Molotow nodigt ook de Franse premier uit keuren Genève voor gesprek ussen goed Brand op tankschip eist 20 doden Gepanserd jacht voer weg uit haven van Delfzijl Vreemd verweer TOERISTISCH BEZOEK" AAN MOSKOU ZIJ OVERLEEFDEN DE RAMP De laatste loodjes 1 Zjoekow blijft naar Eisenhower brieven schrijven Prachtig werk van sleepboot „Maas „Johannishus" zet nu koers naar Rotterdam ..Listig gedragvan Westerling c.s. BESTEMMING LE HAVRE; HET EINDDOEL: AMBON Beslag is gisteren opgeli even Laatste mededelingen over Haagse Trouw-mars EEN MAN MOET NIET TE VEEL GEVEN OM DE MENING VAN ANDEREN N DIRECTEUR K.P.lVl. GETUIGE D VKÏJDAG 10 JUNI 1955 D&KTübiJMDE JAARGANG No. 5096 Weerbericht Wormerveer heeft thans 12.000 inwoners e- o sifÉSfis GOUDEN BANDEN FINANCIËN OPVARENDEN Zaak-Jungschlaeger Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tolef. 115700 4 Postbus 1112 Postgiro No 424510 Klnchtendionst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Crnvcnhngc: Huyconsploin 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111392 Adm. Tel. 114402 Kl.'iehtendicnst IR.30—19,30 Tel. 362569 Schiedam: Ab msirniS' 6.75 per Lange Kerkstraat 24b Telefoon R7R32 tspri.h 52 cent pcr week, 2.26 per maand, kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks mm 11 atammmmmmm Weersverwachting tot Zaterdagavond, OPKLARTVGEX Wisselend bewolkt niet flinke opklaringen. Bijna overal droog weer. Iets minder koud. Krachtige tot matige wind tussen Noord en West. 11 Juni: zon op 4.23. onder 21.00; maan op- onder 10.18, Directie: C. A. KKt .NT.V4i en .Mr. K. VAN HOKTEN Hoofdredacteur: Dr. .1. A. H. J. S. BRUINS SLOT BINNENKORT komt in de Tweede Kamer de mondelinge behande ling van het ontwerp tot wijziging van de Zondagswet aan de orde. Dit wij- zigingsontwerpje hebben wij op 30 No vember van het vorige jaar bespro ken. Ais gevolg van moeilijkheden, speciaal gebleken in Limburg, stelt de regering voor om aan Gedeputeer de Staten de bevoegdheid te geven onthefring te verlenen van het verbod om des Zondags vóór één uur op tochten te houden en gerucht te ma ken, dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbam is. voor zover het J betreft tradities en gebruiken, die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in het volksleven geworteld zijn en niet als openbare vermakeiijkhe- j den kunnen worden beschouwd. Dit voorste' betekent dus iu lette een afwijking van het stelsel der Zon dagswet in die zin. dat er meer moge lijk wordt in bepaalde plaatsen dan de j Zondagswet eigenlijk bedoelt. Wij hebben" in November bepleit, dat ais de regering een dergelijk voorstel doet, om tegemoet tc komen aan bepaalde wensen, die in sommige Rooms-Katholieke streken leven, het nog zoveel te meer aannemelijk is om voor gemeenten met een overwegend orthodox-protestantse bevolking de n Tijkheid te scheppen, dat daar de g enteraad de bevoegdheid krijgt om hel stelsel der Zondagswet onver kort te handhaven. Integrale naleving van dat stelsel is daar nl. een uitvloei- se! van geloof en traditie. DE huidige Zondagswet geeft aai dc burgemeester de bcvoegdheii om voor de periode na één uur ont heffing te verlenen van het verbod al bovenbedoeld. Van protestants-christe lijke zijde is steeds betoogd, dat dez< ontheffingsmogelijkheid niet moes worden toegekend aan de burgemees ter, maar aan de gemeenteraad. D< gemeenteraad, zijnde de Gemeentelij ke Overheid, is bij uitstek aangewe zen om te beslissen of het stelsel dei Zondagswet onverkort zal worden ge handhaafd of niet. Dit standpunt is or zichzelf reeds een ruim standpunt. Im mers men iaat daarbij de mogelijk heid van afwijking van het stelse! open. maar laat de beslissing daar over berusten bij de van nature daar voor aangewezen instantie, de ge