r rootsclieepse aanval in Zuid-Vietnam „Middeleeuwen: Vancouver-Amsterda in Bolwerk snel van Hoa Hao veroverd Griekenland en Turkije nu Moskous doel? Aantal deelnemers groeit gestadig 1 Regeringstroepen verdrijven secte teruggekeerd Schipper wilde zinkende logger niet verlaten OVERIGE OPVARENDEN GERED Afsluiting zeegaten in ministerraad Vriendelijke woorden op Schiphol „Dolfijn" op visgronden gezonken Zoete klanken uit Bulgarije LUCHTLIJN VIA DE POOL IS NU EEN FEIT Vlaardingen brengt nieuwe haring naar het koninklijk gezin MAANDAG 6 JUNT 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3092 Weerbericht ob m Vier Genèv« bijeen Zeven gewonden bij Kapel Ie Koningin brengt werk bezoek aan Den Haat' Keizerlijke familie tegen Bao Dai BRILMONTUREN GOEDKOPER CHROESTSJEW TERUGGEKEERD ZATERDAG A.S.: HAAGSE TR0UW-MARS Islam. BENDEN WEER divans: IN AT I EU ACTIEF Neliroe naar Aioskou volgt Von Brentano clr. Adenauer op 5 Grote O u ALT (VS US KOTSING j Er zijn sterke aanwijzingen dat de Russen hun vriendschapsoffen sief, waarvan Oostenrijk en Joe- gosiavië de jongste doelen waren, nu zullen richten op twee landen die tot het Westelijke kamp be horen: Griekenland en Turkije. Een verklaring die aan het ein de van de Russiscb-Bulgaarse be sprekingen werd uitgegeven, spreekt van een verrijkend com promis dat zal moeten leiden tot de verbetering van Russische cv, Bulgaarse betrekkingen met de buurlanden Griekenland en Tur kije. ("Van een onzer verslaggevers) Trommels roffelden plechtig, toen Zaterdagmiddag om tien minu ten voor hali'vier de DC-6B „Empress of Amsterdam" van de Cana dian Pacific Airlines met rumoerende motoren langzaam en statig het platform van Schiphol op reed. Hoewel deze aluminium reuzen vogel ruim vijftig minuten over tijd was op het schema, zei captain Ralph Leslie lachend dat ze een voorspoedige vlucht met mooi weer achter de rug hadden. Aan Buitenlandse Zaken 1 Eo*t«rdam: Witte de Withstrant 30 Telef. ]!5700 i.j Postbus 1113 Postgiro No. 424519 Klachu-ndienst abonnementen 19.30-19.30 >i. Zaterdags 17IS uur: Telefoon 115700 VGravsrvhage: Huygenspleïn 1 Postgiro 4248G7 Redactie: Tel, 111392 Adm. Tel. 114402 Klachtcndiciist 38.30—19.30 u.t Tel. 362569 Schiedam: Nance Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 por maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 echt Verschijnt dagelijks s Directie; C. A. KlilNIXti en .Mr. K. VAN HOKTEN Twum- O Weersverwachting lot Dinsdagavond. WA KM ZOMERWEEK Overwegend zonnig en warm weer, met In de na middag kans op onweer. Matige oostelijke wind. 7 .Junk zon op 4.24, onder 20,57; inaan op 22.32, onder 5.46. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUTNS SLOT Amerika heeft Engeland en Krank- rijk nicefredeeld. dat het er geen lie- j maar tegen heeft de voorgestelde hij- i penkomst van legering,slelrlrrs der r.rn- te Vier te houden In Genêvr en op 18 j Juli le beginnen. j Tot dusver had Amerika ge.nna „Met de/f onaangename historie is Genemuiden teruggekeerd tot de middel- i eeuwen. Wat men hier wil toepassen is gewoon een volksgericht". Met deze woorden typeert tie burge- meester van Genemuiden, de lieer J. G. Hamer, de toestand die in Genemmden I is ontstaan rond de gelieven U'illemieu- tje V. en Herman De ouders van het meisje achten de omgang van hel meisje j met de jongman ongewenst, maar de Ge. nemuiders zijn van andere gevoelens en liet gevolg is zoals reeds is gemeld i dat de familie