m Tweede Kamer stemt met de voorstellen C.H. afgevaardigde was het minst te spreken WESTEN BEREID RUSLAND WAARBORGEN TE GEVEN Tito voelt voor Raad van Europa m r Het komende basispensioen Nieuwe setuigenverklaringen in zaak-Jungschlaeger Afschaffing iveelclehelasting bepleit Tegen bedreiging door Duitsland Verdere stap voor uitbreiding Russische patriarchen in Edinburgh's straten KONINGIN JULIANA ONTHULT VISSERIJGEDENKTEKEN „De Hoopheden in dienst gesteld Amerika aanvaardt Russisch aanbod Woningbouw in Mei nog teleurstellend Zutphense kinderen zijn te dik VRIJDAG 8 JULI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3120 Weerbericht HUREN EX BELASTINGENPARLEMENTAIRE WATEREN NU WINDSTIL toestand verbeterd Odorex CONTACT IN STRAATSBURG Nog niet zomers ivarm VerdedigsterTegenstrijdigheden Enige beschouwingen van economische aard (l) 7 ito en Nehroe: IN DE WERELD Belgische straaljager in Duitsland neergestort (Van onze parlementaire redacteur) HET was gistermiddag op de parlementaire waterei) windstil. De voorstellen tot verlaging van belastingen en verhoging van huren, die in Mei de politieke golven hoog opzweepten, zodat het regenngsschuitje een salto mortale moest maken, werden nu algemeen door de Tweede Kamer met instemming ontvangen. De socialisten bleken geen behoefte te hebben om de veren, die zij in de schermutseling hebben gelaten, op te strijken als pauweveren. De veren werden door de heer Hofstra min of meer geofferd op het altaar van de zg. algemene overeenstemming, die tijdens de kabinetscrisis tussen partijen en het kabinet is verkregen op het punt van de huren en de belastingen. De meeste amendementen, die van socialistische en andere zijde in het Meidebat over huren en belastingen waren ingediend, werden gistermiddag dan ook inge trokken. De heer Hofstra hoopte echter dat sommige van zijn oude amendementen alsnog door de regering zouden worden overgenomen. ■I dit In het ONTOEREIKEND Zie verder pagina 3 D0BJJS RUHERS Advertentie „DE HOOI1" tegen TRANSPIRATIE O D O r nMtwdarot Witte de With straat 30 Telcf. 115700 14 V) Postbus 1112 Postgiro No. 424539 Klachtendienst abonnementen 1330-19 30 h Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VBravenb*®*1 Huygcnsplcin 1 Postgiro 424B67 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klnchtendienst abonnementen: Tel. 362569 gchiedami Lange Kerkstraat 24b Telefoon 57882' Abonnementsprijs 52 oent per week. f 2.26 per maand. 6.75 Pe** kwartaal - Losse nummers 13 wnt Voorschijnt dadelijks TiArUM- Directie: C. A. KEUNTXfl en Mr. K. VAN HOUTEN O <t Weersverwachting geldig tot Zaterdagavond. VRIJ ZONNIG. Droog weer met flinke opklaringen. Matige, tijdelijk krachtige Noordoostelijke wind. Iets hogere tem peraturen. 9 Juli: ion op 4 32, onder 21.01: maan op 2.30. onder 9 20. v, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET ingediende wetsontwerp, waar bij aan iedere Nederlander die de 85-jarige leeftsid heeft bereikt, een ouderdomspensioen in uitzicht wordt gesteld van f 1338 per jaar voor een gehuwde man en \nn f804 per jaar ioor een ongehuwde, regelt ongetwij feld een uiterst belangrijke materie. Hoewel aan deze zaak /.eer zeker ook economische kanten zitten, waarover in het navolgende iets zal worden ge- zegd, wil ik gaarne beginnen met de opmerking, dat deze m.t. geenszins de belangrijkste zijn. Het schijnt mij toe, dat het gewicht van deze zaak vooral hierin is gelegen, dat het Nederlandse volk zich opmaakt tot een groot- jeneepse poging, om in het levenson derhoud van die leden van de bevol king, die wegens hun leeftijd met meer aan het productieproces kunner. deel nemen, op redelijke wijze te voorzien Het komt mij voor, dat op deze wijze aan een zedelijke