Bijna evenveel bromfietsen als autos op de weg 'cirige burgemeester vierde de Gelderse dag op de E 55 Vroesenpark krijgt inwoning BUITENLAND ALS SPIEGEL Unieke expositie te Leiden VANBERKEL's M El ZETHAMETAnv Drie Amsterdammers in arrest voor brandkastdiefstal in Den Haag Hoe zien anderen ons? SCHIEDAM havena .oor ^rhaald Bescherming Bevolking schrijft prijsvraag uit Den Haag 1954 in cijfers Nieuw onderzoek zaak Staphorster makelaar KERKDIENSTEN VLAA R DINGEN VLAARDINGEN Burgerlijke Stand van Rotterdam Reder Verboon overleden sanghulde voor eerste burger van Arnhem B.B.-commandopost in onderaards s;ewelf Maasland Dodelijk ongeval in Rotterdamse Raven. c/tarme Lucifersdoosje bracht politie op spoor Lord-mayor van Londen brengt bezoelt aan Den Haag Amerikaanse lof voor profVeiling Meinesz TROUW Zaterdag 4 Juni 1955 UfV'H flip i i Kosteloze inenting Plantageconcert van Harpe Davids Arbeid FEDERATIE VAN ORANJE VERENIGINGEN Medische dienst Straatvoetbalcompetitie Advertentie OUD IJZER Advertentie BINNENKORT 00K STADHUISPLEIN. Geldwezen Advertentie Ztvaan broedt langs wegberg in Maasland Vereniging van Ouderlingen in de Ned. Herv. Kerk Rotterda Hoogstraat Advertentie l\ (T*,TEL: 70.9 07 Burgerlijke stand van Schiedam KERKELIJKE BEZWAREN TEGEN OPZET VAN FEEST Motorfiets tegen bestelauto WIELRIJDER NA BOTSING OVERLEDEN (Van een onzer verslaggevers) Ieder volk heeft zijn eigen opvattingen over de „vreemde buiten wereld" en ook over Nederland bestaan in het buitenland geijkte voorstellingen. Men denkt meestal aan klompen, bollenvelden en molens. In Engeland bedoelt men met een „dutch uncle" niet een „Hollandse oom", maar een „schriele oom". Wie zich in deze materie verdiept, komt tot de conclusie dat de eigenaardigheden talrijk zijn. De staf van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, met dr. P, H. Pott aan het hoofd heeft de moeite genomen zich niet alleen op dit onderwerp te bezinnen, maar er ook een grote tentoonstelling aan te wijden onder de titel: „Zo zien zij ons". Vrijdagmiddag jl. is deze unieke expositie in het Leidse Museum geopend. Mr. F. P. Th. Roling, hoofd van de afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming van het ministerie van O., K. en W. noemde het een geestig idee en kende aan de tentoonstelling zowel psychologische als paedago- gische betekenis toe. Zij is geopend tot 2 October. dcrs Het opieidingssc. n Veteraan is or ^a^venarbet- :dag uit i«,inahavcn te Schiedam naar rfe «Xeghavcn te Rotterdam verhaald Daar xa! het definitief i gemeerd JoUiven •,«en en verder als opleidingsschip door ^scheep vaart vereniging „Zulo ge bruikt worden, pe „Veteraan lag sinds 1947 in de aa„ de Merwchaven grenzende Wilhel- minahaven. In deze laatste haven vorde ren de werk. scheepswerf mort'torden aangelegd moest de „Ve teraan" ruimte maken. Het schip behoorde v Verenigde Nederlandse rf weeheden voor de nieuwe -rheeoswerf van de. fa. A. de Jong uit vuardingen gestadig. Nu de helling lUUtllv J Het «chip behoorde vroeger toe aan de Scheepvaart maatschappijen cn was een Duits schip, Hat in de eerste wereldoorlog aan de rlandse koopvaardijvloot werd toe- ieïd Het voer als de ..Hoogkerk '«noemde maatschappij en werd in m te Londen opgelegd^Na bet jcinde Nederlandse koopvaardijvloot gevoegd. Het voer als de „Hoogkerk_ i-an de tweede wereldoorlog kwam het naar Nederland terug en werd tot op leidingsschip bestemd. u?PbesjaataggelIgonhniid9tot kostcLe in-, en ting te g e n p okk en in hot gebouw van de G.G. en G.D. Iu.Ta. - ^Trouwboekjes der ouders of geboorte bewijzen der kinderen medebrengen. a, ehr. harmonlevcrentglng ■itarpe Divlds" I«i o-l v. haar dirigent Albert MeU mi Maand»* 6 Ju"! «T> h*t concertpodium fn de Plantage het volgende programma 10.9 millioen. Deze toeneming met 3 pet. Ikomt voornamelijk voor rekening van