van alle militaire ;egevens RUSSEN BEWAARDEN EEN IJZIGE STILTE Bode en als toeschouwer moesten tolk fungeren Perón nog steeds president Amsterdamse familie ernstig Oostenrijk gewond in Bruggen over A dam-Rijnkanaal en Buiten IJ-Scliellingwoude INGRIJPEND VOORSTEL VAN EISENHOWER Faure en Eden diep getroffen Eisenhower zendt Congres Genève-rapport r"~ Grote Vier in het duister Sow j et-houding: nVerzoenend^ India wendt zich tot Eden en Molotow Zaak Jungschlager voortgezet Zonnige maar geen warm weer Tien doden bij incidenten te Marrakesj Doorreisvisa voor Oost-Duitsland Minister geeft zijn Twee treinwagons ontspoord VRIJDAG 22 JULI 1955 J DERTIENDE JAARGANG No. 3132 Weerbericht "N o DE Grote Vier zijn Donderdagmiddag om 15.30 uur hun vijfde bij eenkomst in Genèvc begonnen. Op deze vergadering, door pre mier Boelganün gepresideerd, deed president Eisenhower een voorstel, dat het dramatische hoogtepunt van de Donderdagzitting kan wor den genoemd. Het voorstel van de president bevatte de twee volgende punten, Sie onmiddellijk van kracht zouden moeten worden: "J „Het elkander verstrekken ener volledige ..blauwdruk" ran onze -L militaire inrichtingen van begin tot eind, van het ene eind onzer landen naar het andere. Het ten toon spreiden van de inrichtingen en verstrekken van de blauwdrukken aan elkaar." 2 „Verschaffing binnen do landen van faciliteiten voor fotogra feren aan het andere land Wij zullen u de faciliteiten verschaf fen binnen ons land, ruime facthteiten voor luchtverkenning, zodat u de foto's kunt maken die u wenst en ze ter bestudering meenemen naar uw land. ÏJ zult ons precies dezelfde faciliteiten verstrekken, zodat wij die studies kunnen verrichten, opdat door deze stap de wereld er van overtuigd wordt dat wij onder elkaar voorzieningen treffen tegen de mogelijkheid van een verrassingsaanval, aldus het gevaar verminderend en de spanning verlichtend. Op dezelfde wijze zal het voor ons gemakkelijker worden een veelomvattend en effec tief systeem van inspectie en ontwapening te verwezenlijken". Eisen hower voegde er aan toe, dat wat hij voorstelde, „slechts een begin zou zijn," Volgens de Amerikaanse perschef Hagerty hoorden de Rus sische gedelegeerden onder ijzige stilte het verrassende voorstel van Eisenhower aan. Zij gaven er geen antwoord op. Reacties Zie verder pagina 5 J geheime Officier las rapporten voor Ontkenning Premier van Vietnam roept bevolking op tot kalmte Bliksem in kabel van berglih geslagen Pl insessen bevorderd Actie tegen doodstraf in Engeland Tweede atoomduikboot te water gelaten Oorlog koopt Jongciiiis- fabrieken te Utrecht Bondsraad keurt wetsont werp vrijwilligers goed Nederlanders in Djakarta veroordeeld IN DE HOOFDSTAD Tuinenburg beëindigt hongerstaking Voor dP/i millioen aan militaire orders Rotterdam: Witte de Vittetraai 30 Telcf. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiaehu r,dienst abonnementen 18.30-1 S 30 u Zateidaes 17—18 uui. Telefoon 115700 '«.Cravrrthage. Hu? gcmok-m 1 Postgiro 424857 Redactie. Tel. 111892 Aam. Tel 114492 KUfcmendi.nx 18 30—1930 u: Tel 36256Ö Sehieaam: Lange Kckstmat 'M u Telefoon «7882 Aborinerfieritspt ijs 59 cent per v.eek. 2.26 oer maand 6 75 per kwartaal Losse nummers 33 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEI* hl Mi en 31 r. K. VAN HOUTEN Weersverwachting;, geldig tot Zaterdagavond, WOLKENVELDEN Vooral in de nacht vee! bewolking met op enkele plaatsen wat motregen, maar morgen overdag voor namelijk in het binnenland ook opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen Noord-West en Noord. Onge veer dezelfde temperaturen. ZON EN MAAN 23 Juli: zon op 4 49. onder 20 47: maan op 10 (ld onder 2- 0— Hoofdredacteur: Dr. «L A. H. J. S- BRUINS SLOT explosief effect kan sorteren op de Russische burgerij, die voor binnen landse reizen telkens weer een vergun ning van de politie nodig heeft. Als de Russen het mogetijk achten het plan-Eisenhower te aanvaarden zou aal een gebeurtenis worden, die even revolutionnair en dramatisch zou zijn als de omverwerping van het huis- Romanov. In zijn gehele geschiedenis heeft Rusland steeds afgestoten gebieden gekend en deze zijn de laatste jaren steeds talrijker geworden. Vrijwel elk grensgebied