Huurverhoging van 5 V op 1 September a.s. Sanctie op van het verwaarlozing onderhoud l Eisenhower pleit voor vrede Gereduceerde solidariteit Finsterwolde in de ban van de communistische raadsleden JUBILEUMREDE IN m ijsdag 21 juni 1955 Minister Beyen in Londen Prinses Margriet hcMcht E 55 Ernstige botsing bij Ouddorp Geringere verlaging van loon- en inkomstenbelasting Minder opcenten op grondbelasting Peron naar de achtergrond „Seizoen van groot optimisme" DERTIENDE JAARGANG No. 3105 Weerbericht GEWIJZIGDE VOORSTELLEN VOOR HUREN EN BELASTINGEN INGEDIEND Eèn dode, drie gewonden Ziek door drank voor zonsverduistering mm m*. Bende doet landingspoging op eiland bij Celebes ZWARE VERLIEZEN IN VIETNAM Franse sleepboot vergaan gratis tot 30 Jtmi Zie verder pagina 3 mm PRESIDENT EISENHOWER, heelt gisteren op a.lle landen een be-jde zijden zijn zware verliezen fceleden roep gedaan, hun kanonnen niet te laten spreken en „het vrese lijke apparaat van vrdes en wantrouwen en wapens" dat sedert de tweede wereldoorlog Is opgericht, te ontmantelen. In een grote rede te San Francisco, aan het begin van een bij eenkomst ter gelegenheid van de tiende verjaardag der Ver, Naties, zei de Amerikaanse president: ACTIVITEIT VAN MOLOTOW TE SAN FRANCISCO - op teeg naar Arcturus- WRIJFPUNT „Het doel van de volgende tien jaar is nog steeds vrede maar een zo nieuwe vrede, dat de gehele wereld nieuw gaat denken en handelen. Het kan niet louter het tot zwijgen brengen van de kanonnen zijn het moet een glorierijke nieuwe levenswijze worden, waarin het atoom, dat eens de moordenaar van de mensheid was, haar grootste dienaar wordt. Het zal een vrede zijn, die vertrouwen en geloof inboezemt, zodat alle volken verlost zullen worden van de verschrikkelijke angst voor oorlog. Geleerden zullen vrij zijn om altijd te werken voor de mensheid en nooit tegen haar". Eisenhower beloofde dat de Ver Staten op de aanstaande confe rentie van de Grote Vier al het mogelijke zullen doen om de wereld nu nader bij het grote doel vrede te brengen. BILLY GRAHAM IN DUITSLAND Advertentie illlKIIlllllKIIlllfl Naam strö0£ Woonplaats Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 Ij Postbus .1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 13.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uttr: Telefoon 115700 *tf-Oravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie; Tel. 31)892 Adm. Te!. 114402 Kiachtendienst 18.HO—[9.30 u.: Tel 362669 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67832 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt da gel ij ka Directie: C. A. KEUN'IXG en Mr. K. VAN HOUTEN "TH&ttM" •f> O Weersverwachting:, geldig: tot Woensdagavond: DROOG Droog weer met veranderlylce bewolking, maar in liet Zuiden ook zonnige perioden. Overwegend matige Westelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iet« hogere. ZON EN MAAN. 22 Juni: zon op 4.21. onder 21.06: maan op 7.13. onder 22.38^/ Hoofdredacteur: Dr. .1. A. II. -J. S. BRUINS SLOT NAAR aanleiding van het artikel: ,,Ook Uw kinderen"' in ons blad van 15 Juni jl. ontvingen we een schrijven van een der vooraanstaande I leden van de P.C.W.G. in de P.v.d.A., waarin ernstig bezwaar gemaakt wordt tegen de door ons gegeven voor stelling van zaken. Kort gezegd komt de criiiek hierop neer; De P.v.d.A. heeft zich vanaf haar oprichting officieel gedistan- cieerd van alle organisaties, waar mee de voormalige S.D.A.P. nauwe betrekkingen onderhield, zoals het N.V.V., de A.J.C. e.a Het gaat nu niet aan om de leden van de P.v.d.A. voor het doen en laten van deze verenigingen, die voorheen als neven organisaties