f Weërbërï^ït Het komende basispensioen Wetsontwerpen nu in veilige haven V\ D-Tweede-Kamerfractie verliet de vergadering ZONNIG EN WARM WEER EERWACHT Koningin met De Hoop naar Scheveningen Ambassadeur dr J.H.van Royen terug in Nederland HUREN EN BELASTINGEN Overstromingen in Opper-Oostenrijk „Het ivas een mooie tocht" Wat doen u)ip I Staking tegen een nieuwe opstand ZATERDAG 9 JULI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3121 £11 PROGRAMMA KON BEZOEK AAN DE WEST ARRESTATIES IN affaire „Blue Star' o De verdeling der laslen A Zie verder pagina M»4ö*r§der in botsing met personenauto Wlliil H. M. de Koningin tijdens het hijsen van de vlag oz> het hospi taal-kerkschip „De Hoop" (Van onze Haagse redactelur) DE ingebruikstelling van het nieuwe hospitaalkerkschip „De Hoop" door koningin Juliana, een heuglijke gebeurtenis voor de vissers vloot heeft Scheveningen gisteren in de namiddag in feeststem ming gebracht, toen H.M. de Koningin daar aan boord van het nieuwe schip arriveerde en een korte rijtoer door de vissersplaats maakte. Scheveningen, waar de harten warm kloppen voor het Oranjehuis, had de vlaggen uitgestoken en de vissersbevolking was in klederdracht naar de haven getogen om de vorstin een hartelijk weikom toe te roepen in de plaats die zulke nauwe banden, met het vorstenhuis heeft. De ambassadeur van Neder land in de Verenigde Staten, dr. J. H. van Royen, is vanmorgen met het vlaggeschip van de Hol- Wimi land-Amerika Lijn, de Nieuw Amsterdam, in Rotterdam aange komen. Argentijnse vakbond /- Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 f4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klnclitendienst abonnementen 18 30-19 30 Zaterdags 17—13 uur; Telefoon 115700 «a.Oravenhage: Huycetisplcin 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtondienst abonnementen: Tel. 3(52569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67R82 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, f 6.75 per kwart aai Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. WARM WEER. Droog weer met slechts enkele overdrijvende wol kenvelden. Overwegend matige Noordoostelijke wind. Warm weer. ZON EN MAAN. 10 Juli: zon op 4.33, onder 21.01; maan op 22.47, onder 10.33. 11 Juli: zon op 4.34, onder 21.00; maan op 23.06. onder 13.48. Directie: C. A. KEI NING en .Mr. K. VAN HOUTEN Enige beschouwingen can economische aard (II) HET zal duidelijk zijn. dat oen toe zegging van een vnlkspensioen, dat bij wijzigingen van de algemene economische omstandigheden ook ver anderingen zal ondergaan, niet anders gedekt kan worden dan door een om- jjagstelsei, zodat dus in' principe de totale premie-ontvangsten per jaar precies voldoende zijn om de jaar lijkse uitkeringen te verrichten. Er is echter ook nog een gans andere reden, waarom een omslagstelsel verre dc voorkeur verdient boven een stelsel van kapitaaldekking, waarbij de jaar lijkse premiebetalingen van die om vang moeten zijn. dat een kapitaal wordt gevormd, waaruit tz.t. de uit keringen kunnen worden gedaan. De uitkeringen, die jaarlijks aan de niet moer werkenden toekomen, zullen ten laste van het lopende nationale inkomen, de jaarlijkse productie, moe ten komen, wil het reële bezit van de volkshuishouding niet inkrimpen. Hoe hoger deze productie, des te gemakke lijker kan in de behoeften van de ouden van dagen worden voorzien. De vines is nu, welk financieringsstelsel van een ouder doms vervekering het meeet geschikt Ss om de toekomstige productie te stimuleren. Ew» element, dat in belangrijke msde de omvang der productie bepaalt, J» dé hoeveelheid aanwezige Icapltaal- goederen (fabrieken, machines, werk- Htigen enz.). Bij oen kapitaaldekkings stelsel moeten jaarlijks grote sommen worden