Koningin opende eeuwfeest in de Haarlemmermeer Nieuwste vliegtuigen bij show in Moskou Duizendkoppige menigte juichte in Hoofddorp Slachtoffers op de weg en in het water Gevangenen trachtten te ontvluchten m Utrecht ■wgm Toch schermutselingen in Luik na betoging r Robot Sabor bood i orstin bloemen aan Bijeenkomst in Geref. kerk Molotow nodigde Pearson uit Jongetje door schot stS hagel gedood „COMET' VOORBIJGESTREEFD? Britse havenarbeiders hebben bet werk hervat Ook klapperende vleugels EUROPESE CHR. DEMOCRATEN KWAMEN IN PARIJS BIJEEN Sckaaipscheerdersfeest te Larem:'; -q- -»y? H 'imi nn Vijftien gewonden, 48 arrestaties MAANDAG 4 JULI 1955 Botterdam. Witte de W thstraat 30 Tolef llo700 (4 L) Postbus 1X12 Pwtgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 1830 1930 u Zaterdags 1"—18 uur Telefoon 115700 Gravenhage Ht vgensplc n l Postg ro 424867 Redact e Tel 113892 Adm Tel 114402 Klachtend enst abonnementen Tel 362569 Schiedam Lange Kerkstraat "*b Telefoon f7J>8 Abonnementsprijs 52 cent per i tek 2 *>6 per maand 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dageljks Tiatum- DERTIENDE JAARGANG No. 3116 Weerbericht Weersverw achting: geldig: tot Dinsdagavond KOEL WEER Wisselende bewolking met plaatselyk enkele buien Matige tijdelijk krachtige wind tussen West en Noordwest Koel weer 5 Juli zon op 4 28 onder 2104 maan op 2106 onder 4 41 VM Directie C A KFlMMunMr K \A\ HOtTFN Hoofdred icteur Dr J A H J S BRUINS SLOT Vergezeld door burgemecs er mr J F Jansonius en de tentoonstelling^ organisator de beer H C Vermeulei wandelde koningin Juliana door de exposit c hallen en woonde zy een voorstelling bij van het Waterorgel dat met zijn klaterende exotisch ver D® RuuUche minister van Buitenlands® Zaken Molotow heelt xijn Canadese smhtsgenoot Pearson uitgenodigd voor tan bezoek aan Moskou De uitnodiging van Molotow kwam verleden week tijdens de vei gaoer ng ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Ver Naties. Ook andere Westelijke afgevaardigden werden uitgenodigd Oostenrijkse oor! ogsrm«i3axfige« jiaar hun vaderland WENEN 2 Juli Vierenzeventig Oostenrijkers die in de Sowjetutde we gens oorlogsmisdaden zijn veroordeeld en geen gratie hebben gekregen zullen in de tweede helft van Juli ter beschik king van Oostenrijkse autoriteiten wor den gesteld aldus heeft de Neuer Ku ricr *e Wenen Zaterdag gemeld Op het Oostenrijkse departement van Justitie verwachtte men dat de Russen ook de gerechtelijke dossiers van deze ooriogsmidadigers zullen overhandigen T 1 f-JE^JG Bat 11 11 na ï>et droo*v Gistermiddag heeft zich In de kersen boomgaard van de heer Costermans te Bemmel bij Nijmegen een ongeluk voor gedaan R uit Westervoort had zijn met hagel Enige jongens die ook m de boom faard aanwezig uaron namen het ge weer op waarbij dt 14 jarige B uit Wes te'voort het richtte op de 9 jarige L D uit Bemmel Hij zei Zal Ik eens schieten en het ventje geen onraad verwachtend zei Schiet maar B Vuurde het geweer op een meter af «tand voorde knaap af De jongen was onmiddellijk dood De njkspout e te Bemmel heeft een onderhoek ingesteld het jachtgeweer m beslag genomen en k bet lijkje ter sectie De vraag is wagens verbaal kan wo den opge Uitgewezen prelaten mogen terugkeren Naar Maandag te Genua ts vei no tren heeft de Argentijnse regering toe stemming veileend a«n de Argentijnse prelaten monseigneur Tato en non seigneur Novoa die drie weken gele aon werden uitgewezen om naar Ai gentmte terug te ke tn De beide geestelijken