de 17* Tl Mnrir van fl ei Ie rij C. v. Toor HznA'.l'. te* rug, met 251/* kantje haring (de r«n>;5/ r«n 4 loggers) ann boord. De beman* nmg haastte zich huiswaarts* zodat een gedeelte van dr Pinksterdagen nog i/i huiselijke kring kon worden door gebracht. De VI, 71 had drie uur voorsprong op de tweede Vltwrdingcr, de VL 152 Etevo 1, die. 25 ka aan boord had, waarvan 20 ka eigen vangst» Slechts 200 van de 2.500 treinen, die volgens dc dienstregeling hadden moeten rijden, hebben Zondag de stations ver laten. Zü waren bemand met leden van een andere vakvereniging, die haar 17,000 machinisten en stokers bevel had gege ven aan het werk te blijven. Er is een bloeiende handel in bus kaartjes ontstaan, in het bijzonder jn de badplaatsen, waar duizenden gasten zijn gestrand. De Britse luchtvaartmaatschap pij B.E.A. werd bestormd met aanvragen voor vluchten tussen dr grote steden, maar vrijwel alle machine» waren ai •olgeboekt. Op dc grote wegen ontmoette met overal vacantiegangers, die al lif tend en lopend naar huis probeerden te komen. Militaire vliegtuigen cn 250 legerauto's zijn ingeschakeld voor het postvervoer maar bij de spoorwegen zullen geen mili tairen dienst doen. De regering heeft op het publick oen beroep gedaan om I. zui nig te zijn met brandstof, licht en clee- trische energie; 2. Zo weinig mogelijk transportmiddelen te gebruiken; 3. Zo weinig mogelijk van de posterijen, tele grafie en telefonie gebruik te maken: 4. Een lift geven aan iedereen, die mee wil rijden. De regering verklaarde, dat overal in net land ruime voorraden levensmidde len voorhanden zijn er. dat de staking geen reden is voor een prijsverhoging. Dc kranten hebben besloten het aantal pagina's tc beperken. Premier Eden zei in zijn radiorede nog, dat de staking cn gevolg is van de ver schillende standpunten der beide betrok ken vakverenigingen. Eden verklaarde dat een loonsverhoging voor machinisten en stokers tot nieuwe eisen van een van deze vakverenigingen dc National Union of Railwaymen zou leiden en dat de Britse transportcommissie ztch daardoor voor een eindeloze stroom sala ris- en loonsverhogingen geplaatst zou en. Ongeveer 20.000 arbeiders in zes Britse havens zijn al ruim een week in staking. Britse ministers, leden van de Kroon raad. zijn vandaag: naar Schotland ge vlogen om met koningin Elizabeth over leg te plegen over de spoorwegstaking. De Kroonraad, het college van de hoog ste adviseurs van de Koningin, moet b"u- eenkomen alvorens de noodtoestand kan worden afgekondigd. Een dergelijke maatregel wordt als aanstaande schouwd Het spoortvegongehtk te (ieldermulsen. waarbij twee mensen de dood vonden, heeft weliswaar bewezan dat het mo derne mat er iaat veel weerstandsver mogen heeftmuur zelfs het sterkste metaal begeeft het als de botsing ge. schiedt terwijl een tier l rein en in volle mart op ren andere stuit. (Van onze correspondent! Ecu groot aantal jongens en meisjes uit het gehele land. loden van de ver schillende jeugdorganisaties, zal 18 Juni te Leiden aan de H.M. de Koningin be-1 worden voorgesteld en in de gelegen heid worden gesteld, te vertellen van De eerste-minister, Eden. en de minis-1 hel werk. dat zij in deze organisaties ter van Arbeid, Monckton, zijn tc Lon-1 doen. den gebleven. j Uit Zeeland gaan 56 jongeren per bus Koningin EUzabe-th bevindt z.ich op j naar Leiden. Zij zijn uitgenodigd in j het ogenblik op haar buiten Balmoral i overleg met de Jeugdcommissaris ds. H. j gewond in Schotland. 'M. Straling te Goes. 1 d: 'Cj A...Y NA'if -.V."-!'! 0' 'r V7 &Usm'*r~zT'S.