bespaard, d.w.z. aan de con sumptie worden onttrokken. Het kan niet anders, of hiervan gaat onder overigens gelijkblijvende omstandig heden een deprimerende invloed uit op de onderncmerslust. Bij inkrim pende vraag breidt men zijn installa-: kei niet uit. He* kapitaaktekkingssrteH iel ai» zodanig belemmert du* merit-! waardigerwyze de reële kapitaal vo*-i ming, behoudens in uitzonderlijke om-j ftandigheden, er» schiet derhalve rijri doel voorbij. Het omslagstelsel daar entegen stimuleert d« reële kapitaal vorming, behoudens natuurlijk uiiaon- derüjke omstandigheden, en bevordert; dat de toekomstige productie, waaruit, de voorzieningen moeten worden be taald. Immers men kan aannemen, da!S de uitgekeerde pens»oenen vrijwel ge heel consumptief worden besteed, ter wijl de premiebetalingen gedeeltelijk plaats vinden ten laste van de anders geprojecteerde besparingen. Per saldo neemt de consumptieve vraeg in de volkshuishouding dus toe', en wordt een gunstig klimaat voor reële kapi taalvorming geschapen. Het omslagstelsel geniet dus verre te voorkeur boven het kapitaaldek kingsstelsel. Ook nog om deze reden,' dat de belegging van een groot fonds' moeilijk Is en gevaren van machtseon- tentratle met zich brengt. Wel i« dui delijk, en hiermede kom ik nogmaals, terug op het Schommelfondj, maar nw fci ander verband, dat gegeven de con junctuur-stimulerende werking van het omslagstelsel het van belang is, dat in hausse-tijden, waarin aan deze stimulans geen behoefte bestaat, overschotten worden gevormd. Waar schijnlijk behoeft men hiervoor geen bijzondere maatregelen te nemen, om dat in tijden van goede conjunctuur de premie-betalingen wel ruim zullen ♦loeiën, maar men moet dan niet de premies verlagen, omdat zij niet ten volle nodig zijn voor de lopende uit- fcmngen. DB ouderdóma verzekering beoogt natuurlijk een zekere herverde ling van het nationale inkomen tot stand te brengen. In tijden van werk loosheid is dit geen bijzonder moeilijk Probleem, omdat de stimulerende wer king van het omslagstelsel dan tevens sen verhoging van het nationale inko men teweegbrengt. Als er meer komt is herverdelen niet zo moeilijk. Hoe Ügt het echter in de huidige situatie, nu vrijwel alle productieve krachten *orden benut? Volgens berekeningen zal de premie, die over een inkomen tot 6000 zal worden geheven, 6Vi a 7% moeten be dragen. Uitgaande van een percentage van 7, en aannemende, dat dit voor de arbeiders geheel door een loonsverho- ïing wordt gecompenseerd, stijgen dus de loonbetalingen der onderne mingen met 7% (gemakshalve wordt geen rekening gehouden met salaris sen, die boven 6000 liggen). Hier staat tegenover, dat de op de lonen drukkende vereveningsheffing van komt te vervallen. Voor de over- heidshuishouding koftit het wegvallen van deze bate nagenoeg overeen met de uitkeringen op grond van de Nood wet Ouderdomsvoorziening, die uiter aard eveneens vervallen. Voor de ondernemingen blijft dus over een stijging van de loonkosten met per saldo 3%. Sommige ondernemingen zullen dit kunnen doorberekenen in hun prijzen, andere zullen dit niet 'O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT kunnen. Een zeer geringe algemene Prijsstijging zal echter wel het gevolg riin, gepaard gaande misschien met eeR lichte exportvermindering en taige ontspanning op de arbeidsmarkt. Als men de vraag stelt, wie de las- te® draagt van de aan de niet meer werkenden toekomende vergroting Van het aandeel in het nationale in- fS komen, dan zal het antwoord moeten ghden: iedei\ die niet ten volie de te Stelen premie kan doorberekenen (Van onze parlementaire redacteur) O E i cabinet heeft gistermiddag in de Tweede Kamer de vloot met appeltjes van belastingverlaging beladen en met