Adenauer bemoedigd in Duitsland terug Perón laat priesters uit de gevangenis Indonesië benaderd door „bevriende naties" H.M. de Koningin sprak met jongeren in Leiden Confessionele organisaties zegden CAO's haven op 22 Personen verdronken Oude man te Rotterdam gedood door werkloze zeeman „Westerse eenheid versterkt" Ministersgesprck in Genève uitgesteld Hoa Hao leed grote verliezen Zonsverduistering Stappen inzake Ned. arrestanten Bespoediging proces JungscMaeger? Om een bedrag van f 1,50 Dader legde volledige bekentenis af MAANDAG 20 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3104 Weerbericht Twee Nederlandse bussen in brand le Osnabriick Reeds 400 doden door cholera in India NA KONINKLIJKE REDE: Val van Perón aanstaande? ZAL OOK AMERIKAANS VERDEDIGER NIET WORDEN TOEGELATEN Lugubere voruLl Vredesresolutie van Molotow? 4LLE R.K. geestelijken, die in Argentinië in hechtenis waren ge nomen, zijn door de regering vrijgelaten. Enkelen van hen zaten reeds sinds Mei in de gevangenis. Hun vrijlating is door de R.K. autoriteiten bekendgemaakt. De Argentijnse staatsradio heeft gisteren herhaaldelijk meege deeld, dat personen, die kerkdiensten wensten hij te wonen, niet zouden worden lastig gevallen. De radio deed namens de regering een beroep op de priesters geen preken te houden die de strekking hadden de rooms-katholïeken op te ruien. Twee van de drie voornaamste leiders van de opstand zijn ge arresteerd en een derde heeft zich van het leven beroofd. Gearres teerd werden Anibal Olivieri, die bij het uitbreken van de opstand minister van Marine was, en schout-bij-nacht Samuel Toranzo van het korps mariniers. Vice-admiraal Benjamin Garciulo sloeg de hand aan zichzelf in zijn bureau op het ministerie van Marine, nadat gebleken was dat de opstand teger. Perón was mislukt. De Indonesische premier Ali Sastroamidjojo heeft meegedeeld, dat verscheidene bevriende naties Indonesië op verzoek van Neder land hebben benaderd inzake de gevangenhouding van 23 Neder landers en hun onmenselijke be handeling door de Indonesische politie. De premier noemde deze naties niet. doch verklaarde, dat het standpunt van Indonesië in deze brandende kwestie duidelijk is gemaakt. Hij verwees naar de mededeling der Indonesische re gering, dat een witboek gepubli ceerd zal worden over de beweer de „subversieve activiteit" van Nederlanders in Indonesië. Landingsvaartuig sloeg om bij Normandische kust Plotseling aanrollende hoge gol ven hebben Zaterdag op slechts 250 meter van de Normandische kust een klein, verbouwd lan dingsvaartuig overspoeld, waar door 22 Franse toeristen, onder wfe vier kinderen, om het leven De motor van hgt vaartuig was een half uur na het vertrek afge slagen, waardoor het vaartuig aan de grond liep Aanvankelijk wa ren de toeristen zich van geen ge vaar bewust, zodat de meesten zelfs weigerden zwemgordels om te doen. Zij schertsten en namen foto's, menende dat hun vaartuig weer vlot zou komen wanneer de vloed op kwam. Maar een hoge golf deed het gestrande vaartuig plotseling omslaan. Al tweemaal De lieren Drees en Mansholt tien jaar minister Door de mand Rotterdam-: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 <4 IJ> Postbus 1112 Post gis o No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11S70O 's.Gravenhage: Hliygetu-plein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111862 Adm, Tel. 214402 Klaehtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks k___ Directie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAN HOLTEN 7wum> 1 «V Weersverwachting; geldig tot Dinsdagavond: MINDER WIND Veel bewolking met hier en daar enige regen, maar ooit opklaringen. Aanvankelijk matige ei» langs dc Waddenkust nog vrij krachtige westelijke wind, later afnemende en veranderlijke wind. Van nacht iels koeler, morgen overdag dezelfde of iets hogere temperaturen. 