begnen zich na hun uitwyzi tg dfor de regering van president Peron naat Rome wan zii sindsdien als gasten van de Paus verbluf hebben g houden in het La tijns Amerikaanse col'ege (Van een on^er i erslaggevert.) Zaterdagmorgen om halftwaalf lichtte H M de Koningin de Jclmfc. van het ruUieke boeren landhek dat de Eeuwfeest tentoon stelling te Hoofddorp ajsloot en betrad i) als eerste het terrein van deze ter gelegenheid t an hel 100 jarig bestaan van de Haarlemmermeer georganiseerde eapostfte Met dit simpele ge baar opende zy onder het oog t au een duizendkoppige menigte en temidden van een uitbundig spel van onltcht en bonte feestkleuren het /eityn dat het hoogtepunt vorm van de viering van het Eeuw feest van de.e welvarende polder De ee ste die de vorst n op het i tgestrektc terre n tan de cultureel l islo rtsche expositie de te toonstellig tan handel njverhed en industrie en de proofs opgezette landboumto iktttgen itntoonsteüwp ontmoette was Sabor de rad o grafisch be tuurde robot die konngtn Juliana met een bouquet anjers m zjr mocht ge tictal vu st tigemoet trad Na een beleefde buiging verwelkomde de robot de landsvrouwe Zij nformeerde naar zijn geboorte datum en zyn mening over Nederland Ik. ben nog slechts enige maanden oud Majesteit antwoordde de robot Jk bei reuze bbj ecu tn uto land te mogen vertoeven en het spyl mj aat ik met eerder met uui wolk Icon kennismaken lente fontenen twc< vaderlandse le deren speelde en spoot Na dit spec aculaire spel dat e ndigde m een Umax met goudgele wuivende' korenare boven een b uisende vloed an grilkg spoelende baren wenste H M dt Koningin kenn s te maken met de organist van dit wonderlijke orgel Voor koningin Juliana de tentoon stelling opende was aj in het pas ge restaureerde t_n gemoderniseerde raad lus van Haarlemmermeer door de be sturen van Gemeente en Poldet en het Eeu vfoest com te ontvangen Daar arriveerden ook de minister president d W Drees en de minis ters Beel Algera en Mansholt Toen dt_ Koningin haar handtekening gezet had n ftt gastenboek van het raaohuis bood de kle ndochler van burgemees er Jansonius de 9 jange Diuke Dort- land haar een bouquet bloemen Door een ere-haag van ruiters jn Hoofddorps* schoolkinderen gaven de hoge gasten zich na deze verwelkoming te voet naar de Geref Kerk op het Marktplein van het rijk versierde en bevlagdt. dorp Ruim 800 ge xvdigden van Gemeente en Polder bestuur wachtten de Koningin en Haar gevolg in. het giraehtig met bloemen getooide kerkgebouw- op? war-'oij-on* der de tonen van het orgel binnen kwam Tijdens de openingsplechtigheid daar voerde als eerste de burgervader van: de Jubilerende gemeente het woord, Hij schetste in vogelvlucht de geschiedenis van de aan het woelige water van het Haarlemmer Meer ontworstelde polder Daarna overhandigde by koningin Juliana het eerste exemplaar van het ter gelegenheid van het 100 Jarig be staan uitgegeven Gedenkboek Van bruisend water tot ruisend graan welke uitgave door het gemeente en het polderbestuur is mogelijk- gemaakt Vervolgens schilderde de Dijkgraaf .n de Haarlemmermeerpolder mr Baron van Hardenbroek zan de strijd van de nge le Watergolf die ook na bet droogvallen van het vervaarlijke mee de vruentbare landouvtn met met lust liet Tenslotte voerde dr Drees het woord Dr Dree* haalde enkele tckenc id" ep sode u t de historie van de Haar lemmermicr op Hij besloot zjn toe spraak met de voordev Oveizien v j de ont Kkel ng van polder ei gemeen e gedurende de 100 jaar van nun