Molotow deed nog geen toezegging pü yM AUTO REED BIJ DIEMEN TREKVAART IN FELLE PAKHUISBRAND IN ZAANDAM Drie mannen verdronken Artsen definitief aceoord met verhoogde loongrens Huwelijk tussen Oostenrijkse gezant en mei. M. L. Waller Schade geschat op DA millioen VRAAGTEKENS ROND GENEVE Niet langer dan een week i Molotow betuigt Dulles spijt F Britse zeelieden werken weer Veertien doden in Duitse mijn Teruggaaf omzet belasting oude textiel geregeld West-Irian vrij voor 1956 Slotverklaring dr. Van Klef fens over herdenkingsbijeenkomst V.N. Minister Mansholt gehuldigd MAANDAG 27 JUNI 1955 DERTIENDE JAARG ANG No. 3110 Weerberich 1 I Boeïg ;anin ook naar Midden-Oosten Voorstel van tandartsen aan Ziekenfondsraad b A. HANÉMA AIJER OVERLEDEN N.-KOREA BOUWDE LUCHTMACHT OP Staking in1 Antwerpse haven Soekarno imw& Don Juan stelt zich achter Franco B^pHRRI Beschieting vliegtuig ■is MITS INDONESIË MAAR EENSGEZIND IS.... Een dode en twee gewonden bij verkeersongeval Criliek Botterdam: Witte de With straat 30 Teicf. 115700 u U Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18-30-19.30 t Zaterdags 17—18 uw: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro +24867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 r.: Tel. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, jr 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNIXG en Mr. K. VAN HOUTEN" Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. DROOG WEER Droog weer en tijdelijk wat bewolking, morgen later op de dag zonnig. Ztvakkc, tijdelijk matige wind, in hoofdzaak uit Westelijke richtingen en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. zon i:n maan 28 Juni: zon op 4.24, onder 21,06: maan op 14.50, onder 0.14. O Hoofdredacteur: Ur. J. A. H. 4. S. BRUINS SLOT DE Westelijke ministers van Buitenlandse Zaken zijn er niet in geslaagd vaste toezeggingen te krijgen van hun Russische collega Molotow over de duur, de agenda en het doel van de komende vicr-mogendhcdenconfercntie in Genève. Dit blijkt uit de verklaringen die Molotow Zaterdag aflegde op een persconferentie, kort voor hij uit San Francisco vertrok, waar hij de herdenkings bijeenkomst van de Ver. Naties heeft bijgewoond. Uit gezaghebbende bron was eerder vernomen dat de Russische minister in feite de Westelijke voorstellen voor de top-conferentie had aanvaard. Maar op zijn persconferentie verklaarde Molotow, dat de regeringsleiders Eisenhower, Boelganin, Faure en Eden in Genève zelf een datum moeten vaststellen voor beëindiging van de conferentie. Verder zei Molotow dat de regeringsleiders zelf de agenda moeten opstellen en zelf moeten uitmaken of gepoogd zou worden overeenstemming te bereiken over bepaalde grote problemen of dat slechts beraadslaagd zou worden over de eventuele werkwijze voor latere onderhandelingen over bepaalde geschilpunten. Amerikaanse woordvoerders hadden verklaard, dat men het tevoren eens moest zijn over de datum waarop de conferentie beëindigd moest worden, dat er geen agenda moest zijn en dat geen pogingen gedaan moesten worden om overeenstemming te bereiken over belangrijke kwesties. Volgens Westerse woordvoerders is er geen sprake van dat overeenstem ming met Molotow werd gereikt om de besprekingen te Genève voor onbe paalde tijd te houden. De Amerikaan se minister Dulles heeft Molotow openlijk medegedeeld, dat president Eisenhower niet langer dan een week in Genève kan blijven, zodat de be sprekingen na uiterlijk een week moe ten eindigen. Het streven van de Sovjetunie zou er op gericht zijn het zo voor te stellen, dat iedere moge lijke mislukking van de conferentie te wijten zou zijn aan de Westelijke mogendheden, omdat deze de schuld