Ouderdoms- pensioen Met ingang van 1 ON GEHli Historisch overzicht Grootste Franse vakbond gelast staking af Billy Graham arriveerde vanmiddag op de E 55 Korte inhoud van het wetsontwerp I i Hoopvol Ik kom eenvoudig de Bijbel openen" Moordenaar had grote schuld Geen vervolging van Tomasoa fe DONDERDAG 30 JUNI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3113 Weerbericht I I D* 3 Sjarel vorml nieuwe Israëlische re^erin^ I I Prins en honderdjarige OG jiii-t op tijd. dat koraslig aan de volks het wetsontwerp op d ingediend. In grote lijnen volgt dit w gering werd uitgebracht door wijkt het wetsontwerp van h- Zo is o.a. de door de SER v aftrek van eigen inkomen sou jg] bij inwerkingtreding van de wet Het. ouderdomspensioen zal v bedragen. Vermoedelijk zal de vereveningsheffing (4 van h worden in een looncompensatie. De regering verwacht dat de Bij aanvaarding door de Staten maatregelen getroffen moeten 1 FvE economische gevolgen van invoering van de wet acht regering, evenals destijds de SE' niet onoverkomelijk. In elk geval zullen zij op korte termijn niet van zulk een aard en omvang zijn, dat op grond daarvan de voorgestelde verzekering achterwege zou moeten blijven. Overeenkomstig het advies van de SER stelt de regering voor de maximum-premie-inkomensgrens op f 6000 te stellen. Wie meer inkomen heeft, be hoeft dus over het gedeelte boven f 6000 geen pre mie te betalen. Een bijzondere regeling zal worden getroffen ter tegemoetkoming aan de betalingsmoeilijkheden van kleine zelfstandigen. Van verzekerden, die niet onder de loonbelasting vallen, zal geen premie worden ingevorderd (tenzij zij onder de vermo gensbelasting vallen), wanneer hun inkomen min der bedraagt dan f 2100 voor gehuwden en daar mee geiijkgestelden (allen dus die onder tarief groep II en III in de inkomstenbelasting vallen) en f 1500 voor ongehuwden. Voor kleine zelfsandigen, die een inkomen heb- pen van meer dan f 2100 (gehuwd) resp. f 1500 Offer worden ingevorderd, wordt door he Ruwe schattingen komen tot een f 30 miilioen voor dit doel. De financiering van de ouderdom zal plaats vinden volgens het omslag houdt dus in dat de jaarlijkse premie-ii vijf I uitgaven dus ongeveer zullen raoeluriTi.,1^';" dat de huidige werkende generatie oe h toe opbrengt om de bejaarden van nu hun pei£ri^| te keren. Als de huidige werkende genen» aan het pensioen toe is, zal de werkende gfa van dan de middelen daartoe moeten op brei,) jï Het pensioen zal op- en neergaan met ö'diij kracht van de gulden. De hoogte van de bedragen wordt gekoppeld aan het verloop v,j indexcijfer van de regelingslonen. Een herzlj vindt plaats wanneer zes maanden achtereen hel indexcijfer der lonen een gemiddelde wijziging van 3% of meer heeft ondergaan. Uitvoering 4b Zie verder pagina 3 o O Schot uit auto trof meisje DODE EN GEWONDE Twee militaire auto's teiien boom li I Botterdam! Witte de Withstraat 30 Telef. 15700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115701) Postgiro 424SG7 Adm. Tel. 114402 KJaehtendienst 13 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam! Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks %.Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111392 Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond. WESTELIJKE WIND. Wisselende bewolking en slechts hier en daar een bui. Zwakke tot matige Westelijke wind. Dezelfde temperaturen ais vandaag of iets hogere. ZON EN' MAAN 1 Juli: zon op 4.25. onder 2105; maan Jp is 04 onder 125 Directie: C. A. KEUNING en .Mr. K. VAN HOUTEN' O Hoofdredacteur: Dr. .J. A. H. J. S. BRUINS SLOT c NGEVEER een en een kwart jaar CJ nadat de Sociaai-Econom.schc Raad zijn advies aan de regering uit bracht over een wettelijke ouderdoms voorziening. is een desbetreffend wets ontwerp bil de Tweede Kamer inge diend. Destijds, na het verschijnen van het SER-advies hebben wij onze sym pathie