Sprookje en spookje lil; Adenauer gaat eerst met Westen praten V oor hel An jer fonds Zijn Chroestsjews dasren geteld? 1 m Thans tweeduizend deelnemers voor derde Haagse Trou w-mars Vermoedelijk 17 doden AANVAARDING OP VOORWAARDEN Marius Richters overleden Vooroverleg over Duitse eenheid Amsterdam steunt Vrije Universiteit TRIEST RELAAS OP SCHIPHOL 7') Israël wil pralen met Egypte Wappert het? Grote Vijf bijeen over Formosa? Na aanvaring met Panainees schip: NACHTELIJK DRAMA BIJ HET LICHTSCHIP NOORDHINDER DONDERDAG 9 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3095 Weerbericht Zes en negentigjarige voet ganger te Wassenaar gedood VREEMD VOORSTEL AAN TITO mmm Twee schepen in Nieuwe Waterweg aan de grond ff TT ET YVestduifse kabinet heeft gisteren voorzichtig de hoop uitge- sproken, dat het voor bondskanselier Adenauer „mogelijk" zal zijn de Russische uitnodiging voor een bezoek aan Moskou te aan vaarden. Een bezoek van Adenauer aan de Russen zal echter niet plaats hebben vóór het gesprek van de regeringsleiders der Grote Vier, dat volgens dc Westelijke plannen op 18 Juli in Genève zal beginnen. Adenauer heeft zelf nog geen verklaring afgelegd over da Rus sische stap. Maar volgens zijn naaste omgeving voelt hij er niet veel voor zelf naar Moskou te gaan. In elk geval wil hij eerst met presi dent Eisenhower en andere geallieerde kopstukken spreken. Zondag vertrekt Adenauer naar de Ver. Staten, zoals al eerder het plan was. President Eisenhower heeft gisteren gezegd het volste vertrou-, wen te hebben, dat Adenauer bij onderhandelingen met de Sowjet- unie trouw zal blijven aan het Westen. r4n v™id™. Ejyü»™ bjjn <1. IftJI mmmsmmm iSËSS ■■ipBfSppip Advertentie HALFWEG TEL- K 2907-341 HALVER WEGEN de Engelse en Belgische kust, ongeveer ter hoogte van het Nederlandse lichtschip Noordhhuler, heeft zich van nacht een aanvaring voorgedaan, waarbij een tot op heden onbe kend aantal mensenlevens is te betreuren. Het 725fi ton metende Panamese vrachtschip Buccaneer kon een botsing met het bijna 11000 ton metende Zweedse tankschip Johan- nishus niet meer vermijden en met een luide klap boorde de Pana- mees zich in de bakboordzijde van het schip, ongeveer vijf meter voor de brug. De gevolgen waren ontzettend. Beide schepen vlogen in brand en verspreidden een reusachtige vuurgloed, die tot ver in de omgevin® zichtbaar was. De situatie was nog het minst vrnstig op de Bucca neer, waar brand in het voorschip was uitgebroken. Met eigen mid delen slaagde men erin deze brand te blussen en op eigen kracht koers te zetten naar Rotterdam, waar het schip vanmiddag bij Wilton arriveerde. Het zal hier in dok gaart voor reparatie. f§| Zie verder pagina 7 Rotterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-1930 Zaterdags 1,7—18 uur: Telefoon 115701) 's.Gravenba;!*;; Huyacnsplein 1 Postgiro 4'»48fi7 Redactie: Tel. U18S2 - Adm. Tel. 114402 Klaciitonciienst 18.30—1950 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kckstraat 24b Telefoon 67332 Abonnementsprijs 52 cent per u-eek. 2.26 per maand". 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TtotoiA Weersverwachting- geldig tot Vrijdagavond! MEER ZON Opklaringen en morgen vrijwel geen buien meer. Matige, tijdelijk vrij krachtige noordelijke wind. Koud voor de tijd van het jaar. 10 Juni: 7.or, op 4.23. onder 21.00: maan op ondor 9.