Een triest verhaal Boel anin op 18 Juli naar Genève Plan van Westen voor veiligheidsstelsel R.k. demonstranten in gevecht met Peronisten te B.-Aires RUSSISCHE RAKET MET LICHTSTRAALMOTOR Diep onder water afgeschoten Regering zoekt thans Amerikaans jurist MOSKOU ACCOORD MET TOPGESPREK Franse autoraces verboden Briefje van honderd aan de hengel m Niet-aanvalspact voor Europa? Twee rampen Vaticaan ernstig bezorgd Lagerhuis schorst stakingsdebat Raadsverkiezingen op Ned. Antillen DINSDAG 14 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3099 Weerbericht „Evipan" morgen naar Le Havre Scelba verkrijgt steun van eigen partij VERDEDIGING NE PERL.ARRESTANTEN IN ÏNUONES 'A W es t-BexI ij 11 bereid tot gesprek s. Critiek op Dulles Dr. J. C. Zaneveld - H.C. padvinders of Curacao? Hoge Raad PATIENTENREGISTER DER ZIEKENHUIZEN EN FISCUS Eén week voor kapitein van de „Mizar N" Weldra einde conflict? DE Nederlandse regering is thans in gesprek met enige vooraan staande Amerikaanse advocaten in verband met de verdediging van de Nederlanders, die zich in Indonesisch arrest bevinden op beschuldiging van samenzwering tegen de Indonesische regering. Zou men ook een Amerikaanse rechtsgeleerde een visum weigeren dan zou de regering verder geen wegen meer open zien. Dit verklaarde minister Luns gistermiddag in New York, toen hij zijn persconferentie hield in verband met de mishandeling van de Nederlandse arrestanten in Indonesië. Botterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 IJ Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uxtr: Telefoon 115700 'ï-Gravenhage: Huygensplein i Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks v. .I.-' Directie: C- A, KEUN'ING en Mr. K. VAN HOUTEN THoum- Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. IETS HOGERE TEMPERATUREN Zwaar bewolkt niet aanvankelijk in hoofdzaak in het Noorden van het land hier en daar wat lichte regen, later plaatselijk opklaringen voor namelijk in het Zuiden van het land. Iets hogere temperaturen. Matige tot vrij krachtige wind tussen West en Zuidwest. 15 Juni: zon op 4 21. onder 21 03: maan op 1 00, onder 15.22 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S- BRUINS SLOT HET is een triest verhaal, dat mi nister Luns ons in het Witboek over de behandeling van de Neder landse gevangenen en hun verdedi gers in Indonesië opdis'. Triest, allereerst voor die gevange nen zelf. die daar volgens beproefde Gestapo-methoden worden murw ge slagen om er „getuigenissen" uit te t:rijgen, die de Indonesische Staatspo- iti/kan gebruiken om een proces in ■elkaar te draaien, dat anders nooit zou kunnen bestaan. Triest, want ver scheidene gevangenen zijn physiek en moreel gebroken door de ondervonden behandeling, terwijl als gevolg van de warwinkel van leugens de verdach ten een vonnis dreigt, dat het grofste onrecht zal zijn. Triest is deze zaak ook voor Indo nesië zelf, dat door deze politie-me- thoden het bewijs levert, dat het bui ten de sfeer van de rechtsstaat leeft. Wij ontveinzen ons daarbij niet, dat men op moet passen met generalise ren Het is duidelijk, het totstandko men van dit Witboek zelf levert er het bewijs van, dat vele Indonesiërs zich over deze dingen schamen en ze graag anders zouden willen. Maar het feit, dat de Indonesische Regering alle pro testen van Nederland naast zich neer gelegd heeft en dat het deze schande lijke wijze van voorbereiding van een strafproces dekt, is het bewijs dat In donesië momenteel beslist geen rechtsstaat kan worden genoemd Triest is deze zaak ook om haar ach tergronden. Haat tegen Nederland, als gevolg van de gebeurtenissen uit het na-oorlogse verleden nog zeer gemak kelijk aan te wakkeren, wordt expres- selijk aangeblazen om het eigen on vermogen