jhet met een derde toegenomen bezoek laan tentoonstellingen Het bezoek aan de iKonlnklijke Schouwburg is dalende en |k\vam in 1954 op 219.000. Het aantal bij het Gewestelijk Arbeids- Ibureau ingeschreven werkzoekenden Idaalde in 1954 tot 56.000 personen tegen 169.000 in 1953. Het aantal aanvragende Ivan werkgevers veranderde vrijwel niet. |Het bedroeg 41.700 in 1954 tegen 42.000 Sin 1953. Voor het eerst sinas 1946 is het aantal (armlastigen niet toegenomen maar met 24 teruggelopen tot 6820. Het gemeentepersoneel blijft in getal- Sterkte toenemen. Er kwamen bijna 200 ambtenaren in 1954 bij, terwijl het kantal werklieden in vrijwel gelijke ma le toenam. De totale sterkte van het ge meentepersoneel steeg van 14.000 tot ruim 14,400 einde 1954. een toeneming pan 3 pet. Het aantal ziektemeldingen fcteeg van 15.000 tot 15.500 eveneens toe genomen met 3 pet. Het aantal verzuim dagen ging sterker omhoog en wel van 209.500 tot bijna 225.000. Het laagste Iziektecijier noteerde de politie- en het (brandweerkorps, daarop volgen hel on derwijs- en ambtenarenpersoneel en het hoogste Ugt het voor de werklieden. De zaak tegen de 42-jarige makelaar taxateur D. D. te Staphorst, die er van verdacht wordt tal van boeren uit het gehele land duizenden guldens afhandig te hebben gemaakt, zal op 14 Juni a.s. opnieuw door de rechtbank te Zwolle worden onderzocht. De rechtbank acht het onderzoek in deze zaak niet volle dig. Veertien dagen geleden stond D. reeds terecht en toen eiste de Officier van Justitie twee maanden met aftrek tegen hem. Onder hel mom van „Stichting lande- rijen'' bood D. door middel van adver tenties in aller bladen boerderijen en zelfs kastelen m Frankrijk te koop of te huur aan, zonder dat deze in zijn b°zit waren. Zeer velen werden het slachtoffer, onder wie tal van Neder landse emigranten in Frankrijk. De Federatie van Oranjeverenigingen houclt haar congres op 17 en 18 Jurü in Amersfoort. Behalve een ontvangst door het gemeentebestuur van Amersfoort staat een bezoek aan het paleis Soestdijk op het programma. Het is het gezelschap toege staan op 17 Juni om kwart over twaalf zijn opwachting te maken bij H.M. de Ko ningin. Daartoe wordt dan nabij het paleis een stoet geformeerd, aan welke gebeur tenis het Amersfoorts poliUe-mu/iekgezel~ schap De Harmonie medewerkt. De commissaris der Koningin in Utrecht, mr. C. Th. E. Graaf van Lijnden van San- denburg, zal het congres toespreken. Er worden referaten gehouden over de voorbereiding en het houden van een his torische of allegorische optocht, samen te stellen door verschillende gemeenten of woonkernen. m JS|V(pM!rn 85, 2. Paraphrase over „Houdt Gij wanden beide'". Jan Zufdema: 3. San Renw mar.'. J Meister: 4 Fete 1» Ba ill te ?,nU»ie A Thiry: 5. Aquarelles. A. Del hit e- Tres Jolie wals. VCaldteufel. roouelct: 7, Muritana. fantasie, Wallace, 8. De Garde. mars. C JLN Cork 9. Gezxng 143 Het projramm» begint ara i uur. De medische dienst te Schiedam wordt op-Zondag 5 Juni waargenomen door de volgende artsen: L. H. Geerdes. Veen- j lantstraat 2. tel. 68357: P. J. W. Beukers, j Burg. Knappertlaan 76. tel. 88004 en w. A. de Ridder. Stadhouderslaan 48, tel. 67590 Geopend zijn de apotheken Nieuw- luid. Dr. Wibautplein 19 en apotheek C, J. Jansen. Swammerdamsingel 41, ook Üjdens de avond- en nachturen van de orerige dagen van de weck. HERVORMDE GEMEENTE. Grote Kerk 10 uur: ds. A. Hoffman. H. Doop; 5 uur di. P. J. de Bruljn. Kethel. Nieuwe Kerk. 10 uur: ds. J. Gras; 5 uur: ds. H. S. J. Kalf, Bennebroek. Weiterkerk 9 en 19.30 uur ds. J. G. Jsnien; 5 uur: dr. L. J. Cazemier. Vredcikerk 9 en 10.45 uur: dr. L. J. Cazemier; 7 uur: ds. J. G. Jansen. GEREF. KERK, Oosterkerk 10 uur ds. E J. Oomkes; 5 uur ds. J. J. van Wage- Ringen. Plantagekerk 10 uur da K. J. Schaafa- maivan R'dam-Delfshaven; 5 uur ds. E. J. Oomkes. Julimakerk 10 uur ds. G. Brinkman; 5 uur ds, G. Brinkman. Kethei 9.10 ur ds. J. J. v. Wapeningen; 230 uur dl. E. J. Oomkea Ned. Herv. (Geref.) Evang. 