Westers plan voor Duitse kwestie I Schotse moeder met 6 kinderen verdronken Twee Duitse ministers vragen ontslag r Verzekering of voorziening Zij speelde het Maar Sassenheim Hongerstaker tracht actie 21 dagen vol te houden AANNEMELIJK VOOR MOSKOU? m HITTE EIST TALLOZE DODEN Breuk in partij van vluchtelingen Perón neemt twee kerken over Herstelbetalingen Oostenrijk Kritieke momenten dreigen Geen gratie voor Britse vrouw DINSDAG 12 JULI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. £Ï23 Weerbericht mM\ KONING HAAKON VAN NOORWEGEN Ongeregeldheden in de Antwerpse haven Nw.-Guinea weer in de V.N. Eerste Kamer accoord met wet beperking cadeaustelsel Rij ksbe middel aars in principe accoord met liaven-CAO Renate Leonliardt" vergadert c -o o Mê& r J V Accoord in Moskou GRENSINCIDENTEN AAN DE BULGAARS-TURKSE GRENS GENERAAL BARETTA TERUG Contributie-heffing van de aandeelhouders Botterdam: Witte de Winstraat 50 Telef. i 15700 <4 U Postbus- 1 32 Postgiro No 424519 Klnchtendienst abonnementen 18.50-19.50 m. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 M.Gravenhage: Huygeninlr>in 1 Postgiro 4248B7 Redactie: Tri. 111892 Aöm. Tel. 114402 Klachiendienst abonnementen: Tel. 302509 Schiedam: Lance Kerkstraat 2Jb Telefoon (17882 Abonnementsprijs 52 cent per v.-e<-k. f 2.28 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verrel: i j n t da i;ei i ks v Directie: O. A. KKl .MXi; en Mr. K. VA.V HOLTEN "ThotUAt- Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. IETS MUNDER WARM Aanvankelijk nog enkele onweersbuien en in de nanacht plaatselijk mist. Veranderlijke bewolking met vooral morgenochtend zonnige perioden. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen West cn Noord. Over het algemeen iets minder warm. ZON" ES Si AAN* 1.7 .Tuil: zon op 4.36, onder 20.53: maan op 23.52. onder 14.23. - *r Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT t p NDIEN iemand bij een maatschap pij van levens verzekering een po lis sluit, ontvangt hij in dit document de garantie, dat hem of rijn nabestaan- j den te zijner tijd de geeontiacteerde I uitkering ten deel zal vallen, uiteraard op basis van de algemene polisvoor waarden en onder eonöitie dat j de overeengekomen premie tel- j kens op de gestelde daturr stipt zal worden voldaan. Van de algemene voorwaarden kan hij kennis X diplomatieke kringen te Bonn is vernomen, dat de Weste lijke mogendheden bereid zijn op tie aanstaande conferentie van regeringsleiders te Gcnève een compromis-oplossing voor het probleem van üuitslunds hereniging te aanvaarden, j meldt Heuler. Volgens dit plan zou een herenigd Duitsland deel moeten blijven nemen, zo nauwkeurig ais hem dit j uiünaken van de Westelijke verdediging, maar de toepassing in goeddunkt: wat de or enne betreft, j het gebied dat nu de Sowjet-zone is. zou beperkt zijn. hoewel het bedrag daarvan olkomen i vaststaat, kan hem de wij/.» van be- i rekening onverschillig 'aten. Met na- Deze concessies wil het Westen doen In ruil voor Russische instemming met hereniging van Duitsland op de grond- me z.a hem e vraag, of de goslipii- j s]ajf vaJ} vrjje verkiezingen in alle vier leerde piemie in zoverre adequaat is, j zones. De regeling zou moeten worden dat zij uit een wiskundig ooguunl over- opgenomen in een algemeen Europees eenstemt met de hoogte van oe uitkc- beveiligingsstelscl. ring, volstrekt niet behoeven te inte- f)c Westelijken zouden bijvoorbeeld, resseren. 1 aldus werd in genoemde kringen ver- Waaraan ontleent tie peisoon in 1 nomen, er mede kunnen Instemmen kwestie dus zijn zekerneid? Heel een- j geen troepen ten Oosten van de hul- voudig aan de omsta.idignein dat een di*e «rpns lusspn Oost- en West-Duits tot het afsluiten van polissen oevoegde 'a,,d legeren. Zij zouden er echter Instelling, die bovendien nog onder hel i op.stl,a"' dat Oost-Duilsland in hun i radarnet wordt opgenomen, controlerend toezicht van de Vcrr.cke- ringskamer verkeert. ,n de betreffen- i 0okL,7"" ^'P/aken mogeluk over i beperking van dr Duitsu strijdkrach- de polis uitdrukkelijk verklaart te zij- t,.