betuigd met de strekking daar van. En in die geest Dozion wii ook hes thans ingediende wetsontwerp. Vroeger heerste er veel angst voor de ouderdom. Voor zeer velen bete kende ouderdom armoede. Oud en arm. dat hoorde toen vaak bij elkaar. Op dat punt is er veel ten goede veranderd. Een jaar geleden bleek dat er voor circa 1,300.030 mensen oen- eioenvoorzieningen liepen Die betrof fen merendeels loontrekkenden Dit betekent dat voor een derde deel van het totaal aantal loontrekkenden een ouderdomsvoorziening was getroffen. AI is er dus veel ten goede veran derd. er is nog meer dat verkeerd gebleven Is. En daarom is een algemene ouder domsvoorziening noodzakelijk. Naar onze mening ligt een derge lijke ouderdomsvoorziening we her innerden nog onlangs aan een uit spraak van Kuyper in de Iü" deze staatsman en ook van Ta> Ais dit ontwerp wet wordt dwjjnt de noodwet-Ouden van Daeon met de onaangename regeling van de aftrek van eigen inkomsten. Het ouderdomspensioen is een bo dempensioen. Het blijft noodzakelijk particuliere ouderdomsvoorzieningen te treffen, gelijk die b.v. in verschil lende bedrijfspensioenfondsen be staan. Er zal dus een aanpassing tus sen het bestaande en de nieuwe rege- Hng moeten worden gevonden. Dat ■al nog wel enige moeilijkheden ge ven. Trouwens, de bestudering van het ontwerp zal die ook nog wel op ander gebied aan het licht brengen. Dat is vanzelfsprekend met een ontwerp dat van so diep ingrijpende betekenis is. Teneinde onze lezers over deze ■aak zo doeltreffend en deskundig mo gelijk van voorlichting te dienen, heb ben wij' een drietal heren bereid ge vonden over dtt ontwerp-Ouderdoms- voorziening hun beschouwingen te ge ven. Prof. mr. W. F. de Gaay Fortman hoopt te schrijven over de algemeen- politiek-soeiale aspecten van het ont werp». Prof. dr. F. de Roos hoopt een ar tikel te schrijven over de financieel- •conomische aspecten daarvan. Prof. dr. J. F. van Rooyen zal schrij ven over de verzekeringstechnische kanten van het ontwerp. Geen der drie hoogleraren U voor onze lezers een onbekende. Allen schreven reeds meermalen in ons blad. Wij prijzen ons dan ook geluk kig, dat wij hen bereid vonden dit ontwerp, dat in ons volk tot velerlei discussie aanleiding zal geven, voor onze lezers toe te lichten. Het eerste artikel van prof. De Gaay Fortman hopen wij de volgende week te publi ceren. Nederlander Mevrouw K. Braam-Zuidhof Swsrf in Bedum, die na een ongeval, waarbij zij een heupfractuur opliep, in een verpleeg inrichting te Groningen is opgenomen, vierde Woensdag haar honderdste ver jaardag. Velen kwamen de jarige com plimenteren, o.a. burgemeester J. N. opeelstra uit Bedum. Ook was er een feli citatiebrief van Z.K.H. prins Bernhard. Op gar beurt heeft mevrouw Braam de Prins telegrafisch gelukgewenst. E Memorie van Toelichling op het wetsontwerp bevat een uitvoerig historisch overzicht van de ontwikkeling der denkbeelden in Nederland op hel punt van de ouderdomsvoorziening, be ginnend in 188S en eindigend met het rapport van de SER van 1934. De rege ring verheugt er zich over dat uit een jarenlange worsteling tussen voorstan ders van staatspensioen en van verzeke ring nu eens niet met een niemand be vredigend compromis genoegen behoeft te worden genomen, maar dat er een synthese te voorschijn is gekomen. Weliicht als reactie op de volstrekte negatie van dit besef m de totalitaire staten groeide na de oorlog het besef voor efe persoonlijke bestaansverant- woordeltjkheid Veler voorkeur ging ■e- g-f Drumband uitvoering op poleis Soestdijk. hen beeld tijdens de uitvoering die tie drumband tan de Koninklijke Militaire Academie te Breda gistermorgen op hel paleis te Soestdijk heeft gegeven ter gelegenheid ton de verjaardag tan ZJCM. Prins Bernhard. daardoor uit naar een systeem van oudedagsvoorziening dat aan alle ver zekerden het verband tussen de offers (de premién) en de lusten (pensioenen) duidelijk voor ogen stelt. Bh staatspensioen is dit verband er voor de collectiviteit ook wel. maar het bestaat met Voor de zorgeloze en het is voor alle gewone stervelingen in elk geval tamelijk „onzichtbaar". Tegelijker tijd lieten de beoefenaren der sociale wetenschappen het standpunt los. dat slechts van „verzekering" gesproken zou mogen worden, wanneer er een even redigheid bestaat tussen de voor en of door een bepaalde verzekerde betaalde premiers en de aan deze verzekerde te verlenen uitkering Een veel ruimere opvatting kwam in de plaats van het ..orthodoxe" verzeke ringsbegrip. Van Sociale verzekering is volgens deze opvatting sprake, indien een groep van personen uit inkomen of ver mogen bijdraagt aan een fonds, waaruit uitkeringen worden gedaan aan personen tot dezelfde groep behorende, meeval bepaalde calamiteiten, die de gehele groep bedreigen, werkelijkheid worden In een dusdanig systeem wordt finan ciering door middel van een omslagstel sel mogelijk, hetgeen een aanpassing van de pensioenen aan een eventuele gelds- ontwaarding of stijgende dan wei dalende welvaart, binnen het bereik der mogelijk heden brengt. Zulk een systeem maakt ook de opstapeling van enorme kapitalen (in het zgn. kapitaaldekkingssysteem) overbodig. Ook een bepaalde wijze van premie- vaststelling en inning werd met langer als een van de criteria voor het bestaan van het verzekeringsstelsel gezien. Dien tengevolge kon in deze conceptie ook bij een verzekeringssysteem het vraagstuk van de premievaststellmg en inning van kleine zelfstandigen tot een doeltreffen de oplossing worden gebracht door de belastingdienst in te schakelen. De synthese is nu een verzekerings stelsel, dat zo is opgezet, dat het vrij wel alle door de voorstanders van staats pensioen geopperde bezwaren tegen .verzekering" kan ondervangen, zonder: nochtans wezenlijk tekort te doen aan, een duidelijk zichtbaar verband lussen offer en uitkering, sterker nog. dal allen volgens een beperkt draagkrachtbeginsel dwingt een offer te brengen. De regei ing verwacht, blijkens de toe lichting. dat de verwelking van dit offer in dc totale economische en sociale sti uc- tuuf to.m een geringe stijging van het loon- en prijspeil) nun of meer .pijnloos' /al terlopen door de singing van de pro ductiviteit. Niettemin blijft er een offer En het is goed dat ons volk zich dit dui- deluk bewust maakt, aldus de toelichting De loon- en andere inkomens der ac tieve groepen zullen bij deze „pijnloze" verwerking van de ouderdomsverzeke- ring in geringer mate kunnen toenemen, dan de stijging der productiviteit moge lijk sou maken, indien die verzekering er niet was. Wordt dit uit het oog ver loren, dan zou het arbeidskostenpeil te hoog kunnen worden tot schade van de werkgelegenheid. Het weivaarlsoffer, dat terwille van do ouden van dagen door de geheld actieve bevolking moei worden gebracht, zou aldus op een deel der be volking de werklozen worden af gewenteld, een situatie, welke uil sociaal- ethisch oogpunt volstrekt verwerpelijk zou zijn en waartegen met alle kracht gewaakt dient te worden. De wet zal worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank en de Ra den van Arbeid. Dc rijksbelastingdienst zal echter de premies heffen en innen. Het is de bedoeling de Rijksverzeke ringsbank om te vormen tot een zelf standig rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, de Sociale Verzekeringsbank. Het huidige bestuur van de Rijksverzeke ringsbank zal bij de Sociale Verzekerings bank de functie van directie bekleden en belast zijn met de dagelijkse werkzaam heden. Het algemeen uitvoerings- en finan cieel beleid zal worden gevoerd door een bestuur samengesteld uit vertegenwoor digers van werkgevers en werknemers en uit iaden, aangewezen door de overheid. Tot deze laatsten zullen niet alleen over heidsvertegenwoordigers behoren maar ook