is thans voor vreemde lingen taboe en van andere, uitge strekte gebieden kan het zeifde gezegd worden. Er znn slechts enkele wegen, die buitenlanders mogen gebruiken om Mo«kou te verlaten en zelfs voor het gebruik van die wegen moet 48 uur van te voren nog vergunning bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aan gevraagd worden. Deze ontwikkeling der gebeurtenissen deed zich voor op het moment, dat de Grote Vier besloten hadden over te gaan tot punt 3 van de agenda, a a t der ont wapening. Hieraan was voorafgegaan het verzoek van dc vier ministers van Buitenlandse Zaken, om hun rapport over de Duitse hereniging en de Europese veiligheid Vrijdag te mogen indienen Boclgamn kwam op de/e bijeenkomst nog met een nieuw voetstel over dc Europese veiligheid. Nadat de vier hier over 25 minuten hadden gesproken word ook dit plan oveigediagen aan de mi nisters van Buitenlandse Zaken, maar het voorbehoud weid gemaakt dat dit niet belemmerend mocht werken op het rapport over Duitsland en de Europese veiligheid. Eisenhower richtte zich in zijn rede ut hoofdzaak tot de Sowjet-gedelegeerden ..omdat onze beide grote landen de er kende bezitters zijn van nieuwe en ver schrikkelijke wapens, in hoeveelheden die, m andere delen van de wereld of wederkerig, aanleiding geven tot de vrees over en het gevaar van een ver rassende aanval." De president wees er verder op. dat hel de innigste hoop van elke staatsman is tot practischc vooiuitgang naar cic vrede te komen. Hij voegde er de waai- schuwing aan toe. dat bij het nastie- ven hiervan ,.Ule staatsman» met het vertrouwen mag beschamen dat m hem wordt gesteld als hoeder van de veilig heid des volks." „Een gezonde vrede met veiligheid, rechtvaardigheid, welvaart en vrijheid voor de volken van de weteld. kan ver wezenlijkt worden, doch slechts door een geduldig en doordacht volgen van een moeilijke, zekere en welbeproefde weg. Premier Faure van Frankrijk ve klaarde dat hij wenste dat de volken van de wereld deze conferentie konden bijwonen om naar de stem van Eisen hower te luisteren. Als dat gekund zou hebben, zouden zij zich de 21ste Juli blijven herinneren als de dag dat iels was veranderd ten opzichte van de ont wapening. Eden betoogde dat Eisenhower yei- strekkende voorstellen aan de orde tiaci gesteld en dat hij ..diep getroffen was door hun zuiverheid. Perschef Hagerty verklaarde tegen over de reporters dat Boeiganin geen commentaar had De leiders in het Congres hebben het voorstel van Eisenhower m Ge neve dat Amerika en Rusland elkaar volledige inlichtingen verschatten over hun militaire installaties, toegejuicht. Westelijke exDerts zeggen, dat pre sident Eisenhower's mspcctieplan een President Eisenhower heeft een tele grafisch rapport naar hel Congics ge zonden, waarin hij onder meer zegt. dat de Sowjct-Leid eis zeer verlangend zi)n om resultaten te beieikeu uij het \er- mmdeten der spanning in de wei old Ei senhower zet do ei van meituind te /iJn- dat de Sovjet-leiders ongaarne zouden zien. dat de cunfineulie /"ii eindigen, zonder dat iets bereikt /ou /n». dat voor hen en de rest van do wereld een vei- bctenng van de onderlinge betiokkm^on 2ou betekenen. Eisenhower /ei alles in het weik te stellen om de Sowjei-delegatie er van to overtuigen, dat de Westelijke geal lieerden ücen plannen hebben om ac Sow jet-Unie o! de communistische \\e- iclcl aan te vallen t De piesidcnt /ei vcrdoi tc hopen, dat de conferentie tot meer openharti-meici bn volronde bespi ckinui n zal leiden. De iepubhkenv*e en demon ntisehe pai- tijletders in het Ameiikaunsc Conures hebben zich opgetogen uituclaten ovei het aanbod van Eisenhower aan de blus sen, om te komen tot het uitwisselen van militaire gegevens en wederzijdse inspectie uit de lucht van militaire in stallaties. Een Britse woordvoerder heeft medegedeeld, dat toen Eisen hower zijn ontwapeningsvoorstel deed hij zei jiljst er zeker van te zijn dat een hechte vrede kon worden tol stand gebrach' door een storing het licht uitviel. De Sowjet-houding tegenover pre sident Eisenhowers plan voor uitwis seling van militaire gegevens is „uiterst verzoenend", aldus verluidt uit onofficiële Sowjetbron. De regering van India beeft zich naar aanleiding van