\ 06. Directie; A. REI NING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. .1. A. H. 4. S. BRUINS SLOT - F,T is oen vreemd geval in Neder- ("j ianri. Op 17 Mei jl. werd het Kabinet op brede basis ten val gebracht. En sindsdien ;:ijn de socialisten, die tegen het Kabinet gestemd hebben, voortdu rend doende geweest om hun liefde voor de brede basis te betuigen. Wij kunnen dat, zeker na de bemoeiingen van de heer Burger, best aanvaarden. Maar waarom kunnen sommige so cialisten nu niet begrijpen, dat het op 17 Mei. toen do socialisten het Kabi net hielpen wegstemmen toch niet zo erg voor de hand lag om dit als van zelfsprekend aan te nemen? Daar waren toch tal van uitspraken van P. v.d. A.-zijde geweest, die be wezen, dat bij sommige socialisten twijfel aangaande dc juistheid van de koers van de laatste jaren bestond. Als men dan op zakelijke gronden tegen een Kabinet stemt en de politie- j ke gevolgen ener crisis op de koop toe-; neemt, kan men daaruit moeilijk af-! leiden, dat de liefde tot de brede ba- eis een overwegende invloed heeft ge had. I We zijn er nu weer, gelukkig, door- i fcJjjSïs# heen. Het Kabinet is weer op de been en het zal nu, naar we hopen, zijn tijd, in lands belang, wel uitdienen. ,tJ probeert „Het Vrije Volk" te bewijzen, dat het gebrek aan lief de tot de brede basis niet een euvel was, dat de P. v.d. A, aankleefde, maar dat dit euvel juist bij de K.V.P. en dc A.R. te vinden was. Dit is toch wel verbluffend. "Want op 17 Mei hebben K.V.P., C.H.U. en A.R. hun voorkeur voor tiet brede-basis-Ka- binet-Drees betuigd, door ondanks zeer ernstige bezwaren tegen het kreupele huurwetje toch voor het Ka binet tc stemmen. Dat is een argument, det moeilijk omver te praten is. „Het Vrije Volk" probeert dat noch tans. Het blad zegt, dat K.V.P. en A.R. pogen „om één der partners in de brede-basis-samenwerking tot elke prijs en met elk middel in een kwaad daglicht te stellen". En dat is toch geen blijk van liefde voor de brede basis, meent het blad. Wij kunnen daarvan alleen maar zeggen, dat van A.R.-zijde nooit ge poogd is de P. v.d. A. tot elke prijs en met elk middel in een kwaad dag licht te stellen. Men leze er op na wat dr. Schouten zowel op 17 Mei als nu bij de behandeling van de regerings verklaring heeft gezegd. Ook onderzijds is tegen de P. v.d. A. geen hetze gevoerd, gelijk „Het Vrije Volk" stelt. Wij hebben beswaren te gen een bepaald beleid van de P. v.d. A.-fractie naar voren gebracht. En wij hebben een bepaalde voorstelling van zaken die, gelijk hierboven nog bleek, de zaken precies op haar kop zet, be streden. Dat is geen hetze. Dat i« za kelijke polemiek. Maar „Het Vrije Volk" komt kt een onzakelijke sfeor terecht als het stelt, dat bij K.V.P. en A.R, de wens leeft! door dik en dun samen te doen sta heb' maar tegen de P. v.d. A. gaat. Wanneer over een bepaald punt de opvattingen van K.V.P. en A.R. gelijk gericht zijn en anders dan die van de P. v.d. A„ dan spreekt het vanzelf, dat dit blijkt. Maar dat is nog niet door dik en dun samengaan, omdat het tegen de P. v.d. A. gaat. Het merkwaardige is trouwens, dat het ook nog maar zeer betrekkelijk tegen de P. v.d. A. ging. Het ging in de cri- tiek op de P. v.d. A. b.v. beslist niet tegen dr. W. Drees. Als we het wel hebben is die toch lid van de P. v.d. A. De heer Vermeer heeft hem Bonis juicht Moskou's uitnodi toe I N de ouderdom van 77 jaar is giste- A ren in rijn woning aan de Grindweg le Hillegersberg overleden de bekende glazenier-kunstschilder Marius Johan nes Richters, een der oudsten van de Rotterdamse schilders. Deze grote christen-kunstenaar hoeft zijn hele leven de penseel kunnen hanteren, en al ging het niet zo gemak kelijk meer, ook na rijn zeventigste jaar reisde hij nog naar Zuid-Frankrijk om daar de schoonheid van de natuur te schilderen. Maar hij behoefde deze lage landen niet fe verlaten om ie kun nen werken. Hoe fel zijn de doeken met wilde Hollandse wolkenluchten, en wijde riviergezichten. Of zijn