Vooruit of achteruit? Landsbelang eiste een spoedige oplossing Westen stelt gesprek in Genève voor l\ r over Re geringsverklaring de kabinetscrisis Vorming nieuw kabinet stuitte op grote moeilijkheden Einde Britse staking in zicht? Ministers v. d. Kieft, Zijlstra en deskundigen bijeen Zaterdag: Haagse Trouw-mars r D Goede reactie Winst voor CDU Ook hoofdagent v. d. E. in beroep Joegoslavië lichtte het Westen in Nw.-Guinea weer in de V.N. Convertibiliteit aan de orde Laatste hand aan voorbereidingen DINSDAG JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No3093 Weerbericht Voorstellen van tweeërlei- aard UITNODIGING AAN BOELGANIN op Sicilië Leider van Franse vakbond vermoord bij Parijs Tlelieoplurdirn&t naar de bollen volden E minister-president, dr. W. Drees, heeft in de hedenmiddag ge houden vergadering van de Tweede Kamer namens de Regering een verklaring afgelegd omtrent het verloop van de Kabinetscrisis. Het Kabinet stelde het op prijs uiteen te zetten, waarom en op welke grondslag het meen tzijn arbeid te moeten hervatten. Bijzondere regelingen Compensaties Onderhoudsplicht j Grote belangstelling AMERIKA, Engeland en Frank rijk hebben gisteravond nota's verstuurd, waarin Rusland wordt uitgenodigd tot een conferentie van de regeringsleiders van de Grote Vier Eisenhower, Eden, Faure en Boelganin op 18 tot en met 21 Juli in Genève. r&r, F# Advertentie Standpunt V Botterdam: Witte de Wuhstraat 30 Telef. 115700 <4 U Postbus 1112 Pos-tgiro No. 424519 Klacbtendieust abonnementen 1B 30-19 30 Zateidags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Hoygencpletn 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aam, Tel. 114402 Klachtendien,t 18 30—1930 Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2Jb Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 8.75 per kwartaal Losse "nummers 13 cent Verschijnt dagelijks ■ii i - Directie: C. A. KEU XING en Mr. K. VAN HOUTEN" <i- A Weersverwachting- geldig tot Woensdagavond: IETS LAGERE TEMPERATUREN. Enkele verspreide buien, maar ook opklaringen. Zwakke tot matige wind, in het Noorden van liet land. uit noordelijke richtingen, elders veranderlijk. Morgen overdag iets lagere temperaturen dan vandaag. S Juni; zon op 4 24, onder 20 58; maan op 23 02, onder 6.49.^ Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. el. S. BRUINS SLOT INISTER Beyen verklaarde bij ^/j[ rijn terugkomst van de confe- ranti. van Messina, reer tevreden te rijn over de resultaten daarvan. Als minister Beyen. wat waarschijn lijk is, daarmee beoogd heeft te zeg gen. dat hij tevreden is over het be sluit dat over een reeks van onder werpen, die gemeenschappelijke be langen der West-Europese staten ra ken. regeringsconferenties zullen wor den bijeengeroepen, dan kunnen wij dte tevredenheid verstaan Want het organiseren van dergelijke conferen ties was een der doelstellingen des ministers om aldus op de een of an dere wijze in de /aak der Europese integratie weer wat schot te krijgen. Maar wij moeten ons toch afvragen of er overigens over Messina zoveel roden tot juichen is. Het Bcnelux-plan tot uitbreiding van de supra-nationalc sfeer werd vier kant van de tafel geveegd De wijze waarop de conferentie ge reageerd heeft op de mededeling van Monnct, dat hij, na de indiening van het Benelux-plan, bereid was als voor zitter van de Hoge Autoriteit der E.G.K.S. aan te blijven, nl. door zich daar niets van aan te trekken en René Mayer te benoemen, lijkt ta melijk veel op een klinkende oorvijg aan Monnet en daarmee aan het Europees integratie-streven, dat toch nun of meet door de naam Monnet wordt gesymboliseerd. Wij vinden het op zichzelf voor de EG.K.S. niet erg. dat Monnet af treedt. Want het eerste belang van de E.G.K.S. is, dat zij binnen haar eigen ileer goed functionneert En Monnet had, ook als voorzitter der E.G.K.S., te zeer de neiging om buiten die