Ramp bij autorace eist tenminste 19 doden Race-wagen vloog op publiek in Haagse Trouw-mars een feest Ned. regering doet beroep op wereldopinie Demonstratie vanR.K. tegen Peron r~ SLAGVELD OP FRANSE RENBAAN Wedstrijd ging gewoon door „Evipan nu op Duitse werf JÉ:^ Persconferentie minister Lans Witboek over mishandelingen van arrestanten in Indonesië l ARGENTIJNSE VLAG VERBRAND Politie greep niet m 20.000 in N.O.P. MAANDAG 13 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. H098 Weerbericht TWEE DODEN BIJ AUTO-ONGELIJK Eén ernstig gewonde Ook dodelijk ongeluk bij rennen in Parma Koning Bom lew ij n in België terug m cl v Neemt Chr. Volkspartij deel aan verkiezingen V '-'I-li-!* Dodelijk ongeval in mijn Laura Vliegongeluk bij Muenclien yi (Van onze parlementaire redacteur). N haar nota van 12 Maart 1955 heeft de Nederlandse regering reeds de Indonesische regering op de hoogte gesteld van héf feit, dat zij een.beroep zou doen op de wereldopinie, indien de Indone sische regering bleef weigeren recht te doen aan Nederlandse gevangenen. De Nederlandse regering is van mening dat zij hiermee thans niet langer kan wachten, temeer niet omdat een groot deel van de feiten nooit bekend zou zijn geworden, indien Indonesiërs, die ver ontwaardigd zijn door de schending van alle rechtsbeginselen in Indonesië dit niet hadden bekend gemaakt! De minister zonder portefeuille, mr. Luns heeft hedenmiddag in New York in een conferentie met de wereldpers, met bovenstaande woorden het besluit van de Nederlandse regering toegelicht om een beroep te doen op het wereldgeweten. Minister Luns heeft op deze persconferentie een in het Engels geschreven brochure van 40 blad zijden uitgereikt, getiteld: „Het justitiebeeld in Indonesië", waarin verslag wordt uitgebracht van de behandeling van Nederlandse ge vangenen en van hun verdedigers in de jaren 1953 tot 1955. MOEILIJKHEDEN MET EUGEN ONEGIN Mishandelingen Advocaten Adeuauer naar Amerika vertrokken Rotterdam: Witt* de Wvthstraat 30 Telef. 115700 <4 1 Postbus 1112 Postguo No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Teietoon 115704) 'ï-Gravetïhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 16 30—19 36 u.: Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstiaat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse mimmers 13 cent Verschijnt dagelijks IHktum- Directie: C. A. KEUXTNG en Mr. K, VAN HOUTEN ■O O Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. TIJDELIJKE OPKLARINGEN Aanvankelijk nog hier en daar enkele buien maar ook opklaringen, later weer toenemende bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht kouder, maar morgenmiddag iets minder koud. Matige, tijdelijk zwakke wind tussen Noordwest en Zuidwest. 14 Juni: 70n op 4 22, oncfcr 2102; maan op 0.40, onder 14.02 s Hoordredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Tenminste 79 personen zijn om het leven gekomen en 76 anderen werden gewond bij een ramp die zich Zaterdagmiddag heeft vol trokken tijdens een autorace in Le Mans in Frankrijk. Een zilver kleurige Mercedes Benz botste vlak voor de grote tribune met een snelheid van ongeveer .50(1 kir per uur tegen een andere race-wagen, raakte een afrastering en ou'uldfte. Een groot deel van de eerste auto vloog over de ber-r - muur en kwam brandend tussen de samengepakte toes Stukken gloeiend metaal richtten een bloedbad seconden werden meer dan honderd mensen neerpen— Vrywel alle doden zijn Frarlae... Er werden twee Engelsen gedood. Onder de slachtoffers bevinden