Tweede K amer verd eel d oplossing ';l over crisis Felle critiek op Kabinet door prof. Oud Toestand Nw.-Guinea niet verontrustend Sowjets nodigen Adenauer uit Vreemd staaltje Stakende spoorwegmannen steunen vredesplan Ideale weersomstandigheden bij Haagse T D NA VERKLARING VAN DREES: Helicopter geland op Mont Blanc Groots welkom voor Nehroe in Moskou Gesprek in Belgrado op 24 Juni Min. Kernkamp in Eerste Kamer: Reusachtig Verschil? Meisje RTM-tram en ernstig gewond bij botsing bus te Rotterdam Reacties Sowj uitnodiging mm EERSTE NOTA AAN Moskou bereid tot erkenning van W est'Duitsland „Diplomatieke en handelsrelaties*' WOENSDAG 8 .ITJTVT 19S5 DERTIENDE JAARGANG No. 3094 Weerbericht BRITSE TREINEN WELDliA VAN STAL? et- GOUVERNEMENT IS WAAKZAAM DOCH HEEFT SITUATIE IN DE HAND Nederlandse theologen bezoeken Rusland Veie passagiers liepen verwondingen op Delflse stand op E 55 i bovenmate de socialistische fractie en de kabinetsformateur mr. Burger. Alle drie vonden zij dat het kabinet voor de crisis had moeten werken aan het. vinden van een compromis en niet zo'n halsstarrige houding had moeten aannemen. Zij prezen, de een meer, de ander minder, de houding van de Partij van de Arbeid en de kabinetsformateur mr. Burger, die als buitenstaander er in slaagde het kabinet-Drees weer op de been te brengen. Kapitale fouten DE stakende Engelse spoormannen zijn gisteren accoord gegaan met een „vredesplan", dal gericht is op beëindiging van de Britse spoorwegstaking, die reeds tien dagen duurt. Vóór het plan van kracht kan worden, moet het echter ook worder goedgekeurd door de regering. De aanvaarding van de formule door de Bond van Machinisten en Stokers (ASLfiV) heeft de weg gebaand voor rechtstreekse onder handelingen met de Britse Transportcommissie, die het beheer over de Engelse spoorwegen heeft. Zie eerder pagina 3 (Van onze Haagse redacteur) „HET GOUVERNEMENT van Nieuw-Guinea ts waakzaam ten aan zien van mogelijke infiltraties. Het heeft de situatie volkomen in de hand en waar dat nodig is wordt ingegrepen. De gouverneur en ik achten de toestand niet alarmerend." Deze verklaring legde de minister van Overzeese Rijksdelen, prof. Kernkamp, gistermiddag af in de Eerste Kamer, waar de behandeling van de begrotingen van Nieuw-Guinea voor 1953 en 1954 werd voortgezet. De minister wilde niet uitvoerig ingaan op persberichten over „wijdvertakte infiltraties" van Indonesië, want, zo zeide hij, er is de regering iets aan gelegen dat de andere partij niet nauwkeurig op de hoogte wordt gebracht van wat wij weten van haar subversieve acties. Taah voor ons volk F)1 Sowjet-Unie heeft gisteren de Westduitse bondskanselier, AJ dr. Adenauer, uitgenodigd naar Moskou te ko»nen voor bespre kingen over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen en han delsrelaties. De uitnodiging was vervat in een nota, die de Sowjetrussische ambassade in Parijs gisteren heeft overhandigd aan dc Westduitse ambassade in Parijs. Het was de eerste Russische nota taan West- Duitsland. De nota houdt in. dat de Sowjet-Unie West-Duitsland thans m feite erkent. Adenauer en zijn naaste medewerkers hebben herhaaldelijk ver klaard voorstanders te zijn van een eventueel aanknopen van be trekkingen met de Sowjet-Unie. Men had echte; niet verwacht, dat de Sowjet-Unie reeds een rnaanü na het herstel der Westduitse souvereiniteit met een voorstel zou komen. Verbaasd Rotterdam: Witte de Withriraat 30 Tclef. 115700 (4 l.i Pw-tbu., 11 111 Pertgiro No. 424519 Kmrlilvndu n:-t abonnementen 18.30-1930 Zaïeiria rs 17—18 tmi: Telefoon II57Of) •g-Gravcnhagc: Htivgen'.plcin 1 Postgiro 454867 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel. 114402 Klachterdn n.