Bejaardenflat te Vlaardingen door minister Suurhoff ;eopend Felle uitslaande brand in Rotterdam-Katendrecht Wat leerlingen van de Schiedamse muziekschool presteren Vele waarderende woorden voor fraai gebouiv bezochte receptie bij zilveren Lbtsjubileum ds. P. v. d. Vloed Jubilerende Hoekse brandweerliedn werden hartelijk gehuldigd Nederland dankt buitenland TROW Donderdag 30 Juni SCHIEDAM Geslaagde openbare voordrachtsavond Groene Kruis te Kethel Moedercursus geëindigd Concert in de Plantage Transportfietsenrace en rolschaatsen wedstrijd Burgerlijke stand van Schiedam Matig mixed volleybal van S.Y.C Schaaktournooi E.S.S. beëindigd Hengel wedstrijden tijdens „Vacantieweek" Jeugd-jolijt-programma Fiets gestolen Roeiboot gevonden Diefstal Maasland Vergrijzing een probleem Visserijherichten Burgerlijke Stand van Rotterdam Minister schat slecht,. Rustige viering van verjaardag van Prins Advertentie PORT SHERRY Hoek van Holland MAASSLUIS Gevaarlijke overweg te Maassluis Rouwdienst voor dr. Biriïie Begroeiing Rondgang Invalide vrouw kwam om het leven Lustrum Zonnebloem Zwaluwcnnieu4\> Agrarische vertegenwoordigers bieden geschenken aan (Van onze Haagse redacteur) Jaarvergadering - Necobetjra Welpenhandenarbeid in de Visbank Programma beiaardconcert VDV-ers in actie Maistermijnnotering O (J B» Woensdagavond in het gebouw Musi* Sacrum te Schiedam gehouden openbare voordrachtsavond van de „Schiedamse Muziek- en balletschool" bestond een xeer grote belangstelling. In de eerste plaats was deze avond georganiseerd om het contact met en tussen de ouders te verstevigen, maar behalve ouders waren er ook veie be langstellende buitenstaanders naar de schouwburgzaal aan de Lange Haven ge komen om te zien en te horen wat op het gebied van muziekopleiding in Schie dam wordt gepresteerd. Dc belangstel lenden zuilen het zeker niet betreurd heb ben te zijn gegaan, want het program ma, hoewel uiteraard eenvoudig wat de uitgevoerde werken betreft, was met zorg samengesteld en werd vlot afge werkt. Dat laatste vooral mag, gezien dc vele kinderen, die voor het voetlicht traden. *eker een opmerkelijk feit genoemd wor- den. De school, die momenteel 300 leerlin gen telt, heeft op deze voordracnlsavond uit ieder van haar klassen een aantal leerlingen voor het voetlicht gebracht. Op de school wordt wel aan iedere leer ling minstens één keer in het jaar de gelegenheid gegeven in het openbaar op te treden, maar voor de meesten is dat het geval op meer intieme avonden, die in kleiner verband worden gehouden. Nu trachtte men de aanwezigen een alge meen inzicht te geven in wat op de school wordt geleerd. Na het openingswoord van de voorzit ter van de „Stichting Schiedamse Mu ziek en balletschool", de heer H. Wis man, dat vooraf werd gegaan door een klaroenstoot op de trompet door één van de leerlingen, toonde eerst de heer Louis van den Hoonaard hoe de lessen in een ensemble-klasse plaats vmden. Het en semble bestond uit biokfluitklassen, kin derkoor. A.V.M.O. klassen en mandoline orkest. Hierop aansluitend toonde Lies- beth van Buul met haar leerlingen wat op de balletklasse voor onderricht wordt gegeven. De verschillende nummers werden be geleid door Norbert Loeser op de piano. Ballet in de echte zin was dit optre den zeker niet. Beter kan gesproken wor den van rythmische gymnastiek, dat door d« kleine leerlingen en door sommi- Op 88 Juni is de door zuster A. Wüfinger Prins geleide moedercursus te Kethel gemeente Schiedam, geëindigd. De cursus was gedurende de negen we ken dat zij werd gegeven zeer goed be zocht. Het aantal deelneemsters bedroeg 36. Op de sluitingsavond waren ook de mannen van de deelneemsters uitgeno digd. De oursus werd besloten met de ver toning van een kleurenfilm waarin op boeiende wijze het leven en de zorg voor de kleuters was weergegeven. Tot slot sprak dokter van der Ming nog een opwekkend woord. Hij dankte daarbij de cursisten en sprak de hoop uit dat deze cursus weer zou mogen bij dragen tot de daling van het zuigelin gensterfte. die in Kethel toch al uitzon derlijk laag is. De voorzitter van het Groene Kruis - sprak een dankwoord tot zuster Wille- gen Prins, de Wijkverpleegster Zr. Groe- nendaal en de cursisten en wekte op om toch ook vooral in het belang van de kruisverenigingen actief mede te wer ken aan de propaganda en lid te worden en dat anderen te maken. Mevr. Klein van der Eijk, dankte na mens de cursisten en schonk aan de leidster een cadeau onder couvert en aan zuster Groenendaal een bloemstuk. Woensdagavond verzorgden de accor deonvereniging K.D.O., het Mandolineor kest La Matinata en de Christelijke Mondaccordeonvereniging „Bravo" on der auspiciën van de Schiedamse Ge meenschap een concert in de Plantage. Hoewel