zich twee kleine kinderen en ongeveer vijftien vrouwen. Men vreest voor het leven van nog tien gewonden. De inzittende van de Mercedes, de Fransman Pierre Levegh. was op slag dood. Lance Mackiin, de rijder van de tweede wagen {een Britse Austin Healy) werd slechts licht gewond. Nauwelijks een seconde na de botsing vloog wereldkampioen Fangio dwars door de rook en rondvliegende brokstukken heen. Hij bleef ongedeerd, mede doordat Levegh hem nog tijdig door een armbeweging had gewaarschuwd. Het ongeluk was het ergste dat zich ooit bij de ruwe autoren- iport heeft voorgedaan. Niettemin werd de wedstrijd, die nog maar twee uur aan de gang was en in totaal 24 uur zou duren, zonder, -. j. sleed» hel publiek mei officieel van de enige onderbreking voortgezet. Het gekerm van de gewonden werd jtragische gebeurtenissen op de hoogt*' overstemd door het lawaai van de langsrazende auto's. ogenblik se'noot een i lam omhoog en hoorde men een ontzettende ontplof fing Een ooggetuige vertelde iJter- ..Wii zagen op een gegeven ogenblik een J.iguai een andere wagen passet en die latei de Austin „Healy" bleek te zijn. De „Healy" ging op/ij om de Ja guar te loten passeien en op het/elfde ogenblik raakte de grote Mei cedes hem van nchteien. De Mercedes tveid legenj de strobanlérc geworpen en daarna in de lucht, waai hij ontplofet Het vom-' - sle deel van de wagen kwam 20 m ver-lnleld' d? der op de afiasteung terecht Bianriende brokstukken logen in het rond Hei achterste deel tan de wagen kwam tus sen de mensen in Een panische sehuk maakte zich van allen meester. De menigte vluchtte weg, samen met de gewonden die nog lopen konden en die zich jammeiend. en vaak verschrikkelijk veinunkt naar de tri bunes begaven Biandweei en leden van de medische dienst kwamen van alle kanten toeschieten, maar hadden moeite zich een weg te banen door het vluch tende publiek. Bovendien werd hei red dingswerk vertraagd door de hitte van de brandende wagen en doordat de rtiu- balen en de houten afrasteiing op hun beurt vlam vatten Op d* tribune» was het publiek, ver stard van ontzetting, getuige van de ramp. De wedstrijdleider» maakten de ramp niet onmiddellijk bekend, zodat toe schouwer» die slecht» een paar honderd meter verderop stonden niets van de tragische tonelen afwisten, die zich vlak bij hen afspeelden, 's Avonds om half negen hadden de organisatoren nog Op de provinciale weg. de Gooweg le Noordwijkerhout is gistermiddag omstreeks half vier een autobus te gen een personenauto gereden. Bij dit ongeval werden twee personen gedood en een ernstig gewond. De autobus komende uit de richting Noordwijk kwam op de smalie weg in botsing met een uit Haarlem komende pcisoner.auto. cite aan de kant van de weg tegen een hek terecht kwam. De gevolgen waren verschrikkelijk. Van de rich in de peisonenauto bevindende drie personen, de heer en meviouw Van Biuggen uit Haailem en een eertien- jange jongen, die volgens ae politie ver- j moe del. jk hun zoon weid de jongen op .slag gedood De heer Van Btuggen oveileed koit na het ongeval ter plaatse en meviouw Van Biuggen moest in ern stige toestand naai het Academische Ziekenhuis te Leiden woiden oveige- oi acht De personenauto weid geheel ver autobus aan de linker vooizijde schade opliep De buspassa giers, van wie niemand letsel heeft op gelopen. moesten met een andeie bus hun ieis vervolgen. De 29-jange Italiaanse autorenner .Mat io Delia Fa vera is bij een autowed- slnjd bij Parma otn het leven gekomen. Zun Ferrari (drie liter) raakte