meenteraad. Dit standpunt kon echter bij de be handeling der Zondagswet geen gena de vinden in de ogen van regering cn kamermeerderheid. Men wilde de ontheffingsmogelijkheid in handen van de burgemeester geven, kennelijk om dat men verwachtte, dat deze daarin milder zou z.ijn dan de gemeenteraad. Toen dc regering nu met het wijzi- giugsontwerp kwam om het R.K. Zui den te gerieven, hebben wij bepleit; Indien gij een verdere afwijking van het stelsel der wet mogelijk wilt ma ken ten behoeve van de Rooms-Kat- holieken in bepaalde gemeenten, maak dan ook een meerdere handha ving van het stelsel der wet mogelijk ten behoeve van orthodox-protestantse gemeenten. Dat was een redeiijk standpunt. Het is namelijk veel meer aanneme lijk om te pleiten voor handhaving van een stelsel dat men heeft aanvaard, dan voor afwijking daarvan. In het Voorlopig Verslag is onze suggestie overgenomen. Men heeft van R.K. zijde geïnformeerd hoe de minister hierover dacht. Men heeft haar van A.R zijde bepleit. De minister heeft onze suggestie vierkant afgewezen. Het argument van de minister is, dat hij slechts bepaalde speciale tra dities (in het R.K. Zuiden) wil veilig stellen, terwijl het in wat wij vroegen om algemene tradities gaat. Dc ministei vindt tegemoetkoming aan onze wensen een afwijking van het compromis, dat in de Zondagswet is vervat. Tegemoetkoming aan de wensen van zijn R.K. geloofsgenoten in het Zuiden blijkbaar niet. Ons is het niet duidelijk waarom een tege moetkoming aan speciale tradities geen en tegemoetkoming aan algeme ne tradites wel een afwijking, van een compromis is. Zulks te meer niet. wijl de tege moetkoming aan algemene tradities in overeenstemming met het stelsel der wet is en tegemoetkoming aan de speciale tradities een afwijking van het stelsel is. Vanmorgen om kwart voor negen is op hel gemeentehuis van Wormerveer aangifte gedaan van de 2.000ste in woner van deze gemeente, ilet is een meisje: Olga, dat gisteravond om 19.00 uur in het gemeenteziekenhuis te Wor merveer werd geboren. Advertentie E Franse premier, Edjftir Faurc, en zijn minister van Buitenlandse Zaken. Anloinc I'inay, zijn uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou. l)e uitnodiging is tot hen gericht door de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Molotow, die gisteren met hen in Parijs de lunch gebruikte. De Franse ministers hebben nog niet geantwoord. ..liet was geen formele uitnodiging. Zij ging eerder de kant uit van toerisme dan van diplomatie", vertelde premier Faurc op een persconferentie. Hij wilde niet zeggen wat zijn houding zou zijn, indien een formele uitnodiging zou worden ontvangen. Molotow heeft verder meegedeeld. volgens een zeer goed ingelicht Frans zegsman dal Rusland geen fundamenteel bezwaar heeft tegen 18 Juli als begindatum en Genève als vergaderplaats voor de j bijeenkomst van de Grote Vier op het hoogste niveau. De beslissing over plaats en datum van de topconferentie zal vermoedelijk niet vallen vóór de ministers van Buitenlandse Zaken der Gote Vier daarover hebben gesproken te San Francisco tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de Verenigde Naties. Dc pianiste l'ia fleck die tijdens haar tournee door Amerika ran een Wder- lands** beu onderaar een shtng cadeau kreeg. heeft deze Donderdag merge- dragen non het Dierenpark Wawnaur. De slang kreeg de naam Din-nissimo. P*t toont de irtdigoslang. Een beetje angstig una het wel Do Sowjel-minister van Defensie, maar schalk Zjoekow, heefi gisteren gezegd van plan io zijn do correspondentie met De grote brand aan boord van het bijna .11.000 ton metende Zweedse tankschip „Johannishus", na een aanvaring ten Westen van het Nederlandse lichtschip „Noordhinder" met het onder Panamese vlag