het weer niet buitengewoon mooi was op deze avond van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard, waren velen naar het Plantage-podium gekomen om dit concert bij te wonen. De drie orkes ten, die ieder in hun genre goed naar voren kwamen, hebben voor de belang stellenden een gezellig en goed voorbe reid programma uitgevoerd. Het peil van de prestaties was. zoals wij dat van de drie genoemde verenigingen gewend zijn. Op Maandag 22 Augustus is er op het parcours Stadhouderslaan dit jaar weer de bekende Transportfietsenrace. Slagers, bakkers en andere berijders kunnen zich vanaf heden melden als deelnemer bij onderstaande adressen: Het kantoor der Schied. Gemeenschap; W. Nieuwstraten. Maasdijk 108 II: P. F. 'V. d. Ploeg. Prof. Aalberselaan 68; M. van Dijk. Galileistraat 74a. Aan deze adressen kunnen zich ook opgeven jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar voor de grote rolschaatsenwed- strijd welke zal worden gehouden op de Maasboulevard op Vrijdag 26 Augustus, aanvang 2.30 uur. Geboren: Petrus J.. z. van H. J. Th. Hen driks en H. J. van Eijk; Cornells W„ z. v H. Homers en A. W. Visser; Arie. z, v. A Gelens en E. I. R. Siewert. Overleden: C. L. Wasman. SI j. ge groteren wordt beoefend. In dit ver band past echter ook dc opmerking, die de heer Wisman tegenover ons maakte, dat het in het geheel de bedoeling niet is om aan de school balletlessen te ge ven. Wie zich daarvoor komi aanmelden aan de school, wordt naar elders verwe zen. Men heeft echter met de instelling van deze klassen een hiaat trachten op te vtjüen. Voordat namelijk aan kinde ren een muziekopleiding kan worden ge geven. moeten zij m de tweede klas van de lagere school zitten, omdat zij moe ten kunnen lezen. Door deze rythmische gymnastiek kan men de kleinere kinde ren reeds vóór de eigenlijke muzikale vorming kan beginnen, een zeker gevoel voor maat en rythme bijbrengen. Ge tracht wordt dan ook de kinderen uit de ze balletklasse". wanneer zij eenmaal oud genoeg zijn, op tc nemen in de cur sus Algemeen Vormend Muziekonder- wijs-blokfiuit, dat dan later het volgen van een verdere muziekstudie verge makkelijkt. Voor de pauze werd door enkele leer lingen van de beginklasse nog op ver schillende instrumenten solo gespeeld, terwijl tenslotte ook na de pauze ver schillende leerlingen hun kunnen lieten horen. E»n wel ongewone nederliagserle had hei Rolierdemee Z.V.C. georganiseerd. Hier moesten per vereniging een A, B en C-zestal. beslaande uit 4 haren en 2 dames dc strijd met Z.V.C. aanbinden. Hoewel de gastheren profiteerden van hun grotere routine in mixel-volleybal. was het spel van het S..V.C. B, en C- zestal uit Schiedam toch ver beneden de verwachting. S.V.C.-C. verloor met 30. Het B-team wist nog 1 game te winnen en verloor dus met 21. Het A-team deed het beter. Hier toonden de spelers en speelsters meer inzicht, hoe met het zes tal tot goed samenspel te komen. De heren bertokken de meisjes steeds in de aanval. De meisjes beperkten zich zoveel mo gelijk tot het geven van veelal goede set ups aan hun langere heren medespelers, zodat bij dit team de sterkere aanval zegevierde over de grotere routine van het Z.V.C. a-zestal. Uitslag 21 voor S.V.C. Evenals vorig jaar zal tijdens de Va- cantieweek van de Schiedamse Gemeen schap weer een groot stedelijk hengcl- concours worden gehouden en wel op Zaterdag 20 Augustus in de Schie, aan vang 3 uur. De deelneming staat open voor iedere Schiedamse hengelaar van 16 jaar en ouder. Er is uit de verschil lende Schiedamse verenigingen op oen gemeenschappelijke vergadering een commissie benoemd, welke de organisa tie van dit groots opgezette concours in handen heeft. Het ligt in de bedoeling dat de deelnemers om 2 uur met mu ziek van de grote Markt vertrekken naar het viswater. De loting zal plaats heb ben op 10 Augustus en wel bij de heer Van L.int, Broersvest. waar ook na een wedstrijd het viswegen zai plaats vin den. De prijzen zullen op Woensdag 24 Augustus worden uitgereikt in café Tha lia in de Hoogstraat. Men kan zich als deelnemer opgevan aan de volgende adressen: A. Burggraaf, Teijlerstraat 5a. Alg. secretaris. D. Voets. Leliestraat 33, Krokne. Oude Kerkhof 18: K. Meijer. Mariastraat 10: C. de Bijs. Kreupelstraat 56a; J. Kris ten. Lekstraat 60. Op Woensdag 24 Augustus zal er te vens een hengclconeours voor de jeugd worden gehouden, eveneens in de Schie. Deze wedstrijd begint om 2.30 uur. De organisatie van dit concours is :a haa*. den van de Schiedamse Jeugdhenge- iaarsvereniging. Jongens tot 16 jaar kun nen zich vanaf heden opgeven bij de volgende adressen waar ook alle inlich tingen zullen worden verstrekt: A. Th. Degeling, Herenstraat 25-12: D. de Bruin, Nieuwsticht Z.Z. 