de algemene huurverhoging van 5 proeent gepavoiseerd in veilige haven gebracht. De liberale fractieleider, prof. Oud, vond, dat het allemaal veel te rustijj ging Hij gaf opdracht aan het liberale fiotille zichzelf in de grond te boren. De heren liberalen verlieten namelijk deze ver- gadeimg uit protest tegen het feit, dat de regeringspartijen het compromis, dat tijdens de kabinetscrisis over de huurpolitiek en het belastingbeleid werd bereikt, niet in gevaar wilden brengen door de tijdens het Meidebat ingediende amendementen thans te handhaven. Het communistische driemastertje mevrouw Lips-Odinot en de heren Reuter en Gortzak zond de V.V.D.-ers 23 saluutschoten na, die zoals dat bij saluutschoten pleegt te gebeuren, geen doel troffen, want de 23 amendementen van de heer Gortzak c.s. werden alle door de Kamer meerderheid verworpen. De Kamer onderging het liberale melodrama en het communistisrhe vuurwerk gelaten. -:jr—j „cvn De middag begon met de voortzetting van de replieken. Daarbij kwamen geen nieuwe gezichtspunten naar voren. De minister van Financiën, de heer v. d. Kieft, en de staatssecretaris, dr. Van den Berge bleken in geen enkel opzicht aan dc nog overgebleven kleinere wen sen van de Kamermeerderheid tegemoet te kunnen komen. Bij de artikelsgewijze behandeling van de huurwet kon alleen een amendement var. de heer Van Vliet iK.V.P.i. dat voorstelde langjarige huur contracten voor bedrijfspanden .net te rugwerkende kracht tol 1 Jan. 1954 aan de huurverhogingen aan te passen, de meer derheid van de Kamer achter zich krijgen. Het werd met 63 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De minis ter van Wederopbouw en Volkshuisves ting vond dit amendement overbodig. Omdat volgens hem reeds thans correc tie mogelijk is via het besluit bijzon dere huurprijzen, maar hij had er geen principieel bezwaar tegen en liet de be slissing aan de Kamer over. Twee amendementen van de heer Bommer werden verworpen. Het eerste amendement beoogde de beoordeling In Opper-OMtcarijk dreigen ernstige overstromingen ats gevolg vsu» zware regenval. De alarm toesta nd I» afgekon digd. Het regent In dit gebied reeds 48 uur onafgebroken, waardoor het peil van de rivieren stijgt. In de stad Steyr, ten zui den van Linz, waar de Enne en de Steyr samenkomen, was Vrijdag een kritieke waterstand bereikt. De huizen langs de oevers van deze rivieren worden ont ruimd. Er is reeds aanzienlijke schade aange richt aan de landbouw. Er is echter geen melding gemaakt van slachtoffers Op vele plaatsen zijn de zijrivieren van de Dor.au in Tirol en Opper- en Ne- der-Oostem'ijk reeds buiten haar oevers getreden. aan een ander. Dat zijn dus de onder nemingen, die in hun prijzen niet vol ledige compensatie krijgen voor de gestegen loonkosten. Dat zijn dus al le loontrekkeriden, voorzover de loon stijging niet meer dan 7% bedraagt, en dus geen compensatie biedt voor de prijsstijgingen als gevolg van de invoering der verzekering. Dat zijn verder de beoefenaren der vrije be roepen, voorzover hun inkomsten niet toenemen, en tenslotte degenen, die van een klein of groot vermogen moe ten leven en geen verhoging van in komsten genieten ter compensatie van premie-betaling en lichte prijsstijging. Vermoedelijk zullen de lasten dus ongelijk verdeeld worden, hetgeen op zichzelf niets zegt, want er is geen bewijs, dat de huidige inkomensver deling volkomen rechtvaardig is. De loontrekkeriden zullen waarschijnlijk een klein deel van de lasten dragen, maar het schijnt dat zij toch wel iets zullen meebetalen in reële zin. Men dient er rekening mee te hou den, dat het premie-percentage in de toekomst wegens de voortgaande ver oudering van onze bevolking iets zal gaan stijgen. Het lijkt echter