d Trek naar Rotterdamse stranden is ƒ3.75 begonnen Succesvolle sportweek besloten wer waardig Plechtige herdenking bij het monument aan de Hofweg Uitvoering vcin,Gustav Mahlers Zesde Symphonie in Rivièrahal Eerste zomerdag van het jaar r Sluitingsavond sportweek S.B.L.O. in Musis Sacrum Wereldveteranendag in Den JEfaag Uitslag wedstrijden B.B.-manifestatie Beeld Dirk III voor Vlaardingen SCHIEDAM Vijf-en-tivintig jaar S.B.L.O LA BONNE AUBERGE" Vacantieverblij ven in de Hoek betrokken VL A ARDIN GEN Maasland Hoek van Holland Burgerlijke Stand van Rotterdam Jaarvergadering Coöp, Boerenleenbank Jubileum cis. Thielen Prijzen voor de B.B. Mevr. Kernkamp laat schip te water Amerikaans-Westdaitse militaire overeenkomst MAASSLUIS Geslaagde wandeltochten te Kinderdijk Intrede ds. v. Hartingsvelti Excelsior degradeert ,-.2 TROUW Maandag 27 Juni 1955 Winst voor Schiedam Na de pauze bleek Malik II te zijn vervangen door Flisseck en werd, na- dat Van Mijnsbergea een onzaente ont moeting had gehad, Aandewiel in diens Wisselbeker voor Res. politie te Schiedam Brand in auto Gecostumeerde optocht Advertentie V. Delen van schedel gevonden Burgerlijke stand van Schiedam De grote trek van de bewoners van de tweede stad des lands naar de zee en het strand is Zaterdag begonnen. Het lang verbeide zomerweer liet ditmaal geen ver stek gaan en lange files fietsers kozen de richting van de badplaats Hoek van Holland, waar tijdens het verstreken weekeinde niet minder dan acht duizend kam peerders hun bivak opsloegen. De stedelingen, die in deze bad plaats een zomerhuisje bezitten, besloten op die dag alle benodigd heden mee te nemen en daar de komende twee maanden door te brengen. Muziek en film op het feestterrein Hof concert hervt inninjf tour Orlo Anjer-collecte De vlaggen uit ■ié WotiöuijJ, 1 is se rijborichten 17 kCej,>fCS 'f 35 k',2-54 20 k- 341 «k3« Na ongeval overleden Panden aangekocht Op het hoofdterrein van S.V.V." von den de sportfestrviteileii en demonstra ties, welke van 1" tot 2ö Juni ter vie ring, van het zilveren jubileum van de S.B.L.O. zijn gehouden, hun hoogtepunt en tevens hun afsluiting. Het wei-verzorgde imijramma heften om 2.30 uur met een internationale hand hal-wedstrijd. Een Schiedams elftal, sa mengesteld uit de heren II, Wesael (D.W.S.), L. Boer (W.F.I. P. van Dijk (W.F.), M. Gouka (U.V.G.), H. Ovei- heul (W.F.), J. Bonte (D.W.S. ivan Ccne (D.W.S.)J. van der Koorc iW. F.), X. Vons (W.F.), L. Varewijek |\V. F.) met A. v. d. Mark (Meeuwen) in het doel, zou de nationale eer hebhen op te houden tegenover het sterke ell'tal uit Hamm (Westfalcn). Hoewel het Schiedamse elftal wekenlang serieus had geoefend en men ook zekere goede ver wachtingen mocht koesteren, kon het in de aanvang niet recht op dreef komen tegenover de Duitse ploeg, die van het begin af aan over superieure technische kwaliteiten bleek te beschikken. De pauze werd dan ook ingegaan met een achterstand voor Schiedam van 4—8, welke na hervatting -a tlis.vzn: door een levendiger spel van Scmeaant dat vele goed opgezette aanvahen op het Duitse doel deed, werd inge.opcn. doch het ontbrak ook n.ei nan toeenscores zodat de eindstand 812 werd voor on ze gasten. Tussen een etehaag van inmiddels aangetreden turners verlieten do geel zwarte en rode shirts het veld, on middellijk opgevolgd m cut non-stop- programma door een indrukkwekken- de opmars van circa 450 turners m 30 rijen, onder begeleiding van v; olijke pianomuziek en onder hoofdleiding van mej. R. Roos. In hun narmonscnc? opstelling, blauw-wittc uniformen aan de buitenzijden en daartussen een groot wit middenvlak, maakte deze entree met de daarop volgende rhyth- mische oefeningen een goede indruk. - Al te vlug was dit frisse tussennuin- mer voorbij, waarna het wachten was op de grote voetbalwedstrijd tussen een verzamel-team uit Schiedam, samenge- - steld uit spelers zowe! van Hermes-D.V. S. als S.V.V. tegen de Herr.nger Spiel- verein 1922 e. V. uit Herringen (bij Hamm-Westfalen). .Het Schiedamse elftal had de volgende opstelling: Voorhoede: Geel, Van Pelt. Lex Jan- «en. C. van der Tuyn en Köneman. 