van de S.D.A.P. fungeer den, verantwoordelijk te stelien. De A.J.C.aldus het schrijven, is een jeugdorganisatie, waarin de door braakgedachte niet belichaamd is en zij omvat dus uitsluitend buitenkerke lijke jongeren. Ook, zo gaat de critiek verder, Uw vraag: Moet U als vol wassene dan wel naast de niet-chris- tcn In de P.v.d.A. gaan staan en Uw kind niet?, is ongerijmd, want men kan hier voor beide groepen niet de zelfde maatstaf aanleggen. De brief schrijver kiest voor zijn kinderen een beschermd milieu in de christelijke school en in de christelijke jeugdorga nisaties. Verder kan de schrijver ner gens een gebod in de Bijbel vinden om zich af te zonderen van de wereld. Wij moeten Christus belijden voor de mensen (Matth. 10: 16 en 32). En tenslotte, wat de opening van de kermis op het A.J.C.-terrein op Eerste Pinksterdag door Evert Vermeer be treft, deze heeft dit niet gedaan in zijn kwaliteit ais voorzitter van de P.v.d.A. maar als oud-A.J.C.-er, Tot so ver onze criticus. Minister Beyen is Maandag in Londen aangekomen. Hij zal besprekingen met de Britse regering voeren over plannen tot nauwere economische samenwerking in West-Europa. Maandag zou hij ont vangen worden door minister-president Eden. Met de Britse minister van Financiën, Butler, zal minister Beyen zich onder houden over het Nederlandse plan. dat voorziet in een periode van overgang voorafgaande aan het herste! van de valuta-inwisselbaarheid, waarover on langs door de raad van de organisatie voor Europese Economische Samenwer king te Parijs werd gesproken. menen, dat de zaak hier wel erg simpel gesteld wordt. Zeker, offi cieel en formeel bestaat er geen enke le band tussen de P.v.d.A. en de vroe gere neven-organisaties van de S.D.A.P. Maar alleen een kind ge looft, dat ze nu ook niets meer met de voortzetting van de S.D.A.P. in de P.v.d.A. te maken hebben. Waarin zijn de arbeiders van de P.v.d.A. anders georganiseerd dan in het N.V.V. Waar krijgt de P.C.W.G. zendtijd voor haar radiovoordrachten anders dan binnen'de Vara? De A.J.C. telt, naar we veronderstellen méér oud-leden, maar niemand van hen mocht de „Pinksterkermis" openen dan alleen die oud-A.J.C.-er, die toe vallig ook voorzitter is van de P.v.d.A. Bovendien: door toetreding tot de P.v.d_A. heeft men zich gevoegd Sn de rijen der socialisten. Niemand doet de christen in de P.v.d.A. onrecht, wanneer men hein deze naam geeft. Men is daarmee de socio listische ge meenschap binnengetreden en heeft daardoor materieel en principieel wel degelijk te maken met en verant woordelijkheid te dragen voor wat bin nen die gemeenschap gebeurt. En ze ker heeft een christen, die daar bin nentreedt, de roeping in elke sector van die gemeenschap te getuigen van en voor zijn Héér. In „Het Vrije Volk", leker, daar wordt ruimte gemaakt voor het Evangelie wanneer Buskes, Banning of Ruitenberg er in schrij ven. Maar in hetzelfde blad, dat toch ook Uw lijfblad, christen in de P.v.d.A. is geworden, staat óók het uitvoerig verslag van het „Pinksterfeest" van de A.J.C. En het was toch mhar Uw voorzitter, die op Pinksteren daar de kermis opende. En door de micofoon van de Vara warden behalve Uw voor drachten ook zaken ten gehore ge bracht, waarmee een christen zich nimmer kan verenigen. Men denke aan de opvoering we schreven er verle den jaar over van de paashaas op Pasen en van de pinksterbloem op Pinksteren in de kinderuitzending van de Vara-1954. VOORTS hebben wij niet betoogd, wat onze briefschrijver ons ver bijt, dat de kinderen van de christe nen in de P.v.d.A. lid zijït van de A.J.C. Wij vroegen alleen maar en hebben alleen op een consequent zijn willen aandringen. Waarom, nog eens, heeft de doorbraak halt gehouden voor de oude neven-organisaties van de S.D.A.P.? Hoeveel P.v.d.A.