Eet blijft zomer Tweede Kamer 150 75 leden Eerste f EUROPA NOG STEEDS EN DE GREEP VAN DE HITTE Bliksem wierp honderd mensen cds kegels tegen de grond Zaak Jungschlaeger uitgesteld tot Donderdag 21 Juli Nico Okma WANHOPIGE FOTOGRAAF GEES' DER BEPERKING ZITTINGEN PROVINCIALE STATEN ié ITALIAANSE ARBEIDERS NAAR NEDERLANDSE WERVEN AANVARING BIJ GOEREE DERTIENDE JAARGANG No. 3126 Foorstellen Grondwetswijziging eg v rij voor eed I in het Fries Wervelstorm boven Z. W.-F riesland -ö „Laat getuige niet meer in handen van Bandungse politie komen Brand na explosie op scheepswerf 11? f VRIJDAG 15 JULI 1955 - Weerbericht Sp oorwegverkeer over Moerdijkbrug weer normaal Nederlands schip Li bye geboycot in Dr. Schweitzer heeft ooraandoening c PENSIOENEN DERTIG GEVONDEN IN ASCOT Britse vorstin aan gevaar ontsnapt pm Koningin Juliana bezocht voorstelling van „Hecodes" Aanhangwagen raakte los Dodelijk ongeval bij Zuidhoorn Prins en prinsessen naar Engeland Eden vroeg Churchill Koesoemasoemant ri afgetreden om advies H. Buesink directeur van Thomsen Tekort aan personeel bij scheepsbouw Geen communisten in statencommissies Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tetef, 115700 a 1 i Postbus 1112 Podgiro No. 42-UI9 Klachtendmmt abonnementen 18:10-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115701) ■g-Gravonhage: Huygenspk-m 1 Postgiro 4248»7 Redactie; Te!. 111892 - A am. Tel. 114402 Klachtendieiifl abonnementen: Te!. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2'b Telefoon 6788" Abonnementsprns 52 cent per v eek. f 2 26 per maand" 1 675 per kwartaal Lo»e nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TurUM" Pireftie: C. A. KEI NIXG en Mr. K. VAX HOCTEX (Van onze weerkundige medewerker j TIET warme weer in En- li ropa handhaaft etch nog steeds. Alleen hier en daar in de kustgebieden drijft zeewind, mist of laaghan gende bewolking hel land binnen. Dit tros gisteren o a. het geval in België en tri Zuidwest-Nederland. In Zeeland kwam tie tem peratuur bij beirolkinp niet boren 20 gr. Langs de Wad- denknst scheen echter volop de zon In het rnidden. .Voorden en Oostpn ran het land u-erde" temperaturen geregistreerd van 26 tot 2,1 gr. en in Brabant van om streeks 25 gr. In het warme fleet ran bet land oritirik- keldcn zich m de middag echter weer ontreersbmen In de ai'ojtd werden ook pit Brabant en Limburg on- terersbtiien gemeld Veet verandering in de (iittdige toeersfoesfand t* nog met te renraehten. In het binnenland blijft bet warm en langs de kust vor men mist en wolkenbanken boven zee een voortdurende bedreiging. Op de Oceaan heerst thans een vrij grote depressieactiviteit. Maar de invloedssfeer van de de pressies is nog niet verder gekomen dan Schotland, tranr gisteren tont lichte regen viel. O - Weersverwachting:, geldig tot Zaterdagavond. AANHOUDEND WARM Bijna overal droog en zonnig weer met ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. ZON' KN MAAN' 16 Juli. zon op 4 40, onder 20 35; maan op 1 09, onder 18 17. X Hoofdredacteur: Dr. .T. A. H. 3. S. BRTJEVS SLOT (Van onze Haagse redacteur) |J E regering heeft bij de Tweede Kamer een aantal wetsontwerpen tot wijziging \an de grondwet ingediend. Voorgesteld wordt het aantal eden van de Tweede Kamer van honderd uit te breiden tot honderdvijftig cn de Eerste Kamer te brengen van vijftig op vijf-cn-zeventi^ leden. De overige vooistellen hebben betiekkmg op de positie van de I provinciën, op het toezicht op cie gemeenten in nieuw ingepolderde i gebieden, die nog niet provinciaal /i|H ingedeeld, op de pensioenen voor j aftredende leden van de Tweede Kamer en op de kostenveigoedmg voor de leuen van de Eerste Kamer. De regering merkt In «ie Memorie van Toelirhtinj. op dat met grond mag »»r- den betwijfeld of dc uitbreiding van het ledental der Tweede Kamer ook door de I Eerste Kamer in tweede lezing zou zyn j verworpen, in dien hel destijds niet «n- verbrekelijk was gekoppeld aan het voor stel om stemoverdracht mogelijk te ma- I ken. Daarom wordt deze 'mogelijkheid I thans niet voorgesteld. Evenmin is een I wijziging van het quorum aanhangig ge- j maakt. Bij een uilbieidsr.g tan het aantal le den der Kamers wordt ook het aantal 1 namen dat op een cand naaien lust mag woiden geplaatst, vergroot. De/s' aantal len women voor de leikiezmg van lenen I van Provinciale Staten en gemeenteraden Reeds een weck bevindt Europa zich in de greep van een hittegolf. la Zweden hebben bosbranden en in Denemarken heeft water rantsoenering de daaruit voortgevloeide ongemakken Ter groot. Hei aantal doden la tot meer dan 80 gestegen en de temperaturen zijn In het grootste gedeelte van West-Europa bo ren de 80 graden gebleven. In Londen was het weer groot nieuws. De „Daily Express" schreef in een kop over de gehele voorpagina: „Midder nacht heter dan middag". Londenanrs in hemdsmouwen 2oehten gedurende de nacht verkoeling in par ken en zagen zwetend de schemering van een nieuwe schroeiende dag tege moet. Voor het eerst in de geschiedenis moest in Zweden het consumptions wor den gerantsoeneerd omdat zwetende bur gers de ijssaions bestol mden. Het was te Stockholm met een temperatuur, die opliep tot meer dan 90 graden het heetste weer sinds 1833. In Denemarken, waar mensen met een zonnesteek neervielen en het water was gerantsoeneerd, meldden de biouwery- mi een record verkoop van vier mil- liaen flessen bier In Itahe wierpen twee door de hit: bevangen mannen zich van btuggen m de Tiber. Zij werden veilig op het drogt- gebrach», maar de hitte heeft 21 slacht offers gemaakt, van wie tien zijn ver dronken Parijs vierde de inneming van de Bas tille in vochtig-zonmg tveer. Het kwik steeg tot 4 graden en de tjsverkopers en terraseaf^'s d"don geweldige zaken. Dc avondfeesten m Parijs van de veertiende Juli zijn dit jaar begonnen met een grote knal. De bliksem sloeg m een opslagplaats van vuurwerk op een van de Semebruggcn, waardoor een twintigtal raketten afgestoken werden ^9 schoten over de rivier. Het dansen op straat, op begeleiding van accordeons en orkestjes, dal ge woonlijk de gehele nacht wordt voortge zet, kwam m gevaar door ontveders. Op as boulevards werden m dc ochtend dtu- tenden overvallen door een onweer en hevige regen. Zij hadden juist de tra ditionele parade, welke ook in de De door het spoorwegongeval ge- '■4remde treinenloop over de Moerdijk- "iirg kon gisteravond om kwart over «Ven worden hersteld. Toen namelijk was de beschadigde oostelijke baan weer W zoverre gerepareerd dat de treinen ®t wel een kalme vaart over konden 'fjden. xrBf Aonsl Weg en Werken van de Nederlandse Spoorwegen is nog druk on' om c'e baan definitief te her- ste.len on ook wordt hard gewerkt om over enkele tientallen meters verniel- F5 of zwaar beschadigde westelijke baan ju orde tc brengen. Van de lavage, die jict spoorwegongeval veroorzaakt had '5 met veel meer te bespeuren De ont spoorde wagons zijn op de rails gezet daarna weggehaald. De 100 ton we- Sende en weggezakte electrische loco- "jotief gaf de opruimingspioegen meer werk. Toch slaagde men er vrij vlot ui het gevaarte te bergen. Uit Vlissin- ÏWi en Rotterdam gerecruterd perso neel van een metaalhandei en een Kotterdams sloopbedrijf heeft met bran ders de in elkaar gedrukte wagons ge demonteerd. De stukken liggen langs de spoorbaan opgeslagen Zondagnacht de aanzienlijke hoeveelheid oud ■iter die uit de botsing