V. overlast wordt aange daan. ..Nutuurlijk £ant liet niei aan. dal bui- i te nsta anders zich mei een gezinskv.estiv* bemoeien", aldus de burgemeesJr. ..liet is een zaak van de ouders en van de nu- ders alleen, met wie het meisje al of niet I zal omagan. Dat gaat anderen totaal niets aan. Maar de toestand is nu eenmaal zu- i als hij is. en daarom zijn er maatregelen j van overheidswege genomen". De burgemeester heeft in overleg met Aiw 'ii ONGEVEER 21.000 man van het nationale leger van Zuid-Vietnam jd{. rijkspolitie een sanuflehoHnssverbod j hebben Zondagochtend een begin gemaakt met het Iangver-uitgevaardigd- 'A up M3 gaven de voorkeur aap Wenen. (Van onze redacteur J Naar wij vernemen heeft <lr minixirr van de Gcnem uiciers mogen wacht e offensief tegen het leger van de religieuze Hoa-Hao-secte j ran'uu^lwienl Lausanne of h.ocKho.rn .1 Vt'rf"ar'~1 onder commando van generaal Tran van Soai. ..Wie wet t>m een of andere reden bui. p'" s' 'j De regeringstroepen gingen tot het offensief over nadat zij daar-1 ^n-lu^ xe»t de Vu-^eiin'eitcr ^'Tja^de toe aangezet waren door een reeks aanvallen van de Hoa-Hao op I oude aard van Getiemultten spreekt oo- legerposten bij veren over de Bassac-rivier, 140 kilometer ten Zuid- |l?ol,s W(-<w duidelijk. De verschillen tussen 1 werkgever* t'ti werknemers, tussen hoo>; i westen van de hoofdstad Saigon. 1 <-n laag. zijn hier vroeger altijd scherp i Na enige uren bezette het nationale leger de plaats Caivon, het i iteweest. Nu /.est men hier m Genemni- i hoofdkwartier van generaal Soai op de Oostelijke oever van de j rivier. De nationa'e troepen ontmoetten slechts zwakke tegenstand. J De Hoa-IIao-troepen trekken zich terug in de rijstvelden vanwaar zij de regeringstroepen bestoken. den, dat de familie van cle jongeman niet goed genoog vindt voor het meisje en dat heeft onmiddellijk weer alle oude ge voelens wakker gemaakt", aldus de bur gemeester. (Van onze correspondent) Op de rijksweg; Bergen op Zoom— Vlissingen ter hoogte van de aftakking naar Kapelle, vond Zaterdag een ern stige autoljotsing plaats; 7 personen Verkeer en Waterstaat, mr. J. Alcera. than een ontwerp van net tot afvlwitini; van ile tergatrn aan de ministerraad vm> Het ontwerp i* sehaseerd op de Interim- rapporten. die tof dusverre door de rteua- «mmmissie rijn uit er bracht. (Van ren onzer verslaggever.*) Naar wij vernomen lig; het in het voornemen van H.M. de Koningin op Woensdag 15 Juni een werkbezoek te brengen aan cU gemeente "s-Gravenha- I». troepen over te nemen. In dat cijfer i waren de guerrilla's en de ongeregelde troepen begrepen. Dit vond de natlo- nale regering onaanvaardbaar. de j Het geschil tussen het leger en i Ilo.i-II.m duurt reeds een maand, een kleine man met een reusachtige snor. verzet zich tegen het bevel van de regering om zijn feodale legertje te ontbinden. HIJ zegt daartoe bereid te zijn. maar alleen op zijn eigen voor waarden. Afgevaardigden van Soai be zochten Zaterdagavond de onderminis ter van Defensie. Tran Trung Dung. Zij verzochten de regerhif 10.000 man Tegen de andere Bacut, is nog seen Hoa-Hao-generaal. algemene aanval Wel ui-men zes bataljons yigT'ïS Soai, i begonnen deel aan een 7.uiver.ngsnperatie tegen elementen van de Bir.h-Xuejensecte. t Premier Diem neett intussen een nieuwe politieke overwinning behaald. Op een bijeenkomst van een aantal invloedrijke leden van de familie werd men het er dat men de voormalige keizer, het