-ers, hoe veel doorbraak-christenen, pleiten juist op grond van het beginsel der solidariteit voor de openbare school sis de „open" school tegenover de christelijke, die de „gesloten" school zou zijn? Kent U dan geen predikan ten lid van de P.v.d.A. die hun kinderen om dit motief naar de open bare school zenden? Waarom dan met het Evangelie niet doorgedrongen ook binnen heel de socialistische gemeen schap? Waarom halverwege blijven staan? Waarom wèl de doorbraak in het N.V.V. en niet in de A.J.C.? En. tenslotte, zeker, wij lezen in onze Bijbel, dat een christen het Evan gelie te belijden heeft voor de mensen. Maar daarnaast, lees ik ook, dat een christen zich zelf onbesmet heeft te bewaren van de wereld (Jac. 1:27). Eet dilemma isolement of apostolaat, dat ons hier opgedrongen wordt, aan vaarden wij niet. Wij pleiten voor heide. Onze verdediging samenvattend zeg gen we, dat men zich hier als chris ten al te vlot meent te kunnen dis tantiëren van die elementen binnen de socialistische gemeenschap, waarte gen men als christen bezwaar meent Je moeten maken. Zodra men echter het socialisme heeft omhelsd, behoort Wen solidair te zijn voor wat daar bin nen gebeurt. Zeker heeft men als (Van onze correspondent.! Bij een auto-ongeval onder de ge meente Oudorp op de Nieuwe Scher- menveg is Maandagmorgen een persoon gedood en drie gewond. De 37-jarige aannemer Rodenburg uit Ursem. die een drietal lifters bij zich in de bestelauto had. moest bij het passé ren van een stilstaande Naco-bus uit wijken voor enkeie tegenliggers. Hij week te veel uit en reed in volle vaart tegen de bus. De 20-jarige mevrouw Ch. Schuitema ker-Brink uit Hensbroek is met een ern stige hoofdwonde en een beenbreuk naar het St. Elizabeth Gasthuis te Alkmaar vervoerd. Zij is in de loop van de dag overleden. De 13-jarige N. Beers uit Hensbroek iiep eveneens zware hoofd wonden op en brak een been. Debestuurder Rodenburg en een 27- jarige militair N. Schuitemaker liepen lichte verwondingen op. De chauffeur van de bus en de passagiers kwamen er met de schrik goed af. De bus werd zwaar beschadigd. Op hel eiland Ceyion xijn volgen» bladen ongeveer 7.000 personen lick go- worden na het drinken van speciale zonsverduisteringsdrankjes. Veel patiën ten vertonen vergiftigingsverschijnselen. De patiënten hebben de artsen ver teld. dat zij voor hun gezondheid en geestkracht "een zonsverduisteringsdrank gedronken hadden, die gebrouwen was op grond van een recept in een nieuws blad. (Van onze oorrespondent). Gistel middag zou in Finsterwolde een raadsvergadering worden gehou den, doch de beide niet communisti sche li acties, de PvdA f3 leden) en gemeentebelangen leden) hebben geweigerd de vergadering bij te wonen, omdat zij aich niet langer kunnen neerleggen bij het dictatoriaal optre den van de communisten die de meer derheid vormen. In een brief aan de zocialistische burgen.e ester, de heer H. Tuin, heb ben beide fracties geprotesteerd tegen de gang van zaken in de raad, welke geheel in strijd wordt genoemd met elk beginsel van democratie. De PvdA- fractie schrijft o.m, dat verscheidene raadscommissies practisch geheel uit communisten bestaan. De enkeie niet- communist die bv. in de commissie van Sociale Zaken zitting had werd tijdens de vergaderingen „monddood" verklaar d. Er werd niet eens naar hem 'geluisterd zodat thanz geen enkeie vertegenwoordiger van de minderheid De Russische minister van Buiten loper bereid wordt gevonden in de landse Zaken, Moiotow