17": J. v. d. Heiden, Sta tionsstraat 49: D. Voets. Leliestraat 33. De inschrijving sluit Woensdag 17 Augustus. Het programma van Jeugd jolijt te Schiedam luidt voor Donderdagavond: Hagastraat, 7 uur autopedwedstrijd voor de jeugd. De musicus F. H. C. deed bij de poli tie te Schiedam aangifte van diefstal van zijn fiets, die hij zonder deze op slot te maken voor een woning aan de Fa- bristraat had geplaatst. In de Wilhelminahaven bij Wilton Fij- enoerd is een drie en halve meter lange roeiboot komen binnendrijven. De eige naar kar. zich bij de politie te Schiedam melden. Bij de politie te Schiedam werd door de classificeerder C. v. d. B. aangifte gedaan van diefstal van een regenjas en een overhemd uit een kleedlokaal van de werf „De Nieuwe Waterweg". Ledenvergadering M.V.V. '27. De Maas- landse Voetbalvereniging M.V.V. '27 houdt op Vrijdagavond 1 Juli oen ledenvergade ring in „Het Wapen van Maeslandt". Be halve leden zijn ook donateurs en belang stellenden van harte welkom. Op deze vergadering zullen allerlei aangelegen heden worden besproken die in verband staan met de op Zaterdag 16 Juli tc hou den Sportdag. Aanvang der vergadering te 7.30 uur n.m. Melkerscursus. Voor de melkerscursus, uitgaande van de Chr. Lagere Landbouw school te Maasland zijn geslaagd de heren N. Boekcstijn, Naaldwijk: S. Dijkshoorn, W. Sonnevcid en D. Verboom, alien uit Maasland; S. v. d. Kooij te Canada fon- langs geëmigreerd uit Maasland): A. Beekman, Delfgauw A. Poot, Schiplui den; B. Noordam, W ringen; J. M. Keij- zer. De Lier: P. v. cl Berg. 's-Gravcnzan- de; J. Zonneveld. Honselersdijk; Chr. Mooij. Delft. De hoogste punten behaalden de horen Chr. Mooij '192'sj en W. Sonneveld 1189 lol. Geslaagd. Te Vlaardingen slaagde aan het Groen van Frinstererlyceum de heer P. Moslert te Maasland voor het eind examen H.B.S.-B. Voedselprogramma, Zaterdagmiddag trekt M.V.V. '25 met twee elftallen naar De Lier. M.V.V. I zal de strijd aanbinden tegen De Lier I en M.V.V. 2 gaat De Her 2 bekampen. „De zegswijze; Zeg mij hoe gij voor uw bejaarden zorgt en ik zal u zeggen hoe het met het peil van uw beschaving is gesteld, is zoals zovele van dergelijke uitingen te absoluut, maar ook hier schuilt er stellig een kern van waarheid in", aldus begon de minister van sociale zaken J. G. Suurhoff zijn rede bij de opening van het monumentale flatgebouw voor bejaarden aan de Burgemeester Pruissinget te Vlaardingen. ons volk het probleem steeds moeilijker maakt. Zóne Excellentie noemde net een voor hem gelukkige en prettige coïncidentie dat H.M. de Koningin hem juist deze zelfde 29e Juni had gemachtigd zijn nieuwe ouderdomswet bij de Tweede Kamer in te dienen. Hij kondigde aan. dat'dit reeds heden zou geschieden. De bewindsman merkte nog op. dat het niet alleen een zaak is van een mate riële verzorgdheid gedurende zim le vensavond. Men zal zich erop moeten toeleggen het leven van de meer bejaar de ook geestelijk enige inhoud te geven bijvoorbeeld door hem actief bezig te houden. Hel meeste is echter op dit ge bied nog in het stadium van het ex periment, hetgeen evenzeer geldt voor de vraag hoe de ouden van dagen te huisvesten. In dit laatste geval zal waar schijnlijk een eenheidsopiossing niet mo- gelijk zijn. De minister toonde zich zeer ingenomen met het waardevol initiatief van het gemeentebestuur van sterk uit breidend Vlaardingen, een initiatief dat hij van landsbelang noemde. Ook over de uitwerking van het plan voor het bejaardentehuis sprak de minister veel lof uit; het Vlaardingse experiment want zo wiide hij ook dit zien zou hij met veel belangstelling blijven vol gen. De wens uitsprekend, dat het be- Minister Suur'nof ging in het kort na. hoe men in vroegere beschavingen wel tegenover de bejaarden stond en kwam tot de conclusie, dat er gelukkig enige kentering is gekomen na het oude standpunt, dat dé mens van onwaarde zou zijn geworden, wanneer hij zich niet meer met jacht of productie zou kun nen bezig houden. Intussen is het be jaardenprobleem nog lang niet opgelost en de situatie wordt steeds dringender, omdat de toenemende vergrijzing van Op de laatste avond van het schaak tournooi dat E.S.S. te Schiedam organi seerde was de spanning, evenals de vorige keren, groot. In de verschillende groepen waren alle kansen voor de deelnemers nog aanwezig zodat om de prijzen fel is gevochten. De uitslagen waren tenslotte: Vier-steden groep: 1. A. J. Verhoef 'Delft); 2. Korpershoek (Vlaardingen). Groep 1: 1. Chr. Vlagsma; 2. ir. H.J. van Donk. Groep 2: 1. F. Koevermans; 2. C. van Wagemngen. Groep 3; 1, J. F. W. Meyer; 2. ds. J. F. Mantz. Groep 4; 1. C. Bruikman; 2. J. Dokman. Groep 5; 1. J. .van Loon; 2. C. v. d. Gaag. Groep 6; 1. J. Visschter: 2. J, P. Akkermans. Groep 7; 1. S. Oosthoek; 2. A. Hogerwerf. Groep 8: 1. A. v. d. Ven; 2. A- Noordergraaf. Groep 9; 1. J. Eering: 2. J. Robbers. Groep 10; i- K. Spitse; 2. A. v. d. Biessen. Groep 11; 1. C. H. de Rek; 2. A. van Etten. Groep 12: 1. J. Bijloo: 2. J. Paap. Groep 13: i, J. van Goch; 2. G.