Britse vorstin kondigt noodtoestand af J Ruslands positie Bijzondere volmachten voor de regering Besprekingen in Belgrado verlopen stroef Tito is niet erg toeschieteïjk Meer optimisme ovei reconstructie-kans Verdere moeilijkheden rond de NOG MOEILIJKHEDEN OP TWEETAL PUNTEN Jfo WOENSDAG 1 JUNI 1955 -> V r C DERTIENDE JAARGANG No. 3088 Weerbericht SPOORWEGSTAKING DUURT VOORT VOOR'HET EERST NA 6 JAAR ministersbenoeming in Nedersaksen Beraad met kabinet REGERING ZOU VERDER WILLEN GAAN MET BELASTINGCOMPENSATIE Merkwaardig Gaat huurverhoging voor 1 Oct. 1955 in? MOEILIJKHEDEN GIRODIENST Uitgifte van nieuwe rekeningen ivordt drastisch beperkt VOLKSVLIEGTUIG VOOR 4500 Het OOOO^te schip in de Nieuwe Waterweg Salarisverbelering burgerlijk rijkspersoneel BOURGUIBA TERUG Standvastig uleeri Minister Zijlstra opnieuw naar Brussel s* Rotterdam. Witte de W«tb straat 30 Telef llo70Q (4 L) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 1830 1930 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115"00 *s-Gravendage Htvgensplem 1 Postgiro 424867 Fedactie Tel 111892 Adm Tel 114402 Klachtendienat 18 30—1930 u ToL 362560 Schiedam Lange Kerkstraat 2«b Telefoon 67P8" Abormementsprijs 52 cent per week 2"»6 per maand 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagclyke i - t —KfiFK - V. Directie C A KEU MN G en Mr K \AN HOUTEN Tv&um- Weersverwachting geldig tot- Donderdagavond f DROOG WEER Droog weer met in de nacht en vroege ochtend hier en daar mist overdag meer bewolking in de hogere niveau's maar nog vnj zonnig Zwakke tot matige wind tut Oostelijke ncbtmgen Weinig ver andenng in temperatuur 70N EN MAAT» t Jun ion op 4 28 onder 20 42 maan op 18 09 onder 2 29 Hoofdredacteur Dr I A H J 8 BRUINS SLOT «jIJ hebben de neiging om de Rua W sische politiek en de zetten die de Russische leidslieden op het inter nationale schaakbord doen steed* te zien in het schema van de tegenstel ling Oost-West Aangezien dit een reele tegenstelling is is het ook in derdaad Juist om dit te doen En men kan er gerust van op aan dat de Ruwen zelf hun zetten ook altijd on der uit aspect zien Maar we zouden er toch verkeerd aan doen de Russische politiek alicen van uit dit gezichtspunt te beooidel-n Wanneer men zicb de machtheb bers in het Kremlin indenkt en men overweegt de plaats die Rusland tn d« communistische wereld inneemt dan i» «r ruimte voor de gedachte dat de Russen zich in toenemende mate ge iteld xten voor het probleem wa* zal op den duur de plaats van Rusland in de communistische wereld rijn Tot dusverre was dit ternauwernood mo vraag Wie over de communis tiicha wereld sprak die sprak over Rusland en daarmee Uit Maar sinds China communistisch werd en een eigen internationale poli bek ging voeren dia beilist niet zön der meer met die van Rusland gelijk t« stellen was al was er veel ge m«nschappelijks is dat anders ge worden Men kan dunkt ons veilig ■tellen dat China in Korea en in Indo- China en nu laatstelijk op de confe rentie van Bandoeng zijn eigen doel stellingen vervolgt En dat brengt om tot de stelling dat winst voor het communisme niet meer per se winst voor Rusland betekent. HET bezoek van twee hooggeplaat ste Russische staatslieden aan j Joegoslavië toont ons overduidelijk dat hier voor de Russen een buiten lands-politiek probleem ligt De breuk van het Kremlin inder tijd met Tito i# een verliespost voor Rusland gebleken De Russen dach ten destijds dat bun macht phvsiek •n moreel zo groot was dat Tito die breuk niet zou overleven Het tegen deel ie het geval gebleken Tito heeft het overleefd en heeft vorm weten te geven aan «en staat en aan een staat kunde die wel communistisch maar beslist niet Russisch zijn, >0 zij niet •elf* als anti-Russisch moeten wordep aangeduid Het heeft or aanvankelijk alle schijn van dat het Jongste bezoek van de Russen aan Belgrado daar