streeft naar eommi-sie zitting te nemen. „In een goedkeuring van een resolutie op de her- dergelijKe sfeer is het bijwonen van denkmgsb.jeenkomsl van de V eremgde een raadsvergadering een beproeving. Wij zijn van mening dat ook de min derheid van de bevolking recht heeft op een evenredige vertegenwoordiging in de commissies", aldus bet schrijven, dat vervolgt: „Wij zullen ernstig over wegen of er voor ons redenen aanwe zig zijn om ook in de toekomst afwe zig te blijven" In de brief van de fractie der Ge- meentecelangen werd medegedeeld dat de leden van deze fractie de vergade ring me' zouden bijwonen uit protest tegen de wijze waarop door de com munisten de belangen der bevolking met voeler- worden getreden. „Wij zijn bovendien van mening dat ook de pro- (Van onze Haagse redacteur) DE regering heeft bij de Tweede Kamer ingediend de gewijzigde huur- en belastingontwerpen. Wat de huren betreft: voorgesteld wordt dat een algemene verhoging van S procent op 1 September a.s. zal ingaan voor woningen, die vóór 27 December 1940 zijn gebouwd. Ook zal deze huurverhoging gelden voor woningen, die in de oorlogs- j jaren (na of op 27 Dec. 1940, maar vóór 5 Mei 1945) gebouwd zijn, voor zover althans de huren daarvan voor 1 September a.s. opge trokken zullen zijn tot het huurpeil van de vooroorlogse woningen. Verder bevat het ontwerp een bepaling dat woningen die niet aan redelijke eisen t.a.v. instandhouding en onderhoud voldoen, op ver zoek van de huurder van de huurverhoging uitgesloten kunnen worden. De voornaamsjte wijzigingen op het belastingplan 1955 zijn een verlaging van de heffingspercentages van inkomsten- en loonbelas ting met 6 pet in plaats van met 8 pet, een vermindering van de opcenten der grondbelastting, een tijdelijke afschaffing van omzet belasting op textiel en suiker en een wijziging van de personeele belasting. (Voor de voorstellen t.a.v. de huren zie men verder pag. 5). het rijk aan de gemeenten een compen satie geven. Dit budgetaire verlies van 36 mii lioen wordt opgevangen door een kleine re verlaging van de inkomsten- en loon belasting aan oorspronkelijk was voor gesteld. De marginale heffingspercenta- ges worden nu met 6 in plaats van met 8 pet. verlaagd. Dat geeft een jaarlijks verschil van 36 miilioen gulden. De hlgernene huurverhoging van 5 pet. brengt voor lagere inkomens een ver zwaring van het huishoudbudget met on geveer 0,5 pet. Een tijdelijke afschaffing van de om zetbelasting op textiel en suiker zal hier voor als compensatie dienen. De maximale druk van de grondbe lasting wordt hierdoor verminderd met ruim 37 pet. voor de gebouwde en met ruim 29 pet. voor de ongebouwde eigen dommen. Deze afschaffing zal gelden van 1 Sep tember a.s. tot 1 Januari 1957 en bete kent voor die periode een verlies aan belastingopbrengst van J 93 miilioen. Daar staat echter tegenover dat de la tere invoering van de belastingverlagin gen de schatkist een winst van rond 60 miilioen oplevert, terwijl het vervallen van een deel der verlaging van inkom sten- en loonbelasting en het daarvoor in de plaats stellen van een verminde ring van de grondbelasting, die eerst in 1956 ingaat, een bate van ƒ12 miilioen brengt. De personele belasting wordt afgestemd op het nieuwe huurpeil. Deze aanpassing wordt verkregen door enerzijds de be dragen van de belastingvrije minima, van de belastingvrije aftrek en van de begrenzing van de kinderaftrek met 5 pet. te verhogen en anderzijds het hui dige tarief van 4Vë pet. te verlagen tot 4U pet. Met betrekking tot woonhuizen zal be halve de verlichting van de grondbelas ting een tweede fiscale voorziening wor