tot werkelijk staat-vormen- de kracht te bedekken en daarvoor een zondenbok te zoeken. Want het gist overal In Indonesië. Het bendewezen tiert welig op vele plaatsen en de Re gering kan de orde niet handhaven. Daarom wordt de mythe geschapen dat er een Nederlandse ondergrondse beweging zou bestaan, die haar oor sprong zou hebben bij officiële Neder landse organen en die het op de vrij heid van Indonesië zou hebben voor- tien. Ongelukkigerwijze worden derge lijke verhalen gesteund door sommige onverantwoordelijke lieden ln Neder land minister Luns noemde o.a. het recente geval van Westerling met tijn „Evipan" die koren op de mo len leveren van de Indonesische Staatspolitie. TRIEST is deze zaak niet minderl voor de ontwikkeling van goede] verhoudingen tussen Nederland en In donesië. In feite worden die verhou-j dingen met de dag slechter. En zo lang de huidige regeringscombinatiej in' Indonesië het heft in handen heeft is er naar de mening van de Neder landse Regering geen kans op verbe-j tering. Onder deze omstandigheden heeft het geen zin om pogingen te onderne mer» om de verhouding van Nederland tot Indonesië op een nieuwe basis te reguleren, gelijk verleden jaar ge poogd is te doen in de onderhandelin gen over het opheffen der Ned.-Indo- nesische Unie, die uitliepen op een overeenkomst tot die opheffing. Het Is haast niet wel denkbaar, dat een dergelijke overeenkomst op een ogenblik, dat Indonesië wederom de Nieuw-Guinea-kwestie bij de Verenig de Naties aanhangig maakt en dat Nederlandse onderdanen in Indonesië worden behandeld op de wijze als in het Witboek beschreven, door de Ne derlandse Staten-Generaal zou worden aanvaard. Immers, het Witboek stelt practisch, dat de Indonesische Regering in de zen te kwader trouw is. Het heeft dan echter niet de minste zin om met een dergelijke Regering naar nieuwe vormen voor internationale relaties tussen Nederland en Indonesië te zoe ken. Nederland heeft er belang bij, dat de verhouding tussen Nederland en Indonesië wordt verbeterd. Het heeft er geen belang bij om deze In donesische Regering aan enig diplo matiek succes te helpen. Want elk zo danig met onze hulp verkregen succes zou alleen maar dienen om de anti- Nederlandse politiek van de Indone sische Regering te bevorderen. TRIEST tenslotte is deze zaak als we zien naar de internationale samenleving in het algemeen. Minis ter Luns bedoelt met het Witboek een beroep te doen op het wereldgeweten. Maar tegelijkertijd verklaart hij er geen heil in te zien deze zaak bij de Verenigde Naties aanhangig te ma ken. Men kan er zeker van zijn, dat de minister dit niet gezegd zou heb ben als hij het niet meende en er geen grond voor had. Want de activiteit van de Nederlandse Regering in deze zaak is van den beginne zeer positief geweest. Men heeft alles geprobeerd wat de zaak kon dienen. Maar de minister gaat aan de Ver enigde Naties voorbij» Hij weet, dal een beroep op haar een averechts re sultaat zou hebben. Dat is te meer op vallend wijl de Indonesiërs, van hun kant,-in zake Nieuw-Guinea wel een beroep op de Verenigde Naties doen. Beide partijen weten blijkbaar hoe in dit gezelschan de kaarten liggen Vandaar dat wij, welke aspecten van de zaak wij ook- bezien, hier van een triest verhaal moeten spreken. Maar het is goed, het is het enige wat we kunnen doen, aan dat verhaal, dan ook de grootst mogelijke internationa le publiciteit te geven, De Franse regering heeft Maandag avond besloten alle snelheidswedstrijden voor auto's in Frankrijk te verbieden, in verband met de ramp van Le Mans, moldt U.P. Een woordvoerder van de regering xei, dal het verbod van kracht zal blijven lot nieuwe international® voorschriften opgesteld kunnen worden. Hij verklaar de. dat de