andere werk; geen vredige k'rnst, maar getui genissen. We denken hierbij aan zijn tekeningen, zoals de Farizeeër en de Tollenaar, beide zelfportretten van de schilder, de een met een zezer zelfvol dane uitdrukking op het glimlachend gelaat, de handen hoog voor de borst saamgevoeuwen en de andere lager, gebogen, grauw, verwildard en beang stigend. Richters was hoofdzakelijk auto didact. I-Iij volgde avondlessen aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten. Dat was in de tijd, dat Israels. Toorop en Breitner, geschiedenis rnaak- Een officiële woordvoerder in Bonn heeft verklaard: ,,De Wcstduitse rege ring spreekt haar voldoening uit over het Russische voorstel om diplomatieke handels- en culturele betrekkingen tus sen de Sowjctunie en West-Duitsland tot stand te brengen. De Russische nota snijdt echter verschillende vraagstukken aan die bestudering vooraf noodzakelijk maken. Hiermee is begonnen. Het is te hopen, dat dit zal leiden tot het resui- staat, dat een bespreking tussen de bondskanselier en de Russische staats lieden mogelijk wordt." Ook alle in de Bondsdag vertegen woordigde politieke partijen hebben haar voldoening over de nieuwe perspectieven uitgesproken. Algemeen komt in deze verklaringen de overtuiging tot uiting, dat de Bondsregering de door de Rus sen toegestoken hand niet mag afslaan. Men legt in Bonn bijzondere nadruk op de wens. (fat de conferentie der Grote Vier, die o.a. het vraagstuk van de Duitse eenheid moet behandelen, als gevolg van het nieuwe initiatief geen vertraging zal ondervinden. Juist in dit vraagstuk van de hereni ging zijn de handen van de Bondsrepu bliek namelijk nog gebonden door de met het Westen gesloten verdragen. De Westelijke geallieerden hebben zich in de verdragen van Bonn alle rechten voorbehouden, die zij ten opzichte van Duitsland als geheel en van een Duits vredesverdrag hadden. Adenauer wil ten. Ook de vele andere strommgen m ™e|ijk 'a,*orens d(.' Rtisse„ te ont- moeten'. met >»n Westelijke, vrienden jaar zijn zeker niet zonder invloed ge bleven. Men denke slechts aan Vincent van Gogh, die alles in een andere en nieuw orienting stuwde, de cubisten, de futuristen, maar al was er een zekere beïnvloeding. Richters schilder de toch. wat hij wilde schilderen en hij schilderde, zoals hij het zelfs vaak zei, voor zijn genoegen. 0 Zie verder pagina 1 Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam nu;. E. A. Zorab. raadsheer- plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem en te 's-Gravenhage. overeenkomen hoe ver hij bij de be handeling van dit overheersende vraag stuk kan gaan zonder gevaar te lopen he<t "Westelijke eenheidsfront aan het wankelen te brengen. land en de Sowjctunie, antwoordde Elsenhower: „Niet in het minst". De Russische uitnodiging is volgens Eisenhower een natuurlijk gevolg van de jongste ontwikkelingen in het Westen die geleid hebben tot een volledig onaf hankelijk en souverein Duitsland. ..Wij kennen Adenauer." zei Eisen- Vort 20 Juni tot eit viet 3 Juli zal het',heeft ten bate van deze actie een nog hower, ,.en wij hebben het grootste Prins Bernhardfonds in samenwerking niet eerder gepubliceerde foto van het vertrouwen in hem. Wij weten, dat hij|}ne{ 21jn regionale onderafdelingen dejkoninklijk gezin ter beschikking ge- zijn bondgenoten en vrienden trouw zal - - blijven". De president prees Adenauer als een van de grootste staatslieden van de wereld. Over de voorgenomen bijeenkomst van de regeringsleiders der Grote Vier zei Eisenhower er niet op te zullen aan dringen. dat de voorgenomen conferen tie tot drie of vier dagen beperkt zal blijven, indien het zich laat aanzien, dat meer tijd