Ook üti) kinde Waarnemers naar het proces-Jungschlaeger Einde van Britse spoorstaking h Naar de Kweek? Prinses Margriet hanteerde vol toewijding trof Perón ontslaat bisschoppen Nog meer doden op Johannishus Bekend Amerikaans jurist benaderd STAKERS NU WEER STOKERS Basis voor verdere regeling bereikt Na het toelatingsexamen voor het lyceum: HOEKSTEEN VOOR CANADESE KANSELARIJ BEVESTIGD Eerste zelfstandig optreden WOENSDAG 15 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3100 Weerbericht EERLIJKE BERECHTING GEVRAAGD VOOR NEDERLANDSE ARRESTANTEN Minister Molotof in de V. S. Blank in Parijs Koninklijk medeleven met Den Ham Ontkenning.... (Van onze Haagse redacteur J/OL toewijding heeft prinses Margriet gistermiddag de troffel ge- hanteerd en de specie uitgesmeerd om de hoeksteen van de nieuwe kanselarij der Canadese ambassade hecht te bevestigen aan het in aanbouw zijnde gebouw aan de Sophialaan in Den Haag. Ambassadeurs, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders za gen toehoe de 12-jarige Prinses door de directeur van Volker Bouw maatschappij, ir. F. Brouwer, werd ingewijd in de kunst van. het metselen, zoals de Canadese ambassadeur zei, en hoe zij onder diens toeziend oog de grote steen op zijn plaats bracht. Prinses Margriet, die juist het toelatingsexamen voor het Baarns lyceum achter de rug had, was voor deze plechtigheid op Canadees grondgebied in Neder land uitgenodigd, omdat zij twaalf jaar geleden op Nederlands grondgebied in Canada geboren werd. VAKKUNDIG Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 IJ Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 vi. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tet. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEU NOV(J en Mr. K. VAN HOUTEN Tiatum- Weersverwachting geldig tot Donderdagavond: OPKLARINGEN. Wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. Vannacht iets kouder, morgenmiddag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Langs de Waddcnkust aanvankelijk nog vrij krachtige, overigens matige tot zwakke naar Noor delijke richtingen draaiende wind. 18 Juni: zon op 4.21. onder 21.04; maan op 1.23, onder 16.45. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 2 ATERDAGAVOND. 28 Mei j.l. IN Vierhouten begint, de A.J.C. met de viering van het Pinksterfeest. Dit keer voor de vijf en twintigste maal. Het Vrije Volk van 31 Mei ver telt er van: „Het was een feest van welbewuste en zekere jonge mensen. Zondagmor gen sprak mr. Abel J. Herzberg in het openluchttheater: „Er is nooit een geslacht geweest, dot gelukkiger leefde dan het onze, en nooit, zolang de wereld bestaat, waren er meer zekerheden dan nu. Het is niet waar dat het afgelopen is met de Europese cultuur. De technische middelen orr allerlei zorgen te overwinnen zijn gro ter dan ooit, de geneeskunst weet en kan meer dan zij ooit kon. Maar ook: de wijze van denken over hoe wij de techniek moeten hanteren verandert. Langzamerhand lijkt het alsof er in het denken van de mensen bewustzijn komt van de eenheid, waarin wij moe ten leven." De zekerheden gingen niet verlo ren, was, aldus Het Vrije Volk, hel thema van de toespraak van mr, Herz berg. De zekerheden gingen niet ver loren, was in feite, aldus het blad, ook het thema van dit 25-ste Pinkster feest van de A.J.C. Wat er verder gebeurde? „Er was een bemoedigende zelf spot. Een groepje Amsterdammers voerde Zaterdagavond een cabaretpro gramma op. Zelfspot, de zaken nuch ter nemen, was er ook in het spel, dat «en groep uit Den Haag Zondag morgen opvoerde. „Gezwam In de ruimte" heette hetFrisse activi teit van allen, (aldus nog steeds Het Vrije Volk,) was er In de kermis van Zondagmiddag. Een groot stuk terrein was herschapen In een veld vol ker misattracties, waar ledereen zich vol ledig kon uitleven in de meest dwaze nonsens. Officieel geopend werd dat feest ook nog: door de „burgemees-, ter van Vierhouten", Evert Vermeer