10 an 4 uur, ds. J, Zwanenburg te Kinderdijk. Ev. Luth. Gem, 10 uur ds. A. Jense. Utrecht VLAARD1NGEN. Herv Gemeente: Grote kerk 10 uur ds Vin Noort. 5 uur «rw heer J van Lumbalgen; Marenethereal 10 45 ds Vin der Vloed (H. Avondmaal): Wljkie- botiw Eltheto 10.43 uur dl Glaihouwer: Be- lheUwTk 9.30 in 11 uur ds Schouten. 7 uur dr K E H Oppenbelmer, itudentenpredJkant te Leiden, jeugddienst; Immanuelzaal 10.43 uur dl Simt: Nieuwe kerk 10 uur d» Zijlst 3 uur ds Glaihou.ter. Gereformeerde Kerk Ooaterkerk 10 uur d* Lever. 5 uur di Swen; Landstraatkerk 10 uur ds Swen, 3 uur da Lever; Kuiperatraatkerk 10 uur dr Kraan. 5 uur dr Bos, Emmauikerk 10 uur dr Bos, 3 uur dr Kraan. Gerefor meerde gemeente 10 en 3 uur ds Rijksen. Gereformeerde gemeenten In Nederland; 11 en 3 uur lecsdienst. Leger des Heils 10 uur HelUgingjsamenkomst. 6-30 uur open luchtsamenkomat bij Viibank. 7-30 Verios ilngiiamenkomit oj.v. „Febe"-bemann!ng. MAASSLUIS. Herv Kerk 10 uur dl H W Hemmei van Schiedam, 5 uur ds K M Vog aeugdkerfc tKlcme Kerk) 10 uur de heer S L. Houtman; Klnderkerk (Ons Huis) 10 uur mevr M Smit-—Doornhelm, Geref Immanuelkerk 9.30 uur ds T Sptlker. 4.30 uur ds K W Dercksen: Zuiderkerk 9.30 uur dl K W Dercksen. 4.30 uur ds T Spllker, Ctref Kerk (art 31 ko) 8.30 en 2.30 uur dl D Nleuwenhuis van Vleardingen. Chr Geref Kerk 10 en 4.30 uur ds E Venema. Ned Prot Bond 10.15 uur ds G S Westerou vin Meeleren. HOEK VAN HOLLAND. Herv Kerk 10 en uur dl E C van Offeren. Geref Kerk 10 en 4 uur da P Pullmann. Vrljz Herv 10.13 uur ds C de Haar uit Voorburg. Het programma voor de straatvoctbaicom- peüe in Schiedam voor de volgende week Hoimdsg 6 Juni: afd. A: DSBKB '33; B: DWO—EPB: C: COJ--DAB. Dinsdag 7 Juni: afd. A: DWO—COJ: C: DSBJonathan. DGBODV, Woensdag s Juni: afd. A: Eldos—Flamin go's: DVO—DOL. DWO—Steeds Vooruit. Donderdag 9 Juni: afd. B; DSB—EPB: C: DDBKMD, DSB—ODV. Vrijdag 10 Juni: afd. A: DSBFlamingo's; B: Hdos—WV; G: DGB—Jonathan. 'JUWELIERS IE BEL HOR LOC-ER NIECJWE BINNENWEG 7-2 7 Aangiften van 3 Juni 1955 GEBOREN: A van der Wildt—van der KoolJ d; E A J Dudart—Corvcr z: A Stoots ~4e Vries z: R A Tcrlouw—Luiten z: J torman—van der Ham z: T van Bareie— oen Leeuwen z; J E de JongeNicwold z: v NoordanusBictveid z; A Buitendijk— •toegindeweU z; M C KltenbanninkPap- EJ z; A J de Gier—van den Berg z; M trompet—Bezemer d: G van der Ploeg— Oraaljer d: SP Kramer—de Kloe a: A }'»n der Hoide—Wierslnga z; M A Vermeu- len—Ruikem d: H de Reus—Hombergen z; L KareisKiop d: Chr J van Esse!van ?,r Torre d; M M Vcster—van Haren z: L vin Drongelen—Bevers z; H W van der Beidt—van der Ham d; H A van der Sijs- Boier d; M Th Kapteln—Grootzwagcrs 2; i KT KevenaarVossclman z: F Riedijk ootlhouwer z: P Kalfs—Hoogenboezem d; ut".LeglerseSlik z: M Fenijn—de Waal d; 7 H Albertsvan Dam d; A Karreman— «igeliang z; L W de Bruijn—Hoe'j dt E A M Emels—Uljee z; K Kok—van der Wcijde y C Bergsmavan Waardenberg d; L van oer Vaart—Jasperse z; A Carvalho da Calado—Gardien d; A J Nobel—van linschoton d; M Kuijper—de Haas d: B haul—Pans d: M A CastelelnsSehecpsbou- U E Kalishoek'—van Oosterhout z. OVERLEDEN: J W Gernettc. man van S Melker 72 J; A Lelie vr gcli gew met J vin der Wat 7<hj: C Besscling, man gch ww met R Vermaal 90 J: C Brcemerkamp. '.r Un A Wilmze 67 j: Tli M II Krijzer. vr geh »w met F J Wilhelm 83 y. L A J Schcpes, Win van J m de Bruiin 73 j; P Laaij, vr ™h M Eland 68 j: J Bons. vr van J van Oederpelt 66 J; N J M Opmeer, vr geh gew met H Louwhoff 51 j: Th C Thijsse, ongeh trouw 47 j; l H Kurpershoek. man geh met M van Tongerlóo 74 j; S P Baris, m«n van G van der Stoep 68 j: J G Berkel- vrouw van D den Hartog 61 J; A F Bouwmeester, man