-t 18 30—19 30 tl.: Tel. 3G2569 Schiedam: I.nnge Kerkstraat 2>b Telefoon 67882 Abonnementspnis 52 cent per week, 2.26 per ntaand. fi.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent yer.-chijnt da?» liiks Ih&UM' Directie: A. KEENING en Mr. K. VAN HOUTEN E P.v.d.A. heelt het gistermiddag ïr de Kamer met al le best gehad Aan de ene kant werd haar houding die mede aanleiding was lol de kabi netscrisis, gegispt; van andere /ïjdi en tvel van die van de heer Oud werd haar houding uitbundig geprezen, het geen naar alle wnaisclujnlijkheid van die partij nog genanter en pijnlijker is dan door wie ook te worden gecriti- leerd. De heer Oud was oude liefdt roest niet! be poald uitbundig over de P.v.d.A, Zij had het by het vei wek ken der crisis zo goed gedaan Ze had «en zakelijk gefundeerde houding aan genomen. Ze had het kabinet willen redden en het door de heer Burger een reddingsplank laten toesteken op 17 Mei. maar dat kabinet had met ge wild en het had zich om zo te zeggen zelf in zijn eigen zwaard gestort. En toen was het weer de heer Bur ger, die als reddende engel optrad. Wat hem op 17 Mei was mislukt, dat was hem nu bij de kabinetsformatie gelukt. Hij was gaan bemiddelen en hij had het voor elkaar gen regen Alle hulde, zei de heer Oud Voor die man heb ik grenzenloze bewondering. Het is duidelijk, dat de heer Oud hier niet aan een boek over parlemen tair* geschiedenis bezig is geweest, want daarvoor is de weergave van de geschiedenis bepaald met nauwkeurig genoeg. Want de heer Oud vergeet, dat de P.vd.A op 17 Mei stond op huurverhoging met afroming, waar de heer Oud tegen was Hij vergeet ook, dat de reddings plank van de heer Burger op 17 Me' betekende. de belastingkwesties af werken en de huurkwesties tot Sint Weersverwachting tot Donderdagavond i ENKELE BEDEN Veranderlijke bewolking met enkele regenbuien en een kans op onweer. Weinig wind. Iets hogere tempera turen. 9 Juni: zon op 4 23. onder 20.59: maan op 23.26. onder 7 51.^ o Hoofdredacteur: Dr. I. A. H. J. S. BRUINS SLOT Een Amerikaanse helicopter, bestuurd dooi een Fransman, is als eerste vlieg tuig op de ongeveer 5000 meter hoge Mont Blanc. de hoogste berg in Europa, geland. De piloot. Jean Moine. werd vergezeld door de berggids Andre Contamine, als passagier. Bij zijn terugkeer deelde hij aan journalisten mede. dat op de top. waar hij zou landen op een ruimte, welke door gidsen gereed gemaakt zou zijn, de wind een snelheid bad van 40 km per uur. Door het slechte weer waren de gidsen niet op tijd klaar gekomen en Moine had enkele moeilijkheden bij de landing. Zijn toestel had nog enigs klimkracht toen hij het op de top neerzette. Nehroe, de premier van India, is gis termiddag op hel centrale militaire vlieg veld van Moskou aangekomen voor een bezoek van twee weken aan de Sowjel- Unie. Hij werd begroet door de hoogste autoriteiten van regering en partij, on der wie premier Boelganin en partij secretaris Chroestsjew, De grote verkeerswegen waren vrij gemaakt van alle verkeer en duizenden mensen stonden langs de kant om de premier van India toe te juichen. Volgens buitenlandse waarnemers was het tie eerste keer dat iemand in de Sowjet-hoofdstad zo'n welkom werd be reid en de eerste keer otk. dat een groep Sowjet-regeerders in zo'n stoet meereed. De ontvangst was enthousiaster dan indertijd de verwelkoming van Attlee. Raab of zeifs Tsjoe En-Laï. (Van onze parlementaire redacteur) ll V A DE VOORLEZING van de regeringsverklaring door de minister. - i\ Juttemis uitstellen en dat het stand- j. N president, dr. \V, Drees, werd de vergadering van de Tweede punt van dat kabinet inhield: geen af- Kamer gistermiddag om half twee tot hall drie geschorst teneinde rommg en de huur- en