Misverstaan Adenauer stelt Moskou drie voorwaarden Anders gaat kanselier niet Zondagswet in de Tweede Kamer C.A.O- havenarbeiders door C.B.T. opgezegd Perón: Volksstemming moet beslissen DUITSE GEVANGENEN MOETEN VRU mm Uitzondering voor tradities en godsdienstige uitingen? In Rotterdam en Amsterdam JAPAN EIST VRIJLATING VAN KRIJGSGEVANGENEN Opstand nog niet onderdrukt Record-productie in Amerika ZATERDAG 18 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3103 Weerbericht Radio-uitzen ding rede van HM. de Koningin Leider van hazardspel voor het Hof II Profaan Nieuiv plan voor Duitse eenheid BELANGRIJKE AMENUEMEN'1 'EN AAN DE ORDE Ministers lichten de St. v. d. Arbeid in Mr. H. Schürmann, candid aat wethouderszetel m ConflicL in Zuidafrikaanse oppositie Ook Japan Voorgenomen compensatie van de huurverhoging 'ëmmm. Kerken in brand gestoken ACTIE TEGEN WESTERLING Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 X) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,30-19,30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 13.30—19.30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. REUSING en Mr. K. VAN HOUTEN I «I MMOTM Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. OOSTELIJKE VIND Overwegend zonnig en droog weer. Matige, tijdelijk krachtige Oostelijke wind. Iets hogere temperaturen, ZON EN MAAN 19 Juni: zon op 4.21, onder 21.03; maan op 3.23, onder 20.36 20 Juni: zon op 4,21. onder 21.05; maan op 4.30. onder 21,25 NJVÏ.^ O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRII,X'S SLOT OP de jaarvergadering van de Prot Chr Werkgemeenschap in de P.v.d.A., die in Mei te Rotterdam ge houden is, hield dr. Rozemond een referaat over het Herderlijk Schrijven van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk. In het Jum-nummer van „Door braak" vinden we van dat referaat een samenvatting. Ons troffen daarin de volgende pas sages: „Achteloos gehanteerd tegen de con fessionele partijen door de Partij van de Arbeid zou dit Herderlijk Schrijven echter een tweesnijdend zwaard worden." „Het Herderlijk Schrijven tou zich nl, met minstens eveti grote scherpte richten tot de P. v. d. A„ als het zich nu manend richt tot christelijke par tijen, wanneer kan worden waarge maakt, dat onze partij, ondanks haar beginselprogram en haar werkgemeen schappen, in wezen een neutrale par tij was." „De kerk ziet hot immers als haar opdracht zowel de ban der neutraliteit en de onverschilligheid, als de afgren zingen der christelijkheid te door breken. En in dit verband moet mij van het hart. dat „Trouw" op dit zeer belangrijke punt. het Herderlijk Schreven n.'i-.i geest en bedoeling, maar zelts naar de letter heeft mis verstaan." „~.U zouden het op prijs stellen In- Yf dien dr. Rozemond ons iets uit voeriger zou willen uiteenzetten, waar en in welk opzicht wij het Herderlijk Schrijven niet begrepen hebben. Want naar ons gevoelen hebben wij wel degelijk naar voren gebracht, dat het Herderlijk Schrijven zowel tegen het „isolement" der christelijke par tijen als tegen het gevaar van „neu tralisme" bij een algemene partij waarschuwt. Maar wij hebben er aan toegevoegd, dat de Synode over de aard van het verband, over de materiele betrek king, die er moet zijn tussen het be lijden en het politieke gedrag, niets Zegt De Synode zegt alleen maar, dat er een „willen" moet zijn om dat ver bind te leggen. Dat noemden wi) een lege huls. Want wat Is de strekking van de waarschuwing tegen neutraliteit als mm niet tegelijkertijd positief wordt en zegt hoe en naar welke normen het gedrag moet worden bepaald! Het is uiteraard van veel belang dit te weten, ook hierom wijl daar door zakelijk gedemonstreerd kan warden wat dan precies het verschil is tussen een christelijke partij en een niet-neutrale algemene partij U hebben er de nadruk op gelegd, W dat het Herderlijk Schrijven wel de mogelijkheid tot het lidmaatschap van een christelijke partij voor de Christen openlaat, maar dat de syno dale voorkeur uitgaat naar het lid maatschap van de „algemene" partij. Dat wordt bevestigd door dr. Roze mond. Hij zegt niet dat het Herderlijk Schrijven een tweesnijdend zwaard i s Hij zagt, dat het er een worde r kan. Dat zou het worden als waarge maakt werd, dat de P. v. d. A. in we zen een neutrale partij was. Blijkbaar ging de Synode daar niet van uit. Maar dan klemt des te meer dg vraag, hoe het dan met die neutraliteit zii en met de positieve gedachtenwereld, die van die neutraliteit het alterna tief is. De rede over „De wel vaart der wereld als ge- 1 meenschappeiijke verant- woordelijkheid", die H.M. de Koningin vanmiddag in een, bijeenkomst in de Pieters kerk te Leiden uitspreekt voor een 1200-tal jongeren, 1 zal in een uitzending van de I samenwerkende omroepver- i enigingen vanmiddag van 15.3016.45 uur worden uit gezonden over de zender Hilversum 2 (298 meter). 1 Zie verder pagina 5. I ENSLOTTE willen wij de opmer- 1 king maken een opmerking die overigens dr. Rozemond niet betreft dat wij in het overzicht van de Jaarvergadering een vetgedrukte zin snede vonden, die blijkbaar weergeef) wat mr. J. P. Hogerzeil daar heefl gezegd: De mensen van de doorbraak kunnen niet staan Sn de confessionele partij, die de Bijbel ontroofde aan de gemeente om naast en tegenover de Kerk (televisie-debat) het Woord Gods in de politiek te verkondigen. Als men ons toch een antwoord zou willen geven, zouden wij meteen gaar ne vernemen hoe deze krasse zinsnede zich verdraagt met het Herderlijk Schrijven, dat toch ook over de keuze voor een christelijke partij sprak als van een somtijds „begrijpelijke en noodzakelijke geloofsbeslissing". Wy geloven niet dat de christelijke partijen aan de Kerk de Bijbel ont roofd hebben. Trouwens, wat voor een Kerk zou dat zijn, die zich door een partij de Bijbel liet ontroven Als de Kerk de Bijbel kwijt is, ligt dat niet aan een politieke partij, maar dan ligt dat aan de Kerk zelf. Tegen de 37-jarige pensionhouder A.W.C. uit 's-Gravenhage heeft de pro cureur-generaal bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage gistermorgen een gevan genisstraf van zes maanden met aftrek van voorarrest gercquircerd omdat hij begin Maart van dit jaar op heterdaad betrapt was als croupier en leider van een hazardspel. De procureur-generaal zcide in zijn re quisitoir o.m. dat O., die reeds enige malen voor hetzelfde delict is \eroor- deeld. uit een onbehoorlijke baan be hoorlijke inkomsten wil verwerven. O. is hardnekkig, verbeten speler, die uitein delijk toch aan het kortste eind zal trek ken omdat de straf/en steeds hoger wor den. Dit spel met de justitie, aldus de procureur-generaal, zal hij verliezen. Op enige adressen in Dan Haag leidde O. de afgelopen winter een middag per week een hazardspel, "waaraan steeds dezelfde, meestal oudere, spelers deel namen. De rechtbank had O. veroor deeld tot zes maanden met bevel tot on middellijke gevangenneming. Het Hof zal op 29 Juni wijzen. ï.s. arrest KANSELIER ADENAUER van West-Duitsland zal de uitnodiging om naar Moskou te komen niet aannemen, tenzij de Russen tevoren beloven dat zy de Duitse krijgsgevangenen die zij nog steeds vasthouden, zullen vrijlaten. Dit heeft Adenauer gisteravond in New York meegedeeld aan de ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland en Frankrijk, zo wordt in diplomatieke kringen vernomen Adenauer heeft gisteren de ministers Dulles, MacMillan en Pinay ontmoet tijdens een lunch in het Waldorf Astoria hotel in New York. De Duitse bondskanselier zou drie voorwaarden willen verbinden aan zijn reis naar Moskou: 1. Negen duizend Duitse krijgsgevangenen zouden moeten worden vrijgelaten. Dit zou tijdens zijn bezoek moeten worden bekend gemaakt. 2. West-Duitsland is niet bereid de communistische regering van Oost-Duitsland te erkennen. 