van M C L van Rooi) 37 «i 9 v.a.n Vlaardlngen. man van W Vogelaar J: W A van RIJ ongeh man S3 J: M J «unons, man van W Schieman 44 j; J B man geh gew met C Hosemans 84 ïii r t'e Regt, man van M A Honnlng 1: J Ph Hanewinckel, man van P C Bos winkel 50 Jj p Rijsdijk, man van C Broek- ™U«en 69 j; L Krikke, vrouw van A Peuk Voort* ali levenloos aangegeven: A G - £*?rïmm*ljer—Nugteren, zoon; J Zwirt- e D,t«—Bouwman, 2 z. Vrijdagmiddag i« plotseling in zijn kan toor te Vlaardlngen overleden de heer j. Verboon. directeur van N.V. Zcevis- scherjj Maatschappij en Haringhandel v/h A. Verboon. De overledene was 60 jaar. De heer Verboon was behalve directeur van de rederij ook bestuurslid van de Vereniging ter Bevordering van Vissche- rij. Handel en Nijverheid en van de Ne derlandse Redersvereniging. Hij was even eens bestuurslid van de Taanderij en Nettendrogerij. In het kerkelijk leven nam de heer Verboon een actief aandeel. De iaatstc jaren was hij ouderling-kerkvoogd in de Ned. Herv. Kerk. Voordat de heer Ver- boon enige jaren geleden werd gekozen tot voorzitter van het college van kerk voogden, was hij reeds jarenlang lid daarvan. Hij was ook bestuurslid van het Hervormd rusthuis. toe tct e96.5W. Daa middelde verblijfsduur van 3.8 tot 3.5 dagen. De stijging van het aantal bui tenlanders is in de eerste plaats aan het aantal Duitsers te danken. Er kwa men ruim 8000 meer op bezoek dan m 1953. Voorts leverden de Verenigde Sta ten en Engeland elk ruina 4000 gasten meer, terwijl tenslotte bijna 2800 meer Fransen Den Haag bezochten. Een ver mindering met bijna 2000 bezoekers is echter waarneembaar bij de Belgen. Hierdoor verloren zij de tweede plaats in het Haagse vreemdelingenverkeer en kwamen zij op de /ïerde, na Engeland en de Verenigde Staten. Duitsland blijft de eerste plaats bezetten. De ontsparing die voor 1952 merkbaar was, heeft sindsdien plaats gemaakt voor een toenemend iniegsaldo. Dit be reikte in 1954 een hoogtepunt. De Haag se spaarbanken sloten op het jaareinde af met een iniegsaido van 31 millioen, of gemiddeld 52,per Inwoner, het hoogste bedrag ooit in Den Haag ge boekt. Het aantal in de straatbelasting aan geslagen percelen nam toe met 1200, waardoor de belastingopbrengst met 75.000 steeg. Het -lantal honden ver toont een dalende tendens, doch de be lastingopbrengst blijft toenemen, als ge volg van het feit, dat de Hondeneige naars door de ioonronden meer en meer opschuiven naar de hoogste tariefgroep. De opbrengst der belasting op verma kelijkheden steeg ten opzichte van 1953 met ƒ36.000. gevolg van het toegenomen (Van een onzer verslaggevers). EN Jarige burgemeester Matser van -J Arnhem mocht vanmorgen bjj de ■pening van de Gelderse dag van de E 15 niet alleen de felicitaties van he>t ten. «instellingsbestuur in ontvangst nemen, loor de Kon. Ver. Zutphens Mannenkoor [verd hem ook een zanghuld® gebracht, en zanghulde, mede gericht aan des 'urgemeesters ectgenote, die eveneens iaar verjaardag vierde. Een dubbele eestdag 'dus, niet alleen voor het burge neestersechtpaar. maar voor alle Geldcr- e bezoekers, die vanmorgen in groten ;ctale naar de Maasstad waren gekomen van nabij te aanschouwen, waarover "ïjj reeds zo veel gehoord hadden. O Maandag beginnen te Maastricht de werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe commandopost, voor de Be scherming Bevolking, kring Maastricht. Deze commandopost wordt gevestigd in de ondergrondse vestinggewelven van de „Bossche Fronten", namelijk in het voormalig kruithuis „Generaal Crois- sen". De post bestaat uit een zevental vertrekken en een centrale. Van hieruit wordt het centrale com mando gevoerd en geschiedt de hulp verlening van de B.B.Kring Maastricht. Alle hoofden van dienst van- Openbare Werken, Geneeskundige Dienst, Sociale Verzorging. Brandweer, politie en de