bestaan aan mog«n «vy stellen dat wat er ook. nog t>* vt e overbluft hier de be naming past Hoeve Noo tgedacht H erme as het eigenljke Eeuw tecs geooc d Reed"; vio°g in de moigci was het kle ne landelijke met vlaggen en bloemen gotoo de Hoofddorp vol van gerucht n vol van mensen En ge uren voor de plechtige opening van het grote evenement werd op tal van plaatse i nog de laatste hand gelegd aan iersie tngert vei lichtingen en vat er allemaal nog meer b j een groo_ feest te pas komt Toen de Koninklijke stoet om enige minuten over tien over de Kruisweg naar het Raadhuis der gemeente reed (waar koningin Juliana de Ministers en andere hoge gasten door de bestu ren van Gemeente Polder en de stichting Eeuwfeest Haarlemmer meer verwelkomd werden) stonden overal langs de weg maar vooral rond het raadhuis en de kerk de duizenden mensen die van het gebeuren niets wilden missen 7te verder pagina 3 De m tch en feestelijk toe t II W le koningin Sulerd tgrnorgen tn Hooft dorf tank nam om tie feestel jhhedc i te op te Ier gelegenheid ian het 100 jirg t ettaan i an de Haarlemmermeer Felt H \t le koningin met Itnkt de hi rgei teester tn Hatrleim terme r mr J F J muon rn e t rechts de dijkgraaf tan de Haarle nrnernteerpolder mr K J C baron tan Hardenbroeck tan Bergambacht gaan -door een erehaag t ui la tdeJtjke ruiters Stj het Hoofd- d irpse raadhuis HM kt n ngtn Juliana l edankt Robot Sabor i oor le hatr gi schonken I lo"m i Meer dan vierhonderd vliegtuigen dreunden gisteren over Moskou ter gelegenheid van de Russische luchtvaartdag Voor het eerst zag men in het openbaar zeven vier motorige turboprop bommenwerpers Deskun digen meenden dat zij in de lucht brandstof kunnen innemen zoals Ame rikaanse lange afstandsbommenwerpers die voor het vervoer van atoom bommen zijn ingericht Ook twaalf lange afstandsbommenwerpers met vol ledige straalaandrijving die de Amerikanen als ^Bisons aanduiden namen aan de show deel Slechts een van deze vliegtuigen verscheen op de demon stratie van vorig jaar Men gelooft dat zy nu in massaproductie zijn Beide types bommenwerpers kunnen kernwapens vervoeren Rusland toonde verder voor de eerste maal een met militair vliegtuig met uitsluitend vier straalmotoren Dit toestel zal waarschijnlijk de Hjoesjin 2D worden genoemd naar de Russische ontwerper Serge Wladimirowitsj Xljoesjin Engeland met de Cornet en de Verenigde Staten met een Boeing straalvliegtuig ondervinden nog steeds moeilijkheden bij de ontwikkeling van een straalvliegtuig voor de burgerluchtvaart OOK DIT WEEKEINDE: Van onze correspondenten) Zaterdagmiddag u in hel zwembad op hel landgoed Eerde hel negen jang zoon tje van de familie Ten Brinke uit Den Ham verdronken De jongen was met andere kinderen meegereden met de landbouwer K om achter het kasteel hooi te halen De kinderen gingen spelen en kwamen bij bel zwembad terecht Evaa later kwam een der kinderen K waar schuwen dat het jongetje dat met kon zwemmen in het water lag K die even min kon zwemmen ging hulp halen Een sportleraar wist de knaap op hei droge te brengen maar de levensgeesten waren reeds geweken Zondagmiddag is> de 14 jange P S tei hoogte van Het zwembad in het kanaal te VI ssmgen verdronken Tjdens het zwemmen is hj vermoedelijk onwel ge voiden De landrechter te Soeribaja Beeft de Nedo landet E de H veioordeejd tot rp 1000 sub» dtai 20 dagen hech ten s wegens het met voldoen van de reg strat epl cht voor vreemdelingen Zondagmiddag i» een 2» jarig Duits meisje uit Oberhausen