'Halfs: C. van Schijndel. Burger. J. van .Schijndel. Backs: Van Meerwijk en Var. der Sloot, terwijl Van Diest onder de doelist stond. Als scheidsrechter fun geerde de heer Barendrecht. Hoewel aan beide zijden hard gewerkt werd en scherp ,,op winst" gespeeld, bleef toch lange tijd de stand bianco totdat na 25 minuten spelen Van der Tuyn na een snelle doorbraak de bal naar Lex Jansen toe speelde, die on houdbaar inschoot. Na nauwelijks 5 mi nuten bracht Van Pelt de stand op 20 en nog geen minuut later wist Geel. ,ia een fraaie voorzet van Van Pelt de stand op 3—0 te brengen met een stevi ge kopbal. Tot aan de rust blee, het spel wederzijds levendig en fel, hoewel uitermate sportief. plaats opgesteld..Begrijpelijkerwijze zet ten de gasten er alles op om de achter stand in tie lopen en in het eerste kwar tier bewoog de strijd zich dan oo.c voor namelijk op de S.V.V. helft. Doch daar- «a wflc Viot Van Geel die een vierde deelgenomen. Na een zeer spannende race. ging B. Groen van D.O.S. ah- eer ste door de finish precies 2 muuten na do start op de 800 m A. Steyler van Shell volgde als tweede, 3. B. Veltman, 4. C. van lloimk van DOS. In de wedloop op do 3000 m v-rd C. Jansen van Trekvogel? ceistc m 9 min. 7.10 sec. Tweede werd H. van der Weij- den. eveneens van Ttekvogels, derde rijn e'ubgonool J. van der Voort, 4. B. Veldhoven van SVV In de S.V.V,-cantine spiak de hter E. A. Leencieitc. voorzitter van de S.B.L. O. de ov e: vvmnaai s hartelijk toe en overhandigde aan de le prijs-vvit.naars eer, ziivcicn zuil'ie, aan de w.naais van de 2e prijs oen kransje op standaard en aan de overigen een legpenning, be schikbaar gesteld door de S.B.L.O. De Schiedamse reserve politie heeft Zaterdag meegedaan aan de grote B.B. demonstraties te Rotterdam. Zij stonden onder leiding van comman dant C. H. L. V Veen en wonnen een eerste piiis te weten een wissel'oeker, die ter beschikking was gesteld door burge meester mr. J. W. Peek. Gistermiddag ontstond brand in een auto, die op de Tumlaan te Schiedam reed. De bestuurder, de heer J. J. H., kan nog tijdig dc wagen verlaten. De auto was sinds één dag het eigendom van de heer H. J. H. In het kader an Jeugd Jolijt te Schie dam zal morgen, Dinsdag 28 Juni even als vorige jaar een gecostumeerde op tocht met als onderwerp ..De gelaarsde kat" worden gehouden. Kinderen tus sen 8 en 13 jaar kunnen aan deze op tocht deelnemen. Verzamelen orn 7 vrur op de speelplaats van de school Oude Kerkhof. Een wandeling zal gehouden worden door de wijk. waaraan de drum bands an de V.C.J.C. en K.A.J. h<un medewerking zullen verlenen. 5? Het nieuwste restaurant in Rotterdam HOOGSTRAAT 147 Speciaal aanbevolen: 1/2 KIP - COMFÖTE - POMMES FRITES na was het Van Geel die een doelpunt wist te maken. Geen vijf minuten later echter wist óe rechts-half van Hamm door het mid denveld te breken en onhoudbaar te schieten. 4—11 Voordat de scheidsrechter echter het einde floot, had een snel offensief van Schiedam de stand opgevoerd tot,5—1. In dc oauze waren inmiddels athieuek- wedstrijde.i gehouden over 800 en 3.000 m waaraan door bekende athleten werd Door een achtjarige jongen werden in bet Sterrebos te Schiedam delen van een mensenschedel gevonden. Bij een nader onderzoek bleek dat cÏê schedel minstens 200 jaar oud moet zijn. Geboren: Johannes, z. van J. Zocr en H. P. Okhuyzen; Angelina, d. van B. Geessink en P v d, Heuvel; Vera H., d. van A. A. v. d. Piuti'm en A. Sagel: Hendrika M E., d. van D. van Bleijswijk en J. C. van Eun. Overleden: J. M. Dries, 62 j.; J°- va" Os, 56 j„ wed. van J. Pljnacker; F. Rijnberg, 76 j.: A. v. d. Veen, 6S j.. wed. van D. Ripet: J>. de With. 63 j. Op de sluitingsavond van de sportweek, die Ier gelegenheid van hei 25-jarig be staan van de S.B.L.O. te Schiedam werd gehouden, werd Zaterdagavond in Musis Sacrum eerst een meer officieel gedeelte afgewerkt voordat de Cabaret Variété Show ..Caroussel der Vrolijkheid" begon. De heer Leendert heette van de zeer tal rijke aanweiigen in hel bijzonder wel kom wethouder Van den Berg, die als oud-sportman nog steeds de belangen van de sport weel te behartigen, en de heer H. de Bruin, een der veteranen van een vroegere generatie. Hoewel er zeer velen zijn die zeer veel werk hebben ver richt'om deze tiendaagse feesten te doen slagen, cn aan allen veel dan* toekomt, wilde hij toch in het bijzonder de heren Sluiters en Van Schie zijn respect belui gen voor hun prestaties. Dat alles zonder wanklank is verlopen, alle ontmoetingen op zo velerlei gebied met de gasten m vriendschappelijke sfeer bleven en ook het weer bijzonder heeft medegewerkt, stemde spreker tot grote voldoening en dankbaarheid. De successen zijn overigens verdeeld. Bij het tafelten nistournooi en de handbalwedstrijd ble ken de gasten de sterksten te zijn. Geluk kig daarom dat de voetbalzege ons bleef. Het „Adieu" aan het gezelschap uit Hamm laat hij gaarne volgen door een „Tot ziens!" Aan de leider van het Hamm-gezelschap bood hij vervolgens een ets van het stad huis aan benevens nog een persoonlijk aandenken. Deze op zijn beurt roemde de prima Verstandhouding en de goede zorgen van de onderscheiden gastvrou