naar BESLUIT DER GROTE VIER Duitse kwestie ministers verwezen SUGGESTIES VAN EDEN DIENEN ALS BASIS m Russen zochten vergeefs contact met Adenauer Perón zou als president zijn afgezet Geen paspoort meer voor Duitsland r Een nieuwe loon ronde? af# Nederlander secretaris-generaal van conferentie NAVO-parlement Duitsers sloegen het aanbod af Muiterij op de Argentijnse vloot? m BABY-VERWISSELING ROEPT TAL VAN VRAGEN OP NIEUWE REGELING OP KOMST Duitsland neemt de spionnagedienst Gehlen over DONDERDAG 21 JULI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3131 Weerbericht J. J.Fens benoemd Eisenhower ontmoette mr. Stikker 3 Nieuw bouwsysteem voor startbanen Zal men de zaak laten rusten? K Belgische Senaat keurt nieuwe schoolwet sroed Uitwijzingen uit Marokko a Am#** (Van onze speciale verslaggever) DE Amerikaanse president Eisenhower heeft door zijn vriendelijk optreden in en buiten de conferentiezaal té Genève zijn populariteit bijzonder vergroot. De Russische staatslieden bleken diep onder de indruk te zijn van de oprechte warmte, waarmee Eisenhower hen tegemoet treedt, en zij iaten dat ook bij elke ge- Ibondskanselier Adenauer, die z.ch voor tegenheid merken. Muiterij Wij vragen ons af of de in Genève ten toon gespreide Rus sische hartelijkheid jegens het Westen niet gezien moet worden als een rookgordijn, waarachter de Russen een politiek trachten te verbergen, die er op gericht is West-Duitsland van het Westen los te weken door rechtstreekse onderhandelingen met Bonn. Advertentie HALFWEG TEL- K 2907-341 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 115700 (4 t) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abormementen 18.30-19.30 a. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 1157(H) 's.Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 1U892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 1Mb Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks "PiAywufr Directie: O. A. KEL'NINC.' en 51 r. K. VAN HOUTEN O Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. DROOG EN OVERWEGEND ZONNIG. Vannacht hier en daar mist. Morgen droog en op de meeste plaatsen zonnig weer. Weinig wind en iets hogere middagtemperaturen dan vandaag. ZON EN' MAAN 22 Juli: ion op 4.47. onder 20.43: maan opB.ol. onder Zl.M. s Hoofdredacteur: Dr. .1. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE laatste dagen kan men in alle dagbladen berichten lezen over overleg in de Stichting van de Arbeid over maatregelen ten gunste van de arbeiders op loongebied. Er is con tact met de regering. Men spreekt er over, dal wederom aan de Sociaal- Economische Raad gevraagd zal wor den zich uit te spreken over de vraag, of verder gaande maatregelen ten einde de arbeiders te doen delen in de stijgende welvaart, mogelijk zijn. Sommigen doen, alsof een nieuwe al gemene loonronde een quaestie is van enkele uren. Het is begrijpelijk, dat de voortdu wde èo toenemende welvaart weder om dringt tot de vraag, of de inko mensverdeling van het ogenblik aan de eisen der rechtvaardigheid vol doet. Het ligt voor de hand, dat men in deze situatie overweegt het topor gaan van het georganiseerde bedrijfs leven, de Sociaal-Economische Raad, om zijn oordeel te vragen. Maar er ia een waarschuwing op tii'n plaats, indien men in dit verband alleen maar denkt aan een nieuwe Joonronde en eigenlijk alleen daarom maar de Sociaal-Economische Raad inschakelt, teneinde zijn deskundige en gewichtige ruggesteun te ontvangen. Er staan nl. nog een paar belang rijke wensen op het sociale ver langlijstje. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een advies over een deugdelijker en uitgebreider invali diteitsverzekering. Ook moet hij ad vies uitbrengen over een voorzienig voor weduwen en wezen (Om onbegrij pelijke redenen heeft hij de arbeid daaraan gestaakt, zodra het plan van een noodvoorziening voor weduwen en wezen van KVP-zÜde naar voren werd gebracht.). Eind 1956 kan men reke nen op de invoering van de nieuwe ouderdomsverzekerlng. Eea verdere huurverhoging komt na de verkiezingen weer aan de orde. Men spreekt T>ver uitbreiding van de vacantie, over een kortere werkweek, over verdubbeling van de vacantie- t088lag, over afschaffing van de ge- mecnteclassificatie m het loon systeem, over doorvoering van het beginsel gelijk loon voor arbeid van gelijke economische waarde. «mANNEER men aan de Soeiasl- IjV' Economische Raad iets wil vra gen, zal mpn goed doen de vraagstel ling niet te beperken tot datgene wat misschien op het gebied der lonen in engere zin zou kunnen gebeuren. Een onderzoek door de Raad zal alleen dan vruchtbaar zijn, indien men hem. vraagt de verlangens op sociaal ge bied te inventariseren en zijn oordeel te geven over de mogelijkheden om de- ee verlangens op verantwoorde wijze te verwerkelijken. Tevens zou de Raad dan zijn oordeel moeten geven over de volgorde, waarin tot verwerkelij king bet best zou kunnen worden over gegaan. Wij mogen ons gerust verheugen over de uitzonderlijke welvaart van dit ogenblik. "Waarlijk beleidvol handelen betekent echter rekening houden met de mogelijkheid van een teruggang van de conjunctuur. Met het oog daar op moet zorgvuldig worden nagegaan welke verlangens op sociaal gebied in het geheel van onze economische orde zonder moeilijkheden ook in een min der gunstige conjunctuur kunnen wor den verwezenlijkt. Een advies daar over van de Sociaal-Economische Raad is waardevol, omdat het niet bij voorbaat de keus laat vallen op een nieuwe algemene loonronde. de (Van onze speciale verslaggever) DE GROTE VIER hebben de netelige opgave om de meningsver schillen tussen Oost en West over de Europese veiligheid en de hereniging van Duitsland uit de weg te ruimen, verwezen naar hun ministers van Buitenlandse Zaken. Dc regeringshoofden namen dit besluit, nadat zij tot de conclusie waren gekomen, dat zij zelf voorlopig niet verder konden gaan bij dc bespreking van de beide problemen. De regeringshoofden waren overeengekomen dat de vier sugges ties, die de Britse premier Eden aan de hand had gedaan, de basis zouden vormen voor de besprekingen van de ministers van Buiten landse Zaken. De vier punten zijn: 1. Bestudering van de standpunten van alle betrokkenen inzake de hereniging van Duitsland. 2. Bestudering van een Veilighcidspact voor Europa of een gedeel te van Europa. 3. Bestudering van de beperking van en het toezicht op de strijd krachten en bewapening in Duitsland, en aangrenzende landen. 4. Bestudering van de mogelijkheid tot vorming van een buffer zone in Europa tusen Oost en West. Het is de taak van de ministers van Buitenlandse Zaken om een ontwerpovereenkomst inzake deze punten op te stellen ter voorlegging aan de regeringshoofden. Zij komen vanmorgen bijeen. D een doeltreffend werkend verdrag. tfoelganin Eden stelde daarop voor tegelijkertijd te werken aan de totstandkoming var, een Europees veiligheidsverdrag en her eniging van Oost- en West-Duiisland. Maar men mag volgens 'hem het pact in geen geval zo uitwerken, dat de verwerkelijking van de Duitse eenheid vertraagt. De Russische minister-president Boel- ganin weigerde over de Duitse kwestie te praten. Dat was volgens hem gisteren al gebeurd. Hij merkte alleen op. dat niet alle Europese landen tegelijkertijd zouden behoeven toe te treden tot het De eerste .spreker van gistermiddag was maarschalk Roelganin. die her haalde wat hij de vorige dag over het sluiten van een collectief veiligheids verdrag had gezegd. Van dit pact zou den voorlopig ook Oost- en West- Duitsiand deel moeten uitmaken. De Russische premier deelde daarop een memorandum rond, waarin de grond beginselen van dit pact zijn aangegeven. Dit papier week op 4 punten af van de Sowjet-voorstellen die vorig jaar op de conferentie van Berlijn door Molotov werden ingediend: 1. Als doel wordt gesteld het ver gemakkelijken van een regeling inzake Duitsland. 