goed besteed zou kunnen worden. De president wees er echter op, dat er enigszins een tijdsgrens gesteld moet worden, omdat hij in tegenstelling tot de premiers van Rusland, Groot-Brit- tannië en. Frankrijk ook presidentiële plichten vervullen heeft. (Van een onzer verslaggevers) De gemeenteraad van Amsterdam heeft gisteravond besloten aan de Vrije Uni versiteit een bijdrage van een half mil- lioen gulden le verlenen in de kosten van de bouw van een nieuw universiieitscom- plcx te Amslerdam-Zuid. „Een spontaan en groots gebaar, dal zeer wordt gewaardeerd," zeide mr. Th. A. Versteeg van de Prot.-Chr. fractie, die deze gemeentelijke bijdrage ook daarom belangrijk vond. omdat zij voor „de men sen uit eigen kring" een prikkel vormt zich in te spannen de twee a drie ton l/OT QTP* VERTROUWEN jbijeen te brengen die nog ontbreken aan Pj r i\\ju rr jhet jubileurnKeschenlr voor de 75.jarige op F. WMt.iv,ü" *af voordat de raad de beslissing zegd: «»Het Is uitsluitend a an de mam» een overzicht van de geschiedenis! «Joitse regering ,en,._ 5 S,Milvan de universiteit die. begonnen inet vijf Adenauer om een beslissing to nem hoogleraren en drie studenten, thans ruim over de Russische uitnodiging tachtig docenten en bijna twee duizend In antwoord op de vraag, of hj) zelf bezwaar had tegen herstel der diplo matieke betrekkingen tussen West-Dnits- Anjerfondsen, weer zijn jaarlijkse in-lsteid. Bovendien heeft prinses Beatrix zamelingsactie houden, waarvan de leen prijsvraagrebus ontworpen en ge- opbrengst geheel ten goede komt aan tekend, die samen met de foto zal wor de Nederlandse cultuur. De Koningin',den verspreid. Foto Jieyboom. zelfs al weer aangekondigd als lijst aanvoerder. „Het Vrije Volk" zou er de brede- basis-samenwerking een dienst mee doen als het met zijn sprookje op hield. En het spookje van de oude -rechtse coalitie hoeft er ook heus niet bijgehaald te worden. De feiten be wijzen afdoende wie, m ieder geval, *iór het Kabinet-Dreef geweest zijn. (Van een onzer verslaggevers) De stuurman, de machinist en drie jeugdige lichtmatrozen van de Scheve- ningse logger „Dolfijn", die in de nacht van Zaterdag op Zondag voor de kust van Schotland is gezonken, zijn Woensdagmiddag met "t toestel van de KLM uit I'restwick op Schiphol aan gekomen. Als mogelijke oorzaak van het ongeval paf de machinist* de «>£- jarige Willem Pronk, een lek op, dal bij 't aanslaan van de motor kan z'jn ontstaan. Er moet iets losgetrild zun. Over de nacht van het ongeval ver telde hij het volgende: „Toen de ma chine startte, zag ik dat er water onder de motor opkwam. Ik heb de pompen onmiddellijk aangezet en de schipper gewaarschuwd, maar het pompen hielp niet. Het schip werd onmiddellijk stilge legd. De tweede machinist ging aan de studenten rijk is. Bij de tramhalte Wildrust te Wasse naar is gistermiddag omstreeks kwart over vijf de 9fi-jarige L. J. van Deute- kom aangereden door een motorwagen J 7'u hij misschien Tito s positie m Westelijke diplomalen in Londen heb ben onthuld dat Chroestsjew. de leider van de communistische partij in de Sow- jet-Unie, tijdens zijn jongste bezoek aan Belgrado president Tito van Joegoslavië verbaasd heeft doen staan door voor te stellen het communistische Bulgarije lot de Westelijk-georiënteerde Balkan-allian tie te laten toetreden. Op basis van berichten, die hun uit de eerste hand door de regering te Belgrado verstrekt zijn. hellen deskundigen van de Westelijke Grote Drie meer en meer over tot de mening, dat de dagen van Chroestsjew als hoofd van de communis tische partij der Sowjet-Unie geteld zijn. Door het volkomen onverwachte voor stel van Chroestsjew. dat al vlug door Tito werd afgewezen, zijn de Amerikaan se, Britse en Franse regeringen er vol gens Ass. Press toe gekomen zich het volgende af te vragen: 1. Hoe de eerste secretaris van de com munistische partij der Sowjet-Unie zover van de politieke werkelijkheid kon staan, dat hij zich indacht, dat de satelliet Bul garije in de gelegenheid gesteld zou wor den de geheimen van het Grieks-Turks- Joegoslavische bondgenootschap te delen. 