21 Juni: ?or» op 4 21, onder 2106; maan op 549. onder 2209 - Hoofdredacteur: Dr. -J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Kanselier Adenauer ran Wesl-Duils- land heef' gisteren vijf uur lang gespro ken met ua Britse premier Eden. Na af loop gaven de twee staalsiieden een ver klaring uit waarin gezegd wordl dat zij voortdurend in contact zullen blijven staan. De bespreking werd gehouden op Chequers, het landhuis van de Britse premier. Adenauer was in Londen gearriveerd op de thuisnis uit New York. waar hij een ontmoeting heeft gehad met Dulles, MacMillsn en Pinay. de ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika. Enge land en Frankrijk. De bondskanselier is inmiddels in Bonn aangekomen. Op een parkeerplaats te Teeklenburg nabij Osnabiuck (Duitsland! zip Zater dagmiddag door onbekende oorzaak twee Nederlandse autobussen in brand gevlo gen en volledig uitgebiand Er vielen geen slachtoffers De schade wordt ge raamd op ongeveer 150.000 mark De inzittenden van een Duitse autobus, die op een parkeerplaats aankwam, be merkten plotseling dat uit een gepar keerde bus lookwolken opstegen. Koit daarop sloegen de vlammen naar buiten. Ook een tweede bus. die naast de bran dende autobus stond geparkeerd, vatte daarop vlam. Een Nederlander, die in ee.i derde daarnaast gepaikeerde autobus zat te slapen, kon op tijd worden gewekt, en slaagde er zelfs in om deze derde bus snel van de gevaarlijk plaats weg te rijden. In totaal moesten voor de vlammen van de twee brandende autobussen nog negen andere gcparneerde bussen in vei ligheid worden gebracht Naar de oorzaak van de brand woidt een ondei- zoek ingesteld. Meer dan 200 soldaten van de Hoa Hao-secte zijn de vorige week Donder dag tijdens een verwoed gevecht in het uiterste Westen van Vietnam gedood. In het vertraagde bericht van het slag veld, dat 120 km. ten Westen van Sai gon ligt, deelde het Zuidvictnamese nieuwsagentschap mee. dat de Hoa Hao de verliezen leed tijdens een gevecht m de driehoek Not-Omon-Thanh Loi. De leiding van de Hoa Hao-troepen, die aan het gevecht deelnamen, berustte bij generaal Bacut. Nationalistische versterkingen stro men de onderhavige sector binnen om Bacut de genadeslag toe te brengen Een tweede generaal van de Hoa Hao, Tran Van Soai, en de afgezette stafchef van het leger generaal Nguyen Van Hinh zijn na de nederlagen, die aan de rebellen zijn toegebracht, naar Cambodja gevlucht. Uit officiële bion werd later verno men. dat Eden en Adenauer de kwestie nebben besproken of West-Dmt.Mand ver tegenwoordigd moet zijn bij de confe- icntie der Giole Vier m Genève. Ge bleken is. dat Adenauer niet bereid was uaarnemeis te zenden als dit zou be tekenen dal aan de communistische regering van Oost-Duitsland gelijke faci liteiten zouden worden verleend. Het is nog niet bekend of Eden en Adpnauer op dit punt tot een definitief besluit z.ijn gekomen. Voor ziin vertrek uit New York zei Adenauer dat hij zeer bemoedigd naar l/ijn land terugkeerde, omdat de eenheid jvan hel Westen in een atmosfeer van wederkerig verti ouwen verder was ver stel kt. In een radio-televisie-intervïew ver klaarde Adenauer dat de ..lest" die zal beslissen over de vraag of Oost en West tot overeenstemming kunnen komen, hierin zal beBfaan of de Bussen „bereid rijn aan hel volk van de Oostelijke zone van Duitsland zijn vrijheid tarug te ge ven. aangezien meer dan 90 pet. van de bevolking die vrijheid lerugwenst". De bijeenkomst van Eisenhower, Boel- ganin, Faure en Eden. die op 13 Juli in Genève begint, zal in afwijking van de oorspronkelijke plannen niei onmiddellijk worden gevolgd door een samenkomst van de vier ministers van Buitenlandse Zaken voor de uitwerking der bereikte resultaten. Dit is verklaard in kringen die belast zijn met de voorbereiding van de conferentie der regeringshoofden. Bij het vooroverleg in Londen en New York zouden de Westelijke mogendheden het er over eens zijn geworden