met hoge hoed, ambtsketen «a rode bril...," Natuurlijk, zo gaat de reportage ver der, was het niet alleen maar dolls pret. Waaraan dit Pinksterfeest dan wel gewijd was? Aan de tiende ver- Jaardag van de bevrijding. Opdat de jonge mensen, die het niet bewust heb ben meegemaakt, weten wat de be vrijding betekent. Zondagavond luis terden de jongeren naar Charlotte Köhler, die Prediker voordroeg va ver zetspoëzie declameerde. WIJ hebben ons getracht ln te den ken, wat onze mede-Christenen, die voor de doorbraak hebben geko- een, gedacht hebben, toen zij ln hun lijfblad dit verslag van het Pinkster feest van hun socialistisch» jeugd te genkwamen. Het is ons niet gelukt. Deze Christenen blijven om strijd beweren, dat zij volop socialist willen zijn. Ook dat zij er niet aan denken da gehoorzaamheid aan hun Héér op te zeggen. Zij pleiten hartstochtelijk voor het plusteken tussen socialist in Christen. En zij willen daarin serieus genomen worden. Wij hebben er geen behoefte aan hun voluit socialist-zijn in twijfel .te trekken. Ook doen wij niet mee in het koor van hen, die luidkeels verkondi gen, dat deze „linecrossers", die de cttristelijke politieke partijen hun adieu gegeven hebben, nu ook d« christehnaam ontzegd moet worden. Wij dénken daar niet aan. Maar dat iemand de verbinding tus sen Christen en socialist blijft beplei ten in het licht van bovenstaande re portage, wij kunnen er niet bij. Was Ruppert er zo heel ver naast, toen hij onlangs verklaarde: „Hoe een Christen, die nog enigszins begrip heeft niet alleen van de beperktheid van het menselijk kunnen maar ook van de •wezenlijke aard en neigingen van de mens, in zulk een milieu wenst te le ven, ik herhaal het is voor mij volstrekt onduidelijk"? Is de hiér ge proclameerde zekerheid van uit de mens in wezen niet precies dezelfde als die uit de rationalistische vorige eeuw? Is hier iets te bespeuren van de Enige Zekerheid, die buiten de mens ligt? Een zekerheid, die slechts te het Evangelie verankerd ligt? MEN wil volop socialist zijn. Goed. Men zal dan willen, dat ook zijn kind in deze richting wordt gestuwd. Dit komt dan in de A.J.C. terecht. Ook het kind van de Christen in de F.v.d.A.? Waarom niet, als men vol uit voor het socialisme gekozen heeft? Bovendien, draagt men als so cialist niet mee verantwoordelijkheid voor alles wat er binnen de partij, dus ook voor wat er in de A.J.C., ge schiedt? Men wil tevens erkend worden als belijder van onze Heer Jezus Christus. Wij kunnen dit verstaan. Maar wat dan met zijn kind in de A.J.C. op Pink steren? Accepteert U dat? Een derge lijke „opvulling" van een feestdag der Kerk? Zit U als Christen op Pinkste ren in de kerk en is Uw kind in Vier houten op de kermis, geopend door Uw partijvoorzitter Evert Vermeer?? Of heeft de invloed van de door braak halt gehouder. voor de deur van de A.J.C.? Zitten daarbinnen soms al leen de jongeren van de pur sang „so cialistische werkgemeenschap" binnen de P.v.dA.? Vreemde inconsequentie! Moet U als volwassene dan wél naast de ander, naast de niet-Christen in de P.v.d.A. gaan staan en Uw kind niet? Waar blijft dan hier de zo diep bele den solidariteit? En zo ja, mag dan tot U als Chris ten niet de vraag gericht worden: Wa len, daar in Vierhouten, bij deze jon- Amerikaanse en Britse stappen in Djakarta AMERIKA en Groot-Britannië hebben bij de Indonesische regering aangedrongen op een menswaardiger berechting van de Neder landse arrestanten. De Amerikaanse en Britse ambassades in Djakarta zullen Donderdag diplomaten afvaardigen om het verloop van het proces-Jungschlaeger, dat dan hervat zal worden, gade te slaan. Dit werd Dinsdag van welingelichte zjjde in Washington vernomen, nadat de Nederlandse ambassadeur in de Ver. Staten, dr. J. H. van Roijen, een bespreking gevoerd had met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Herbert Hoover. Dr. Van Roijen legde er echter de nadruk op dat de afgevaardigde