Russische perikelen Huren la ger hoger, belasting in September Omzetbelasting met nog 70 millioen omlaag van het kabinet op iï Pool schoot meisje Auto in botsing met scooter en elf wielrijders in Den Haag Radio's ongeveer 20% goedkoper Doel Russisch bezoek aan Joegoslavië Broertjes en zusjes lopen Haagse TROUW-mars Achttien Duitse vrouwen gedood KABINET SPREEKT BEREIDHEID UIT TOT: K.V.P.A.R. EN ACCOORD P.v.&A. handhaaft eis van onderhoudsplicht Vakbeweging vond geen uitweg Treedt Molotow af? Over dirigisme Grote aanvoer van nieuwe haring te Scheveningen Toppen in Himalaya beklommen Zaterdag 1 1 Juni - Den Haag. Zes gewonden bij busbotsing DONDERDAG 2 J,..,, 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3089 Weerbericht Rene i\I aver benoemd tot opvolger van Monnel mm Twee ernstig en elf licht gewonden Prijs aanzienlijk gedaald Bus tegen boom Prof. dr. J. Clay overleden Van onze parlementaire redacteur jQE bespreking vau de kabinetsformateur mr. Burger met de demis- sionnaire ministers Drees. Witte. v. d. Kieft, Zijlstra en Staf en de fractievoorzitters Romme fKVP). Schouten (AR) en Tilanus (CHl- die Dinsdagavond werd gebonden, heeft tot resultaat gehadj jflat het demissionnaire kabinet er toe bereid is: j 1. Een algemene huurverhoging van 5 procent op 1 September 1955 te doen ingaan, zoals door de heren Schouten en Romme tijdens het overleg met de kabinetsformateur werd voorgesteld; de invoering van de ingediende voorstellen tot belastingverlaging tot een bedrag van 502 millioen gulden te verschuiven van 1 Juli naar 1 September 1955. wppi Af», let Botterdam; Witte do Withstxaat 30 Telef. Ï15700 14 1) Postbus- 1112 Postgiro No. 424519 KLichlr-ndu;nst abonnementen 13.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115709 'g.Gravenhage: Huygensptcin I Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 - Atim. Tel. 114402 Klachtendieiist 18.30-19.30 Tel. 302569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon «738- Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand" 6.75 per kwart na! Losse nummers 13 cent Versch ij nt ijks IHaxum- v11 Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. ZONNIG Droog weer en weinig bewolking. Zwakke tot matige Oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 3 Juni: ion op 4 27. onder 20.53: maan op 19.15, onder 2.54. Directie: C. A. KMC.VING en .Mr. K. VAN HOl'TE.V -v- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. »t. S. BRUINS SLOT IN aansluiting aan ons hoofdartikel en hel Buitenlands Overzicht van gisteren willen wij over Ruslands po sitie nog een paar opmerkingen ma ken. Wij lijn er aan gewend geraakt om Ruslands positie niet slechts eenzijdig tc bezien in het Oost-West-schema, maar ook om bij de ontwikkeling der verhoudingen tussen Rusland en het Westen steeds eenzijdig oog te heb ben voor do fouten en tekortkomingen van het Westen. N'u i.s het goed oog te hebben voor de eigen fouten. Voor- ai als het gaat om zulk een grote zaak. En wij hebben dan ook steeds onze eigen traagheid, besluiteloosheid e„ halfslachtigheid gezien als de grootste bedreiging van de Westelijke veiligheid. We beleefden tal van con ferenties. waarin de Westelijke diplo maten met kleerscheuren uit het jirijdperk kwamen on de Russen met hun vastbesloten en rechtlijnige poli tiek als de overwinnaars te voorschijn kwamen. Maar het is ook goed er op te let ten. dat dit een eenzijdige voorstelling tn dus een vertekening van het ge val is. Want ook de Russen hebben na de oorlog fouten begaan, waarvan de gevolgen zich nu beginnen te wreken. De hoofdfout van de Russen is ge weest de bezetting van dc niet-Rus- lische Oosteuropese landen. Zij heb ben daar een kunstmatige communis tische revolutie tot stand gebracht, die slechts beklijven kan door de gunst van de Russische svapenen. Maar zij hebben