2. Of Chroestsjew soms een snoder spel letje speelde. Wilde hij misschien de in druk wekken, dat Rusland zijn greep op de Oosteuropese satellietstaten verslapte van de H.T.M. en op slag gedood. slag met de handpomp, ma ar "ok dat{ De bejaarde voetganger was op weg hielp met. Om Vier uui w s a --1} - j naar het Luciehuis aan de Jagerslaan, maar de top van de motor zicmoaar. i dei ,(„;een Hervormd rusthuis, waarin hij Wij hadden trouwens om twee woonde. De bestuurder van de ..foren- pompen moeten .afzetten, want ,k kon jSO[Ul.am-. in dc richtmg Den Haag zag er niet meer bij. j de man de tramrails naderen, gaf sig- De stuurman, de 41-jarige Jonannesi naai en remde krachtig toen hij rnerk- - -a» i le daL de voetganger die slecht van gezicht en hardhorend bleek te zijn op zijn signalen niet reageerde. Hij kon evenwel niet verhinderen, dat de man door de rechtervoorkant van de tram gegrepen en op zij geslingerd werd. Het slachtoffer was op slag dood. Zier Vrolijk, voegde hieraan toe .Om ongeveer hatfzes is het achter- schot doorgebroken. Daarvóór hadden wij nog we! een gat gestopt mol een stuk spek, maar ten slotte heeft het niet geholpen. Als het achterschol het ge houden had waren we veilig en wel in Aberdeen aangekomen." Het Duitse schip .Klaus BischofC" en het Panamese schip „Hope" zi.in vanmorgen vroeg in de Nieuwe Waterweg bij Poorters- haven in de mist aan de grond gelopen, Beide zijn vlot gekomen, de ..Klaus Bischoff" geassisteerd door dc sleepboot „Blanken burg". de „Hope" door een Rotterdamse stadssleepboot. De Duitse kustvaarder ..Hermann Lith- mever" is gisteren jnet motorschade in Maassluis binnengelopen. het Westen verzwakken? Verder zijn deze deskundigen nieuws- ie rig geworden over cie identiteit van een geheimzinnige man te Moskou, mei wie Chroestsjew tijdens de conferentie te Belgrado voortdurend telefoongesprekken voerde. Evenals de Joegoslavische staatslieden hebben de Amerikaanse, Britse en Franse Israël heeft toegestemd in een confe rentie op hoog niveau met Egypte om maatregelen tot vermindering van de spanning aan de grens bij Gaza te be spreken. Premier Mosje Sjarett heeft de leider van de wapenstilstandswaarnemers van de Ver. Naties, generaal E. L. M. Burns, laten weten, dat Israël zijn voorstel tot het houden van zo'n conferentie steunt. Het aantal wandelaars, dat Zaterdagmiddag aan de Nieuwe Duinweg te Scheveningen bij het startbureau van de derde Haagse Trouw mars verschijnt om het startstempel te laten zetten, zal zeker enige duizen den bedragen. De stroom van aanmeldingen bij de kantoren van Trouw en bij de heer Van As (Hyacintweg 16, Den Haag) is nog niet tot stilstand geko men. Dit aanmelden zal wei doorgaan, totdat de laatste wan delaar Zaterdagmiddag a.s. het prachtige, afwisselende par cours (over 10.20 of 30) is be gonnen. De deelnemers krijgen verras singen tijdens de wandeltocht: Niemeyer schenkt een kopje thee. en iedereen zal Chiclets-kauwgum en een kop ,,California"-soep ont vangen. Maar de grootste verras sing zal de tocht zelf zijn. als ge noten wordt van het fraaie land schap en de zee bij Scheveningen. Tot Vrijdag kunt u nog inschrij ven bij onze kantoren en daarna alleen bij ons kantoor in Den Haag of aan het startbureau, Nieuwe Duinweg 