staatshoofd Bao Dai. diende te verzoe ken. af te treden. De familieraad be- sloot dat de voltallige familie spoedig bijeengeroepen dient le worden in de voormalige keizerlijke hoofdplaats van Annam, Hue. Daar zal een afvaardiging samengesteld worden die naar Cannes in Zuid-Frankrijk Zal reizen om het staatshoofd t» verzoeken afstand te doen. ..Ik ben vorige week. toen de narigheid i moesten naar het ziekenhuis te Goes begon, tussen de mensen in gaan staar,, vervoerd worden. Van drie van hen en ik heb tegen ze gezegd: jullie moeien j was de toestand zeer ernstig. Zondag ie hier niet mee bemoeien. Maar het werd nog voor hun leven gevreesd. helpt me niets". Hoelang de polietiemnat- j Het ongeluk gebeurde toen een mu- regelen gehandhaafd zullen blijven" torrijder de richting Kapellr wilde in- ..Waarschijnlijk nog een paar dagen tot slaan. Achter hem kwam een personen- de Bemoederen weer wal Zijn gekalmeerd, j am0i bestuurd door de heer v. H. uit i Hei is de laatste dagen, sinds de mast- tDinteloord. Deze is de macht over het regelen werden getroffen, vrij rusti weest. en ik voorzie, dat over een paar dagen iedereen wel weer tot bezinning zal z.iir. gekomen. De oolitic treedt zeer tactisch op en legt beslist niet op ieder j slakje zout. Waarom zonden we de zaak keizei'hjKe j on!!(,dig scherp stellen?" over eens. I Inmiddels is het meisje in Ede onder gebracht bij familie. De jongeman is het er het weekeinde op bezoek geweest om. te zien of zij er goed wordt verzorgd. Hij is in Genemuiden teruggekeerd met gunstige berichten. Wellicht zal dit mede leiden tot de ..terugkeer van Genemuiden uit de middeleeuwen naar de twintigste eeuw". Het Er»use opperbevel in Indo-China zou scheepvaartmaatschappijen te Sai- j gun hebben verzocht in de komende twee maanden 30.000 man Franse troe pen van Vietnam naar Frankrijk over te brengen. Tevens is verzocht Franse kanonnen en ander materiaal te ver schepen. De troepen, die rondom de marine basis van Tourane zijn samengetrok ken. vormen vrijwel het hele Franse garnizoen van Midden-Vietnam. Hier door zal het Zuidvnetnamcse leger alleen de grens met Noord-Vietnam moeten bewaken. Na de terugtrekking zal het Franse leger in Indo-China nog ongeveer 70.000 man tellen. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen kan binnenkort een prijsverlaging van brilmonturen verwacht worden. Besprekingen hierover zijn reeds geruime tijd gaande tussen vertegen woordigers van de minister van Econo mische Zaken en van de organisaties van opticiens. Deze besprekingen hebben geleid tot een voorlopig accoord over een vrij willige prijsverlaging, die voor monturen van circa f 10 omstreeks 10 procent zal bedragen. Voor duurdere monturen zal j de prijsverlaging naar verhouding kleiner j worden. i i'ze stuur kwijtgeraakt en de auto kwam in botsing met een uit de richting Bergen op Zoom komende auto. bestuurd door de heer P. N uit Krabbendïjke. De inzittenden van de Brabantse auto. de bestuurder v. H. en de gebr. B. uil Dinteloord. waren er het_ ernstigst aan toe. De auto werd aan de linker zijde geheel opengereten. De andere auto werd eveneens zwaar beschadigd. Ook hierin waren vier gewonden. De motorrijder liep slechts lichte kwetsuren op- Met de aankomst van dit toestel is de geregelde luchtdienst Vancouver Amsterdam v.v. via het Noordpoolge bied een jeit geworden. De afstand van ongeveer 9000 kilometer wordt in lS'i uur gevlogen. Voor deze