bij het Noorder strand te Zandvoort in zee verdronken Het meisje bevond zich met twee iei»ge noten m de branding kon zich plotsel ng n et meei stamde houden en dreef af Znteidagmiddag is in Nieuw veen i9 jarge motorrjdei J van der Laan uit Nieuw ei Amstel waarschijnlijk door te grote snelhe d uit de bocht gevlogen Hij sloeg over de kop maakte een salto en kwam ongeveer 12 meter verder op de weg terecht Het slachtoffei overleed vrijwel onmiddellijk L was gehuwd en laat drie kinderen achtei Op de veikeersweg Lochem—Zutphen s Zdteidagmiddag de 8 jarige R a Zijlstra •i e behooi de lot een groep Zondagsschool kindei en uit Wamsveld bij een ongeval om het leven gekomen De k. nderen keer den in er boerenwagens terug van een vrolijke speimiddag in de bossen In de buurtschap Warken werd de «toet mge haald dooi een auto die met de voorste wagen in botsing kwam waarschynlyk doordat het paard plotseling een stap op zj deed De zijplank van de wagen raakte los eh R a viel tussen de auto met aan hangwagen en werd overreden De auto mobilist merkte niets en reed door maar werd door het hulpgeroep van de km deren gewaatschuwd Het zwaar gewon de meisje st erf t jdens het transpart Op de L gerakseweg te Wekerom s de achtjange E Minne door een vrachtauto oven eden en gedood De 18 000 Britse havenarbeiders die de afgelopen zes veken hebben gtslnaki hebben vanmorgen het werk hervat De stakers hebben met hun actie vry wel niets bereikt A elen zyn verbitterd Ms gevolg van de strjjd in de vakbonden en tussen de vakbonden onderling ïn Londen Ht 11 Manehcstei L ver pool Birkenhead Roehestci ei Ga ston worden de 171 schepen die volgci» de laatste telling dooi de staking getroffen waren thans weer gelost en geladen De kloof tussen de Noo del jke en Zuidelijke stakers behorende tot de na tionale vakbond van st ivvadoors en ha venarbeidefs NASDU) is blijven oe staan Op het hoogtepunt van de staking \va ien er 20 000 man bij betrokken De le den van de TGWU echter die tegen do stok ng was bleven aan het werk De TGWU beschuld gde de NASDU er van m de provinc ale hav ens 10 000 van haar leden te hebbt i overgi- tome t B igevolg weid de NASDU door de Trade Un on Congres (TUC) «eiowe d Uiteindelijk stemde de NAS DU er n toe te zullen ophouden met net vei ven van ledei van de TGWU De TUC trad op als arbiter tussen de beide vakbonden De 10 000 leden die van de TGWU naar de NASDU zjn oveige gaan bevinden 7 ch tn ec i moe lyk pat fket Zy moete- l""1 bond zij i beslisse i tot welke vak iviilen behoren Zij zjn me De stakerg I uynu *-'J -r --- het havengebied vanf onen gheid uit de nei n>iveiini:u fn,— het Londe Londen hadden besloten hel werk te hervatten als de Noo delijke groepen dit ook deden Pas gisteravond stemden de Noordelijken dh in toe een eind te maken aan de staking De staking is oorspronkelijk begonnen naar aanleiding van een conflict tussen de NASDU en de grote Transpoit and General Workers Union u.tBii getreden Than 'echte heeft het Londctse besluut van de NASDU beslist dat de nieuwe leden lossla en moete worden Waar moeten zy heen0 De Nooi delyke ele menten m d~ NASDU weigeren de be slissmg van het Londerse bestuur te aanvaarden Een ding is duidelijk in de verwarde toestand de atbeiaers hebben unaniem het werk hervat Vloedgolf kostte 500 mensen het leven Volgens vertraagde berichten die te Kota Bahroe op Malakka werden ontvan gen zouden in de buuit van Fatam en het Zuiden van Thailand 500 mensen, door een vloedgolf zijn verdronken Hoge