den getroffen. Het afschrijvingpercen tage. dat thans 10 pet. van de huurwaar de bedraagt, zal reeds met ingang van het jaar 1955 op 15 gebracht worden. Prinses Margriet maakte gisteren, evenals zovele scholieren, met haar klassegenootjes een excursie naar tie F, 55. Hoetvel de organisatoren hierover van tevoren op de hoogte waren gesteld had men aan haar komst geen ruchtbaarheid gegeven teneinde haar een ongestoord genot te kunnen verschaf feu. In een toelichtende nota zegt de regering, dat tegen verlaging van de opcenten der grondbelasting ernstige bezwaren zijn aan te voeren, vooral in verband met het belastinggebied der gemeenten. Gezien echter de be perkte mogelijkheden om een rende mentsverbetering van het huizenbe- zit te verkrijgen, mogen deze bezwa ren onder de huidige omstandigheden niet doorslaggevend zijn. De regering acht het in de eerste plaats gewenst de uit de bezettingstijd stammende verzwaring van de opcen ten voor gebouwde eigendommen met 100 en voor ongebouwde eigendommen met 80. te doen vervallen. Dit zal ge schieden met ingang van 1956. Het bete kent een verlaging van de belastingop brengst met ƒ29 miilioen. Verder zullen de gemeentelijke opcenten voor gebouw de eigendommen verlaagd worden met 30. hetgeen de belastingopbrengst nog maals met ƒ7 milliuen vermindert. Voor het totale verlies van ƒ36 mii lioen aan gemeentelijke middelen, zal Argentijnse vluchtelingen hebben In Montevideo medegedeeld, dat volgens zegslieden in Buenos Aires het leger op punt staat gereed te komen met een junta van drie man, onder wie president Perón, om Argentinië te regeren. Volgens berichten uil Canada heeft de Canadese zaakgelastigde in Montevi deo. Uruguay, gezegd, dat Perón kenne lijk ais president is afgezet. Volgens verklaringen van vluchtelin gen zou de minister voor het leger, Lucero (zoals gemeld werd deze gis teren tot bevelhebber van het leger en politie benoemd) worden opgenomen in de te vormen junta alsmede de schout bij-nacht Albert Teisaire, de vice-presi dent. Lucei'o is 52 jaar oud en dus nog be trekkelijk jong voor een hooggeplaatst militair. Hij is een overtuigd rooms- katholiek. Vroeger hebben zich tussen Perón en hem enige kleine menings verschillen voorgedaan. Een aantal vliegtuigen van de Argen tijnse marine, dat was uitgeweken naar Uruguay, is weer aan de Argen tijnse autoriteiten overgedragen. Veer tien onderofficieren eveneens uitge wekenen zijn op hun nadrukkelijk verzoek gerepatrieerd. Zij verklaarden niet vrijwillig aan de opstand deelge nomen te hebben. Voor het eerst sedert de dood van Evita Perón. de echtgenote van de pre sident. hebben de Argentijnse radiosta tions Maandagavond niet het officiële ..herdenkingsnieuwsbulletin" uitgezon den. dat regelmatig werd gepubliceerd om 10.25 uur, ..het ogenblik, waarop Eva Perón de onsterfelijkheid inging". Eva Perón stierf 26 Juli 1952. Gen volledig bewapende bende heeft getracht met vijf prauwen een landing uit te voeren op het eiland Muna, ten Oosten van Keiidari (Celebes). De be volking waarschuwde de gewapende macht, die juist op tijd arriveerde om deze ber.de van de Daroel Islam af te slaan. In een dessa in het district Kendari werd het dorpshoofd door een bende gedood, omdat hij de bevolking aan spoorde niet bang te zijn voor de ter roristen. Eenheden van het nationale leger van Zuid-Vietnam hebben gisteren de eerste phase voltooid van het groot scheepse offensief tegen de strijd krachten van de opstandige Hoa Hao- secte. Maar zij zijn er blijkbaar niet in geslaagd de harde kern van de Irebelleulegers te vernietigen. Aan. bel-. vinciale overheid niet voldoende se