voor hen niet veel verbetering in brengt. -If het verre Oosten hebben de I Russen veel *o niet alles van de oudt Tsaristische idealen moeten op geven Korea ging voor hen verloren Port-Arthur moesten zij aan de Chi nezen afstaan De militaire en econo i mische belangen die de Russen in Mantsjoenje bezaten hebben zit ge heel aan de Chinezen moeten overdra gen Men ic «r niet als men dit meent te kunnen verklaren uit ideologische vriendschap Het betekent doodeen voudig dat de Russen hier voor de Chinezen hebben moeten wijken De communistische leer is sterk Maar de natuur was hier ook steiker dan de leer Een communistische «tast van enige betekenis en die voor de handhaving van zijn communistisch be ste! niet v^n de Russen afhankelijk is gaat dat bewijzen China en Joe goslavië zijn communistische gang En dat Is met per se een Russische gang Het is niet ver gezocht als wij ver onderstellen dat dit een vraagstuk is dat de leiders van de Russische staat ernstig bezighoudt en dat het van invloed is bij het bepalen van hun gedragslijn Men kan er zeker van zijn dat in dien de communistische staatsleiding in China slaagt in haar opbouwplan van het land en er een militair en economisch sterk land van weet te maken de Russische machtspositie in de wereld daar op een enorme wijze door gerelativeerd wordt Dat de Russische buitenlandse poll hek daar rekening mee houdt moet vanzelfsprekend worden geacht En het *ou niet vreemd zijn als iets daarvan zichtbaar wordt in hetgeen zich thans in Midden Europa afspeelt KONINGIN ELIZABETH II van Engeland heeft gisteren een proclamatie ondertekend waarby de noodtoestand in Groot Bnttannie wordt afgekondigd in verband met de Zaterdag uitge broken spoorwegstaking De noodtoestand is dadelijk na middernacht m werking getreden Het koninklijk beshjit geeft premier Eden de vrije hand om particuliere transportmiddelen en voorraden te vorderen en troepen te gebruiken ten einde het economisch leven gaande tc houden De Koningin ondertekende de proclamatie na een zitting van de Kroonraad op het kasteel Balmoral het Schotse zomerverblijf van de koninklijke familie Tevens heeft de Koningin de traditionele trooping the colour ter gelegenheid van haar verjaardag #een kleurrijke ceremonie waarbij zij m uniform en te paard langs "het front van de in gala uniform gestoken eenheden der strijdkrachten rijdt afgelast Zij zal het nieuwe Britse parlement reeds op 9 Juni openen De officiële opening was oorspronkelijk voor 14 Juni vastgesteld en is vervroegd omdat het parlement de noodtoestand binnen een bepaalde periode moet bevestigen Slechts weinig reizende Engelsen hebben na het uit kreken van de spoorwegsta king nog de moeite genomen mar de stations te gaan Wet naren daar groepen af getob de reizigers die halverwege waren gestrand Op het Pad dingtonstatton hebben dut tend mensen due en een half uur op een trein naar Bristol moeten wachten Na da oorlog ic ook m 1948 en 1948 d* noodtoestand w Engeland afgakon digd Dat was toen een havenstaking m Londen en Liverpool de voedsel vooraienmg van hst land bedreigde Destijds was een Labour regering aan het bewind Clement Attlee was pre mier Het afkondigen van de noodtoestand houdt met m dat troepen zullen wor den ingezet Buiten het gebruik van 2o0 vrachtauto a van het leger voor het vervoer van de post zullen geen troe pen v, orden ingeschakeld In een bekendmaking zei de regering te nopen dat het met nodig zal zyn ver dere volmachten aan zich te trekken Maar zy waarschuwde niet te zullen aarzelen dit te doen als de toestand dit noodzakelijk zou maken De noodmaatregelen lopen uiteen van bepalingen waarbij de beperkin gen op het verkeer verzacht worden vrachtwagens zullen btjv passa g ers mogen ^ervoeren tot de m voering van «traflfen voor sabotage dader tegen essentiele diensten De uitzondenngsbevoegdheden gel