614, Schevenin gen. ambassadeurs te Belgrado tijdens de Rus sisch-Joegoslavische besprekingen de in druk gekregen, dat Chroestsjew uit zijn evenwicht was en politiek geen contact meer had met zijn regering. Naar verluidt, heeft cfe regering-Tito vastgesteld, dat Chroestsjew. die de Sow- jet-afgevaardigden leidde en meestal het woord voerde en dan met veel gezag leek te spreken, er behoefte aan bleek te heb ben voortdurend ruggespraak met Moskou te plegen. Westelijke functionarissen hou den rekening met de mogelijkheid, dat hij dan telefoneerde met de Sowjet-minister van Defensie, maarschaik G. K. Zjoekotv, wiens invloed op de officiële politiek door velen als doorslaggevend wordt be schouwd. DE uitnodiging uit Moskou aan Adenauer om te komen praten over het aanknopen van diplomatieke relaties en handelsbetrekkingen is het bewijs van de juistheid der Westelijke politiek van samenwerking. Zij lo genstraft de beweringen en be schaamt de angst van hen, die steeds betoogden, dat deze politiek van zich gezamenlijk sterk maken, de oorlog naderbij brengt. Binnenslands is deze uitnodiging een groot succes voor Adenauer tegen over de socialisten, die steeds be weerd hebben, dat de Westelijk-ge oriënteerde politiek van Adenauer elk gesprek met de Russen onmogelijk zou maken. En zie, het gaat ineens vlotter dan ooit. Dit succes mag niemand echter zand in de ogen strooien. Want de Russen zullen niet maar voetstoots hun positie prijsgeven. Toch krijgt men het gevoel, dat het ijzeren gordijn niet meer zo staalhard is. Het schijnt te gaan wapperen. De mogelijkheid bestaat dat Rusland binnenkort een bijeenkomst der vijf grote mogendheden, waaronder com munistisch China, zal voorsteiïen die zal moeten proberen een regeling tot stand te brengen in de Formosaanse kwestie. Dit hebben welingelichte bron nen in Londen laten doorschemeren. Dat is naar men gelooft een' van de wegen die de goedkeuring hebben ge kregen van de premier van commu nistisch China, Tsjoe En-Lai, tijdens' zijn „bemiddelingsoverleg" met Krisjna Menon van India. Zweeds schip in brand gevlogen 'm'liet geheel 41 mannen en een vrouw- op de Jahannishus, waarvan nu zeker vijfentwintig opvarenden zouden zijn gered. Over het lot van de anderen verkeert men nog in het onzekere, maar voor het ergste moet worden gevreesd. Het Engelse schip City of Brussels, dat eveneens in de nabij- De toestand op het Zweedse schip' hcid verkeerde, seinde vanmorgen dat De bemanning van de „DolfijnT bij aankomst op Schiphol was cehtei hoogst ernstig. De brand woedde over het gehele schip en be lemmerde daardoor de al spoedig ingezette reddingspogingen in zeer ernstige mate. „Het is een hel en ook de zee staat thans in brand", zo verklaarde een opvarende van de reddingboot van Ramsgate. Onder de schepen die te hulp snel den, bevond zich ook de Nederlandse kustvaarder „Arak", die erin slaagde drie bemanningsleden aan boord te nemen. Vanmiddag arriveerde de Arak in Dover, waar zij aan tand werden gebracht. Er bevonden zich het tot zeven uur de omgeving van de Johannisburg heeft afgezocht. Aan boord van dit schip achtte men het onmogelijk dat er nog overlevenden op het ais een fakkel brandende schip zouden zijn. Het Engelse schip Apollo heeft in Margate twaalf geredden, alsmede een dode aan land gebracht en naar een ziekenhuis vervoerd. Negen van -ten konden na te zijn onderzocht weer direct uit het ziekenhuis worden ont slagen. De drie Duitse bemannings leden die door het Nederlandse schip Arak werden opgepikt, verklaarden na hun aankomst twee uur in het water te hebben gelegen, alvorens zjj 'werden opgemerkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1