verplichting wordt voldaan, waarvan de betekenis zo hoog moet worden aangeslagen, dat over wegingen van andere, dus ook van economische aard, pas op de tweede plaat» komen. Om het enigszins anders k leggen te due niet de eerste vraag, at een algemene volksverzekering iconomisch mogelijk te, maar dient men de zaak m.i. zo te stellen, dat een dergelijke verzekering noodzakelijk ij, en dat vervolgens naar wegen en middelen moet worden gezocht, om dit economisch mogelijk te maken. Op twee punten zou ik in het navol gend# aan de hand van verschillend# onderwerpen iets nader willen ingaan In de eerste plaats op de vraag, of de voorgestelde regeling inderdaad be vredigend kan worden geacht methei oog op de toekomst, want een derge lijke verzekering regelt men natuur lijk niet voor enkele jaren. In dc iweede plaats zou ik op enkele conse quenties voor de volkshuishouding In haw geheel de aandacht wilien ves tigen. Wisselend basispensioen. HST voorgestelde pensioen te, zoals tut bedragen ook wel blijkt, bedoeld als een basispensioen, opdat d« geperuionneerden in d# meest drin gend# behoeften zuilen kunnen voor- risiL Het Is dus te zien als een mini mum-bedrag, maar ook dit is belang rijk, want het betekent, dat iedere tor» van eigen voorziening, hoe ge ring ook in absolute bedragen, voor de gepensionneerdd van wezenlijke bete kenis kan zijn, omdat hij al een basis heeft, waar de eigen inkomsten boven op komen. Etc van de belangrijkste dingen van éft volkspensioen is echter, dat het bedrag niet zonder meer is gefixeerd, maar kan wisselen. Wanneer het in dexcijfer van de uurlonen van vol wassen arbeiders gedurende een haJf jaar tenminste 3 afwijkt van het in dexcijfer, op grond waarvan het pen sioen is. vastgesteld, dan worden deze pensioenen, behoudens In uitzonder lijke gevallen, met hetzelfde percen tage verhoogd of verlaagd. Het is dui delijk, dat dit een bijzonder belangrijk element in deze verzekering is en dit maakt ook, dat men van een bevredi gende regeling met het oog op de toe komst kan spreken. immers én tijden van prijsstijging tal een pensioen, dat op een vast gelds bedrag is gesteld, spoedig onvoldoende worden an aan de oorspronkelijke bedoeling volstrekt niet meer beant woorden. Dezé gang van zaken is ons uit de laatste jaren zo bekend *n de hierdoor ontstane moeilijk heden in de gezinnen der gepension eerden zjjn zo duidelijk, dat hierover niet verder behoeft te worden gespro ken. Wellicht ziet men echter als be zwaar, dat de weerstand tegen inflatie wordt verzwakt. Dit kan niet worden ontkend, maar het Is gebleken, dat ook in het verleden deze weerstand niel groot genoeg was en het gaat niet aan de ouden van dagen hiervoor te laten boeten. Aan de andere kant is het ook wei 'ogeüjk, (j8t de prijzen weer eens aan- 6enlijk gaan dalen. Een op een vast ."•'dsbedrag gesteld pensioen beteken! ora8i voor de pensioentrekkers een *ap cdeel, maar de last die op de volks- orbefehouding wordt gelegd neemt dan ïi"g sen zodanige mate toe, dat allerlei dus idelijke werkingen hiervan het ge- Wngeizijn. geen ri ouderdomspensioen, waarvan «on, dlldensbedrag wisselt met de koop- staat tejvan de gulden, is derhalve een drukken oplossing. Enerzijds geeft het komtgepensionneerden een voorzie- heidshuish ook in de toekomst ongeveer van deze ipmt met hetgeen men zich bij de uitkerini"® nsd voorgesteld. Ander- wot Ouderdi?' het voor de betalenden aard eveneez*ch, die door waardever- °nderneminge\"an de gulden vrijwel niet stijging van dhl <biJ prijsstijging) noch saldo 3%. Soii Prijsdaling), rullen dit kunni Joegoslavië en India hebben gisteren gepie:; voor wereldontwapemng en het verbod van atoomwapens ..met doeltref fende internationale controle". T.to en Nehroe hebben hun .