2. Dc V.S. worden inbegrepen. 3. Uitbreiding van culturele en eco nomische relaties tussen Oost en West. 4. Het verdrag zal in 2 fasen tot stand moeten komen, zoals door maar schalk Boelgamn in Genève reeds werd uiteengezet. De Franse premier Faure herhaalde gistermiddag zijn opmerkingen, dat de hereniging van Duitsland met zich brengt de veiligheid van Europa en omgekeerd. Uitstel van de Duitse her eniging zou de spanning en de onvei- Ugheió in Europa doen toenemen. Het Russische pian zou de scheiding tussen de beide Duitsla nden kunnen ver eeuwigen. Ook de Engelse minister-president Eden herhaalde, wat hij reeds gezegd had over het sluiten van het 5 mo gendheden pact. een soort Locarno- verdrag voor Oost-Europa, maar de Engelse staatsman was toch we! be reid te overwegen of hit 5 mogend- heóen-plan zou kunnen worden uit gebreid tot een groter gebied en meer landen. Wellicht is er volgens hem een middenweg te vinden tussen het door hem voorgestelde 5 mogendheden ver- drag ide Grote Vier plus c-en herenigd Duitsland) en het 26 mogendheden pact, dat de Russen in Europa voor ogen staat. Met Faure was Eden het eens dat het niet mogelijk zal zijn zo'n pact te organiseren, zolang Duits land verdeeld is. Dat zou maar ge varen opleveren voor de opbouw van Het Nederlandse Kamerlid J. J. Fens (KVP) is benoemd tot secretaris-gene raal van de conferentie van parlements leden uit de landen van de N.A.V.O., die deze week in Parijs wordt gehou den. De eerste openbare zitting van deze conferentie heeft Woensdagochtend plaats gehad. De parlementariërs wer den bij die gelegenheid namens dc Franse regering welkom geheten dooi de minister van Financiën. Pierre Pflimlin, die daarbij de nadruk legde op de wenselijkheid van nauwer parlementair contact tussen de landen van de N.A.V.O. Verder was de zitting gewijd aan een discussie over de Atlantische gemeen schap, een ruim onderwerp, binnen het kader waarvan over de meest uiteen lopende vraagstukken kon worden ge sproken. Van Nederlandse kant werd het woord gevoerd door mej. dr. Marga Kjompe, (KVP) en de heer F. Goedhart (PvdA;. Evenals vele andere sprekers bctoogcic mejuffrouw Klompé dat meer aandacht dient te worden gewijd aan verwerke lijking van art. 2 van het Nooraatlan- tische verdrag (het artikel waarin eco nomische samenwerking tussen de aan gesloten landen een der doeleinden van de N.A.V.O. wordt genoemd). En in dit verband stelde zij voor dat de parle mentsleden er bij hun respectievelijke regering op aandringen, dat de Nooio- atlantische ministerraad voortaan op zijn vergaderingen naast politieke en militaire zaken ook economische kwes ties zal bespreken, en niet uitsluitend wanneer zulke kwesties verband hou den met het jaaroverzicht van de or ganisatie. doch ook in algemene zm. iij kreeg voor dit voorstel steun van de Canadese delegatie. De heer Goedhart sprak de hoop ml dat het interparlementaire overleg voortaan jaarlijks zou plaatshebben daar het positieve denken in de landen van de N.A.V.O hierdoor zou kunnen worden gestimuleerd. Hij zei teleurge steld te zijn, dat men destijds te Ge nève niet tot ..een Navostatuut en een Navoprogram" was gekomen, want dat Boelganin in zijn vuistje zou lachen omdat de NAVO nu in drie verschillen de talen sprak en daardoor haar ge: brek aan eenheid demonstreerde. Hij noemde het noodzakelijk dat de NA\0 een wereldomspannend karakter zou krijgen, zodat het Westen ook ten aan. zien van Azië een gemeenschappelijke politiek zou kunnen ontwikkelen. Toen president Eisenhower gis termiddag om drie uur een be zoek bracht aan het ta.a.s des Nations, waar een .eutoon-tUling over het gebruik van stoomener gie voor vreedzame aoJJeind.