overbleef wor den weggehaald. D» regering van LLbye heeft het Ne derlandse schip ..Encarnacion" verbo den vracht aan boord te nemen in Tri- Poli, omdat het schip de haven van Haifa in Israël had aangedaan alvorens rripoh binnen te lopen. Zonde: dat de Passagiers was toegestaan aan land ,e gaan, heeft de „Eneatnacion" •K'Sterrniddag op last van de regering jan Libye de haven weer verlaten. Zoals bekend is. heeft de Arabische Liga «en boycot ingesteld op schepen die handel drijven met Israël. Dc ..Encarnacion" is eigendom van Van Ntevelt Goudriaan en Co. tc Rot terdam. Fianse garmzoensteden wordt gehouden, gezien De mihtaiie stoet bestond uit tien duizend Franse koloniale Hoepen, die vooiafgegaan werden door honderdei tanks en andere pantserwagens Voo het eerst vlogen 60 van de laatste Fran se jagers, waaronder de nieuwe super sonische „Mystèie 4a" in formatie voor het pubhek zichtbaar boven het Paiijse luchtruim. Een zwaar noodweer heeft gistermid dag de Zuidwesthoek van Friesland geteisterd. In de omgeving van het dorp St .Nicollaasga, ongeveer tussen het Slo- ter- en het Tjcukemccr vierd zware schade aan bebossing aangericht. Tegen vier uur was een hevig onweer komen opzetten, dat gepaard ging met regen en hagel, waarbij stenen vielen van een centimeter doorsnee In dit on weer ontstond een wervelstorm, die bij Huis ter Heide in een bosgebied, dat op ongeveer een kilometer van St. Nicolaas- ga I.gt, nondei den bomen ontwortelde Bovenden wera aan een daar staand hotel zoveel schade aan deuren en ra men toegebracht dat de bewoners van dit hotel hun toeviucht elders hebben moeten zoeken. De weg van Joure naar St. Ntcolaasga en de Langweerdprweg werden over een afstand van enige hondeiden meteis geblokkeerd door ont wortelde of afgebroken bomen. Oogge tuigen zagen de wervelwind als een rookkolom over het bos trekken Een uur latei woedde het onweer boven dc stad Sloten. Hier werden enige paarden in cie wei door dc bliksem gedood. Dr Albert Schweitzer lijdt aan een oogaandoemng en er bestaat enige vrees, dat hij het gezucht zal verliezen, aldus heeft een Japanse arts. dr. Ohsa- wa. Donderdag te Nairobi verklaaid. De Japanse consul te Nairobi. Kar.e- ko. zeide tot een coriespondent van AFP. dat de tachtigjarige Nobelpnjs- wunnaai en zendeling-arts bijna blind is. Drie jaar geleden had d: Schweitzer di. Ohsawa iceds uitgenodigd. De Ja panse arts heeft m India duizenden 'mensen genezen. Dr. Ohsawa was op weg naar Lam- baiene. toen hij veinarri. dat dr. Schweitzer zien hud ingescheept naar Frankrijk. De Japanner wacht te Nai robi op een vliegtuig, waarmede hij zuch naar dl. Schweitzer zal kunnen be geven gebracht op twintig en voot de Tweede Kamer op dertig. Ten aanzien van dc provinciën wordt voorgesteld de Koninklijke goedkeuring voor verordeningen van de Provinciale Staten te laten vervallen, het bepalen van de zittingsduur der leden van de Provin ciale Staten aan de wetgever over te la ten, de berperking van het antal zittin gen der Staten te doen vervallen en de woorden in de grondwet, die de commis saris der Kiningin belasten met het toe zicht op de verrichtingen der Staten, tc schrappen. Het verdient naar de mening van de regering ook overweging art. 138 der grondwet, inzake de door de leden der staten af te leggen eed tot belofte, te schrappen. Door te volstaan met opneming van het eedsformulier in de provinciale wet en niet in de grondwet, zou met de in deze van Friese zijde geuite verlangens reke ning kunnen worden gehouden, zo merkt de regering in de toelichting op. Dc regering wil vervolgens in de grond wet een artikel opnemen, dat bepaalt, dat de wet het toezicht regelt op de ge meenten m de door inpoldering