diplomaten uitsluitend de positie van waarnemers zullen vervullen. Tijdens de conferentie van Bandoeng zouden de regeringen van Pakistan en Ceylon en enige andere Aziatische mogendheden de Indonesische regering verzocht hebben de Nederlandse gevangenen eerlijker te berechten. Volgens waarnemers hebben ook de regeringen van India en Birma soortgelijke verzoeken tot Indonesië gericht. Dc spoorwegstaking in Engeland i.t ten einde. IS'a eindeloze besprekingen w men dan toch neer tot overeenstem* nting gekomen en zo zullen vandaag de treinen in Engeland neer volop gaan rijd fin Dew telefoto^ uil loonden toont Jim taty, secretaris-gencraul van de ,XoCf>- inotivr Union", die wuift bij het ver Int en van het Engelse. Ministerie tun Arbeid, waar hij de laatste besprekin gen had gevnerd, nadat was bekend* gemaakt, dat de stakhig uas opgeheven ln de Ttveede Kamer vond Dinsdag middag de. behandeling van de Eerste Rijkswet plaats. Aan de regeringstafel hadded plaats genomen de gevolmach tigde minister van Suriname en de Ne derlandse Antillen Tijdens de rede van mr- dr. R. H. Pos v.Ln.r. prof. dr. J. 7.ijlstraJ. van de Kileft. mr. dr. R. H. Posprof. dr. J. AKernkamp en mr, dr. jV. Debrot- Tevens werd Dinsdag bekend dal de Nederlandse regering de advocaal Henry P. de Vries, behorend lot hel kantoor Sullivan en Cromwell te New York. waar de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, vroeger deel van uitmaakte, zou hebben aangezocht om te assisteren bij de verdediging van de Ne derlandse arrestanten in Indonesië. Mr. De Vries heeft het verzoek van de Nederlandse regering in beraad gehou den. Het wordt mogelijk geacht dat be halve mr. De Vries nog andere Ame rikaanse advocaten zijn benaderd. Mr. De Vries werd in Willemstad op Curacao geboren en werd in 1935 Ame rikaans staatsburger. Hij is lid van de commissie van de Unesco voor vergelijkende rechtsweten schappen en lid van de Raad van Bui tenlandse betrekkingen. Mr. De Vries heeft voorts een aantal boeken gepubli ceerd. inbegrepen werken over Europese wetssystemen. Ambassadeur Van Roijen heeft op het State-Departement het Nederlandse Wit boek inzake de. rechteloosheid der Ne derlandse arrestanten overhandigd. Hij heeft de onder-minister er op gewezen dat de Nederlandse regering tot de pu blicatie daarvan was gedwongen, omdat men er niet in geslaagd is een recht vaardig proces tegen de Nederlandse ar restanten te verkrijgen. Indonesische autoriteiten in New York ontkennen de door minister Luns geuite beschuldigingen. Zij verklaarden, dat een officieel antwoord op het Witboek „ze ker is te verwachten". Het zal waar schijnlijk gegeven worden door de Indo nesische minister van Buitenlandse Za ken te Djakarta. Het Indonesische Nieuwsagentschap in New York verklaarde o.a. dat „om de aandacht van hun vijandige, onwettige acties in Indonesië af te leiden, de Ne derlanders misleidende of valse propa ganda over de nieuwe republiek ver spreid hebben, die zij beschuldigden van vele soorten van schending der mense lijke rechten. Zij vergaten, dat gedurende de koloniale periode de Nederlandse re gering enkele van de bruutste schendin gen der rechten van de mens heeft uit gevoerd". De bladen te New York hebben tot nu toe weinig aandacht aan het geschil ge schonken. Slechts de „Times" wijdde er op pagina twee bijna een kolom aan. DE Britse spoorwegstaking, die zeventien dagen heeft geduurd, is gisteren beëindigd. De spoorwegarbeiders zouden onmiddellijk aan het werk gaan, zo spoedig als zij maar konden. Deze ontknoping kwam nadat vertegenwoordigers van de regering en van twee belangrijke vakbonden uren lang hadden onderhandeld. De staking van 67.000 machinisten en stokers heeft de staats spoorwegen naar schatting tien millioen gulden per dag gekost. Ongeveer 80 procent van de Britse spoorwegdienst lag stil en de aflevering van grondstoffen aan de industrie moest drastisch worden beperkt. De stakers hebben