-G. Brouwer. Groep 14: 1. J. Zwemstra: 2. J. v. d. Velde. Groep 15: 1. M. D. Moes; 2. A. R. Malkus. Groep 16; 1. A. de Knijff; 2. A. L. Ahrens. Groep 17; 1. J. Verstoep; 2. J. Donkhorst. Groep 18: 1. W. H. Bakker; 2. J, Immer zeel. Groep 19; 1. A. Van Stoutjesdijk; 2. G. A. Slavenburg. Groep 20: B. v. d- Graaf; 2. J. Zwart. Groep 21: F. Ton; 2. M. H. Wirschell. Groep 22: 1. G. Groen Jr; 2. J, Jansen. Groep 23: 1. W. Visser; 2. A. F. Witjens. Groep 24: 1. H. Betten; 2. W. D. van Houdt Groep 25: 1. L. Piek; 2. J. Vosselman. Groep 26; 1. L. J^ Kloos terman; 2. M. J. van Valderen. AANGIFTEN VAN 29 JUNI BEVALLEN; M N Kool-van der Linnen, d; G Robben-de Graaf. A J Troott- Oudshoorn, z: L A EJsink-Spruijt. z; A Marcus-tie Lange, z; J Woonmck-BIanKen- titm d: C A M Gardemer-van Pruysscn. z; j' Waard-van Tie!, d; L A Blcijcn- berg-Hess, z; C J Brouwer-Siootweg. d. J Gleisberg-de Groot, z; Th C J Henoriks- Bakker. z; W Vogelaar-Bostelaar, z; C E Smulders-Sehoovers. z; J E Boom-Schot man, d; 1 Groen-den Boer, d: L Alacrs- hoff-de Zeeuw, d; A Straatman-Trompet, x; J Both-Lodéwljk, d; A dc Gruijter-Bijl. z; I H M van Geideren-Pcnts, z: G van Dnel-Simons, z; B van den Houten-uan Driel. z: A Dijkstra-Brand, d; F Dinge- mans-Koks, z. OVERLENDEN: J W A Nleawennuljicn, zoon 5 1; -M M Redelijk, vr. geh gew met M Tunderman. 44 j: J F de Zwart, man van A Andeweg, 60 j; E Kooijman. vrouw van A J Hogendoorn, 64 j: S de Hoop. doenter. 29 dagen; C Vingerhoed, vrouw van F J üe Haan 66 j; A J van der Post, man van C J van -Hertum, 58 J: C de Graaf vrouw van F Schot, 43 j; Chr. W van Hustepn, vr geh gew met G J van den Brink. 87 1- K O de Groot, vrouw van A van der Giessen. 80 J; A Vissers, man, geh ge* met \V r puderbach. 58 j; E Dzlkowski. dochteL 3 j; J van Campenhout, vrouw van J C Hilgersom. 70 J. Voorts als levenloos aangegeven. J ,t lh taniten-Hooijmaijers, dochter. Voormalig Pernis: A. E. Jlwanenburg, vr, geh gew met L de Koning, SS 3. 'S-GRAVENHAGE. 30 Juni. Vartgst- benchten van hedenmorgen uit zee: SCH 78 17 k 305 nog 120 mijl. 200 22 k„ 195 10 k.. 246 28 k., 254 nog 170 mijl, 341 17 k.. 342 34 k„ 402 6 k„ 56 40 k 229 40 k., is thnii- stoihende, 339 45 k„ 53 nog 135 mijl, J04 15 k„ 332 18 k.,201 8 k„ 264 14 k.. 4 15 k-, 75 25 k„ 8 30 k., 32 10 k.. 49 30 k., 51 17 k., 132 19 k., is thuisstomende, 133 20 k.. 233 25 k.. 24" 20 k 285 20 k„ 25 25 k., 35 25 k., 45 17 k 69 nog 70 mijl. 84 42 k 130 70 k., 190 12 k 210 17 k„ 236 15 k„ 248 8 k„ 249 35 k., 25; 34 k.. 287 30 k., 312 35 k., 36 9 k., 107 21 k., 20 60 k., 223 40 k., 225 gisteren 40 k.. 7" 17 k., 141 45 k.. 186 40 k.. 284 30 k„ is thul, stomende, 46 6 k., 50 12 k., 63 9 k.. 64 13 k.. 81 nog 43 mijl. 103 5 k 116 68 k.. 123 12 k.. 124 34 k„ 242 14 k., 275 13 k., 3 160 mi)! afgelegd. 14 25 k„ 121 50 k. uit de halve vleet. 302 nog 120 mijl, 325 15 k. VI 14 80 k. uit de halve vleet. 53 40 k„ 56 20 k., 71 30 k.. 80 30 k, nog 20 netten, 112 22 k., 132 62 k., 166 17 k-, 200 25 k Binnen te ScheveningenSch 66 450 k. van negen schepen, 110 520 k. eigen vangst, 181181 530 k eigen vangst 263 540 k. eigen vangst. Binnen van de trawlvisserijSch 24 100 kg zwartvu, 80 kisten schelvis, 400 kisten ma kreel en wijtmg en 420 kabeljauwen. Op no. SS in het flaie8ba„„ woont de heer W. Wacom Gistermiddag om tien ovej had hij ovenals allen zljn d.5 openstaan en toen kwam mini',, Suurhoi met een heel gezelseh,, zijn gezellige kamer binnenwal, len. Er volgde een aardig g^?' waarbij tenslotte aan de mirj.i. gevraagd werd de loefiijd va„ de heer Wapenaar te schaC -No"- drieënzeventig". antw00rdd, bieek 8S". door het gebouw, min of voor dit alles* j.5! -- meer in ;,t tempo, aangezien h;j voor dit allte 2o minuten beschikbaars niettemin kant ziende meer dan maar schillende bewoners nog een zicnne met maken. Burgemeester Hcusdena slom i ter officieel de bijeenkomst, terwiit t ook nog een handboeket bloemen handigde aan mevrouw Walstra' Zowel van de zijde van de' omroen v, van cie televisie bleek voor deze Ring belangstelling te bestaan. «CU. JJC VV4-1443 U(4,7^rt cnwuu, v wv. jaardenccntrum vee! tot het welzijn van Het^sombere weer op 39 Jum 1955 n». 