verkre gen gebieden, die nog geen deel uitma ken \an een provincie Hoewel zij van de noodzakelijkheid met overtuigd is. „ent de legering dit gewenst teneinde te voorkomen, dat het instellen van een ge meente. aie nog met bij een provincie benoort. in stnjd met de grondwet ge acht z.ou kunnen worden He; voorstel met betrekking tot de pen sioenen van de leden der Tweede Kamer beoogt de weg te banen voor een wette lijke ïegeling. zoals door de commissie van Poelje worde voorgestaan Daarop woiot echter niet vooruitgelopen. In de regeling, die deze commissie ontworpen heeft, wordt met uitgegaan van een da delijk. doch eerst op een bepaalde leef tijd ingaand pension en dit ten bedrage van een bepaald percentage van de scha deloosstellmg per lidmaatschapsjaar. Tenslotte stelt de regering een grond- wetswijzmging voor. die het mogelijk maakt de leden van de Eerste Kamer met alleen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten toe te kennen maar ook voor andere kosten, waarbij vooral ge dacht wordt aan het hebben van een per soonlijke administratieve hulp en aan abonnementen op bepaalde tijdschriften. Deze vergoeding moet dan nader by de wet geregld worden. Deze grondwetswijziging kent voorts aan de voorzitter een jaarlijkse toelage toe, dte eveneens bij de wet wordt vast gesteld. Een zodanig wetsontwerp kun nen de Staten-Generaal slechts met var sterkte meerderheid aannemen. TIJDENS de koninklijke paar denrennen te Ascot in Enge land is gisteren de bliksem inge slagen, waardoor één toeschouwer werd gedood en dertig anderen werden gewond. Meer dan honderd personen werden door de knette rende bliksemslagen tegen de grond geworpen. Eén bliksemstraal sloeg in vlak bij de koninklijke loge waar koningin Elizabeth II gewoonlijk de wedstrijden gadeslaat Gisteren was echter juist geen van de leden van de vorstelijke lamilie aanwezig- De Koningin woonde een ontvangst op het Bucking- hampaleis bij. Ge onweersstorm brak los toen het publiek bezig was zyn wedstrijden te bestuderen voor het afsluiten van weddenschappen voor de volgende race. Tropische regen kwam uit de hemel neerdalen en de jockey's die op bet punt stonden hun paarden te bestijgen, renden terug naar de kleedkamers. Modieus geklede dames trachtten tegen de tribunes wat be schutting te zoeken voor de stromen de regen. In jacquets gestoken heren, die dicht bij de koninklijke loge ston den, verloren hun grijze dophoeden toen zij wegrenden om beschutting te zoeken. Verschillende bezoekers, die ver bijsterd waren door de bliksem, kwa men later overeind en begonnen als verdwaasd te lopen. Van 4.20 tot 5 uur werden de ra- De Vrijdagochtend aangekondigde! ces-verbaal getekend. Ulmer toonde zitting m de zaak-Jungschlaeger is uitgesteld tot 21 Juli, omdat men niet is gereed gekomen met de voorberei dingen. Over de zitting van Donderdag melt PIA nog, dat de 42-jarige Ul mer. die vroeger opzichter was bij de dienst voor openbare werken in Pontianak, verklaarde Jungschlaeger voor het eerst m Djakarta bij de criminele recherche te hebben gezien. Daarvoor had hij ook nooit van hem gehoord. Hij zeide ook Schmidt niet te kennen. Baden had hen in Ban dung ontmoet. Ulmer verklaarde te zijn geslagen door inspecteur Endun en door hulp- tnspecteur Quix. Hij werd ook vast gebonden. tenslotte had hij het pro- de rechter een lidteken onder het oog. Ulmer was ook bij de Officier van Justitie bang geweest weer naar Bandung te worden gezonden. Vervolgens werd op dc zitting van Donderdag een geluidsband afge draaid, die opgenomen was in de kamer van de Officier van Justitie, Soenario. Daar bevestigde Ulmer het gehele proces-verbaal. De rechter: „Verzon u dat alles?" Ulmer