3. West-Duitsland is eveneens niet bereid de Oder-Neisse-linie te te aanvaarden als de Oostelijke grens van - het toekomstige Duitsland. het afsluiten van een definitief vredes verdrag. Het berzier.e plan wordt nog voor bereid en zal aangeboden worden aan elke conferentie 'over Duitsland, die zou voortkomen uit de aanstaande Ge- neefse conferentie. De bneenkomst van Eisenhower, van de Westelijke Grote Drie zijn het Soelgamn. Faure en Eden <n Genève De ministers van Buitenlandse Zaken eens over alle procedures voor de op handen zijnde conferentie met Rusland, die op 18 Juli in Genève begint, heeft een Britse woordvoerder meegedeeld. Volgende week zal in San Francisco de zaak worden opgenomen me! de Russi sche minister van Buitenlandse Zaken. Molotow. De Westelijke Grote Drie en West- Duitsland zijn overeengekomen het zo genaamde „plan-Eden""' voor de her eniging van Duitsland te herzien, heb ben goed ingelichte diplomaten mee gedeeld. Er zullen verscheidene nieuwe voor stellen, die r.ïet bekendgemaakt wer den, in het pian worden opgenomen. In het pian worden vrije verkiezin gen in geheel Duitsland voorgesteld a!f de eerste stap naar de vorming van een regering voor geheel Duitsland en (Van onze parlementaire rédacteur) DE Tweede Kamer heeft gistermiddag de eerste termijn van de debatten over het wetsvoorstel tot aanvulling van de Zondags wet afgesloten. Volgende week Dinsdag zullen de artikelsgewijze behandeling en de ingediende amendementen aan de orde komen en zal de eindstemming plaatsvinden. Naar het zich laat aanzien zullen de beraadslagingen tussen de Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken, prof. Beel, de volgende resultaten opleveren: 1. Het Zondagsverbod met betrekking tot geruchten het houden van optochten wordt, na aanvaarding van de amendementen-Zaanen en Bruins Slot (resp. K.V.P. en A.R.), niet van toepassing op bestaande tradities en gebruiken die in het volksleven zijn ge-' worteld en niet als openbare vermakelijkheden zijn te beschouwen en op uitingen met een godsdienstig karakter De bestaande tradities en godsdienstige gebruiken zullen tot twee jaar na inwerkingtreding van de wet door de colleges van Ged. Staten worden aangewezen. 2. Door de aanvaarding van een gewijzigd amendement-Bruins Slot (A.R.) krijgen de colleges van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid geen ontheffing te verlenen op het verbod Zondags gerucht te maken, dat op meer dan 200 meter afstand hoorbaar is en Zondags voor 13 uur openbare vermakelijkheden te houden, in gemeenten waar zo'n ontheffing in strijd komt met wat overwegend de bevolking in godsdienstig opzicht beweegt. Deze bevoegdheid berust in de huidige "wet bij de burgemeester. Ged. Staten zullen de colleges van Burgemeester en Wethouders horen over deze beide punten. De minister van Binnenlandse Zaken rucht en het houden van optochten en verdedigde een wetsontwerp, waarin hij bijeenkomsten in de open lucht in begin- de Zondagswet in de eerste plaats wilde 1 sel niet van toepassing werd verklaard aanvullen met een bepaling, waarbij het i op in het volksleven gewortelde tradities Zondagsverbod voor het maken van ge- i en gebruiken, voorzovei deze niet tot de zai met? van een „intieme bespreking' rebben. De conferentie zai niet zo be- :i ek kei ijk beperkt van omvang zijn ais bijvoorbeeld de conferenties van Jalta en Potsdam zijn geweest. Dit is gisteren wel heel duidelijk ge worden, toen het bericht kwam, dat de Amerikaanse delegatie alleen ongeveer 250 personen zal lellen en 50 kantoor- vertrekken nodg zal hebben. De Sowjet-delegatïe heeft het gehele aan de stad Genève toebehorende hotel iVletropoie, dat 170 kamers telt, afge huurd. .Mkar het: (c, nog-ntet-'zeker, öf de- Russen daarmee wel zullen toe komen. Ean soortgelijke voorwaarde als Adenauer voor zijn bezoek aan Mos kou stelt, heeft Japan tegenover Rus land kenbaar gemaakl. Het Japanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft een verklaring uit gegeven. waarin de tegering-Hatojama in ongewoon krachtige bewoordingen de oprechtheid van de Russische wens voor „normale betrekkingen met Ja- pan" in twijfel trekt. In de verklaring wordt gezegd, dat Japan de „onmid dellijke en onvoorwaardelijke" vrij lating van alle z.ich nog in Rusland