„ ,0, twaaJf divIsll,s. die Wc,t-Duits- ner tijd de gecontracteerde betaling te land thans op de been brengt. zullen verrichten onder de bovengc- j ln Westduitse regeringskringen acht- noemde voorwaarden. Hierin ligt de be- 1 te men het mogelijk, dat de Sovvjet- geerde zekerheid verantterd er. hierin i Unie met een dergelijk voorstel zal schuilen mede de restricties, die van- j Instemmen. wege de beperktheid van menselijke Premier Nehroe. op doorreis van afspraken nimmer voorbijgezien mo gen worden Zou een catastrophe ons land treffen of zouden wij door een ul trarode vloedgolf overspoeld worden om maar niet meer te noemen dan kan de beoogde zekerheid een fic- i tie blijken te zijn. Nochtans zai geen verstandig mens in zulke mogelijkhe den aanleiding vinden de .-taf over het verzekeringswezen te breken Maar nu gevoelt men ook terstond, dat het geen pas geeft aan een polis- houder te vragen, of nïj zich wel ge noegzaam overtuigd neeft, dat de door hem te betalen premie toereikend is bijvoorbeeld op grond van de overwe ging. dat de assuradeur ander» zijn be drijf niet behoorlijk zou kunnen finan cieren. Het bescheid moet immers lui den, dat zulks de polishouder niet in het minst regardeert: voor nem is het tot stand gekomen contract t olstrekt beslissend en het int true beleid va-.v de assuradeur heelt daarmede hoege naamd niets te maken. Londen naar India, heeft te Dussel- dorp tegenover Westduitse jour nalisten verklaard, dat hij tijdens zijn bezoek aan de Sowjet-Unie de indruk had gekregen, dat Duitsland herenigd zou worden. Volgens een gewoonlijk betrouw bare bron te Parijs is het niet uitge sloten dat premier Faure van Frank rijk op de conferentie in Genève zal vorstellen een internationale wapen- vermindering te koppelen aan een fonds voor de economische ontwikke ling van minder-ontwikkelde gebie den. BfiilEN wij in dit licht de gepro jecteerde Algemene Ouderdoms- verzekering, dan zullen wij aanstonds mogen vaststellen, dat hier inderdaad van een verzekering sprake :s. Hier ij het de overheid zelve, die in een daar toe strekkende wet aan alle ingezete nen concrete pensioentoezeggingen ver leent. De aldus geschapen garantie ten behoeve van de verzekerden is zc reee! en dwingend, dat niemand haai op enigerlei wijze bij de door een as surantiemaatschappij -erleende waar borgen achter zou willen stellen Nu zegge men niet, dat de kracht van een wet aan haar voortbestaan ge bonden is, want aio'us verliest men juist in dit geval uit het oog. dat het onderhavige wetsontwerp reeds voor zijn indiening en openbare behande ling in de volksovertuiging verankerd ligt. En stelt men, dat de algemene ouderdomsverzekering wel bii de wet kan wordea geregeld, doch overigens door de volkshuishouding moet worden gedragen, dan stemmen wij dit aan stonds toe: daarbij is dan evenwel de verzekering zelve in zoverre primair, dat zij stimulantia voor een verhoog de productiviteit zal verwekken Maar, zo zal men vragen, is ez dan nog verschil tussen de Noodwet Ouder domsvoorziening en de Wet on de Al gemene Ouderdomsverzekering? On getwijfeld en zelfs in die mate. dat bei de wetten elkander nauwelijks raken. De eerstgenoemde is in het leven ge roepen om een zeer bepaalde nood te lenigen; zij ontfermt zich uitsluitend over degenen, die in Kommervolle om- «tandigheden verkeren, waarbij de oorzaken van het gebrek ten enenma le buiten geding blijven. Indien nten met betrekking tot de Noodwet de qua- lificatie „staatsarmenzorg" te rauw vindt, dan zal men in elk gtva' moe ten toegeven, dat meer dan een ele mentaire voorziening ter leniging van bestaande noodsituaties niet wordt ge boden. De actieve bevolking staat uiteraard geheel buiten de invloeds sfeer van de Noodwet: van premiebe taling is geen sprake en pensioentoe zegging is binnen het raam