ant woordde' „Baden zei, verklaar nou dit en dat". Soenario:,, By dit onder zoek ben je toch niet geslagen." Ul mer: „Niet door u, maar ik had er varing. ik ben in Djakarta ook geslagen." Mevrouw Bouman wees op de nota van de Indonesische regering aan de Nederlandse regering, waarin staat, dat voor de rechter de verdachten alle gelegenheid krijgen eventuele afgedwongen verklaringen m te tiek- l ken. Mevrouw Bouman verzoekt de rechter erop toe te zien, dat getuige met meer m handen van de Ban dungse politie komt. Dc rechter kon hierover echter niet beslissen en de Officier van Justitie zei. dat dit van de politie afhangt. „Er zijn ook men sen, die graag in Bandung zitten." Getuige zei hierop: „Ik wil in Dja karta blijven, hier is het maar één man. m Bandung is het een hele bende." Hierop werden de deuren gesloten voor het getuigenverhoor van De Bont. In de tyd, dat de taperecorder werd gehaaid, hoorde de rechter Marinus Adolf Cornells Silanoe, 36 jaar oud, vroeger een directeur van een zaak in Bandung, daarvoor klerk bij de K.P.M. In het Ktinggcbouu aan de Xicuwmurkt te imstmlum heeft de S pJerluiuhc premier, dr. IP. Drecs fhmderdnpmidduji de heropening verricht um hel Joods Historisch Museum, dm daar reeds i oor de oorlog tta» ge.iesligd, innar in dr oarlr.,zsjnrcn gedwongen was te lerdtcijnen. De foto toont dr. Dreo.s in gezelschap tan dc iaurziltcr vnn de .stichting Joods Historisch Museum, dr. E. .1. lindriginv. der dm, l>ij een oude Joodse bijbel. H.M. de Koningin heeft gisteravond in de Stadsschouwburg te Amsterdam de voorstelling bijgewoond van „He iodes" van Abel Herzberg, gespeeld door de torseeilgroop Theater. In de pauze onderhield de Koningin zich enige tijd met de auteur van het stuk. ces gestaakt om de ambulance de gelegenheid te geven de gewonden weg te voeren. De hertog van Nor folk. die de Koningin vertegenwoor digde, sprak over de microfoons de menigte toe en vroeg hun de kalmte te beu aren. I'resident Jlo Tsji Mirih van Xlionl- f'ietnarn brengt op het ogenblik een bezoek mui Husland om onder meer besprekingen te toeren i oor het ter- krijgen tan economische hulp mor zijn land. Op de foto: de president tan X aord-Viet nam tijdens zijn toe spraak hij aankomst op het vliegt old tan Moskou. Links i nn hrm staan maarschalk Boel gattin (geheel links) en president W'orosjilowgeheel rechts .staat minister Molotoic. Hedenmorgen omstreeks tien uur is op de Rotterdamse weg ter hoogte van Zuidhoorn door nog onbekende oorzaak de aanhangwagen losgeraakt van een in de richting Rotterdam rijdende transportauto van een groen ten- en fruitexportbedrijf te Arnhem. De auto werd bestuurd door T. A. van M. uit Arnhem. De aanhangwag enschoot lmks de weg over, dwars door de afscheidings haag, en reed in op een groep straat makers, die daar bezig waren aan het wegdek. Een hunner werd zo danig gewond, dat hij vrijwel onmid dellijk overleed. Een andere straat maker werd opzij geworpen doch is vermoedelijk slechts licht gewond. Het stotfeiijk overschot van de over ledene, de 42-jarige W. Neut uit Den Haag werd overgebracht naar het lijkenhuisje op de alg. begraafplaats te Rijswijk, De gewonde straatmaker, H. A. de Graaff, eveneens uit Den Haag, werd opgenomen in ziekenhuis St. Antoniushove te Voorburg. Prins Bomhard zal Zaterdag met de twee oudste prinsessen voor enkele dagen naa>- Engeland vertrekken om een deel van het officiële internatio nale concours hippique in Londen bij te wonen. De Prins zal tevens bespre kingen voeren ter voorbereiding van een derde onder zijn voorzitterschap; te houden internationale conferentie.j Prinses Margriet maakt de reis mede! en zal enkele dagen bij een vrien dinnetje buiten