sfeer te functionneren. Maar dat neemt niet weg, dat de wijze waarop hij nu verdwijnt toeh geen gunstig voorteken voor de ver dere Europese integratie mag wor den genoemd. VERDER werd er te Messina; weer de gebruikelijke hulde der lippen bewezen aan de schepping van een Verenigd Europa, aan de opbouw van gemeenschappelijk, instellingen, aan de noodzaak van de ene ge meenschappelijke markt »n dergelij ke meer. Wij mogen daarbij echter niet ver geten, dat de onderwerpen, die op de komende conferenties moeten wor den besproken zeer concrete punten raken, waarop het wellicht mogelijk zal zijn tot internationale overeen stemming te geraken. B.v. een Euro pees wegen- en kanalenplan, een coördinatie in de productie en con sumptie van gas en electriciteit en samenwerking inzake de ontwikke ling van atoomenergie voor vreedza me doeleinden. Zulke dingen kunnen bereikt wor den en er zullen er nog wel meer zijn van deze soort, die bereikt kunnen worden. Maar in feite heeft dit allemaal maar een tamelijk ver verwijderd: verband met de zaak der Europese eenwording, met name met de zaak der economische integratie. Want de economische integratie en de gemeenschappelijke markt beteke nen, dat de verschillende landen op bepaalde punten economische posi ties zullen moeten opgeven, die zij zich thans door een protectionnistische' politiek hebben verzekerd, teneinde op het bredere niveau van het geheel der landen een grotere welvaart en een betere economische positie te ver werven. Het is voor deze salto, dat men te Messina, met name van Franse en Duitse zijde is teruggeweken. HET komt ons voor, dat dit op de conferentie te Messina duidelijk is gebleken. De correspondent van „Le Monde" die de conferentie te Messina meemaakte, verhaalt hoe de heer Beyen op de Duitse reacties ten opzichte van het Benelux-plan tegen over de Duitse minister de opmer king maakte. Als wij U volgen, zou den we een sprong achteruit doen. Wij laten in het midden of de sprong achteruit gedaan is. Maar van een sprong vooruit, of van de bereidheid tot zulk een sprong is naar ons gevoe len te Messina weinig gebleken j En daarom zijn wij geneigd om de. uitingen van tevredenheid van minis ter Beyen, met enige terughoudend heid te aanvaarden. Na tte consultaties, die hebben plaats gehad nadat het Kabinet zijn ontslag had aangeboden was er, volgens dr. Drees, reden om aan te nemen, dat er geen uitzicht bestond op de vorming van een ander Kabinet, dat eventueel werkzaam zou zijn tot het normalt einde van de lopende parlementaire periode, zodat gekozen zou moeten worden tussen vervroegde verkiezingen als gevblg van Kamerontbin ding. en voorzetting van het werk van het zittend Kabinet. Aan dit iaatste kon uiteraard slechts worden gedacht, indien inzake een voorstel over de huren van oude woningen, en eventueel daarmee samenhangende belastingvoorstellen, alsnog overeenstemming tussen Regering en Sla ten-Genera»! mocht worden verwacht. Het overleg, dat plaats heeft gehad nadat mr. Burger een opdracht heeft gekregen tot reconstructie van het Kabinet, heeft geleid tot een zodanig resultaat, dat het Kabinet vertrouwt voor de wetsontwerpen rn nota's van wijzigingen, die het ter zake van huren en belastingen bij de Staten-Gencraal xai indienen, de nodige steun te zullen vinden. j gelegd tussen de huurverhoging en het onderhoud, voorzover dit bij deze be* perkte verhoging mogelijk is. Het ligt dan ook in de bedoeling in het wets- voorstel tot huurverhoging met 3 pet. een clausule op te nemen omtrent het vervallen van die huurverhoging als het noodzakelijk onderhoud verwaar loosd wordt. De uitwerking zal moeten plaats heb ben bij algemene maatregel van be stuur. Opneming van die uitwerking in het wetsontwerp zou vertragend werken bu de indiening, zowel omdat gezette overweging van de te treffen regeling, ook wat de organisatorische opzet be