bijzon dere gebeurtenis was de president van de Canadese luchtvaartmaatschappij, de 46-jarige luchtvaartpionier G. W. (Van een onzer verslaggevers) Op de visgronden in de Noordzee, omstreeks 57 graden Noorderbreedte, is in de nacht van Vrijdag op Zaterdag, zoals wij reeds in een deel onzer edities meldden, de Schcveningse logger „Dolfijn"' (Seh. 204) van de rederij Gebr. Van Leeuwen, gezonken. De schipper, de lieer M. den Hcijer, is daarbij verdronken. De overige vijftien opvarenden zijn veilig in Aberdeen aan wal gebracht. Zonder ciot de deelneemster.!; er tevoren iets van wisten, heeft H.M. de Koningin Zaterdagmiddag op de Gouds'oerg in L uitteren de tweede nationale Dachlvaert van de Neder landse Gidsenbcweging. waarvan zij beschermvrouwe is, bezocht. De Ko ningin, die vergezeld werd door haar particulier secretaresse mevrouw N. Smitt-Alüs, was gekleed in het blauwe uniform van het Nederlands padvind- stersgilde. De derde Haagse Trome-mars, die Zaterdag 11 Juni gehouden wordt, zal de deelnemers iloor een ..onbekende" streek voeren. De tochten in 1953 en 1954 poer den de duizenden wandelaars naar het bos- en duingebied non de Wassenaarse kunt van Den Haag. Maar vun "t jaar wordt Den Haag nan de Zuidzijde ver kend. De Scheventngse luwen, waar het haring visserijbedrijf op volle toeren draait, de Noord zee, het strand, het schone duin en parkgebietl, tuinderijen en moderne stadsuitbreiding zullen de deelnemers zeker bekoren. Er is nog slechts éen week om hei voorbeeld te volgen van hen. die zich reeds inschreven. Van vader Dane uit de Crocusstraat 4 jn Was senaardie mot ztin vier kinderen, de elfjarige Honneke. de negenja rige Margriet, de zevenjarige Meneo cn de twaalfjarige Huib de tien kilometer zal lopen, van de christe lijke school aan de Herenweg 4 in Wassenaar met 44 deelnemers, van de wandelgroepen „Klein maar dap per" met 13 jongens en 15 meisjes. van cle Dr. Visser Smitsschool in Den Haag met 16 scholieren en van de RKWSV ..Christophoor" uit Den Haag. die met 23 deelnemers aan de start bi) de Johan de Witt-HBS zal verschijnen. Voorts hebben inge schreven de wandelclub „Schilder wijk" van hei Leger des Heils en KBO. uit Gouda. Ingeschreven kan worden, teger. belading van 1 voor personen ouder dan 15 jaar en van 0.30 vooi jeugdigen tol en mei 14 jaar ina Maandag 6 Juni worden deze be dragen met I 0-10 verhoogd!i aan (ie kantoren van Dagblad Trouw, Huy- genspleih 1. Den Haag Wiite de Withstraat 30. Rotterdam. N.7. Voorburgwal 223. Amsterdam. Ge dempte Oude Gracht 84. Haarlem Sebefferspleii! 3. Dordrecht. Ganzen markt 16. Utrecht. Westersingel 25 Groningen. Hoofdstraat 102, Apel doorn. Melkmarkt 34. Zwolle, en bil de heer J. G. van As. Hyaeintweg 16 te Den Haag. Ook kan worden meeschreven door het inschrijfgeld over te ma ken aan „Dagblad Trouw te Den Haag", per postwissel oi per giro op rekening nummer 4248 67. Voor groepen, of zij de 10. de 20 of de 30 km lopen, moet steeds bij inschrijving een volledige lijst van namen en adressen der deelnemers worden ingeleverd. Op Scheveningen heeft men zich (hans. naar aanleiding van de opgevan gen berichten, enigszins een beeld kun nen vormen van het drama, dat zich Zaterdag heeft voorgedaan. Nadat de „Dolfijn" lek was geraakt, werd de assistentie van de loggers in de nabijheid gevraagd. Vrij spoedig was de Sch. 395 langszij en de opvat enden, op schipper Den Heijer na, stapten op de Sch. 305 over. De Sch. 264 