regering van plan is enige voorstellen te doen aan de internatio nale wedstrijdorganisatoren, ft Het besluit het racen te verbieden werd onmiddellijk genomen op een ka- b'.netszitting die negen uur "s avonds begon. Om tien minuten voor midder nacht waren de ministers nog altijd in zitting, maar een woordvoerder deelde de beslissing van het verbod aan de pers mede. JC.V/GE tijd geleden heeft een op gewonden vrovw een portefeuille met f 7000.in de V/aal bij Nijmegen gegooid. Duikers zochten op de aan geduide plaats om het geld terug te vinden doch zonder resultaat. Zater dag haalde een jongen met zijn hengel een brie/je van honderd gulden op. Een kikvorsman heeft Maandag op nieuw naar het geld gezocht, doch weer bleef resultaat uit Nieuwe Belgische ambassadeur naar Den Haag Vrijdag 17 dezer zal H.M. de Konin gin m het paleis Soestdijk de nieuwbe noemde Belgische ambassadeur in Ne derland, de heer J. M. G. baron Van der StratenWaiilet. ontvangen, ter aver- DE SOWJETUNIE heelt haar instemming betuigd met bet Westelijke voorstel op 18 Juli in Genève een bijeenkomst van de regeringsleiders der Grote Vier Eisenhower, Boelganin, Faure en Eden te houden. Zij wil de besprekingen echter graag langer laten duren dan vier dagen. Tevens heeft Moskou geweigerd te spreken over „het vraagstuk van de landen van Oost-Europa" of over de activiteit van liet internationale communisme. Deze twee onder werpen waren voorgesteld door de Amerikaanse minister Dulles. Het Westen schijnt op de bijeenkomst in elk geval voor de dag te zullen komen met een nieuw plan om alle Europese landen, zowel de communistische als de niet-communistische, tegen een aanval te waarborgen. Dit plan nadert volgens diplomatieke bronnen zijn voltooiing. Bij de opstelling wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een overeenkomst met Rusland over een ont wapeningsprogram in verschillende stadia. den door de Amerikaanse, Britse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken wanneer zij Donderdag in New York bij eenkomen. Zij denken het te bespreken met de Westduitse kanselier Adenauer, die in de Ver. Staten vertoeft. Volgens de New Yonc Times heeft Adenauer doen doorschemeren, dat een algemeen Europees veiligheidssysteem, berustend op een niel-aanvalspact lus sen het Oostelijk en het Westelijk Jblok, tot de mogelijkheden behoort. jMj dit veiligheidssysteem souden ook 9c Ver- Stalen en Canada betrokken moeien zijn. Het gevoel van veiligheid sou volgens Adenauer versterkt kunnen worden door een verdrag voor een gecontroleerde be perking der bewapening en voor een be perking der troepensterkte in Europa. Duitsland zou zich met ieder verdrag van dese aard verenigen, zolang het in overeenstemming zou zijn met de Duitse veiligheidsbelangen en de accooxden van Parijs. Bijzonderheden over het plan voor een veiligheidsstelsel heeft men niet kunnen vernemen. Men herinnert er aan, dal beide partijen een stelsel aan de hand hebben gedaan. Zo heeft Winston Chur chill twee jaar geleden de mogelijkheid van een nieuw soort Locarno-pael ge opperd. Mendès-France had als premier een overeenkomst lussen de Rode ..Navo" en de Westelijke Navo in gedachten. Mi nister Molotow heelt vele malen gespro ken van een heel Europa omvattend veiligheidsverdrag. Amerikaanse, Britse en Franse deskun digen hebben in overleg met de rege ringen van West-Duitsland en andere le den van het Atlantische bondgenootschap aan het geallieerde plan gewerkt. Een werkepmmissie van da drie grote Weste lijke mogendheden heeft Washington een HM. koningin Juliana is Maandag avond aanwezig geweest iri Leiden, waar ojn. ter gelegenheid tart het zes- cn-zerentigste studentenlustrum, in de mei enige studenten-acteurs. Schouwburg een