verbindingsofficier voor hersteldiensten, worden in deze post ondergebracht. Er komt verder een rechtstreekse verbin ding met alle wijkposten en met de op- stellmgsposten van het potentieel hulp verlening: o.a. brandweer, reddings ploegen en geneeskundige groepen. Verwacht wordt dat deze post over drie a vier maanden in gebruik kan worden genomen. f;;K. UNIVERSITEIT NIJMEGEN' Nijmegen. Gestaagd voor het doet. ex. rechten: mej. Th I Brucns Arnhem en de heren G A L M L Hoest. Meerssen en A A J J M Takx, Den Bosch, Aan de Molenweg te Maasland zit een zwaan ondanks het vrij drukke verkeer op de weg, rustig aan de weg te broeden. De mannetjeszwaan is voortdurend in de nabijheid om een oogje in het zeil te houden. MAASLAND: Ned Herv Kerk 10 en 7 uur dt J J H KeiJzer. Geref Kerk 10 en 7 uur dB Potjer Aan boord van het Nederlandse s.s. Duivcndjjk aan de Wilhelminakade te Rotterdam is gistermidag de 64-jarige matroos N. de Jager uit de Markense- straat te Den Haag, die in het onder- ruim aan het werk was, aan het hoofd getroffen door een 40 kg. zwaar luik, dat van 11 meter hoogde viel. Met een schedelbasisfractuur werd het slacht offer naar de rivierpolitie vervoerd, waar de politiearts de dood consta teerde. De Vereniging van Ouderlingen in de Ned. Herv. Kerk. afd. Classis Rotter. üam-Noorö-Zuid en Schiedam zullen Woensdag 15 Juni om 8 uur een ver gadering beleggen in de kapel van de Prinsekerk aan de Schepenstraat te Rot terdam. Ds. H. W. Waardenburg zal hier spreken over het Herderlijk Schrij ven: ..Christen zijn in de Nederlandse samenleving". VISMAHKTBERIOHT ROTTERDAM ROTTERDAM. 4 Juni 1955. Aanvoer vnn IJmuiden, Stellendam, Scheventngen cn elders 130 kisten verse zeevis en 40 kg levende paling. 5 Prijzen: Tarbot middel 1.851.80 per kg: Schol middel 17—19; Schelvis klein 34—18; Kabeljauw groot 36—38: Idem klein 1318: Makreel 1518; Zeehanen middel 3840 per kist; Levende paling dik 3-6P—3 80; idem dun 2.25—2.79 per kg. TT UNSTMATIG ■en van Oud-Delf; W. Valderpoort een neming. Dat zal v' zonder de oude ij een ketterij in de c len met de schnj „De Maasstad" c ning verschillen. Er jnen op dat artikel, niet erg. Want-over met Ottd-Deifsbaven möèt men het eens moeten worden. In het nieuwe Rotterdam zal fstraks maar weinig te vinden zijn. dat/herin nert aan een eeuwenoud verleden. Moet nu dat kleine stukje oud-Rotterdam, of liever: oud-Deifshaven. dat nog overge bleven is. in stand gehouden worden, of kan het ook verdwijnen? Vast staat, dat het niet zo eenvoudig zal zijn het oude achter de ',Kolk te handhaven cn er tevens voor te tzorgen. dat het een waardig deel van de stad blijft. QUD-DELFSHAVEN is inderdaadleen v stuk historie. En als het mogelijk zou zijn maatregelen te treffen om dit deel van Rotterdam als historische be zienswaardigheid te oehouden, dan zou daartoe ook besloten moeten worden. Maar dan wordt het tijd, dat met gro te ernst spoedig nagegaan wordt, of dat behoud ook mogelijk s. Nog niet zo lang geleden heeft wethouder Meertens in antwoord op opmerkingen van mejuf frouw Vuylsteke in dit opzicht pessimis tische geluiden laten horen. En wie er eens een kijkje gaat nemen, zal tot de ontdekking komen, dat het aantal waar tijk waardevolle gebouwen in het Oud- Delfshaven toch niet zo bijzonder groot is. Zoal® dat overal gaat, heeft de ont wikkeling in de loop der jaren hier al veel verknoeid. Oud en nieuw door el kaar, zonder dat van een eenheid kan worden gesproken. En ir. Valderpoort «telt ook de vraag, of de overheid niet aan het verval van dit van net kunstenaarsgilde schij pogingen in het werk gesteld te n om van Oud-Delfshaven een Rot- ms Montmartre te maken. Maar kan niet zeggen, dat ze daarin ge- zijn. Zij zuilen het stukje Eot- waaraan de namen van Piet Hein en de Pilgrim Fathers verbonden zijn, niet kunnen redden. Daarvoor is de