belasting wes- j (je Kamer gelegenheid te geven zich een oordeel te vormen en de ZY. mnntnn «»v i-iowIo P*n VL'fsj tf> t sprekers in het grote debat dat s mtddags en s avonds zou volgen in staat te stellet» hun redevoeringen voor te bereiden. De inhoud^n^'oe^hm- tiet moeten er beide komen en wel te samen. Het itandpunt van het kabinet heeft het in deze gewonnen en niet dat van Ijl het gebouw run de Tweede Kamer hebben D'nsdagmiddag de ministers hun plaats achter de re- geringsla/e! weer ingenomen. Van links nnar rechts: de formateur mr. J. A. W. Burger en de minis ters A. C. de Bnujn, mr. J. Alge- ra. ir. H. B. J. Witte. S. L. Mans- holt (half cichtbaarj. mr. J. W. Bcyen. prof. dr L. J M. Beul en de minister-president dr. VV. Drees. hij daarin niet is kunnen slagen, lag volgens de heer Oud aa:i de starre hou ding van het kabinet Volgens hem voel den de heren Schouten en Tilanus hier toen ook wel wat voo.Alleen de heer geen aandrarg in die rich- Romme heef, minder ge val» (ie regeringsverklaring bleek echter weinig nieuws te bevatten, daan dan de heer Burger om de crisis de heren van de P.v.d.A. op de 17de want tijdens de kabinetscrisis zijn de belangrijkste punten uit het 'voor^rellrinff'JC Mei. complex van maatregelen die het kabinet-Drees naar voren bracht Het U dus niet zo dat wat de heer J voor de oplossing van de crisis, reeds openbaar geworden. Burger op 17 Mei mislukte, hem bij j de reconstructie gelukte: het is zo dat j In de middagvergadering bleken de sprekers in twee partijen Burger bereid was by de reconstructie verdeeld. Aan de ene kant stonden prof. Oud (V.V.D.), de heer biertoe een^tweede^ kans. toen dr. te slikken, wat hij de 17de Mei met be- j Welter (K.N.P.) en St'limal (C.H en aan de andere kant prof. uTmogekyTheden'na 'te" g"a'an&tO Romme (K.V.P.) en de heer Tilanus (C.H.). Eerstgenoemde heren t w mislukt evenals de pogmg van de Ka- waren er op belust het kabinet-Drees vrijwel volledig verantwoor-mn'JTT;.n", rcid was te stikken. Het is een troost voor de P.v.d.A dat zjj alzo de lof van VVD-zijde kan afwijzen, hetgeen natuurlijk helemaal niet betekent, dat zij geen lof verdient, maar die is van een andere aard. UIT hetgeen hierboven is gezegd volgt ook, dat de scherpe critiek van de heer Oud op het kabinet on juist gedoseerd is. liet kabinet heeft ook naar onze mening een aandeel in de schuld. Het had eerder moeten pro beren met een ander voorstel te ko men dan het kreupele huurwetje. Waarom heeft het kabinet niet ïan-vircls naar «en oplossing gezocht, waarbij manster Wit te en alle ministers 'naad m kunnen aan blijven'.' Tijdens de crisis kreeg net kabinet Drees onstruc- mogelijkheden na te gaan. Ook dat op aeiusi nel isaoinei-Lzreet, viijwet vuueuig vei oiiww.- Dp opdracht San mr. Burger vond d delijk te stellen voor deze kabinetscrisis. De he°r Oud prees daarbij heer Oud zeer merkwaardig. H j moest Prof Oud (V.V.D.prees zich geluk kig da', zijn voorspelling was uitgekomen dat de hele familie na korte Ujd weer gezellig bij elkaar zou zitten. Me: enke le leden van de Kamer, met name met p:of Romme had de heer Oud mede- Maar de heer Oud geeft aan zijn i l.jden gehad, omdat deze een beetje over zijn zenuwen heen was geweest, ornaat hij voor de radio de wanhoop ten prooi was' de definitieve regeling van de I oudedagsvoorziening en de beiastingver- lagingen hepen volgens hem door het I uitbreken van deze crisis gevaar. Maar i de mens lijdt het meest van het lijden da; hij vreest. Voortaan moest de heer Romme wat meer vertrouwen in m:j .stellen, aldus de heer Oud. Ik wis: dat het eind zou zijn dat de Ivte*» weer al- merkwaardige voorstelling van zaken omtrent gedrag en bedoelingen van de P.v.d.A.