van de Britse Transportcommissie de belofte gekregen, dat een onpartijdige scheidsrechter hun eisen voor grotere loonsverschillen met minder vakbekwame arbeiders zal aanhoren. Enkele minuten nadat deze scheidsrechter opperrechter Morris benoemd was, begon hij reeds voorbereidingen voor een vandaag te houden bespreking te treffen. De minister van Arbeid. Sir Walter Monkton, zei voor zijn vertrek naar het ge mensen, die zekerheden beleden, welke slechts van déze aarde zijn 'ook UW kinderen? T. M. GILHUIS Lagerhuis om verslag uit le brengen: ,,Het doet m|i genoegen u te kunnen meedelen, dat de staking voorbü is. Ik ben nog nooit in nv'jn hele leven zo blij geweest". Monckton deelde in het Lagerhuis mee: „Er is nu overeenstemming bereikt over een basis voor verdere regeling van geschilpunten bjj de spoorwegen". De vakbond van stokers en machinis ten, de ASLEF heeft loonsverhogingen geëist waarbij de lonen van machinisten tot 10 pond six pence per week zouden worden verhoogd. Het oude loon varieer de rond de negen pond. De Britse com missie voor het transport was accoord gegaan met een verhoging van vijf shil lings en sixpence in de week. De ASLEF stond verder op het stand punt dat ai het personeel hogere lonen zou krijgen en niet slechts zij, die het meer verantwoordelijke werk deden. De grootste hinderpaal vormde de dreiging van de niet-stakende landelijke bond van spoorwegpersoneel, de NUR. die zelf met loonsverbeteringen wilde komen voor haar 400.000 leden, wanneer de ASLEF een verhoging voor haar leden zou loskrijgen. Dit zou hebben kunnen leiden tot een kettingreactie bij alle vakbonden. Volgens een woordvoerder van de NUR zou de commissie voor het trans portwezen nu ook voorsteller, van de NUR in aanmerking nemen bij de be paling van hogere lonen voor de ver schillende groepen arbeiders die bij de verschillende vakbonden zijn aangeslo ten. Er zijn nu nog twee grote arbeids geschillen de staking van 20.000 havenarbeiders in zes havens en de sta king van zeelieden in Southampton en Liverpool. De havenarbeiders staken nu ,al bijna drie weken en de stakende zeelieden hebben gisteren geprobeerd ook de be manning van dc 81.000 ton metende ,.Qtieen~Mary" bij de staking te betrek ken. Een woordvoerder van de Cunard Lines heeft echter verklaard dat het schip volgens de plannen morgen zal vertrekken. De Russische minister van Buiten landse Zaken, Molotof, is Woensdag morgen met het Britse passagiersschip Queen Elizabeth" in New York gearri veerd op doorreis naar San Francisco, waar hij de herdenkingsbijeenkomst van de Verenigde Naties zal bijwonen. DEZER dagen verscheen onder da titel: „Zal ik onderwijzer(es) worden?" een aardige brochure van de hand van de Middelburgse Kweek schooldirecteur, de heer J. A. van Bennekom. Zoals men weet Is de laatste jaren de onderwijzersopleiding sterk gewij zigd. Vele ouders zijn daarvan echter nog niet, of niet voldoende op de hoog te. Daarom verdient de poging van de heer Van Bennekom, gericht op het royaal geven van inlichtingen inzake het onderwijzersberoep. alle aan dacht. Verder mag het christelijk onder wijs niet vergeten, dat het niet klaar is door bij de regering aan te dringen op wegneming van het tekort aan leer krachten. Men zal mede uit eigen kring voor de recrutering zorg dienen te dragen. Ook om deze reden willen we deze brochure, die uitgegeven werd bij Oosterbaan en Le Cointre te Goes, gaarne aanbevelen. In het bijzonder wekken we de hoofden van onze Ulo scholen en de directeuren en rectoren van onze middelbare scholen op, haar aan de eindexaraen-candidaten uit te reiken. Theodor Blank, de Westduitse minis ter van Defensie, is Dinsdagochtend in Parijs aangekomen, waar hij op het ge allieerde hoofdkwartier besprekingen zal voeren. met inscriptie in het bouwwerk te metselen. Zij nam de blinkende trof fel ter hand en smeerde zorgvuldig de specie op het fundament, waarna zij de ketting ter