daardoor tevens een weerstand bij de bevolking opgeroe pen, die niet te breken is. De Russen weten aan wat er bij Hitiers inval in de Oekraïne gebeurde, dat zelfs dit gebied, dat reeds tientallen jaren on der de Russische communistische knoet zuchtte, ogenblikkelijk bereid was af te vallen en zich bij Duitsland aim te sluiten. Slechts de onbeschrijfe lijke domheid van Hitler en zijn tra wanten, die in plaats van deze Oekrainers voor zich te winnen, hen met terreur te lijf ging. heeft die afval verhinderd. De Russen weten dus. dat zij in Oost-Europa met een anti-RuSsische bevolking te maken hebben. Zij weten ook. dat de Westelijke mogendheden, als dat ooit eens aan de orde zou komen, zeker niet in dc fouten van Hitier zullen vervallen. DAAR komt dan voor de Russen' een tweede fout bij. De Russen is het zelfs niet gelukt, de communis tische partijen in de satellietstaten wezenlijk voor zich te winnen. Dil communistische partijen waren ei steeds op uit een eigen nationaal- communistische politiek te voeren Die politiek is door de Russen ver hinderd. Dat werd de oorzaak tot de breuk met Tito, die het overleefde en dat werd de oorzaak tot allerlei „zui- i veringen" In de satellietlnnden. waar vele „Titoïsten" het niet overleefden, j Maar een zuivering lost het pro- j bleem niet op. En dat probleem is voor de Russen het vinden van. een verhouding tot de Oosteuropese sta- I ten, die op een eigen politieke over- j tuiging der betrokken staten berust, j Het probleem der coëxistentie is j niet in de eerste plaats een probleem j van Oost en West. Het is in de aller- j eerste plaats voor de Russen een in- j tern probleem in de communistische wereld. i Tegen deze achtergrond moeten wij j het bezoek van de Russische heren aan Belgrado zien. Het gaat hier oir j de erkenning van Tito. En als men Tito erkent, kan men dan het Titoïs- me in de buurlanden verwaarlozen.' De Stalinistische communisten in Triest hebben al alarm geschreeuwd vanwege de rede van Chroestsjew. Deze Russische politiek draagt het kenmerk van onzekerheid en inner lijke verdeeldheid. Het is duidelijk, dat Chroestsjew een andere lijn volgt dan Molotow. Het is ook duidelijk, dat «r op het ogenblik een breuk is ge komen in het Russisch beleid tegen over de communistische randstaten als geheet. EN dat hele geval kan men niet loszien van China. China is een communistische staat, maar geen sa tellietstaat. China voert een eigen na- tionaal-communistisehe politiek. Het is met ideologische banden verbonden aan Moskou. Maar het gaat ais staat *en Chinese en geen Russische weg. China is ideologisch evenzeer mei Tito als met Chroestsjew verbonden, maar het is als staat in zijn verhou ding tot Rusland meer verwant aan Belgrado dan aan Moskou. Dat komt misschien niet in 't pu bliek tot uiting: Een grote staat als Rusland stoot men minder gemakke lijk voor het hoofd dan een kleinere als Joegoslavië. Tito heeft nog niet zo lang geleden *en reis naar India gemaakt. Men kan er van op aan, dat dit niet alleen maar een pelgrimsreis naar het land van Gandhi was. Tito is niet in China geweest. Maar hij was in India wel in het land dat van alle niet- eommunistische landen de beste rela tie met Peking onderhoudt. Het is in deze sfeer, dat de heden daagse Russische diplomatieke activi teit zich afspeelt. Herio Mayor is door de ministers van Bijitenlanci.se Zaken der zes ïan- jaen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal aangewezen als opvol-' ger van .lean Monnc' als president j van de Hoge* Autoriteit der Gemeen schap, Na afloop van de niet-openbare I oijeenkomsi van do ministers heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken aan verslaggevers medegedeeld, (nni de ministers overeenstemming had- I ?T.n yert'over de. benoeming van Mayer, die door de Franse regering voor de functie candidaai was gesteld. KV, y'Ax-y-K» Me' van de de benoeming van Maver was i dc voornaamste agendapunten tweedaagse conferentie afgehan deld. Vandaag zou het moeilijke vraag stuk van verdere economische integra tie in Europa ter sprake komen. 