«landpunt u.leenneze! in een gezamenlijke verkla ring die uitgegeven werd na net bezoek van Nehrne aan Joegoslavië ..Het scucppen van een atmosfeer vaa groter vontouwen en samenwerking tn internat.onaie betrekkingen zal leiden tot toenemende mogelijkheden voor de con st: actieve oploss.ng van belangrijke in ternationale vraagsstuken on voor de vei ligheid van de wereld", aldus de ver klaring Et werd aan toegevoegd: ..De kwestie van de ontwapening en het verbod van atoomwapens met doel treffende internationale controle is van bijzonder belang ,n dit opzicht". In de verkiar.ng wordt gezegd, dat de besprekingen tussen Tito en Nehroe ..een nauwe gelijkheid van standpunten over alle betrokken vraagstukken aan toonden". waarbij inbegrepen ,.de alge mene ontwikkeling van de international? toestand". Verklaard werd: ..De president en de premier stipten aan. dat de algemene wereldtoestand verbeterd i«. Een straaljager van de Belgische luchtmacht is Woensdag in de buurt van Sleewijk neergestort, nadat het toestel in de lucht in brand was gevlogen, aldus deelde de Duitse politie gisteren mede De piloot, een 23-jarige luitenant, stierf in een hospitaal aan zijn verwon dingen. De ramp vond plaats in de buurt van een vliegveld van de R.A.F. Bijzonder heden over het ongeval waren niet te krijgen. De algemene huurverhoging van vijf procent, die de regering thans voorstelt, vond uiteraard een ruime meerderheid In de Tweede Kamer. Hel minst te spre ken was wel de heer v. d. Wetering (C.H.). Hij kende geen dankbaarheid. De nieuwe huurwet bracht nieuwe be zwaren. WeT zou hij zijn stem aan het wetsontwerp geven, omdat het noodza kelijk is dat er thans In de Kamer za ken worden gedaan. Het bedrijfsleven heeft reeds genoeg schade geleden door „de missrip der socialisten". De compensatie die de afschaffing h"n prijzen, andr'Ioncn- kunnen. Een zeerafvragen' of de UU Prijsstijging -/al echildoende de T ïiin ,f: T racht van de gul een S 6aande Volkomen exact ion» exportv"ijfeld niet doen, 'f Wspanmng op de ,xacte maatstaf teifh me'! de vraag stelMen. De enige »L- jgt van de aan dt-l kan stellen, ««Kenden toekomende de maatstaf an het aandeel in het nat.g meen ik «omen, dan zal het antwoormtwoorden. a n t v.o o ij j 11\v o o r d c n •pouen: ieder, die niet ten vim de in de netelen premie kan doorhjtiek. D» Brille premier Eden heeft gifter- avend verklaard, dat het Weslen bereid is de Sovjet-Unie een redelijke waarborg tegen een eventuele bedreiging door een vrij en herenigd Duitsland te geven. Ate begin zou het plan van de Wesi- europese Unie voor een beperking van de bewapening kunnen worden uitgebreid tol dc landen uil Oost-Europa, zei Eden. In een rede voor de ..English Speaking Union" verklaarde Eden, dat Groot-Brit- tannië bereid is in Geneve over een ac- coorcf met de Sow jet-Unie te onderhan delen, mits de hand wordt gehouden aan drie beginselen: 1. Wij zijn niet bereid de NAVO op te heffen: 2. Wij breken niet met de Verenigde Staten; 3. Wij streven naar de hereniging van Duitsland. Eden zei dat van Geneva redelijker wijze echte, zij het bescheiden vorderin gen verwacht mogen worden. Ik kan de Russische vrees, dat een vrij Duitsland zich vermoedelijk met het Westen zal verenigen, wel begrijpen. Ik geloof, dat dat het geval zal zijn. De Russen kunnen een dergelijke vereniging zelfs gevaarlijk voor hun veiligheid ach ten. Maar het antwoord is, dat dit niet zo behoeft te zijn. Wij zijn zeer zeker bereid en. ik geloof, dat de Westelijke landen met inbegrip van Duitsland dat ook zijn accoord te gaan met redelijke afspra ken. die Rusiatjd op dit punt zullen ge ruststellen. van de omzetbelasting op textiel en sui ker voor de huurverhoging aan de