rieus genoemde belangen onder het oog ziet"'. Een en ander gaf ons aanlei ding te overwegen of het lidmaatschap van de raad niet beter kan worden neergelegd, aldus dit schrijven. Zo waren gisteren alleen de communisten opgekomen voor de raadsvergadering die evenwel niet door kon gaan omdat van de 6 fractieleden er 5 aanwezig waren. De burgemeester wilde niette min de ingekomen brief der beide niet communistische fracties voorlezen, maar de communisten maakten hem duidelijk dat zij „dat geschrijf" niet wensten te horen. Onder gelach en ru moer verlieten zij de raadzaal, de bur gemeester eenzaam achterlatend christen wanneer men eenmaal de socialistische ruimte is binnengegaan de roeping in elk vlak het teken van Christus op te richten. De chris telijke solidariteit mag dan niet wor den gereduceerd tot een bepaald deel van de gemeenschap, waarbij men zich heeft aangesloten. En het is maar al te gemakkelijk en zeker niet in overeenstemming met de gevraagde solidariteit om zich binnen dat so cialisme terug te trekken in zijn „christelijk isolement". O doorbraak! T. M. GILHUIS Naties, waarin wordt verzocht om ver mindering van de spanning in de wereld en verbod van atoomwapens, aldus is gisteren van bevoegde zijde te San Fran-1 eisco, waar het tienjarige bestaan van) de V.N. wordt herdacht, vernomen. j Van welingelichte Russische zijde te San Francisco wordt vernomen, dat de Sowjet-Unie er mee accoord gaat dat de 69 iedenstaten van de V.N. zich in een algemene verklaring uitspreken voot* net behoud van de vrede en voor internationale samenwerking. Mr. Van Kleffens is bezig deze algemene ver klaring op te stellen. Diplomaten, die de zitting hebben 'bij gewoond. zeiden, dat Dulles, MacMillan en Pinay hefoben voorgesteld: Dat het doel van de conferentie „op het allerhoogste niveau" moest zijn de vermindering van de internationale spanning en niet het onderhandelen over specifieke problemen. Dat de bijeenkomst vier tot zes da gen zou duren. Dat president Eisenhower eerst voor zitter zou zijn, en vervolgens Fame, Eden en Boelganin. De bijeenkomst te doen plaatsvinden in het Volkerrbondpaleis. en de Ver. Naties te verzoeken haar faciliteiten beschikbaar te stellen. Geen bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken te houden voordat de hoofden der regeringen bij een zouden zijn gev.c De Franse sleepboot Mindin is op de rotsen van het eiland .Boavista gelo pen en verloren gegaan. De beman ning van 13 koppen wist veilig en wel de oever te bereiken. De sleepboot, die uit Dakar afkom stig was. was onderweg naar het Ne derlandse vrachtschip Arcturus, dat ver leden week op een zandbank bij het eiland Maio vastliep. De nieuwe walvisvaarder „Willem j dam voor ecit proefvaart op de Noord- Barrndss" vertrok gisteren uit Rotter- zee. Het schip, dal 44.000 ton meel, is het grootste dot ons land bevit. gewijd is aan de principes van haar grondvest". In zijn rede in hel operagebouw, waar tien jaar geleden de V.N. werden opgericht, herinnerde de president er aan dat, evenals de zomer van 1945, ook de zomer van dit jaar een nieuw seizoen van groot optimisme voor de wereld is. Hij voegde hieraan toe: „De harten der mensen worden beroerd door 'n hernieuwde toewijding voor 't werk de oorlog uit te schakelen. Ieder van ons hier is er getuige van, dat nooit in tien jaar tijd de wil van vele landen zo vastbesloten is geweest om een eerlijke en vasthoudende campagne te voeren voor een rechtvaardige en blijvende vrede". .Binnen een maand (van 1821 Juli in Genève) zal er een viermogendhe- denconferentie van de regeringsleiders zijn. Of wij dan de eerste besluiten