3 De door mr. Burger voorgestelde hal vering van de grondbelasting op be bouwd en onbebouwd onroerend goed te aanvaarden en het afschrijvingsper centage voor de inkomstenbelasting ten behoeve van de huiseigenaren van 10 op J5 te brengen. Deze belastingfacilileiten maken het echter noodzakelijk dat de voorgestel de verlaging van de inkomstenbelas ting geen 8 doch 6 procent zal worden de verlaging van de inkomstenbelas ting zal dus kleiner worden. 'jhs «SSf-n „Reuter" meldt uit Parijs, dat de po litie aldaar invallen heeft gedaan in ho tels, waarin zij verwachtte Algerijnse opruiers te zullen aantreffen. Premier Eden hcert zijn kabinet voor een nieuwe spoedzitting, hedenmiddag te houden, bijeengeroepen. Het kabinet zal dan beslissen welke van dc nieuwe nood- bevoegdheden onmiddellijk gebruikt zul len worden. De algemene raad van de Britse fede ratie van vakverenigingen is Woensdag morgen drie uur lang bijeen geweest om de spoorwegstaking le bespreken maar is er niet in geslaagd nieuwe voorstellen te formuleren voor de oplossing van het conflict. De raad aanvaardde een verslag van een commissie, die de toestand nader heeft bestudeerd en besloot deze com missie haar werkzaamheden te laten voortzetten. Gistermiddag kwam de raad opnieuw bijeen. Jim Balv. de leider van de spoor wegstakers. heeft de regering uitgedaagd iets aan de verlammende gang van zaken te 'doen. ..Wij zijn altijd tot spreken be reid". zei de algemene secretaris van de Aslef. de organisatie van machinisten en stokers. Baty zei. dat hij niets liever zou zien dan een einde van de staking. De vak vereniging zou het oponthoud in de trei nenloop geen seconde langer dan nod: verlengen. De staking had Voorkomen kunnen worden, zei Baty, indien de goe de wil waarvan wij Zaterdagavond blijk gaven er werden toen op het laatste ogenblik onderhandelingen gevoerd herkend en gewaardeerd was. Het leven in Engeland begint zich aan te passen aan de toestand, die door de staking is veroorzaakt. De verwarring van de eerste dagen is verdwenen en overal zijn extras-auto's ingezet. De spoorwegtarieven in Engeland gaan lum- 4 De compensatie van de algemefie huur verhoging van 5 proeent voor hen. die in dc thans voorgestelde belastingver lagingen geen tegemoetkomingen ont vangen, zal gezocht worden in een afschaffing van de omzetbelasting op textiel en een verlaging van deze be lasting op suiker (dc totale verlaging die van deze beide maatregelen het gevolg is bedraagt 70 millioen gulden). Deze verdere verlaging van de omzet belasting veroorzaakt dat de limiet van het totaal aan belastingverlagingen van 502 millioen gulden wordt overschreden. Aangezien het kabinet voorstelt de be lastingverlagingen per 1 September te doen ingaan bespaart deze maatregel in ieder geval de schatkist twee maanden vermindering van de belastingopbreng sten. De KVP. de AR en de CHU hebben zich Dinsdagavond bij monde van de heren Romme, Schouten en Tilanus ac- coord verklaard met de suggesties van het kabinet, doch de heer Willems. de waarnemend fractievoorzitter van de Par tij v. A Arbeid, wenste nader beraad met s. 1 partijgenoten. De kabinetsformateur, die de bijeen komst met de ministers en de fractie voorzitters voorzdA' zegde toé de vol gende dag zijn oordeel te zullen kenbaar maken. Wel deelde de heer Burger mee dat hij vasthield aan de eis dat gelijk tijdig met dc invoering van de nieuwe huurverhoging van 5 procent voorwaar den worden gesteld aan de onderhouds plicht van de huiseigenaren. Bovendien wilde hij de verzekering hebben van het kabinet dat in deze parlementaire periode geen