met een snelheid van ongeveer 200 km pei uur de mek van een nuis en scheurde in tvveeen. Delia Fa vera was op slag dooo. Aan de wedstrijd namen bijna 100, auto's deel op een gesloten circuit vanj 50 kilometer. Bij de plaats Teramo werden vijf toeschouwers gewond doordat de mo tor van een kleine Italiaanse wagen uit elkaar vloog. Ongeveer 250.000 Belgen hebben giste ren koning Boudewijn van harte welkom D« traditie wil dat ook na tronden na het onaeluk. Na de race vroeg 1 de voorzitter van het organiserend co- miié, Charle* Faroux, via de luidspreker I alle bezoekers een minuut stilte om de J?"j slachtoffers le gedenken. „Deze 24-uurs- rtlg ongeluk «en aulorace doorgaat. El rit„„ van Le $ans Iu!Icn doorgaan. Zij «win?!*" Ji. ul 'Ji °- 1 Hjn van wezenlijk belang voor de auto- vakmensen, die vonden dat handhaving ,'d l verl.jda hi; van dia traditie onder de gegeven om-j vemldB h,l- standighaden te ver ging. van d* redenen waarom de gasiiaioren de wedstrijd niet wensten gesteld. Wel werd over de luidsprekers, ffeheten na li|n terugkeer uit de Belgi jom bloeddonors gevraagd, zonder dal Sche Congo waar hij een maand ge- auto'i het vervoer der gewonden touchier «en reden hiervoor werd °P" ju eest is. hebben verhinderd. Men schreef slechts j gegeven, een kalmer lempo voor gedurende enige Enige minuten na het ongeluk sloeg een Blitse M.G.-wagen, bestuurd dooi II W, Jacobs, tweemaal over de kop en v long in brand. De bestuurder werd /.v aar gewond Uit louw over het ongeluk heeft de Op twee plaatsen kon de koninklijke stoet op de weg van het vliegveld naar het centium van Brussel niet verder toen de menigte de afzettingen verbrak en op de auto van de jonge koning af stormde Het was de grootste demonstratie van I* staken, dat een massaal vertrek van 19 Het jacht ,,Evipan", waarmee ex-ka- pitete R. W. Westerling naar Indoneaie zou worden, gebracht, ligt momenteel op een werf in Leer (Duitsland-OosUFries- land). Het schip is daar Zaterdag tegen de middag aangekomen met een motor storing. Vrijdag lag de „Evipan" in de haven van Emden. Waarschijnlijk om de motor te laten repareren heeft de ..Evipan" daarna naar Leers koers gezet. Het jacht heeft Donderdagavond dus geen zee gekozen, zoals werd gemeend. Men kon in Leer nog niets naders omtrent de gebade aan het schip mededelen. V Indonesische autoriteiten te Djakarta verklaarden Zaterdag dat zij zich geen «orgen maken over berichten dat hun oude vijand Westerling van plan is naar Indonesië te komen om daar een revolutie te ontketenen. Vele regeringsautoriteiten weigerden •envoudig te geloven dat Westerling zou riskeren Indonesië weer binnen te komen. De Indonesische autoriteiten zouden maar al te graag de hand leggen op de vroegere KNEL-officier. Het bestuurslid der Masjoemi, rar. Joe- suf Wibisono verklaarde dat de verwach ting, dat Westerling steun zou ontvangen van zijn partij, „nonsens is." In de ogen van de Masjoemi is Wes terling een „wrede misdadiger." Zou hij in handen van Masjoemileden vallen, dan zou hij niet heelhuids terugkeren, aldus Wibisono. Ter voorbereiding van het in liet na jaar te houden congres werd op Zater dag 11 Juni te Utrecht onder leiding van de voorzitter van Christelijke Volkspar tij. de heer J. Hindrïks, lid van de ge meenteraad te Groningen, een besturen- conferentie gehouden. In de ze vergadering werd uitvoerig verslag gegeven van de op verzoek van het hoofdbestuur van de C.V.l*. gehou den besprekingen met dc Christelijk His torische Unie en de Anti Revolutionaire Partij. De vergadering heeft als haar oordeel uitgesproken: 1. Dat van de besturen van deze beide partijen Been daadwerkelijk initiatief ss te venvachten om binnen afzieno.u" üjd te komen tot eenheid van de protestan ten op politiek terrein. 