-fractie op 17 Mei, waarbij hij alle verantwoordelijkheid van die frac tie afwentelt, aan het kabinet een zwaardere schuld dan het in werke lijkheid heeft. Wam op 17 Mei kon het kabinet, gezien de stand van zal; toen, over de P.v.d.A.-houding niet anders doen dan het deed. Had het kabinet toen naar het pijpen van de P.v.d.A. gedans*, dan zou het smadelijke „zet- ministers", dat de heer Oud gisteren op het kabinet toepaste, waarlijk reden van bestaan hebben gehad. Maar nu het duidelijk is dat het ka binet tegenover de eisen van de P.v. d.A. niet door de knieen gegaan is, maar juist op die punten, waarover op 17 Mei het geschil tussen het kabi net en de P.v.d.A. liep, het eigen stand punt heeft gehandhaafd, past het woord „zetminister" juist minder dan ooit. Waarmee wij maar willen zeggen, dat wij van de heer Oud wel eens ob jectiever en aannemelijker staaltjes ven historiebeschrijving hebben gezien. .cmaa: nemer de ïnng-UeM zouden komen te zitten. Wel heb :k mij ver- j bna«d over de wijze waarop de oplos sing van de crisis is gekomen. Sprekende over de vraag wie verant- wooidelijk is voor deze ci.sis wees de heer Oud er op. dat 32 leden van de re geringspartijen en IS van de opnosit'e- partijen tegen het huurmltwerp hebben gestemd. Het gmg niet tegen de peiso llen van de ministers maar tegen een maatregel van het kabinet. Men kan met zeggen, dat een regeringspartij altijd de zijde van het kabinet meet kiezen. De A.R.-fractie heeft bij Zondagswet en !o- terijwel ook tegen -gestemd Niemand heeft daarvoor deze oartij lastig geval len. De heer Oud vond lie* olkomen onjuist dat prof. Romme alle schuld op de Partij van dc Arbeid werpt /order aandacht te geven aan he: feil. dat er ernstiger zakelijke en politieke bezwsrer waren. Daar tegenover stelde de heer Oud het kabinet verantwoordelijk. Voor de Een tweede vakbond, de NUR (Natio nal Union of Railwayman1 heeft op zijn beurt ingestemd met een vooibespic- k-ng tussen dc A5LEF en de transport- commissie. echter met de aantekening dat de NUR bij de daarop volgende be sprekingen vertegenwoordigd dient te zijn. Leiders van het machtige Trades Unions Congress (TUC) confereerden intussen met dc minister van Arbeid, Sir Waller Monckton. om te proberen, de goedkeuring van de regering te ver- Het Nederlands Bijbelgenootschap te Amsterdam deelt mede het bericht te hebben ontvangen, dat zowel de evan gelische als ook de orthodoxe kerken in Rusland thans bezig zijn met liet ver vaardigen van een Bijbel volgens de offset-drukmethode. krijgen voor definitieve vredesbespre kingen zelfs terwijl de staking nog voort. duurt. Op 24 Juni zat in Belgrado een con ferentie van de grote Westelijke geal lieerden en Joegoslavië worden gehou den over de politieke gevolgen van da verzoening van Moskou met Joegoslavië. Van Westelijke zijde wordt vernomen, dat de Amerikaanse, Britse en FVanse ambassadeurs, samen met hoge functio narissen van het Joegoslavische mini sterie van Buitenlandse Zaken aan de conferentie zullen deelnemen. indiening van een kreupel huurontwerp van wet, de ongewijzigde handha ving van dit wetsontwerp ook na de verschijning van het voorlopig verslag, dat dn una niem afwees en het hardnekkig vasthou den aan de koppeling van huurontwerp en belastingverlaging. Dit waren volgens de heer Oud drie kapitale fouten er, de oorzaak van de crisis. En als er een is geweest die ongelukken heeft willen voor komen dan is het de heer Burger ge weest. IIij stelde op 17 Mei voor de be handeling van de belastingveriagings- maatregelen voort te zetten er. over de huurkwestie het beraad 'e openen. Da'. geen nieuw kabinet formeren, rtair het oude reconstrueren .Hij werd /neer be- midöclaai dar^ formate ui*. Mr.