treft, noodzakelijk is, als omdat ge dacht wordt aan uitvoering door de ge meenten en daarover overleg met de Vereniging van Nederlandse ge meenten moet kunnen olaats hebben. Bovendien kan de ervaring tot het in zicht lelden, dat verandering van de regeling noodzakelijk is. wat bij een algemene maatregel van bestuur soepeler kan geschieden dan bij de wet Het is de bedoeling reeds onmiddellijk de voorbereiding van de algemene maat regel van bestuur ter hand te nemen en deze na de aanneming der wet zo spoedig mogelijk in werking te doen treden. Bovendien is er aanleiding de volgen de twee zaken bij de wet te regelen: a. hetgeen ten aanzien van de huren van onbewoonbaar verklaarde wonin gen thans is geregeld in artikel 3 van het Besluit Bijzondere Huurprij zen 1954. b. de mogelijkheid om tot verlaging van de huur van woningen te komen, die niet formeel onbewoonbaar zijn verklaard, doch wel met dergelijke woningen op één lijn zijn te stellen. De te nemen maatregelen zullen er toe leiden, dat het verschil tussen oude en nieuwe huren afneemt met ongeveer R'.i pet. De regering is van oordeel, dat de voorstellen op huur- en belastinggebied, die thans aan de Staten-Generaal zuilen worden voorgelegd, een verantwoord ge- neel vormen. Een nieuwe stap wordt gezet op de weg naar oplossing van het huurvraagstuk. terwijl tegelijkertijd di recte en indirecte belastingen op zoda nige wijze worden verlaagd, dat voor dc bevolking geen verzwaring, maar ver lichting van lasten intreedt. Het blijft intussen gewenst, dat het Waar het votum der Kamer zich niet richtte tegen de regeringspolitiek in het algemeen, acht het kabinet zich onder deze omstandigheden gerechtigd zijn taak weer op te nemen, terwijl het, me de in verband met verschillende belang rijke en urgente wetsontwerpen, die aan hangig of in voorbereiding zijn, het landsbelang er mede gediend acht. In dien niet een langdurige onderbreking intreedt. Met betrekking tot het huurvraagstuk za! de regering voorsteilen doen van tweeerlei aard. Het eerste strekt tot verlaging van de lasten, die drukken op de exploitatie zowel van oude als van nieuwe woningen. Het tweede tot ver hoging van de huren van oude wonin gen met 5 pet De verlaging van lasten kar. woiden bereikt door verhoging van het afschrij vingspercentage der huurinkomsten voor de inkomstenbelasting van 10 pet tot 15 pet, welke verhoging overigens reeds m uitzicht was gesteld, en door wat de grondbelasting betreft, voor onge bouwde eigendommen de in de Duitse periode opgelegde 80 opcenten ta doen vervallen en voor gebouwde eigendom men niet alleen de destijds opgelegde 100 opcenten, dcch daarenboven nog 30 opcenten. In verband met het daardoor ont stane verlies van ongeveer 36 mil- lioen, waarvoor de gemeenten compen satie moeten ontvangen, zal de verla ging van het tarief van de loon- en in komstenbelasting van 8 pet op 6 pet moeten worden teruggebracht. Hier staat tegenover, dat de huurders van duur dere woningen geen 10 pet, maar 5 pet huurverhoging zullen hebben te betalen, terwijl de indirecte belastingen sterker zuilen worden verlaagd dan aanvanke lijk in de bedoeling lag. De verlaging van de grondbelasting zal per 1 Januari 1956 ingaan. De an dere belastingverlagingen, die gedacht waren tegen 1 Juli. zuilen tegelijk met de huurverhoging ingaan op 1 Septem ber a s. In verband met de voorgenomen huurverhoging van 5 pet. zat la de om zetbelasting ook de laatste Z pet. op textiel verdwijnen, hetgeen een bedrag vergt vau 56 millioen per jaar, terwijl i beraad, waarvan minister Witte bij de de omzetbelasting op suiker eveneens behandeling van het voorstel inzake vervalt, waarmede een bedrag van f 14 huurverhoging heeft gesproken, voort- •«•ItllnAm nan in -1 r im CPtnnpir) f1 Af!