'de Vlaardingse ouden van dagen zou f®. ?Ta.ams?e ,rericln "orden aln gemerkt, dat de viering van de veria, dag van Pruts Bernhard dit jaar «1 j^ar'" dC belanjïsteIIinS shtnd dan wrtj Werden de feestelijkheden reeds ove- schaduwd door de m samennanz me> opening van de bejaardenflat geproieo teerde evenementen, het weer was S oorzaak van. dat 's avonds ir.bder lr sen dan men had mogen verwachv aanwezig waren bij de door SurZ Coida aan de bewoners van bedoek, flat georachte serenade en ook wel 1' minder grote opkomst op nel fcestt4t! Rotterdamse termijnmsrkt ruwe lijnolie in transito. Slotaotermg rjn gids per 100 kg) medegedeeld door de N.V. Commissie handel v.h. Julius van Roosendaal. 29/6 30/6 Juli 79.55 97,85 Sept. 98.40 93,50 Nov. 98,35 98,55 Jan. 98,20 98.20 Omzet M Juni 4 contracten. me) 193 hij ds, He; hst Sind: Vla; hier Nas bewog van Ds. hel Ifarero i „Ze mogen er dan niet allemaal zijn ais er brand is dan is iedereen paraat", zei de voorzitter van de brandweerver eniging „Weest Paraat" te Hoek van Holland, de heer L. B. van Velden, tij dens een huldigingsbijeenkomst die Dins dagavond werd gehouden in hotel Ame rica. Even goed was het echter jammer dat deze bijeenkomst niet beter was be zocht. Tot diegenen die er wel waren behoorde o.m. wijkraadsvoorzitter D. v. d. Burg Ij". L-'jcenkomst werd geopend door de hoofdman van het district, de heer J. Hamel. Deze stelde het op prijs, dat de bestuursleden van het „Fonds voor Hulpbetoon aan de Manschappen" dit maal van de regel waren afgeweken en de huldiging van de trouwe manschap oen niet ten stadhuize deden plaats heb- oen. maar in dc Hoek. Allereerst wilde spreker echter zelf de jubilerende hoofd lieden huldigen. Namens de Kon. Ned. Brandweervereniging speldde hij com mandant P. Bcekcnkamp de vergulde zil veren medaille voor 35 jaar dienst op de borst. J. Altena kreeg het zilveren kruis voor 25 jaren en C. Rooney het zifVeren kruis voor 30 dienstjaren. De ze onderscheidingen gingen vergezeld an een diploma. De voorzitter van het Fonds voor Hulpbetoon, mr. G. P. Blom, schetste hoe het fonds reeds een eeuw bestaat. Het doe! was vroeger om de vrijwilh gers die schade hadden opgeiopen zo veel mogelijk schadeloos te stellen. Zo veel mogelijk, want helaas zijn er in de loop van de jaren ook ongevallen ge beurd met ernstige, ja dodelijke afloop. Na de totstandkoming van de ongeval- lenwet voor de vrijwilligers kon het londs de werkzaamheid wat ruimer ne men. Deze eerste keer was men naar Hoek van Holland gekomen, maar spre ker kon niet beloven dat men dit altijd zou doen. In de oorlog is de administratie totaal verwoest en zo komt het dat thans leden eerst een oorkonde krijgen öic reeds meer dan 25 dienstjaren hebben. Een verdiend diploma en niet zo maar een papiertje, zei spreker, want het valt niet altijd mee om brandweerman te zijn. Het is echter een dienst van burgerzin. Spreker reikte vervolgens aan de heren A. van Wilgenburg. C. J. Camfcns. A. Horians. G. Verwey, H. Benard, P. van de Peppel, J. v.d. Peppel en L. v.d. Peppel het prachtig uitgevoerde diploma voor 25 of meer dienstjaren uit. De man nen konden tevens uit handen van de fondspenningmeester, de heer VV, Poort man. een gratificatie in ontvangst ne men. De voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer Van Velden, sprak een dankwoord namens de' vereniging. Te vens maakte hij van de gelegenheid ge bruik om instructeur J. A. Bruinse te danken voor diens nuttige lessen in het afgelopen seizoen. In zijn antwoord drong de heer Bruinse er op aan de oefenavonden trouw te bezoeken. Op 16 Juli gaat men naar een concours en spreker kon al wel vooruit zegEcn dat er geen succes zou zijn weggelegd. Daar om gaat men echter ook niet. maar om ervan te Ieren voor de volgende keer. De basis voor een goedgeoefend corps is thans in Hoek van Holland aanwezig en daarom is het zaak te blijven vol houden. Na het officiële gedeelte bleef men nog enige tijd gezellig bijeen, In de Burgemeester de Jonghkade te Maassluis, onderdeel van de route naar de veerpont over de Nieuwe Waterweg, ligt een overweg, waarvan de construc tie zo slecht is. dat hier herna?"idehjk wielrijders komen te vallen. Onlangs nog viel een jongetje hier van de fiets en werd door een passerende vrachtauto overreden en gedood. Het aantal bijna- ongevallen is hier zeer groot, zo bericht de A.N.W.B. Reeds enige malen heeft de Bond er bij de weg beherende instanties op aan gedrongen deze gevaarlijke situatie te verbeteren. Daar aan deze verzoeken geen gevolg is gegeven heeft de A.N.W.B. zich thans wederom tot de Directeur-Generaal van het Verkeer ga- wend en deze met kiem verzocht aan deze onhoudbare toestand definitie: een emde te maken, te meer daar straks het wielrijders-verkeer in de vacanue nog zal toenemen. twintig jaar geleden, op 29 Ju- aanvaardde ds. P. v. d. Vloed van'predikant. Hij verbond als predikant aan de Gerefor- kerk in H.V. van Arnhem. In trok hij naar Zandvoort, waar aar stond. Op S Juli 1943 ging der Vloed over naar de