-jy (Van een onzer verslaggevers) Bij het spoorwegbedrijf werden die problemen opgelost door passagiers ia goederenwagons te stouwen op firt. vliegveld werden de problemen opgelost door ze niet op te lossen, maar toe ie laten dat duizenden cn nog eens duizenden mensen tegen de verboden in helemaal vooraan een plaats zochten, in het gezichtsveld van de gasten op de tribunes. kers dc voldoening te schenken dat ..het Westen" er zo slecht nog niet voor staat. Van xchoonheid. snelheid en strijd vaardigheid genoten de luchtvaartvrien den, reide we. Die schoonheid was er van begin tot eind, want op deze mooie voor jaarsdag waren niet alleen de zweef vliegtuigen. maar ook de bommenwerpers en straaljagers schoon zo schoon, zo fraai van lijn dat men haast zou verge len voor welke verschrikkelijke taken ze werden gebouwd. Die snelheid was er natuurlijk niet constant, want er kwamen zelfs twee vliegmachientjes in de lucht, die nog zijn overgebleven uit de eerste wereldoorlog. Maar er waren de snelle Hunters en de nog snellere Sabres, en er was boven dien de snelste man ter wereld majoor Charles E. Yeager. die. hoewel nu niet achter de sluurknuppel van een Bell 1-A zittende, toch nog meer vaart uit zijn ..Dog-Sa'are" wist te halen dan zijn col lega's. waarvoor twee luide knallen voor het publiek duidelijk hoorbare bewijzen waren. De strijdvaardigheid tenslotte oieeit niet alleen uit de snelheid cn wendbaar heid die bij het stunlvlïegen werden ge toond. maar vooral uit het slotdêfilé, waaraan 'dentallen vliegtuigen van de NAVO-landen deelnamen en dat mis schien bij machte is geweest vele bczoe- rp Ti-,.,,; tonner Mnrtha I de combinaties een jager naar huis kon- b iJmuidense Log gei wanna |dcn sluren Dt, lügg0rs die later uitge- 1JM 74 van de rederij Pronk varen waren, kresen nu dus gelijke kansen in de haringrace. En in de nacht van Vrijdag op Zaterdag waren de vangsten beter, zodat toen, zowel van IJmuidcn en Katwijk, als van Scheveningen en Vlaar- dingen. loggers konden gaan spurten om als eerste de Hollandse Nieuwe aan land te brengen. De Martha IJM 74, die als eerste bin nenkwam. heeft onlangs de bedrijfschaps- prijs voor de bestvorzorgde haring van de IJmuidensc cn Katwijkse loggervloot verworven. Zondagavond om half zes stoomde de VL 71 met Schipper Arie v. d. Toorn van de rederij C. van Toorn Hzn. als eerste Vtamvlinflcp schenen met 251é De eerste naeht. Donderdag op Vrijdag. -- Was de vangst te gering geweest dan dat was veel belangstelling aan de kade. Op Eerste Pinksterdag is in Soest de 25.000ste inwoner geboren. Het is Poul Niehorster. vijfde kind van de heer en mevrouw W. Niehorster- Christenscn. Gisteren is liet 8000ste schip van dit jaar de haven van Rotterdam j binnengelopen. Het was het Duitse m.s. „Arnold", dat 242 brt. meet en eigendom is van de firma Hermann Schepers te Haren aan de Ems. Hel schip kwam met een lading cokes uit Middlesbcrough en koos ligplaats aan de Waalhaven bij Frans Swarttouw. Vorig jaar kwam het 8000ste schip van de Vlaardingse schepen met 25!i ruim drie Weken later binnen. Dat kantje Hollandse Nieuwe de mond van b d op 21 Juni en toen was het de Koningin Wilhelmuwhaven, binnen. 'het ArgeritijHse „Rio Segundo". HONDERD-VIJFENTWINTIG-DUI ZEND zakdoeken gingen omhoog toen om zeven minuten over twee drie minuien vroeger dan was ver wacht H.M. koningin Juliana er. Z.K.H. prins Bornhard op de startbaan uit de Dakota stapten waarmee Gerben Sondcrman hen uit Socsterberg had ge baald. We durven dit aantal veilig ie noemen omdat het aantal zakdoeken nat door vergeetachtigheid of door andere oorzaken niet voor de dag werd gehaald ruim schoots zal zijn gecompenseerd door do mensen die met twee neusdoeken wuifden. Brandschoon zullen die doeken niet meer zijn geweest, want de meeste toe schouwers hadden al drie a vier uur op hel vliegveld zitten wachten. Zitten wachten, inderdaad, want het voorpro gramma waarmee die wachttijd zou worden opgevuld had niet veel te be tekenen: de leemten namen veel en veel meet' tijd in beslag dan de num mers. HM. lip koniirziu rn 'A.K.n, l'ritis Ilvrnhunl tmmrli'n srirh' ht'l vnu. rl- liniz voor dr dritmnstrinips. Dat Maandagmiddag op versc'ne.rien tijdstippen de geluidsbarrière