-n wordt georganiseerd me; het oog op de international: ccn.erentie over atoomenergie -J.e vozende maand in Geneve zai houden, bezorgde hiideAme.- kaansc rechercheurs, die tooi hei leven van Eisenhower moeten waken de schrik van hun leven door plotseling in versnelde pas op een heer toe te lopen, die zij «een van allen kenden. Deze neer was de Nederlandse ambassadeur in Londen mr. Stikker, die presi dent Eisenhower tijdens zijn op perbevelhebberschap van de N.A. V.O.-strijdkrachten in Parijs zo vaak ontmoette. Het was een weerzien van oude vrienden. Mi nister Stikker vertoeft m Geneve als voorzitter van de Nederland se delegatie op de conferentie van de Economische en Sociale Com missie van de Verenigde Naties. dov Sowjet-Rusland voorgestelde vei ligheidsverdrag. Dat zou het ene land na het andere kunnen doen. De Ameri kaanse president Eisenhower sprak als zijn overtuiging uit, dat elk lid van de Sowjet-delegatie de vrede wenst, even als hij. Het ging er volgens hem om een brug te bouwen. Hij stelde daarom voor de ministers van Buitenlandse Zaken te verzoeken na te gaan, of het mogelijk is een conferentie bijeen te roepen om over de vraagstukken van de Duitse hereniging en de Europese veiligheid ln onderdelen te spreken en daarvoor een oplossing te vinden. Daarop .deed pre mier Eden zijn voorstel om de ministers van Buitenlandse Zaken vanmorgen op basis van de 4 door hem ontworpen richtlijnen voorstellen te doen ontwer pen ter beoordeling van de 4 regerings chefs, die elkaar vanmiddag weer zou den ontmoeten. Het ziet er niet naar uit, dat op de conferentie der Grote Vier ten aanzien van Duitsland deze week veel zai kun nen worden bereikt. Er zullen nadien nog heel wat conferenties gehouden moeien worden, voordat er enig schot in deze zaak komt. De aankomst in Genève van de NAVO- opperbevelhebber generaal Gruenther er. van de Amerikaanse chefstaf admi raal Radford. evenais van de adviseurs van president Eisenhower over ontwa- peningsvraagstukken Harold Stassen en van Nelson Rockefeller, de speciale ad viseur van de Amerikaanse president inzake atoomenergieproblemen. wijst er op dat de president en zijn minister van Buitenlandse Zaken Foster Dulles een krachtige poging zullen doen om over het derde punt van de agenda, de ont wapening. dat waarschijnlijk reeds he denmiddag aan de orde zou komen mei de Russen tot concrete afspraken te ko men in het belang van de vermindering van de internationale spanning. Lady Eden had Dinsdag mevrouw Eisenhower en mevrouw Faure uit genodigd op de thee in de tuin van de villa, even buiten Genèvedie door de Edens wordt bewoond tij dens de conferentie van de Grote Vier. Op de foto -zitten van links naar rechts: Mevrouw Eisenhower, lady Eden en madame Faure. de pers te vertellen. Ook het optreden van Eisenhower wordt door hem uitvoerig geschetst. Franse journalisten trekken uit dit Russisch vertoon van vriendelijkheid spe ciaal jegens de president reeds allerlei optimistische conclusies. Maar de erva ring met de Russen heeft geleerd, dat hun diplomatie een bepaald cynisch dirigisme kent, dat men niet anders dan wantrou wen kan. In Geneve is ook bekend geworden, dat de Sowjetlciders langs geheime weg con tact hebben gezocht met de Westduitse zijn vacantie zes weken in het Berner Oberland bevindt, in hel plaatsje lYIürren. De Westduitse waarnemer bij de confe- Toen Eisenhower Dinsdagmiddag op ;rentie .van de Grote Vier, Blankenhorn, dramatische v,ijze het defensief karakter js hiertoe van Russische zijde benaderd van dc Navo onderstreepte en maarschalk door middel van een particulier persoon, Zjoekof de verzekering gaf, dat Amerika doch het aanbod van de Russen werd on- nimmer een aanvalsoorlog zal beginnen, middellijk door Biankenliom afgewezen, kon maarschalk Boelganin niet anders Veertien personen, die