Evipan op Dollard aangehouden Tweede Kamer krijgt 150, Eerste Kamer 75 leden W Getuige Baden trekt zijn bekentenissen in België Indonesisch witboek over ondermijnende acties „Evipan-actie" geëindigd Sprookjessfeer in Amsterdam Rehus Overschotten Johannishus werden geborgen MINISTER J. W. BEYEN VOOR BESPREKINGEN NAAR LONDEN Sabotage-actie Twee walletjes ,In Duits water zegt kapitein legerwet wordt niet teruggenomen Voortzetting zaak-Jungschlaeger „Willem Barentsz II" op proeftocht 10.000ste schip in de Waterweg Vrijdag tot 7 uur stemmen Antivoord van Djakarta DONDERDAG 16 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3101 Weerbericht PASPOORTEN INGEHOUDEN OP BEVEL VAN NEDERLANDSE REGERING Eerste natuurkersen REGERING ZAL VOORSTELLEN Overgebracht naar Rotterdam in PARTIJNAMEN OP BILJETTEN Niemandsland (Van onze parlementaire redacteur) NAAR wjj vernemen heeft het kabinet in de regeringsvoorstellen tot wijziging van de grondwet een bepaling opgenomen, waarhij het aantal leden van de Tweede Kamer van 100 op 150 en van de Eerste Kamer van 50 op 75 wordt gebracht. Daarmee is afgestapt van het denkbeeld om de uitbreiding van de Tweede Kamer te beperken tot 120 leden en van de Eerste Kamer tot 60 leden. Blijkbaar acht het kabinet de tegenstand van de Eerste Kamer tegen een aanzienlijke uitbreiding thans niet zo groot als voorheen. W3 Drieduizend gasten bij officiële overdracht (Van een onzer verslaggevers) Met de berging van de stoffe lijke resten der bemanningsleden van de Johannishus, het Zweedse tankschip dat na een aanvaring bjj Noordhinder geheel uitbrandde, is gistermiddag een begin gemaakt. lVegen opgebroken De scheepsingenieur van de Zweedse rederij, de heer V. Klem ming, heeft een deel der slacht offers geïdentificeerd, hetgeen ge schied is op grond van het vast stellen van de plaatsen, waar zij zich op het ogenblik van de ramp moeten hebben bevonden. Yoorts bevonden zich aan boord de Zweedse consul-generaal M. Mees en de vice-consul S. Danielson. De identificatie heeft tot resul taat gehad, dat de eerste, tweede en derde stuurman, alsmede de marconist, konden worden her kend. In tegenwoordigheid van twee doktoren van de Sehiedamse G.G. en G.D., die aanwezig waren voor de lijkschouw, zijn de overschot ten vervolgens gekist en per boot naar Rotterdam vervoerd. Van daar werden zij per auto naar het Diaconessenziekenhuis overge bracht. waar de slachtoffers zijn opgebaard In het geheel zijn nu negen doden aangetroffen op de Johan nishus. Staking op Queen Mary" Dodelijk ongeval in Delft VOORGENOMEN WIJZIGING: Geen gronden Botterdam: Witte de Withstraat 36 Telet 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-1930 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •g-Graveithage Huygenspiem 1 Postgiro 424867 Redactie. Tel. 111892 Adm Tel 114402 Klachtcndieftst 18 30-19 30 u Tel. 362560 Schiedam Lange Kerkstraat Hb Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2 26 per maand 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent' Verschijnt dagelijks Ih&UM' Directie: C. A. KETJ.NTNG en Mr. K. VAN' HOUTEN' O Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. DROOG WEER Droog weer met enkele overdrijvende wolken- relden, zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. Weinig verandering in temperatuur, ZON EN MAAN IX Juni: zon op 4 21, onder 2104; maan oi> 1 52 onder 38 09 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. «J. S. BRUINS SLOT N „Tijd en Taak" geeft dr. J G I Bomhoff een „nabeschouw-ng" e%cr de kabinetscrisis. Het is voor ons altijd speciaal van belang om naar „Tyd en Taak" te luis teren, want in dit