den ook voor de havenstakingen Zeventien procent van het trein personee1 is Dinsdagochtend op het weik verschenen In het Noordoosten kwa-n ongeveer 37 procent van de machinisten en stokers by de stations waardoor m dit gebied 428 personen tremen konden njden De staking begon gisteren de aan voer van grondstoffen naar de fabrie ken af te sluiten, waaidoor veel onder nemingen gedwongen zullen zijn spoe "-Je starten t 'oorlopig sehnnen er voldoende voorraden levensmiddelen en benzme te g:ijn De voorraden steenkool bij de gas en electnciteitsfabneken zijn voor drie k vier weken voldoende De twee jndustneen die het eer*t zwaar getroffen- worden zijn de mijnen en de staalindustrie Normaal vervoeren de spoorwegen 5 5 millioen vracht per week. waarvan 3 5 millioen steenkool is Bij voortduren van de staking zullen de mijnen gesloten moeten worden ornjat de meeste van hen sleohts een beperkte opslagruim te hebben De spooi wegstak mg heeft m Londen en andere grote steden een ongekend irote verkeeischaos veroorzaakt In de .ïoofdstad was het éen grote verkeers opstopping waarbij de autos bumper aan bumper stonden Toen de kanto ren gisteravond uitgingen sloten dui zenden en nog eens duizenden foren sen zich aan bij de reeds lange men wachtenden voor bus en ondergrondse IN Westelijke kringen te Belgrado is men volgens Reuter van mening dat de besprekingen tussen de Sowjet Russische delegatie en de Joegoslaven een voor de Russen ongunstig verloop hebben Chroestsjew en de zijnen ztfn gekomen met het doel de Joegoslavl sche communisten terug te brengen naar het orthodoxe communisme van Moskou maar Tito zou geheel afwij zend tegenover deze pogingen staan HU zou vergoeding hebben geelst van de Russen voor de schade d»e Joegoslavische economie is toegebracht door de t ommunistlsche blokkade van 1948 tot 1954 Voorts zou hU de repa trierlng verlangen van de Joegoslaven In de Sovvjet-tline Tito zou een vergoe ding eisen van 600 millioen dollar (in 1952 noemde Tito een bedrag van 429 millioen) De Russen zouden 90 millioen geboden hebben Inmiddels is een com missie ter behandeling van deze kwes lie ingesteld De benoeminr van de aeJ nazistische sympathieën beschuldigde dr L Sehlueter tot minister van Cul turele Zaken van bet land Neder saksen wekt steeds meer beroerinq ui universitaire itringen in net land Ook uit andere délen van Duitsland heeft de door professoren en studen ten van de oude universiteit van Goet tingen ingezette actie tegen Sehlueter thans steun gekregen De universiteiten van V\ est Bei lijn en Freiburg hebben hun sympathie be toond met de professoren die hun ambt hebben neergelegd en met de studenten die m st king zip gegaai De rectoren van \iei hog^choien in Nedersaksen hebben het voorbeeld van hun collega in Goettmgen gevolgd en hebben hun ontslag gevraagd Lij wensen met samen t£ werken met de 37-jange mins te i wiens wil de politieke verleden hero naar hun mening allerminst geschikt maakt de cultuiele zaken van het lind te leiden Ook buten de universitaire wereld brengt het conflict thans deining te weeg In Biunswyk heeft het vakver bond zich achter oe stakende piofes soien en studenten geschaald eti dit v oorbeeld zal naar het z eh laat aan zien aanstekelijk wei ken De bede steikste partuen van de nieuwe rege une van Neder aksen de Christehjk Democi atische Unie en de Duitse Partu die voor de benoeming van Sehlueter vei^ptwooidelijk zijn heb ben zich tot du*veire onverbloemd voor de omstreden miru ter uitgespro ken Ook de liberale paityleiding in Bonn heeft zich achter Sehlueter ge steld boewei deze ook in liberate kringen als een hoogst twijfelachtige figuur wordt beschouwd Zijn toe treden tot de party heeft m Neder saksen indertijd tot het uittreden van een groot aantal oude liberalen geleid President Tito van Joegoslavië heeft op het*-eiland Brtottt pooi