galavoorstelling tverd gegeven. De foto toont H.M. in dc pauze ittn de musical-shate ,JDe zwarte tulp" in de Schouwburg in gesprek DE verhalen over de twee autoram pen in Frankrijk en in Duitsland waren de gruwelijke sensatie van het afgelopen weekeind. Ons medegevoel gaat uit naar de slachtoffers vooral naar die uit Den Ham. De ramp in Frankrijk stelt het vraagstuk van onverantwoordelijke on onnodige races met auto's en motoren opnieuw aan de orde. Men zou ze in deze vorm dienen af te schaffen, naar onze mening. Maar afgezien daarvan viel het op hoe verschillend in het Franse en in het Duitse geval uit menselijk oogpunt op deze rampen is gereageerd. In Frankrijk verhinderden de 79 doden niet, dat de race doorging alsof er niets gebeurd was. Maar in Duitsland trof ogenblikkelijk het spontane mede gevoel, de spontane hulp van de be volking en het bestuur van de stad Osnabrück. De menselijkheid, die in Le Mans ontbrak en die aan die race nog te meer een demonisch karakter gaf, was in Osnabrück in milde mate aanwezig. Zij is voor het zo zwaar getroffen Den Ham althans enige balsem in de won de. Volgens een artikel in het Ameri- maal gesproken hebben over een pro- kaanse vliegtuigblad „Acro Digest" hebben de Sowjet-Russen een geleid projectiel ontworpen, dat van een diep onder water varende onderzeeër naar een doet aan de oppervlakte geschoten kan worden op een afstand van meer dan 200 kilometer. De Russen, aldus de schrijver Erik Bergaust, die kortelings een reis iangs Europese wetenschappelijke centra heeft gemaakt, maken grote vorderin gen op het gebied van voortstuwing met behulp van lichtstralen. Mogelijk is men in de Sowjet-Unie verder op het gebied van de ruimtevaart dan in Amerika omdat meer aandacht aan deze kwestie is besteed. De Sowjet- Unie heeft reeds jaren studie gemaakt van de voortstuwing door middel van lichtstralen, „fotonische voortstuwing" („photonic propulsion") genaamd. Bergaust beschrijft de „fotonische raket" als een projectiel, dat wordt voortbewogen door de reactie op een stroom uitermate sterk licht aan het einde van de raket. De „bron" van deze „lichtdelen", die hij „photons" noemt, zou gevoed worden door een kleine waterstof-splytinstallatie, als het wa'.e een miniatuurster, gemaakt door mensenhanden. De stralen zouden dan door een reflector gebundeld en gericht moeten worden. Volgens de schrijver zou met behulp van een dergelijke „lichtstraalmotor" een snelheid kunnen worden bereikt, welke die van het licht benadert. Met het oog op de proefnemingen op dit gebied zouden de Russen heb ben gepoogd om de Oostenrijkse ge leerde dr. Eugen Sanger en zijn vrouw, dr, Irene SangerBredt, te ontvoeren. Bergaust maakte nog de opmerking, dat de Amerikanen nog geen enkele jectiel, dat van onder water naar een doel boven de oppervlakte kon worden geschoten. Op Schiphol is gisteravond uit de Ne derlandse Antillen terruggekeerd dr. J. ,S? Zaneveld, leraar aan het Gymnasium Haganum te Den Haag en voorts de nieuwe hoofdcommissaris der Neder landse Padvinders. Dr. Zaneveld, die het vorig jaar door het leidersconvent als zodanig werd ge kozen, zou tijdens de jubileumkoempoe- lan op 25 en 26 Juni a.s. op het padvin- dersbuitencentrum te Ommen officieel worden geinstalleeerd, doch deze instal latie is thans op losse schroeven komen te siaan, aangezien dr. Zaneveld onder voorbehoud een benoeming heeft aan vaard bij de nieuwe stichting marine biologisch station op Curasao. Op Schiphol wachtten gisteravond vol spanning een aantal vooraanstaande fi guren uit de Nederlandse padvinders wereld de komst van de hoofdcommis saris af. Doch zij kregen geen antwoord op de vraag wat dr. Zaneveld. die in de Ne derlandse Antillen aoht maanden lang biologisch onderzoekingswerk