Neder!, erk, waarna hij predikant van onessenhtiis in Rotterdam werd. 17 Januari 1946 werkt hij in igen; de z.g. Indische buurt is wijk. let wijkwork heeft hij zich vooral op het terrein van de uitbouw werk onder de buitenkerkelijken, mevrouw Van der Vloed her denken dezer dagen ook hun 25-jarig hu welijksfeest. In de zaal van de Herv kerkeraad aan de Maassluissedijk reci pieerde Woensdagavond ds. Van der Vloed, met zijn echtgenote en kinderen. Zeer velen hebben daar de predikant de hand gedrukt. In de Harmonie waren Dinsdagavond afgevaardigden bijeen van alle colleges en verenigingen, waar ds. Van der Vloed deel van uitmaakt, van de meeste zelfs bestuurslid is. O a. waren daar verte genwoordigd het ministerie van predi kanten, de centrale kerkeraad. dc wijk- kerkeraden, het college van kerkvoog den. het classicaal bestuur, het provin ciaal kerkbestuur, afgevaardigden van de Geref. Kerk te Vlaardingen en van de Rem. Ger. Gemeente, de Rotary Club, het Groene en Oranje-Groene Kruis en nog tal van (voornamelijk kerkelijke) in stellingen. Niet minder dan 18 sprekers In de Remonstrantse kerk te Vlaar dingen werd Woensdagavond een rouw dienst gehouden voor de heer G. D. Birnie. in leven arts. De bijzondere dienst was zeer druk bezocht. Na votum en groet van ds. Van Iterson hield ds. Hubeek uit Leiden (vroeger Vlaardingen) een korte predikatie. Alle liederen wer den staande gezongen. Toen de familie het kerkgebouw bin non kwam. verhieven alle aanwezigen zich eveneens van h-un zetel. Het stof felijk overschot stond voor in de kerk opgebaard. De lijkkist was bedekt niet witte iehes en kransen. Vandaag zou het stoffeüjfc overschot in Bilïhoven ter aarde worden besteld. hebben de jubilaris op hartelijke wijze toegesproken. Namens het gevormd Ere- comite heeft de heer F. J. W. Boogaard het echtpaar daar ook de cadeaux van de gemeente overhandigd: een bromfiets voor ds Van der Vloed en een gasfor nuis voor zijn echtgenote, voorts boeken, een electrische das-perser, sigaren en enige cadeaux onder couvert. Zondagmorgen heeft ds. Van der Vloed in de Grote Kerk op de Markt zijn ge hoor bij zijn gedenkwaardig jubileum be paald. mogen bijdragen, verklaarde de minister het gebouw officieel voor geopend. Het was op dat ogenblik precies vier uur. De openingsbijeenkomst in de smaakvolle, fleurig met bloemen ver sierde recreatiezaal van het gebouw was -> ongeveer 3.10 uur begonnen. Aanwe- waren toen naast de minister o.a. prof. dr. P. Muntendam, directeur-gene raal voor de Volksgezondheid, ir. M. H. Buskens. directeur-generaal voor de We- deropbouw. A. in 't Veld, inspecteur voor de Volksgezondheid. G. F. E. Kiers hoofdingenieur-directeur voor de Volks gezondheid. enige leden van Ged. Sta fen van Zuid-Holland, benevens zeer vele leden van de Vlaardingse gemeen teraad. diverse vertegenwoordigingen en hoofdambtenaren. Burgemeester mr. J. Heusdens sprak een begroetingswoord uit. waarin hij de nadruk legde op het functionele van jhet gebouw in het kader van het stre ven naar een harmonisch Vlaardingen.. Het bejaardencentrum is in deze stad op zijn plaats, ook al is de gemiddelde leeftijd van de inwoners maar 29 jaar! De heer G- Walstra, wethouder van so ciale zaken, schetste in aardige bewoor dingen soms de wordingsgeschiedenis be nevens de voorgeschiedenis van de be jaardenflat en bracht aan het einde van zijn betoog hartelijk dank aan allen, die tot de totstandkoming hadden meege werkt. Ir. W. H. Spruijt van het archi tectenbureau Spruijt en den Butter te Schiedam, de architecten, schetste de hachelijke positie waarin een architect zich tegenwoordig nogal eens pleegt te bevinden. Hij was zeer erkentelijk voor de buitengewone samenwerking met de opdrachtgevers enerzijds en dc uitvoer ders anderszijds. De heer Hogevest Sr. sprak namens de aannemers, de N.V. Hogevest. Ook bij hem was grote tevre denheid. Het gebouw was echter te laat opgeleverd, dat was een tekortschieten dat hem bijzonder speet, maar er waren deugdelijke verontschuldigingen. Na de opening van het gebouw maak te de minister in gezelschap van een groep andere genodigden een rondgang Omstreeks twee uur gistermiddag is een feile brand uitgebroken in een woonhuis aan de Katendrechtsestraat 42 te Rotterdam. De vlammen sloegen zeer snel om zich heen. Een oude vrouw, de 71 jarige mevrouw C. Bre- derode-Dekker.die de tweede étage van het pand bewoonde, zag geen kans meer zich te redden. Zij kwam jam merlijk in het vuur om. Het gezin, oat op de eerste étage woonde, ae familie Fasol, waar de Op 10 Juli 1950 werd de Stichting voor vorming van werkende jeugd in Schie dam. Viaardingen en Maassluis. „De Zon nebloem" opgericht. Men viert derhalve dit jaar het eerste lustrum. Ter gelegen beid