van tijdgebrek zouden dragen. Op zijn persconferentie zei Molotow o.a.: „De Sowjetunie is de mening toegedaan dat een verenigd Duitsland niet tot het hele land het regiem dient uit te breiden dat thans in Oost- Duitsland geldt en evenmin het re giem dat thans in het Westelijk deel van het land heerst. De kwestie welk soort bestuur een verenigd Duitsland zou hebben, is er een die het Duitse volk zelf moet oplossen via vrije, al- Duitse verkiezingen." Over Formosa zei Molotow dat het voorstel van Tsjoe-En-iai om directe besprekingen te houden tussen de Verenigde Staten en communistisch China, van groot belang is. De persconferentie was onverwacht uitgeschreven, kennelijk als resultaat van de ongunstige publiciteit die Mo lotow had gekregen omdat hij terug was gekomen op een belofte deel te nemen aan een niet-ingestudeerd televisie-interview. tmmmot- Zondagochtend werd bij de Rijkspolitie te Dicmen aangifte gedaan van het feit dat in de Muider Trekvaart een auto onder. Ter geivfipnfipid run het bezoek (tul het Britse koninklijk pmtr uun Moor* icegon heeft gebracht, werd deze foto gemaakt van ftj.ti.rj: prinsrs Hagnhild die met de rederszotm Lorctiizcn is gehuwd), koningin Eli zabeth en prinses Ast rid. liet kus het eerste officiële bezoek dut koningin Elizabeth en prins Philip van En ge ld rul brachten nan een land buiten het Britse Gemenebest Het bruidspaar bij het verlaten van de trouwzaal. De Sowjel-regering heeft haar spijt betuigd over het beschieten van een Amerikaans vliegtuig door Russischs jagers boven de Beringstraat op Woens dag jl. Zij is bereid de helft van de schade te vergoeden. Dit is de hoofd inhoud van een nota die de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Molo tow. Zaterdagavond in San Francisco aan lijn Amerikaanse collega Dulles heeft sverkandïgd. Minister Dulles antwoordde dat hij met voldoening kennis nam van de Russische betuiging van spijt, maar dat een schade vergoeding van vijftig procent niet vol doet aan de Amerikaanse eisen. De Russische regering heeft betoogd, dat het Amerikaanse vliegtuig zich boven Russische grondgebied bevond, maar dat een van beide partijen zich ten gevolge van de heersende atmosferische omstan digheden heeft kunnen vergissen in de luiste positie van het vliegtuig. Drie van de elf leden der bemanning zijn door kogels van de Mig-jagers ge wond geraakt. Vier anderen werden ge wond bij het neerkomen van het toestel. Volgens het Egyptische blad „Al Akh- ?ar zal maarschalk Boelganin, de Sow- Jetrussische premier, als hij in de komen- ue herfst een bezoek brengt aan India, ook de hoofdsteden van de Arabische landen in het Midden-Oosten bezoeken. lp■officiële Egyptische kringen en op de Russische ambassade in Cairo heeft rnen dit bericht kunnen bevestigen noch tegenspreken. Premier Mohammed Ali van Pakistan heeft ontkend een telegram aan de Rus sische premier Boelganin te hebben ge zonden, waarin hij een ontmoeting tussen hen zou hebben voorgesteld. Dit laatste was beweerd door Radio-Moskou. de raadzaal aan de Java- straat in Den Haag heeft de burgemeester van 's-Gravenhage, mr. F. M/A. Schokking, Zaterdag middag om half een het huwelijk voltrokken tussen de gezant van Oostenrijk bij het Nederlandse hof, dr. E. Filz, en mej. Maria- Liliane Waller. In de raadszaal waren smaakvolle bloemversieringen aangebracht van roze rozen en lthyrus en witte spirea. Om half een werden bruid en bruidegom aan het gebouw aan de Javastraat ont vangen en naar boven geleid in de zaal van de gemeenteraad. De bruid was gekleed in een toilet van wit satijn duchesse. Zij droeg een vier meter lange sleep, met goud geborduurd, uit India Des leep is een familiebezit, die