ver geten groepen brengt, vond de heer v. d Wetering volkomen onvoldoende. Hij had veel betere oplossingen, maar kwam daarmee niet voor de dag. Het stellen van een onderhoudsplicht voor de huis eigenaars noemde hij een ontsporing in het huurbeleid. Hij vreesde veel narig heid voor regering en gemeentebestu ren bij de uitvoering. Door de invoe ring van de wettelijke onderhoudsplicht zal de particuliere bouwsector niet tot woningbouw worden aangemoedigd. Ver standige huiseigenaars zullen immers hun huis uit zichzelf onderhouden. Waar om de onderhoudsplicht de huiseigenaars zo vreselijk drukt, liet de heer v. d. Wetering na aan te tonen, De heer Van Leeuwen (V.V.D.) vond het prettig dat de kreupele huurverho ging was verdwenen en dat er een ver laging van de grondbelasting is voorge steld. Het compenseren van de huurver hoging van vijf procent door afschaf fing van de omzetbelasting op textiel, vond hij ontoereikend. Alleen door veel textiel te kopen kan men de huurver hoging compenseren. Overigens vond de V.V.D.-woordvoerder de algehele af schaffing van de omzetbelasting een be langrijke inbreuk op het belastingstel sel. PP cpW zón of geen zon -j De reddingboot Arthurdie in Scheveningen is geitutionneerd, zal wegens te ver richten reparaties enige tijd uit de vaart moeten worden genomenGedurende de lijd dal de tfArthurop de iverf ligt zal de „Dorus Rijkers" de plaats van da „Arthur" innemen. De bemanning ion de Arthurkeeft intussen reeds bezit genomen van de „Doms Rijkers* en op de foto siot men beide reddingboten vredig naast elkaar liggen. DE regering van maarschalk Tito zal zich uiteindelijk bij de Raad van Europa aansluiten". Dit heeft Ales Bebler, de Joegoslavische ambassadeur in Frankrijk, laten doorschemeren. Bebler, die tot voor kort minister van Buitenlandse Zaken van zijn iand was, legde deze verklaring af voor Associated Press tijdens een officieel bezoek aan Straatsburg. Hij heeft overleg gepleegd met Leon Maréchal, de secretaris-generaal van de Raad. Volgens welingelichte kringen heeft Maréchal van Bebler te horen gekregen, dat Joegoslavië wellicht in overweging zal nemen volledig lid van de Raad te worden. De Fransman Francois de Menthon heeft gisteren de raadgevende vergadering in Straatsburg een bestudering voorgesteld van de stap pen, die gedaan dienen te worden om andere landen, waaronder ook Oosteuropese, in de Raad van Europa te brengen. De Menthon, de woordvoerder van de commissie voor algemene zaken, diende een motie van deze strekking in. Dit was een vervolg op de voorstellen, die Woensdag zijn gedaan door de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Harold MacMillan, en zijn Franse ambtgenoot Antoine Pinay. Krachtens de motie van de Men thon zal aan de commissie voor alge mene zaken worden gevraagd stappen te doen tot uitbreiding van de Raad van Europa. De Mentbon noemde Joegoslavië, Spanje, Portugal, Oosten rijk en Zwitserland als mogelijkheden. algemeen zowel een gevolg kunnen zijn van een stijging van de kosten van levensonderhoud (waardedaling van het geld) ais van een toeneming van de welvaart, dan we) van een combi natie van deze twee. Het lijkt geens zins onredelijk, dat de pensioenen dan worden verhoogd, ook in het geval van een algemene welvaartsstijging, te meer omdat de werkende generatie de verhoogde nominale last dan zeer wel kan dragen. Een andere kwestie is echter, of in geval van prijsdaling, d.w.z. van con juncturele terugslag en welvaartsda- iing, de uurlonen deze daling tn vol doende mate zullen weerspiegelen. Erg waarschijnlijk lijkt dit niet; de werkgelegenheid za.1 vermoedelijk4 in veel sterkere mate daten dan de uur lonen Dit betekent derhalve, dat het reële inkomen der gepenstonneerden