een paar daq»n ajschetd geno men van de Russische gedele geerden die bp hem op bestek zijn en nu een tournee door het land maken Donde ~iag a s wor Oen de besprektnge i hernat Op de foto (vtnrj Oe foegosia vische vice preside i Kaidelj De Russische vice premier M kojan de leider der Pu sische delegatie Chroestsiew president Tito (met de arm wijzend) de Russische premier Boelganm en de Joeg Slavische n u sre uan Buitenlcne Zakt °opovusj Volgens de Westelijke diplomatieke ei tegenwoordiger* in Belgrado verlangt de Sowjet Urne van Tito dat hij aan het Westen de Sowjet wens te kennen geeft dat de SovjetUme weikelijk een egeling van de Europese kwesties wenst In het algemeen aldus Reuter woidt de mdiuk gewekt dat president T to tijdens de be*piekingen aanziei iijke persoonlijke successen heeft geboekt Verder is bekend geworden dat de Russische delegatie zich in ai vijzende zu» tegenover de Joegoslavische onder handelnrs uitgelaten heeft ovei de bur gerhjke formaliteit welke ten aanzien van de kleding dooi maat schalk Tito en zijn gevolg in acht wordt genomen De Russische leiders hebben tot nu toe colbei tcostuums gedragen en sommigen hunnei in het bijzondei putysec eta ris Chioestjew hebben commentaar ovei de snit van hun pakkei bij de Joego slaven uitgelokt Een welingelicht zegsman heeft vei teld hoe volgens een ooggetuige de Rus sisch Joegoslavische besprekingen te Belgrado officieel zijn begonnen Heren afgevaaidigden zei president Tito in het Russisch Nikita Chioestsjevv de leider van de Russische delegatie ondeibrak hem met de woorden Spreek ons met aan als heren noem ons kameraden Tito aarzelde een ogenblik en antwoordde toen Dat zullen we later wel eens zien Het ie nt tumor kabinet ktca t giitermtddu,g bijem ter betprekmg tan de plannen Burger De ministers (i Ijt rDe Brum Cols Beel Van Tutl Witte en l urn bij het betreden tan het Binnenhof (Van onze parlementaire redacteur) Na de zitting van het demissionnaire kabmet van gistermiddag zijn de formateur mr Burger de minister president dr Drees en de ministers Beel, Witte, Van de Kieft Staf en Zijlstra gisteiavond! op het kabinet van de munster-president van half acht tot kwart voor elf bijeen geweest met de fractievoorzitters de heren Romme (KVP) Schouten (AR) en Tilanus (CH) om met elkaar te trachten een oplossing voor de kabinetscrisis te vinden Uit het feit dat na de kabmetszittmg van gistermiddag deze gemeenschappelijke vergadering van alle partijen werd gehouden kan men de conclusie trekken dat nog steeds bij allen de wens voorzit het met elkaar eens te worden DE Engelse spoorwegstaking vormt een ernstige bedreiging voor En geland® welvaart Als zij een poosje aanhoudt en de stakers kondigden aan dat zij het wel drie maanden uit konden houden komt de voedsel voorziening en de werkgelegenheid tn het land in gevaar Het is merkwaardig dat men in En geland anders dan te onzent een dergelijke staking met onwettig en strafbaar verklaart Daar is in Enge land helemaal geen sprake van En toch is deze staking zo al met in haar bedoeling dan toch tn haar feitelijke strekking volkomen revoiu- tionnair In politieke kringen heerste gister avond iaat een meer optimistische stemming over de mogelijkheden van slagen van mr. Burger In net over leg dal gisteravond tussen de minis ters enerzijds en mr Burger en de fractievoorzitters anderzijds heelt plaats gevonden schijnt de gedachte tm zijn opgekomen de algemene huur verhoging van 5 pet niet op 1 October 1955 zoals de P v d A heeft voorgesteld, doch od een eerdere datum te doen ingaan De technici van de regering onderzoe ken vandaag of het mogelijk is de aan hangige belastingverlagingen op een la ter tijdstip dan 1 Juli doch voor 1 Octo ber 5o en gelijktydjg met de algemene huurverhoging van vijf procent te doen ingaan want het kabinet blijft op het standpunt staan