( Burger is achteraf geslaagd in hetgeen hij op 17 Mei beproefd heeft. Daarvoor past hem eer. oprecht woord van hulde. Dit maal heb ik. aldus prof. Oud. grenzen loze bewondering voor wat de heer Bur ger bereikt heeft. Wat dr. Drees e". dr. Kortenhorst niet gelukt is, is de heer Burger wel gelukt. VOORTBOUWEND op »vat reeds tn het oude kabinet en by het overleg omtrent formaïie-mcgehjh- heden was voorbereid legde hij (d.i. prof. Romme, de formateur van 19511 aan deze fracties een ontwerp-pro- gram voor, waarbij tevens de vraag stelde, of zjj In beginsel bereid waren vertegenwoordigers uit hun kring, alt deze aangezocht werden voor het mi nisterschap, te adviseren aan zulk een uitnodiging gevolg te geven". (Rede van de minister-president in Maart 1951) Wat is nu het reusachtige verschil tussen wat Romme deed in 1951 en wat Burger deed in 19557 Dat moet de heer Oud uitleggen, want hij maakt nu geweldig bezwaar tegen wat er in 1955 gebeurde en ging in 1951 met de heer Romme mee. iVan een onzer verslaggevers) Een delegatie van de Oecumenisch* Raad van Kerken in Nederland, be staande uit vier theologen, is gistermor gen om vijf minuten voor haif twaalf met een KLM-toeste! naar Praag ver trokken. Vanmiddag hoopt het gezel schap in Moskou te arriveren. De dele gatie brengt op uitnodiging van de pa triarch van Moskou een bezoek aan de Sovjet-Unie om daar kennis te maken met de Russisch-Orthodoxe kerk. Bij het vertrek hulden de heren zich in zwijgzaamheid, die bijna Sovjet-Rus- Ir. het algemeen, aldus de minister, zullen Indonesische bemanningsleden van KPM-schepen en andere Indonesi ërs. hand- en spandiensten aan deze ac ties kunnen verlenen, zowel direct ais potentieel. Tegen directe acties wordt militair opgetreden. Tegen potentiële acties past een voort durende waakzaamheid. Behalve de openlijke, reeds gepubliceerde infiltra ties en andere acties zijn op het ogen blik geen infiltraties bekend. Minister Kernkamp kon geen andere inlichtingen geven over de geheime stukken die de Koninklijke Landmacht in een verlaten kampement heeft [aten liggen. Dif behoort in de eerste plaats tot de competentie van de minister van Oorlog en er wordt op het ogenblik een ernstig onderzoek ijaar ingesteld. Over de ontwikkeling van Nieuw Gui nea zei de bewindsman, dat het tempo, binnen de grenzen van de beschikbare middelen, zo hoog mogelijk wordt op gevoerd, Bij het uitvoeren van haar plannen blijft de regering uitgaan van het voortduren van de Nederlandse sou- In Bonn is het bericht van de uit nodiging van de Sowjei-Unie aan Bondskanselier Adenauer als een bom ingeslagen. De voorzitter van de Bondsdag, dr. Eugen Gerstenmaier. die kort voor het bezoek der Sowjet-delegaüe met pre sident Tito in Belgrado over de inter nationale toestand heeft gesproken, zei: ..Ik ben van mening, dat de uitnodi ging om een Westduitse vertegenwoor diger naar Moskou te zenden, moet worden aangenomen". De voorzitter van de sociaal-democra tische partij. Ollenhalier. verklaarde, dat de uitnodiging van Moskou geheel j m dc hjn van de politieke activiteit der Sowjet-Unie ligt om in Europa tot een gesprek over de actuele problemen te komen. Ambtenaren van liet Amerikaanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken wei geren thans commentaar te leveren op de Sowjet-iutnodigmg die hen klaarblij kelijk heeft verrast. Men is van me ning, dat het ongepast zou zijn. dat de V.S commentaar leveren op een voorstel van de Sowjet-Unie aan de Duitse Bondsrepubliek, die in April een vrije en souvereine staat werd. Men 'rijding plaats gehad tussen een neemt aan. dat West-Duitsland niet zijn I aiijn]in<: vmi liin 49 van de Rot- bondgenoten overleg over een dergelij- L T - "C ke belangrijke kwestie zal plegen. 