2. Dat dit eensdeels een gevolg js van onwil, maar andersdeels en wel in be langrijke mate een gevolg is van de be rustende houding van de leidinggevende personen in deze partijen. 3. Dat de practische politiek van ae Christelijke partijen nog steeds ais ee.i voortzetting van de vooioorlogse koers moet worden beschouwd en dal daar.n geen noemenswaardige verandering is te verwachten. 4 Dat de Christelijke partijen nauae- lilks beroerd worden dooidal ongeveei 200.000 protestantse kiezers hun stem uitbrachten op een niet-Chnsldijke par tij en in het algemeen met zien of wil len zien, dat het merendeel dit heeft ge daan om grond van de practische poli tiek der Christelijke partijen. ,5. Dat eenheid zonder koersverande ring als een ramp voor ons volk v.-orat gezien en wederom voor velen eer, aan leiding zou rijn de Christelijke partijen te verlaten. 6. Dat „eenheid" en voorts ook een werkelijk Christelijk sociale politiek al leen kan worden bereikt door de Chnslc- hjke Volkspartij. De vergadering besloot om vo u-melde redenen haar actie voor eenheid en koersverandering krachtig voort te zet ten en voorts aan het komende congres voor te stellen in 1956 aan de Knme-- verkiesingen deel te nemen. j Em menigte van ongeveer 250000 pei- OI' sumo volede op de tribunes en langs het encuit de wedstiijd. Een talud van een meter hoogie beschermde het pu bliek achter de afrastering, maar de toeschouwers konden de race-monsters, die op het rechte stuk met een vaart van tegen de 300 kilometer per uur voorbij raasden, bijna aamaken. Ze waren er slechts twee a drie meter van verwijderd Plotseling ging een angstkreet op uit tienduizenden monden, Op het/elfde dncetie v.m Mercedes Benz te Stutt-i koningsgezinder! sedert 1936 toen tier, ait de beide anaere Mercedes-wagens. j duizenden in het openbaar getuigden die nog in de strijd waren. Zondagmor gen vioeg laten stoppen, Piesident René Coty van Fianknjk zond onmiddellijk een adjudant naar Le Mans om inlichtingen in te winnen en zijn sympathie met de nabestaanden te betuigen. De Westduitse en de Bel gische regering hebben officiële condo- deanties gestuurd. De Nederlandse Televisie Stichting, die gistermiddag in Eurovisie-verband een ïeportage van twee uur zou uitzen den van de lace. heeft deze uitzending afgelast. van hun'meeleven met de koninklijke familie na het overlijden van koningin Astrid. Boudewijns moedei Een eenmotorig sportvliegtuig is Vrij dagavond is neergestort in een veld dientbij de vlieghaven van Muenc'nen. De piloot kwam om het leven, drie pas sagiers werden gewond. - rt.O-.-ACivvr?. renbaan in Munt, Aart nu civ rump. Kedding^phet-en brengen ge- turnden neg, brandueertiMien be- ipuiten het rokende terak i an de rnccivagen en tie brandende ftrobaien tan tie afrastering. In de nacht van Zaterdag op Zon dag is de ongehuwde monteur Schip per afkomstig uit Enschede en werk zaam bii een Hollandse constructie- firma uit Leiden, tijdens montage werkzaamheden m de zeverij van de steenkclenmiin „Laura" te Eygeishoven ongeveer vier meter naar beneden gevallen. Hu kwam terecht in een koiemvagon. Zondag is hij aan de verwondingen overleden. Er zijn moeilijkheden «eiezen tus sen de directie van de Nederlandse Opera en de zanger Theo Baylé die de titelrol zou zingen i» Tsjaikowsky's Ooera Eugen Onegin, waarmee het Holland Festival Woensdag ge opend za! worden. Baylé. die zich o.m. beklaagt over te lange repetitie- tijden, neelt zijn medewerking aan deze vooistelling opgezegd, terwijl de Ned. Opera item heeft doen weten dat zij wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen het contact met hem heeft verbroken. De directie van de Ned, Opera heelt nu \oor de vervulling van de titelrol ge-.