be vindende Japanners beschouwt als een ..eerste gebiedende eis" om de vrede tussen de twee landen tot stand te brengen. In de tweede bijeenkomst van de Japans-Russische vredesbesprekingen, die Dinsdag jl. in Londen werd gehou den, had de Russische ambassadeur Jacob Malik het Japanse vei-zoek om onmiddellijke terugkeer van alle Ja panse onderdanen ais onbelangrijk be stempeld. Volgens Moskou bevinden zich niet meer dan 1047 Japanse „oorlogsmisdadigers" in Rusland. Maar Japan kent de namen van 1452 Japan ners. die op 1 Mei jl. in Rusland in leven waren, en bezit een lijst met nog 11.190 namen van personen wier lot onbekend is maar van wie vermoed word!, dat zij in leven zijn. Ter gelegenheid ran het congres ian de federatie i an Oranjeverenigingen in Srderland, is een aantal congres- sisten door H.M. de Koningin op paleis Soiatdijk ontvangen. Men heeft H.M. vele bloemen en andere geschenken aangeboden. De Rotterdamse leden van de vak groep haven- en aanverwante bedryven vap de Centrale Bond van werknemers in liet Transportbedrijf hebben in gister- raiddag en -avond te Rotterdam gehou den vergaderingen besloten hethoofd bestuur te machtigen de reeds op 1 Juni jl. geëindigde Collectieve Arbeids Over eenkomst vandaag op te zeggen. Dit wil zeggen, dat deze met de Scheepvaart vereniging Zuid gesloten C.A.O. op 18 September a.s. afloopt. De havenarbeiders te Rotterdam, aan gesloten bij de Centrale Bond, hebben dus hetzelfde standpunt ingenomen als de bondsleden te Amsterdam, die giste ren (zoals we m een deel van onze edi ties reeds berichtten) eenzelfde besluit namen. Gemachtigd door de Amsterdamse leden van de vakgroep haven van de Centrale Bond van Werknemers in het Ti ansportbedryf had het bootctoestuur van deze organisatie nl. gisteren een schrijven doen uitgaan aan de Scheep vaartvereniging ..Noord" te Amsterdam, waarin is medegedeeld, dat deze werk nemersorganisatie heeft bestoten de col lectieve arbeidsovereenkomst voor ha venarbeiders op te zeggen. Eenzelfde standpunt ten aanzien van Amsterdam is ingenomen door de con fessionele werknemersorganisaties, al dus deelde de heer Laan jr.. algemeen secretaris van de Centrale Bond. mede. daaraan uitdrukkelijk toevoegend, dat in de ledenvergadering de hoop is uitge sproken. dat het alsnog mogelijk zal blijken de .komende drie maanden met de werkgevers tot. overeenstgniininJU te komen. Aanleiding tot de opzegging'm Amsterdam was wel de onvoldoende op trekking van de Amsterdamse lonen aan OP de omslag van een van de meest respectabele Nederlandse weten- ;chappelijke tijdschrif.en kwam een idvertentie voor. die betrekking hac op brandkasten. Als volgt: „Mijn Schildt ende Betrouwen Het schild van onze voorouders biedt tegenwoordig geen bescherming meer Ook vele brandkasten geven slechts een illusie van veiligheid". En dan volgt de aankondiging van een bepaald merk. dat dan natuurlijk zeer voortreffelijk is. Deze advertentie is even smakeloos als profaan. Men mag ons volkslied en zekei niet het schone zesde vers daarvan, dak een gebed is, op deze wijze misbruiken. (Van onze Haagse redacteur). De minister van Economische Zaken prof. Zijlstra en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer Suur- hoff hebben gisteren aan een delegatie van de Stichting van de Arbeid inlich tingen verstrekt over de voorgenomen compensatie van de komende algemene huurverhoging van 5 pet. Deze compen satie zal, zoals bekend, bestaan uit ver laging van de omzetbelasting op textiel en suiker. Hoewel de bijeenkomst van informatieve aard was en niet het ka- - rakter had van een discussie 'tussen regering en Stichting van de Arbeid 'wer den van de zijde' van de delegatie' nog enige nadere vragen gesteld. De K.V.T.