blad, dat een onaf hankelijk weekblad van evangelie en socialisme is, komen de protestantse Christenen in de Pvd.A aan het woord. „Laten we ook maar glimlachen", «Idus de schrijver, die nl over meer dingen glimlacht, „over de roerende eenstemmigheid waarmee alle niet- jocialistische bladen aan de P.v d A ie schuld gaven van de crisis" Hij voegt er aan toe, dat ds Ruitenberg met dit sprookje reeds definitief heeft afgerekend. Men kan daaruit afleiden dat de schrijver in „Tijd en Taak" die schuld dan ook helemaal niet gelooft. AAR het slot van zijn artikel luid! ft als volgt: ,Jk kan niet anders zien, dan dat hier maar één redmiddel is- onze par tij zal een principiële politiek moeten voeren; zal nimmer het compromis ali zodanig mogen verheerlijken en zal daardoor de groeiende tegenzin tegen haar koers zodanig moeten aan wakkeren, dat ze eindelijk een vol waardig tegenstander op haar weg ontmoet". Wjj kunnen er niemand een verwijt vin maken als hij principieel wil zijn. X* verheerlijking van het compromis al* zodanig kan ook moeilijk iemands ideaal zijn. Als de P.v.d.A. dus pria- tipieel is of wordt want ze is het volgens dr. Botnhoff blijkbaar hele maal niet dan kunnen wij dus goede m aeherpe debatten verwachten. Maar de heer Bomhoff heeft meer )n zijn achterhoofd. De P.vd.A. moet •en groeiende tegenzin tegen haar boers aanwakkeren. Wij kunnen ons een dergelijke be geerte indenken; mensen die met de antithese-psychologie behept zijn wor den daar menigmaal van verdacht, lieden, die begeren in een „isolement" te leven hebben niets liever dan dat de band van allen tegen hen is. Wel, wjj denken dat het voor de P.v.d-A. niet zo'n grote kunst is om een groei- ende tegenzin tegen haar koers aan te wakkeren. Als de heren er maar een klein beetje hun best voor doen, zal dat beslist wel lukken. Er zijn er trouwens al heel wat die nu reeds van de koers van de P.r.d.A. meer dan genoeg hebben. R zjjn in de P.v d A. echter ook andere mensen dan de heer Bom hoff, die kennelijk uit het vaatje va» ir. Vos tapt. Zü hebben hun uiterste beat gedaan om de politiek van de P.v.dA.., die tot de jongste kabinetscrisis leidde, on gedaan tet maken. Maar daar glim lacht de schrijver in „T(jd en Taak" over. Maar het schijnt one niet onredelijk toe om die glimlach met de nodige scepsis aan te zien. Want het is op zijn minst genomen toch wel vreemd als men enerzijds de schuld aas de srisis mijlenver van zich werpt en te- aelfder tijd zich ais politiek doel stelt •en groeiende tegenzin tegen zijn koers aan te wakkeren. Dit doet denken aan de communis tisch* leuze van eertijds: hogere lonen en lagere prijzen. Dit is het verheven doel van diegenen, die tegelijkertijd regeringspartij en oppositie willen zijn. In gewone woorden: dit wil zeggen, dat men van twee walletjes wil eten. Het jacht de „Evipan" is gister morgen naar Delfzijl terugge bracht, nadat het ter hoogte van Borkum aangehouden was door een gewapend vaartuig van de Rijkspolitie te water uit Delfzijl, geassisteerd door manschappen van de douane. Het schip lag gistermiddag in het dok te Delf zijl. De districtscommandant van de Rijkspolitie en de douane be vonden zich aan boord en de paspoorten van de bemanning zijn ingehouden. De paspoorten zijn ingehouden op last van de minister van Buitenlandse Za ken Hij deed dit op grond van cit pas poortinstructie die een bepaling bevat volgens welke paspoorten kunnen wor den ingetrokken ind'pn de vrees be staat, dat de houders in het buitenland de belangen van net Koninkrijk zullen schaden De procureur-generaal te Leeuwarden heeft daarop een mare chaussee en rijkspolitie opgedragen, bij