hebben deel genomen aan de ongeregeldheden in de Europese wijk van Casablanca, zullen Donderdagochtend vroeg uit Marokko worden gezet. Reeds eerder zijn twee zeggen, dan dat hij Eisenhower volkomen Fransen uitgewezen. vertrouwde, doch dat er andere mensen zijn in de V.S. en in het hoofdkwartier van de Navo.'die niet dezelfde taal spre ken als Eisenhower. De informatie-chef van de Russische delegatie Iljilsjew, de vroegere hoofd redacteur van de „Prawda". laat op zijn dagelijks druk bezochte persconferenties niet na alle sympathieverklaringers van Boelganin en de andere Sowjetleiders aan In Rio de Janeiro zijn Woens dagavond berichten ontvangen, volgens welke president Juan Perón van Argentinië is afgezet. Verschillende takken van de strijdkrachten zouden pogen tot een overeenkomst te komen, ten einde een herhaling van bloed vergieten als bij de mislukte op stand van 16 Juni, te voorkomen, aldus deze berichten. Dinsdagavond om half elf plaatselijke tijd werd de telefoonverbinding tussen Buenos Aires en Rio de Janeiro verbro ken. Eerder op de dag was Buenos Aires i opgeschrikt door geruchten,-volgens wel- 1 ke de vioot uit de vlootbasis Puerto Bel- grano, ongeveer 800 km ten Zuiden van i Buenos Aires, was vertrokken om de hoofdstad te bombarderen. Een woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington verklaarde Dinsdagavond, dat geen berichten van de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires over een af- zetting van Perón zijn ontvangen. In ballingschap vertoevende Argentijn se marine-officieren verklaarden gisteren, dat ze uit particuliere bronnen berichten hadden ontvangen uit Buenos Aires, dat het grootste deel van de Argentijnse vloot hedenmorgen aan het muiten was gegaan en de ankers had gelicht op de basis Puerto Belgrano om naar een onbekende' bestemming op te stomen. Sommigen van de uitgewezen marine mannen zeiden dat de vloot mogelijk koers gezet heeft naar Buenos Aires. Ze zeiden dat het om 12 uur door het minis terie van Marine uitgegeven communiqué in Buenos Aires, dat de vloten van de zee en de Plata-rivier uitgevaren waren op manoeuvres ongeloofwaardig was. omdat er nooit manoeuvres worden ge houden om deze tijd van het jaar, het hartje van de winter op het Zuidelijke halfrond. De officieren beweerden dat de rege- ring-Perón niet voldoende tijd gehad had om vlootmanoeuvres op een dergelijke schaal voor te bereiden sedert de mis lukte revolutiepoging op 16 Juni. Zij zeiden dat daarom de conclusie gerecht vaardigd leek, dat de vloot op eigen ini tiatief heeft gehandeld. Volgens de officieren had de vioot op nieuw geëist, dat Perón afstand doet van de macht. Kort na 15.00 uur plaatselijke tijd stelden de autoriteiten in Uruguay luchtpatrouilles in langs de Westgrens met Argentinië. In Buenos Aires gonsde het van ge ruchten. Gistermorgen vroeg werden machinegeweren in stelling gebracht rondom het politiebureau in het centrum van de stad. Het bureau wordt onder normale omstandigheden nimmer op deze wijze beschermd. Verder zag- men bij het aanbreken van de dag vele officieren het gebouw van het ministerie van Oorlog binnengaan. Hun aankomst op dit vroege uur was al even ongewoon. Hedenochtend vroeg is voor een peronistische politieke «hooi in Buenos Aires een bom ontploft, waardoor rui ten verbrijzeld werden en een voor het gebouw staande auto licht bescha digd werd. Het is niet bekend, of er iemand gewond is. De politie zette het terrein rondom de school onmiddellijk af. Op de school wordt les gegeven in de beginselen en de politiek van de Peronista-partij van president Perón. De explosie gebeurde na midder nacht en versterkte allerlei alarme rende geruchten, welke ontstaan waren door de mededeling, dat de Argen tijnse vloot voor manoeuvres was uit gevaren. De regering heeft per radio alle ge ruchten tegengesproken en heeft