indertijd ook werd gedragen door de echtgenote van minister Luns. bij haar huwelijk- De bruid droeg vorts een De wilde staking van zeelieden i Southampton en Liverpool is Zaterdag geëindigd. Het werk zou vandaag worden hervat. De staking heeft 26 dagen lang de pas sagiersdiensten jove r de Atlantische Oceaan ontwricht. De stakers geven toe, dat hun opzet mislukt is. Hun eisen: loonsverhoging en betere arbeidsvoor waarden, zijn niet ingewiiiigd. De stakende havenarbeiders in Man chester, Hull en Liverpool hebben het af gelopen weekeinde besloten de staking voort te zetten. De stakers in Londen waren van plan vandaag weer aan het werk te gaan. Een woordvoerder van de stakende vakvereniging deeide in Manchester mee, «at als de staking nu wordt voortgezet, tij minstens nog zes weken zou duren. Veertien mijnwerkers zijn gisferen door do luchtdruk gedood bij een ontploffing pp «on diepie van 750 meter in oen «feen- j^mrnijn hij Goljenkirchen (Weit-Duiis- (Van onze parlementaire redacteur) Naar wij vernemen heeft de be spreking, die een deputatie van de Nederlandse textielindustrie de vorige week heeft gehad met de staatssecre taris van Financiën, dr. Van den Berge, geleid lot het totstandkomen van een bevredigende regeling van witte sluier, die p het hoofd werd vast gehouden door een familiekroontje, bezet met paarien en diamanten. Zij droeg een prachtig bruidsbouqpet van witte orchideën. De vijf bruidsmeisjes waren gekleed in toiletten van blauwe voile met satij nen kapjes in dezelfde kleur, met corsa ges van lelietjes van dalen. De bruids meisjes waren de dames Cornelie Go din de Beaufort. Dorine v. d. Bmeck d'Obrenan, Annemarie Waller. Alice van Lynden van Sandenburgh en Marie Zitha Pereira, De getuigen bij het huwelijk waren G. baron van Heemstra uit Amsterdam, een oom van de bruid. F. L. Filz von Reiterbnnk, cor.sui van Oostenrijk te Rotterdam, e eisbroer van de bruidegom. \V. A. A. J- baron Schimmelpenninci; van der Oven. Voorschoteen en de heer Carlos Morales Chacon, zaakgelastigde van Equador in ons land. De vader en moeder van de bruid hadden achter het bruidspaar in het midden van de zaal plaats genomen. Vele familieleden, vrienden en kennis sen en leden van de Oostenrijkse legatie waren voorts in de raadzaal gezeten. Alvorens hel huwelijk te voltrekken, richtte de burgemeester zich als ambte naar van de Burgerlijke Stand met een woord van welkom tót hel bruidspaar. Rekening houdend met de door beiden geuite wensen, geschiedde zulks in het Nederlands. Hetgeen gemakkelijk was, omdat de bruidegom de Nederlandse taal beheerst. De Zaterdag in Utrecht gehouden al gemene vergadering van de Kon. Ned. Mij. tot bevordering der geneeskunst heeft zich met grote meerderheid uit gesproken dat in grote lijnen aan de in November aangenomen motie is voldaan, waarmee dus de verhoging van de loon grens tot 6G00 blijvend wordt aanvaard. De vergadering wenste dat de onderhan delingen met kracht dienen ie worden voortgezet ter bereiking van verdere resultaten. De voorlopige beslissing van net hoofd bestuur, om na het ontstaan van een con flict altijd nog drie maanden respijt te geven, voordat de medewerking aan de ziekenfondsen zal worden beëindigd, werd aanvaard. In de vergadering,vun"' 3e Ned. "Mij. tot bevordering der tandheelkunde is Zater dag besloten een voorstei ter goedkeuring aan de Ziekenfondsraad v'oor te leggen samen met die ziekenfondsorganisaties en die de meerderheid van de verzeker den omvatten waarmee wel overeen stemming was bereikt. Voorts machtigde de vergadering het hoofdbestuur al die maatregelc i te nemen, die voor het tot stand komen van een definitieve rege ling nodig zijn. De