van de Noodwet een ongehoord begrip In het kort dus: de huidige Noodwet bemoeit zich enkel en alleen met de nood- druftigen, waartoe de overheid de staatsbegroting met een paar honderd millioen belast. De grote massa van het Nederlandse volk heeft hierbij geen enkel belang. Geheel andere aspecten opent daar entegen de nu voorgestelde Algemene Ouderdomsverzekering Hier immers worden in eerste instantie juist niet de ouderen, doch veeteer de jongeren toegesproken; zij ontvangen zeer con crete pensioenaanspraken onder de voorwaarde, dat tijdens de duur der verzekering stiptelijk een mei name genoemde premie wordt voldaan. Wie nalatig is ter zake van de premiebeta ling zal straks met '.en gereduceerd pensioen genoegen moeten nemen. Ziehier een stelsel, hetwelk in ge nen dele als een voorziening in de nooddruft kan worden aangemerkt: hel betreft veeleer een verplichte volks verzekering, die alle waarborgen biedt, Kustvaarder ueer vlot Nader wordt bericht, ddat de „Lyra" die Zondagavond laai in de dichte mist bij Hartepool (Oost-Eengeland 1 aan de grond is gelopen. Maandag morgen vroeg is vlot gekomen. Het schip heeft zijn reis voortgezet naar Middlesbrough, vaar het de aan boord zijnde stukgoederen zal lossen cn lading voor Parijs zal opnemen. Zfitmlngelftal naar Zeeland Het Nederlandse Zalerdagmiddag- «Iftal zal op Zaterdag 30 Juli te Goes een wedstrijd spelen tegen oen Zeeuws KNVB-clflal. De wedstrijd begint 's mid dags om vier uur. Rijk, van zo'n tafereeltje houden we nu. Glamour zult u er vergeefs in zoeken. Het is of er achter dit drietal geen strand bestaat met ai die dui zenden. die het zo ongelofelijk druk hebben met bruin worden. Hoeveel van ai die duizenden kunnen nog zo genieten als dit drietal? Simpelweg genieten van warmte en zon, van water en zand. en van elkaar. Grootvader is zomaar ln z'n gewone pak naar het strand gekomen, met zijn krullekop van een kleindochtertje en de hond. Hij heeft zich achter een krant verschanst, waarschijnlijk zelfs met een geknoopte zakdoek op zijn hoofd. Honnl soit qui mal y pense. Hij heeft zich op een sigaar ge- tracteerd en zijn krullekop op een lekkertje. Een beetje doezelig heeft hij gewaakt over kind en hond. Geen mens die hem van rijn plaats zou kunnen krijgen. Geen mens? Die kleine kruliebol is aan hem gaan trek ken: Naar zee morsten ze om te gaan pootje baaien. En grootvader heeft zich ten slotte maar omhoog laten trekken. De broekspijpen werden op gerold en, met kleinkind, hond èn sigaar, is hü de zee Ingestapt. De Hol landse zee, die blij is de benen van zulke simpele genieters als dit drie tal te mogen omspoelen. Voelt u niet hoe lekker koel dat water Is?.... Wat weten zU van glamour, wat van al die zwoegers, die het pas goed druk krijgen als de zon schijnt, omdat ze perse bruin móéten worden Grootvader maait er niet om en zijn kleine kruliebol en de hond weten alleen maar dat het allemaal even heerlijk Is De 82-jarige koning Haakon, die 29 Juni bij een val zijn dijbeen brak, maakt het goed. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan, aldus -een medisch bulletin, dat gisteren door 't staatsziekénhüis te Oslo werd gepubliceerd. Maandagochtend hebben enige honder den stakende havenarbeiders, na een oproep van de stakingsleider. Benoy, getracht posten in het havengebied uit te zetten. Het resultaat was een botsing met de politie, die van haar' gummistok - ken gebruik" maakte. Enige stakers zijn gearresteerd. T N grote delen van Europa is het nog ongewoon warm. In de afgelopen A dagen hebben tientallen personen, die verkoeling zochten, in zee, meren en rivieren de dood gevonden. Bijzonder tragisch was de verdrinking van een moeder en haar zes kinderen in Noord-Schotland. De 33-jarige mevrouw Isobel Mackintosh waadde bij Nairn met haar zes kleine kinderen cn een nicht bij eb door de Moray Firth naar een zandbank. Toen het vloed werd, kwam ook mist opzetten Mevrouw Macintosh, tiaar zes