hiervan zal op Zaterdag 2 Juli in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen een feestavond worden gehouden. Het programma zal bestaan o.a. uit sketches en dansen, door de meisjes van Zonnebloem zelf ten tonele gebracht. Tevens zal de uitreiking plaats' hebben van de diploma's aan de meisjes, die dit jaar een cursus volgden Een tentoon stelling in do wandelgangen van de Stadsgehoorzaal zal ieder in de gelegen heid stellen tijdens de pauze, met het werk van de Zonnebloem nader kennis te maken. Voor Zwaluwen 4 krijgt de competitie nog een verlengstuk. Dit elftal behaalde enkeie weken geleden het afdelings- kampioenschap en zal nu tegen Heincn- oord 2, de kampioen van een andere afdeling der reserve 2e klasse, moeten spelen om één plaats in de reserve le klasse van de Afdeling Rotterdam. Voor a.s. Zaterdag, 2 Juli, is de wed strijd Zwaluwen 4Heienoord 2 vast gesteld laanvang 4 uur), terwijl de daarop volgende Zaterdag de return- wedtrijd in Hemenoord gespeeld zal worden. B»noemd. Dc heer S. Stap, onderwii- zer aan de Chr. School te Honselersdijk is, met ingang van 1 October a.s. benoemd in gelijke betrekking aan een Chr. School te Vlaardingen. Boeren, tuinders en landarbeiders uit net rampgebied hebben vanmorgen ui ting gegeven aan hun dankbaarheid je gens de buitenlandse Rode Kruisvereni gingen voor de hulp, die deze na de wa tersnood geboden hebben door het aan bieden van landbouwerktuigen en ge- rcedscnappqn. Velen zijn daardoor in staat geweest hun bedrijfsuilrusling weer op peil te brengen. Als blijk van deze dankbaarheid wer den m de Lairessezaal aan het Binnen hof borden van Delfts blauw overhan digd aan vertegenwoordigers van de Ro de Kruisverenigingen in Canada, Dene marken, Frankrijk, Noorwegen, West- Dmtsland. Zweden en Zwitserland als mede aan een vertegenwoordiger van de Itahaanse regering en van het Ned Ro de Kruis. ..Het is nooit in cijfers uit te drukken wat deze hulp heeft betekend, maar vast staat, dat dit verre uitgaat boven de fi nanciële waarde. Velen heest dit kracht gegeven ondanks alle leed toch weer op nieuw aan te pakken", zo zeide de heer J. A. van Nieuwenhuyzen uit Achthuizen m zijn dankwoord tot het internationale gezelschap. Hij overhandigde de fraaie borden, die dankzij spontane bijdragen van ae getroffen boeren vervaardigd konden worden, aan de heer H. D. Lou- wes, voorzitter van de coördinatie com missie voor de hulpverlening aan de landbouw. Deze richtte zich vervolgens tot ae vertegenwoordigers van de Rode Kruisverenigingen. „In de ontstellende nood is Nederland gebleken, dat het inderdaad veel vrien- den heeft zo zeide hij herinnerend aan het spreekwoord „in de nood ieert men zijn vrienden kennen". De heer Louwes overhandigde daarna aan dé aanwezige afgevaardigden van de Rode Kruisverenigingen de borden, die deze dankbaar aanvaardden. Een wojrd van dank werd gesproken door de vertegen woordigster van het Fruist Rode Kruis mej. De Bonvoulon- en ccn vet'eeer- wooxdiger van het Zweedse Rode kruis brand uitbrak doordat een gasgeyser ontplofte, kon ternauwernood het vuur ontsnappen. Een agent van politie, die snel oi7 de plaats des onheils was, stel de nog een poging in het werk de oude vrouw te bevrijden. Hij moest zich daartoe langs de dakgoot in het bran dende pand begeven. Halverwege moest de, moedige politie-man echter terugke ren. Intussen vertoonde het vuur zich echter overal, zodat 'le agent niet meer in staat was de begane grond te be reiken langs de weg, die hij gekomen was. Hij schreeuwde de gearriveerde brand weerlieden toe, ia. welke benarde posi tie hij zich bevond. Deze mannen spreidden dadelijk een vangzeil uit en even daarna belandde de politie-man daar veilig in. Na circa een half uur was men de brand meester. Het slacht offer is per wagen van de G.G.D. naar het ziekenhuis overgebracht. i «T.i,d.ens d« jaarvergadering van de Nederlandse Christelijk» Onderne- mersbond Eleirotechniek en Radio kortheidshalve genoemd de Necobelra die vanmorgen in het Beursgebouw te Rotterdam werd gehouden, is be- slotgn de jaarconlributie met 10 ie verhogen. H?Ai>eSLUYvol^e °P de Soedkeu- ung van de begroting over 1954. Deze en andere punten van de zakelijke agenda werden in vlot tempo afge- handeld. Het bestuur werd in onge wijzigde vorm herlazen. De algemeen secretaris van de Ne- cobetra, mr. W. Geuchies gaf vervol gens m een beknopt relaas een ever- zich, van de werkzaamheden van de Unie van Electrotechnische Werkae- 1954 tnfEct=Hat'®s' d,ie in December 1954 tot stadn is gekomen. Reeds is deff. Unie een C.A.O. samenge- *teld. welke nog deze week zal afko men. Daarnaast hield de Unie zich v»?FVmet-e<?? omwerp..voor een nieuw e-ti„ingsoesluit terwijl de commis sies werden ingesteld