voorstel zou worden gedaan tot een nieuwe huurver hoging zonder afroming. De ministers verklaarden, dal zij de idee van een onderhoudsplicht voor de huiseigenaren uitstekend vonden, maar dat de controle hierop in het algemeen moeilijk te organiseren valt. zeker nief bij een geringe huurverhoging van 5 procent. Ook ten aanzien van het tweede punt kon het kabinet zich niet binden. De fractievoorzitters deelden dit inzicht, hoe wel zij het met het kabinet eens waren dat er wel niemand zal zijn. die voor de verkiezingen denkt aan de invoering van een nieuwe loonronde. De heer Burger zou over beide vraagstukken gisteren nog eens nadenken. Hij schijnt thans een brief aan dr. Drees, de demissionnaire minister-president te hebben gezonden, waarin hij op deze punten een nadere precisering vraagt van het standpunt van het kabinet. Blijkbaar houdt de socialistische frac^ tie aan deze punten vast of heeft zij tijdens de vergadering van gisteren nieu we punten aan de orde gesteld. Gistermiddag woedde er in de wan delgangen van de Tweede Kamer een soort fluistercampagne, die er op gericht Op 2 Juni IVJ0. nu juist IS jaar jee- leden, verlrnk II.K.II. /'rinses Jiilittrtn met hnttr kinderen uil Uitpelnnd nnar Cnnail'tDe prinsesjes, die zich toen de ernst run de tnesUtnd nog niet he it lts: tin ren. wisten zich aan boord ran firMs. kruiser Sumatra best te amuseren. Prinses lieatrix dinks) met haar vriendinnetje iienee Riiell. was te suggereren dat de Partij van de Arbeid op het standpunt staat, dat er na de algemene huurverhoging van 5 procent op 1 September een nieuwe huur- ronde moet komen vergezeld van huuraf- roming en een nieuwe loonronde. Of de heer Burger zich hier achter heeft ge steld. moet nog blijken. Hedenmorgen om tien uur komt het domissionnaire kabinet bijeen. Geeft het nadere verduidelijkingen' of opvattingen weer naar aanleiding van de brief van de kabinetsformateur, dan zal de forma teur zich opnieuw met de fracties in verbinding moeien stellen en begint het gesprek van voren af aan. De formateur is de vorige week zijn reconstructie-poging begonnen met het indienen van twee voorstellen. De heren Romme, Schouten en Tilanus mochten kiezen uil twee oplossingen: of een huurverhoging van 15 procent over de hele linie met een huurafroming van 5 procent, of een verlaging van de grond belasting en een verhoging van het af schrijvingspercentage voor de huiseige naren. De heren Romme en Schouten stelden daarop een gematigde huurverhoging voor en namen de tweede oplossing van de heer Burger over. De heer Burger verklaarde zich accoord met een gema tigde huurverhoging en stelde zelf een percentage van 5 procent voor. Tegelij kertijd diende hij als volgend punt van zijn reconstructiëprogram in fdat kenne lijk alleen betrekking had op het rege ringsprogram van het kabinet-Drees en niet op de personen), een compensatie van deze huurverhoging door een loon ronde van procent en voorts het ge lijktijdig in werking treden van een on derhoudsplicht voor de huiseigenaren. De drie fractievoorzitters, de heren Romme. Schouten en Tilanus kwamen over deze punten met de heer Burger niet verder en stelden daarop de voor waarde dat alles wat er tussen hen en de formateur zou worden uitgedokterd, afhankelijk diende te worden gesteld van het demissionnaire kabinet. De kabinetsformateur heeft daarop aan het kabinet de concrete uitwerking ge vraagd van dc beginselen, waarover hij 't met de heren Romme en Schouten eens was geworden. Deze concrete uitwerking hebben wij hierboven weergegeven. Over de kwestie van de onderhouds plicht bestaat er tussen het kabinet en de socialisten in de Kamer dus nog ernstig meningsverschil. In de andere partijen raagt men zich af wat de socialisten in deze bezielt. Het kabinet heeft toege zegd dat het ernaar zal streven deze zaak via