-.1J AJ f t millioen per jaar is gemoeid. De verlagingen voor textiel en suiker gelden tot 31 December 1956. Tegen die tijd zal kunnen worden bezien of op andere wijze een compensatie kan wor den gevonden. Door de opschorting van de parlemen taire behandeling wordt de inwerking- neding van de belastingverlaging m de jiersoonlijke sfeer vertraagd. Verschuiving naar I September levert van budgetaire Winst voor een maal op van rond 60 millioen. Het vervangen van een deel van de veria-1 gmg van loon- en inkomstenbelasting door een iets later ingaande verminde ring van de grondbelasting, levert een bate voor eenmaal van 12 millioen. Tegenover het verlies aan opbrengst i inzake textiel en suiker ad 93 millioen tot 31 December 1956 staat dus een be drag van 72 millioen aan hogere ont-1 vangsten aan loon- en inkomstenbelas ting" in 1955 dan verwacht werd. i AVaar huurverhogingen worden focge-, staar, mede mei het oog op de geste-1 gen kosten van onderhoud, acht het Kabinet het redelijk, dat verband wordt gang zal vinden. Niet omdat spoedig tot verdere huurverhoging zal moeten wor den overgegaan, maar om te trachten te komen tot een huut politiek op lange termijn, die zo algemeen mogelijk steun kan vinden De regering zal spoed betrachten met de indiening der aangekondigde voor stellen. Zij vertrouwt, dat dc Staten- Generaal zullen willen medewerken tot een snelle behandeling. Bespreking van de bijzonderheid dier gedachte rcgelin- gen zal het beste bij die behandeling kunnen plaats hebben. Dr. Drees had echter gemeend reeds thans in deze Ka- j mer een overzichl te moeten geven van hetgeen van de regering oi» liet punt; van huren en belastingen nader te ver wachten is. Voor deze vergadering van de Tweede Kamer bestond grote belangstelling. Ach ter de regeringstafel hadden met de mi nister-president plaats genomen de mi nisters Becl, Manxholt, Beyen, Witte, Algcra, De Bruijri. Van Thie), Van de Kieft, Suurhoff, Zijlstra en Cals, zomede de staatssecretaris Van den Berghe. Op voorstel van dc cooizitter is be sloten de besprekingen over de rege ringsverklaring hedenmiddag te half. drie aan te vangen De .vergadering zou vanavond worden voortgezet. Met gejuich en bloemen ward in Wlener-Neustadt een groep van 250 Oostenrijkse krijgsgevangenen ver welkomd. De mannen zijn door de Russen vrijgelaten krachtens het Oos tenrijkse vredesverdrag. Velen van hen waren tot 25 jaar dwangarbeid veroordeeld. Andere groepen vrijgela tenen zullen spoedig eveneens terug keren. De Westelijke mogendheden hopen, dat vier of vijf dagen intensieve' be sprekingen met Sowjet-premier Boel ganin voldoende zullen zijn om de grote richtlijnen vast te stellen, die door de ministers van Buitenlandse Zaken of ra*' hun plaatsvervangers m concrete over eenkomsten kunnen worden omgezet. De conferentie van dc staatsleiders zou voorafgegaan wot den door een con ferentie van de ministers van Buiten landse Zaken van de Grote Vier, die een soort werkprogramma voor hun chefs zouden moeten opstellen. In de Westelijke nota wordt dit echter niet voorgesteld. De Westelijke ministers Dulles, MacMillan en Pinay zullen op 16 en 17 Juni in New York bijeenkomen om hun gesprek met Molotow voor te be reiden. Zij zullen van de gelegenheid gebruik maken om ook andere vraag stukken aan de orde te stellen. De ministers zullen de Westduitse bonds kanselier Adenauer op de hoogte stellen wanneer zij onderwerpen bespreken die West-Duitsland raken. Maar dat be tekent niet. dat Adenauer de bespreking behoeft bij te wonen, zo is officieel mee gedeeld. Men neemt echter aan. dat Adenauer op 16 Juni in New York zal aankomen voor een bezoek van 24 uur. qnb€PERmc Garantie vehing BtDDtH- (M tlA AlWAttNf AltttKiN tt tMUCl» j ■j N Duitsland zit men met de moei» 1 lijkheid, dat men voor allerlei functies er niet onder uit kan mensen te benoemen, die zich in de nazi-tijd hebben gecompromitteerd Men kan er niet onderuit en men zal in een land als Duitsland ook niet ver standig