is door broken hebben niet alleen de toehoorders op het vliegveld Ypenburg kunnen con stateren: omstreeks half vier sneuvel den in de gemeente Delft enige ruiten De kop van de reizigerstrein werd geheel vernield. Deze trein ontspoorde met één draaistel, en boorde zich een eind in de grssNï,'-'V7fï« de goederen trein ontspoorden drie wagens en werd de tender vernield. Beide sporen werden door het on geval versperd en de bovenleiding werd beschadigd. Zondagmiddag om iwee uur was een der sporen weer vrij. Tegen tien uur 's avonds was ook het tweede spoor weer hersteld. De omgekomen machinist zat klem tussen de verwrongen ijzeren massa's Nadat men hem had uitgezaagd, over leed hij ter plaatse. De leerling-ma chinist werd door de botsing uit de trein geslingerd en is later in het ziekenhuis te Culemborg overleden. Onmiddellijk hebben autoriteiten een onderzoek ingesteld. De gehele nacht hebben ploegen gewerkt aan het opruimen van de ravage. De machinist van de goederentrein, de heer M. uit Rotterdam, is met een shuck in een door de luchtdruk. Omstreeks vier uur in de gemeente 's-Gravenhage een twin-' ziekenhuis te Utrecht opgenomen, tigtal en om circa half zes in de ge meenten Voorburg en Rijswijk ook een aantal. We hoorden dat in Rijswijk ook een kozijn uit een huis zou zijn gerukt, maar we konden van dit bericht geen beves tiging krijgen. Persoonlijke ongelukken hebben zich, naar wij bij de onderschei dene politiebureaus vernamen, tengevol ge van deze glasbreuken niet voorge daan. Op Tweede Pinksterdag heeft zich op de Rijksstraatweg bij het Kerkehom te Wassenaar om 11 uur "s morgens een ernstig verkeersongeval voorgedaan, waarbij de 34-jarige motorrijder E. Z. uit Amsterdam op slag gedood werd. terwijl zijn echtgenote, die op de duo zat. met een shock cn een hersenschudding naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden moest worden overgebracht. Het ongeluk gebeurde, toen de motor rijder plotseling sterk moest remmen voor het voor Item rijdende verkeer. Hij verloor de macht over het stuur, sloeg op het wegdek en kwam tegen het voor wiel van een naderende auto terecht. Do man was op slag dood. Zijn vrouw werd van de duo geslingerd. Haar toe stand is bevredigend. De verkeerspolitie stelt naar de oorzaak van het ongeval een onderzoek in en eventuele getuigen wordt verzocht zich met de verkeers politie, tel. K 1751-3333 in verbinding te willen stellen. Van tal van grote ondernemingen, zoals de Holland Amerika Lijn, de Rotterdamse Bank. de Rotteröamsche Scheepshypo- theekbank, scheepswerven en machinefa brieken. enz. was hij commissaris. Van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Rotterdam was hij vele jaren lid. Het Stadion Feijenoord is mede dank zij de bemoeienissen van de. heer Van Beuningen tot stand gekomen. Zijn verdiensten vonden erkenning in zijn benoeming tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, commandeur in de Orde van de Kroon van Italië, ridder in de orde van St. Mauritius en Lazarus van Italië en voorts als drager van het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Roode Kruis. Grole bekendheid verwierf de heer D. G, van Beuningen als kunstverzamelaar. Wat het Museum Boymans aan hem te danken heeft is moeilijk weerte -geven. In zijn. woning te Vierhouten is een buir tengewoo'n kostbare verzameling'Rü'nsG ■werken bijeengebracht. Hot- Rotterdamse Museum ontving tal van schenkingen van hem, waaronder elf werken van Rubens en het grootste deel van de beroemde verzameling-Koenings, Gedurende de laatste jaren van zijn leven heeft de heer Van Beuningen een felle strijd gevoerd om de erkenning van de echtheid van „Het Laatste Avondmaal" als schilderstuk van Johannes Vermeer. De bekende Han van Meegeren heeft des tijds de eer opgeëist de maker van dit werk te zijn. alsmede van de Emmaüs gangers. dat in Boymans aanwezig is. Bekend is het proces, dat hij in dit ver band heeft aangegaan met prof. Coremans te Brussel, welk proces reeds jaren sle pende is en dat nu in Juni a.s. zou worden voortgezet. De viering van het eeuwfeest van het Museum Boymans had plaats met een expositie van meesterwerken uit de ver zameling van de heer Van Beuningen. Als hulde aan de nagedachtenis van deze man, die zoveel voor Rotterdam heeft gedaan, hingen gisteren in de ha vens de vlaggen halfstok. 