gol ven hebben volgens de berichten oO vaar tuigen met verwanten en vrienden die probeeiden -van boord van een schip te komen om afscheid te nemen van Mekka gangers doen omslaan Andere vliegtuigen die voor de eer ste maal getoond werden zyn 1) Vijftig jagers met dubbele straal motor en naaJdvormige neus voor alle weersgesteldheden met radar uitrus- Hng Naar het ze in massa productie 2) Vier helicopters met dubbele ro tor die 50 militairen kunnen vervoe ren Zy namen deel aan een gevechts oefening gesteund door 36 kleinere helicopters 3) Acht en veertig jagers met éen straalmotor Men meent dat die verge leken, kunnen worden met de Ameri kaanse F 100 Super Sabre en dc Fran se Super Mystere De twee toestellen schynen bU horizontale vlucht grotere snelheden dan het geluid te kunnen bereiken Populair by het Russische publiek was het zweefvliegtuig met klappende vleugels dat op de luchtvaartshow op 1 Mei het vorig jaar getoond is Het zweefvliegtuig werd door een ander vliegtuig getrokken en daarna losgela ter Eerst ging het omhoog en toen be gon het met de vleugels te klapperen als een reusachtige vogel Onder het publiek steeg luid gejuich op Brits acliip in <3e Rode zee beschoten Een Brits schip de Ansum dat Mohammedaanse bedevaartgangers naar Mekka brengt heeft gesemd dat het bij Sjarm el Sjeik aan de mgang van de Golf van Akaba is beschoten en getrof fen Het bestuur van de Urne van Chnste lijke Democraten (Nouvelles Equipes Internationales) heeft gisteren en eergis teren in Parijs onder leiding van de Bel gische minister van Slaat A E de Schwj ver vergaderd De secretaris generaal Alfred Coste Floret bracht verslag uit over de activiteit der unie Op het jaarlijkse congres dat op 16 en 17 September te Salzburg zal worden ge houden en dat zal zijn gewijd aan hei thema De economische en politieke in tegratie van Europa zal rapport worden uitgebracht door de Nederlandse minister van Economische Zaken prof J Zjjlstra en door dr Igler uit Oostenrijk De leider van de Italiaanse Chrisiendemocra tische Partij oud minister Fanfani zal de actuele politieke ontwikkeling belichten Met algemene stemmen werd een reso lutie aangenomen over de internationale ontspmnmg de situatie van de landen achter het ijzeren goidyn en de voortzet ting van de Europese integratie Voor Nederland namen aan de besprekingen deel de heien R Gosker en mr J W Twee mannen die in het Huls van Bewaring te Utrecht «aren opgesloten hebben gepoogd Zaterdagmiddag om streeks drie uur tijdens het luchten te ontvluchten Hun pogmg liep echter met af 7t»als ze zich zullen hebben voorgeslild een werd toen hij over een mum v ilde klimmen achterhaald en de ander de gedetineeide F X van Z mt Rotter dam werd later aangetn ffen en terug gebracht Op het moment dat het gevangenis personeel de eerste vluchtende gevan gene achterna zat zag de tweede zijn kans schoon en hij klom over een au dere muur Een gevangenisbe vaaider loste erkele vaarschu v mgsschoten maar de mai trok z ch hiervan n ets aan Ook een schot m een been kott hem n et an 7ijn vlucht naai de vnjhe d eerho der En ge kinde en die t de buur apee den vaa cht wden een surve le ende agent de na eerst enkele in anbou v zijnde vonmgen te hebben door oent do man achter laag strmkge vas aai de Rijksweg nabij het adion aantrof Van Z kon met meer lopen door de tvonie aan zijn been De agent gaf de iluchte hng een lift achterop zijn tijwiel terug naar het Huis van Bewaring Dit toestel het eerste ter wereld met klapperende