-fractie van de gemeente raad te 's-Gravenhage heeft mr. H. Schürmann, voorzïter van deze frac tie, candidaat gesteld voor de functie van wethouder van Financiën. Zoals bekend is heeft de heer Th, ML Dresmé indertijd besloten deze wet houdersfunctie in Juli neer te leggen. De heer Dresmé blijft wel raadslid. De industriële productie ïri 'de VérTSta" ten heeft-in'Mei een. nieuw"'record "ge vestigd. Het indexcijfer-van de Federal Reserve Board (basis: gemiddelde l$47/,j9 100) kwam hierdoor op 138. Dit was de Rotterdamse, het blijven ontbreken 1 punt hoger dan het vorige record, dat van een waarborg om na.een bepaalde twee jaar geleden werd gevestigd- diensttijd in de jioogste loongroep der samenwerkende havenbedrijven (hierin zijn verenigd de vroegere zgn. losse ha venarbeiders) te komen: het niet con creet oplossen van het zo urgente vraag stuk van de ziektewetuitkering en wat daarmee samenhangt en het niet bereid zijn van werkgeverszijde concreet mee te werken aan het terugbrengen van de arbeidstijd, aldus de Centrale Bond. Radio-Peking heeft bekendgemaakt, dat vijf geallieerde militairen, drie Amerikanen eu twee Belgen, die na hun krijgsgevangenschap in communistfsche kampen er de voorkeur aan hadden ge geven in China te blijven, op eigen ver zoek toestemming hebben gekregen Chi na te verlaten. Het Japanse ministerie van buitenland- gers in Rusland, terwijl Japan de na- se zaken heeft een verklaring gepubli ceerd. waarin de regering in ongewoon krachtige bewoordingen de oprechtheid van de Russische wens om tot normale betrekkingen met Japan te komen in twijfel trekt. Hierin wordt o.m. gezegd, dat Japan de „onmiddellijke en onvoorwaardelij ke" vrijlating van aile zich nog in Rus land bevindende Japanners beschouwt als een „eerste gebiedende eis", om de vrede tussen de twee landen tot stand te brengen. Op de tweede bijeenkomst van de Japans-Russische vredesbespre kingen, die Dinsdag jl. in Londen plaats vond, had de Russische ambassadeur Jacob Malik Japans verzoek om een on middellijke repatriëring van alle Japan se onderdanen als onbelangrijk bestem peld. Volgens Moskou bevinden zich niet meer dan 1047 Japanse oorlogsmisdadi- men kent van 1452 Japanners, die op 1 Mei in Rusland in leven waren en een lijst bezit met nog 11.190 namen van die genen. wier lot onbekend is, maar waar van men vermoed, dat zij in leven zijn Rusland had volgens Japan ongeveer 575.000 Japanners naar werkkampen ge sleept na de tweede wereldoorlog. Hier van zijn er echter 472.139 gerepatrieerd, terwijl de Testerenden vermoedelijk ge storven zijn. CU.P.) De Sowjet-ambassadeur in Noord-Ko- rea, Soezdalef, is door het presidium van de Opperste Sowjet van zijn functie ontheven en vervangen door Wassili Iwa- now, aldus meldt radio-Moskou. Soezda lef zal een andere functie krijgen, ai-'us j dit bericht. openbare vermakelijkheden moeten wor den gerekend, zoals de Zondagswet deze bepaalt. Gedeputeerden zouden volgens dit wetsvoorstel uitmaken welke tradities en gebruiken in het volksleven geworteld zijn. De heer Bruins Slot (AR) verdedigde een aanvulling hierop, waarbij hij voor stelde het gezamenlijk ten gehore brengen van liederen en teksten met een godsdien stige inhoud, evenmin onder het Zondags verbod van het maken van gerucht en het houden van optochten of openbare bijeenkomsten te laten vallen. De KVP-woordvoerder, de heer Maenen stelde de zaak in een door hem ingediend amendement ruimer. Ook op solo-zang zou het verbod niet van toepassing mogen worden verklaard. De heer Krol (CH) had een amende ment ingediend, dat beoogde de aanwij zing door Gedeputeerde Staten van be staande tradities en gebruiken onder goedkeuring van de Kroon te doen ge schieden. De heer Stufkens (Arb.) kwam als laat ste met een amendement voor de dag, ■waarmee hij ook „uitingen van volkscul tuur" buiten de werking van het verbod wilde brengen. Zie verder pagina 3 PRESIDENT PERÓN van-Argentinië heeft gisteren in een radio rede verklaard, dat het godsdienstvraagstuk in het land moet worden opgelost door een volksstemming. De president verklaarde een rooms-katholiek te zijn en niet gekant tegen de godsdienst. Hij adviseerde de rooms-katholieken een volksstemming af te wachten over zijn voorstel om de kerk van de staat te scheiden. „Domme mensen hebben deze beslissing