wen en gastheren. Als een symbool van de harde arbeid in zijn vaderland ver richt overhandigde hij de heer Leenderts een fraai bronzen beeld van een mijnwer ker cn aan iedere speler van het winnen de voetbal team een persoonlijk aan denken. i Hierna werd onder leiding van de heer Rijken als conferencier een zeer gevari eerd programma afgewerkt, waaraan medewerkten „Les deux Pico's" met ac- cordon-nummers die er direct de feeste lijke stemming in brachten. De oud Schie dammer Wim Schoite zong enige liedjes, The Broytons lieten verbluffende staaltjes van hogeschool-acrobatiek zien, gratieus en beheerst. Martin Vinjee bracht met zijn fantastische goochel-toeren de aan wezigen in het land der wonderen en de vrijgezellen-spelbrekers zongen originele liedics op bekende wijsjes Het gezellig samenzijn na de afwerking van dit wel voorziene programma werd opgeluisterd door het Jack Wilson's Showorkest. Anderen, die het niet zover uit de omgeving wilden zoeken, trokken naar het Kralingse strandbad, of naar dc grote havens in Rotterdam-Zuid. v r altijd wei een stukje zand ze vinden is om de milde stralen van de zon wel dadig te laten sohijnen op de nog spierwitte huiden. Het water vond nog niet zo'n grote aftrek. De temperatuur hiervan is niet aantrekkelijk, maar afgaande op de weersvoorspellingen mag worden ver wacht, dat de warmte enige dagen zal aanhouden. Vandaag mocht Nederland 24 graden noteren, met nog meer zon in het vooruitzicht. Bij da aanvang van het kofffie- uurtje spoedden zich ook vandaag hon derden naar de plaatsen, waar ae zon onbelemmerd scheen en vooral bij de dames kwamen de tubes en flesjes crème te voorschijn om met behulp daarvan zo snel mogelijk een bruine tint te verkrijgen. In zo'n spaarzaam uurtje kan men nog veel vitamine ver zamelen en wie de schaduw op prijs stelt vindt altijd nog gelegenheid in Woensdagavond om 8 uur zal het Rot terdamse Accordeonorkest ..Excelsior" een concert geven op het feestterrein aan de Broekweg te Vlaardingen. Dit orkest is niet het eerste het bes te. Ais Excelsior in Nederland aan een concours deelneemt, dan staat het bij voorbaat vast. dat het de allereerste prijs in de wacht sleept, Mocht men daar het bewijs van willen hebben: eni ge weken geleden werd het voor de zevende keer kampioen van Nederland Na afloop van dit muzikale gedeelte volgt er een filmvoorstelling. Vertoond zal worden ..Turf in je ransel", een mi litaire klucht met de film-komieke?! Martin en Lewis. Voorts zal 's avonds om zeven uur names het Comité voor de viering van nationale gedenkdagen door de Chr. Harmonievereniging ,,Sursum Corda' een serenade worden gebracht bij het Flatgebouw voor Bejaarden, dat dan immers officieel zal zijn geopend. Inlevering op 1 Juli- De Ned. Chr. Bouw- bedrilfïbond deelt aan de bouwvakarbeiders mede dat voor de bouwvakvacantie m laat ste week van Juli a.s. vacanlieboekjes inge leverd moeten zijn. De inlevering moet ge- achieden op Vrijdag S Juli a.s. des avonds tussen 8 en 9.30 uur bu C. Benard. Con- cordiastraat 15 De uitbetaling geschiedt op 20 Juli op hetzelfde adres. Het sparen in de Hoek. Gedurende de maand Mei 1955 werd aan de Rijkspostspaar bank te Hoek van Holland ingelegd 24.155 en terugbetaald 15.530. Zomeravondvoetbal. Het ligt in de bedoe ling om in de zomermaanden een voetbal competitie te organiseren waaraan diverse Hoekse elftallen zullen deelnemen. De wed strijden zullen m hoofdzaak worden gespeeld op het nieuwe sportterrein van de Mij. Zee land (Zekkcnwegi. Dinsdag ftheumscotlecte. Dinsdag wordt m 'Koek van Holland de collecte gehouden ten bate van de Rheumabestrtjdtng. BEVALLEN: W M Polderman-Peteroff. z: E Both-Dijkshoorn. z; H F san der Waal- van der Hoek, z; N" Meeldijk-van Hofwegen, z; M Blanken-Kroon, z; F Winters-dc Geus z: J M Kuppcns-tVoUf. z: G J Verschoor- van Ammerzcden, z; J Dekker-Zondcrs an, d: J Snei-dc Jong. d: E M de Jong-Zieloorff, z: W Jansaen-Kroezcn. z; H E C van 'en- de Jager, d: J van den Berg-B.-oertn. r, G Stroop-Groencwogcn J P Witte-de Wolf z: A J van Hal-Lagerwerf z: H van Gcnde- rcn-Meulenbroek. z; A der Sloot, d; F den Oudcn-Duiner, d; A G Huls man-van den Ordel, z: A ii van Deurzen Hoogenboom, z; P Beercnds-Rpsdijk, d; P Sïeenwijk-van Graas, d; W J de lfaah-var. Oorschot, d; B Roekholt-Vcrwoord. z, G Bak huizen-Onder de Linden, z; J lliikemeijer- de Hoog, d; E Th M Cornet-Kroon d; F van der Veen-Roza, z, A J Roos-i.sigelshe.nl. z: A Kraaycveld-Moscfc, d: H Dein me rs-van Andel. z. OVERLEDEN: p Lmdcnburg. man ran J Bemkes. 