dat deze beide maat regelen met ontkoppeld mogen worden aangezien alleen een compensatie voor een verhog ng van de huren door mid del van belastingverlaging aanvaardbaar wordt geacht en het kabinet in verband Van onze Haagse redacteur Het bestuur van de Postcheque en Girodienst heeft zicb genoodzaakt ge zien het uitgeven van nieuwe reke ningen aan particulieren drastisch te beperken Tekort aan personeel heeft deze maatregel noodzakelijk gemaakt In feit" was de mogelijkheid om i een nieuwe rekening te openen voor particulieren reeds sinds de bevrij ding zeer beperkt Maar de laatste paar jaai werd deze maatregel zeer soepel toegepast De moeilijkheden bij de girodienst zijn echter de laat ste tijd zodanig toegenomen dat de nog steeds geldende bepeiking krach tigei gehanteerd moet worden Voor bediijven en beoefenaars van vrije beroepen blijft de mogelijkheid om rekeninghouder te worden bestaan De peisoneelsmoeilyhheden vloeien vooral oort uit het feit dat vele mannelijke personeelsleden ovei gaan naar beter betaalde functies bij par ticuliere bedrijven en uit het tekort aan vroi welijk kantoorpersoneel in Den Haag Aan een maandelijkse toe neming van het aantal rekeningen met cuca 4000 kan de girodienst bij het vooitdurende tekort aan perso nee] met langer het hoofd bieden De opening van een tweede giro kantoor m het Oosten van het land CIIROESTSJLW EN MIKOJ4N WORSTELDEN Chroesfsjetü de eerste secte c ris tan de Communistische Pai tij der Sowjet Unie ei Mikojan de vice-premier heb jen gisteren een oponthoud veroorzaakt door een lekke jand. gebnt kt om een pai tijtje e worstelen De correspondenten die de loet volgen zagen de twee Russische leiders tussen Rijeku Po^tojna naar een nabyge legen veld gaan om daar een gemoedelijk partijtje te worste len zolang men met het ver wisselen van het tinei bezig was Chroest$3ew is 61 en Mikojan 60 waai voor reeds lang plannen be staan zou een belangiijke verlich tmg betekenen Er is eehtei geen bruikbaar gebouw beschikbaar zodat het nog geruime tijd zal duren alvo rens deze decentralisatie van de dienst een feit kan worden Intussen worden de voorbereidende maatre gelen reeds genomen Circa 150 000 tekeninghouders de provincies Groningen Friesland Drente Over tjssel en Gelderland krijgen een nieuw gironummer dat boven de 000 ligt Al deze nummers zullen onder het tweede kantoor komen te ressorteren Met de invoering van deze nieuwe nummers wordt deze maand een begin gemaakt Op de luchtvaarttentoonstelling die 10 Juni te le Bourget wordt geopend zal een tweepersoons- vliegtuig te zien zijn dat waar sehijniijk het zuinigste ter we reld is Het toestel dat door zyn Franse bou wei een luchtautoped wordt genoemd kost ongeveer 4 500 gulden en kan met een continental motor van 65 pk bij een benzinegebrmk yan acht tot tien Jitei per honderd kilometer een snelheid van 180 tot 200 km per uur bereiken De vleugehvijdte is slechts 7 6 meter zodat het vliegtuig m een kleine hangir Dast Een ander voordeel van de ma chine is dat zj voor het opstijgen en landen een rolbaan van nop geen hon derd metei nodig heeft Het Noorse ss Georgia is gieter •ivond als 7001 e schip de Nieuwe Waterweg bmnei „elovrn De Geoigia kxim van Hanptonroads en koos ligpiaa in de Waalhaven Cargadoor is 1e Potleidamse Kust\ aart Centrale Op 21 Juni van het vorig jaai kwam het Nederlandse m s Prins W llem V als 9000 ste schip de Nieuwe Waterweg binnen met de gewenste rust op het terrein van lonen en. prijzen zich voorlopig tegen elke loonsverhoging verzet Het schijnt ook zo te zun dat het kabinet wat het toekennen van com pensaties betreft voor deze huurver hoging bereid is bet bedrag aan be lastmgverlagmgen van 502 millioen gul den dat tot dusver als_limiet werd gesteld zal móeten name de l vandaag zullen kunnen verenigen Met name de overschrijding van de limiet van 