Enthousiaste ontvangst van de Koningin Juliana-ziekenhuis in Terneuzen geopend Eén punt is genoeg, zegt Dulles Aanvang volgend stadium Europese integratie Lichamelijke opvoeding Lesje voor Molotoiv: VLAGGEN TOOIDEN ZEEUW Bezoek aan landbouw-ten toon stelling AANKOMST PER HELICOPTÈRE Nu Duitsland weer bewapent: ROTTERDAMSE HAVEN KAN DE DRUKTE NIET AAN Vrachtprijzen zijn Politiestaking (en verkeerschaos) in Stockholm In elk geval Duitse hereniging Amerikaans vliegtuig beschoten Straaljager-piloot redde zich op 't nippertje Vergadering der E.G.K.S. „Houdt u aan het handvest Sitdownstaking in Franse fabriek ZATERDAG 25 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3109 r Billy Graham wijst op gevaar \an massa-emotie m EEN WOORD OP ZIJN PAS O DUIDELIJK TAAL IN SAN FRANCISCO 15.314 Subsidie voor de CALO Newyorkse jeugdbende pleegde moord gratis tot 30 Juni Twijfel aan waarde van eendaagse campagne Bij accoord met Moskou: O o „WILLEM BARENDSZ"' MORGEN TERUG Het snelste motorschip in Nederland Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtcndienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhape: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtcndienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 2«b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TtAïUM- Directie: C. A. KEUNING en .Mr. R. VAN HOUTEN O O Weersverwachting tot Zondagavond. OVERDAG ZONNIG Vanavond en vannacht in het Zuidoosten van het land wellicht enkele onweersbuien, elders plaatseiyk mist of laaghangende bewolking. Morgen overdag droog en zonnig weer. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord en dezelfde temperaturen als vandaag of iets iagere. 7.ON EN MAAN 26 Juni: zon op 4 23, onder 2106; maan op 12.28, onder 23 5G 27 Juni: zon op 4 23. onder 2106: maan op 13.40 onder EK. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT We leven weer in de tijd van de eindexamens. Dat betekent dat er weer grote groepen jongens en meisjes zijn die, als ze dat examen met goed gevolg afgelegd hebben, moeten kiezen voor een bepaalde rich ting van arbeid in de maatschappij. Velen zullen al wel ïang te voren weten wat ze gaan doen. Maar vele anderen weten het nog niet, of weten het nog niet zeker. En voor dezulken is het goed de aandacht te vestigen op de mogelijk heden, die de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding, geves tigd te Rotterdam, biedt. Deze academie leidt jonge mensen op tot leraar en lerares in de Licha melijke Opvoeding. En zij geeft haar onderwijs en benadert de problemen, die aan de lichamelijke opvoeding vast zitten van christelijk standpunt uit Daar de namen van personen de geest van een instelling soms gemak kelijker voor de mensen aanduiden dan een hele woordenstroom, geven we hier de namen van het College van Curatoren der Academie: prof. dr. J. Waterink, H. Algra, A. F. den Boeft. mr. J. J. Hangelbroek, dr. G. P. van Itterzon en drs. H. J. Smit HET vraagstuk van de lichamelij ke opvoeding is in christelijke kring lange tijd verwaarloosd. Men stond er critisch tegenover, waarbij verkeerde opvattingen aangaande de ..onbelangrijkheid" van het lichaam, vaak gesteund door een verkeerd Bij belgebruik. de critiek stimuleerden. Daarnaast zag men in de practiik des levens een ontwikkeling van de lichaamscultuur, die zowel in de ach tergronden waaruit zij voortkwam als in de vormen waarin zij zich aan diende voor de christen verwerpelijk was. Deze beide dingen leidden tot een verwaarlozing van de lichamelijke op voeding, die ons later duur te staan kwam. Want