kinderen en haar nicht verdronken. Zij hebben vermoedelijk in de mist de weg naar het vasteland niet kunnen vinden. Het was in Engeland zo warm dat de rechters hun witte pruiken afzetten. In Hull en Grimsby bleven vissers met duizenden kilo's vis zitten. In Engeland eet men gewoonlijk geen vis als het erg warm is. In Noorwegen en Zweden verlieten toeristen de besneeuwde bergen en zochten verkoeling in bosachtige streken en aan de stranden. De zon blakerde de sneeuw in de bergen zo fel dat de temperatuur daar niet om te harden was. De Noren, die door vliegen en I Maar de meteorologen voorspellen aanhoudend mooi weer. In sommige delen van Europa woedden onweersbuien. Er vielen verscheidene doden als gevolg van blikseminslag en zonnesteek. Inmiddels hebben de Donau en de zijrivieren moeite de overvloedige regenval van vorige week te ver werken. De Donau stijgt nog steeds in de provincie Opper-Oostenrijk. In Linz en Urfahr is de rivier buiten haar oevers getreden. Verscheidene straten kwamen onder water t' staan. Men verwachtte dat de rivit gisteren haar hoogste peil zou b> reiken (665 cm) en dan weer zot gaan zakken. In Hongarije dreigt gevaar voor overstromingen. Radio- Boedapest heeft waarschuwingen uitgezonden. andere insecten geplaagd worden in de hitte putten weinig troost uit be richten dat gisteren Scandinavische deskundigen in Gothenburg samen kwamen om plannen te maken voor een gemeenschappelijk Noors offen sief tegen de vliegen. De Noren zijn van mening dat sneller handelen nodig is dan waartoe de deskundigen bij machte zijn. Zij hopen op regen. welke men uit een oogpunt van assu rantie mag verwachten. Intussen is de premiekwestie van zo grote betekenis, cat wij daaraan in een volgend artikel de nodige aan dacht willen schenken. J. P. VAN ROOIJEN M rtrmitc Sispvrn rti huur kinderen, die rui eindelijk ran isjerha-SluH'.ikije toestemming lirhben gekregen tumr 1'ingelnnd terug te keren. Twee ministers van de Westduitse Vluchtelingenpartü hebben aangeboden uit de regering-Adenauer te treden. Het zijn Theodor Oberlander, minister voor Vluchtelingenzaken en Waldemar Kraft, minister zonder portefeuille. Tegelijker tijd maakten Oberlander en Kraft hun uittreden uit de fractie van de Vluchte- lingenpartij in de Bondsdag bekend. Bo vendien treedt prof. Oberlander af ais partijvoorzitter. Dit alles is het gevolg van een lang durig conflict in hun partij, die verdeeld is tussen volledige steun aan de regering- Adenauer of een meer onafhankelijke koers. Oberlander en Kraft waren de'enige ministers van de partij in het kabinet. Hun ontslagaanvraag wijst op een uit eenvallen van de partij. Politieke waar nemers denken, dat de helft van de leden zal overgaan naar de Vrije Democraten op een na de grootste partij van de coa litie, en de rest naar de socialisten. Hierdoor zou de tweederde-meerder heid van de regering in de Bondsdag in gevaar kunnen komen. Deze meerderheid is nodig voor de veranderingen in de Grondwet tot wettiging van de herbewa pening. De Argentijns» regering heeft, onder protest van de kerkelijke autoriteiten, twee roomskaiholieke kerken overge nomen die tijdens de revolutie van de 16de Juni beschadigd zijn. De regering verklaarde dal die kerken herbouwd zuilen worden en door de staal ais na tionaal schrijn beschermd zullen worden. Maar de priesters in de kerken hebben geprotesteerd en verklaard dat de r.k. autoriteiten de kerken zeif wensen te hersteilen uit eigen hulpbronnen. Deze stap van de regering was de jongste in een nieuwe, nu al twee etma len durende, periode van spanning tus sen de regering en de kerkelijke auto riteiten. Regeringsautoriteiten zeiden dat de lei ders van de r.k. rel van Zondag in staat van beschuldiging gesteld en berecht zul len worden wegens schending van de staatsveiligheid. Ongeveer 60 personen zijn gearresteerd bij deze rel. La Nacion. het onafhankelijke dagblad, heeft meegedeeld, dat ongeveer 130 per sonen