aantreffen van het jacht de passen m beslag te nemen De Duitse politie deelde mede. dat het schip voor 30 dagen aan brandstoffen en leeftocht aan boord had De beman ning bestond uit vijf mannen en een meisje Het was hun bedoeling een ha ven aan te doen aan de Franse Atlan tische kust Het schip zou onderweg Westerling aan boord nemen om hem naar de Pacific over te brengen De „Evipan liep Zaterdag j 1 met ma- chineschade de haven van Leer binnen Op de Janssen-Werft werd de schade hersteld Gisteravond bad onze correspondent een onderhoud met kapitein Gailhard en zijn ituprnum. de heer H. Loonsira uit Outkamp. Da heer GalUard verklaar de: „Er bestaat qeen enkele grond voor deze houding. Ik ben bang dat de re gering bevreesd is voor een uitlating van de Indonesische reganng over het geval Westerling. Er komt nog bij dat vrij in Duitie wateren' voeren, waar het Nederlandse gezag geen enkele zeggen schap heeft." In Leer bleek, aldus de heer Galhard, dat de internationale politie te water gealarmeerd was Dinsdagavond kreeg men bezoex van een kennis (diens naam wilde de kapitein met noemen) cn nog maar nauwelijks was deze aan boord of twee snelboten van de Duitse Wasser- schutz Polizei omringden het jacht en de pobtie-ambtenaren begonnen een in tensieve controle op de Evipan Zij ver onderstelden kennelijk dat Westerling zich aan boord had begeven Vanaf dat ogenblik is de „Evipan" voortdurend achtervolgd De Nederlandse regering had de In ternationale politie te Parijs gewaar schuwd. die op haar beurt de West- duitse regering op de hoogte stelde van de Nederlandse ets er voor te zorgen, dat kapitein Westerling zich niet aan boord van de „Evipanzou begeven Later op weg naar Emden raasden ook voortdurend Nederlandse politieboten om het jacht heen. Al met al kwamen wij tot de con clusie. aldus kapitein Galliard, dat wij op behoorlijke wijze op deze manier ons eerste doel, Le Havre, niet zouden kun nen bereiken en besloten wij terug te keren naar Nederland Ter hoogte van Borkum. in Duits water, werden wij ge paaid en werd ons op last van de mi nister van Buitenlandse Zaken medege deeld, dat wij onze passen moesten af geven Daaina zijn wij naar Delfzijl op gebracht Aan booid bevonden zich toen ook nog de heer J Rust. machinist uit Groningen alsmede twee monteurs van het ingenieursbureau Joosten uit Gro ningen die in Leer aan boord waren gekomen om de machines in de gaten te houden Ook hun passen werden in beslag genomen Op on/e vraag wat hij nu verder van plan was. zei de heer Galliard hiervan geen nadere uitleg tc geven De heer Westerling is in tegenstelling tot berichten in de buitenlandse pers, dal hij reeds op weg zou zijn naar Mar seille, Woensdag ïn Den Haag geweest. Gevraagd naar de gevolgen voor zijn plannen van de terugkeer van de „Evi pan" in de haven van Delfzijl, zei hij slecbis „geen commentaar". Wel schijnen de gebeurtenissen met de „Evipan" le hebben geleid tot ernstige onenigheid tussen Westerling en de heer Galliard en de verdere bemanning van het vaartuig. Overigens zei Westerling niets af te weten van plannen voor het aanschaffen van een ander vaartuig, over welke plannen verschillende berichten de ronde hebben gedaan. De heer Westerling zeide voorts nog verwonderd te zijn over de heftige re acties in Indonesië op zijn plannen. Dat bij een legering over een volk van 77 milhoen mensen zo'n grote verwarring kan ontstaan over de plannen van één man bewijst, aldus Westerling, hoe zwak zij staat Het jacht „Evipan" is niet m de Duitse territoriale wateren aangehouden, doch in het niemandsland" van Eems en Dollard Dit heeft de districtscom