veel meer op peil blijft dan dat van de andere leden der volkshuishouding. Ook dit is m.i. niet onredelijk te ach ten. aangezien het hier een mintrnum- voorziening betreft, waar dus meit twl af kan. De lasten van de welkende ge neratie worden dan natuurhlkwely zwaard en dit is minder redelijk te achten. Het komt mij voor, dat tn tij den van depressie de premies dienen te worden verlaagd en de hieruit voort vloeiende tekorten uit de middelen van het Schommelfonds dienen te _wor den bestreden. Het Schommelfonds krijgt dan een ruimer doel, dan waar in thans is voorzien, doch dit schijnt mij een voordeel. Als men overschotten tijdens een hausse en tekorten tijdons een depressie kweekt, verkrijgt deze ouderdomsverzekering voor haar deel een conjunctuurverzachtend karakter en daarmede kan de volkshuishouding zeer gebaat zijn. Natuurlijk zijn ook wol andere maat staven te bedenken, waarnaar de Pen sioenen kunnen worden geregelct. De economische en sociale bezwaren daaraan verbonden zijn echter veel groter dan bij de voorgestelde regeling, zodat aan andere maatstaven stilzwij gend voorbij moge worden gegaan. F. DE ROOS. *sft& N het hart van het IJinuidense ha vengebied heeft koningin Juliana vanmiddag even over twaalf op de kop van de vissershaven het vissers gedenkteken onthuld dat daar is op gericht oni de nagedachtenis van de omgekomen vissers te eren en om een plaats van herdenking te bieden aan hun nabestaanden en de gehele burgerij van IJmuiden. De landsvrouwe werd aan de ge meentegrens van Velsen verwelkomd door de burgemeester mr. M. M. Kwint. Zij was gekleed in een grijs man telpak met bontstola en droeg een witte hoed. Na een tocht door IJmui den, waar in alle straten enorme hagen van juichende mensen stonden, werd het comité vissersgedenkteken, waarvan mr. Kwint voorzitter is, op het Sluisplein aan de Koningin voor gesteld. Vervolgens werd zij op de kop van de haven begroet door de commissa ris van de Koningin in Noord-Hol land, dr. M. J. Prinsen. Tot de geno digden behoorden o.m. de minister S. L. Mansholt, van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening, vele na bestaanden van omgekomen vissers van tal van IJmuidense trailers, Ur- ker, Heiderse, en Katwijkse loggers en kotters en voorts schippers en oud-sehippers van de trailervloot, Na een toespraak van mr. Kwint, trad koningin Juliana naar voren, om het doek van de drie meter hoge bronzen vissersfiguur, het werk van de beeldhouwer H. M. Wezelaar weg te trekken. Duizenden op de kop van de haven bij de vishallen en on der aan de vuurtoren, hebben hierbij toegekeken. Na de daaropvolgende kranslegging onderhield de Koningin zich geruime lijd met verscheidenen van de nabe staanden. Na de onthulling van het gedenk teken wandelde de vorstin naar de ligplaats van het hospitaalkerkschip „De Hoop" waar de voorzitter der Nederlandse Vereniging ten behoeve van zeelieden van eike nationaliteit, de heer M. C. van Hall, aan haar werd voorgesteld. Alvorens de vorstin, zich aan boord Leden t an ilp delegatie ion hoge ker kelijke autoriteiten uit Smcjet-Ritsland en de Raltische stalen, die op het ogenblik alt gasten ran de Schotse kerk in Edinburgh vertoeven, minde- irn hier door Edinburgh's stralen, na een bezm-k aan de St. Giles kathedraal. Maar hij schakelde ook de Oostelijke landen niet uit, na het terugtrekken van de Sowjet-troepen. De Menthon zei. dat hij vond. dat MacMillan zeer ver was gegaan met zijn voorstellen. Hij voegde er aan toe. dat hij zich zou verzetten tegen iedere verwatering van de vereisten voor het volledige lidmaatschap. Volgens het statuut van de Haad moeten zowel volledige leden als leden met beperkte rechten een parlemen tair stelsel naar Westelijk model