Maatschappij en de ziekenfonds- organisaties hadden na de moeilijkheden in het voorjaar overeenstemming bereikt over het later, voortduren van de be staande regeling tot 1 Juli 1953, met dien verstande, dat als dan nog geen defini tieve honoreringsregeling zou zijn getrof fen. o.a. een bepaalde toeslag op de de claraties van het eerste halfjaar zou wor den betaald. Wegens het nog niet vol ledig gereed zijn .van de nodige rapporten was het niet mogelijk per 1 Juli tot een definitieve regeling te komen, maar het was evenmin mogelijk met alle zieken fondsorganisaties tot overeenstemming te komen over een andere regeling. Oud-burgemeester van Leerdam In de ouderdom van 71 jaar is gister morgen te Leerdam overleden de heer A. Hanemaayer, oud-liurgemecstcr van Leerdam en oud-wethouder van Rotter dam. De heer Hanemaayer bekleedde een vooraanstaande plaats in de Christelijke vakbeweging en beeft veel werk verricht in hel belang van de A.R. kiesvereni gingen. Tot zijn dertigste jaar was de heer Hanemaayer bakker in Delft. En via verschillende bestuursfuncties, achter eenvolgens in de Chr. Bakkersgezellen- bond, de Nederlandse Chr. Bond van Ar- beidcrsisters) m de Voedings- en Ge- notmiddclenbedrijven en de Rotterdam se Chr. Besturenbond, werd hij in 1931 benoemd tot wethouder van Financiën voor Rotterdam. Ondertussen had hij ook reeds deel uitgemaakt van het algemeen bestuur van het C.N.V. en was hij in 1924 als technisch adviseur toegevoegd aan de delegatie naar de In ternationale Arbeidsconferentie te Ge nève. Toen in 1935 de rechtse raadsfracties van de Rotterdamse gemeenteraad naar aanleiding van de gehouden verkiezin gen in dat jaar besloten geen van haar leden zitting te doen nemen in het col lege van B. en W. kwam ook aan het wethouderschap van de heer Hanemaay er een einde. Ecu jaar later volgde zijn benoeming tot burgemeester van Leerdam. Naast zijn drukke burgemeesters-werk zaamheden vond hij ook nog tijd om de belangen te behartigen van de Water leiding en het ziekenhuis van Leerdam, waarin hij naar voren trad. respectieve lijk als commissaris en als voorzitter. Daarnaast was de overledene ook ouder ling van do Gereformeerde kerk van Leerdam en voorzitter van het bestuur van de Chr. 3.L.O. te Gorinchera. (Van onze correspondent) De Zaandamsc brandweer voerde Zon dagmiddag een verbeten strijd, die soms hopeloos scheen, maar tenslotte tot ge volg had dat van de cacaofabriek „Auro ra" van de N.V. Cacaohandcl en Indus trie v.b. J. Stuurman, slechts het drie verdiepingen hoge pakhuis „Accra" in vlammen opging. Het stenen fabrieksge bouw, slechts door een brandmuur ge scheiden kon met inspanning van alle krachten behouden blijven. Daar het drie verdiepingen hoge pakhuis geheel ge- Communistisch Noord-Korea heefi in strijd met de wapenstilslands-overeen- komst een luchtmacht van 580 toe- stellen opgebouwd gedeeltelijk be-:jaden was met cacaoboter en cacaopoeder staande uit straalvliegtuigen. was de schade vr0 aanzienlijk. De directie vandaag schafte de schade aan voorraad en ge- gepu- Deze beschuldiging werd door de Zuidkoreaanse regerin. bliceerd. In de mededeling werd gezegd, dat de Noordkoreaanse communisten over drie divisies straaljagers van het type Mig 15 en een afdeling gevechtsvlieg tuigenbommenwerpers beschikken, 15 luchtbases hebben en twee iucht- bases aan het bouwen zijn. De cijfers zouden afkomstig zijn van de beidé piloten van de Noordkoreaanse luchtmacht, die de vorge week naar Zuid-Korea zijn gevlucht. In Antwerpen zijn vanmorgen 12.000 havenarbeiders in staking ge gaan. In totaal ligt het werk op negentig schepen stil. De stakers eisen een herziening van de werkloosheidsuitkeringen