varende „Buccaneer" heeft Donderdag het leven gekost aan 20 Duitse en Zweedse zeelieden. De Johannishus werd gisteravond laat op sleeptouw genomen en zet nu koers naar Rotterdam Morgenmiddga zou het schip de Nieuwe Waterweg bereiken. De Buccaneer arriveerde gistermiddag bij wilton in Schiedam. waar het in dok zal gaan voor reparaties, dc bedoeling dc Johannishus naar de Nadat verscheidene sleepboten uit Dover, Duinkerken en Vlis- singen de gehele morgen in de buurt van het brandende tank schip „Johannishus" rondgevaren hadden kwam de sleepboot „Maas" uit Hoek van Holland ter plaatse. Onmiddellijk zijn drie man van de „Maas", nl. matroos J. Sebel. en de lichtmatrozen G. Brokko en J. Brouwers op het tankschip ovet gesprongen en heb ben een sleepverbinding op het voorschip tot stand gebracht. Daarna heeft ook de Engelse sleepboot „Rumania een poging gedaan op het achterschip vast te maken, doch zij moest even latei- losgooien in verband met de ver stikkende rook. Tegen middernacht arriveerde de Blankenburg, eveneens van L. Snnt en Co. om assistentie te verlenen. Kr werd een tros vastgemaakt, waarna koers werd gezet in de richting Noordhinder. Aanvankelijk lag het in rede van Vlissingen te brengen, maar vannacht werd besloten naar Rotter dam door te stomen. De brand op het sehip is nu na genoeg geblust. Alleen uit liet voor schip steeg nog rook op, maar ove rigens is het vuur goeddeels uitge woed. De toestand van het schip leek vanmorgen om "half twaalf niet on gunstig. Het zinkt niet dieper, maar de opbouw is volledig uitgebrand. De snelheid van het convooi bedroeg ruim twee mijl per uur. De Belgische sleepboot Scaaiis. d.e gisteravond niets kon uitrichten als gevolg van een defect aan d*.' stuur inrichting heeft na hersteld te zijn vanmorgen aan de Johannishus vastgemaakt. De Blankenburg heeft, daarna een tros bevestigd aan de kop van de Scaldis. De Johannishus wordt nu dus door drie sleepboten naar De Hoek gesleept: de Maas. de ScaidSs en de Blankenburg. Het zou in de bedoeling liggen het schip naar de Waalhaven ie slepen. De Johannishus, in 1952 gebouwd, is eigendom van Van Trelieborgs Angfartvs te Trelleborg. De Bucca- rï:c «s i-Kwv44<3iZC mijn oude vriend", president Eisenho wer, voort te zetten. Onlangs heeft Eisenhower op een pers conferentie mededeling van deze corres pondentie gedaan. De twee veldheren werden tegen het eind van de tweede wereldoorlog met elkaar bevriend. Joviaal stond Zjoekow journalisten te woord tijdens een tuinfeest op de Britse ambassade ter gelegenheid van de ver jaardag van koningin Elizabeth Het tuinfeest werd ook bezocht door pre mier Boelganin. Het is voor net eerst, althans sinds het einde van de oorlog, dat een Sowjet-premier op de Britse am bassade verschenen Is ter ere van de koningin. Volgens Franse functionarissen was Molotow gisteren bij de lunch in Parijs „uiterst hartelijk". Laten we het verle den laten rusten, zei hij en voegde daar aan toe dat de Sowjet-Unie „een veel vuldig en vriendsehapelijk contact" met de Franse regering wenst. „Laat ons geen tijd verknoeien met ons af tc vra gen wie de schuld is van voorbije moei- Jijkhedeï), maar laten vve ons vastbeslo ten naar de toekomst richten," verklaar de Molotow. De Franse cn Russische mi nisters waren het er aan de lunch over eens. dat de bewapeningswedloop tot staan moest worden gebracht. Molotow was op weg naar San Francisco. Kanselier Konrari Adenauer is. naar een woordvoerder van de Westduitse regering gisteravond bevestigde, bereid tol een ontmoeting met Russische leiders De woordvoerder voegde hieraan toe. dat deze ontmoeting niet noodzakelijk in Moskou zal plaats hebben. Adenauer staat er op, dat een gedach wisseling tussen Duitse en Russische des kundigen wordt gehouden alvorens plaats cn tijd van de bijeenkomst worden vast gesteld. Deze gedachtenwisselng is al in Parijs begonnen. Zij zal „verscheidene weken" duren. In Bonn ziet men twee denkbeelden onder de ogen. nl. een ontmoeting van Adenauer met de Russen in Genève. nis de Sowjets daar in Juli zijn voor de con ferentie van de Grote Vier op hel hoog ste niveau, of het zenden van een par [omentaire delegatie naar Moskou om dv weg te verkennen. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, von Brenlano. heeft verklaard, dat de Westduitse regering een neutra lisatie van Duitsland onmogelijk blijft achten. Von Brcntano heeft daarmee de domper gezet op dc verwachtingen van die Duitse kringen die geloven dat de Russische uitnodiging reeds spoedig zou bunnen leiden tot nieuwe uitzichten voor de hereniging van het land. Ottan <lr 'urnjr op Johunifis Uns" nnj'ttrt^rfrir'r'rrl hij hun <ian iron:in l)oi nr. i:ouritrnn zij floor hm Xmlerhindse srltip ,.Aruls" pchrucht zijn. Dn iromr in hun midden is Merrinnc hut Sirnssitn. de echtgenote can du eerste machinist van de irrougektklc l'inkur. gemeenteraad van -Amsterdam heeft een daad verricht, die bij de vrienden van de Vrije Universiteit ongetwijfeld met waardering zal wor den begroet. Hij heeft namelijk eea bedrag van een half millioen gulden beschikbaar gesteld als tegemoetko ming in de kosten van het nieuwe ge bouwencomplex dat voor de Vrije Universiteit zai worden gesticht. Voor dat complex zal, naar schatting twin tig miïlioen nodig zijn. Het Rijk be taalt daarvan 85 pet. De vrienden van. de V.U. zullen dus nog voor drie mil lioen moeten zorgen. Een millioen daarvan, speciaal bestemd voor de medische faculteit, verwacht men van de vrouwen-V.U. hulp (de spaarbus- jes). Een tweede millioen zo ls de bedoeling zullen de vrienden van de V.U. als jubileumgeschenk dit na jaar bij het vijf en zeventigjarig jubi leum bijeengebracht hebben Het derde millioen zai de V.U. voor de helft moeten financieren uit eigen middelen. De andere helft verschaft nu de stad Amsterdam. Aan het. jubileum-geschenk ad 1 millioen ontbreken nog twee k dri# ton. Moge de bijdrage van Amsterdam een spoorslag zijn om te zorgen, dat onze Vrije Universiteit binnenkort op een waardige wijze onder dak komt. Laat ieder, die de zaak van de V.U". ter harte gaat, meehelpen de laatst» loodjes licht te maken. Twee Nederlanders. Adrianus Sevenstcr uit Amsterdam en Philippe Francois Schotten uit Den Haag zullen op 13 Juni met onge veer 2000 medestudenten deelnemen aan d« plechtigheden van de 254ste ..commencement day" van de Yale universiteit waarop de studenten, na met succes afgelegd examen, officieel hun ..bachelor's*" of „master's de gree" krijgen. neer heeft Panama als thuishaven en is eigendom van de Alba s.s. Het schip dateert van 1944. Zwart gebla kerd kwam dit laatste schip gister middag tegen vier uur de pieren van Hoek Van Holland binnen. Even bo ven de waterlijn en juist onder de boeg op de plaats waar de Zweedse tanker met de Buccaneer in aanra king was gekomen, gaapte een onge veer drie meter brede opening. Een scherpe karteling in het harde staal toonde duidelijk met welk een kracht de aanvaring gepaard was gegaan. Op de hele scheepswand en het sterkst aan stuurboordzijde lag dui- mendik een zwarte roetlaag. De dichte oliewalm moet enige tijd over het schip zijn heengetrokken. (Van onze correspondent) DONDERDAGAVOND omstreeks kwart voor tien, nadat <ie gehele dag in Den Haag op departementaal niveau geconfereerd was over de mogelijkheden om het gepantserde jacht „Evipan" met aan boord de gewezen kapitein Westerling te weerhouden van zijn reis naar Ambon, heeft het jacht de haven van Delfzijl verlaten met bestemming Le Havre. De officier van Justitie