vertegenwoordigers van andere maat schappelijke groeperingen dan werkgevers en werknemeis Hierbij is o a. gedacht aan organisaties van huisvrouwen en beoefenaren van vrije beroepen. Naar door teruggekeerde Oosten rijkse krijsgevangenen werd medege- dèeld, is aartshertog Wilhelm von Habs- burg, die in 1951 door Sowjetagenten te Vl'enen werd ontvoerd, op 68-jartge ieeftijd m het dwangarbeiderskamp der i Sowjete te Wladimir-Wolensk over- j leden. I Kort samengevat komt de in houd van het wetsontwerp Alge mene Ouderdomsverrekering op het volgende neer: 1Een bodempensioec voor alle Nederlanders van 65 jaar en ouder. Een ongehuwde ont vangt f 804, gehuwden f 1338 per jaar. Deze bedragen lig gen hoger dan de uitkeringen volgens de thans geldende Noodwet Ouderdomsvoorzie ning. 2. Iedereen, die een inkomen verwerft, is premieplichtig. Men gaat premie betalen op 15-ja- rige leeftijd of zoveel later als men in het productieproces wordt opgenomen. De premie zal ca. 6'/2 a 7% van het inkomen bedragen. Er komt geen aftrek van eigen inkomen zoals thans het geval is in de Noodwet Ouderdoms voorziening. De regering heeft de door de Sociaal Economi sche Raad voorgestelde over gangsregeling van vijf jaar niet overgenomen. 4. Kleine zelfstandigen krijgen een speciale tegemoetkoming. Men betaalt geen premie tot f 1500 inkomen als men onge huwd is en tot f 2100 als men gehuwd is. Een geleidelijk op lopende schaal wordt opge steld voor ongehuwden die f 1500 tot f 2500 verdienen en voor gehuwden die f 2100 tot f 3100 verdienen. Het Rijk zal de premie betalen voor deze groep. De maximum-premie inkomensgrens wordt f 6000. 3. Als financieringsmethode is het omslagstelsel gekozen. De verereningsheffing, thans 4 fr, komt te vervallen. De rest van de premie zal voor loontrek kenden door middel van een beperkte loonsverhoging wor den gecompenseerd, 6. De pensioenuitkering wordt ge bonden aan het verloop van het indexcijfer van de lonen. Een herziening vindt plaats als 6 maanden achtereen het loon- indexcijfcr een gemiddelde wij ziging van 3of meer heeft ondergaan. De premie wordt telkens voor 5 jaar tegelijk vastgesteld. 7. De werkende gehuwde vrouw betaalt geen premie, de man betaalt premie voor het gezj- menlijke inkomen. Over de kinderbijslag wordt geen pre mie geheven. 8. Werkgevers en pensioenfond sen krijgen tv.ee jaar de tijd reeds bestaande particuliere pensioenregelingen aan te pas sen aan de toestand welke na inwerkingtreding van de wet ontstaat. Voor de aanpassing van de ambtelijke pensioenen zal een afzonderliik wetsont werp worden ingediend. 9. De ouderdomsverzekering in de huidige Invaliditeitswet bliift voorlopig onveranderd gehand haafd. De bekende V.O.V. (Vrijwillige Ouderdomsverze kering) wordt niet aangepast 10. De regering verwacht dat dc nieuwe wet op 1 Januari 1047 in werking zal kunnen treden HET Franse socialistische vak verbond, de Force Ouvrière, heeft gisteren de doodsteek ge geven aan de dreigende grote staking door zijn stakingsparool in te trekken. De staking zou anders morgen zijn begonnen. De stakingsparolen van de com munistische en R.K. vakbonden blijven gehandhaafd. Maar aan gezien verreweg de meeste ambte- (Van onze correspondent) In do Raadhuisstraat in Hengelo <GId) is uit een passerende auto gescholen op een 22-jarig meisje. Men heeft de schut ter. die het meisje in het dijbeen raakte, nog met kunnen vinden. naren zijn georganiseerd in de Force Ouvrière kan dit geen door slaggevende invloed meer hebben. De socialistische bond trok zijn stakingsparool in nadat de rege ring belangrijke tegemoetkomin gen had beloofd. (Van onze correspondent) In hel R.K. Ziekenhuis Ie Apeldoorn is overleden de dienstplichtig wachtmeester J. K.. die op de Zulfensestraat te Apel doorn met een vrachtwagen tegen een boom reed. waarbij hij zwaar werd ge wond. Behalve J. K.. die voor herhalingsoefe ningen opgekomen