dat het beter is tussen de bijeenkomst van de regeringshoofden en die van de ministers enige weken te laten verlopen. De ministers Dulles, Molotow, Mac- Millan en Pmay zouden, volgens dit nieuwe plan, ook weer in Genève bijeen komen, maar op zijn vroegst eind Augus tus, dus na de internationale conferentie over dc vreedzame toepassing van atoom energie. De geleerden, die in het dorp Hin- gurkgoda, op Ceylon, waarnemingen wilden doen bij de zonsverduistering volgens de beiekeningen zou de ver duistering vier minuten op deze plaats zichtbaar zijn zagen zich voor een mislukking geplaatst, daar de hemel een minuut voor het begin der ver duistering zodanig met wolken werd bedek, dat totaal niets van het gebeu ren te zien was. In Bangkok was de verduistering to taal. De lucht was helder en alles was duidelijk te zien. De lantaarns in de itad werden ontstoken. In Manilla en een brede strook (300 km) van de Philippijnse archipel, was het gedurende enkele minuien zo duis ter, dat men de sterren (12.18 plaatse lijke tijd) kon zien. Een weldadige koel te viel over de hete stad. Duizenden hadden zich op daken en terrassen op gesteld. om het schouwspel ie zien. Kort voor het verschijnen van de zon van achter de maan kon men een kring van lichtende stippen rond de maan zien, een optisch bedrog, veroorzaakt door de bergen op de maan. Te Calcutta in India zijn al ongeveer 400 personen overleden ten gevolge van een cholera-epidemxe. Het ziet er nog niet naar uit, dat de toestand zal ver beteren. Dagelijks komen er 150 nieuwe gevallen bij, terwijl de ziekenhuizen reeds overvol zijn. (Van onze correspondent). Toen koningin Juliana Zaterdag middag in de Pieterskerk haar rede over de „Welvaart der wereld als ge- menschappelijke verantwoordelijkheid" (die wij Zaterdag reeds publiceerden) had uitgesproken, speelde Leo Mens een de met palmen en bloemen versierde kerk. Prins Bernhard en prinse» Bea trix vergezelden haar. Bi] de ingang werden de hoge gasten vei welkome! door de burgemeester van Leiden, jhr. mr. Van Kinschot, waarna de pre-i- dent van de Ned. itudenteniaad, jhr. Boreel, de voorzitter van ae Ned. koraalfanlasie over gezang 121: „GodJeugdgemeen.-chap. d.->. Hteenbeek. de roep ons, broeders, lot de daad." En 1 daarmee plaatste hij dit koninklijke woord in het juiste kader. Om half vier betrad de Koningin Meer dan 800 personen, die gearres- teerd waren in het ministerie van Ma rine, het hoofdkwartier der rebellen, zijn in getraliede politicwagens naar de staatsgevangenis gebracht. De radicale party. de enige oppositie in de kamer van afgevaardigden, deel de mee, dat dr, Arturo Frondizï. pre sident van de partij, en alle andere vooraanstaande partijleiders zijn gear resteerd, alhoewel de partij niets met de opstand had uit te staan. De regering van Urugav heeft toe gestaan dat journalisten een vrij onder houd hadden met enkelen van de 120 Argentijnse officieren en manschappen van de Marine, die Donderdagnacht naar Urugay vluchtten. De Argentijnse rebellen veiklaarden. dat bepaalde eenheden van het leger hadden toegezegd de marine bij de op stand te zullen steunen, maar terug gekrabbeld waren. Hoewel alle berichten uit Buenos Aires zelf spreken van een ondeidruk king van de opstand, komen uit Monte video berichten binnen, dat de veizets- beweging nog actief zou zijn. President Perón is. naar thans bii]kt. ternauwernood aan de dood ontsnapt, doordat hij Donderdag, kort voordat ae opstand begon, zijn rose paleis had ver laten. Toen het sein voor de opstand gegeven was, beschoten opstandelingen vanaf het dak van het nabijgelegen mi nisterie van Marine de werkkamer van de.president op de hoogste verdieping van het gebouw. Een van de kogels ging zelfs door de stoel van Peron, ter wijl ook het bureau met kogels werd doorzeefd De Ned. B.K. Bond van Transport- arbeiders „Si. Bonifacius" en de Cnr. Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland hebben Zaterdag met een opzegter mijn van drie maanden de couec- iieve arbeidsovereenkomsten van deze organisaties en de Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf met de scheepvaartverenigingen „Zuid en „Noord" opgezegd. De beide eontessionele organisaties hadden op 25 Februari een aantal wij zigingsvoorstellen ingediend, deze, zun in negen conferenties met dc oeicte werkgeversorganisaties behandeld. Oyer •sommige punten is overeenstemming bereikt, doch over andere zaken bleek men het niet eens te kunnen worden. Dit betreft met name de door de orga nisaties gestelde eisen met betrekking tot de ionen, de werktijden, de uitke ring bij ziekte en ongevallen en de promotie naar een hogere loonklasse Inzake de lonen was door de bonden gevraagd om het reeie loon als mini mum in de loonregeling op te nemen, alsmede een verplaatsingsvergoeding te verstrekken. Voorts was gevraagd «en rusttijd van 12 uur tussen twee op eenvolgende- werktijden. Peron sprak het Argentijnse volk Za terdagavond opnieuw via de radio toe. Hij zeide dat bij de opstand hondeiden mensen werden gedood en duizenden gewond, terwijl niets werd bereikt. De haven van Buenos Aires, die twee dagen gesloten is gewees't. is weer open gesteld. Volgens de New York Times is de val van president Ferón mogelijk een kwes tie van uren. De correspondent van het blad te Buenos Aires. Edward Morrow, verklaar de in een telefoongesprek, dat president Peróns aftreden Zaterdagavond verwacht werd, maar toen niet doorging. Gene raal Franklin Lucero, minister voor het ieger. trad als woordvoerder van de regering op en scheen het bewind te hebben overgenomen, aldus Morrow, die ondanks de censuur op berichten uit Buenos Aires vrijelijk via de telefoon kon spreken. Uit het gesprek met de correspondent maakt het olad op, dat er een militaire raad schijnt te worden samengesteld, welke het bewind zal overnemen. Dit j voorzitter van de centrale kerkerend van de LekGe Hervormde Gemeente, d-. Vessel's en de president-kerkvoogd van de plaatselijke Herv, Gemeente, de heer Stigter. werden voorgesteld. Na het gemeenschappelijk zingen van de canon „Dona nobis pacem" sprak jhr. Boreel een koit welkomst woord, Hij zeide. dat deze middag met alleen een gevoel van dankbaarheid gaf, maar ook van hoop. „Wij zijn tn deze werelc! niet alleen vooi onszelf. Deze bneenkomst is ook geboren uit het groeiende besef, dat de jongeren te kort zouden schieten, als zij zich uitsluitend tot de eigen zaken bepaal den." Spr. dankte koningin Juliana hartelijk voor de bereidheid om haar toespraak te houden. Nadat x-hef gtudentenkorps o.l.v. Jaap Stotijn een tussenspel had doen horen, betrad koningin Juliana de preekstoel. Met het zing» van het lied „Tot de taak van hoofd en han den" werd de nlechtigheid besloten. In de kerk bevonden zich o.a. de mi nister-president. dr. Drees. de minis ters Suurhoff. Mansholt Beel, Beyen, Cals en Kernkamp en talrijke leden van de Eerste en Tweede Kamer en vele andere autoriteiten. Na afloop van de samenkomst bega ven Koningin. Prins en Prinses zich naar het academiegebouw voor een ontvangst. Zij deden dit te voet, zo dat de vele honderden Leirienaars, die zich op het Rapenburg hadden opge steld, niet tevergeefs lange tijd had den gewacht. De vorstelijke personen werden hartelijk toegejuicht. Bij de academie bood de kleindoch ter van de rector-magnificus. de ze ven-jarige Louise Pieters, de Ko ningin een boeket lathyrus aan. In de schaduw van de eeuwenoude beuk bij de ingang van de botanische tuin is de receptie gehouden. H.M. heeft zich o.a. onderhouden met zes tien vertegenwoordigers van de Ncri. Studentenraad en elf representanten van de Ned .T« i-vigemeenschap. Ge sproken v°rverschillende pio enen die de Koningin in liaaT - spvaak had «uw -woerd. H.M. Koningin Juliana op de kansel van de Pieterskerk te Leiden tijdens het uitspreken