en loonsverhoging. Zij willen 40 franc per dag meer, hetgeen het dagloon op 25" franc zou brengen. bouw op l!i millioen. Omstreeks kwart over twaalf ontdekte de heer Langenberg, die naast het pak huis woont, rookontwikkeling. Onmiddel lijk waarschuwde hij de brandweer, die meteen met groot materieel uitrukte. Aan drie zijden sloegen zware rookko lommen naar buiten. Met behulp van zuurstofmaskers konden de brandweer lieden in het begin nog in het pakhuis binnendringen doch door de hitte koni men niet ir. de hogere verdiepingen ko men. Men moest zich er dus toe beper ken grote massa's water naar binnen te spuiten. Uit de naastgelegen fabriek, gescheiden door branddeuren, werden balen cacao boter naar buiten gesjouwd daar men heti ergste vreesde. Dc ijzerconstructic van het pakhuis puilde door de druk van het water naar alle kanten uit. toen om-I streeks twee uur de vlammen uit het dak| sloegen. opleverde voor een woning aan de over kant van de weg. De woning werd op politiebevel ontruimd, wat later geluk kig een overbodige maatregel bleek te zijn. Toen de voormuur instortte en bran dende stukken over de gehele weg vie len, waren zoveel brandslangen op het bedreigde punt gericht dat de woning kon worden gespaard. De brandmuur tussen het pakhuis en de fabriek scheurde wel op verscheidene plaatsen, maar de brandweer hield stand. Om halfvier, toen het pakhuis aan alle kanten was ingestort, was het gevaar voor uitbreiding geweken. Met 15 stralen had de Zaandamse brandweer dat weten te bewerkstelligen. Het bedrijf had juist plannen voor uit breiding. daar men tekort aan bedrijfs ruimte had. De oorzaak van de brand is nog onbe kend. Verzekering dekt de schade. steboven las; slechts een wiel stak boven het water uit. Bij het optakelen van de auto kwam men tot de ontdekking dat drie mannen een jammerlijke verdrinkingsdood hadden gevon den. De bestuurder, dc 43-jarige \V, J. F. B.. automonteur tc Amsterdam heeft vermoedelijk nog 'cvergeefs getracht door het intrappen van de voorruit uit dc autn tc kruipen, wat niet is gelukt. Dc andere inzittenden waren dc 19-jari- ge ongehuwde Amsterdammer J. H. terwijl dc identiteit van tic derde per soon Zondagavond nog niet kon wor den vastgesteld daar hij in het geheel geen papieren bij zich had. Uit een jubileuminsigne dat hij bij zich droeg zou opgemaakt kunnen wor den dat zijn naam is J. B. Zaterdagnacht omstreeks 12.15 uur deed de Amsterdammer E. J. K. aan gifte bij de Rijkspolitie te Diemen dat hij met zijn auto een aanrijding had gehad op de Mui derstraatweg, maar toen hij achterom keek verdween de door hem aangereden auto in de rich ting Muiden. Terstond werd een onderzoek inge steld terwijl de dichtstbijzijnde politie posten werden gewaarschuwd daar de heer K. verklaarde dat de door hem aangereden auto zonder achterverlieh- ting langs dc weg hsd gestaan. Door dc duisternis heeft men de wa gen die zoals bleek geheel onder water lag niet opgemerkt. Beide auto's zijn in beslag genomen. Verder kwam aan net licht dat de in het water gereden auto een Ford V S was geleend van kennis sen om een militair die in Weesp gele gen is naar zijn bestemming te brengen. Het ongeluk is op de terugweg gebeurd. In het pakhuis van de AU'. Cacao- hun/ie! en -Industrie v.h, J. Stirttr, aan Het Kalf te Zaandam, heelt een si vare brand gewoed. De schade uordt op 1j millioen geschat, „Indien de tachtig millioen Indone siërs eensgezind zijn, durf ik te ver klaren, dat vóór 1956 West-Irian weer Indonesisch grondgebied zal zijn," aldus heeft president Soekarno gezegd in een rede, die hij beeft gehouden voor het ..legioen voor de bevrijding van Wesl- Irian" te Semarang. Soekarno zei