haalde de netten van de Sch. 204 in. De Seh. 305 nam daarna de Sch. 204 op sleeptouw en getracht zou worden de haven van Aberdeen te bereiken. De logger zonk evenwel steeds dieper, maar door de snelheid verdween het vaartuig niet onder water Ondanks herhaalde oproepen van familieleden via de radio telefoon wilde schipper Den Heijer niet van boord. Hij zeide: ..Tk blijf aan boord tot de achterste luikranden onder water staan". Op een gegeven moment moest ae schipper van de Sch. 305 besluiten het slepen stop ïe zetten. Hierdoor vermin derde de snelheid van de Sch. 204 en het schip zonk plotseling, waardoor de schipper meegezogen werd. Vrij spoedig kwam zijn lichaam bo vendrijven en aan boord van de Sch. 305 werd langdurige kunstmatige adem haling toegepast. Hierbij verleenden as sistentie twee doktoren uit Aberdeen, die inmiddels per reddingboot waren gearriveerd. Deze kunstmatige ademha ling mocht niet meer baten. Het stoffelijk overschot van schipper Den Heyer zal met de Sch. 264 van de zelfde reder naar Scheveningen worden gebracht. De bemanning van de „Dolfijn" 2al over enkele dagen met een passagiersschip of een vrachtboot uit Leith naar Sche veningen vertrekken. De verklaring werd afgelegd toen de Russische leiders Chroestsjew, Boelga- nin en Mikojan reeds van de Bulgaar se hoofdslad Sofia waren doorgereisd naar Boekarest. Daar spraken zij niet alleen mei Roemeense autoriteiten, maar ook met Hongaarse en Tsjecho- slowaakse. Inmiddels zijn zij in Mos kou teruggekeerd. Turkije en Griekenland vormen de strategische Oostelijke flank van de NAVO. Zij zijn verder met Joegoslavië verbonden door een wederzijds Batkan- pact. dat het Midden-Oosten beschermt tegen een Russische aanval. Wat Chroestsjew kennelijk in gedachten heeft, is een ondermijnende actie te voeren, tegen dit Balkanpact. De leider der Russische communis ten spoedde zich langs het IJzeren Gordijn om in de sateltietlanden te ver klaren wat de redenen waren om weer met de- „voormalige afvallige Ti'fo" aan Twaalf burgers hebben de afgelopen dagen de dood gevonden bij een aantal plaatselijke botsingen met benden en aanvallen op kampongs in Atjeh. Uit rapporten kan worden opgemaakt, dat het meestal kleine benden waren. Een aantal kampongbewoners en onderne mingsarbeiders is ontvoerd bij lndra- poeri in Groot-Atjeh. waar ook de spoorlijn is opgebroken en de telefoon lijn werd vernield. Een patrouille van het leger kwam bij Lhokseunrawe in contact met een grote bende van onge veer 650 man. waarvan naar schatting 150 leden een vuurwapen droegen. En kele bendeleden werden gevangen geno men. Volgens uit Medan ontvangen be richten dwingen de Da rul Islam en de benden van de Tentara Islam Indone sia (Islamietisc'ne leger' de bevolking van Atjeh de godsdienstplichten zeer nauwkeurig na te leven. In die gebie den. waar de opstandelingen zich heb ben genesteld, worden de vrouwen zelfs gedwongen sluiers te dragen. Vrouwen, die dit voorschrift overtreden, worden kaal geschoren. Gelovigen, die gebeden verzuimen, moeten 24 uur in een gebo gen houding slaan. Velen, die de vorige maand zich niet aan de vasten jiielden, werden drie dagen zonder voedsel op gesloten. G. McConachie, speciaal meegekomen. Hij lachte de talrijke begroeters jo viaal toe en klopte diverse mensen uitbundig op de schouder. De burgemeester van Amsterdam, mr. Arn. J. d'Ailly, de directeur van de luchthaven Schiphol, diï .icer U. F, M. Dellaert, en de