van haar rede. Tijdens de zestiende zitihig m het proces-Jungschlager hecfi, zoals uitvoerig wen! gemeld, getuige Frnz Baden z'n vroeger tegenover de politie te Djakarta afgelegde verklaringen, dit hij benofcfcoii zou ztm geweest in zg. subversieve acties, ingetrok ken. De foto werd genomen op het ogenhkk dat getuige Baden (voor de tafel/ aan een verhoor werd onderworpen. Geheel links mevrouw Bovman, die haar tn Nederland toevende echtgenoot, mr. Bonman, vervangt ais ver dediger van Jungschhigpr (ach ter geinige Baden k Achter de tafel r. 1 n r.; de officier van Justitie Soenarjo. i echter Maeng- kom en een grijjiar. G. Maengkom, de president van de rechtbank waarvoor Jungschlager te rechtstaat, heelt verklaard, dat waar schijnlijk aan elke Amerikaanse advocaat, die door de Nederlandse regering wordt aangezocht om Jung schlager ot een der andere verdachten te verdedigen, het visum zal worden wachten. Hun onbekendheid met het Indonesische recht en met de taal zou een riot verloop van het proces ver hinderen. De rechter verklaarde het proces tegen Jungschlager, dat reeds vijf maanden aan de gang is, te zullen be spoedigen. Hij versvacht dat het binnen twee maanden geëindigd zal zijn. Naar uit Washington wordt gemeld, verwacht men daar dat de Nederlandse regering de Ver. Staten zal vragen waarom Woensdacj geen Amerikaanse diplomaat aanwezig was bij het proces Jungschlager, Er was wel een Britse diplomaat aanwezig. geweigerd. Het hoi, aldus Maengkom, kwamen. Acht anderen zijn gered, |kan geen geïmporteerde buitenlandse geen verdedigers aanvaarden, zolang er no,, bevoegde advocaten in Indonesië zijn. De buitenlandse advocaten, aldus Maengkom, hebben nooit de eed van trouw aan de Indonesische regering en onz.e rechtsgang afgelegd: derhalve is van hen geen morele garantie te ver- yf"Vs-*'4S!5'7 zou waarschijnlijk worden geleid door generaal Lucero. die in 1947 militair attaché in Washington was en ook Ar gentijns afgevaardigde bij de V.N. is geweest. liet congres heeft, naar nader wordt gemeld. Zondagavond een wetsont werp goedgekeurd, volgens hetwelk generaal Lucero, minister voor het leger, benoemd wordt tot bevelheb ber van leger en politie. Hij zou vandaag een massavergade ring leiden, om „de dag van de vlag" te vieren. Daartoe werd puin van het Meiplein verwijderd. Het Argentijnse volk was tot Zondagavond nog steeds niet ingelicht over de excommunica tie van de regering. In de nacht van Zaterdag op Zondag is de G6-jarige G. van. Straten, gewoond hebbende aan de Parelstraat 31b le Rotterdam op een misdadige wijze om het leven gebracht. Een 24-jarige werkloze zeeman, de stoker G.S. uit Rot terdam heeft hem op een terrein aan de Maashaven neergeslagen kennelijk met de bedoeling het slachtoffer van zijn geld te beroven. De man had slechts een bedrag va.n f 1,59 bij zich, zoals later bleek. De da der werd in de loop van Zondagavond aangehouden. Na een langdurig verhoor legde hij een volledige bekentenis af. Hij zal voor de Officier van Justitie geleid w orden. De werkgevers stonden hier afwij zend tegenover. Ook over_ het verzoek een bovenwettelijke uitkering by ziekte cn ongevallen en doorbetaling der twee wachtdagen werd van werkgeverszij ae geen bevredigende toezegging geuaon. Nadat bij de laatste conferentie dei- organisaties met de werkgevers op 14 j Juni geen o\ ereenstemmtng over deze punten was te bereiken, hebben de or ganisaties de volgende dag aan hun vakgroepsoestuuroers en vertrouwens mannen het geheel der toezeggingen en alwijzigingen voorgelegd en vervolgens op 16 Juni te Amsterdam en op li Juni te Rotterdam met hun leden ver gaderd. Met algemene stemmen werd op ad vies van de hooldbesturen besloten tot opzegging der contracten. Dit betekent de mogelijkheid van een contractloos tijdperk van 18 September af. De orga nisaties hebben echter de wens uitge sproken, dat het in de loop van de