-on-io" "qso's- Broee'neler. De regering van president Perón heeft de Rooms-Katholieken er van beschuldigd Zaterdag tijdens een betoging de Argentijnse vlag verbrand te hebben en grote schade te hebben aangericht. De minister van Binnenlandse Zaken, Angel Borlenghi, uitte de beschul diging, nadat hij en Peron onverwachts het regeringsgebouw in de hoofdstad Buenos Aires bezocht hadden, waar duizenden Rooms-Katholieken hadden gedemonstreerd. Een grote menigte had in de kathedraal van Buenos Aires de plechtige viering van sacramentsdag bijgewoond Voor de kathedraal hadden zich ongeveer dertig duizend mensen verzameld die de leuze „Wij willen de processie" aanhieven (de traditionele sacramentsprocessie was door de autoriteiten verboden). Na de plechtigheid in de kathedraal trokken naar raming 80.000 Rooms Ka tholieken naar het parlementsgebouw, waar aan dezelfde mast. waaraan de Ar gentijnse vlag gehesen was, ook een vlag met de pauselijke kleuren werd beves tigd. Een Argentijnse vlag werd verbrand Room5-Katholleke jongeren bevestigden vanen met de pauselijjce kleuren aan de beugels van trolleybussen. De politie greep niet in. Minister Borlenghi beschuldigde later de Rooms-Katholieken er van stenen te hebben gegooid naar de gebouwen van de regei ingsbladen La Fensa. Dcmocra cia. El Laborista en La Epoca en naar openbare gebouwen. Verder zouden van de muren van het parlementsgebouw ge denkplaten verwijderd zijn die aan wij len Eva Peron waren gewijd. Bovendien zou op een Argentijns monument geschre ven zijn. „Dood aan Peron leve Christus Koning" Peron en Borlenghi ondertekenden no ta's vooi beide hui/en van het Congres, waarin zij zich verontschuldigden voor „de vergrijpen, che Zaterdag door cleri cal® elementen bedreven zim met deel neming van Katholieke geestelijken". De viering van sacramentsdag had twee dagen le iaat plaats doordat sacraments dag. evenals andere kerkelijke feestda Minisiar Luns weor ®r op da.i de Nederlandse regering in deie brochure er de aandacht op vestigt, dat de ver antwoordelijkheid uilsluitend berust bij bepaalde Indonesische instellingen en personen en niet bij hei Indonesisch» volk in zijng eheeL Voordat de minister zonder porte feuille vandaag een persconferentie hield met ae Amerikaanse pers, ont ving hij vorige week Vrijdagmiddag op het departement van Buitenlandse Za ken in Den Haag de Nederlandscne pers en de in Nederland geaccrediteerde bui tenlandse journalisten. Minister Luns stelde met enige nadruk, dath et niet ce bedoeling van de Nederlandse rege ring is door publicatie van deze Engelse brochure de Indonesiërs het recht te betwisten gezagsondermijnende acties tegen te gaan, verdachten te arresteren of voor de rechter te brengen. De be- cioeimg hiervan is wel de wereld op de hoogte te stellen van wat meer dan een jaar lang op normale en vele andere manieren is geprobeerd, doch met is gelukt, nl. voor Nederlandse arrestan ten een rechtvaardige behandeling te verkrijgen. i Binnenkort kan m de eerste zaak een vonnis worden venvacht. Daarom is titans het moment gekomen om