heeft ver richt, zal gaan doen. Indien hij de be noeming in Curagao definitief mocht aanvaarden, dan zullen de Nederlandse padvinders een andere hoofdcommissaris moeten aanstellen. „Ik kan nog niet zeggen, wat er ge beuren zal", zei hij op Schiphol, „maar ik neem aan. dat nog deze zomer defini tief beslist zal worden of ik terug zal gaan naar Curasao of niet". De Russische aanvaarding van 18 Juli als begindatum en Genève als vergader- laats voor de bijeenkomst van. de Grote fier werd meegedeeld in korte nota's an Amerika, Engeland en Frankrijk. Op een persconferentie op het Sowjet- inisterie van Buitenlandse Zaken werd evens de inhoud van een verklaring van et Russische persbureau „Tass" bekend- emaakt. Daarin worden de V.S. er van eschuldigd, dat zij op een vïermogend- edenconferentie niet de internationale arming willen verminderen. De verklaring was kennelijk een ant woord op een opmerking van de Ame rikaanse minister Dulles van 7 Juni, ivaarbij de Amerikaan het voor moge- ijk hield dat tijdens een komende grote iOgendheden-bij eenkomst eveneens ge- proken zou worden over kwesties aan- aande de Oosteuropese landen en de erkzaamheid van het internationale lommunisme. De verklaring van Tass :egt dat minister Dulles met zulke op- nerkingen alleen maar een moeilijker oestand schept nog voor de conferentie s begonnen. „Het is onmogelijk dat over de aan elegenheden van Oosteuropese landen ordt gesproken, omdat deze gebieden e regeringen van uitzuigers hebben omver geworpen en in hun landen de mocratische regeringen hebben ingesteld. Iet ligt dus voor de hand, dat na dit lies geen inmenging met binnenlandse aangelegenheden zal worden geduld", zegt Tass. En wat betreft de kwestie van het internationale communisme vraagt Tass: „Wat zou de heer Dulles er dan van zeggen -wanneer naast de communistische activiteiten eens gesproken zou worden over de macht van het internationale If n n i ta H Tass verklaart dat Dulles probeert de onenbare mening af te leiden van ern stige internationale vraagstukken zoals de vermindering van de bewapening, het verbieden van de atoombom, het instel len van een gezamenlijk veiligheidsstelsel in Europa, het waarborgen van de vrede in Azië en een zetel voor communistisch China in de Verenigde Naties. F. J. Galliard, schipper van het jacht „Evipan", dat thans in Ham burg ligt, heeft verklaard dat hij morgen naar Le Havre hoopt te ver- In Buenos Aires is Maandag «en vechtpartij ontstaan lussen Peronisii- sche betogers en r.k. demonstranten, toen e-erstgenoemden een korte aanval deden op het paleis van de aartsbis schop. Enkele honderden vrouwen hadden gehoor gegeven aan een oproep van de Perohistische partij om een mars door de stad te houden ter ere van Eva Perón, omdat bij de jongste te gen de regering gerichte demonstra ties een plaquette ter nagedachtenis van de vrouw van het staatshoofd was vernield. By de demonstrerende vrou wen sloten zich 4.000 mannen aan. van wie velen met vrachtauto's waren gebracht. De kathedraal, die Zondag door anti-katholieken was aangevallen, werd door de politie gesloten, waarna er tussen de gelovigen, die de kerk moesten verlaten, en de betogers hier en d?.ar werd gevochten. Op een ge geven ogenblik klommen Peronisten op de balkons van «het aartsbisschop pelijk paleis, waar zy Argentijnse vlag gen hesen. Het algemene vakverbond besloot, dat vandaag van 15 tot 24 uur plaat selijke tijd overal het werk zou wor den neergelegd, ten einde 1 de arbei ders gelegenheid te geven Eva Perón te eren en trouw aan generaal Perón te betuigen. Het Vaticaan volgt met ernstige be zorgdheid de verslechtering van de positie van de R.K. Kerk in Argentinië, Sommige functionarissen vrezen, dat deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een diplomatieke breuk tussen het Va ticaan en het overwegend r.k. Argen- tinië. Zondagavond zaten enige honderden rooms-katholieken in de kathedraal van Buenos Aires gevangen doordat tij dens het lof groepen anti-katholieken de kathedraal probeerden te bestor men. De politie en de brandweer siaagden er met traangas en schuim- blussers in de orde buiten de kathe draal te herstellen, maar de kerkgan gers waren bang de kerk te verlaten. Zij werden binnendoor uit de kathe draal toegelaten in het paleis van de Argentijnse primaat, kardinaal San tiago Luis Copello. De mensen scho ven banken, bureau's en stoelen voor de deuren uit vrees voor een nieuwe aanval. Na middernacht kwam de po- Na drie dagen en nachten van inten sieve besprekingen heeft de Italiaanse premier, Mario Scelba, Maandagavond met moeite de steun kunnen verkrijgen van zijn eigen Christen-Democratische Partij voor de stemming over een mo tie van wantrouwen, die morgen in het parlement zal worden gehouden. De 264 Christen-Democraten, die lid zijn van het parlement, spraken zich al len op één na uit voor een laatste po ging van de zijde van premier Scelba om zijn „coalitie van het midden" op de been te houden. Zij eisten echter dat de andere par tijen van de coalitie, de Sociaal-Demo craten en de Liberalen, zullen instem men met het minimumregeringspro- gramma. dat is opgesteld door profes sor Amintore Fanfatii de leider van de partij. litie. Alle mannen werden m getralie de politiewagens naar het hoofdbureau overgebracht. De politie heeft verklaard, dat de gearresteerden verdacht worden ge ruchten verspreid te hebben dat de kathedraal leeggebrand is. De geruch ten zouden in omloop gebracht zijn met het doel ongeregeldheden te ver oorzaken. Volgens de politie is een voorraad revolvers gevonden in een auto welke bij de kathedraal gepar keerd was. De Hoge Raad heeft heden arrest gewezen in de zaak van de rijksadvo caat, die in cassatie is gegaan van een uitspraak der Haagse Rechtbank, die een fiscale eis om inzage te nemen van het patiOntenregister in een ziekenhuis nietig verklaarde op grond van het feit, dat dit zieken huis geen commerciële onderneming is en geen „bedrijf' kan worden ge noemd. De Hoge Raad heeft geen grond aanwezig geacht voor de opvatting, als zou de Rechtbank in haar vrij sprekend vonnis ten aanzien van het ziekenhuis zijn uitgegaan van een met de wet strijdige opvatting om trent het begrip „bedrijf, waaruit volgt, dat tegen deze vrijspraak geen beroep in cassatie openstaat, aldus het thans gewezen arrest. De rijks advocaat is dientengevolge niet-ont- vankelijk verklaard. De Raad voor de Scheepvaart heeft, schrif telijk uitspraak doende, de kapitein van het m.s. „Misar N". J. K. uit Heemstede, de bevoegdheid om als kapitein te varen ontno men voor de tijd van één week omdat de Raad deze kapitein mede schuldig acht aan het vastlopen van zijn schip op 27 November 1952. Tijdens de reis van de „Mizar N" van Gdynia naar IJmuiden heeft de kapitein op de genoemde datum tijdens mist nagelaten te loden toen het niet mogelijk was radiopei- Iingen te nemen en ook het echolood geen uilslag gaf. Mede als gevolg daarvan is het schip m de bocht van Tromperiviek (it-u Noordoosten van de kust te Rugen) aan r- grond gelopen. De „vredesonderhandelingen" over de Britse spoorwegstaking bevonden zich gisteren in een kritiek stadium. Daarom stemden de leden van het Britse Lagerhuis ln met een verzoek van de minister van Arbeid, Sir Wal ter Monckton, een debat over deze kwestie te beteugelen. Het Lagerhuis hechtte bijna zonder debat zijn goedkeuring aan de nood- regelingen, die voor het bijeenkomen van het parlement door de regering waren ingesteld wegens de