eerstvolgende drie maanden alsnog mogelijk zal zijn, overeenstemming te bereiken over de geschilpunten, die tot eon breuk hebben geleid. Zoals gemeld had de Centrale Bond de CAO vorige week al opgezegd. In het kasteel van de Hohen- zollern in Hechmgen (Zuid- Duitsland) zijn vorige weck drie achterkleinkinderen ge doopt van keizer Wilhelm. Een van hen is Alexandra, dc 7 maanden oude dochter van prin ses Cecthe (kleindochter van de krtzer) en Clyde Harris, die binnenhuisarchitect is in Ama rillo (Texas). De twee andere van het kinderen zijn. een tweeling, n.l de tiuee maanden oude Rupert en Antonia, zoon cn dochter van prins en prinses Friedrich van Pruisen. Op de foto zit links prinses Friedrich (vroeger lady Brigicl Gtiinnesi) met haar tweeling, cn naast haar prinses Cectltc met haar dochtertje tijdens de doopplechtigheid in de kapel kasteel. Omstreeks half acht Zondagmorgen ontdekten twee classificeerdets op een stuk open terrein bij de looas van de firma W. H. Muller cn Co„ het lichaam win de oude man. Aan het hoofd ver toonden zich zware vei wondingen, een oalk was over het lijk gelegd Zij waai- schuwden onmiddellijk de politie, die een uitgebreid onderzoek instelde. Het bleek, dat alle zakken, die zich in de kleding van het slachtoffer bevonden, v aren om gekeerd In de omgeving vond men een rode 'zakdoek, waarop bloed zichtbaai nas. Door deze vondst werd dc politie in de mening gesterkt, dat men hier te aoen had met een geweldpleging. Intussen werd aan het poUtie-bureau Sandehngenplem nagegaan welke perso nen er gedurende de verstreken nacht om een of andere leden waren ingeslo ten Men stuitte daarbij oo een per soon. die tijdens do bewuste nacht twee maal was aangehouden terzake van on behoorlijk gedrag Omstreeks half een Zondagmorgen nas een zekeic G. S door een agent van oolitie naar de po litiepost aan de Linker Veerdam in Ka- tcndiecln gebracht. De man had een persoon lastig gevallen die in de Paul Ki ugorsti aat wandelde. Tegen twee uur was S. gekalmeerd en werd 'nij huiswaarts gezonden. Tegen due uur Zondagmoigen meldde zich een persoon, een zekere R., aan dezelfde politiepost. Hij deed een nogal omstan dig verhaal. In Katendrec'nt had bij een lor.geman ontmoet, waarmede hij een eind was opgelopen. Aan dc Rijnhaven- Zmdznde gekomen, gi eep de man hom plotseling vast cn diende hem enige stompen m nel gelaat toe De man had tiling's de vlucht genomen naar de po litiepost. De dienstdoende pohtie-man- neii namen na het aanhoren van dl', verhaal, een taxi en trachtten de aan valler m de omgeving te vinden. Daarin slaagden zii ook en op aanwij zing van de man, die de klacht van mishandeling hau ingediend, hield zij opnieuw G. S. aan. de jongeman, die om twee uur in de nacht was vrijgelaten. Hem werd gevraagd waarom hij weer heme had gemaakt en in het bijzijn van de mishandelde man werd S. duch- Ooggetuigen verklaren, dat allen ge makkelijk naar het strand hadden kunnen waden, als zij slechts enkele seconden eerder in zee waren gespron gen. Op dat ogenblik reikte het water nauwelijks tot het middel van de toeristen. Acht van hen begrepen het gevaar waarin zij verkeerden en spron gen van de boot, vlak voordat huizen hoge golven alle anderen wegspoelden. „Uit de boot, gauw", rieperl zij de anderen toe. Maar het was te laai. Het getij kwam op en de zandbank werd snel overspoeld. Alle slachtoffers behoren tot het per soneel van een fotografische fabriek te Reuil-Malmaison, bij Parijs. Ze waren met hun gezinnen in totaal 30 per sonen 's morgens in Ouistrehatn aan gekomen voor hun jaarlijkse vrije dag op kosten van de fabriek. Nu en dan regende het, maar dat bekoelde het plezier van de toeristen niet. Velen van hen trokken direct, toen ze aan boord van het bootje waren, hun kleren uit en hielden slechts een badpak aan. Enkele seconden voor de ramp hoor de men hen van het strand af zingen. Velen waren bezig