heb ben en een wet inzake de rechten van de mens in acht nemen. Minister Mac Millan zei Woensdag tot de vergade ring. dat deze eisen misschien te streng zijn. De Menthon deelde op een perscon ferentie mee. dat andere landen op een van de volgende drie manieren met de Baad van Europa verbonden zouden kunnen worden; 1. als leden met beperkte rechten, na een verzachting van de voor schriften voor dergelijke leden; 2. als waarnemers, onder voorwaar den, waarover in "elk afzonder lijk geval opnieuw overleg zou worden gepleegd; 3. als regeringen, uitgenodigd om werkzaamheden van de Raad van Europa. De raadgevende vergadering heeft gisteren eenstemmig een Deens voor ste] aangenomen om in het begin van 1956 met afgevaardigden van het Ame rikaanse Congres en het Canadese par lement een gemeenschappelijke verga dering te houden, in Straatsburg, Washington of Ottawa. overdadige' (Van onze weerkundige medewerker) Warm en zonnig weer met tempers' turen boven 25 graden werd gisteren gemeld uit Engeland. Zuid-Frankrijk. Zuid-Zweden en het Middellandse Zee gebied. In Spanje steeg het kwik tot 33 graden en ook in ons land werd het wat warmer, maar nog steeds drijven uitgestrekte wolkenbanken van de Noordzee het land binnen. Voor vandaag worden meer opklaringen verwacht en iets hogere temperaturen. Maar als ge volg van een Noordelijke luchtstroming die geheel West-Europa beslaat kan het nog niet zomers warm worden. Aan de Noordelijke zijde van de Al pen veroorzaakten de Noordelijke winden door stuw veel bewolking en op tal van plaatsen valt regen. Boven Polen is een nieuwe depressie ontstaan die heel lang zaam naar Oost-Duitsland beweegt. Op het weer in ons land heeft deze depres sie geen directe invloed. Wel zal zij in onze streken aanleiding geven tot vrij veel wind. Amerika heeft het Russische aanbod aanvaard om de helft te betalen van de schade die is ontstaan door het neer schieten van een Amerikaans patrouille vliegtuig op 23 Juni boven de Bering- zee. Met dc woningbouw In ons land gaai het nog niet goed. Wel is waar werden in Mei meer woningen voltooid dan In April, maar dit cijfer was nog belang rijk lager dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. In Mei wei den ni. in totaal 4810 woningen voltooid tegen 4447 in April en 6057 in Mei van het vorige jaar, aldus het C.B.S. Begonnen werd in Mei aan de bouw van 7060 <v.m. 6631; v.j. 5568) woningen. Aan het eind van de maand waren 71.937 (v.m. 68.519; v.j. 70.937) woningen tn uit voering. In de eerste vijf maanden van het lopende jaar werden in totaal 18.169 wo ningen voltooid tegen 22.459 in de eerste vijf maanden van. 1954. Begonnen werd in de eerste vijf maanden van dit jaar aan 28.278 (v.j. 26.102) woningen. Het Argentijnse ministerie van Verbindingen heeft afwijzend beschikt op een verzoek van de radicale opposi tiepartij om zendtijd voor de Nationale Radio-omroep ter beantwoording van de Dinsdag jl. door president Perón gehou den radiotoespraak, waarin hij er by de Argentijnen op aandrong een verzoe ningsgezinde houding aan te nemen. (Van onze correspondent) Het gemeentebestuur van Zutphen meent, nadat een schoolarts een onderzoek inge steld heeft, dat het niet nodig is de melkvoorziening op de scholen te hervatten. De kin deren zijn over het algemeen eerder te dik dan ondervoed. Wel wil men voor enkele uit- zonderingsseuaUen een oplos sing zoeken. begaf bood het 7-jarig dochtertje van de kapitein van „De Hoop", Yvonne Rog, een boeket margrieten aan. Bij de staatsietrap werd de kapitein aan H M voorgesteld. Op het zonnedek werd daarna aan h.m, een aantal da mes en heren voorgesteld, dat zich met de inzamelingsactie heeft bezig gehouden. Hier was als vertegenwoor diger der visserij