doen om iedereen, die niet zui ver op de graat geweest is, uit alle landsbedieningen te weren. Maar er zijn natuurlijk dingen, die niet kunnen. Zo had men in Neder-Saksen een man tot minister van Onderwijs be noemd, wie verweten werd een neo nazi-partij te hebben helpen oprichten en die als uitgever boeken van leiden de nazi's zou hebben uitgegeven. Hiertegen is in Duitsland terecht verzet gerezen. Zoveel, dat de betrok kene thans met verlof is gegaan, han gende het resultaat van het naai zijn gedragingen ingestelde onderzoek Er kan veel. maar een oud-nazi op een plaats waar hij beslissende in vloed kan hebben op de geestelijke en culturele ontwikkeling is te veel. Het is bedenkelijk, dat verantwoor delijke lieden dit in Duitsland niet aan stonds inzien. Maar het is belangrijker, dat d« reacties uit het volk dit inzicht aan dia verantwoordelijken toch bi'brengen. O Bij de verkiezingen voor de geweste lijke raad van het Italiaanse eiland Sicilië hebben de pro-Westerse Christen democraten van premier Scelba een grot* voorsprong behaald op de communisten. Gisteravond was de stand (in percen tages): Chr. Dem SCommumsten en verbondenen Neo-fascisten Monarchisten Liberalen Soc.-Dem. 1955 38.6 31.0 9.5 12.4 3.9 3.1 1951 31.2 30.2 12.8 10.0 6.1 5.2 De communisten en hun bondgenoten zijn ook nu een sterke groep gebleven. De grote verliezers zijn volgens de bin nengekomen gegevens de ouderling ver deelde neo-facisten en de kleine partijen van het democratisch centrum. De Christen-Democraten zullen in het nieuwe regionale parlement met zeven zetels winst terugkeren, namelijk met in totaal 37 zetels. De communisten en hun bondgenoten hebben hun 30 zetels behouden. Als opvolger van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, die om gezondheidsrede nen zou aftreden, wordt thans ge noemd de hoofdredacteur van de Pruwda, Sjetilow. Z.K.H. Prins Beinhard heeft van morgen in gezelschap van zijn secreta ris dr. F. de Graaf een bezoek van een uur gebracht aai de techni-show '55. die wordt gehouden op het jaarbeursterrem aan de Croeselaan te Utrecht. Het ziet er naar uit. dal er enig licht isle! van hel komt in de sombere situatie, die ont- j verenigingen itaan is door de negen dagen oude volgens spoorwegstaking in Groot-Brillannie. Dit is een gevolg van een vredesvoor- (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen zal ook de hoofd agent J. v. d. E. in beroep gaan van de uitspraak, die het Ambtenarengerecht Je Botterdam 8 Mei jl. deed in het geschil over een ontslagkwestie Sussen hem en de burgemeester van Rotterdam. Zoals wij enige tijd geleden bericht ten zal ook de burgemeester van Rotter dam in deze zaak beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. grote verbond van vak- tTUCi. dit plan wordt op de meti elkaar wedijveiénde vakvei omgingen j een beroep gedaan htm geschillen bij I te leggen en zodoende de weg te banen voor directe besprekingen met de Britse Uanspoitcommissie. die de spoorwegen; exploiteert. De leiders van de 70.000 stakenae Britse spoorwegmannen hadden juist gisteren de oproep van premier Eden, om het werk te hervatten, verworpen. Naar hun mening heeft de premier in zijn radio-toespraak van Zondagavond de aard van de slaking onjuist voorge steld. De bedoeling van de staking zou hem omgaan. Zondagmorgen is de 51-jarige Mevr. M. van Vliet-de Wit. woonachtig in de Bur gemeester Trooststraat te Waddinxveen, in haar woning van de trap gevallen en als gevolg daarvan in de loop van de dag overleden. D« ambassadeurs van de Westelijke Grote Drie en van Turkije en Grieken land zijn gisteren op het Joegoslavische ministerie van Buitenlandse Zaken ont boden om, zoals beloofd was. le worden ingelicht over de resultaten der Rus- sisch-Joegoslavische besprekingen die vorige week plaats hadden. Turkije en Griekenland zijn de part ners van Joegoslavië in het Balkanver drag. De Franse brievenbestellers ktln-lopend. In dil nelt meer dan post bezorgen. Er schuilt blijkbaar veel artistiek talent in dit corps. Dezer dagen tuerd in de congreszaal van het ministerie in Pa rijs de 29ste expositie van het Kunst genootschap der Franse posterijen ge- genootschap zijn de kunstzinnige ..facteurs" verenigd en gezien het hierboven afgebeelde schil derij van Jean Lareuse (voorstellende: De maskerkoopman) dat door een van zijn collega's wordt opgehangentoe ten zij het penseel vaardig te han teren. De militaire. 