de lichamelijke opvoeding zet te door. Zij werd op de scholen, lagere en middelbare, verplicht leervak. Zij werd buiten schoolverband in allerlei organisaties hoe langer hoe meer be oefend. En ook die milieu's, die ar in het verleden afkerig tegenover ge staan hadden, werden er nu geheel en al in betrokken. Maar nu bleek het grote nadeel van de verwaarlozing. Want nu was er in christelijke kring juist gebrek aan leerkrachten, die voor de lichamelij ke opvoeding een christelijke oplei ding hadden ontvangen. Bilk- Graham, die enkele bijeenkom sten in Zwitserland heeft geleid, is de/e week ontvangen op het secreta riaat van de Wereldraad \an Kerken te Genève. waar hij werd verwelkomd door de secretaris-generaal dr W. A. Visser "t Hooft Daarna werd een bezoek gebracht aan hel Oecumenisch Instituut te Bos- »ev Hier heeft hp met prof. dr. H Kfdemer en met de toekomstige direc teur van het instituut dr. Hans Wolf gesproken over zijn eigen evangelisa- tie-arbcid en die van de kerken Billy Graham wees er op, dat er meer team-werk nodig is tussen de massa-evangelist en de plaatselijke pre dikanten Sprekende over zyn eendaagse cam pagnes in Frankrijk, Zwitserland, Duits land en Nederland merkte Billy Graham op, dat hg persoonlijk de waarde hiervan in twijfel trok. Hü verblijft liever langere tjjd in een zelfde plaats, zodat er de mogelgkheid is van nazorg. Verder zeide hij, dat hüzelf en zijn medewerkers zich steeds meer bewust waren geworden van de grote gevaren, die er gelegen zlafi In het gebruik maken van massa-emotie. .,Ik tracht steeds sterke emoties te vermijden en mijzelf niet in het mid delpunt te plaatsen, zodat de mensen heel eenvoudig naar voren kunnen komen omdat de rest toch door de Geest van God wordt gedaan." DIT is toch wel een fantastische manier van reizen. We hebben er een uur en een kwartier over gedaan", zei HM. Koningin Juliana Vrijdagmorgen tot de commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A F. C. de Casembroot, nadat zij uit de helicopter gestapt was, die haar naar de Spanjaardsweg in de Braakmanpolder gebracht had. Deze ongedwongen opmerking van de vorstin vormde het begin van een ongedwongen bezoek aan Zeeuivsch Vlaanderen, dat de Koningin met vlaggen en gejuich begroet heeft. Vreugde heerste in dit gewest, door de bewoners zelf vaak .,de overzeese gebiedsdelen binnen het rijk" genoemd. Vreugde was er bij de pioniers in de nieuwe Braakmanpolder, waar de vorstin een kijkje nam, vreugde ook in Terneuzen, waar zij het nieuwe „Julianaziekenhuis" opende, blijheid in Kloosterzande, waar de Zeeuwse Landbouw Maatschappij een grote tentoon stelling houdt en waar de Koningin zich op de hoogte kwam stellen van hetgeen de Zeeuwse landbouw presteert. Omstreeks tien uur arriveerde de Koningin, die gekleed was in een lila deux-pièces met bijpassend hoedje en grijze opengewerkte schoentjes, per j S dat dan zo erg? Is lichamelij- ke opvoeding dan iets meer dan het bijbrengen van een soort techni sche bekwaamheid, van het ontwikke ien van spierkracht en behendigheid, van het leren beoefenen van allerlei apert on spel? Wie denkt dat het zo zit, heeft het mis. Want lichamelijke opvoeding is vee! meer dan dat. Dat blijkt trou wens reeds uit het feit, dat zelfs en juist de meest afkengen van lichame lijke opvoeding in de moderne li- chaamscultus een bepaalde onchriste lijke beweging hadden herkend. En dat betekent dus. dat er achter de li chamelijke opvoeding bepaalde alge mene principiële opvattingen moeten liggen, die verband houden met de opvattingen over de mens zelf