geen onverantwoorde speculatie te rekenen op een voortgaande stijging van de arbeidsproductiviteit, zodat door in komenstoeneming de vermeerdering der lasten geheel of ten dele zal kun nen worden opgevangen. Wellicht verbaast men zich, dat de consequenties van de invoering van dit svsteem van ouderdomsverzekertng voor" priispeil. werkgelegenheid, beta lingsbalans enz. volgens de bereke ningen van het Centraal Planbureau zo gering zijn. Dit behoeft echter wei nig'7' verbazing te wekken, wanneer men bedenkt, dat wij thans in een hoogconjunctuur leven, waarin het al- tijd mogelijk is om binnen bepaalde grenzen* lasten te verzwaren zonder dat dit ernstige gevolgen met zich brengt. Het betekent echter wel, dat haast moet worden gemaakt, want niemand weet, hoe lang de hoogcon junctuur nog zal duren. Wanneer thans tot invoering wordt overgegaan, dan heeft net economisch leven de tijd, zich aan deze toch wel belang rijke verandering aan te passen, aan gezien de soepelheid en de aanpas singsmogelijkheden met name in een goede conjunctuur vrij groot zijn. Het economische leven heeft dan deze ver andering „verwerkt", voordat onver hoopt een terugslag komt. Dit is van groot belang, want de vervulling van een zedelijke plicht, zoals deze verze kering in de aanhef werd genoemd, mag men niet uitstellen. F. DE ROOS van de vraag of een woning ongeschikt is tot bewoning over te laten aan bur gemeester en wethouders, na ingewon nen advies van de rijksinspecteur van de volkshuisvesting. In die gevallen evenwei. waarin het oordeel van het gemeentebestuur af wijkt van dat van de rijksinspecteur, stelde de heer Bommer in zijn amende ment voor beroep open te stellen op de de minister. Maar minister Witte was het met de heer Stapelkamp CA.R.) eens. dat het verstandiger is de onge- schiktverklaring over te laten aan het centrale gezag. Het meeste werk heeft het departe ment niet aan de gevallen, waarin de adviezen gelijkluidend zijn, maar juist aan de gevallen, waarin dit met zo is. En die gevallen, waarin de adviezen niet gelijkluidend zijn, aldus minister Witte, wil de heer Bommer immers ook ter beoordeling laten aan da minister. Gisteravond ie op de hoek veo de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam eo de Heemraadssin gei een aanrijding ont staan tussen eon motorrijder en een personenauto. De motorrijder, de 20- jarige chauffeur A. S., uit de Punt- straat. sloeg over het stuur heen op straat en moest met hoofdwonden en inwendige kneuzingen naar bet Cooi- singelziekenhuis worden vervoerd. 1)*.' minkant si van II. M. dr Koningin, met het Hospitaal Kerkschip Hoop" in Scheveningert. Ken groep in Schevriiingse klederdracht gestoken kleuters tmtakle een rondedans om de Koningin mulat II. Hl. het schip ver laten had. fVun onze weerkundige medewerker) Al enige dagen achtereen staat de barometer op mooi weer, maar de wind blijft uit de verkeerde hoek waaien. Daar is echter gisteren laat op de dag een gunstige verandering in gekomen. Een kleine draaiing van de wind naar Noordoost had tot gevolg dat droge lucht uit Scandinavië ons land begon binnen te stromen. De wolkenmassa's werden daardoor geleidelijk verdreven. Gisteravond was het reeds in een groot deel van het land geheel opgeklaard. Aangezien de aanvoer van droge lucht het gehele weekeinde zal aanhouden, wordt nu overwegend zonnig en warm weer verwacht. In de kuststreken be staat er echter aanvankelijk nog kans op enkele overdrijvende mist of wol kenbanken uit tee. De wolkenmassa boven de Noordzee wordt nu in de rich ting van de Engelse kust gestuwd hetgeen hier en daar in Oost-Engeland met een aanzienlijke temperatuursdaling gepaard ging. In midden-Engeland en ook in Scandinavië blijft 't weer zonnig en