ambassadeur van Ca nada, mr. Stone, liepen met tientallen andere belangstellenden op het stil staande vliegtuig toe om de prominen te personen, die zich aan boord bevon den, te verwelkomen. Na een zeer ge noeglijk en uitvoerig handen drukken, speelde de Amsterdamse politiekapel onder leiding van kapelmeester Johan K. Pinkse het Canadese volkslied en 't Wilhelmus. Burgemeester d'Ailly stel de daarna McConachie een grote, 'energieke man nog even voor aan de kinderen van de twee hoogste klas sen van de Vancouverschool, die de nationale hymnen hadden meegezon gen. In het restaurant „Aviorama" op Schiphol bood het gemeentebestuur van Amsterdam daarna een receptie aan, waarop een hele rjj buitenlanders vriendelijke woorden hebben gespro ken over Holland en zijn prettige be woners. Mr. d'Ailly begon met zijn vreugde uit te spreken over de totstandkoming van deze nieuwe lucht- 'lijn en overhandigde de stralende McConachie een staand embleem van Schiphol. De Canadees antwoordde dat de vreugde volkomen wederkerig was en 'had twee geschenken van de burge meester van Vancouver bij zich: een hartelijke brief en een beeldje van ka pitein Vancouver, de ontdekkingsreizi ger. De ambassadeur van Canada da heer Stone, vertelde toen dat bet le ven van een ambassadeur in Holland toch zo bijzonder prettig was en uitte' onder applaus van de vele toehoor ders de %vens dat zijn regering hem nog vele jaren op zijn post in Neder land zal laten. Vele geschenken kreeg burgemees ter d'Ailly, De burgemeester van Syd ney, mr. P. D. Hills, die ook meegeko men was door deze luchtlijn wordt ■'Sydney rechtstreeks en stiel met Am sterdam verbonden had 'n aardig op gezet koalabeertje meegenomen en hij merkte nog op, dat de Nederlanders zulke uitstekende emigranten zijn. Dat hebben er die middag meer gezegd, O-a. ook minister E. H. Haistead van Nieuw-Zeeland. De 12-jarige Ella de Roos en de 12- jarige Greetje Inklaar, leerlingen van de zesde klas van de Vancouverschool, keken een beetje verlegentoen mr, Wilson, minister van Onderwijs van British Columbia (Canada)een toe spraakje hield en aan Ella een door echte Indianen gemaakte totempaal gaf. De heer K. Sagel. hoofd van de Vancouverschoolbedankte in een •keurt"ge speech en beloofde dat die totempaal een ereplaats In de school '.zal krijgen. Hij schonk de heer Wil- '■son een boek als aandenken en een j vaantje in de kleuren van Amster- j dam, waar een welkomstgroet op ge drukt stond. Ook McConachie ont ving zo'n vaantje. i Een apart geschenk voor Amsterdams j burgemeester was wel een doos met (reusachtige Darwintulpen, waarbij een (briefje in het Nederlands (oude spel ling, merkte mr. d'Ailly op) was be- ivestigd. Dit was een cadeau van Piet en Greet Timp uit British Columbia, die vroeger in Leiden woonden en bij het emigreren een doos tulpenbollen te pappen. Waarnemers in Belgrado waren reeds vorige week van me ning dat het voor Chroestsjew niet ge makkelijk zou zijn, het prestigeverlies tegenover maarschalk Tito bi.i de sa- tellietiancien te verklaren. Chroestsjew heeft zijn Oostenrijkse vrienden verteld, dat de vechtpartij om de vermindering van de internationale spanningen niet eindigen zal met het Russïsch-Joegoslavische vriendschaps- compromis. Volgens hem zullen de vredelievende landen ae plicht behouden hun een heid ie versterken met het oog op de agressieve doelstellingen van de im perialistische landen. „De leiders van Roemenië, Honga