Zo is het. Lichamelijke opvoeding is niet de training van een lichaam huiten verband met de rest van het menselijk leven. Lichamelijke opvoe ding is opvoeding van een mens. Een mens met een ziel, een mens. die in zijn lichamelijk bestaan altijd ook be trokken is op heel het menselijk be ilaan in al zijn aspecten. EN daarom is het duidelijk dat er een christeliike opleiding van le raars moet zijn wil men tot de rech te christelijke lichamelijke opvoeding komen. Want alleen vanuit de christe lijke opvattingen omtrent de mens kan men tegenover een verheidenste hcbaamscultus de ware en juiste li chaamscultuur stellen. De mens als beelddrager Gods, de mens als zondaar maar als in Chris tus verloste, dat moet van beslissen de betekenis zijn voor de goede li chamelijke opvoeding. En daarom is het zo goed dat de oude afkeer doorbroken is en dat wij nu een Christelijke Academie voor Li chamelijke Opvoeding hebben waar men de opleiding vanuit deze gerlach- tenwereld ter hand neemt. Maar dan moeten de studenten ook toestromen. Dan moet het niet zo zijn, dat zij de deur van de christe lijke instelling voorbij lopen om zich bij een z.g neutrale instelling te mel den. En dan moeten zij die tot dusverre nog nooit gedacht hebben aan de mo gelijkheid om op dit terrein zich een werkkring te scheppen, omdat die „gymnastiek" toch maar een ver dacht. althans uit christelijk gezichts punt tweederangszaakje was. zich eens gaan realiseren, welk een scho ne loopbaan hier kan liggen: Positie ve arbeid aan de lichamelijke opvoe ding in christelijke zin. Arbeid op een veld, dat te lang door ons verlaten Weef en aan de invloed van niet- christelijke activiteiten overgelaten werd. Daarom moet de Christelijke Aca- De Rotterdamse haven beleeft momenteel een zware invasie van kolen- en ertsschepen. De toeloop is zo groot dat soms 24 uur moet worden gewacht voor met het lossen kan worden begonnen, hoewel de Maasstad verreweg de snelste overslaghaven van Europa is. Ook de Rijnvaart krijgt haar deel van de drukte. Er is geen schip of het vaart zwaar geladen naar Duitsland. De vrachtprijzen zijn omhoog gevlogen maar aan de vraag naar schepen kan niet worden voldaan. De oorzaak van de drukte is de her bewapening van Duitsland. De Duitse industrie heeft 2 millioen ton erts meer in het buitenland besteld dan andere jaren en dit erts wordt alle maal over Rotterdam verscheept. Ook is er een toenemende behoefte aan kolen. In Amerika alleen al hebben de Duit sers 1.7 millioen ton kolen besteld en ook deze worden over Rotterdam ver voerd. In Rotterdamse havenkrtngen ver wacht men dat binnen enkele dagen het wachten voor de schepen voorbij is. Door het gebrek aan arbeidskrachten heeft men enige tijd nodi» om op het nieuwe tempo over ie schakelen. Er zal een oplossing worden gevonden zo verzekerde men ons in bevoegde krin gen Rotterdam zal de stroom Maasgoe deren zondei al te veel stagnatie weten te verwerken. De krachtige opbloei van de Du.tse industrie brengt nog meer werk mee voor de Nederlandse havens. De normale kwantiteiten staalschroot. boxiet en ertsen welke omstreeks de zomer maanden ieder jaar in Rotterdam wor den aangevoerd, waren al groter dan an ders en daar zijn nu de bijzondere trans porten nog bijgekomen. Men vraagt zich alleen af of de Rijnvaart het tempo zal kunnen volhouden. Momenteel varen alle beschikbare schepen zonder rustpauze van cn naar Duitsland. De vracht naar Mannheim, enige tijd geleden nog 5,- per ton. is reeds gestegen tot 8,20 en ?aï na i Augustus op 9.20 worden ge bracht. Deze vrachten zijn m een pool vastgelegd. Voor de Roer, Dusscldorf en Keulen zijn de ooolpnjzen voor kolen resp 2.50. 