bevolking van dat stadsdeel ook van te heterogene samenstelling. Hetgeen ech ter niet betekent, dat juist die bevol king maar zeer node zou zien. dat zij naar elders zou moeten vertrekken. En toch zal er iets moeten worden gedaan. Her is niet mogelijk de verwording van die stadswijk te laten doorgaan. Restau ratie of afbraak. Ziedaar de keuze, waarvoor men staat. En daarom is spoedig ernstige bezinning nodig, bezin ning, niet alleen bij het gemeentebe stuur maar bij allen, die tot oordelen bevoegd zijn. K" ROTOPRUIMING is een probleem, dat zeer spoedig aan de orde moet komen. En dat zal ook van betekenis zijn, voor het Oud-Delfsbaven. Niet om- dat men daar slechts krotten vindt, maar omdat de krotten die er zijn de vraag naar sanering van de gehele wijk oproept. En dan zal het noodzakelijk zijn, om het vraagsmk groot te bezien opdat er niet incidenteel gebroken en gebouwd wordt, maat dat planmatig te werk wordt gegaan. Doet men dit niet, dan lost men het vraagstuk niet op, doch verschuift men de moeilijkheden slechts naar dc- toekomst, met als ge- volg, dat men dan voor nog groter pro blemen komt te staan. Men behoeft het met de conclusie van ir. Valderpoort niet eens te zijn. om hem toch dankbaar te zijn, dat hij het gesprek over de toe komst van Oud-Delfshaven geopend heeft. Want het vraagstuk is urgent. Namens de E 55 werd het gezelschap begroet door ir. J. C. Tillema, wiens wel komstwoord beantwoord werd door de eersete burger van Gelre's hoofdstad. Een aantal ambassadrices van Arnhem in de zomer ..Eutopia" geheeten bood vervolgens aan de leden van het bestuur van de E 55 en hun dames ge schenken aan, een bijzonder attractieve onderbreking van de openingsplechtig heid. daar de dames zich in stijlvoile gewaden hadden gestoken, wier kleur en lijn een fleurig contrast vormden met het wat stemmige colbert en. wandeltoilet.. Maar met alleen-de dames uit Eutopia, ook de vendelzwaaiers van het Gendtse Schuttersgilde St. Sebastiaan met hun vrolijke uniformen en rode baretten droegen bij aan het welsiagen der Gel derse dag. Om nog maar niet te spreken van het Velpsche Harmonie, de Zutphen. se zangers en de Arnhemse gymnasten, die op Place Mondiale hun ddemonstra- ties gaven. Al met al, een prachtige dag, die in de avonduren zou worden besloten met een diner in Villa Rosa, ROTTERDAM zit niet ruim in hotels en andere gelegen heden, die touristen onderdak kunnen verschaffen. Telkenjare wordt door instanties ijverig naar logiesruïmte gezocht om de vreemdelingenstroom in de vacantiedagen op goede wijze te kunnen herbergen. Dit jaar wordt wel heel veel inspanning gevraagd van de Vereniging voor Vreemdelingen verkeer en de andere instellin gen, die zich met tourisme bezighouden. Rotterdam heeft ruim drie maanden zijn E 55 en talrijke buitenlandse bezoekers hebben meer dan een dag nodig om deze grootse manifestatie van Nederland te zien. T/'OOR het logiesprobleem heeft men enkele oplossingen ge zocht, waarvan een te zien is op bovetistaande foto. Op een terrein aan het Vroesenparkdat grenst aan de tuin van Diergaarde BZij- Dorp zijn veertig houten vacantie- huisjes neergezet, speciaal voor bezoekers van de E 55. Het kleine vacantiedorp biedt ook uitbrei dingsmogelijkheden, want in de nabijheid er van is een terrein gereed gemaakt voor het par keren van caravans, de rijdende zomerhuisjes achter de auto's van de touristen. De Maasstad is dus tijdelijk een „woonoord" rijker geworden in een natuur rijke omgeving. OVERLEDEN: J. den Held, 64 j. GEBOREN: Jeltje, d. van J v d Zee en P C G Bogerd; Fetronnella H J d. van J F W Dröge en P H J Smit: Yvonne, d. van W J A Damen cn J W Eldert. (Van een «nier verslaggever*) Een gevonden lucifersdoosje heeft de politie op het spoor gebracht van drie Amsterdammers, die verdacht worden van de brandkast-kraak, welke in de