vleugels werd ge bouwd door Alexander Joerjewitsj Mo lotsjkow mt Kiew vertelde de com mentator van radio Moskou. De klapperende vleugels geven het zweefvliegtuig een grotere vastheid xa de lucht Een piloot die jn zon zweef vliegtuig vliegt kan hoger gaan onaf hankelyk van stygstrommgen en win den De vlucht van een zweefvliegtuig met klapperende vleugels gelijkt op de vlucht van, «en ad Haar zet—d«—d mentator Apeldoornse moordenaar was enige erfgenaam Bij de opening van het testament van de Maandag jl vermoorde mevr M de J uit Culemborg is gebleken dat haar neef uit Apeldoorn was aangewe zen als enig erfgenaam Wanneer deze wegens moord wordt veroordeeld zal hij echter krachtens een desbetreffende be paling uit bet Burgerlijk Wetboek van de erfenis worden uitgesloten In dat ge val zal de erfenis krachtens de wet wor den verdeeld onder zyn twee kinderen en een aanta andere naaste bloedver wanten Sinds de dag waarop mevr De Jong werd vermoord zijn er verscheidene po gingen tot inbraak gedaan in de woning van het slachtoffer Aangezien de poli tie de woning met voortdurend kan blij ven bewaken s een aantal waardevol le voorwerpen ut de woning naar el ders overgebracht Chloorgas-vergiftiging in Hessen (Duitsland) Twee en zestig inwoners van Bad Hersfeld in Hessen hebben Zaterdag vergiftiging opgelopen door chloorgas, dat uit een tankwagon waarin het on der hoge druk was samengeperst ont snapte In vijftien gevallen is de ver giftiging levensgevaarlijk Men was bezig de inhoud van de tank wagon n«ar een gashouder over te brengen toen de verbinding tussen wa gon gn houder brak doordat een locomo tief de wagon voortijdig wegtrok. De bevolking van het nabijgelegen Widdersb.au sen moest het dorp geduren de drie uur verlaten SEDERT MEDIO 1954 Voor f 178 miMioen aan bouwwerken afgeremd Sedert medio 1954 is door de regeruig1 sor ongeveer 178 millioen aan bouw - werken afgeremd Daardoor kon de be jM schikbare bouwcapaciteit zoveel mogeluk H op woning en industriebouw worden ge concentreert! Van de door de regering aangehouden aanvragen hadden er 27 betrekking op overheidsgebouwen (36 millioen) 33 op bouw en uitbreiding van ziekenhuizen (34 millioen) 12 op zwembaden (5 5 mil lioen) Verder wachten nog 47 aanvragen voor bouw van scholen (27 millioen) op rijksgoedkeuring Segni meent kabinet te kunnen vormen D.» Italiaanse kcfemalfiomsataux An tomo Segni heeft verklaard te vertrou wen dal hij een regering zal kunnen vormen Hij heeft de definitieve opdjaehtv, van president Gronchi om daartoe een j poging te doen aanvaard en zal binnen 1 wwii^iMtfideay gen. - ;.V' n'X i van de Poel De resolutie luidt Het be stuur van de Unie van Christelijke De mo era ten (NEI) te Parijs in vergadering bijeen aan de vooravond van de aan staande viermogendhedenconferentie te Geneve er van overtuigd dat het her stel van de normale betrekkingen tussen de voikeien dc internationale veiligheid bevordert en dat vrijheid en gerechtig heid daarbij de grondslag dienen te zijn dungt er bj alle Chusten Democratische Partijen n de vrje wereld op aan dat ht n regermge i en parlementen een vast besloten en ondubbelzinnige houding aannemen ten gunste van een werkelijke mternationnle ontspanning Het bestuur veiklaait dat deze internationale ont spann ng tenslotte zal moeten leiden tot opheff ng van elk systeem waarin ge weid en dwang overheersen herstel van de nationale vrijheid en onafhankelijk heid overal waar deze verdwenen zyn en werkelijk vrue en internationaal