3,50 en 4,— vanaf Rot terdam. Het is op de beurs momenteel niet eenvoudig om een leeg schip te knj- Ongeveer 500 agenten van de verkeers politie in Stockholm hebben zich „ziek" gemeld, waardoor een ware verkeers chaos in de Zweedse hoofdstad is ont staan. Het verkeer wordt thans geleid door rechercheurs van politic en een aantal veldwachters uit provincieplaat sen. maar zij zijn tegen de stroom ver voersmiddelen niet opgewassen. Volgens dc ziekenfondsbepalingen kun nen de agenten dnc dagen van hun werk blijven voor de controlerend arts komt kijken. Indien een accoord met Rusland tot stand zou worden gebracht op verschei dene punten, zou hieronder in elk geval de hereniging van Duitsland moeten zijn bedongen. Dit zouden Amerika, Enge land en Frankrijk zijn overeengekomen met'de Westduitse bondskanselier Ade nauer, 7.o verluidde gisteren in Londen demie voor Lichamelijke Opvoeding overstroomd worden door aanmeldin gen voor de nieuwe cursus, die in September aanvangt. Het adres is: Witte de Withstraat 47 te Rotterdam. gen. temeer omdat er nog vele schepen voor opslag van granen door de rege ring worden gebruikt. Wanneer de drukte blijft aanhouden tot September en alles wijst daarop, dan zal het vervoer van Rotterdam naar Duitsland een probleem worden, want in het najaar 'komen doorgaans grote hoeveelheden hout, granen en papier in Rotterdam aan. En dit zal ook naar bo ven getransporteerd moeten worden. Maar. zo redeneert men in Rijnvaart kringen. we zullen wel een oplossing vinden. De Rijnvaarders hebben wel voor hetere vuren gestaan. Momenteel is er werk voor ieder en dat hadden wij een paar jaar geleden niet durven hopen. Het tienduizendste schip van dit jaar wordt volgende week sn Rotterdam verwacht, bijna 3 wekeu eerder dan in 1954, dat ook al een recordjaar was. Een patrouillevliegtuig van de Ame rikaanse marine is "Woensdag boven in ternationaal water van de Beringstraat door Russische vliegtuigen beschoten. Het heeft op Amerikaans gebied een noodlanding gemaakt. Zeven leden van de bemanning liepen verwondingen op. Deze verklaring heeft de perschef van president Eisenhower aan de pers voorgelezen. Minister Dulles heeft de zaak in San Francisco opgenomen met Molotow. Deze zei, dat hij nog niets van het incident afwist, maar er naar zou in formeren. De Beringstraat ligt en Siberië. tussen Alaska helicopter op de Zuidpunt van de Braak manpolder, waar duizenden te wachten stonden. In de auto van de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. Casembroot, reed de_ vorstin naar een in aanbouw zijnde hofstede. Zn liet zich gedurende de rit voorlichten over deze in 1952 afgesloten polder. Bij de hof stede boden twee 7-jarige meisjes. Ca- tharientje Punt en Maatje van der Sluis, bloemen aan. Om ongeveer half elf verliet de Ko ningin de polder en trok de stoet auto's naar Terneuzen, aan de grens van welke gemeente Elsje Hol. dochter van een raadslid, de Koningin bloemen aan bood. Talrijke genodigden hadden zich verzameld voor de oprit naar de hoofd ingang van het nieuwe ziekenhuis. Nadat de harmonie van Terneuzen hot Wilhelmus had gespeeld sprak ds. P. A. van der Vlugt, voorzitter van de Stichting Protestantse Ziekenzorg Oost- Zeeuws-Vlaanderen, een korte rede uit. Hierin noemde itit de leeuw, die, met een sleutel in de klayv?, "het Terneuzcnse gemeentewapen siert een symbool dat de sleutelpositie weergeeft van deze ge meente, l.een symbool van kracht en uithoudingsvermogen", een