vrijgelaten zijn uit de Villa Devo- lo-gevangenis. Het 'oiad deelde mee. dat de vrijgelatenen gedetineerd waren voor lange tijd. sommigen van hen 13 maan den. OM even te antwoorden op vraag, die gesteld werd in het voorstukje in Trouw van 9 Juli: Wal stellen wij, voorstanders van de Schooi met de Bijbel hier tegenover? Sassenheim, dat men van de zijde van „Volksonderwijs" zo roemde, re ageerde aldus. De voorstanders van de School met de Bijbel hebben een zware propaganda gevoerd met als re sultaat, dat de twee R.K. lagere scho len, de Hervormde en Gereformeerde lagere scholen met z'n vieren 232 leer lingen inschreven. De Openbare school schreef 5 leer lingen in. Dit was het antwoord van Sassen heim." Aldus een schrijven uit Sassenheim, dat geen commentaar behoeft. Het moge anderen tot voorbeeld strekken. De Sowjet-Unie en Oostenrijk zullen vandaag in Moskou twee overeenkomsten ondertekenen over de Oostenzijkse her stelbetalingen aan Rusland, waarin voor zien wordt in de bepalingen van het Oostenrijkse staatsverdrag. De overeenkomsten zullen ondertekend worden door de Russische minister voor Buitenlandse Handel Kabanow en de Oostenrijkse gezant Wilfred Platser, die zes weken onderhandeld hebben. Krachtens de overeenkomst zal Oos tenrijk betalen in chemische apparaten, schoenen tot een bedrag van ongeveer 2 millioen gulden per jaar gedurende zes jaar, vrachtauto's tot een bedrag van 6 millioen gulden per jaar en verder met wat de Russen „instrumenten" noe men. Deze schijnen in hoofdzaak te be staan uit voltmeters, thermometers en andere technische meetapparaten. De kwestie westelijk Nieuw-Guinea zal in September van dit jaar opnieuw aande algemene assemblee van de Ver. Naties worden voorgelegd. Bit werd van daag in Djakarta door een woordvoerder van het Indonesische ministerie van Bui tenlandse zaken meegedeeld. De woordvoerder ezi, dat het besluit was ingegeven door de resolutie, welke op de Aziatisch-Afrikaanse conferentie in Bandoeng is aangenomen, cn die er bij de Nederlandse regering op aandrong de onderhandelingen om te komen tot uitvoering van de Nederlands-Indonesi sche overeenkomsten inzake westelijk Nieuw-Guinea zo spoedig mogelijk te heropenen. In de resolutie werd tevens de hoop uitgesproken, dat de Ver. Nati s beide landen zouden helpen een vreed zame oplossing te vinden. (Van onze Haagse redacteur) Het wetsontwerp tot beperking van het cadeaustelsel is vanmiddag door de Eerste Kamer aanvaard met 22 tegen 16 stemmen. Tegen stem den de C.H,-fractie, de heren Kraay- vanger en Regput (K.V.P.), de heren Algra, Hellema en Schipper (A.R.), de heer Wendelaar (V.V.D.) en de heren Cammelbeek, In 't Veld, Schermerhorn en Jonkman (P.v.d.A.). Een Bulgaarse soldaat van de grens wacht is bezweken aan verwondingen, die hij had opgelopen bij een incident aan de Bulgaars-Turkse grens op Woens dag, aldus heeft radio-Sofia gisteren ge- gemeid. Volgens de Bulgaarse zender waren schoten gelost door twee Turkse solda ten. die zich tweehonderd meter op Bul gaars grondgebied in de omgeving van de rivier de Rezowo bevonden. Later op dezelfde dag vuurden drie Turkse sol daten vanaf de Turkse oever van de Rezowo, aldus radio-Sofia. De heer P. H. Tuinenhurgr, die van- hem meegedeeld niet langer verant- daag de twaalfde dag van zijn honger staking is ingegaan, xa] trachten zijn actie, die hij voert ter verbetering van de behandeling van de Nederlandse ar restanten in indonesië, 21 dagen vol te houden. Daarmee acht hij zich naar Oosterse maatstaven gemeten te heh- ben gekweten van wat hij ziet als zijn plicht jegens de arrestanten in Indo nesië. Sinds enkel dagen staat de heer Tul penburg, die nu lichamelijk de gevolgen van zijn actie ondergaat, onder dage lijkse controle van de Haagse Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheids dienst. De vorige week heeft zijn arts De Britse minister van Binnenlandse Zaken heeft geweigerd gratie te vragen voor Huth