was en te Nunspeet was gelegerd, vloog een jeep. bestuurd door de soldaat H B eveneens te Nun speet gelegerd, tegen een boom De be stuurder daarvan kwam met de schrik vrij. De wagens reden achter elkaar. De oor/aak van het dubbele ongeval is nog duister voor de politiebrigade van de Ko- nmkli]ke Maiechaussee Naast de bestuurder van de vrachtwa gen zat de soldaat J de J.. die een her senschudding en een beenbreuk opliep De auto's weiden zwaar beschadigd. In de Hooglandstraa: te Rotieidam via! gisteravond de 12-jange S. van L.. die in de Meidoornstiaat woont, met haar fiets. Het meisje kreeg een her senschudding. Zij is naar het Bergweg ziekenhuis overgebracht. ZOALS men weet is de fusie van de beide verenigingen van chris telijke onderwijzers bij het begin van dit jaar met enig wee gepaard ge gaan. Er waren er. die versterking van de invloed van de P.v.d.A in de nieuwe vereniging vreesden. De zaak is nog niet geheel opgelost en zal op nieuw aan de orde komen op een bui tengewone voorvergadering, die in het komende najaar zal worden gehou den. Het verheugt ons. dat wij in het verslag van een hoofd bestuursverga dering van de P.C.O.V. in het Cor respondentieblad, de Christelijke On derwijzer van de vorige week moch ten lezen, dat het hoofdbestuur zich beijvert om een positieve bijdrage te leveren ter oplossing van de gerezen gescholen. We hopen van harte, dat de P.C.O.V. in dit pogen zal slagen. Want de een heid van hen, die werken bij het christelijk onderwijs is een zo kost baar goed, dat geen moeite te groöt moet worden geacht om haar te be waren. l'nor de persconferentie begon vertoonden dr. Graham en zijn echtgenote zich t inor de televisie-camera's. Een reporter midden nam een kort interview af. 77 Op de nationale energie manifesta tie E 55 te Rotterdam was vanmiddag een bijzondere ontvangst. In het Paviljoen „Nederland in de Wereld" hierd de Amerikaanse evan gelist dr. Billy Graham een perscon ferentie nadat hij dobr het hoofd van de voorlichting van de E 55, de heer J. B. Th. Spaan was ontvangen. De C O Mosje Sjaret. wiens regering Woens dagochtend was afgetreden, heeft des avonds een nieuw Israëlisch kabinet ge vormd. De regering trad eerder op de dag af na onenigheid tussen Sjarets gematigde arbeiderspartij, de Mapai. en de recht se Algemene Zionisten. O De van moord op zijn tante verdaente Apeldoornse boekhandelaar De J. zal de erfenis met krijgen. Dat is wel zeker. Het Burgerlijk wetboek bepaald nl„ dat iemand, die veroordeeld is, omdat hij de erflater heeft vermoord, van de erfenis is uitgesloten. Het is zelfs nog met zeker, dat de kinderen van De J. over de erfe nis zullen kunnen beschikken. Er is te weinig over het testament en de familie De J. bekend om thans reed» conclusies te ti ekken. Nader verannen w(j over de moord te Apeldoorn dat De J- zijn tante nadat hrj haar uit Culemborg- had gehaald, in de gang van zijn woning van het leven heeft beroofd. Hij heeft het lijk toen. op de zolderverdieping in een bed gelegd. Later, nadat hij het lijk had weggebracht heeft hij een brandende kaars in een inktpot bij het bed ge plaatst waardoor dit des avonds vlam vatte Enige voorworpen die voor hem bezwarend zouden kunnen zijn indien zij gevonden werden heeft hij in het Speulderbos in het door hem gegraven gat verbrand. Het is gebleken dat De J. reeds enige tienduizenden guldens schuld had bij zijn tante, terwijl uit een corresponden tie is komen vast to staan, dat hij ook dc laatste tijd weer om geld had ver zocht. In de achttiende zitting ter be handeling van de zaak-Jungschlager voor het landgereeht, zijn de Djaksa Tinggi en de rechter tot de conclusie gekomen, dat er geen voldoende termen aanwezig waren getuige Tomasoa wegens meineed xe vervol gen, hetgeen mevrouw Bouman ver zocht had. Vertegenwoordigers van de Bntse ambassade en het Nederlandse Hoge Commissariaat woonden de zitting