hand nam om, geholpen door de ambasadeur en ir. Brouwer, de steen te plaatsen. Een waterpas wees uit, dat zü het werk vakkundig had uitgevoerd. De_ hoeksteen draagt de volgende inscriptie: „Deze steen werd 14 Juni 1955 gelegd door H.K.H. Margriet, Prinses der Nederlanden, geboren te Ottawa, Canada, 19 Januari 1943". Ook de troffel, die de Prinses als herinne ring ontving, droeg een Inscriptie. Bij de steen zal een bus van Cana dees aluminium worden ingemetseld, waarin tal van herinneringen aan deze plechtigheid bewaard zullen worden.' Prinses Margriet leverde het eerste document voor de inhoud van deze bus, een door haar en de ambassadeur ondertekend stuk, waarin zij verklaart, de steen voor het nieuwe gebouw ge legd te hebben. De bus zal voorts be vatten een foto van de Nederlandse en de Engelse koninklijke familie, een exemplaar van de „Times" en van Ne derlandse dagbladen, waarin de plech tigheid beschreven staat, een lijst met namen van het personeel van de am- basade en een groot aantal Canadese Deze eerste plechtigheid, die prin ses Margriet zelfstandig verrichtte, ging gepaard met militair eerbetoon. De band van de Kon. Canadese artil lerie zette het Wilhelmus in, toen de Prinses de ambassade verliet om zich naar het daarnaast gelegen bouwter rein te begeven. Een klein figuurtje in een grijze mantel, op rode schoentjes en met een blauw lint in het haar, in specteerde, voorafgegaan en omgeven door martiale figuren in militair uniform, de erewacht van Canadese militairen, die op de Sophialaan stond opgesteld. Zij nam bij het bouwwerk plaats tussen de ambassadeur, de heer Stone, en de minister-president, dr. W. Drees. Nadat de Kon. Militaire Kapel het Canadese volkslied had gespeeld, zei de ambassadeur: „De Canadezen zijn er trots op U te beschouwen als nun eigen prinses en zij koesteren een die pe genegenheid voor U". (Hij herinner de haar aan haar geboorte in Ottawa en aan het feit dat koningin Juliana de meest geliefde inwoonster van deze stad was". Het is voor ons hartverwarmend te vernemen, dat, zoals ik van H.M. de Koningin hoorde, Uw belangstelling voor het land en de stad van Uw ge boorte onverflauwd en onverzadig baar is". De ambassadeur noemde deze plech tigheid een unieke gebeurtenis. „Hier is een Prinses van dit schone land, die een begin zal maken voor de vol tooiing van het gebouw, dat onderdak zal bieden aan de vertegenwoordigers van een ander land, dat haar geboor teland was. Het schijnt zo passend en symbolisch, dat geen woorden iets kunnen toevoegen aan het feit zelf'. De ambassadeur las een speciale boodschap van de Canadese minister president aan dr. Drees voor, en sprak een welkoms two oord tot de ministers en de vertegenwoordigers van andere mogendheden, tot wie hij zei, dat zij hem wel zullen benijden, wanneer het gebouw gereed is, maar dat er tot zijn spijt geen kantoorruimte te huur zal zijn. Een bijzonder voord van welkom richtte de heer Stone tot de vice-pre sident van de Raad van State en tot prof. Gerbrandy, die minister-presi dent was toen prinses Margriet gebo ren werd. Alvorens de Prinses uit te nodigen de steen te leggen, las de am bassadeur nog een boodschap voor, die de Canadese minister van Buitenland se Zaken tot haar gericht heeft. Prinses Margrle4 begon toen aan haar gewichtige taak, de hoeksteen en Nederlandse bankbiljetten en geld stukken. Na de plechtigheid hield dr. Drees een toespraak, waarin hij herinnerde aan de vriendschapsbanden tussen Ca nada en Nederland. Het gebouw werd ingezegend door mgr. P. Giobbe en de plechtigheid werd besloten door reve rend A. C. Austen. De burgemeester van Den Ham heeft talloze blijken van belangstelling en medeleven ontvangen na de ramp die zijn gemeente trof,' toen Zaterdag de autobus met kinderen te Osnabrück in brand vloog. - Hare Majesteit de Koningin heeft per telfoon van haar deelneming doen blijken en uitvoerige informaties inge wonnen omtrent de