zul len nemen, waardoor een begin gemaakt zal worden met het slopen van het ver schrikkelijke apparaat van vrees en wan trouwen en wapens, dat sinds het einde van de tweede wereldoorlog is opge bouwd, weet ik niet". De president vervolgde met te zeggen, dal voor het welslagen het noodzakelijk zal zijn, „dat ieder op die conferentie tri. uw is aan de geest der V.N. en toe- In aanwezigheid van de Russische mi nister van Buitenlandse Zaken Moiotow en de vertegenwoordigers van de andere leden der V.N., raakte Eisenhower indi rect een punt aan, dat aanleiding kan geven tot enige wrijving op de conferen tie van de Grote Vier, iiL de positie van de Sowjet-salelietstalen. Het handvest der V.N.. zei de presi dent. neemt aan, dat elk volk het recht heeft in volle vrijheid zijn eigen rege ringsvorm en regering te kiezen". Eisenhower liet hierop volgen: „Van daar. dat in het Handvest verklaard wordt dat op elk volk, dat buitenland se gebieden bezit, de verantwoordelijk heid rust de volken van deze gebieden te helpen op progressieve wijze vrije politieke instellingen te ontwikkelen, zodat zij tenslotte voor zichzelf rechts geldig hun permanente politieke status kunnen kiezen. De président zei. dat de V.S. met alle andere staten zullen samenwerken speciaal via de V.N. om de kracht meting op het slagveld te vervangen door vreedzame en redelijke onderhandelingen, zodat mettertijd de grote bewapeningen onnodig worden, die een ondraaglijke last vormen voor het scheppend vermo gen van de mens. „Als enig succes bij de ontwapening bereikt is. hopen wij, dat elk van de zg. grote" mogendheden een deel van de daaruit voortvloeiènde bezuinigingen op de militaire uitgaven, zal afdragen aan de V.N. ter bevordering van de technische en economische vooruitgang van de minder productieve gebieden." Op een door president Eisenhower aangeboden receptie hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en de Sowjet-Unie, Pinay cn Moiotow, Volgens berichten van het front zijn de 31-jarige Hoa Hao-generaal Ba Coct en het merendeel van zijn troepen er in geslaagd door de omsingeling heen te breken en zich terug te trekken ia de dichte wouden van de bergen langs de grens met Cambodja. Voor het eerst sinds het uitbreken van de strijd tegen de Hoa Hao-rebel- len hebben nu ook eenheden vrouwe lijke rebellen aan de strijd deelgeno men. De Amerikaanse evangelist Billy Gra ham is gisteren per vliegtuig in Frank fort aangekomen voor een tournee in West-Duitsland. Vanavond spreekt hij in het stadion van Frankfort, dat aan 87.000 personen piaats biedt. Hij zal verder evangeliseren in Kaiserlautern. Vogelweh. Wiesbaden, Mannheim, Neu renberg, Stuttgart en Dortmund De Franse ambassadeur in Saar land, Gilbert Grandval, is benoemd tot resident-generaal in Marokko, als op volger van Francis Lacoste. Laatstge noemde krijgt een belangrijke diploma tieke post. ONBEPERKTE GARANTIE OF Dl VHIN6 HA21I. tfODCH CH \1 AAtWAllHfttCJr» t« Z(V(N«|«UM gedurende een half uur een onderhoud gehad in een afzonderlijke zaal. Moio tow had Pinay hiertoe uitgenodigd. Moiotow verklaarde onder meer, dat het nodig is, dat Frankrijk en de Sowjet- Unie vaak de gelegenheid hebben over leg te plegen en hij legde er de nadruk op, dat beide landen gemeenschappelij ke problemen hebben. Pinay zeide het hiermee eens te zijn en voegde er aan toe. dat directe con tacten belangrijker zijn dan overleg langs diplomatieke weg. „Wij bevinden ons in een tijd. waarin oplossingen moe ten worden gevonden voor de bestaande problemen". f wenst het dagblad Trouw tot 30 Juni a.s. gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1