niet willen afwachten. Wy beschuldigen hen er van niet geweten te hebben hoe hun plicht als Argentijn te vervullen." Perón herhaalde dat de opstand voorbij is en dat Argentinië in staat van beleg verkeert. Hoewel Perón zei, dat de opstand is onderdrukt, schijnt het verzet buiten de hoofdstad nog in volle gang te zijn. Rosario, een stad met een half miliioen inwoners zou nog Ln handen van de rebellen zijn. Personeel van de marine- luchtvaartdienst. dat naar Uruguay is uitgeweken, zegt dat in het gehele land 'and gevlucht zijn. krachtige groepen tegen Perón ageren. Perón heeft de communisten de schuid van de brandr-t.chting gegeven. Kort nadat Perón gesprokén had, heeft de regering van Uruguay mee gedeeld bereid te zijn de vliegtuigen en wapens terug te zenden an Perón's officieren, die Donderdagavond naar dat Donderdag is de heer A. Koerts mei ironw en kinderen uit Amerika mergekoiuen om vandaag de 1000-tans driemasthark Pieter A. Koerts" (die vroeger de imam ,JSeute Deern" droeg) over te dragen aan de gemeente naar Amerika emigreerde. Delfzijl. De heer Koerts schonk dit prachtige schip, dat nu ingericht is als jeugdherberg, aan Delfzijl om de naam te eren van zijn vader, Pieter Albert Koerts, die in Delfzijl werd geboren en in 1906 mei zijn gezin In een onderhoud mei een corres pondent van het Franse blad „Francs Soii" heeft Perón gezegd, dat som mige r.k. geestelijken van de kansel de burgeroorlog hadden gepredikt. Volgens de president zou de Kerk bij een volks stemming overigens niet veel kans ma ken te winnen. De Argentijnse radio heeft bekend gemaakt, dat admiraal Luis J. Corner js beëdigd ais nieuwe minister van Marine. Hij is de opvolgei van schout bij-nacht Anibal Olivieri, die volgens berichten uit Buenos Aires Donderdag na het begin van de opstand is ver dwenen. Perón heeft de marine ver antwoordelijk gesteld voor de opstand. Tot het ogenblik waarop Perón sprak waren er sedert 15 uur geen directe verbindingen met Buenos Aires. Er was een scherpe censuur op alle in komende en uitgaande telegrammen ingesteld. De telefoonverbindingen van Buenos Aires met de buitenwereld wa ren afgesneden. Volgens berichten, die Santiago (Paraguay) bereikten, zouden er "in Buenos Aires 200 mensen gedood zi;n, 95 ernstig en ongeveer 800 licht ge wond. Donderdagavond stonden er volgens deze berichten zeven katholieke kerken in brand. Men neemt aan, dat de kerken niet door bombardementen in brand geraakt zijn, maar door Perónislische elementen in brand gestoken zijn, evenals de residentie van kardinaal Copello, de primaat van Argentinië. Naar vernomen wordt heeft Indonesië Ceylon verzocht mee te helpen kapitein Raymond Westerling, de e::-ie;der van het rebellenleger in Indonesië, wanneer hij op weg zou zijn naai de Ir-'onesische Republiek, tegen te houden. Van betrouwbare zijde wordt verno men, da: dr Indonesische zaakgelastigde de reger--- van Ceylon heeft gewaar schuwd. da: Westeriing op weg wil gaan naar de Molukken om wederom de lei ding van de rebellen up zich te nemen en heeft verzucht h"m te weigeren in de naven ;oc te 'aten wannnc: hij Colombo zou bei eiker.. Ceylon zou net vei zoek :r, welwillende verwegwiü hebben genumen. De Verenigde Partij de oppositiepar tij in Zuid-Afrika. heeft dr. Bernard Friedman, die als een harer beste rede naars wordt beschouwd, uit haai- parle- mentsfractie gestoten. De reden van dit oesluit is, dat dr Friedman zich opcmiik had gedistanci- eerd van ccn verklara.g van de partij leider Strauss, dat Je paitij zich in dit stadium niet kon binden aan een luczeg- ging, dat zij de geKïe.,tde kiezen, weer tot de gemeenschappelijke kieslijsten zou toelaten, indien zij wer aan de macht zou komen. Dr. Friedman wen„t. dat de partij zich nu onmiddellijk verplicht om de maatregelen van de nationalistische 're- gering-Strijdom, die beogen de gekleur de kiezers van de gemeenschappelijk» lijsten af te voeren, ongedaan te maken zodra zij aan de regering zo" *-vnea»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1