rije en Tsjecho-Slowakije juichen de overeenkomst die tussen de Sowjet- Unie en Joegoslavië is bereikt toe en vertrouwen dat een vriendschappelijke samenwerking tussen hun landen en Joegoslavië bereikt kan worden", zegt een officiële verklaring. Premier Nuhroe van India is pe: vliegtuig uit Nieuw Delhi naar Moskou vertrokken. Hij zal een bezoek van veertien dagen aan de Sowjet-Unie bren gen en voor zijn terugkeer naar India ook Oostenrijk. Polen. Tsjechoslowakije, Zuid-Siavië en Italië bezoeken. Kanselier Adenauer heeft aan presi dent Heuss voorgesteld dr. Heinrich von Brentano te benoemen tot minis ter van Buitenlandse Zaken, Theodoor Blank tot minister van defensie en dr. Hans Joachim von Merkatz tol minis ter voor zaken betreffende de bonds raad. Premier Adenauer heeft vanochtend zijn ontslag ais minister van Buiten landse Zaken bij president Heuss in gediend. Blank is officier geweest in de eer ste wereldoorlog. Voor cle tweede we reldoorlog werkte hij bij de Christelij ke vakbeweging, Hij weigerde toe te treden tot het „Arbeidsfront" en tij- ciens de oorlog werd hij gevangengezet. Na zijn bevrijding in 1945 werkte hij aan het herstel van de vakbewe ging. Tenslotte werd hij gekozen tot voorzitter van de mijnwerkersbond en in 1949 werd hij ais Christen-Demo eraat parlementslid. In *1951 werd Blank benoemd tot .commissaris voor de beveiliging". In deze hoedanigheid behandelde hij de kwesties betreffende de defensie. Blank heeft steeds met klem verklaard, dat het oude militarisme niet hersteld zal worden en dat cle soldat eska nooit meer „een staot in de staat" zal vor men. meenamen. Het fleurige resultaat stuurden zij bij deze feestelijke gebeur tenis per vliegtuig naar hun geboorte- land. Vandaag vliegt de „Empress of Am sterdam" verder naar Londen. Aan boord bevinden zich ook een groot aan^ tal journalisten en filmmensen, die het dit weekend druk hebben gehad met het bekijken van Hollands schoonheid. Her)il uit lu'l drama van tK ..Dolfijn". OvrrKveriiU*n van iltr Nederlandse liariiiidojijrer ..Dolfijn'* uil Sein:veilin gen, welke op de harmggronden 'm ernstige moeilijkheden geraakte, slaan hier aan hoortI- van hot üiiMersehip van de ongeUiksboo'l, de „Maria**, na dat de ..Dolfijn" voor de kust by Aberdeen, waarheen, liet M'Jiip met water in de ruimen werd gesleept, was gc/.onken. Het stoffelijk overschot van de kapitein van de ..Dolfijn**. Maarten den Heijer, die verdronk, nadat hij hut\ geweigerd zyn schip te verlaten, bevond zich eveneens aan boord. De haring, die aan koningin Juliana, prinses VVilhelmina en prins Bernliaid zal worden aangeboden, is vanmorgen in Vlaardingen uitgekeurd. Deze haring is gekozen uit een lading, aangebracht door de motor-logger VI 83 „Cornells", schipper Leendert Ros en afkomstig van het stoomloggerschip VI 200 „Nelly", schipper Bernard van Dorp. Beide sche pen zijn eigendom van de rederjj C. van Toor Hzn. uit Vlaardingen. De kwaliteit werd voor aanbieding aan de Koningin, de Prinses en de Prins goedgevonden door de hootdcontroleur van de Nederlandse Haringcontróle. de heer W. J. v. d. Windt en zal vanmorgen worden verpakt in de traditionele oranje geverfde vaatjes. Door een deputatie, bestaande uit de burgemeester van Vlaardingen, de ieder, de schipper van de VI 83 en de hoofdcontroleur zullen de vaatjes in een met vlaggen versierde auto naar Soestdijk en Het Loo worden gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1