Londen gaan logeren. Crisis in Indonesië De Indonesische premier Ali Saslroa- nudjojo heefi gisteren de portefeuille van Defensie overgenomen van de af getreden minister Iwa Koesoemasoe- maniri. Het aftreden van de minister werd bekendgemaakt door de leider van de progressieve regeringspartij, Otto Ron- donoewoe, die verklaarde, dat zijn par tij haar eerder geuite eis om hel mi nisterie van Defensie door een van haar leden te bezetten, heeft laten vervallen. Van betrouwbare zijde wordt verno men. dat de P.S.I.I. (Verenigde Moslem- party! de premier heeft medegedeeld, dat zij haar minister voor Openbare Werken en voor Gezondheid Mo hammed Hassan en Lie Kiat Teng uit het kabinet zou terugtrekken indien de regering niet bereid zou zijn om haar ontslag by president Soekarno in te dienen. PremWr Sastroamidjojo en vice-pre mier Zanoel Arifm hebben na de kabi netszitting van Woensdagavond gecon fereerd met vice (Resident Hatta en zijn daarna naar Bogor gegaan om met Soe karno een onderhoud te hebben over de laatste ontwikkelingen van het leger- conflict. Het opperbevel van het leger heeft het compromisplan van de regering be sproken, maar het is niet bekend of er besluiten zijn genomen. MET prof. Okma is een man heen gegaan, die voor zeer velen veel is geweest en die voor de ontwikke ling van de christelijke wetenschap en het christelijk leven nog zeer veel beloofde. Maar God beschikte het anders en a y zagen hoe zijn aardse huis dezes tabernakels langzaamaan gebroken werd. Nimmer was ons de aangrijpen de betekenis van deze bijbelwoorden duidelijker dan bij het beschouwen van zijn ziekteproces. Maar ook de troost die op deze woorden in de bijbel volgt, namelijk dat er daarna een gebouw van God komt, eeuwig in de hemelen, werd reeds tegelijkertijd in het leven van Okma openbaar. En zo moeten wy hem missen. Missen doet hem niet in de laatste plaats Trouw. Want een groot deel van zijn na-oorlogse energie was ge wijd aan ons blad. Aan de organisatie daarvan na de oorlog nam hjj een in vele opzichten beslissend aandeel. Als voorzitter van de „Stichting Waar borgfonds Trouw" had hij een leiding gevende ptaats in het complex van ons bedryf. Aan zijn verzetswerk dat reeds In het begin van de oorlog hem tot de ondergrondse pers bracht, dankte hij de gevangenisstraf, dte zeker mede de oorzaak werd van zijn vroegtijdig heengaan. En zo was het ook vanzelf sprekend dat hij zijn scherpzinnig vernuft dienstbaar maakte aan de constructie van ons bedrijf na de oor log. Want Trouw was in het verzet de belichaming van wat hij ln de oorlog had willen doen. Wij willen op deze plaats niet veel over hem - zeggen. Een ander zal dat in ons blad nog doen. Ms ar wij willen hier toch uitspreken als hoofdredacteur en als vriend hoe dankbaar wij zijn dat wij Nioo Okma hebben gehad. En welk een pijn doet zijn gemis. (Van onze correspondent) Gistermorgen omstreeks lialftten heeft zich op de scheepswerf „Vooruit" aan de Zuiddijk te Zaandam een hevige explosie voorgedaan. Arbeiders waren bezig met laswerkzaamheden op het tankschip B.P. Holland 3 van de B.P.M. Waarschijnlijk door gasontwikkeltng deed zich eensklaps een hevige explo sie voor, welke tot ver in de omgeving hoorbaar was. Geen der arbeiders werd echter ge wond. De ontstane brand, die vrjj hevig v/as, werd door vier kringen van de Zaandamse brandweer bestreden. Om streeks halfelf was men het vuur meester. Het tankschip was dermate door het vuur geteisterd, dat de schade op een ton wordt geschat. Premier Eden heeft gisteravond een geheime bijeenkomst geliad mei. Sir Winston Churchill, waarschijnlijk om de komende oenferentie van de Grote Vier te bespreken. Het nieuws over de bijeenkomst