bij de Groninger rechtbank, jhr. mr. A. H. S. van Wyck, verklaarde, dat tegen het vertrek niets was te doen ten gevolge van „listige gedragingen". Het schip is volgens hem echter beslist niet zeewaardig. Gisteravond om tien over zeven was het gepantserde jacht Evipan in de haven van Delfzijl aangekomen. De eigenaren zeiden vast van plan te zijn nog dezelfde nacht te vertrekken voor hun reis naar de Zuid-Mol ukken, waar zij contact op willen nemen met de strijdkrachten van deze republiek. Kapitein Westerling was ook in Delfzijl aanwezig om de verrichtingen van zijn helpers gade te slaan." maar hij ging niet aan boord. Waarschijnlijk zal hij op de volgende aanlegplaats „inschepen L 's Middags was hel vaartuigje door de nspecteur voor de scheepvaart te Gro ningen. de heer A. C. van Brakel. „aan gehouden". omdat de vereiste certifi caten van deugdelijkheid niet konden worden getoond. Gisteravond verklaarde j'nr. mr. Van Wijck nog. dat de ..Evipan" onmogelijk dc haven van Delfzijl zou kunnen ver laten omdat, naar hij zei. „nog een groot aantal formaliteiten moest wor den vervuld". Het vertrek is echter mogelijk ge worden doordat men als bestemming opgaf Err.bden, zodat hei schip niet behoefde Ie worden uitgeklaard. Be zwaren tegen met-zeewaardigheid kon den zodoende niet worden ingebracht. Ook is een listige interpretatie van het woord „jacht" aangewend. Ook de machinist J. Rust, die als stuurman zul meegaan, kwam in Delf zijl aan boord. Het beslag, dat door mr. J. A. Wolthuis gelegd was. was in de loop van de middag opgeheven. Naar het schijnt is mr. Wolthuis uitgekocht" (zoals we gisteren reeds in een deel van onze edities meldden' doordat de andere eigenaren zijn aandeel tot een totaal bedrag van j 12.000 hebben overgeno men. Toen deze hindernis uil de weg was geruimd besloot men om vijf uur uit Groningen te vertrekken. De heer P. J. Gaüiard poseerde in een splinternieuwe zeemansuniform met fraaie gouden banden om de manchetien nog eenmaal trots voor een persfotograaf en daarna verliet hel scheepje zijn lig plaats bij een der Eemskanaalbruggen in Groningen. Enkele uren daarna was men in Delfzijl. Westerling en zijn helper overwegen u.a. droppings uit te voeren op hel eiland Ccram. De heer Westerling meenf te kunnen rekenen op de steun van de Indonesische troepen, die vroeger onder hem hebben gdiend, uit de sterke Mo hammedaanse politieke partij de Ma- sjoemi. Hij wil de regering-Soekarno ten val brengen. Men had het schip aanvankelijk „Re publiek der Zuid-Molukken" willen noe men. maar op aandringen van de Rot terdamse zakenman Van Wijk besloot men het te dopen met de naam van diens tandheelkundig instituut; „Evipan". De heer Galliard. die als schipper het snelle jacht op een omzichtige wijze naar de Indonesische wateren zou lood sen en anderen, die bij het plan beirok ken waren, hebben de laatste lijd nogal wat mensen gepolst, of ze eventueel be reid zouden zijn de onderneming finan cieel te steunen. Men wild» onderweg wapens e.d. aan boord nemen en dat zou natuurlijk veel geld kosten. Door deze informatieve be sprekingen werd het plan in steeds wij der kringen bekend. Dinsdagmiddag, toen men uit Gronin gen wilde vertrekken, heeft mr. Wolt huis het vertrek belet. Nadat een der motoren uitgevallen was. moest men naar Delfzijl terugkeren. Daar werd de motor gerepareerd en men probeerde alsnog aan de achtervolgde politie te ontkomen. Eerst toen alle brugwachters instruc tie gekregen hadden, hun bruggen te sluiten, eindigde deze „Wild-West-race" en kon rie „Evipan" naar Groningen worden teruggevoerd. Voor zover bekend is, bevindt de heer Westerling zich niet aan boord van de „Evipan"; in elk geval was hij niet op het schip, toen dit in de sluis werd ge