de incidenten, die zich Woensdag in Saigon hebben voorgedaan, tot Eden en Molotow, als voorzitters der Geneefse conferentie welke een einde aan de oorlog in Indo-China maakte, ge wend en hun verzocht de toestand te bestuderen en nieuwe instructies aan de internationale commissie van toezicht op de wapenstilstand te geven. Volgens de overeenkomsten van Ge neve hadden uiterlijk Woensdag bespre kingen tussen Noord- en Zuid-Vietnam moeten beginnen over verkiezingen ter hereniging van het land. Premier Diem van Zutd-Vietnam kant zich echter te gen dergelijke besprekingen, ondanks druk van Engelse. Franse en Ameri kaanse zijde. Het landgerccht in Djakarta heeft gis teren de behandeling van de zaak-Jung- schlager voortgezet. Het was de 29e zitting. Als eerste getuige werd gehoord een bewoner van een kampong in de buurt van Bandung, Hatroni. Deze vertelde, dat in de vastenmaand in 1952 een bende in zijn kampong zes woningen requireerde. De groep telde ongeveer 30 man, onder wie een Nederlander, wiens naam Schmidt was. Deze getuige bleek zich slechts in het Soendanees te kunnen uitdrukken. "Noch rechter Maengkom, noch Officier van Justitie Sunano beheersten deze taal vol doende. Een bode trad als tolk op. Van de tweede getuige uit dezelfde kampong, een zekere Asep, die op bede vaart naar Mekka bleek te zijn. was een eveneens in het Soendanees opgestelde verklaring aanwezig. Aangezien ook de griffier deze taal niet machtig was en de bode blijkbaar niet kon lezen, werd de verklaring na enig oponthoud voorge lezen door een Indonesische militair, die op de publieke tribune zat. In de zaal en op de perstribune heerste grote vrolijk heid over deze ongewone gang van zaken- Toen de naam Ulmer werd afgeroepen ontstond er enige beroering in de zaal. Ulmer is de getuige, die zijn eerdere ver klaringen heeft ingetrokken als „leugens", omdat naar hij zelde mishandelingen door de poïitie hem geen andere uitweg had den geboden, filmer vertelde op vragen m het kort. hoe zijn arrestatie «n Pon- tianak in zijn werk was gegaan. Voorts werc.cn de commissaris en in specteur van politie tn Pontianak ge hoord. Volgens hun verklaringen zou Ul mer bij zijn arrestatie in Januari 1954 uit eigen beweging hebben gezegd, dat hij als verbinchngsman van de Indonesische luchtmacht radiografisch contact zou heb ben gehad met een vliegtuig, dat kort daarna boven West-Java wapens aan parachutes afwierp. Daarna zou hij con- tac hebben gehad met een onderzeeboot voor de Zuidkust van Java. Op initiatief ran stedelijke V.V.l'. en de mhldrnstandxt'ereiiiging .Jlitn- ilrhbehmg" te Middelburg zijn Don derdag op het Molen nnler in deze stad, dicht hij het reeds zo bekend geworden „Viniiittittr-Wnlcheren'', ring- rijderijen met tersierdo. „sjezen", be mand mei R ulchersp boerenechtparen, gehouden. De foto toont een van de elegante traditionele t ert oermiddelen in feesli lijke bhemeiitoni tijdens de wedstrijd, welke begrijpelijkerwijs toe! belangstelling trok, temeer omdat zij samenviel met de Middelburgse weke lijkse markt. Zoals duidelijk aan de inzittenden van de „sje.es" te zieit is, waren bij de wedstrijd de Walchcrsr hnerenril.-lniunf in volle pracht te bewonderen. De Argentijnse minister van Binnen landse zaken heeft de in het buitenland gepubliceerde berichten tegengesproken, ais zou president Perón zijn ontslag heb ben ingediend of afgezet zijn. In Buenos Aires, was het Donderdag rustig, in tegenstelling tot Woensdag, toen wilde geruchten over de vloot de ronde deden. Donderdagmiddag kon men op het Schei en i tig se strand genieten tan dit anten alst Hollands tafreeltje toen enige bussen uil Bunschoten de bud- plants met een bezoek i er eerden en de meisjes zich niet lieten neer/tonden eens echt iimlentets te gaan pootje baden. President Perón begaf zich 's morgens vroeg, zoals gewoonlijk naar het rege- nngspaleis, waar hij a.m. generaal Lu- cero. de minister van het leger, en de ministers van Marine, Luchtvaart en De fensie ontving. Betogers van de radicale oppositiepar tij. die Donderdagavond na afloop van een vergadering door de stad .rokken onder het roepen van de leuze „aftre den*. werden op een bepaald ogenblik vanuit een jeep beschoten. Een der be togers werd