Ellis, de 28-jarige mannequin die ter dood is veroordeeld omdat zij uit jalouzie haar minnaar heeft doodgescho ten. Het vonnis zal Woensdagochtend door middel van de strop worden vol trokken. Sed-irt de eeuwwisseling zijn in Eftge-j land veertien vrouwen terechtgesteld.; maar slechts twee sedert het einde van: de tweede wereldoorlog. Eén vergiftigde een oude dame. die zij verpleegde, om haar geld te bemachtigen. De andere vermoordde haar schoondochter en ver brandde het stoffelijk overschot. Mevrouw Ellis, moeder van twee kin deren. had geweigerd zelf tegen het doodvonnis in beroep te gaan. De mi nister van Binnenlandse Zaken, Gwilym Lloyd George, die bij terdoodveroorde lingen beslist of aan de kroon clementie zal worden gevraagd, had petities met ongeveer 10.000 handtekeningen ten gun ste van de veroordeelde ontvangen. Zi.in uitspraak luidde evenwel: er zijn niet voldoende gronden aanwezig om het recht in zijn loop te stuiten. Het college van Itijksbemiddclaars heelt in principe zijn goedkeuring ge hecht aan de nieuwe bepalingen, zoals die in het onderlinge overleg tussen partijen, betrokk cnbij de C.A.O.'s in de terdam zijn overeengekomen. Het ligt, zoals gemeld, in de bedoe ling, dat deze nieuwe bepalingen op 1 Augustus in werking zullen treden. V„.s*v-v< ÏSwf-. ,"«i> Studenten van tl e Technische Hoge school te Drift, die voor 'Architect studeren* hebben gisteren op originele munter luister bijgezet aan de oaf* x ranpNf van de deelnemers «au het' Internationale Architectencongres, dat lot 17 Juli in Den Haag wordt gehouden. Luitenant-generaal waarnemer A. Ba elta. chef van de luchtmachtstal, i. gistermiddag omstreeks kwart voor dri uit Oslo op het marinevliegkamp Val kenburg aangekomen. De generaal heef de afgelopen dagen een officieel bezoe' gebracht aan ce Scandinavische landen. woordelijk te kunnen zijn voor zijn ge zondheidstoestand. De G.G.D. tracht de hongerstaker tot andere gedachten te brengen, vooral nu het stadium van de actie nadert, waarin zich critieke momenten kunnen voordoen. Aangezien er echter waar schijnlijk geen juridische gronden zijn, waarop de heer Tuinenburg zou kun nen werden gedwongen zijn hongersta king nu op te geven cn ook zijn psy chische toestand geen aanleiding geeft lot onmiddellijk ingrijpen, zal een stap van de G.G.D. afhangen van de om standigheden. Zo nodig zal wel een mo gelijkheid tot ingrijpen met ,.de facto- middeien" kunnen worden gevonden. Voorlopig bepaalt de geneeskundige en gezondheidsdienst zich er toe via de re. de de heer Tuinenburg tot andere ge dachte te brengen. Gezien echter zijn mentaliteit wordt niet aangenomen, dat hij zijn actie voor 'het verstrijken van de door hem gestelde drie weken zal beëin digen. 5T Volgende week Zaterdag zullen de leden van de Coöperatieve Bergingsver eniging Renate Leonhardt u.a. in ver gadering bijeenkomen in het gebouw- voor Kunsten cn Wetenschappen te Utrecht. In deze vergadering zullen jaarstukken worden besproken en zullen ook mededelingen worden gedaan over de bouw van de werkput. Bovendien zal aan de orde worden gesteld: een heffing van een jaarlijkse contributie van de aandeelhouders. Als èèn van de laatste punten staat op de agenda vermeld het verslag van de raad van commissarissen terzake van de tussen bestuur cn commissie van advies gerezen controverse. Deze heeft er zoals bekend toe geleid, dat het bestuur in kort geding is geweest met een van de commissieleden. De commissarissen zijn nu tot de con clusie gekomen, dat beide partijen fou ten hebben gemaakt en dat een even tuele hernieuvve poging tot samenwer king tussen de twee groepen een gevaar van mislukking inhoudt, die niet in het belang var. de coöperatie zou zijn. In verband hiermede adviseert de raad van commissarissen de leden dan ook af te zien van een eandidaatstelling van één von de commissieleden voor het col lege van commissarissen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1