ter bestudering de werkclassificatie, voor het te gengaan van de overheidsverkoop totstandkoming van een eco- nomische binding en voor de oprich- branche"1 vakblad voor gehele Aangaande dit laatste merkte de heer Geuchies op dat de Christelijke Bond zich voorshands heeft gedistan- »ifr ud van oprichting van een der gelijk orgaan daar men van mening is dat daarin geen principieel geluid kan doorklinken. Na een gemeenschappelijke lunch werd m de middaguren een bezoek gebracht aan de tentoonstelling E 55 Het was dan ook wel verbazend jam. mer, dat zo weinig mensen luiste-dp- naar de prachtige accordeonmuziei'vr „Excelsior uit Rotterdam op het leao', terrein. Onder de enthousiaste ieidi"- van de beer Pb. van Loon speelde mei de ouverture Bagatelle, enige marsenk tango, die bij het overwegend jeugdle» publiek bijzonder in de smaak vleit? ••Turf m je ransel" was de titel van i film, aie daarna werd vertoond en ve'. lachsalvo's uitlokte. Het Hofconcert. ditmaal verzorgd doo- de harmonie vereniging Sursum Co-da e- de zangvereniging Beatrix genoot redö lijke belangstelling. Vooral de onder les ding van de dirigent J. Peet gespeeld» marsen en volksliederen vielen er; ;- de smaak. De zangvereniging Beat-a onder leiding van de heer P. Schokt, die hoofdzakelijk uit dames bestaat' zong enige bekende Hollandse wijsjet Het klonk zuiver, doch het volume -va: onvoldoende toereikend voor een optr.- luchtconcert. Voordat Sursum Corda in de muziek tent in het Hof plaats nam, had dei» harmonievereniging een serenade ge bracht aan het flatgebouw. Er werd gisteren in Vlaardingen hst! weinig gevlagd, uitgezonderd op de Bur gemeester Pruissingel. De ongunstig weersomstandigheden zijn hieraan uiter aard niet vreemd. De ■welpenhandenarbeid-tentoonstelliai is momenteel opgesteld in de Visbank Is Vlaardingen. Zij blijft in deze expositie zaal tot en met aanstaande Zaterdag er, is dagelijks 's middags en 's avonds geopend. Het nationaal hoofdkwartier van ét Nederlandse Padvindersvereniging schreef in het kader van de herdenking van he; 45-jarig bestaan van de vereniging «en nationale handenarbeid-wedstryd uitvoer welpen. Het resultaat daarvan was over weldigend. Nadat districtsgewijs het beste werk was geselecteerd werden centraal 'in Den Haag) de beste gekozen en br- kroond. Daaruit werd ook het werk voor de reizende tentoonstelling getoond. Vlaardingen kan thans zelf beoordelen dat de jongens van 812 jaar iets leuks hebben bereikt. Wat deze jeugdige land; genoten op het gebied van handenarbeid hebben bereikt, valt zeer te waarderen Prettig doet het daarbij aan te kunnes constateren, dat het werk van twee jonge stadgenoten goed genoeg is bevonden os een plaats in de tentoonstelling te krij gen. De ezei-legpuzzle van de 9-jarige Piet Ploeg uit groep 3 kan men bewon deren, evenals het van een haringvaat]! door de 11-jarige Jan Dorleijn vervaar digde slaginstrument met Indiaanse stok jes. Landelijk won dit laatste een 2e prijs. Het is overigens niet alleen dit werk. waarvoor een gang naar de visbank gaar ne wordt aanbevolen. Mejuffrouw K. Ringlever, assistent-districtscommissanse cn enig» helpers'sters) geven daarbij ess deskundige uiteenzetting. Belangrijker^ dat men kan vaststellen, dat in de Kr> de jongeren zeer nuttig werk doen. Het programma voor de 2e avond'ot- speling van het Oranjecarillon door «s stadsbeiaardier Cor Don op Vrijdag 1JU- om acht uur, luidt als volgt: 1. Concerto. A. Vivaldi. 2. alGeen din gen zijn zoo gering geschapen, b) dat men zich al keert of wendt, Valer®- 3, Menuet. J. R. Baustetter. 4. a) Des Zv mers, Cath. van Rennes, b) Een lust'? liedeken. idem. 5. a) Gavotte (uit: „De» Juan"), Chr. W. Cluck, b) Bourrée (be werkingen Leen 't Hart), G. F. Hans!» 6. a) Tineke van Heule, N- Huilebroecs. b) Het lied van den beiaardier, ioen-- 7. Sonatine allegro adagio eb"-' do I. Pleijel. 8. a) Zomeravondiieaj!- J, C. Andreae. b) Als de bloemen dro men, J. c. Anderson. 9. Postiudium. rent Timmermans. In het kader van de Simuitaan-CoO- petitie hebben de heren W. H. en J. J. van Leeuwen in een 7" ronde hun krachten gemeten me. o. leden der Vlaardingse DamyereiuguL In totaal behaalde de heer Niestaat punten uit 23 partijen en de heer var Leeuwen 20 punten'uit 22 partijen. Met 4 punten staan aan de kop ->• v. d. Berg. J. Kïsch en P. van Veeier» daarop volgen met 3 punten W. Acfltr berg, B. v. d. Harst. C. van Veelei), Vermeulen en J. Weisscher. De komende week zullen de heren vaa Deventer en Verburg de strijd teS'n a leden aanbinden. 'Medegedeeld door de firma A. Makkre^ makelaar m granen) ROTTERDAM, 30 Juni Vor. slot Juli 23.05 Sept 27.10 Nov23 oo Jan26.00 SK 2395 57JS 2605 26.05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2