algemene maatregelen van be stuur in de huurwet te regelen. Het ziet hiertoe alleen geen kans op korte ter mijn. Sommigen beweren dat de socialis ten in deze een plan in petto hebben en dat zij daarmee vandaag voor de dag zullen komen. De correspondent van het Britse blad „News Chronicle" te Belgrado heeft gemeld, dat in de Joegoslavische hoofdstad geruchten de ronde doen, volgens welke de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, besloten heeft om gezondheidsredenen af te treden. Hij zou worden opge volgd door de huidige hoofdredacteur van de „Prawda", Sjepilow. Sjepilow maakt deel uit van de Russische afvaardiging die zich op het ogenblik in Joegoslavië bevindt. West-Duitsland heeft verzocht als lid van de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart (de ,.ICA") te worden toegelaten. DE rede. door prof. Brouwers voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs gehouden, stelt ons de on gelofelijk grote taak voor ogen, waar onze maatschappij in de komende ia- ,ren voor staat. Een enorme indus triële expansie is nodig om de Neder landse bevolking aan werk en brood te helpen. Deze rede vormt, ook en juist daar waar zij een critische toon doet horen tegen wat prof. Brouwers de „gilde- mentaliteit" noemt een duidelijk plei dooi voor de politiek van prof. Zijl stra. Er zijn tegenwoordig sommigen, die de Nederlandse politici met het woord dirigisme om de oren slaan, maar die als het er op aankomt bedoelen dat niet anderen mogen di rigeren, maar dat zij het zelf zullen doen. Tegen een dergelijk dirigisme trekt de minister van Economisch» Zaken te velde. En terecht. De 32-jarige pool W. heeft in de Oran- jeboomstraat in Breda drie schoten ge lost op de achttienjarige mejuffrouw O. met wie hij kennis had. Het meisje gat te kennen de connectie te willen verbre ken waarop de Pool een revolver uit zijn zak haaide en op het meisje schoot. Het meisje vluchtte en het schot miste. Tijdens de vlucht struikelde zij en op dat moment schoot de man voor de twee de maal. waarbij hij het meisje in de rug raakte. Het meisje vluchtte opnieuw, en voor de derde rhaal vuurde de man een schot af, dat geen doel trof. De mar. vluchtte per fiets en is later door de politie aangehouden en opgesloten. Het meisje is naar het ziekenhuis ver voerd. Het bleek, dat de verwonding niet van ernstige aard was. In de Javastraat in Den Haag is gistermiddag omstreeks half zes een automobilist ingereden op het hem tegemoet komende verkeer, waarbij hij in botsing is gekomen met een scooter enelf Wielrijders. Hierbij werden twee personen ernstig en elf licht gewond. De automobilist, de 73-jarige G. B. uit Wassenaar reed in de op dat ogen blik zeer drukke Javastraat in de rich-, ting van de Koninginnegracht tussen de Surinamestraat en het Nassauplein. Van rechts uit de Schelpkade kwam een tot nu toe onbekend gebleven bromfietser, die volgens de politie geen voorrang aan de auto verleende. De automobilist week naar links uit en kwam daarbij op het voor hem linker weggedeelte, waar een file wielrijders naderde. Met elf wielrij ders en een scooter kwam de auto in botsing, mede doordat volgens de politie de automobilist op het gaspedaal heeft getrapt in plaats van op de rem. Door de serie aanrijdingen werd de bestuurder van de scooter, de 30-jar!ge A. A. M, N. uit Delft en de 66-jarige wielrijder J. O. uit Den Haag ernstig gewond. Zij zijn in het ziekenhuis Bro- novo opgenomen. De duopassagier van de scooter, de 14-jarige P. L. A. V. uit Delft werd minder ernstig gewond op genomen in het Ziekenhuis Zuïdwai. Bovendien moesten een wielrijder en een wielrijdster, resp. met een been- en SMS Lange rijen auto's-, die gelegde spoorwegen moeien ver vangen. begeven zich naar Londen. De oproep van de regering om lijiers mee te nemen, vindt veel weerklank. Zelfs de deftige