deze brochure te doen verschijnen als een laatste beroep op Indonesië om recht te verschatten in het proces Jungschlae- ger uit eerbied voor het recht en de menselijke waardigheid. Het enige doel van de Nederlandse regering is te be reiken dat spoedig en op faire wijze recht wordt gedaan en dat aan het on- ïecht een einde komt. Reeds langer dan een jaar vertoeven 23 Nederlanders in de gevangenis in Indonesië, waar zij hun vonnis afwach ten op beschuldigingen, die velen van hen onbekend zijn. Uitvoerig toont de brochure van de Nederlandse regering in de eerste plaats aan welke mishan delingen deg earresleerde Nederlanders hebben ondergaan om hen gedwongen tot verklaringen te brengen, waaruit moest blijken dat er in Indonesië een Nederlandse vijfde colonne bestaat die gesteund door Engeland en de Ver. Sta ten, het op de Indonesische onafhanke lijkheid heeft csemunt. Er werden door Nederland zeven no ta's gericht aan de Indonesische rege- vraagcl werd om een normale rechts- tigd op deze mishandelingen en ge ring, waarin de aandacht werd geves gang oor deze gearresteerde Neder landers. De eer/te nota verscheen op Het. is Zaterdag in Den Haag en Schei eningen een icuur uandeljeest geuortlen. Meer dan 2500 wandelaars verschenen tinn de start van de derde Haastse Trouiomars en met volle leugen is genoten van bet mooie neer, het prachtige parcours en de gezellige sjeer. De drie lenchillende tij standen de 10, de 20 en de .11) km zijn pructisch niemand te lang gevallen. Vol goede moed hebben alle deel nemers gen imdeld, hun vretigde uitend met gezang oj gefluit. Ook de „laatste loodjes" vielen niet zwaar. IVtml de. tamboers- en pijpercorpsen heulden de wandelaars in op het laatste traject en de ver moeiden kregen hierdoor muzikale moed ingesproken. De joto toont het inhalen van en kele groepen en individuelen van de 20 km. Over het slingerend pad in het ïï'estbrockpark trekkenpolitie mannen, militairen en burgers wel gemoed op het einddoel af, vooraf-' gegaan door de tamboers en pijpers. Over de Haagse Trouui-mars zie pagina 5. gun. door de legeiin-; als nationale feest dag is afgeschaft. Zondagavond is het tot de grootste uit barsting in het zeven maanden oude ge schil tussen president Peron en de Rooms-Katholieke kerk gekomen. Tijdens wanordelijkheden op het Plaza del Mayo voor de stedelijke kathedraal v.-erden ten minste vier person»n gewond. 17 Januari 1954. Na de vijlde nota van teiten wereldkundig te maken. Langs 18 October 1954 besloot de regering'de allerlei wegens was de Nederlandse re gering in bezit gekomen van het bewijs van de gruwelijke mishandeling van gevangenen. Indonesiërs zelf smokkel den briefjes uit de gevangenis. De brochure drukt gedeelten van een vijftal brieven in facsimile af. Een En gelse vertaling er van is in de tekst op genomen. Uit deze brieven blijkt dat de gevangenen met geweld gedwongen zijn te verklaren, dat zij aan een Neder lands complot tegen de Indonesische staat hebben meegewerkt. De meeste van deze mishandelingen en afgedwon gen valse bekentenissen werden reeds door de Nederlandse regering in Octo ber er. November van het vorige jaar bekend gemaakt. Nogmaals herinnert de brochure aan de verklaring van de Officier van Justitie, de heer Soenarjo, waaruit blijk dat de gearresteerde Ne derlanders inderdaad zijn mishandeld. Hij sprak over „enkele klappen", maar keie klappen"', blijkt wel uit een brief dat er niet alleen sprake was van „en- van een der gevangenen: „Nadat de petitie op 26 Januari eerst bij mij