nacht van Dinsdag op Woensdag In een fabriek aan de Jupiterkade In Den Haag gepleegd werd. Gisteravond heeft de Haagse politie, in samenwerking met de Amsterdamse recherche drie perso nen aangehouden. Twee van hen hebben bekend de inbraak gepleegd te hebben Aangehouden zijn de 24-jarige bakker G. de P., de 21-jarige autohandelaar H. J. B. en een 16-jarige verwarmingsmon teur. De eerste twee deelden bij het vee- hoor mede, dat zij in de bewuste nacht tweemaal inbraken, in twee fabrieken aan de Jupiterkade. In een van deze fabrieken openden zij de brandkast na dat zij deze op het toilet gebracht had den. Een bedrag van 1400 was hun buit. Het aandeel van de minderjarige knaap staat nog niet vast. Bij het onderzoek van de politie in de fabriek vond men een lucifersdoosje, dat de naam droeg van een Amsterdams bedrijf en dus alleen door dit bedrijf kon zijn uitgegeven. Dit gaf de politie een spoor naar de hoofdstad, waar het onderzoek gisteravond dus met succei bekroond kon worden. De aangehoudenen zijn nog niet eerder met de politie in aanraking geweert. Van het gestolen geld kochten zij nieu we kleding en zij huurden een auto, waarmede zij door het land toerden. Vertegenwoordigers van de Kerke raden der vier Protestantse Kerken in de gemeente Dinteloord en Prin senland hebben zich in een adres tot het plaatselijk college van B. en W. gewend, naar aanleiding van de voor genomen feestelijkheden ter gelegen heid van het 350-jarig bestaan van de gemeente. De Kerkeraden betreuren het dat de plaatselijke overheid in zake de opzet van het feest te weinig haar verantwoordelijke taak en roe ping heeft beseft Omdat de feesten steeds ongewenste gevolgen hebben, verzoeken zij de autoriteiten alsnog maatregelen te nemen, dat de her denkingsfeesten in goede, verantwoor de, banen geleid worden. De 49-Jarlge technisch ambtenaar C, van der W. uit Rijswijk is op het kruispunt Abraham de KuyperlaaiiDr, De Visser straat te Rotterdam met zijn motorfiets tegen een bestelauto gebotst. Met een hoofdwond en een zware hersenschudding is het slacht offer in bewusteloze toestand naar het Berg- wegriekenhtiis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen zal de lord-mayor van Londen op 10, 11 en 12 September aanstaande een semi-officieel bezoek aan Den Haag brengen. De uitnodiging voor dit bezoek ontvangt hij van de burge meester vat» Den Haag, mr, F. M. A. Schokking, die onlangs de gast was van zün Londense collega Burgemeester Schokking verzocht de lord-mayor de bezoekdata zo vast te stel len, dat hij ook Prinsjesdag kon bijwo nen, Dit was helaas onmogelijk, omdat de lord-mayor op deze dag andere verplich- tigen had. Donderdagmiddag om vijf uur ston den achter de stopstreep op de laan van N.O. Indië te Den Haag, bij de Bezuidenhoutseweg, de 7J-jange A. C. A. L. uit de Naaldwijksestraat met z.jn fiets en een trekker met oplegger, rechts van de vluchtheuvel. De aanwezige ver keersagent gaf aan de wielrijder iq de bestuurder van de trekker een opnjte- ken, maar L. kwam bij hel oprijden met zijn voorwiel in aanraking met de vluchtheuvel. Hij verloor zijn even wicht en viel naar rechts voor het lin kerachterwiel van de trekker. L. tverd overreden en kreeg ernstig letsel. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis Bro- novo en overleed kort na de opname. Bij de erepromotie van prof. dr. F. A. Vening Meinesz, hoogleraar in de geodesie en geophysica aan de R.U. te Utrecht, aan de Columbia-Universiteit, zei de president van de universiteit, dr. Grayson Xirk, o.m.: „Gij waart een pio nier in de donkere diepten en wierpt nieuw licht op eeuwenoude problemen." Hij werd, zo vervolgde dr, Kirk, de tot nieuw leven gekomen Jules Verne ge noemd. Hij is even groot van hart als van gestalte en met een voor ieder verbor gen heroïsme heeft hij tijdens de be zetting