beursmakelaar, die zich door zijn chauffeur in een Rolls-Royce naar de stad laat rijden, laat zijn wagen sloppen bij een bushalte en neemt zonder onderscheid mensen mee. die rijn richting uit moeten. aanstaande Zondag met 7'.i percent om hoog. Hiertoe is onlangs besloten dooi de transportcommissie in verband met de gestegen kosten. (Van onze Haagse redacteur) Nog deze week kan een prijsverlaging voor radiotoestellen verwacht worden. In de besprekingen, die gevoerd zijn tussen vertegenwoordigers van radiofabrikan- tcn, -importeurs en -detailhandelaren enerzijds en vertegenwoordigers van de minister van Economische Zaken ander zijds, is overeenstemming bereikt over een prijsverlaging van omstreeks 20 pro cent, waarbij inbegrepen is dc verlaging, die het resultaat zal zijn van de voorge nomen afschaffing van dc weeldebelas ting op radio's. De aanvoer van de nieuwe haring le Scheveningen was vandaag groot. En de vangslberichien uit zee wijzen er op, dat de ruimere aanvoer wel zal aanhouden. In de afgelopen nacht kon een logger 80 kantjes binnenhalen, terwijl andere loggers. 30, 40 of 50 kantjes hadden. Deze aantallen zijn hoog voor de tijd van hef jaar. Ge middeld bedroeg in vorige jaren, om deze lijd van het seizoen, de vangst per logger hoogstens 20 kantjes. De eerste Himalaya-expeditie. wel ke uitsluitend uit vrouwen bestaat, is er in geslaagd in de Djoegal Nimal- keten een top zonder naam van on geveer 7.000 meter hoogte te beklim men. Het zijn de Schotse dames Mo nica Jackson, moeder van twee kinde ren. R. E. Stark, spraaklerares en dr. Evelyn Ca tn rose. De laatste kon de tocht" wegens ..bensziekte" niet naar de top volgen. De top werd 21 Mei overwonnen Inmiddels zijn de dames teruggekeerd naar Katmandu, de hoodfstad van Nepal. Deze vrouwen expeditie wordt gesteund door de Britse „Everest foundation" en de „Hi malaya Club" (India). De Britse expeditie onder dr. Char les Evans, is er in geslaagd de Kang- chenjunga. de op twee na f-sogste berg ter wereld 8.579 meter te beklim men. Evans maakte ook deel uit van de expeditie, die de Mount Everest heeft overwonnen. De Kanchenjunga werd 25 Mei beklommen. Tengevolge van de grole aanvoer is de prijs van de haring aanzienlijk ge daald. Voor de kleine haring (om streeks 1000 in een kantje) werd lot 70 betaald en voor de grotere (onge veer 700 in een kantje) 40 per kantje. Dinsdag waren aan de ochtendafslag twee loggers, Dinsdagmiddag een en gisteravond was eerst de vierde logger binnen. Vanmorgen konden evenwel 1100 kantjes afgeslagen worden, aan gebracht door 8 loggers. Momenteel zijn 10 loggers onderweg, die of morgenochtend of morgenmid dag aan dé afslag zullen zijn. Joegoslavische functionarissen en Wes terse diplomaten te Belgrado zijn van mening, dat één van de doelen van het bezoek der Sowjet-delegatie aan Joego slavië was het Westen via een commu nistische woordvoerder, die het vertrou wen der westelijke mogendheden geniet, namelijk president maarschalk Tito, in te lichten omtrent het Russische standpunt t.a.v. Europa. Aan de andere kant zouden de Sowjet- russische leiders zich via Tito op de hoogte hebben willen stellen van de maximum- en minimumeisen van het Westen. Westerse diplomaten zijn er van overtuigd, dat president Tito het Wes terse standpunt openlijk en op de juiste wijze heeft weergegeven. Men verwacht, dat de Sowjetrussische delegatie morgen vroeg de terugreis naar Moskou zal aanvaarden. DE derde Haagse Trouw-mars op Zaterdag 11 Juni wordt een familiefeest. De afstand van 10 km kan gelopen worden door jongens en meisjes lot en met 14 jaar en zowel de afstand van 20 km als de afstand van 30 km door ouderen. Dat de Trouw-mars in Den Haag een familieteest zal worden, weten de families Plomp uit de Van Slingelandtstra&t 163 in Den Haag en de familie Schipper, wonende Koningin