foto's te nemen en naar vrienden op het strand te wuiven. tig onder handen genomen. De aange vallen man was niet zo ernstig mishan deld en de dienstdoende commandant besloot daarop S. opnieuw enkele ui-en in het bureau tc houden. R. verzocht cr verder geen werk van te maken en hij vervolgde zijn weg. Later kwam echter vast te staan, dat de politie al tweemaal de dader van de moord in haar nabijheid had gehad. Om half negen mocht S, weer inrukken. Op dal ogenblik was de recherche nog slechts een half uur op de plaats des onheils aan de Maashaven en het duur de nog enige uren voordat men S. tte pakken had. Zijn arresalie bleef even wel niet lang meer uit. In de loop van Zondag hoorde de man, die zich 's nachts tot dc politie had gewend in verband met liet optreden van S., dat er een moord was gebeurd. Op dat ogenblik kon hy zich een ver ward verhaal herinneren, dat S. hem had gedaan. Hij had gesproken over een kerel, waarmede hij had gevochten. S. had een balk gebruikt en dc ander daarmede geslagen. Op aanraden van kennissen begaf de man zich naar het politiebureau en daar deed hij hetv erhaal, dat S. had ver teld. Voor de politie stond het op dat ogenblik vast, dat S. de dader van de moord was. Enkele rechercheurs bega ven zich naar zijn woning en spoedig werd hij aan een verhoor onderworpen. Het was toen omstreeks zes uur Zon dagavond. De hoofdinspecteur P. J. Jan sen, onder wiens leiding het onderzoek werd verricht, deelde mede. voor een vreemde zaak te hebben gestaan. Ge zegd kon worden, dat de dader reeds bekend was, maar nog steeds was men er niet in geslaagd het slachtoffer te identificeren. Een half uur later kwam ook hiervoor de oplossing. Een zoon van de om het leven gebrachte Van S. telefoneerde naar het politiebureau en deed de me dedeling. dat zijn vader sinds Zaterdag avond weg was. Hem werd verzocht naar het bureau te komen. Een confron tatie met het stoflelijk overschot bracht aan het licht, dat men hier inderdaad Op Vrijdag 24 Juni zal het tien jaar geleden zijn, dat de minister president, dr. W. Drees. en de mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de heer S. L. Mansholt, het ministersambt aan vaardden. Het kabinet zal hun te de zer gelegenheid op die dag in kasteel „Oud-Wassenaar" een diner aanbie den. Op Zaterdag 25 Juni wordt hun in hotel „Wittebrug" een diner aarsge boden. Naar A.F.P. van welingelichte zijde verneemt, heeft de Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken. Molotow, het voornemen om een vredesresolu tie bij de Algemene Vergadering der V.N. in te dienen. te doen had met de verdwenen man. Van S. was Zaterdagavond van huis ge gaan en zoals dat wel meer het geval was, ging hij dan in Katendrecht een glaasje bier drinken. De man leefde onder zeer eenvoudige omstandigheden. Zijn inkomsten bestonden uit een uit kering van de Noodwet-Ouderdoms voorziening. S. bleef intussen hardnekkig ontken nen. Twee aanwijzingen maakten het hem tenslotte al te moeilijk. In de eer ste plaats was daar de rode zakdoek. Met behulp van een speurhond was komen vast te staan, dat deze toe behoorde aan de dader. Bovendien waren zijn schoenen met Moed be smeurd. Tegen elf uur Zondagavond viel hü door de mand. Hij was een werkloze stoker van de Grotg Vaart. In Duits land was S. van boord gelopen en naar Rotterdam gekomen. Hij beschikte niet over geld en had daarom al enige hon derden guldens geleend bij zijn moeder en broer. Herhaalde malen was hem gesommeerd het geld terug te betalen. Zaterdag was de stoker de deur uitge gaan en had hij getracht op een of anaere wijze eon slag te slaan. Hij meende succes te hebben met het slachtoffer, dat hij 's nachts bij de Maashaven tegenkwam. Dat liep op een bittere teleurstelling uit. S. is reeds meerdere malen in handen van de politie geweest en heeft enkel» veroordelingen achler de rug.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1