staking. .De regelingen zouden vannacht hun geldig heid hebben verloren als het parlement ze niet zou hebben goedgekeurd. Onmiddellijk na de zitting spoedde minister Monckton zich weer naar de onderhandelingen tussen de leiders van de transportcommissie en de leiders van de vakvereniging. Waarnemers zijn van mening, dat er goede hoop Is op e'en oplossing van bet conflict bin nen 48 uur. By de Maandag gehouden verkiezin gen "voor eilandsraden (gemeenteraden) in de vier eilandengbieden van de Nederlandse Antillen hebben de demo cratische partijen over de gehele linie een duidelijke overwinning behaald, zelfs in vergelijking met de in Novem ber gehouden statenverkiezingen, welke in plaats van de nationale leider Da Costa Gomez de democratische leider JonekheerJ aan bewind brachten. De positie van de huidige regering is door de verkiezingsuitslag ongetwij feld aanzienlijk versterkt. De uitslagen luiden: op Curasao Co lon: totaal uitgebracht 388.880 stemmen of 87 procent van de stemgerechtigden. KVP 2 zetels DP 9 zetels NVP 9 zetels COP 1 zetel Op Bonaire zijn de resultaten van de eilandraadsverkiezingen: DP 5 zetels Comb, van chr. parten 4 zetels Bovenwinden: Op Sint Eustatius werd niet gestemd, aangezien er slechts één lijst was. Sint Maarten: Op lijst (nationaal gezind) 2 zetels; op lijst 2 (democra tisch) 3 zetels. Op Saba stemde 88 procent der stem- iji'i'crhfigden. Op lijst 1 werden 8 stem- i, -: >i-tgebraciit (geen zetel); lijst 2 i -etc lijst 3 democratisch (3 zetels). De minister zei dat zijn regering op dc conferentie van Bandoeng enige be vriende naties heeft benaderd, om te pogen hun steun te krijgen om dc vrij lating der Nederlanders te bewerkstel gen. Hij deelde niet mee welke deze |naties zijn. Vertegenwoordigers van lan- iden, die de Indonesische regering over de zaak gepolst hadden, hadden hem ech ter te kennen gegeven dat er „niet de minste waarheid" schuilde in de Neder landse beweringen. Het witboek, dat de Nederlandse rege ring over deze zaak gepubliceerd heeft, is Maandag aan verschillende regeringen aangeboden. Minister Luns zeide" dat hij de zaak zal bespreken met Dulles, als hij hem in San Francisco zal ontmoeten. In antwoord op eer» vraag maakte mi nister Luns een vergelijking tussen het lot van de 31 Amerikaanse burgers, die thans in Chinese hechtenis zitten en dat van de Nederlandse staatsburgers. Hij zei, dat de openbare mening geholpen heeft de vrijlating van enige van deze Amerika nen te bewerkstelligen en hij sprak de hoop uit dat de publicatie van het Neder landse witboek op soortgelijke wijze de steun van de openbare opinie in de wereld zou opleveren. De minister verklaarde verder dat de kwestie niet kon worden voorgelegd aan het Internationale Hof van Justitie of aan de Ver. Naties, aangezien daarvoor de in stemming nodig is van beide partijen, In donesië had hiermede niet ingestemd. Ook m Londen is Maandag een pers conferentie gegeven in verband met de berechting van een aantal Nederlandse onderdanen in Indonesië. De persconfe rentie werd gegeven door de Ned. zaak gelastigde A. H. Hasselman. In Londen werd vooral gesproken over het afwij zen door de Indonesische regering van de visum-aanvragen voor de bekende Britse advocaat. Derrick Curtis-Bennett. Het gemeentebestuur van Wesl-Ber- lijn aanvaardt het Oostelijke aanbod voor onderhandelingen over een verbete ring van de situatie in deze verdeelde stad. Maar het blijft er op staan dat elke bespreking van deze aard door des kundigen gevoerd wordt, daar erkenning van bet communistische regime door liet Westen vermeden dient te worden. Dit heeft een Westberlijnse woordvoerder medegedeeld. Een officieel antwoord wordt nog opgesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1