verder: „Behalve een- held is ook macht nodig, Wij kunnen onze eis op "West-Lias niet altijd naar voren brengen, zonder eenheid en macht," Het legioen, dat zijn naam van Soe karno ontving, werd in Februari op gericht en telt omstreeks 100.000 leden, meest jonge oud-strijders. Het is op min of meer militaire leest geschoeid. Het hoofdkwartier is in Semarang, de 76 commando's zijn verspreid over ge heel Indonesië. Zondagavond tegen acht uur is op de Rijksstraatweg te Haren (Gr.) een ern stig verkeersongeval gebeurd, waarbij een persoon werd gedood, een tweede een schedelbasisfractuur opliep, terwijl een derde een shock kreeg. Omstreeks dit tijdstip wilde een voetganger de Rijksweg oversteken, doch vermoedelijk merkte hij een uit de richting Assen komende motorrij der met duo-passagiere niet op. Het gevolg was. dat de voetganger door de motor werd gegrepen en op slag ge dood. De motorrijder kwam te vallen en werd met een schedelbasis-fractuur naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen vervoerd. Zijn echtgenote kreeg behalve een shock slechts lichte verwondingen. Toen was de situatie zeer critiek. De j voormuur stond op instorten, wat gevaar: De voorzitter der herdenkingsbijeen komst van dc Algemene Vergadering Nadat door dc heer Andreali de huwe- lijksnclew as voorgelezen tekenden dc 52-jarige bruidegom en de 21-jarige bruid. De vader van de bruid nad bei-der V.X.. dr. E. N. van Klcffens, heef! den tevoren een zilveren vulpen gege- j een slotverklaring voorgelezen, die hij ven. op verzoek van veie delegaties heeft samengesteld. Nadat de getuigen hadden getekend I Vele delegaties hadden hem om een - en het huwelijk was voltrokken, sprak samenvatting van de gemeensehappc- de terugf.aaf van omzetbelasting op burgemeester Schokking een woord van Jjjke strekking in de verschillende rede- de oude textielvoorraden, waarover j gelukwens. voeringen verzocht en hij. Van lïleffens. de textielhandel op 1 September a.s. i jhad déze samenvatting opgesteld en van zal beschikken Zoals bekend wordt Na de voltrekking van het huwelijk te voren voorgelegd aan de hoofden van d'e omzetbelasting op textiel vanaf de raadszaal werd een uur later het i alle delegaties, j. huwelijk in de Klooster kerk ingezegend i die datum aigescnoir. (door ds J. A. Kwint. De dienst werd j in de verklaring worden de volgende Deze restitutieregeling komt hierop! gcheeel in het Nederlands gehouden. Ds. punten opgesomd: neer dat het Rijk aan de textiel-Kwint zegende het huwelijk in met een i 1' Alle delegaties, die deelgenomen - - - prediking op de tekst Job. 13, de voet- hebben aan ac plechtigheden ter ge- wassing. Gezongen werd na het votum tegenheid van het tienjarig bestaan der gezang 302 vers 1 en 2. na het gebed Verenigde Naties, hebben tiidrukking gezang 136 vers 1. 3 en 5, en na de inze- j gegeven aan hun gemeenschappelijke gening gezang 149 vers 1 en 3, wens, om de komende generaties de Het kerkkoor zong na de predicatie I geesel van de oorlog te besparen handel 90 procent voorschot geeft op de toegezegde terugbetaling van de omzetbelasting, die in de prijzen van de oude voorraden op 1 September is gecalculeerd. Na I September zullen alle prijzen van textiel in de winkels een ver mindering kunnen ondergaan, die gelijk is aan de hoogte van de omzet belasting, die de fabrikant tot dus ver aan de handel in rekening bracht. Algemeen verwacht men dat na de totstandkoming van deze restitutie regeling de stagnatie in de bestellin gen van de handel bij de textiel fabrikanten, die de aangekondigde afschaffing van de omzetbelasting veroorzaakte, thans zal verdwijnen. Psalm 117: „Looft den heer. alle gij vol- gezang 135 vers 1 