'terdamsc Electrische Tram, een veremitcit, totdat de bevolking in staal zal zijn zelf over eigen toekomst te be slissen. Er wordt gewerkt aan een kaart van Nieuw Guinea op schaal 1 op 100.000. De hydrografische kartering zal belangrijk worden versneld. Ten behoe ve daarvan zal de Kon. Marine een tweede vaartuig aanschaffen, op kasten van het gouvernement van Nieuw Gui nea. Minister Kernkamp merkte op dat de economische ontwikkeling van dit rijks deel een taak Is van ons hele volk en niet van de regering alleen.-,De Neder landse ondernemer legt cehter'ëftn over grote mate van voorzichtigheid' aan de dag, hetgeen de minister wel kon be grijpen, omdat ondememingskapiiaal de weg van het minste risico moet bewan delen. maar wat hij daarom niet min der betreurde. Regering en gouvernement zijn gepor teerd voor invoering van het Nederlands als voertaal op de scholen en als alge mene omgangstaal, maar de situatie is nu eenmaal zo, dat honderden leer krachten het Nederlands niet machtig zijn, dit maakt de verwezenlijking bij zonder moeilijk, noch de overheid noch zending en missie zien kans het op de begroting toegestane aantal Nederland- se_ onderwijzers te werven, ondanks het feit. dat de voorwaarden voor uitzending niet ongunstig zijn. De oplossing wordt gezocht door de Nederlandse onderwij zers op de gunstigste plaatsen in te zet ten. Daardoor is het nu mogelijk 4000 Fapoea-kinderen onderwijs in het Ne derlands te geven, doch dit is nog maar 16 procent van het totale aantal leerlin gen De begrotingen werden, evenals de bewindsregeling Nieuw Guinea en de tariefwei Nieuw Guinea zonder afzon derlijke stemming aangenomen. siseh aandeed. „Wij kunnen niets zeg-, gen" zo werd ons medegedeeld, „wij hebben al zo veel aanvragen gehad, maar wachten liever tot wij terug zijn, dan volgt wel een persconferentie". Een vast omlijnd reisplan blijkt nog niet be kend te zijn. De delegatie bestaat uit de volgende theologen: prof. P. J. Jans, waarnemend voorzitter van de Oecumenische Raad en president van het oud-Katholieke se minarium, ds. F. E. Huizinga, voorzit ter van de Unie van Baptisten gemeen ten, dr. E. Emmen. secretaris van de Generale Synode der Nederl. Hervorm de kerk, en prof. dr. J. de Graaf, die zich geruime tijd heeft bezig gehouden met de problemen van het Russische geestelijke leven. Hij is de enige van het gezelschap die Russisch spreekt. Men kon ons niet zeggen wanneer de terugreis aanvaard zal worden. De 71-jnnge pluimvee-fokker J. Bonjenoor uit Lcens is Dinsdagmiddag in de West- polder achter Vierhuizen in de gemeente Ulrum bij een autobotsing om het leven gekomen Het vermoeden bestaat dat hij 1h de auto omvel is geworden en hierdoormet een tegenligger in botsing kwam. - Gistermiddag heeft op hel j Groeneveld te Rotterdam, dicht bij het Zuiderziekenhiiis een aan- dieseltrein van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij en een autobus van lijn 47, eveneens van de R.E.T. Een meisje van 10 jaar, E. AV. B. uit de Eben Haëzerstraat 117b te Rotterdam liep een sehe- delbasisfiactuur op en moest in het Westerziekenhuis worden op genomen. De weersomstandigheden bij de derde Haagse Trouw-inars. op Zaterdag a.s., beloven ideaal te worden. De verwachting is ge rechtvaardigd, dat de wandelaars over 10, 20 of 30 km met volle teugen kunnen genieten van de prettige zomertemperaturen langs de kust. Het is nog niet te Iaat om in te schrijven bij alle kan toren van het dagblad Trouw en bii de heer J. G. van As. Hyacinth- weg 16, Den Haag, Volg liet voorbeeld van de honder den particulieren en van de Christe lijke ulo-sebool te 's-Gravenzande. de wandelsportvereniging TOP. de P. van der Plassciiool