502 millioen gulden en een eerdere huurverhoging zyn tot dusver voor de PvdA moeilyk te slikken ge weest Maar er is nog een zaak die de socialisten zWaar op de maag ligt Mr Burger heeft namelyk voorgesteld de huiseigenaren een onderhoudsplicht op te leggen Het kabinet verklaart zich hiertegen Ten eerste omdat controle hierop tech msch onuitvoerbaar is en ten tweede omdat daarvoor een huurverhoging van vyf procent te genng is Voorstellen Mr Burger en de fi actie voorzitters hebben het kabinet gistermiddag de vraag voorgelegd of de oplossingen die zij de vorige week samen ontwierpen voor het kabmet principieel aanvaard baar en techniscn uitvoerbaar zijn Vooral ook het vraagstuk van de com oensaties dat zich bij een algemene huurverhoging van vyf procent voor doet Waarover mr Burger en de he ren Romme Schouten en Tilanus het eens zijn geworden dient het oordeel van het kabmet te worden gevraagd Compensatie in de vo m van een loons verhoging lijkt wel zeer onwaarschyn lijk omdat dan aan een loonronde van een half procent zou moeten worden ge dacht netgeen technisch onuitvoerbaar is Het kabmet zal dit zeker ook heb ben afgewezen Maar ook met betrek king tot de andere mogelijkheid van c^mpensat n 1 op het gebied der be lastmgen schijnen uit het beraad van mr Burger met de fractie voorzitters gedachten te zyn opgekomen die tech msch moeilijk zyn door te voeren voor al als het kabinet vasthoudt aan zyn e sen en dat doet het dat de bmiet van 502 millioen gulden belastingveria ging met mag worden overschreden De A R fractieleider schijnt te nebben vastgehouden aan een compensatie door middel van verdere veriagmg van de omzetbelasting Behalve over deze be lastingcompensatie heeft het kabinet zich eveneens moeten uitspreken over een voorstel van mi Burger om tot halvering van de grondbelasting en ver hoging van de afschrijvingspercentage By de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wyzigmg van hoofd stuk V der rijksbegroting voor*het dienst jaar 19a5 Aan de door minister Beel onderteken de Memorie van toelichting is het vol gende ontleena In het ontwerp van wet wordt voorge steld m hoofdstuk V der rijksbegroting voor het dienstjaar 1955 een bedrag van 45 miUioen gulden op te nemen tot dek hmg van de uitgaven voortvloeiende uit een verbetering van de financiële positie van het burgerlijk rijkspersoneel waar van het kabinet zich voorstelt de tot standkoming te rekenen met 1 Januari 1955 te bevorderen Deze verbetering bestaat m beginsel voor het middelbaar en hoger personeel. r m een verdergaande demvellering van de salarissen en voor het lager personeel m een verhoging van de lonen en sala rissen van werk en vaklieden verband t houdende met het loonpeil in de pap- ttculiere bedrijven. p De Tunesische nationalistische leider^ Hnbib Bourguiba ia vandaag na d»e Ia ar ballingschap in Tunesie lerugge- :eerd en op grootse wijze door ujn landgenoten binnengehaald Duizenden Tunesiers begroetten de leider van de nationalistische Nieuwe- grondwelsparty toen deze m de ha ven van Tunis aankwam aan boord van de Ville d Alger De 53 jange Bourguiba had tranen in de ogeö, toen hy ae bodem van zyn geboorteland weer betrad In Januari 1952 was hyn. onder gewapende eascorte m een poll n tieboot uit dezelfde haven vertrokken/ naar het eiland Djerba m de golf van. Gabes de eerste van de vele plaatsen waar hy op last van de Fransen in lallingschap heeft geleefd- HET KNMI deelt mede een hoge- drukgebied waarvan,*hfct centrum' al geruime tijd by de Noorse kustgele- «en is bepaalt nog steeds het weer oven West Europa In ons land waar Noordoostelijke winden lucht aanvoe ren die bov,en de Noordzee jegens de betrekkelijk lage zeew a tertemperatuur flink wordt afgekoeld bleef het sinds de pinksterdagen stralend weer met maximumtemperaturen die nauwebjks^ óoven de 20 graden kwamen