en 2, De ontwikkelingen in de laatste jaren hebben aan deze wens een nieuw vuur gegeven, want men weet, dat een oor- Dc kerk was gesierd met witte ent log, waarin de nieuwe wapens zouden blauwe bloemen. Talloos velen woonden 1 worden gebruikt, ongekende ellende de dienst bii uit de kringen van hof-ever de mensheid zou brengen. Het doel en diplomatie, uit regerings- en over- der volken Is vrede, gebaseerd op de heidskringen. uit de Oostenrijkse kolo- j tekst van het handeest, waar die spreekt nie hier ter stede, uit de Nederlands- Oostenrijkse vereniging enz. Toen de genodigden hun plaatsen had der. ingenomen, werden dc deuren ge opend voor ieder, die de dienst wilde bijwonen. over veiligheid, rechtvaardigheid en goede nabuurschap. 2i Alle ieden der V.N. hebben nog maals uitdrukking gegeven aan htm trouw aan de doelstellingen en de be ginselen van het handvest. Zij zijn zich er van beivust. dat de hoop op vrede rust op de wijze waarop deze beginselen en doelstellingen worden i gehandhaafd bij de onderlinge betrek- kingen, j 3> Zij hebben wederom verzekerd, datj zij stellig dc wens hebben, om geschillen te regelen zoals het handvest dit voor schrijft, door vreedzame middelen en op een wijze, dat de internationale vre de. de veiligheid en de rechtvaardigheid niet in gevaar komen. Zij hebben de wil te kennen gegeven, om vreedzaam cn vriendschappelijk samen te leven. 4> Zij hebben samen beloofd, om mei kracht voort te gaan met de pogingen, om tot een ontwapeningsovereenkomst te geraken, die een grotere mate van veiligheid voor de landen garandeert en die het gevaar van vernietiging met atoomwapens van dc wereld wegvaagt. Zij spraken hun overtuiging uit. dat de landen hun hulpbronnen zullen gebruiken voor de verbetering van de levensstan daard. als zij bevrijd zijn van de lasten der bewapening. De voorzitter voegde hieraan toe: ..De moeilijkheden, die ons te wach ten staan, zijn even it: het oog springend als de gevaren en teleurstellingen van het verleden. Maar het handvest is onze leidraad. het handvest, dat voor schrijft. dat de organisatie der V.N. de plaats is. waar de politieke lijnen van 'naar leden met elkaar in overeenst€-m- ming worden gebracht." f tm .aumu'w- Jfp*s»r~ Don Juan de Bourbon, de Spaanse Tijdens een bijeenkomst in het gebouw troonpretendent, heeft zich geheel achter ek en de idealen van de nationa listische beweging onder leiding van generaal Franco geplaatst. De slotverklaring is door alle dele gaties aanvaard. van zijn departement is minister Mans-1 de po holt Zaterdagmorgen, ter gelegenneid van zijn 10-jarig ministerschap, uit •>am van de ambtenaren van het „misterie gehuldigd. Hartelijke toe spraken werden gehouden door minister ir. C. Staf. die zich tevens als oud medewerker van minister Mansholt be schouwde. Minister Staf heeft als minis- lei* La ndbouw. Visserij en Voedsel voorziening ad interim, zijn ambtgenoot voor de eerste rmtal de officiële nieuwe plaquette in zilver, van het genoemde ministerie uitgereikt. De secretaris-generaal van het mi nisterie. mr. J. Th. Bonnet-man bood een aandenken aan. Minister Mansholt «prak een dankwoord. In een interview, dat in het orgaan der monarchisten, de „ABC", verscheen, doet Don Juan een beroep op alle Spanjaar den, „die zich laten leiden door de idea len der nationalistische beweging" om zich te verenigen ten einde Spanje te verdedigen tegen alk aanvallen van bïn- nen of van buiten. ..De monare'-ue heeft zich altijd solidair gevoeld met de idealen der nationa'istische beweging", zegt Don Juan. Het was de eersle verklaring van Don Juan in het openbaar dat hij Franco steunt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1