lekte vandaag uit. terwijl Eden zich voorbereidde om morgen per vlieg tuig naar Geni-ve te gaan- Er is geen officiële bekendmaking gepubliceerd over de ontmoeting. De bijeenkomst vond plaats ten Inuze van Churchill in Hyde Park Gate. Het gesprek duurde ongeveer een uur. De 80-jarige Churchill heeft geen officiële regeringsfunctie sinds hij als premier aftrad. Eden vraagt hem echter dikwijls om advies. In de vanochtend gehouden alge mene vergadering van aandeelhouders van Thomson's havenbedrijf N.V. te Rotterdam werd de onder-directeur, de heer H, Buesink, benoemd tot di recteur der N.V. Besloten werd het geplaatste kapi taal te biengen op 8.000.000. De plaatsing zal geschieden op een nader te bepalen wijze en op tijdstippen door het bestuur hiervoor te kiezen. De communistische burgemeester van de uit twee dorpen bestaande Oostduitse gemeen te-Rul zou'Lueskow is, naar de Duitse politic gisteren mededeelde, in een open zeilboot met zijn verloofde en een kind naar Kiel gevlucht omdat hij vreesde vervolgd te zullen worden. genomen. tVan een onzer verslaggevers) De Nederlandse missie, die thans door Italië reist om te trachten arbeiders voor de Nederlandse scheepswerven te enga geren, heeft reeds honderd arbeiders aan- Gistermiddag omstreeks half een zijn het Noorse schip „Black Heron" groot 5408 Ion, en het Amerikaanse schip „Ines", groot 6103 ton, ter hoogte vati Gocrce in een dichte mist met elkaar in aanvaring gekomen. Dc „Black He ron" liep lichte boegschade op cn ging voor anker in afwachting van het op trekken van de mist. Daarna heeft het schip, dat onderweg was van Antwerpen naar Rotterdam, zijn reis voortgezet. In Rotterdam zal dc schade worden op- jtTen Amerikaanse persfotograaf, die naar Ceiiève was gezonden voor de topconferentie der Grote Vier kreeg de volgende boodschap van zijn kantoor in New York: „Fotografeer onmiddellijk de vier baden, waarin de grote vier zullen baden, de vier bedden waarin ze zullen slapen en dc vier tafeh waaraan ze zullen eten." De fotograaf begaf zich op pad om zijn plaatjes te maken. Na vele vergeefse pogingen de Zwitserse veiligheidsmaatregelen te omzeilen, stuurde hij het volgende antiuoord naar zijn directie in New York: ..Recher cheurs zitten in de badkuipen, politie bewaakt de ontbijttafels en vetligheidscordon getrokken om de bedden". geworven. Men hoopt dit aantal nog be langrijk te kunnen opvoeren. Dc Nederlandse scheepswerven hebben tc kampen met een ernstig tekort aan personeel. Alen gewaagt van een tekort van enkele duizenden arbeiders. Indien men een volledige arbeidsbezetting zou hebben zouden belangrijk meer orders kunnen worden uitgevoerd, dan thans het geval is. De ivervmgscommissie, die be staat uit vertegenwoordigers van het be drijfsleven cn een vertegenwoordiger van de regering wordt aan het einde van deze maand in Nederland terugverwacht. De Provinciale Staten van Zuid-Hol land hebben gistei ei. na zeer langdurige discussies besloten met 19 tegen 43 stem men de voordracht van Gedeputeerde Staten dat communisten zitting zouden kunnen nemen in de adviescommissies, te verwerpen. Voor stemden dc CH-frac- tie. behalve de heer S. H. van Eijber- gen. cie WD fractie, de CPN. twee le den van de KVP-fractie: de heren W. J. van Dijck en M. P. van der Weijden, en de Gedeputeerden, de heer A. C. A. Deerenberg (KVP), mr. J. J. R. Schmal tCH) en mr. H. var Riel (VVD). Tegen stemden de AR-fractie, dc KVP-fractio behalve de twee eerder ge noemden. de SGP-fractie en de PvdA- fracüe en de Gedeputeerden dr. J. P. van Praag (PvdA), mevrouw mr. Chr. A. de Ruijterde Zeeuw (PvdA) en mr. T. A. van Dijken (AR).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1