warm, evenals in Zuid-Scanóinavië In Frankrijk waar het gematigd warm is, stijgt de temperatuur langzaam. Het verdwijnen van de bewolking in West-Duitsland ging eveneens gepaard met een jtyging van temperatuur. Aan de Noordzijde van de Alpen blijft het bewolkt met op vele plaatsen zware regenval. In Innsbruck kwam de tem peratuur gisteren niet bonen 13 graden. Aanvankelijk is er nog sprake van geweest, dat de reis naar Scheveningen. niet ou doorgaan i.v.m. het vrij ruwe weer op zee, maar nadat nog enige tiiri heen en weer was gevaren voor de pieren in Umuiden is de reis naar Scheveningen toch aangevangen. Van de mogelijkheid, dat de reis toch zou doorgaan konden wij gisteren nog op de stadpagina's van onze edit if, melding maken. HET gaat Volksonderwijs, het pro- pagandalichaam van de openbar» school, naar den vleze. Het jaarverslag over 1954, dat dezer dagen verscheen, meldt, dat de vereniging een leden winst boekte van ruim 3500. Men rukt op naar een totaal aantal leden van 150.000, In het afgelopen jaar kwamen er 25 afdelingen bij. Men maakt zich op voor de herdenking van het negentigjarig bestaan in 1956. Volgens het verslag van de laatste Algemene Vergadering eindigde de voorzitter van Volksonderwijs, mr. De Roos, daar zijn openingsrede met d« roep: Voorwaarts, op naar de open bare school! Aan het einde der ver gadering werden de congressisten idoor de waarnemende voorzitter zelfs opgewekt, iets van de heilige vlam, die de heer De Roos had ontstoken, mede te nemen naar hun haardsteden. Een onlangs in het orgaan „In dienst der Kerk" verschenen artikel van da secretaris der Wiardi-BeckroanstSch- ting, getiteld: „Waarom kies ik al3 christen de openbare school?", wordt maar al te graag als propagandamate riaal voor de openbare school ge bruikt. Sassenheim, Abcoude, Heems kerk, Ittersum, Leidschendam, Doorn spijk en De Lier hebben, zo juicht het blad, hun openbare school weer terug! Wat stellen wij, voorstanders van de School met de Bijbel, hier tegen over? Trompetten schalden en trommels roffelden, toen cm kwart over vijf de trotse „De Hoop" met de vorstin aan boord de haven van Scheveningen bin nenliep. Rondom de haven stond een erewac-ht van gymnasten en de ven dels van de gymnastiekvereniging ..Hercules" zwaaiden een vrolijke groet toen het hospitaalkerk.schip in de bin nenhaven meerde. Aan boord nam koningin Juliana ai- scheid van de genodigden en de be manning van het schip, alvorens zich aan wal te begeven. Daar nam zij een fraai bouquet in ontvangst van mevr. Taal en werden enkele personen, on der wie de bemanning van de red dingboot .Arthur", die het schip op de reis naar Scheveningen geëscor teerd had. aan haar voorgesteld. Door een haag van mannen en vrou wen, gekleed in de dracht van het vissersdorp, liep koningin Juliana, over de kade. hier en daar een praatje ma kend met de bevolking. „Hebt u geen last van zeeziekte ge had". vroeg een bezorgd Schevenings vrouwtje aan de Koningin. „Helemaal niet, hoor, er is niemand zeeziek ge weest, het was een mooie tocht", was het opgewekte antwoord van koningin Juliana. Voor zij met haar gevolg in de ge reedstaande auto's stapte, wachtte de Hei hospitaal-kerkschip „De Hoop" niet uan boord H.M. de Koningin vaart langs het tevoren door H. M. onthulde vissersgedenkteken. Koningin een alleraardigste begroeting door de kleuters van de Jan Vrolijk- school. Gestoken in oud-Scheveningse costuumpjes en uitbundig zwaaiend met papieren vlaggetjes, vormden de kinderen een grote kring rondom de vorstin. Lachend om deze sportane kin dervreugde, die haar aan alle kanten omringde, luisterde koningin Juliana naar het welkomstliedje, waarmes de kinderen hun blijdschap over het ko ninklijk bezoek uitten. Nog een