72 j: C den Hartog. vr„ geh getv met J de Jong, 79 j: D van Lui'.endrjk. man v.in C Chr' Heijna, 35 i: A Nieuw'-nhuizcn man ,1 C Kaatelcyn, 62 j; c M van der Staat vr„ geh gew met D van Zanten, Dl j: J san Sehootseveld. man. geh gew met K Beckov«ky 74 3: W de Vos. s-r. eeh gesv mei J s-an Adrirbcm. 77 j; A E H van den Hout. vrouw van - H Duvlgneau, 59 j: A J san Dommele. man v-.i M N M Vendrig 08 j: Kruithof, man van A Polderdijk, 78 j; M Bos. vrouw van B van Putten. 40 J. Voorts .als levenloos aangegeven: E K M Marcus-wan der Wel, dochter. In „Het Trefpunt" te Maasland heeft de Coöp, Boerenleenbank aldaar zijn jaarvergadering gehouden. Na een ope ningswoord van voorzitter B. J. M. Muij- selaar werden notulen gelezen en goed gekeurd. De .secretaris memoreerde in zijn jaarverslag de gang van zaken in het afgelopen jaat'. Rekening cn vcrantwoor ding, alsmede de balans werden goedge keurd. De omzet in 1954 bedroeg ruim 8 millioen gulden, het aantal giroposten ruim 9000. Per 1 Januari 1955 was de bank aan spaarders ruim 1,1 millioen verschul digd. De netto-winst over 1S54 ad j 4025, 92 wordt toegevoegd aan de reservé. De heren A-. Broek cn Adr. Moerman, resp. lid van het bestuur en lid van de Raad van Toezicht werden met grote meerderheid herkozen. Na de rondvraag werd de heer J. C. Solleveld gehuldigd, die thans 25 jaar aan de bank als bestuurder is verbonden. De voorzitter memoreerde dit feit en wees er op hoe dc jubilaris, tevens vele jaren kassier, de belangen van de bank heeft behartigd. Als herinnering werd de heer Solleveld een geschenk aangeboden. De leden van het feestcomité, dat in 1954 het gouden jubileum van de bank heeft georganiseerd waren eveneens ter vergadering. De voorzitter dankte hen hartelijk voor hun vele werk. De heer C. F. Petit dit de !a Roche, als voorzitter van het feestcomité, zegde wederkerig de bank dank voor cc prettige samenwer king, bij de organisatie ondervonden. Zondag was het 45 jaar geleden, dat ds A. Thielen te Maasland, als predikant werd bevestigd bij ce Geref. Kerk te "Vijfhuizen. Na 6 jaar vertrok ds. Thielen 1 vandaar naar Axel om opnieuw na 6 jaar! de pastorie te Maasland te betrekken, j Precies 28 jaar verrichtte hier de pastor j zijn werkzaamheden tot hij op 1 Juli 1950' met emeritaat gmg. Aanvankelijk ging ds. Thielen daarna nog vrijwel iedere Zondag elders in diensten des Woord?j voor. maar sedert geruime tijd laat zijn gezondheid r.it nie: meer toe. Momenteel is de jubilaris herstellende van een ope- ratio, die hij. na een ongelukkige val te zijnen huize, moest ondergaan. Voor een ovcru inning heef: ODO Za- ".croagmiddsc h'tid moeten vechten. Het walen ce gaston. Bolnes 3, die a! m de 2e minuut dc leiding namen en dit ook verder door hun spel de Maasianders de handen vol gaten. Toch kon ODO voor de pauze de achterstand nog inhalen en kwam zelfs tol een kleine voorsprong (2II. Bolnes maakte echter m de hv»'.- de helft weer gelijk i22) en tot kort j voor net einde leek de stand zo te blijven, i Toer, trof. 2 minuten voor het einde. I een ODO-hcer feilloos de korf nadat hij] zich on fraaie wijze had vnjgelopen. Met! deze stand (3—2i eindigde ook de door scheidsrechter Molenaar prima geblazen wedstrijd. ODO 2 speelde thuis tegen OD1 3 uit Schiedam en zoals verwacht werd gingen de gasten met de eer struken. In een mooi partijtje korfoal werd de stand op regel matige wijze opgevoerd tot 7—3 in het voordeel van de gasten. Het Hofconcert zal Woensdagavond worden verzorgd door de Chr. Harmo nievereniging ..Sursum Corda". Ook dit zal bij gunstig weer voor vele stadge noten aandacht vragen. Alles bijeen genomen zal er Woensdag ongetwijfeld een feestelijke sfeer heer' sen in de stad. Men schrijft ons: Deze week, dat is dus de week van Prins Bemhards verjaardag, wordt in het gehele land de zg." Anjercollecte ge houden. Deze inzameling geschiedt in Vlaardingen Zaterdag, dat is dus 2 Ju li. Natuurlijk is het een ieder bekend, dat het Anjerfonds m het leven is ge roepen door Prins -Bernhard en dat de opbrengst geheel ten goede komt aan culturele instellingen. Ook in Vlaardin gen hebben reeds enkele verenigingen op cultureel gebied steun gehad. Nu is het wel erg beschamend, dat de opbrengst voor dit fonds in Vlaardin gen de laatste jaren maar weinig is geweest. Laat ons dus hopen, dat hierfn spoedig verandering komt en dat wij dit jaar een behoorlijk bedrag zullen kunnen afdragen. Dit kan besUst wan neer u zich thans rgeds spontaan op geeft als collectant of collectrice bij de heer J. Wapenaar, Mendelssohnplein 45b, de secretaris van de VlaardingSFi Gemeenschap, die de organisatie voor deze collecte in handen heeft. Mocht u hiervoor geen gelegenheid vinden, dan bent u Zaterdag ook nog