schut. Westerling zou zich Donderdag middag en -avond in een hotel te Gro ningen bevonden hebben. Wanneer men dut hotel opbelde en vroeg Westerling even aan dc telefoon te roepen, was het antwoord: „Meneer slaapt". Om kwart voor tien gisteravond luidde het ant woord echter: „Meneer is een half uur geleden vertrokken: hij heeft afgere kend". De heer Westerling is gister avond echter wèl in Delfzijl gesigna leerd. Aan boord van de „Evipan" bevinden zich de heren P. J. Galliard, J. P. Rust en H. van der Laan. allen uit Gronin gen, en de heer H. Loonstra uit Zout kamp. H*) Zie verder pagina 3 Advertentie Hij weeL zelf wat hij doet. Hij kiest zijn eigen stijl in kleding en *choei-el. Daarom draagt liij Baia-üiplomalschoenen. Die zijn mooi. slerk en mannelijk. De brandende tankboot „Johannis Hus" op de Noordzee (Luchtfoto - A.X.P.) OG een dag, en dan zal op Scheveningen. aan de Ni en We Duinweg bij de Johan de Wit-H.B.S., het Trouwwandelleger van start De deelnemers worden uitgeleide gedaan en opgehaald door de tamboers en pijpers van „Oranje Nassau", „Die Haghe". .,De Hollanasche Schotten" en „Jong Holland". m De starttijden zijn voor de 30 km: jhalf drie. voor de 20 km kwart voor drie en voor de 10 km drie uur. Alle deelnemers moeten aan het startbureau een stempel halen op de hun verstrekte kaart. Men kan niet starten zonder startstcmpel. Aan hel startbureau staan ruim vijf tig vrijwilligers gereed om nieuwe wandelaars in te schrijven en om hen. die reeds vooruit inschreven, snet weg te helpen. Langs de weg zijn marsleiders, as- gaan, mooi Haag. En dit sevens: voor een tocht en afwisselend door Den zijn de laatste ge- sisteni-marsleiders en controleurs aan wezig. in totaal 27 man. voor het geven van aanwijzingen cn voor controle. 9 De jury bestaat uit 15 man. De E.H.B.O. komt met 14 man. gevaarlijke verkeerspunten In de vijftiende zitting in de rechts zaak tegen de Nederlander Jungschlae- ■ter, die lieden werd gehouden, heeft de lijdelijke verdedigster, mevrouw Bon man verzocht als getuiee a decharge te horen de directeur van de K.P.M.; de heer II. Harinck, die binnenkort naar Nederland zal vertrekken. Dc Officier van heeft dc politie medewerking toege- i T_aa. 5:. I»1' .bezwaar zegel. Van de wandelaars wordt ver wacht. dat zij ook zelf de verkeers regels in acht nemen. Tot Zaterdag 12 uur kan ingeschre ven worden aan het kantoor van dag blad Trouw. Huygensplein 1 te Den Haag. Daarna alleen aan het starlbu- reau. Moge de derde Haagse Trouw-mars een geslaagde wandeltocht worden! Justitie, tegen. Socnario. aangezien I de heer Harinck in de zaal aanwezig is geweest bij do getuigenverhoren. Rechter Mocngkom willigde het ver zoek van do verdedigster in. zeggende dat Harinck slechts gehoord zal war den over de persoon en het werk van Jtingschlaeger. Mevrouw Bouman vroeg zich af, waarom geluige Manoppo dan wel in de zaal mocht zijn, waarop Soenario zei. dat Manoppo reeds was verhoord en Harinck niet. Mevrouw Bouman uitte haar SDijl, dat de notarieel bevestigde verklaringen uit Nederland niet als bewijsmateriaal gel den. Dc betrokkenen zullen om prac- tisebe redenen waarschijnlijk niet naar Indonesië kunnen komen. Dit zoU opge lost kunnen worden door het instellen van een rogatoire commissie. De be trokkenen zouden in Nederland ge hoord kunnen worden door een Neder landse rechtbank, in aanwezigheid van een lid van de Indonesische rechter lijke macht, of ambtenaren van het Indonesische hoge commissariaat in Nederland. Dit zou kunnen op basis van reciprociteit. Hierna word getuige Baden bij ge sloten deuren gehoord, omdat de rechter wenste, dat Baden onbelemmerd zou getuigen. De volgende zitting werd vastgesteld op 16 Juni.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1