mandant van de Rijkspolitie te water te Leeuwarden ons desgevraagd mede gedeeld naar aanleiding van de ver klaring die de kapitein van de „Evipan" gisteravond te Groningen heeft afge legd De heer Galliard kan met bewij zen, dat hij in Duits gebied voer", aldus de districtscommandant, „omdat de grens tussen Nederland en Duitsland daar met is vastgelegd Een deel van Eems en Dollard wordt dan ook als niemandsland beschouwd, en n» dat deel is de „Evipan" aangehuden". Volgens een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie is by een onder zoek m 16 Europese landen gebleken, dat m de periode van 1949 tot 1952 een aan houdend toenemend aantal mensen aan kanker overleden is Hierbij sterven on geveer vijf tot zes maal meer mannen dan vrouwen. Van een onzer verslaggever». In een telefonisch onderhoud, dat wij hedenmorgen hadden met de heer 3. van Wijk, één van de mede-eigenaren van het jacht „Evipan*", kregen wij de indruk, dat de gehele „Evipan-actie" in feite van de baan Is. De heer Van Wijk deelde ons mee, dat de plannen tot dusver eigenlijk zijn mislukt doordat zij bekendheid hebben gekregen Het is volgens hem altijd de bedoeling geweest, Westerling volkomen in stilte naar Indonesië te brengen. Nu de zaken er zo voor staan als op het ogenblik zou men aldus zei de heer Van Wijk met zoveel woorden het aannen van de Nederlandse rege ring kunnen schaden door op een of an dere manier toch op de ingeslagen weg voort te gaan Ook de Nederlanders in Indonesië zou schade kunnen worden berokkend De heer Van Wijk uitte felle critiek op de heer Galhard, die volgens hem zeer is tekort geschoten en dat terwijl hij aanvankelijk zou hebben gezegd, dat mets hem zou kunnen tegenhouden. De heer Van Wijk wilde nu eerst over leg plegen met Westerling om te weten te komen hoe deze na de overigens ook nog zeer dure mislukking over de zaak denkt en of hij nog bereid is om zijn plannen uit te voeren De West-Duitse regering is niet van plan de onlwerp-vrijwiUigerswel in te trekken die de Bondsraad (Eerste Ka mer) heeft geweigerd te bespreken. Dit heeft de minister van Defensie, Thecdor Blank, gisteren in de Bondsdag (Tweede Kamer) medegedeeld. Het wetsontwerp xai in dezelfde vorm aan de Bondsdag worden voorgelegd. Blank zei dat de regering van oordeel is, dat de Duitse trouw aan de verdra gen generlei uitstel van de bewapening gedoogt De wet was volgens hem nodig om terstond met de voorbereiding van de bewapening te kunnen beginnen en daardoor de verdragen loyaal en volgens de toezeggingen aan de bondbenoten te kunnen uitvoeren. De Bondsraad had het ontwerp i«rug- gestuurd omdat het te veel sporen van haast droeg. Gisteren zijn de eerste natuur-kersen, vaneteit vroege van de markt, aan de Veiling Septer te Tie] aangevoerd. Ook kwamen tegelijkertijd de eerste nieuwe aardappelen van de koude grond van enkele telers uit Leeuwen en Wa- mel ter-.veiling. Wanneer' zich geen bijzonderheden voordoen, verwacht men de kersen we) mooi grof van stuk. Y 'af O.-Vvv* soms nog worden verricht bij het opstellen van de examen-opgaven voor het toelatingsexamen van de middelbare school, leert on- het werk, dat dezer dagen door de Am sterdamse candidaatjes moest worden gemaakt Weet U wie De Bazel was? In welke eeuw leefde hij? Welke plaats kan met hem in verband gebracht wor den? weet het mef Ook niet als U verteld wordt, dat deze vragen m de geschiedenisopgaven voorkwamen? Nog niet? Nu, hij was de architect die in Amsterdam het plan voor het gebouw der Ned. Handel-Maatschap- pij heeft ontworpen. Bijzonder veel overeenkomst met een rebus, meer dan met een verant woorde test, toonde wel