be weerd, dat het overal rustig is ln den lande. „Atoom-stroom" in de Verenigde Staten. Ralph J. C or diner, presi dent van een Amerikaanse electri- citeitsmaatschappij gefotografeerd tijdens een rede ter gelegenheid van de ingebruikstelling van de eerste door atoomkracht gedreven electrische centrale, die stroom levert voor commerciële doel einden, in de Verenigde' Staten. De voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor de Atoom-energie, Lewis Strauss rechtshaalde de grote handle overwaarmee de verbinding tussen centrale en het net tot stand tverd gebracht. Westerse diplomaten zien in deze stap een tweede poging van Rusland om door directe besprekingen met West-Duitsiand eon oplossing voor de Duitse kwestie te verkrijgen. De eerste stap was de uitno diging van de Sowjet-Russische regering aan Adenauer om een bezoek aan Moskou te brengen. Gisteren kwamen de Westduitse minis ter van Buitenlandse Zaken von Brentano en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken von Hsilstein naar het vacantie- verblijf van Adenauer om over de gang van zaken op de Geneefse conferentie te spreken. Het spreekt vanzelf, dat de Duitsers teleurgesteld zijn over het negatief ver loop van de beraadslagingen der Grote Vier over de Duitse hereniging. Adenauer heeft Dinsdagavond een laatste beroep op president Eisenhower gedaan om toch vooral standvastig te zijn en geen conces sies te doen aan de Russen, die de relatie van Duitsland met het Westen zou kun nen schaden. J Naar wij vernemen is dezer dag :n op het vliegveld Volkel in Noord-B a- bant een proefstartbaan gereed *s- komen. waarbij een nieuw procédé i .,n bestrating is 'gebruikt, dat weerstand biedt aan de hevige hitte (soms 2000 gr, C.) van de Yet-straalmotoren. De beton-bedekking van de tegen woordig gebruikte banen loopt steeds de kans door de warmte van de straal motoren af te schilveren. Dit gevaar heeft men bij het nieuwe systeem we ten te ondervangen door op een on derlaag van licht gewapend beton een stenenlaag aan te brengen met tussen de voegen een zachte korrelige specie, die stevig wordt aangestampt. Militaire autoriteiten hebben reeds hun tevredenheid geuit over de eerste resultaten die met de nieuwe start baan zijn bereikt 'Men verwacht dat ook de N.A.V.O. belangstelling zal tonen voor het nieuwe systeem, dat is uitgevonden door de Nederlandse Bak steenindustrie. (Van één onzer verslaggevers) Dc veronderstelde babyverwisseling in Leiden heeft tal van vragen opgeroe pen cn is een kwestie, welke men met dc nodige voorzichtigheid moet benade ren. niet in de laatste plaats, omdat de naam van het ziekenhuis hiermede ge moeid is cn omdat men raakt aan de verantwoordelijkheid van de arts, die vier en twintig jaar geleden bij de ge boorte aanwezig was. Het staat in het geheel niet vast of Leny van Duyn en Aad Zeldenthuis Van Vegten een actie gaan voeren tot wijziging van de gebooHe-acten, ook ai twijfelen zij zelf niet aan een verwis seling. Beiden zijn meerderjarig en straks gaat ook Leny trouwen. Het zijn deze feiten, die wellicht aanleiding kun nen geven tot „laten rusten" van de zaak. Maar de vraag is .natuurlijk ook belangrijk, of de moeders hiermede ac toord gaan. Een bloedonderzoek zal de beslissing moeten brengen. Al zjjn de geboortetijden van de meisjes nog wei nauwkeurig vast te stellen. Anderszijds geeft de meerderjarigheid de meisjes het recht een vordering tot inroeping van staat in te stellen. Wat zullen ze doen? Over de eerste ontmoeting tussen Aad van Vegten en Leny van Duyn zijn nog enige aardige bijzonderheden bekend ge worden. Deze had namelijk plaats op een bruiloft in Leiden. Leny was daar als de verloofde van de Leidse jonge man. De meisjes lieten elkaar foto's zien onder meer van haar broers en zusters. Ze kwamen tot de veronderstel ling. dat zij in het ziekenhuis verwis