toestand der pa tiënten. Door de wijze waarop het dorp dit gezamenlijk leed draagt, is Hare Majesteit ten zeerste getruf.'sn. Namens prinses Wilhelmina- kwam een telegram van de volgende inhoud binnen: „Prinses Wilhelmina heeft tot haar grote ontsteltenis kennis genomen van het leed dat vele gezinnen in uw gemeente getroffen heeft. Zij verzocht mij u te vragen haar deelneming over te wlilen brengen aan de ouders van de twee omgekomen kinderen en haar medeleven met de zorg van de ouders wier kinder.e ernstig gewond zijn". Het telegram was ondertekend door mej. J. Geldens, particulier secretaresse. De minister-president heeft in een persoonlijk schrijven zijn deelneming betuigd met het ongeluk en het tele gram van bondskanselier Adenauer ter kennis van de burgemeester gebracht. De Duitse gezant te Den Haag zond telegrafisch blijken van deelneming. Ook de commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, jhr, ir. J. B. G. M. ridder van de van der Schueren, stel de zich op de hoogte van de omvang der ramp. Van de stad Osnabrück kwam een officieel schrijven binnen, waarin uitdrukking wordt gegeven aan de gevoelens der burgerij. Kanselier Julius Raab zal aan het hoofd staan van het toekomstige Oos tenrijkse leger, Jat waarschijnlijk op de zelfde leest geschoeid zal worden als de legers van Zweden en Zwitserland. De Argentijnse regering heeft gisteren twee bisschoppen uit het aartsbisdom Buenos Aires uit hun federale posten ontslagen onder de beschuldiging, dat zij de „aanstichters" zyn van de uitbar stingen tijdens het weekeinde. De stap van de regering ontneemt de twee bisschoppen hun officiële positie in het aartsbisdom Buenos Aires. Maar zij blijven de titel van bisschop behouden en de kerkelijke autoriteiten mogen hen aanwijzen voor andere functies. Volgens Vaticaanse woordvoerders leek het nieuws van het optreden der Argen tijnse regering „zeer verward" en het zou opheldering vereisen alvorens het op zijn juiste waarde geschat kon worden. Zei zeiden, dat de vraag gesteld kon worden uit welke ambten de beide gees telijken ontslagen waren. Volgens telegrammen uit Buenos Aires werden zij uit hun „federale functies" ontslagen. Door het besluit van de rege ring zouden zij ontheven zijn van hun officiële positie in het aartsdiocees Buenos Aires. Zij zouden de titel van bisschop echter behouden. In het Vaticaan werd hieraan de be tekenis toegekend, dat de bisschoppen belemmerd zouden worden in de uitoefe ning van hun herderlijke functies, waar voor zij door de paus benoemd zijn. Als dat zo blijkt te zijn zouden de regering of de autoriteiten, die deze be lemmeringen veroorzaken, zich automa tisch ex-communicatie op de hals halen zeiden deze woordvoerders. Als zij echter ontslagen zouden zijn uit functies, waarin zij uitsluitend door de Argentijnse regering benoemd waren, zou dit niet het geval zijn. De politie heeft gisteravond de beide katholieke bisschoppen enkele uren lang ondervraagd, nadat zij van hun functie waren ontheven. Vanmorgen vroeg was nog geen bericht ontvangen, dat zij zich weer op vrije voeten bevonden. Een hooggeplaatste katholieke woordvoerder zei, dat aangenomen kan worden, dat de beide prelaten worden „vastgehouden". Er is echter geen officiële bekendmaking gepubli ceerd, dat zij zijn gearresteerd. Naar wij vernemen zijn in de afgelopen dagen nog enkele stof felijke overschotten aangetroffen aan boord van de Johannishus, die momenteel ligplaats heeft aan de boeien in Schiedam. Er wordt nu een totaal aantal slachtoffers genoemd van elf, maar volledige zekerheid hieromtrent was niet te verkrijgen. Vandaag vertoeft een lid van de bemanning aan boord van de Johannishus om te trachten de omgekomenen te identificeren. Er- bestaat echter weinig kans dat men hierin zal slagen. Het 'ligt in de bedoeling vandaag nog met de berging van deze doden een.., aanvang te maken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1