bij. Vandaag zijn als getuigen gehoord Tomasoa en Hans Bin Suhami, een koerier van Kartosuwirjo (de leider van de Darul Islam) die o.m. ver klaarde. dat in Palembang en Djambi wapens voor de Darul Islam gereed lagen en dat hij toen hij daar "kwam, beide malen Jungschlager aantrof. De ambassadeur der Verenigde ?taten in Indonesië, Hugh S. Cumming Junior, heeft Donderdagochtend aan P1A medegedeeld, dat het bij pro cessen van landelijk of internationaal belang normaal is, als diplomatieke vertegenwoordigers van tijd tot tijd deze processen bijwonen om hun regeringen in te lichten. Het zou ook normaal zijn, als functionarissen van de Indonesische ambassade te Wash ington dergelijke processen zouden bijwonen. heer Spaan vertelde dr. Graham de betekenis van de tentoonstelling. De Amerikaanse evangelist zeile hierna aan de aanwezigen uiteen waf het doel van zijn bezoek aan Hotter- dam was. „Ik ben niet gekomen om op zijn Amerikaans veel „tam-tam" te makes, maar zuiver de Bijbel te verkondigen. Ik heb grote bewondering voor het geen na de oorlog in Rotterdam werd tol stand gebracht. De economische wederopbouw van uw land en de her bouw van de verwoeste plaatsen is ongelooflijk. Negen jaar geleden was ik ook hier en ik heb met bewondering gezien wat tot «tand werd gebracht". Dr. Graham herinnerde aan de oude vriendschapsbetrekkingen tussen Ame rika en Nederland en vestigde de aan dacht op de Nederlandse nederzettin gen in Michigan en elders in de V.S. „Ik heb gevolg gegeven aan de uit nodiging van een interkerkelijk comi té om in de stad te komen spreken en ik heb dat met vreugde gedaan." Iets bijzonder vertel ik niet. Ik ga eenvoudig de Bijbel openen en de woorden uit dit boek aan u ver tellen.'' Dr. Graham wees er op, welk een invloed er uit gaat van massa bijeenkomsten. maar men zal dat niet moeten overschatten. Het gaat om de Woordverkondiging. Het eerste wat men ons vraagt, is een antwoord op de problemen van vandaag. Het antwoord op die vraag ligt echter niet in de problemen van de wereld, maar in die van het menselijk hart. Er is gelukkig een geestelijk ont waken. ïk kom nu juist terug van een tournee door Duitsland en mijn ondervindingen zijn, dat de mensen en de menselijke problemen in Duitsland dezelfde zijn als in Frank rijk en Engeland. Na deze inleidende toespraak werden talrijke vragen gesteld. Zo vroeg men dr. Graham of hij wel eens_ twijfelde aan zijn roeping en zending. Een beslist „neen" klonk uit z;jn_ mond. Deze grote Evangelist met bijzondere gaven verklaarde steeds opnieuw kracht te putten uit het "Woord van Christus. Hij was dankbaar het grote geluk te hebben i beleefd, dat velen de weg naar Christus gevonden hadden. Dr, Graham vertelde volgend jaar Afrika, India en Indonesië te zullen bezoeken. Tenslotte wees hij op de grote werking, dei het Woord zal hebben in de zie! van de mens. „Wie eenmaal het Woord verstaat, zal steeds dichter bij God komen te leven", aldus dr Graham. Dan was het volgens hem niet van belang, dadelijk de vraag te stellen, of men wel op de juiste wijze gelooft. Wie zich onderwerpt aan Christus en weet daarvan een kind te zijn, zal naar Hem opzien. Daarna zal de mens steeds meer en beter de betekenis van God verstaan. Dr. Graham werd bij de ingang van het tentoonstellingsterrein verwelkomd door een delegatie, welke bestond uit predikanten ds. A. van der Most en ris. T. B. van Houten alsmede de Le ger de? Heilsofficieren, brigadier J. H. Niiman en de kapitein H. .Pauwels. Voorts wa« aanwezig in de ontvangst- luimte de heer J. Kleiboer, organisa tor van de E 55. die er voor gezorgd had, dat het publiek "%4«ire>*~- •701'SC 'n»- - - gang de tentoonstelling kon betreden. Ook had het bestuur van de E 55 het paviljoen aantrekkeliiijk een gezellig gemaakt door het plaatsen van een aantal bloemstukken. v r f f*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1