seld waren. Toen Leny de volgende dag haar moeder in Rijnsburg een foto van Aad van Vegten liet zien, keek mevrouw Van Duyn niet weinig verrast en moest direct toegeven dat Aad bijzonder veel gelijkenis vertoonde met haar dochter Geertje. Leny moet toen gezegd hebben ..Die Aad is vast uw dochter". Mevrouw Van' Duyn trachtte die gedachte weg te praten maar loen Aad op een goede dag liet weten, dat zij met haar man eens naar Rijnsburg wilde komen vond mevrouw dat wel goed. Het bezoek is inderdaad afgelegd en sindsdien twijfe len Aad en Leny niet meer aan de ver wisseling. Naar men zegt is nu ook bij moeder Van Duyn de twijfel weggenomen en het verlangen opgekomen om deze zaak tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te brengen. Wil de moeder niet alleen voor haar gevoel maar ook voor de wet het kind terug hebben? Wellicht zal de bondsrepubliek Duits land er binnen niet al te lange tijd toe overgaan Nederlanders en andere bui tenlanders zonder paspoort toe te laten. Ook een eenzijdige opheffing van het auto-triptiek wordt overwogen. De sociaal-democratische fractie in de Bondsdag ijvert reeds sedert het begin van vorig jaar voor zulke eenzijdige maatregelen. Zij stelt zich voor, dat deze een zo grote invloed op de open bare mening in het buitenland zullen oefenen, dat binnen afzienbare tjjd ook Duitsers zonder vertoon van pas poort en autopapieren over de grens zouden kunnen. De bondsregering heeft in de laatste zitting van een der commissies van de Bondsdag verklaard, dat zij bereid is overeenkomstig de wens van de socia listen te handelen. Zij is bereid zo no dig geen paspoort meer te verlangen van buitenlanders, die komen uit lan- De Westduitse regering heeft bekend gemaakt, dal xij van plan is het door Amerika gefinancierde internationale spionnagenet onder leiding van de vroe gere luitenant-generaal Reinhard Gehlen over te nemen. De organisatie telt 4.000 agenten van wie sommigen zelfs in Siberië werkzaam zijn. In de bekendmaking werd gezegd, dat het parlement op de hoogte is gesteld van het plan van de regering om een federale inlichtingendienst op te richten, gebaseerd op de organisatie Gehlen. den die met Duitsland een overeenkomst hebben over het terugzenden van ille gaal binnengekomen personen. Daaron der zijn Nederland. Zweden, Zwitser land, Noorwegen en Denemarken. Het ligt in de bedoeling, dat de onderhan delingen met deze landen over een ver eenvoudiging der grenscontrole zuilen worden voortgezet. De socialisten heb ben daarbij verlangd, dat een termijn zal worden gesteld, waarna Duitsland eenzijdig zal handelen, wanneer nog geen aceoord mocht zijn bereikt. Voor de op heffing der passencontróle is in Duits land een wetswijziging nodig en het is mogelijk, dat daartoe terstond na de parlementaire vacantie het initiatief kal worden genomen. De socialisten hebben voorts voorge steld het autotriptiek te vervangen door een stempel in de nationale autopapie ren. Ook hierbij willen zij Duitsland een zijdig laten voorgaan, indien niet spoe dig een internationaal accoord bereikt kan worden. O De Belgische senaat heeft Woensdag nacht, na een van dc langste vergade ringen in zijn geschiedenis, de fel omstreden hervorming van het onderwijs goedgekeurd. De vergadering van de senaat begon Woensdagochtend en duur de achttien uur, met slechts twee korte onderbrekingen voor lunch en diner. Voor de uiteindelijke stemming, die als resultaat 91 stemmen voor en geen tegen opleverde, verliet de katholieke oppositie de vergadering. Alle katholieke amendementen op het wetsontwerp, bij na vijftig in getal, werden door de Se naat verworpen Het wetsontwerp is reeds goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoor digers. zodat het nog slechts door Koning Boudewijn ondertekend behoeft te wor den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1