deze passage uit dezelfde opgave: Nederland kwam in de 18de eeuw sterk onder Franse invloed, zoals bleek uit het en de Een vraag zelfs kon zowel met ja als met neen beantwoord wordeD. Zie je verschil tussen de Staten-Generaal na 1848 en de Staten-Generaal van rde Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Beide antwoorden 'moesten goedgekeurd worden! Dit alles werd twaalfjarige knapen en meisjes voorgeschoteld. Zou het geen aanbeveling verdienen de Paeda- gogische Studiecentra het recht te ge ven sancties toe te passen op commis sies, die thans nog dergelijke dwaas heden weten te verzinnen? Tijden-; haar bezoek aan Den Haag bezocht HM. de Koningin het nieuwe dagverblijf voor kleuters con de ier- bloemen werden aangeboden eniging Juliana Dagverblijven", waar haar door de kleine Mary r. d. Brands 3 jaar) en Nico de jonge (4 jaar) Getuige Fritz Baden heeft heden in de zesUende zittmg in het proces- Jungschlaeger de bekentenissen, die hij vroeger tegenover de politie heeft afgelegd, dat hij betrokken was ge weest in subversieve acties, ingetrok ken. „Ik heb bekend onder druk en be dreiging Ik ben nooit geranseld, of mishandeld, doch ik ben met woorden bedreigd, dat ik aan het leger zou worden uitgeleverd, waar men ma zou doodschieten, indien ik niet bekende. Mijn vrouw en kinderen zouden mijn lot delen". Daarom had hij aan de poli tie bekend, dat hij lid was van de nigo en andere feiten, welke echter, aldus Baden thans, puur fantasie waren. De zitting, die geheel openbaar was, werd bijgewoond door vertegenwoor digers van het Nederlandse Hoge Com missariaat en van de Britse ambassade. Mevrouw Bouman begon met bezwa ren te uiten tegen het feit, dat de vo rige maal de getuigenverhoren bij ge sloten deuren waren gehouden. Zij heelt het voornemen dit voor te leggen aan hogere instanties, omdat dit af wijkt van hetgeen gebruikelijk is. Zij won hierover deskundig advies m. Rechter Maengkom herhaalde, dat het de bedoeling was Baden vrijuit te doen getuigen. De Officier van Justitie, Soenario, maakte er bezwaar tegen, dat een Maandag vertrekt van de werf „Wil- ton-Fyenoord" te Schiedam de daar ge bouwde nieuwe walvisvaarder „Willem Barentsz 2" voor een technische proef tocht van vfl( dagen naar de Noordelij ke wateren. De officiële proefvaart met overdracht is voorlopig op 9 Juli vastgesteld. Het schip zal dan naar Amsterdam varen. Er blijkt grote belangstelling voor te be staan. want men verwacht ongeveer drieduizend gasten Nu het Holland Festival h geopendheeft Amsterdam zijn feest, erhehtmg weer aangestoken. Date foto wen gemaakt op de Reguhersgrachl. Het Britse ministerie van Buitenland se Zaken deelt mede, dat de Neder landse minister van Buitenlandse Za ken J. W. Beyen. van 20 tot 22 Juni a.s. een bezoek zal brengen aan Lon den, teneinde met leden van de Britse regering de resultaten te bespreken van de jongste conferentie op Messina. De Nederlandse minister zal op het Foreign Office worden ontvangen door Marquis Reading, daar minister Harold Mac- millan zich op dat tijdstip in San Fran cisco Zal bevinden. Op 22 Jun, zal de kansel.ei van de schatkist. R. Butler, minister Beyen een lunch aanbieden. Van Britse zijde woidt medegedeeld, dat de Butse autoriteiten met genoegen kennis zullen nemen van de inzichten van minister Beyen ovei de ontwikke ling op het gebied van de Europese integratie. Er worot echter op gewezen, dat de m Messma behandelde vraag stukken van zodanig ingewikkelde aard zijn, dat niet verwacht kan worden, dat de Britse legering reeds thans haar opinie over deze viaagstukken zal kun nen uitspreken De Britse ïegenng heeft nog geen