le Wateringen, de Groen van Prinsterersehool te Delft, de Ds. J, C. Sikkelscliool te Den Haag, de Christelijke Wandelsportver- t-mging „Sleeds Voorwaatts" te Den Ha„g unet zeven groepen, in lnui.ii 113 personen!, de Gereformcei de ■Ion geilst-lub „Kaïel Doorman", de rie&cive Politie uit Ede. de gioenen van ,.De Hollandse Schotten", de Gen-formeerde Jongonselub „Willem van Oranje", de „Duinvandelaars" uit Sehevenmgen de Christelijke Jeugdclub uit Naaldwijk de Gerefor. meerde Jongensclub „De Jonge Garde", de groep SOS uit Den Haag en de groep WAC. De deelnemerslijst groeit met de dag. Voor een vlotte start op Zaterdag verdient het aanbeveling vandaag. Donderdag of Vrijdag in te schrijven. Aanmeldingen aan het startbureau aan de Nieuwe Duinweg te Scheveningen blijven mogelijk, maar vertragen het vertrek. Van de inzittenden van bus 49 wer den et* 16 licht gewond. Zij werden met schaaf- en snijwondon in het Zuider ziekenhiiis behandeld. De bus liep ern stige schade op en moest met een takelwagen worden weggesleept. Ook de trein was zo ernstig beschadigd, dat jhij uit dienst genomen moest worden. De bus van lijn 47 had een uur vertra ging. De linkerkant ervan werd inge deukt en beschadigd. Het ongeval verliep nogal gecompli ceerd. D ebus stak de raits over juist toen een andere bus voor het Zuider ziekenhiiis de daar gevestigde begin- halte verliet. Bij de aanrijding wc-rd de eerste bus aan de achterzijde door de trein gegre pen, draaide een halve slag om. kwam klem te zitten tussen de inmiddels tot stilstand gekomen trein en de van de andere kant komende bus. Onder de passagiers brak een paniek uit. Na de critiek in de laatste raadsverga dering, welke i» dc mterpellatie-Rontel- tap werd naar voren gebracht tegen oe wijze waarop de Delftsc stand op E 55 was verzorgd, heeft het gemeentebestuur thans opdracht gegeven een belangrijke wijziging aan te brengen. Welke dat zal zijn kor, men ons nog niet meedelen, maar er wordt met spoed aan gewerkt. Tijdens een haastig belegde persconfe rentie in het ministerie van Buitenlandse Zakfn te Moskou overhandigde men dc buitenlandse journalisten een vertaling van de nota. Daarin komt de volgende belangrijke passage voor: ,,De regering van de Sowjet-Unie zou graag zien, dat de Westduitse bondskanselier en andere functionarissen naar Moskou kwamen om overleg te plegen over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen en han delsrelaties en over enkele andere vraag stukken." Perschef Leonid Ilyciiew deed iets heel ongebruikelijks. Hij deelde de corres pondenten mede, dat de nota, die hij zou voorlezen ir. de laatste alinea de uitnodi ging aan Adenauer bevatte. Daarna wees hij er op. dat de deuren van de kamer open waren en suggereerde hij de corres pondenten ZO vlug mogelijk een telefoon toestel te pakken te krijgen. De uitnodiging aan Adenauer vormt het hoogtepunt van een diplomatieke actie der Sowjets. die ten doel heeft d« herbewapening van Duitsland te voor komen en het land uit het Westelijke bondgenootschap los te maken. De Westelijke ambassades te Moskou waren stomverbaasd. Zij hadden dergelijk dramatisch nieuws niet verwacht. Waarnemers beschouwen het aanbod en de uitnodiging als het Moskouse voor spel van de topconferentie van de rege ringsleiders der grote vier. Ilychew riep dc pers bijeen toen Molo- tow de Russische minister van Buiten landse Zaken, op het punt stond voor de v.N -conferentie naar San Francisco' te vertrekken Tijdens zijn verblijf daar zal hij met de Britse, Franse en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken spre ken over een eventuele Grote-Vier-con» ferentie op het allerhoogste niveau.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1