ge controleerde verkiez ngen m «11e landen en geb eden die daarvan thans zijn beroofd Het bestuui dungt ook aan op een snel le uitwerking van de te Messma aan ge nomen vooistellen waarbij m het byzon der de nadruk wordt gelegd op het be lang van het Benelux plan voor de West Europese economische integratie Voortzetting zaak-Schmidt Maandagochtend is de zaak Schmidt veer voor het landgerecht te Djakarta behandeld Op het veizoek van de heer Schmidt hem een verdedigei toe te voe gen veiklaaide rechlei Rochjam dat hu aan een eventuele Nederlandse ver dediger alle gelegenheid zal geven de stukken te bestudeien Op deze zitting fungeerde mevrouw Bouman veer als voorlopige veidedigste*- Het grootste deel van de zitt ng die v ei uur dm r de weid bes eed aan het verhoor van getu ge Tomasoa Tomasoa heihaalde zijn bekende veiklarmgen waaronder die dat hu Schm dt verschillende malen gezien heeft op de onderneming Dra maga dat het centrum van activitei ten van de mgo zou zyn geweest De volgende zitting zal 1 Juli worden gehouden. Schaapscheerders ua alle delen tan Nederland waren Zaterdagmiddag naar de Westerheide te Laren ge komt t om de reeds beroemde menu Gooise sch tapskudde tijdens een ouderioetse schaapscheerdersdag ti el enige feestelijkheid precies oals dat vroeger gebeurde van haar cache te ontdoen Door middel van versiering en spei heeft men te Laren zoveel mogelijk de oude tyd doen herleven zeer tot genoegen tan rfe belangstellenden dve m try groten getale naar het Gooi geko men it aren <wn van dit antieke feest getuige te -yn ONDANKS „WAPENSTILSTAND" Tn weerwil van een afspraak aver het vermijden van botsingen is het Zaterdagavond ip Luik na iloop van een grote Rooms katho heke betoging toch gekomen tot schermutse^-ngen tuisen Rooms katholieken en socialisten De ongeregeldheden duurden ol gens United Press ruim twee uur De politie 300 man sterk s'aagde met veel moeite in een eind aan de botsingen te maken Er werdjm 4S heethoofden gearres teerd Vijftien betogers liepen ver wondmgen op Onder het geroep van kreten als Hang Col land op Colland is de minister van Onderwijs waren on geveer 30 000 R K betogers ruim twee uur door de overwegend socialistische industriestad getrokken Zij legden een krans bij het bevxijdingsmonument Socialisten namen die krans later weg en hingen hem onder een rode vlag aan de gevel van hun party ge bouw op de Place St Lambert Rooms- katholieken die de krans wilden her overen weiden door socialisten hard handig verdreven Die strijd om de krans was de aan leiding tot de ongeregeldheden die niet veel overlieten van de wapenstil stand tussen de rooms katholieken en de socialisten Deze ontwikkeling be looft volgens sommige waarnemers weinig goeds De rooms katholieken zijn voornemens de komende Zondag in Brussel te betogen tegen het voor nemen van de regering de subsidies voor het katholieke onderwijs te ver minderen met ruim 15 procent De demonstratie zelf verliep ook met volkomen rustig Velen van de dui zenden betogers die in extra-tremen bussen van hemde en ver waren gekomen wierpen terwijl zij optrok ken door de straten met vuurwerk De v politie greep meteen m en verwijder de hen uit de stoet Met bromfiets tegen auto Op de Stadionweg te Rotterdam a gistermiddag de 17 jarige schipper A F v d P met zijn bromfiets tE gen eui stilstaande personenauto ger den tn bewusteloze toestand werd d jongen, naar de St Clarastichting vei voerd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1