symbool en een voorbeeld tevens van de enorme in spanning waarmee dit gebouw in Ter neuzen is verrezen. Na deze toespraak onthulde de Ko ningin. door het wegnemen van een doek de naam. In rood geschilderde ijzeren letters prijkte daar boven de luifel van de fraaie inganc de naam: Julianaziekenhuis". De schepping van architect J. P. KIoos uit Haarlem, was officieel geopend. Tussen 12.30 en 13 uur vertrok de koninklijke bezoekster naar Klooster zande. Door de gemeenten Zaamslag. Vogelwaarde. Boschkapelle. Stoppeldijk reed de stoet naar Kloosterzande. Vro lijk wapperden de vlaggen en overal stonden dc Zeeuws-Vlamingen en juich ten hun vorstin toe. In de woning van haar kamerheer baron Collot d'Escury, gebruikte cie Koningin dc lunch, waaraan oa aan zaten de commissaris der Koningin en diens echtgenote en de heer P J. Ho- venhout. ambassadeur van dc Unie van Zuid-Afrika en diens echtgenote. Op het tentoonstellingsterrein boden twee meisjes. Ludovica de Bruïjekêre. negen jaar. en de elfjarige Georgette Steijaart. haar namens de kring Hulst bloemen aan Vol belangstelling bekeek de Koningin verscheidene stands. In de tirwih man polder heeft II, M. de Koningin o.a. de in aanhouu zijnde boerderij mn de heer M. v. d. Sluis bezocht. Tot degenen, die aan H.M. teerden t oorgesteld behoorde o,a. met rouw ïfaterijn. •it AAR ons gevoelen is het van be- fS| lang acht te geven op de rede, die de heer Vixseboxse dezer dagen in het Kolen- en Staalparlement heeft ge houden. Tegenover het officiële optimism® over de ontwikkeling van de federale gedachte, waarvan minister Beyen on langs blijk gaf en waar wij toen reeds een groot vraagteken achter hebben geplaatst en tegenover de lippendienst, die ook thans weer in het Kolen- en. Staalparlement aan de supra-nationale gedachte Is gewijd, plaatste de heer Vixseboxse een nuchter betoog, waar in hij onverbloemd uiting gaf aan zijn opvatting, dat het met deze zaak op het ogenblik verkeerd ligt. Ook naar ons gevoelen zijn wij hard bezig op het gebied der internationale samenwerking in Europa terug t® glijden in het systeem, dat tussen de beide wereldoorlogen troef was. En daar komt niets goeds uit voort. Dat weten we. En het is goed, dat dit in Straats burg de optimistisch doende lieden on verbloemd is gezegd. Een woord op zijn pas. Een straaljager van de Nederlandse luchtmacht is Vrijdagavond bij Lippstadt in Duitsland neergestort en in brand ge vlogen. De piloot, kapitein Van Es uit Scheveningen, kon uit het toestel komen, voordat de zich aan boord bevindende munitie ontplofte. Hij liep slechts lichte brandwonden op aan keel en nek. Het toe stel werd geheel vernield. i» één onthouding na, heeft de ge meenschappelijke vergadering der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal gisteren met algemene stemmen haar goedkeuring uitgesproken voor het besluit om een aanvang te maken _met het volgende stadium der Europese inte gratie, dat op 2 Juni jl. door de te Ter gelegenheid mn het 10-jarig minis terschap tian de ministerpresident dr. W. Drecs werd hem gistermorgen in zijn Kabinet een els, voorstellende het Zaken. „Groene Zond je" lc Den Hang, aan geboden door dc secratris-generaal mr. C. L. fP'. Fork namens het personeel van het Ministerie van Algemene Er is een uiterst eenvoudige methode om een einde te maken aan wat de koude oorlog wordt genoemd: Het zich houden aan het handvest van de Verenigde Naties, geen geweld gebruiken of met geweld dreigen op het gebied van internationale betrekkingen en geen, steun of leiding geven aan ondermijnende acties tegen