welkom in de zaal „Excelsior", waar het comité de gehele dag zitting houdt. Woensdag 29 Juni verjaart Prins Bernhard, terwijl op diezelfde dag de minister van sociale zaken en volksge zondheid J. G. Suurholf, het flatgebouw voor bejaarden annex ziekenhuis te Vlaardingen aan de Burgemeester Pruissingel officieel xomt openen. Dit is voor het Vlaardings Comité voor de viering van nationale gedenkda gen reden om enkele feestelijkheden te organiseren, doch ook om de bevolking dringend te verzoeken die dag spontaan ae vlag uit te steken. het Rotteidamse park, waar de E 55- orgamsatoren daarvoor bewust een stuk hebben opengelaten. Ook de watersporten worden reeds druk beoefend. Op de Bergse en Kra lingse Plassen klieven de ranke zeil boten weer door het water, snel langs de rustige pcddelaars in de cano's en roeiboten schietend. De ervaren zeilers trokken de rivier op en in de richting van de Oude Maas -beproefden zijn hun vaardigheid In deze sport. Wie ér weinig kan meegenieten van al deze vormen van recreatie, is de politie. Op alle plaatsen, waar mén vertier en ontspanning zoekt, moet een wakend oog in het zeil gehouden worden. Veertig kinderen kwamen tijdens het week-end op de politiepost terecht aan het Kra lingse Stranbad. Zij waren verdwaald en zochten huilend naar nun ouders. Tegcr. het vallen van de avond zijn de zoek geraakte peuters meestal weer in het ouderlijk huis teruggekeerd, maar de dienstdoende politic-agenten mogen toen zorgen voor ..een gezellig bezighouden" van deze jeugd Dan moet cr steeds worden opgetreden tegen waaghalven. die menen de zwemkunst uitmuntend te verstaan. Een waarschuwing is hier wel op haar plaats. Vorig jaar verdronken vele jeug dige personen, waarvan in vele gevallen onvoorzichtigheid de oorzaak was. Met nadruk wordt afgeraden zich niet in de diepe havens tc begeven. Kinderen kunnen veilig baden aan het daartoe in gerichte strand aan de Kralingse Plas. Het toezicht, dat daar wordt uitgeoefend is voldoende. Ook leden van de EHBO staan daar ter beschikking om eventuele verwondingen te verzorgen. Sinds het l.varmc weer moest de EHBO al tachtig maal optreden. De belangstelling voor de gemeente lijke baaterreinen nam vandaag ook loc-, waaruit bleek, dat de zomer nu ook aanleiding gat tot bet zoeken van koelte, Op <fp ttijdp plassen verschenen iveer talrijke zeilboten. Met dp rug tegen de mast genieten de zeilers met itdfe teugen i an zon, tcind en water. Voor de deelnemers aan de B.B.- m.imfc?tatie tc Rotterdam, waren fraaie prijzen be.-chikbaar gesteld. Het oude nnmgebiea <A-kring Heer len'. won cic beker, die door H.,M de Koningin beschikbaar was gesteld. De B.B. van Qisterwpk ontving de beker, beschikbaar gesteld door Prin- Bem- hai d. Dc- B.B. wandelclub van Pernis ver wierf een kostbare beker. Mevrouw mr. D. Kernkamp—Bavmek. eehtger.ole van de munster van Over zeese Rijksdelen zal Donderdag 30 Juni om 2 uur het motorschip „Aegis" dat in aanbouw is bij de Koninklijke Neder landse Stoomboot Maatschappij te Am sterdam, op de Scheepswerf van Boeie te Bolnes te water laten. De Ver. Staten en Weit-Dui),],.. hebben een militaire overeenkomt» sloten, krachtens welke de Duit"" voor een waarde van honderden «o lioenen dollars aan Amerikaan» terieel voor de nieuwe strijdkrachten zullen krijgen. Diplomatieke woordvoerders in r zeiden vandaag, dat de overeenW8 waarschimlitk nog deze week door - Amerikaanse amoassadeur James b Coranl cn de VcstduiGo minister.- Buitenlanc'Nc Zaken Heinnch tï Brentano getekend zal worden. De overeenkomst moet eerst a. het Wrstduitse kabinet worden gn?: gekeurd. Het ontwerp is 0nZit„?: door Amerikaanse militaire en dïn'o maiiekc autoriteiten en vertegenwJ» digers van het ministerie van Biiii»*' land se Zaken. ?n' De overeenkomst zal na de ondo- tekenmg worden gepubliceerd. Ter gelegenheid van de Wereldvete ranendag is Zaterdagmiddag bij het monument van de gevallen grenadiers en jagers op de Hofweg te 's-Graven- hage een korte plechtigheid gehouden. Deze herdenkingsplechtigheid was evenals in vele andere steden in ons land. georganiseerd door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtof fers en de Bond van Oudstrijders an dragers van hei mobiiisatiekruis. De heer J. A. van der Mm. voorzitter van de Haagse afdeling van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslacht offers las bij het monument boodschap pen voor van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dag Hammer- skjoeld en van de president van de Wereldveteranen Federatie. Albert Mo rel. Daarna bood hij deze oorkonden nan aan de heer J. C. Sillevis. die de Commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland vettegenwoordigde. De voornaamste urtólageiw-wande wedstrijden, die verbonjden warpat aan de Zaterdag" te Rotterdam 'gehouden BB-manifestatie-luiden^flls-vbl^ti'-F 2- De eerste prijs in de wedstrijd voor blokploegen A-gebied, een wisselbe ker, uitgeloofd door H.M. de Koningin, werd gewonnen door Limburg, verte genwoordigd door de „oude mijn streek", 2e werd Helmond, vertegen woordigende de provincie Noord-Bra bant en 3e de provincie Friesland, vertegenwoordigd door Leeuwarden. In de wedstrijden voor blokploegen B-gebied werd de eerste prijs, een wisselbeker, uitgeloofd door Prins Bernhard, gewonnen door Noordbra bant 3, 2e werd Noordholland, ver tegenwoordigd door Heemstede en 3e Friesland 5. In de wedstrijd voor Brandweer corpsen A-gebied werd de eerste prijs, een beker, uitgeloofd door de minis ter van Binnenlandse Zaken, gewon nen door 's-Gravenhage, 2e werd Zwolle en 3e Zuidholland. Utrecht won de eerste prijs in de wedstrijd reddingsploegen A-gebied, een beker, uitgeloofd door de com missaris der Koningin in Zuidholland, 2e Nijmegen, 3e Zuidholland, vertegen woordigd door Dordrecht. De eerste prijs, een beker, in de wedstrijd voor reddingsploegen B- gebied ging naar Weert, 2e Woerden, 3e Heerenveen. Militaire geneeskundige groepen: 1. Zwolle, 2. Leeuwarden, 3. Delft. Militaire geneeskundige teams: 1. Utrecht 2, 2 Zuidholland 8, 3. Gelder land 7. -n Namens de Wereld Veteranen Tei> ratie legde de heer Van der Min een krans bij het monument. Voorts werden kransen gelegd namen de landelijke Vereniging van Oud-Cu. derofficieren van het voormalige Kon. Ned. Indische leger „Madjoe" en n-. mens de afdeling 's-Gravenhage van deze organisatie. De plechtigheid wers voorts o.m. bijgewoond door jhr. mr W. C. Six. die de burgemeester van 's-Graven'nage vertegenwoordigde heer C. H. P. 'W. van den Oever," wet", houder van Sociale Zaken van 's-Gra venhage en de garnizoenscommandant' de kolonel der grenadiers G. J. van' Buuren te 's-Gravenhage. Nadat Zaterdagimiddag op de Hofwez te 's-Giavcnhagc bij het monument van de gevallen Grenadiers en Jagers een herdenkm-gsp-Iechtipheid was gehoudan ter gelegenheid van do wereldveteranen. dag. is het bestuur van de Bond var, Nederland-se Mtlitaure Oorlctfsisiacihtof. fers tezamen met fabrikanten en zaken- Ilieden uit Den Haag bijeen gekomen is L.De Kroon". De bond wnj trachten de Nederlandse teakemvcreld ,te bewegen steun te verlenen aar, haar „Plan Doorn", In de serie van vijf concerten, die het Rott. Ph. Orkest deze zomer in de Ri vièrahal verzorgt, betekende de Vrijdag avond plaats vindende uitvoering van Mahlers zesde symphonie stellig een hoogtepunt. Hoewel niet van zulk een opzienbarende gebeurtenis gesproken kan worden als tijdens de historische uitvoering van Mahlers' Achtste in Ahoy heeft het ons toch eigenlijk verbaasd, dat een werk van dezelfde importantie ais deze 6e symphonie zo in het ver geetboek is geraakt. Het is toch niet aan te nomen, dat een minder gunstig oordeel over Mah lers oeuvre door vooraanstaande musi cologen de dirigenten, die de levende muziek hebben te orengen. zou weer houden om de sympnonién van de Oos- tenrijksse mysticus cn laat-romanticus in hun repertoire op te nomen. En deze muziek is levend. Springlevend. Men moet al geheel verstoken zij'n van ge voel voor schone melodische lijnen, dra matische spanningen en energieke, rhytii- mische motieven van deze 6e symphonie rnet een schouderophalen voorbij te gaan. "Wat is er op het gebied van muziek- waardering toch veel napraterij cn mee- doenaan wat de muzikale mode voor schrijft. Natuurlijk, Mahler was geen Beethoven en ook geen Schubert. Dat weten we allemaal wel. Maar een grote Verder waren er nog talrijke pry- muzikale persoonlijkheid uit de periode van de laat-romantiek was hij zeker en het .blijft jammer, dat het publiek zo weinig in de gelegenheid is om Mah lers muziek te leren kennen (de vierde symphonie, Das Lied von der Erde en de Kindertotenlieder dan uitgezonderd) Nu is er aan de uitvoering van vele van Mahlers symphomën een practises bezwaar verbonden, nl. de kolossale Bezetting, die de componist voorschrijft ./oor deze „Zesde" is bv. een groot instrumentarium nodig met veel bijzon der slagwerk, klokjes en dergelijke. Gis teravond zat er een orkest van ca. 130 musici op het podium in de Rivièra- Hal. Het Rott. Philh. Orkest was ver sterkt niet het ErabatiiS Orkest. Als er een dirigent is, die over een groot en semble een bezielende en dwingend-* macht weet uit te oefenen, dan is hei ^d. Flipse. Dat heeft de grote, tot over de gienzen bekend geworden