aanwezig de 78-ja- rige oud-visser E. Knoester, die de uit 1680 daterende statenbijbel heeft geschonken, voorts de 91-jarige oom Jan van Zutphen. Met een kort woord leidde de heer Van Hall de officiële dienslstelling in. De voorzitter verzocht daarna de Koningin de vlag „H. K. S." te hijsen, daardoor het schip in dienst stellend. Hoewel H >1 de Koningin vanmor gen besloten had met de „De Hoop" naar Scheveningen te varen, is het zeereisje met de koninklijke gast aan boord toch niet doorgeagan. Het was echt hollands weer met een stevige bries uit het Noorden,toen het hos pitaalkerkschip na de in dlenststel- ling met HM de Koningin aan boord de haven van IJmuiden uitvoer. De zaak-Jungschlaeger te Vrijdag] De heer Jungschlaeger verklaarde voortgezel met hel horen van de 24 niema, dat hij alleen in Maart van dit jaar oude getuige Ukar Bin Sukarta, jaar met anderen is geconfronteerd, die thans arbeider is op een onderne- doch niet met Uxar. Hij ontkende ooit ming nabij Bogor. op de onderneming Dramaga te zijn Hij vertelde, dat hij in 1950 toen geweest en concludeerde, dat de ge- hij bij het KNIL was een maand 'uigen logen, verlof kreeg om Tomasoa te helpen op Getuige »n bet laatste deel van de zitting van Donderdag in de /aak-Jungschlaeger consateerde mevrouw Bouman tegen de onderneming Dramaga. Getuige verklaarde drie keer Jungschlaeger te hebben gezien en ook Schmidt, Mot man en Baden te hebben ontmoet. Hij verklaarde in de jeep van Toma soa drie keer naar een grot bij Pera- kan Salak te zijn gereden, waar een gewapende post van de ..Nederlands- Indische guerrilla-organisatie" was. De verdedigster, mevrouw Bouman, constateerde vele tegenstrijdigheden in de verklaringen van Ukar. Ukar verklaarde hierop, dat 'nij tij dens het vooronderzoek bang is ge weest. maar dat nu niet meer is. Hij herinnert zich aiies. Hij herinnert zich echter niet meer of hij met Schmidt en Jungseniaeger werd geconfronteerd, omdat hij ernstig ziek is geweest. Al leen over Dramaga herinnert hij zich alles. Tomasoa bevestigde een verkla ring van Ukar. dat deze in 1949 Wes- ïeriing moest aanhouden, die kenbaar was aati een rode motorfiets. Tomosoa hoorde Westerling zeegen; In 1955 tus sen Mei en Augustus komen wij terug. Kapitein Franken zou hiermede heb ben ingestemd. Tomasoa verklaarde voorts, dat de grot bij Perakan Salak een uitwijk plaats was voor de APRA en NIGO. Op een vraag van mevrouw Bouman, waarom hij hierover vroeger nooit heeft gesproken zeide Tomasoa. dat cfe politie hem vele strikvragen heeft ge steld, doch niet over dit onderwerp. strijdigheden in de verklaringen van de getuige Tomasoa. Tomasoa zcide hierop: Bij de poli tie ging alles zo snel. Ik kreeg geen gelegenheid tot nadenken. Later heb ik mijn verklaringen willen aanvullen, maar dat kon niet meer. Rechter: hij was een beetje ziek. Later zeide de rechter, dat een deel van het vooronderzoek ovei de reizen van Tomasoa door de spoeti. waarop door bepaalde instanties was aange drongen, nog met door de Officier van Justitie was uitgezocht en geschift. De Officier van Justitie verklaarde hierop; de zaak was eigenlijk nog lang niet rijp om te worden voorgebracht. Aangezien de beklaagden reeds lang in voorarrest waren, is men met de be handeling begonnen. De verklaringen zijn echter pa-- te gebruiken als ze ge controleerd zijn. Mevrouw Bouman; Het verhoordoor de rechtbank is dus een controle? Rechter: u moet het proces-verbaal met critiek lezen. Er komen nog ver klaringen bij. Mevrouw Bouman: Dit zijn toch aan wijzingen van onbetrouwbaarheid van de getuigen? Dit zijn geen toevoegingen maar wezenlijke verschillen. De volgende zitting zal op 14 JuH worden gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1