uitnodiging ontvangen, deel te nemen aan de voorbereidende bestu dering, waartoe op de conferentie van Messma werd besloten, maar zij heeft officiële mededeling van de president der conferentie van Messma ontvangen dat haar binnenkort een uitnodiging hiertoe zal worden overgebiacht. Minister Beyen zal zijn bezoek aan Londen brengen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie van ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal Belgische kranten maken gewag van sabotagedaden, die de afgelopen dagen uit protest tegen de schoolpolitiek van de liberaal-socialistische regering in Belgisch Limburg hebben plaats gehad. Drie onbekenden drongen de auto matische telefooncentrale van Zonho ven (ten Noorden van Hasselt) binnen en vermelden daar alle toestellen, waardoor het gehele telefoonnet m de omgei mg ernstig werd gestoord. De straatweg van Hasselt naar Eindhoven werd over verscheidene metets opge broken. In Werm zijn drie telefoonpa len dooi gezaagd en dwars over de weg gelegd. Öp andere wegen werden bo men omgekapt en over de weg gelegd. Bij sommige bruggen werden bor den geplaatst met het opschrift: „Ge vaar. Deze brug is gesaboteerd". Het verkeer in de Belgische provincie Lim burg werd door deze actie ernstig be lemmerd. Meer dan 500 leden van de bemanning van de Queen Mary zijn Donderdagmor gen vroeg aan wal gegaan Hierdoor dreigde het vertiek van het schip naar New York onmogelijk te worden. De strijd op de Queen Mary, die een bemanning van 1 267 koppen heeft, gaat over de gages Als de stakers winnen rullen zij de Britse scheepvaartmaat schappijen tn de hoek gedreven hebben Verwacht wordt, dat de stakingsactie op niets zal uitdraaien, als het schip on danks alles vertrekt. De stakers eisen een 48-urige werk week en een grotere verlof toelage. rogatoire commissie naar Nederland zou gaan, omdat de veiligheid van haar leden niet gegarandeerd is. Hy herin nerde aan de aanslag op de Indonesi sche militaire attaché^ Majoor Harjono. Hij voegde hieraan toe: „Er zijn in Ne derland veel onverantwoordelijke ele menten". Rechter Maengkom verwierp op zui ver prachtische gronden ook absoluut het naar Nederland gaan van deze commissie. Hierna werd het verhoor van Baden openbaar voortgezet. Nadat Baden zijn vorigs verklaringen had ontkend, werd een aantal verklaringen, die Baden in April 1954 tegenover de politie had af gelegd, voorglezen. Nadat Baden nog maals had verzekerd, dat alles fantasie was, vroeg Soenario, hoe hij dan al deze feiten wist. Baden zei, dat hy een verhaal opstelde na het zien van foto's van Schmid, Van Jungschlaeger had hij vele ver halen gehoord. Daarna werd een band opname afgedraaid van de verklaring van Baden aan Soenario, aan het eind inhoudende, dat Baden bereid was on der edea alles te bevestigen. Ook deze verklaring trok Baden in. Hierna werd getuige Tomasoa gecon fronteerd met Baden. Tomasoa zei on der andere, dat hij Baden meenam naar de onderneming Dramaga. Baden ont kende. Tomasoa zei verder, dat hij door Baden overgehaald was om Ba den naar de „baas" te brengen. Ook dit ontkende Baden. Rechter Maengkom zeide de indruk te hebben, dat Baden zich schuldig maakt aan meineed en verzocht de Oofficier van Justitie Soe nario, hem deswege te vervolgen. Me vrouw Bouman verzocht Tomasoa te vervolgen wegens meineed. De volgende zitting zal 24 Juni wor den gehouden. In het hervormd rusthuis Oostduin bezocht HM. ook de keuken. Zij mocht constateren, dal de kok een best soepje kort koken. Na een noodlottig ongeval is gisteren overleden de heer J. P. Gouweleeuw, 42 jaar oud. Molenstraat 14. Zoals bekend viel de heer Gouweleeuw