manifesta le m/p;0,y indertijd wel bewezen. Ook voor Mahlers Zesde is Flipse weer een voortreffelijk leider gebleken. Van begin tot eind (dc speelduur /an de symphonic is ca. lig uur' heeft het orkestspel ons in hoge mate geboeid. Wat komt men m zo'n onbekend stuk toch weer zen voor de wandeltochten voor de diverse groepen. Graaf Uirk III. de stichter inn Vtmmrdingen, krijgt een beeld bij het nieuwe I harding ie stadhuis. De Voorburg,e beeldhouwer Alben Ter mute is bei- den derde graaf uit hel Hollandse Iluis in steen le xe,eeuwigen. Daartoe werd ee'n franse kalkzandsteen gekozen. Hel beeld zal ongeveer drie ton gaan negen Ier nu,te heeft ook nog een opdracht t oor een kinderfiguur voor het Vlaardingse stadhuis. Deze beeldhouwer maakte o.m. een figuur i an WiUibrord te paard dat te Utrecht geplaatst is. Dirk lil noemde zichzelf markgraaf van Vlaardingen'. Hij trok als pelgrim naar het Heilige Land. Hij overleed in 1039. Voordien leierde hij in KUS slag hij I'haar dingen legen bisschop Adelbald van Utrecht en Gatfried van Lotharingen, die de laatste wil uitvoerden van keiier Hendrik U, de Heilige. SCHEVENINGEN, 27 Jun,, Vang^tbenchten 17 k, 402 5o k, van 35 netten 412 noe 45 mijl, 56 70 k» 159 60 k. 229 27 k, *263 70 k van In.» "»e en4„.?3,9„ *;U k- 23 n°S 70 m'Jl. 53 7 k, I 104 4 kb o32 10 k, 201 6 k, 75 30 k, 57 noc 18 I *b 07 U0 100 naar huis, 40 80 k. 97 4d k, 132 29 k. 133 20 k 231 flO lr i ?n2v*n<o* miji' 285 30 25 nog 30 m:jJr 19 I 10 k, 25 o x» 30 12 k, 37 nog 70 miil 69 35 Ic M 17 k. ISO 50 k, 210 H fc. asTk 248 63 k, van 30 net.cn, 297 85 k. 312 35 k 107 16 k; 223 kt 3» 65 k 79 25 k. 186 8 k 284 K3 o-, v R, -C kuis- 46 1 k. 50 34 k, fci "vi i 65 40 k- 83 nog 65 mijl, 1Ü3 56 k, van 30 netten. 123 17 k. 242 50 k afk 14"sllfr30^*5 k°g haien' m°7°rpech 3 Bmnen te Schcvemngen: SCH 47 380 k eigen vangst. 399 510 k van negen schepen. - o ooO k van tien schepen. 4B 500 k van zeven schepen. 72 500 k van acht scheper., 69 420 k van drie schepen. 363 450 k van tien schepen. 23 451) k van viif schepen 87 620 k van zes schepen. 105 860 k van vijf schepen trawlviisenjSCH 160 en 161, 400 kisten makreel. 300 kisten schelvis en wijting kisten gullen en 80 kabeljauwen. 70 een goede, oude bekenden tegen. Melo dische trekjes uit de vierde symphonie, de Kindertotenlieder, ja zelfs uit het later ontstane Lied von der Erde zijn schering en inslag. Het driftige mars thema met zijn obstinate bassen, waar mee, het eerste deel aanvangt, houdt al direct de aandaent gespannen. Het Andante moderato is van grote melo dische schoonheid, zo echt voor honderd prcont Mahler. Het Scherzo treft door zijn Brucknerisan.se inzet en het laat ste deel. misschien het minst toegan kelijke, brengt in zijn laat-romantische gecompliceerdheid een haast beklem mende levensbeschouwing, waarbij de muziek doortrokken is van de noodiots- sfeer, die ook voor Tschaikowsky's la tere werken kenmerkend is. De prachtige uitvoering, pic het Rott. Philh. Orkest en het Brabants Orkest onder leiding van Eduard Flipse heb ben gegeven, vond een warme ontvangst bij het talrijke publiek. Ook daarom lijkt ons het plaatsen op de concert programma's van de symphonieën 1, 5 en 7. die hier practisch onbekend zijn, geen al te gewaagde onderneming Zaterdagmiddag beleefde Kinderdijk cn omgeving een ware invasie van wan delaars. Nooit zagen de bewoners van Kinderdijk, Nw. Lekkcriand, Oud-Al- blas en Alblasscrdam zoveel wandel clubs voorbij" trekken als Zaterdag. De wandeltochten, georganiseerd door (le bed rijf swan delsportvereniging J K. Sm" te Kinderdijk, zjin mede door het prachtige weer en de goede organi satie, een groot succes geworden. De uitslagen waren als volgt: Voor de km-bednjfsgroepen: 1. Boele van Bol- nes 6o3 p 2 Piet Hein van Bolnes 644 Rdt öml,* UoljMdia van Kinderdijk 641 p. en 4, De Groot en Van Vliet van Slikkerveer 635 p. Voor de 25 km burgergroepen: 1. Ma rijke H. I, Ambacht 653 p., 2. Nooitge- dacht van Oud-Alblas 640 p„ 3. Moedie voorwaarts van Krimpen a. d. IJssel DO i. p. Burgergroepen 18 km: 1. Nooitgedacht derd^jk 64fl p 6?° P" 2" D'V T' Van Kin" School- en speeltuingroepen 18 km: 1. Plan Dam van Alblasserdam 664 p, 2. Kindervreugd van Ridderkerk 638 p. voor de 10 km burgergroepen: 1. D.KT Vyi ai-ri ïJssel 277 P- 2- Natuurvrien- den van Slikkerveer 267 p. en 3. W.G T van Slikkerveer 251 p. School, en speeltuinverenigingen 10 km S.V.S. van Slikkerveer 278 p.. 2 Oostenaam met 263 p., 3 Irene A van Slikkerveer 263 p Bij de 25 km militaire groepen be haalden de 112 Pontonniers van Keizers- vcer een 3e prijs met 572 p. Mlzers De 35-jarige scheepstimmerman D van Duivendyk uit de Juiiana van Stolberg- iaan te Rotterdam, die zoals reeds werd gemeld Woensdagmiddag j.l, op de scheepswerf van De Hoog aan de Waldijk van een stelling op het dak van een s<*hip was gevallen, is Zaterdagmorgen j 1 in het Bergwegziekenhuis aan de bekomen verwondingen overleden. Zondagmiddag deed Ds. L. v. Hartings- veld, komende van Berkel en Rodenrijs, zijn intrede bij de Ned. Herv. Kerk te Maassluis. Als tekst was gekozen Openb. 