'Vuil onze parlementaire redacteur'! Hoewel mr, Burger's kansen mei be trekking tot de reconstructie van het kabinet-Drees gestegen zijn, kon Zater dagmiddag toen de antwoorden binnen kwamen V3n de vier fractievoorzitters, de heren Schouten (A.R.), Romme (K.V.P) Tilanus IC.H.) en Willems (Arb.) op zijn nota van Zaterdagmorgen nog niet ge zegd worden dat de vier fracties het reeds geheel mei de formateur eens wa ren geworden, I Hel nader overleg moest na Pinksteren worden voortgezet en het bleek nodig te zijn dat. wilde het overleg tot vracht- bare resultaten kunnen leiden, eerst de mening van het demissionnaire kabinet Over een aantal punten bekend moest zijn. Vandaar dat hel demissionnaire ka binet hedenmiddag bijeenkomt. j Wellicht zullen de ministers daarna ook nog overleg willen plegen met de fractie van de politieke kleur, waartoe zij behoren. Voor Woensdag staan op nieuw fractie-vergaderingen op het pro- gramma. In ieder geval zal de A.R.- Tweede Kamer-fractie die dag bijeen komen. Het definitieve result;)ut van mr. Burgers poging zal dus eerst Woensdag bekend kunnen worden, tenzij het kabi net-Drees reeds vandaag een afwijzend standpunt inneemt. Zoals wij reeds meldden heeft mr. Burger voorgesteld de opcenten op de grondbelasting van de huiseigenaren af te schaffen. Nader vernomen wij dat ook de door de staatssecretaris van Finan ciën, dr. Van den Berge, toegezegde ver hoging van het afschrijvingspercentage voor de inkomstenbelasing van 10 tot 15 door de heer Burger fe overgenomen. Daarnaast hebben de heren Schouten en Romme in het overleg met de formateur een algemene huurverhoging van 5 pet als voorwaarde gesteld. Mr. Burger bleek bereid hier achter te staan. Maar het kabinet-Drees zal hiermee accoord moeten gaan. De de missionaire ministers staan thans voor de vraag welke compensaties bij deze algemene huurverhoging zouden moeten worden gegeven. Een tooneompensatie is na alles, wat het kabinet-Drees over de noodzakelijke rust in de lonen cn prijzen gezfcgd heeft niet mogelijk. Daarom za! de tegemoetkoming in do sfeer van de belastingen gevonden moeten worden. Zal minister Van dc Kicft deze nog kunnen vinden b.v. door een verschuiving aan te brengen in het complex van reeds voor gestelde verlagingen tot een bedrag van 302 miUioen? Deze vraag zal het demis sionaire kabinet-Drees vandaag moeten beantwoorden. In Italië zijn 91.600 onderwijzers van lagere scholen in staking gegaan. Maar de I milliocn leerlingen beleven hiervan weinig plezier want hun overgangs re petities zijn slechts uitgesteld. Daardoor zou het begin van de zomervacantics wel eens ernstige vertraging kunnen on dervinden. Bijna twee millioen Italiaanse land arbeiders- zijn vnor twee dagen in staking gegaan voor betere maatschappelijke voorzieningen. De inmiddels geëindigde staking van ziekenhuispersoneel in Chileense zieken huizen heeft er toe geleid, dat twee kin deren door gebrek aan verpleging zijn overleden. Dit heeft het hoofd van de Chileense dienst voor volksgezondheid meegedeeld. N Rotterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 <4 Li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndionst abonnementen 18.30-1930 u Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 115700 V-Gravartbagc: Huygcnsplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klachtcndienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand". 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1