Wilhelminalaan 49 te Voorburg. Want Kelly (12 jaar), Kees (10 jaar), Gveetje (9 jaar) en Rini (8 jaar), broertjes en zusjes Plomp, en Herman (8 jaar) en Frits (10 jaar), de gebroeders Schipper, hebben zich reeds opgegeven voor de 10 km-mars. En Frits Schipper deed het reeds voor de derde maal! Aan alle kantoren van het Dagblad Trouw kan men zich aanmelden, tegen betaling van ƒ0,50 voor deelnemers tot en met 14 jaar en van 1, voor oudere wandelaars. Het kan ook geschieden per postwissel of per giro. Nog verkrijgbaar li het boekje met volledige inlichtingen, „Trouw op mars". een hoofdwonde naar het Ziekenhuis Westeinde worden vervoerd, waar zij na behandeling huiswaarts konden keren. Acht andere wielrijders, die schaafwon den en ontvellingen hadden opgelopen, konden ter plaatse door de Gemeente lijke Geneeskundige Dienst van Den Haag worden behandeld. De scooter en de rijwielen werden alle min of meer beschadigd. h De chauffeuse van een Duitse bus met 35 inzittenden heeft gisteren bij de afda ling van een heuvel in het Westerwalil gebergte de macht over het stuur verlo ren. De bus reed met een snelheid van 90 km/u tegen een boom, werd langszij opengereten, sloeg om en bleef met de wielen omhoog liggen. Zeventien vrouwen werden onmiddel lijk gedood, terwjjl één van de zwaar ge wonden tijdens het vervoer naar het zie kenhuis overleed. Achttien inzittenden werden gewond en van vier van hen is de toestand cri- tiek. De politie neemt aan. dat de remmen geweigerd hebben, of dat de chauffeuse de macht over het stuur verloren heeft bij het terugschakelen. De chauffeuse, die slechts lichte schaaf wonden opliep, rende na het ongeluk onmiddellijk schreeuwend naar een na bijgelegen dorp om de inwoners te alar meren. Het ongeluk gebeurde ongeveer 24 kilometer ten Noorden van Limburg op een weg, die evenwijdig loopt aan de autobaan van Frankfort naar Keu len. De inzittenden waren leden van een protestantse damesvereniging in Rhein- hausen. Volgens de politie waren sommigen van de slachtoffers zo zeer verminkt, dat identificatie uiterst moeilijk was. Wrakstukken van de bus werden in een straal van 45 meter rondgeslingerd. Onverwacht kreeg mejuffrouw D. van Woudseweg 113 te Den Hoorn Woensdag middag tegen vijf uur gelegenheid tot een pvactijkoefening in eerste hulp bij ongelukken. Vlak voor haar huis botste een bus van de Westlandse Stoomtram weg Maatschappij op weg naar Delft met een harde klap op een voorganger, ook een W.S.M.-bus, naar Delft, welke juist passagiers uit liet stappen. Tengevolge van de botsing werden zes passagiers gewond. Mejuffrouw D.. die volgende week examen voor het diploma E.H.B.O. moet doen, bracht terstond het geleerde in practijk. Daarbij werd z(j bijgestaan door een E.H.B.O.-er, die toevallig in de botsende bus zat en een passerende E.H.B.O.-er. Uit verklaringen kwam vast te staan dat de chauffeur, wiens bus met grote vaart op de stilstaande wagen inreed, verblind zou zijn geweest door weer schijn van de stralende zomerzon op de eerste bus. De beide bussen Hepen flinke beschadigingen op. De aanrijden de bus kon niet meer op eigen kracht verder en moest met een krannwagen van Blansjaar uit Den Haag worden weggesleept. Van de zes gewonde passagiers konden er vier na de hulp van de E.H.B.O.-ers naar huis worden gezonden. Twee ge wonden, een uit Delft en een uit Maas land, werden voor nadere behandeling per ziekenauto r.aar een Delfts zieken huis overgebracht. Op 73-Jarige leeftijd is te Bilthoven, na langdurige ziekte, overleden prof. dr. J. Clay, oud-hoogleraar in de faculteit» der wis- en natuurkunde aan de Gem. Universi teit te Amsterdam en lid van de Kon Ned. Academie van Wetenschappen. Prof, Claay was ridder In de orde van de Ned. Leeuw en commandeur in de orde van St Olav.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1