55 jaar oude landelijke secretaris van de Franse socialistische ambtenarenbond. Lucien Gyesse. is dezer dagen op gruwelijke wijze in het Bois de Vincmnes bij Parijs vermoord. De Partjse politie kan de identiteit van Gyesse pas Zaterdag vaststellen, daar alle zakken van het slachtoffer volkomen leeggehaald waren. Tenslotte wist men de dode te identificeren door de initialen L. G. in zijn kleding. De politie helt over tot de mening, dat niet moet worden gedacht aan een poli tieke misdaad. Waarschijnlijk is roof het motief van de dader geweest. Een zegsman van hel Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat de Indonesische regering overweegt, het geschil betreffende West- Nieuw-Guinea opnieuw ter sprake te brengen in de alg. vergadering van de V.N.. die in September wordt gehouden. De besluiten, genomen door de Azia tisch- A frtkaan&e conferentie te Bandoeng. Ihebben de legering in haar voornemen gesterkt. De zegsman voegde ei aan toe. dat de strijd om de terugkom tot Indonesië van het betwiste gebied thans met slechts moet worden gevoerd met diplomatieke stappen, maar ook „met binnenlandse activiteit". Het ligt in de bedoe'ing om. evenals vorig jaai in de bollentijd is geschied, gedurende het tijdvak van 1 Juli tot 15 Augustus een helicopterdienst tc ope nen tussen de gemeenten Rotterdam. Zandvoort en Haarlem Voorts zal nog een sjieciale pendeldienst worden onder houden tussen Zandvoort en Haarlem. Men verwacht een exploitatietekort van 2000 gulden. B. en W. van Haarlem stel len de gemeenteraad vuor. votn iOOÜ gulden garant te zijn. De gemeente Zandvoort heeft reeds toegezegd 500 gulden beschikbaar te stelten, terwijl het restant voor reke ning van de Sabena en het reisbureau Copex te Hiliegom zou konten. Vandaag komen in Den Haag de ministers van Financiën en van Eco nomische Zaken, de heren Van de Kieft en Zijlstra met hun voornaamste deskundigen bijeen ter voorbereiding van de belangrijke zitting van de raad van ministers van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking die Donderdag en Vrijdag in Parijs zal worden gehouden. Op deze vergadering komen de ac tuele vraagstukken van de inwissel baarheid van de valuta's en de ver lening van de Europese Betaiingsunie aan de orde. Na de verkiezingsoverwinning van de conservatieven m Engeland wordt algemeen verwacht dat Engeland bin nenkort tot de invoering van de con vertibiliteit zal besluiten. Het is moge lijk dat de kanselie van de schatki-,1, de Engelse minister van Financiën Butler, eerst in September, wanneer de laatste stand van de Engelse de viezenpot bekend zal zijn. deze beslis sing neemt. De millioeneri ponden ver lies, die de spoorweg- cn havenstakin gen veroorzaken, zouden echter wel eens tot zo'n ernstige daling van de Britse deviezenvoorraad aanleiding kunnen geven, dat voorlopig de inwis selbaarheid achterwege moet worden gelaten. De Duitse vice-kanselicr Blucher verklaarde gisteren dat hu voor 1 October aanslaande de invoering van de convertibiliteit verwachtte. Op 30 Juni loopt de termijn van het voortbestaan van de Europese Beta iingsunie af. welke unie de regels be vat voor een periodieke verrekening van saldi. De schulden, resp. de vor deringen op de unie worden verre kend door middel van gedeeltelijke credietveriening door of aan de unie en wat de debiteurenlanden betreft door oplopende goudbetaiingen. Wanneer Engeland het besluit r.eemt zijn valuta vrij inwisselbaar te maken tegen elke andere muntsoort, met na me dollars, dan kan het moeilijk deel blijven uitmaken van de Europese Be talingsunie. omdat verwacht moet wor den. dat bij convertibiliteit van het pond sterling stertingvorderingen zo veel mogelijk in dollars zullen worden afgerekend en buiten de E.B.U. wor den gehouden, omdat de E.B.U.