tweede versje hadden de kleintjes op hun programma- dat was het oude Scheve- ningse kinderliedje van de Mossel man. Het was een tafereeltje, dat Scheveningen niet licht zal vergeten. Groot was de belangstelling en enthousiast waren de toejuichingen, die de vorstin ten deel vielen langs de, route van de rijtoer door de vissers-1 plaats, waarmee deze feestelijke dag voor Scheveningen besloten werd. Hare Majesteit de Koningin en Zijn© Koninklijke Hoogheid de Prins der Ne derlanden hebben, zoals bekend is, het voornemen in het najaar een officieel bezoek aan. Suriname en aan de Ne derlandse Antillen te brengen. Volgens het voorlopige reisplan zullen Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoog heid op 18 October a.s. in Willemstad (Curagao) aankomen. Na een verblijf van drie dagen op Curaïao zuilen Aruba en Bonaire worden bezocht; vervolgens gaat de reis naar St. Maarten, van waar uit ook St. Eustatius en Saba be zocht zullen worden. Op 27 October hoopt het koninklijk paar te Paramaribo aan te komen voor het bezoek aan Suriname. Gedurende dit verblijf zullen alle districten wor den bezocht. De terugreis naar Nederland zal 6 November worden aanvaard. De politie te New York heeft twee per sonen gearresteerd, die er van ver dacht worden de „noodseinen van de Blue Star" te hebben uitgezonden. Een der gearresteerden is radio-operateur od een vrachtboot, die in New York ligt. De „Blue Star" bestaat niet. Nadat met vliegtuigen en schepen een groot deel van de Atlantische Oceaan was afgezocht, maakte de Amerikaan se kustwacht Vrijdag bekend dat de noodseinen vals waren geweest. Donderdag was gemeld, dat de „Blue Star" in nood zou verkeren. Het schip zou een vreemd voorwerp ter hoogte van de kust van Jersey geraakt hebben. Enige tijd later kwam bericht dat een buitenlandse duikboot de opvarenden aan boord had genomen. De kustwacht vond slechts een kapot reddingvest en een oliestreep. Dergelijke vondsten zijn echter niet ongewoon en men is van oordeel, dat er niets aan de hand is geweest, aldus de kustwacht. V;?7'ë.>y-a» Nieuwsgierig was men in de eerste plaats over de conferentie in Genève, dr. Van Roijen verklaarde hierover, dat in Amerika optimistische gelui den zijn te horen. Vooral, omdat men gelooft, dat de Russen ditmaal con cessies zullen doen. De ambassadeur meende, dat daar over geen enkele zekerheid bestaat. Het inachtnemen van enige voor zichtigheid is dan wel geboden. Dr. Van Roijen betreurde het, dat er zo weinig propaganda wordt ge maakt over de 55 in Amerika. Ten slotte merkte hij nog op, dat het op treden van Westerling enkele weken geleden, de situatie niet heeft verbe terd. Indonesië heeft natuurlijk dit gebeuren gretig aangegrepen voor het ontketenen van een propaganda-aetie. Het Algemene Argentijnse Vakverbond dat boogt op 6 miliioen leden in een land van 19 miliioen zielen heeft verklaard, dat een algemene staking het beste wa pen van het werkende volk zou zijn legen een eventuele nieuwe opstand. Het hoofdbestuur beweerde verder dat de opstand van 16 Juni is uitgelokt door misdadige elementen. Men legt de ver klaring uit als een duidelijk teken dat de vakbeweging in Argentinië nog steeds aan de zijde van president Péron staat. Het ziet er naar uit, dat het vredes offensief van president Perón weinig weerklank zal vinden bij de Argen tijnse oppositiepartijen. De radicale partij heeft al verklaard geen onderhandelingen met de regering te zulien beginnen over de vreedzame samenleving van alle Argentijnen waartoe president Perón deze week opriep, omdat de autoriteiten gewei gerd hebben aan de radicalen, die de voornaamste oppositiepartij vormen, radiozendtijd beschikbaar te stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1