van zijn land de verwoeste le vens van kinderen, die hij gered en on derdak verleend had, weer tot geeste lijke en lichamelijke wasdom gebracht. In 1945 werd aan prof. Vening Mei nesz de hoogste Amerikaanse eer, die een geoloog te beurt kan vallen, bewe zen door verlening van de Penroseme- daiLe. De Europeaan gezien door andere volkenEen periode van hard wer ken is aan de opening van deze ten toonstelling vooraf gegaan, want de bedoeling was om een zo aantrekklijk mogelijke collectie bijeen te brengen. Het eerste gedeelte is eigenlijk een in leiding tot de grote tentoonstelling en laat zien hoe onze kijk is op de we reld van vroeger en nu en ook hoe wij ons thans in het buitenland presen teren, onder meer met folders en af fiches. In het kader van deze opzet is het dan ook niet vreemd in zulk een mooie museumvitrine plotseling een foto van het muziekgezelschap „De Kilima Hawa:ans" te zien staan. Het gebied van de Stille Zuidzee is naar onze begrippen een soort paradijs en oude prenten en boeken tonen aan hoe onze voorvaderen daar wel over dach ten De uitbeelding door de heden daagse muzikanten met hun bloem slingers, correspondeert aardig met die van het verleden. En wat dachten wii vroeger van de Indiaan? Was hij niet een woesteling, een soort „on mens"'? Tegenwoordig is hij de aan trekkelijke figuur in kindertijdschrif ten en de held in de filmOok dat kunt u op deze tentoonstelling rustig bekijken. Maar nog boeiender is de grote col lectie die de bezoeker toont hoe de niet-Westerse volken over de Euro peaan dachten. In hun kunst hebben zij aan hun opvatting vorm gegeven. De wijze waarop dit geschiedt, ver toont grote verscheidenheid, daar niet al deze volken op dezelfde wijze op de komst van de Europeanen hebben gereageerd. Hun culturen vertonen grote verschillen, evenals de omstan digheden waaronder de aanraking heeft plaats gevonden. De stukken op deze tentoonstelling bijeengebracht, zijn merendeels ge- tnftaki in de traditionele stijl «n met de van ouds bekende technieken en middelen. Soms ook is de vroegere functie van de weergave van een men selijke figuur in een dergelijk kunst werk bewaard gebleven. De museum een zekere voorkeur in deze tentoon stelling opgenomen Vele uitbeeldin gen van Europeanen (kostelijk 2ijn bv. de Hollandse zeeman en de zen deling) zijn gemaakt vóór 1900 of kort daarna. ~-sakt op de bezoeker de indruk, earieatuur van de Europeaan te zijn, maar dat is toch niet altijd de opzet. Men kan in ieder geval consta teren dat de makers van de beeltenis sen van de „vreemde buitenlandeir" Stoel en boek zijn symbolen van de uitstekende waarnemers zijn geweest. Westers ruil uur, ongewone voorwer pen die de vreemdelingen meebrach ten zijn soms tot in de kleinste détails uitgewerkt. Een kop en schotel, iepels en vorken en een bord, dit alles door Kongolezen van hout vervaardigd, zijn objecten die men met grote bewonde ring gadeslaat. De bezoeker vindt hier nog vele an dere gebruiksvoorwerpen, beeldjes, tekeningen, borduurwerken, poppen enz., want de afbeeldingen der Euro peanen zijn op velerlei manieren ver vaardigd. Juist het feit dat het, beeld de werkelijkheid niet volkomen dekt, maakt de tentoonstelling zo aantrek kelijk. Een grappige vondst is, dat iedere bezoeker van deze tentoonstelling, al vorens de zalen te betreden, een grote spiegel moet passeren en aldus het antwoord geeft op de vraag boven de entree: „Hoe ziet u zichzelf?Me nigeen zal dan later tot de conclusie komen dat hij bij zichzelf veel min der eigenaardigheden ontdekt dan bij een ander. „Zo zien zij ons" moet u gaan zien. Want zij zien, wat wjj niet zien. Op ruim 91-jarige leeftijd is te Ha ren overleden de heer A. Mensinga commissaris van de N.V, Ter Borg Mensinga s Machinefabriek te Appin- geclam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1