enige dagen geleden op de Oostsmgel nabij de Koepoortbrug van een maai- machme, toen de twee paarden op hol sloegen Hij werd ui ernstige toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij thans i3 overleden. Het Ï0 000ste schip is gisteravond op de Nieuwe Waterweg gearriveerd. Het was het Liberiaanse ss. ..Olympic Storm'" dat met een lading olie van Punta Car- don afkomstig was en ligplaats gekozen heeft by de Shell in Pernis. Vorig jaar kwam het 10 000ste schip op 8 Juli aan Toen was het het Engelse schip .Lowestoft Trader". (Van onze parlementaire redacteur) Naar wij vernemen is de regering voornemens wijziging van de kieswet bij de staten-generaai aanhangig te ma ken, waarbij wordt voorgesteld op de stembiljetten bovenaan de lijsten de namen van de verschillende politieke partijen te plaatsen. Bovendien zal dit wijzigingsvoorstel de verkiezingsdag verplaatsen van Woensdag naar Vrijdag en zullen de stembureaus niet tot vijf nur doch tot zeven uur 's avonds ge opend zijn. De Indonesische regering heeft Woens dagavond de Nederlandse beschuldigin gen omtrent de mishandelingen van Ne derlands® gevangenen door de Indonesi sche politie ontkend, en noemt hei Ne derlandse witboek „bedoeld om de onder mijnende activiteiten van Nederlanders te dekken". Do verklaring, uitgegeven door het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt, dat de Indonesische regering binnen afzienbare tijd zelf een witboek zal publiceren, waarin de ondermijnende acties in de afgelopen vijf jaren zullen worden geïllustreerd en aangetoond. Wat betreft de beschuldiging, dat de Indonesische politie de gevangenen slecht zou hebben behandeld wordt „voor de zoveelste maal" verklaard dat deze be weringen onwaar zyn. De Indonesische verklaring wijst er verder op. dat de Nederlanders maar eens moeten denken aan de politie-methoden, welke zij ge bruikten vóórdat het land van hen be vrijd werd De verklaring vergelijkt de Nederlandse wijze van optreden met die van de Japanse geheime politie tijdens de tweede wereldoorlog. Nederland maakte indertijd van Nederlands Oost-Indie een „fascistische staat". Het Nederlandse witboek kan slechts leiden tot een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen beide landen. Verder beschuldigt de Indonesische regering Nederland er van niets gedaan te hebben om kapitein "Westerling er van te weerhouden naar Indonesië te reizen en een nieuwe opstand tegen de Indone sische regering te leiden. Bovendien is een aantal Ned. organisaties m het leven geroepen, die de opstandelingen op de Molukken hulp verlenen Wat betren, de verhindering van Ne derlandse of Engelse advocaten om naar Indonesië te komen om de Nederlandse gevangenen te verdedigen, zegt Djakarta, dat, toen een aantal Indon infiltranten op Nieuw-Gmnea terechtstond, de Indon. advocaten hun daar met mochten bij staan. De Nederlanders, die terechtstaan, kunnen Ned advocaten naar Indonesië laten komen. Mr. Bouman is slechts gevlucht om zich voor zijn eigen misdaden te dekken, aldus de Indonesische regering Dat Nederland thans Britse of Amerikaanse advocaten naar Indonesië wil sturen beoogt slechts de toestand nog verwarder te maken. Britse functionarissen in Londen heb ben het uitgesloten genoemd, dal do Britse regering stappen zal doen in zake de behandeling van Nederlandse gevan genen in Indonesië. Men wees er in Lon den op. dat er voor Grool-Briitannië geen diplomatieke gronden zijn zich te be moeien met een zaak van klaarblijkelijks interne Indonesische jurisdictie. De Britss regering zou dit Den Haag duidelijk ge maakt hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1