Iir de^ avond en nacht werd het weer tyde lyk verstoord door mist of laaghangen de bewolking die boven de Noordzee ontstonden en daarna met Noordelijke wind landinwaarts dreef De zonne ,i straling was echter sterk genoeg om deze bewolking of mistvlagen in de ochtend te doen verdwijnen Op de oceaan is er weinig depressie activiteit Een storing die by Newfoundland ont stond beweegt ui Zuidoostelyke rich ting naar de azoren wat voor het weer in Europa een gunstige ontwikkeling betekent Het ztet er dan ook naar uit- dat het zonnige weei nog enkele da gen voortduurt met de wmd in de Oosthoek en iets hogere middagtem peraturen De kans op buien is wel iswaar aanwezig maar deze zijn van weinig betekenis voor het algemene weerbeeld van 10 op 15 ovet te gaan De belasting compensatie door de heer Schouten voorgesteld en de twee belastmgvoor stellen van mr Burger worden op 100 millioen gulden geraamd Deze 100 mil hoen zullen deels gevonden moeten wor den door het aanbrengen van verschui vingen binnen het bekende complex van maatregelen tot verlaging van de belas tingen met 502 millioen deels door het invoeren van nieuwe belastmgverlagm gen Men neemt aan dat de ministers die beschikken over een uitstekend toegerust ambtelijk apparaat op korte termijn een oordeel hebben kunnen uitspreken en wellicht gisteravond m het gesprek met mr Burger en de dne fractieleiders in staat zyn geweest met nieuwe suggesties voor de dag te komen die wel uitvoerbaar en voor het kabinet acceptabel 2yn (Van onze parlementaire redacteur) Va afloop van de fractievergaderingen van hedenmorgen hebben de heer Rom me (KVP) Schouten (AR) en Wlllems (Arb) de kabinetsformateur mr Burger ingelicht over het standpunt van hun fracties Zy hebben een nadere presi (Van onze landbouwmedewerker) Minister Zijlstra heeft vandaag in Brus sel de bespreking over de gemeenschap pelijke Benelux liberalisatielyst met zijn Belgische ambtgenoot Larocbe en de Luxemburgse munster van Buitenland se Zaken Rasqmn hervat Zoals men weet is het overleg over deze aangelegenheid de vorige week be gonnen Naar wi menen te weten is mei het toen snel eens geworden over het puncipe van de de gemeenschappe lyke liberalisatie Men heeft echter nog geen spijkers met koppen kunnen slaan omdat het Belgische aandeel uit de land bojwsectoi moet komen hetgeen zoals gebruikelijk moeilijkheden geeft. De be sprekingen zullen heden vermoedelijk ook worden by gewoond door de Belgi sche minister van Landbouw Lefevre en zijn Nederlandse ambtgenoot Mansholt cermg gevraagd van de voorstellen die net demissionaire kabinet in het geza- men lyk beraad van gisteravond heeft ge daan De heer Burger heeft daarop bcslo ten een schrijven te nebten aan de mi nister president dr Drees waarin om deze nadere uiteenzetting wordt ge vraagd (Men verwacht niet dat het antwoord op deze brief reeds vandaag zal binnen komen zodat eerst morgen een eindbe sussing zal kunnen worden genomen De moeilijkheden bij deze reconstruc tiepoging splitsen zich naar wn veme men thans toe op twee punten le ten aanzien van het stellen van stringente voorwarden vor de onder houdspiicht aan de huiseigenaars De so eialisten houden hieiaan vast het kaol neLen voor®1 KVP ztjn echter tegen Maar in de tweede plaats js er de ets van de socialisten om na de toepassing van een algemen huurverhoging van 5 piocent die warschynlyk 1 September as zal ingaan een nieuwe huurverho ging te doen ingaan Ditmaal met een nuwbelasting en een nieuwe loonronde als compensatie b v op 1 Januari 1956 Wanneer men het eens wordt over de toepassing van een algemene huurver hoging van vijf procent op 1 September as dan zal deze worden gecompenseerd door de afschaffing van de omzetbela» «ng op textiel en suiker Op dit laats* punt schynt men elkaar te he*" vonden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1