thuis voor mijn vrouw en kinderen mij had mishandeld met een rotanstoel tot die stoei brak werd ik daarna in eht poli tiebureau te Boggor geboeid en mr hatldeld met een ornd stuk hout plus minus een half uur). Hierna werd ik in de avond naai Djakarta gebracht. Daar de heren Van Rijnst en Manoch mij van een foto beschuldigden waarop de heren kpt. Smit. kpt. Bos. Achmad Sunhawa en Teerlings stonden, had ik deze valse bekentenis maar afgelegd, daar mijn beide armen reeds stijf geslagen wa ren, De volgende dag werden we met zijn zevenen (de heren: Van Hulst, Manoch, Baden, Tomasoa, Ulmer, Van Rijnst en Lapre) naar Bandoeng ver voerd met de belofte -dat we kroonge tuigen zouden worden tegen de heer Schmidt en dat ons ook rangen bij de politie zijn beloofd". Duidelijk worden de bewijzen aangebracht dat gevange nen zijn gebruikt ais helpers van de politie. Dg Nederlandse advocaat mr. Bou- man die in de zaak Schmidt als ver dediger optrad, zag zijn cliënt pas twaalf dagen v ooi uat diens rechtzaak begon. De brocnure bevat het facsimile van een briefje van een handlanger van de Indonesische politie, waaruit blijkt dat deze mr. Bouman in de val moest iaten lopen. De Nederlandse ver dediger mr. Bouman en de Indonesische verdedigster mevr. Nani Razak werd de verdediging onmogelijk gemaakt. Eerst genoemde nam zoals bekend de wijk naar Nederland. Da Engelse advocaat de heer Curtis Bennet werd de toegang tot Indonesië geweigerd. Als argument werd door Djakarta opgegeven, dat een arrest van het Hoge Gerechtshof geen buitenlan ders verdediger toestaat. Minister Luns deelde Vrijdagmiddag mede, dat het verzoek tot toezending van een af schrift van dit arrest tot dusver niet is In de Noordoostpolder is gisteren de 20.000ste inwoner geboren, nl. Jo- hannus de Wolf, zoon van ploegbaas C. de Wolf, wonende aan het Anker- pad 4b (even ten Noorden van Urk). De secretaris van het Openbaar Lichaam de Noordoostelijke Polder, de heer Riemersma, heeft de heer De Wolf een spaarbankboekje uitgereikt waarop een bedrag van 75 was ge stort. Kanselier Adenauer is Zondagavond met een „Supercolslsllatien" van d» nieuwe Duitse „Lufthansa" naar Ame rika vertrokken. Hij zou Maandag in Washington aankomen „voor belang rijke besprekingen'", zoals hij het dool van zijn reis beschreef. 1,1 -i- kv)C-"< Op 25 Juni zal de Oostenrijkse gezant, de lieer Erich i oil Filz, in hel huwe lijk treden niet mejuffrouw M. L. 1. J, J. E. E, If aller. De hunelijksvol- trekking geschiedt om 11,30 uur in het Haagse stadhuiDe kerkelijke plechtigheid vindt phials om 1J0 uur - in de Kloosterkerk. ingcwilhegd en dat aan do Engelse ad vocaat Curtis-Bennet eveneens het vi sum van gewoon bezoeker is geweigerd. De Nederlandse re,gering overweegt thans of een andere oplossing voor de verdediging van de gearresteerde Ne derlanders in Indonesië kan worden gevonden. De bewindsman verwachtte geen heil van het doen van e enberoep op de Ver. Naties. Mr. Luns deelde mede, dat nog geen aanwijzing is verkregen, dat deze zaak van de gearresteerde Nederlanders wordt gebruikt om het leven van de gehele Nederlandse gemeenschap in In donesië onmogelijk le maken. De rege ring heeft zeker geen advies gegevan aan de Nederlanders in Indonesië om in grote getale Indonesia ie verlaten. De Nederlandse regering geeft de hoop niet op dat er in Indonesië eens een keerpunt komt. Zolang de huidige In donesische regering aan het bewind is. ts er ecM«r weinig goeds te -'erwachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1