instellin gen, van^ andere landenOm een einde te maken aan de koude oorlog zijven punten nodig. Dit ene is voldoende. Met die geest 'gaan koe naar Genève en we hopen te ontdekken, dat anderen die geest delen." Deze woorden sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, gisteren in de vergadering der Ver. Naties te San Francisco. De minister antwoordde hiermee op het zeven punten omvattende voorstel, dat Molotow de vorige dag had aanbevolen. Minister Dulles sprak ook over de „onderdrukking van landen in Oost- Europa" en vervolgde: „Ook kunnen we niet het bestaan vergeten van die instelling, die bekend staat als inter nationaal communisme. Het is een over de gehele wereld verbreid complot om een regeringsvorm aan de macht te brengen, die nooit in één enkel land in vrije verkiezingen door een volk is gekozen cn die werkelijke ooafhanke' hjkheid vernietigt." De minister drong aan op ontwape ning en bracht in herinnering dat de Ver. Staten reeds tien jaar geleden hadden voorgesteld het onderzoek naar atoomenergie te internationaliseren. Hij verklaarde dat, indien de Sowjei- Unie, evenals de Vsr, Naties, een ein de wenste ie maken aan de koude oor log, in de geest van de Ver. Naties, zij een nieuwe „stuwkracht" zouden kun nen ontwikkeien voor het oplossen van de wereldproblemen. Dulles noemde vijf belangrijke vraag stukken op. die volgens hem behan deld moeten worden od de conferentie van de Grote Vier, volgende maand in Genève. Hij noemde ze niet in het bij zonder als punten voor de agenda, maar somde ze op toen hij over Genève ging spreken. Het zijn: 1. Eenmaking van Duitsland. 2. Het vraagstuk van de Oosteuro- pese satellieten van Rusland. 3. Het gebruik van geweld en het dreigen met geweld van communis tisch China in Korea, Indo-Chïna en Formosa. 4. De pogingen van het internatio nale communisme om door samenzwe ring regeringen omver te werpen. 5. Ontwapening. De Indonesische afgevaardigde Soeö- jarwo Tjondronegoro verklaarde in. een rede: „Mijn land is als onafhankelijke, souvereine natie met de hulp van de Ver. Naties naar voren gekomen. Maar toch is onze nationale onafhankelijk heid nog niet volledig. Een deel van ons land namelijk Westelijk Nieuw- Guïnea of West-Irian. wacht nog altijd op de vrijheid, waarvoor het Indonesi sche volk zo lang heeft gevochten. De beste manier om het aanzien van de Ver. Naties in grote gebieden van de wereld te verhogen, is de bevredigende en snejje regeling van deze en andere kwestl#,." Na een beschouwing van de vorde ringen, die in het afgelopen jaar zijn gemaaki bij hei tol oplossing brengen van problemen als de oorlogen in Ko rea en Indo-China en bef Oostenrijkse vredesverdrag, zei Dulles: „Veel is reeds bereikt, doch er blijft nog veel, heel veel, te doen. Er is neg het pro bleem van de Duitse hereniging. Reeds tien jaar is een deel van Duitsland af gescheiden geweest van de rest. Die onnatuurlijke verdeling van een groot volk is een grove onrechtvaar digheid. Het is een kwaad, dat niet voor onbepaalde tijd kan worden ge handhaafd, zonder meer kwaad ie ver oorzaken voor de gehele wereld." Messina gehouden conferentie van de ministers van buitenlandse zaken der zes leden-staten is genomen. Tevoren had de voorzitter der Hoge Autoriteit, René Mayer, de gemeen schappelijke vergadering verzekerd, dat er geen sprake van zal zijn, dat de ge meenschap in de ijskast wordt gedaan, of dat zij van haar bovennationaal ka rakter wordt beroofd- In de resolutie, waarmede het besluit der ministers van buitenlandse zaken werd aanvaard, werd opgemerkt, dat