-knden daarin hun sterling vorderingen slechts voor de helft in goud of dollars ont vangen. Een tij lang heeft men gevreesd dat Engeland gelijktijdig met het besluit van de afkondiging van de convertibi liteit van het pond sterling zou aan sturen op een verlaging van het libe ralisatiepereentage. Het zou dus de vrijmaking van het handelsverkeer van contingenteringen waartoe binnen hel raam van de O.E.E.S. een percen tage van negentuig is gesteld, ten dele ongedaan willen maken. Thans schijnen alle Europese lan den ook Engeland, op hef standpunt te staan, dal convertibiliteit geen in krimping van hef handelsverkeer in Europa mog veroorzagen. Aangezien de Engelsen door de ervaring geleerd fof de overtuiging zijn gekomen, dat de G.A.T.T., de algemene overeenkomst voor tarieven en handel zij eist dal de aangesloten landen, -wanneer zij geen betalingsbalans moeilijkhe den hebben, niet tol beperking van hun invoer overgaan onvoldoende wordt nageleefd en O.E.E.S. daarentegen er in slaagt haar handels-poliiieke codes wei te effecturen, wint de laatste, tijd steeds meer de gedachte bij hen veld, dat de O.E.E.E. als nregïnoale Eurpoese club gehandhaafd moei worden. Aan Nederlandse kant heeft men thans goede hoop, dat dit inzicht or mede zal leiden zal. dat deze week in Parijs tot voortzetting van de Euro pese Betalingsunie zal worden beslo ten. maar dan van een „verharde" E.B.U. Daaronder verstaat men een E.B.U.waarin niet meer op basis van de viiftig-vijttig clausule zal worden afgedekt, cïoch met een hoger goud- afdekkingspercentage. De verharding van de E.B.U. wordt gezien als een overgangsfase naar de volledige con vertibiliteit. Nederland staat or het standpunt, dat deze „verharde" E.B.U. desnoods een jaar moet worden verlengd. In dat jaar kan dan worden bestudeerd of een Europees fonds moet worden opge richt, dat een regeling bevat van eom- ltensafie-transacfies, die meer bij de gedachte der convertibiliteit past. Voor alles moet worden vermeden, dat de intereuropese handel lot bilate- ralisme vervalt, dat onvermijdeliik tot vermindering van de handc! en bedrij vigheid leidt Voorlopig zai men dus de O.E.E.S.-landen, zoals Frankrijk, die de convertibiliteit nog niet aandur ven. met eredieten moeten blijven hel pen. Bii het lichtschip Gjcdsei. nabn de Zuidkust van het Deense eiland Laa- land, deed zich vanmorgen een aanva ring voor. waarbij de Zweedse schepen „Stjernoev" '464 Ion) en ..Korsoe" (2.772 ton) waren betrokken. De bemanning van de „Sljernoey" is aan boord van de „Korsoe" gegaan. f VEN groot deel van de orgaiti- satie i-fin de derde Haagse Trouw-mars, welke Zaterdag aanstaande gehouden wordt, is op de schouders gelegd van de Christelijke Wandelsportvereni ging „De Haagse Wandelaars". Zij heeft in de afgelopen toeken reeds veel werk verzet, maar de komende dagenen vooral de wandeldttg zelf. zullen veel van haar vergen. Als het wandelleger tussen halfdrie en drie uur van start gaat, moet het technische werk tot in de puntjes kloppen. Roule-aanduuiinqen moeten op de plaats staan, marsleiders mo gen niet ontbreken en de jury leden moeten voltallig aanwezig zijn. Nog- slechfs enkele dagen kan ingeschreven worden voor de Haagse Trouw-mars. Aanmel dingen worden aangenomen aan alle kantoren vau dagblad Trouw, tegen betaling van f 0.66 voor personen tot en met 14 jaar en van f t.10 voor onderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1