22 13 „Ik ben de Alpha en de Omega". De predikant bepaalde zijn gehoor tot de volgende vijl punten: de eerste, de laatste, ahnachtii. exclusiviteit en trouw. Op zeer duidelijke wijze werd dit Schriftgedeelte verklaard Aan het einde van deze dienst, die. eau eenvoudig karakter droeg, werd de nieuwe predikant met enkele woorden toegespro ken door de voorzitter van de kerkeraad Ds. K. M. Vogel, die hem in de ochtend dienst had bevestigd. In de consistorie kamer kwamen na de kerkdienst burge meester P. A. Schwartz, wethouder,P„v. d. Snoek en afgevaardigden van plaatse lijke kerkgenootschappen alsmede u;i omliggende gemeenten, ds. en mevr. Van Hartingsveld begroeten. Namens de classis en ring Schiedam spraken resp. ds. J. Gras van Schiedam en ds. C. A. Evelein van Rozenburg nog een welkomswoord. In het kader van de saneringsplannen en het weearopbouwplan te Maassluis zijn door de gemeente aangekocht: van de heer A. Wagner tap Maassluis: St. Aag tenstraat 6, Lijnstraat 79. 81, 83, 85, 8'. 91, 93. 95, 97, Lijndraaiershofje 2. 3. 4, 5, 6, Sandelijnstraat 43, 48a, 51, 71. 73 en 75. alsmede, het pakhuis Lange Boone straat 34 voor 51.000; van de heer C. J. Adriaanse te Gorinchera: Sint Aag tenstraat 8, Mareldwarsstraat 6 en 8, Korte Boonestraat 1, 3 en 5 voor ƒ17.500; van de heer P. van Waard te Bergum: Sandelijnstraat 10 en Lycstraat 11 voor 6.000. Kon Excelsior vorig seizoen middels een beslissingswedstrijd' tegen Noord wijk degradatie ontlopen, ditmaal is zij dnor de overwinning (20, die HB.S.S. Za terdagmiddag op R.C.L. boekte) van haar medegegadigde het kind van de re kening geworden. De Schiedammers ce- haalden één punt meer. Excelsior speelde steeds in^Zatersa?" middagcompetities en kwam by de fusie in 1941 tussen de N.C.V.B. en de toen malige nog N.V.B. m de nieuw gevormde 4e klasse K.N.V.B., afd. Zaterdagvoetbai. Zij maakte de groei van het Zaterdag voetbal mee en nadat in 1945 oe eerste 3e klasse was gevormd, promoveerde ex celsior reeds in 1945 van de 4e naar dê 3e klasse K.N.V.B. Zij wist zich m de derde klasse aanvankelijk goed te hand haven en werd vele malen aan het einde van een seizoen in de bovenste helft aan getroffen, In het seizoen 1953/54 n®?™' nen de moeilijkheden, mede door de om standigheid dat verschillende spelers hun militaire dienstplicht moesten vervullen- Dit seizoen speeide deze factor geen voor name rol meer. maar toen was het ;oe voorhoede, die zorg baarde. Het bescniK- bare materiaal vrijwel allemaal jonp spelers liet de samenstelling van e®n schotvaardige en doortastende voornoece niet toe. Technisch was Excelsior ntet-n zwakste. Het was de voorhoede, die n® derde-klasse peil niet kon opbrengen, u overwinningen bleven tot een minimu» beperkt en zo kwam in de allerlaat-." wedstrijd van het seizoen de degradatie- Excelsior is inderdaad in team-opziebt c zwakste gebleken en zal straks in vierde klasse, wanneer men er met slaagt een elftal te formeren waann oo» tempo zit, stevig moeten aanpakken o» een kans te krijgen het verloren terre" te herwinnen. De vereniging, die 37 jaa bestaat en naast 6 senioren, tevens o junior-elftallen heeft, behoeft met x« wanhopen. De jeugd kan haar bydsa» leveren! Gunningen. De volgende werken ïöa door het gemeentebestuur van Maas®1" onderhands opgedragen aan de b™» gebrs. De Jager te Sliedrecht: de besira- Ungs- en rioleringswerken in de Kap®'" polder voor 119.250 en idem. in verbano met de wegaanleg van de Prinses oed' trixlaan voor 38.152. „nT Voetbal. Zaterdagavond opende V haar seriewedstrijden om de Zilver® Molen met de ontmoeting tegen De techniek won'het van het enthousias me en de Rottersdammers boekten 3-1 overwinning. Beide partijen benutten een strafschop. Zaterdagavond komt Laakkwartier OP bezoek. Rode-Kruis voetbalwedstrijd. De jaat* lijkse onderlinge voetbalwedstrijden W-- sen de afdelingen van de Verenigd Touwfabrieken, is ditmaal gewonnen door de "Ninkwerkerij. die in de vorige tour- nooien steeds tweede was. In 1954 waren het de wevers, die zegevierden. De wedstrijden hebben circa 90.— °K gebracht, dat ter beschikking is gesteld van het Roode Kruis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2