de ministers geen duidelijk antwoord heb ben gegeven op sómmige door de ge meenschappelijke vergadering gestelde vragen. Het Kolen- en Staal-parlement is echter wel van oordeel, dat het be sluit der ministers beantwoordt aan zijn wensen. Na een bespreking van verscheidene technische verslagen over net function- neren van de gemeenschap werd de zit ting gesloten. De volgende bijeenkomst van de gemeenschappelijke vergadering zal op 22 November a s worden gehou den. De directie van Wilton-Fevenoorcl deelt mede, dat de „Willem Barendsz" morgenochtend van de technische proef tocht zal terugkeren Voor het cursusjaar 1954-1955 raamt het bestuur van de Chr. Academie voor Lichamelijke Opvoeding het netto-exploi tatietekort op 76.570.— Van de zijde van het Ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen is een Rijkssub sidie toegezegd van 50.000.hetgeen vrijwel overeenkomt met het subsidie van 65 pet., dat het Rijk volgens de regeling van de Hogerondertvijsw-et zou toekennen. Aan de Nederlandse Eco nomische Hogeschool betalen Gemeente en Provincie elk 15 pet. van het tekort. De CALO ontvangt van de Provincie nog geen subsidie. B. en W. van Rotter dam stellen aan de raad thans voor een bijdrage te verlenen van 20 pet of 15.314.Het totaal subsidie van Rijk en Gemeente wordt dus 85 pet. van dit tekort. Het is de bedoeling, dat de bijdrage van jaar tot jaar zal worden bepaald. Ongeveer 800 arbeiders van de Société Générale de Construction Mécanique, een fabriek in de nabijheid van het vliegveld Le Bourget, zijn in sitdown staking gegaan en houden de fabrieks gebouwen sedert twee dagen bezet- Drie directeuren van de fabriek die de sta kers als gijzelaars bij zich hielden zijn door de politie bevrijd. De politie deelde mede met verdere maatregelen tegen de stakers te willen wachten tot het aanbreken van de dag. De fabriek ligt in La Courneuve, een voorstad in het Noorden van Parijs. De staking brak Donderdagmorgen uit. In een telefoongesprek met U.P. deel de een van de stakers mede: „Wij zul len het niet te ver drijven en het zeker niet laten aankomen op een gevecht met de politie," Hij zei dat zij zo lang mo gelijk in de fabriek zouden trachten te 'blijven. Zij waren solidair, zei hij. met de stakers in Saint Nazaire. Drie jonge mannen, die er om geloot hadden wie hunner een lid van een andere bende zou executeren, zijn gisteren in New York op de beschuldi ging van moord gearresteerd. De arrestaties kwamen nadat Don derdagavond de 17-jarige Luis Feli- ciano volgens de politie een lid van de bende de Viceroys met een geweer was geëxecuteerd. De gearresteerde jongens, die lid zijn van de Dragons deze bende leeft op voet van oorlog met de Viceroys zijn volgens de politie: Angelo Ealmau (15 jaari, Florentino Villarin (17 jaar) en Louis Raimerez (16 jaar). Verder wordt vastgehouden de 14- jarige Carmen Machuca. die volgens de politie het geweer gedragen heeft en bovendien het middelpunt van het geschil moet zijn geweest. Voor rekening van schipper De Wach ter uit Middelharnis wordt op de scheepswerf te Brumisse, in zijn schip een Mercedes-Benz motor van 225 p.k. geplaatst, die het schip een capaciteit geeft m stil water van 26 km. per uur. Dit zal dan de snelste motorschuit zijn welke de Hollandse wateren door klieft. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 30 Juni a.s. gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst toordt. U wordt verzocht deze bon te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Vfithstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1