dodelijk getroffen en ver scheidene van hen werden gewond. De politie, die zich tot op dat ogenblik af zijdig had gehouden, trad toen op en ver spreidde de betogers. Een aantal perso nen werd gearresteerd. Bijzonder gunstig treffen die vacantiegangers in ons land het thans, die' wel van zonnig maar niet van warm weer houden- In de middag komen langs de kust temperaturen voor van omstreeks 20 graden en in hel binnenland worden temperaturen gemeten vein ten hoogste Zó graden. In de kuststreken drijven met de noordelijke tuinden af en toe wolken- bunken ran zee 'net land binnen maar fauna overal aan zee is het een deel van de dag zonnig. In het binnenland schijnt de zon vrijwel de gehele dag behalve ,n het uiterste Zuiden waar onweersstoringen tn Frankrijk en Duitsland run lijd tot tijd veel be wolking veroorzaken. Hel huidige weer is vrij standvastig zodat voor vandaag en morgen nog maar weinig verandering wordt verwacht, lit Duits land, Frankrijk en ook in hel Alpen gebied is het weer veel onbesten diger met plaatselijk regen en on weersbuien. Er bestaat kans dut enkele van deze buien tot de Zuidelijke pro vincies doordringen. Een nieuwe hoeveelheid wanne lucht van de Oceaan stroomde Scandinavië binnen. In Oslo liep de temperatuur weer op tot 30 en tn Stockholm tot 2S graden. Op de Oceaan komt een voortdurende levendige depressie activiteit voor maar een hogedruk- gebied boven de Noordzee blokkeert Volgens een officieel communiqué zijn gisteren bij de incidenten te Marrakesj tien doden onder wie een lijfwacht van dc Pasja. en 27 gewonden ge vallen. Van zeven der gewonden is de toestand ernstig. Alle gewonden zijn Marokkanen. Er is een tiental arresta ties verricht. Ook 's middags bleef het in de stad onrustig. Groepen betogers, met stokken gewapend en Marokkaanse vlaggen met zich mee dragend, trokken door de in heemse wijk. Zij riepen de naam van de vroegere sultan en staken hier en daar tabakswinkels in brand. Toen tegen de avond de rust wat terugkeerde, waien vijrtien tabakswin kels een prooi der vlammen geworden. Ook verscheidene opslagplaatsen waren in brand gestoken. Een brandweerman werd ernstig gewond door stenen die betogers wierpen naar een ploeg biand- weerlieder die een brand tl achtte te blussen. Premier Ngo Dinh Diem van Zuid- Vietnam heeft in een radio-rede zijn afkeuring uitgesproken over de aanval len. die "op de ..dag der nationale schan de" werden gedaan op twee hotels in Saigon, waarbij buiteniand.se hotelgasten /ouden zijn gemolesteerd en hun eigen dommen vernield. Een dergehik optreden, aldus de pre mier. leidt tot onbegrip en speelt de communisten in de kaart. Hij zei dat de regering het incident nauwkeurig zou onderzoeken en dat de vei ant woordelijken voor de rechtbank zouden worden geleid. Diem verklaarde dat de demonstraties echter wel bewezen hadden dat het volk van Vietnam vast beraden was het communisme te bestrij den en dat van de 100.000 betogers niet meer dan 100 haddefi deelgenomen aan het oktnderen van het Majestic- en het Gallicni-hotel. Diem zei dat de hotels walen aangevallen omdat men verbin dingsofficieren van de Vietminh in de afgelopen dagen er in en uit had zien lopen, Hij zegde toe dat de regering alle schade zou vergoeden. Volgens een bericht van Reuter is gisteren de Amsterdamse familie C. van den Toom, Cliostraat 7, bestaande uit de vader, opzichter van het bouw bedrijf A. van Saanen, diens vrouw en hun twee zoons, de 12-jarige Wij nand en de 9-jarige Peter, ernstig ge wond geraakt in een ongeluk met een Berglift in de buurt van Salzburg. Bij dit ongeluk werden twee Oostenrijkse passagiers gedood. Behalve de familie Van den Toom waren er nog negen anderen die ernstige verwondingen op liepen. Tot nog toe was Berlijn voor Neder landers in de meeste gevallen alleen per vliegtuig te bereiken, aangezien doorreisvisa door het gebied van Oost- Duitsland slechts bij uitzondering aan Nederlanders werden verstrekt. Hierin is thans verandering gekomen. Naar de Nederlandse Kamer van Koop handel voor Duitstand in Den Haag ons meldt, worden aan de grensposten Ma- riénborn en Wartha thans aan Neder landers transitvisa voor Berlijn afge geven. zonder dat hiertoe tevoren een aanvraag behoeft te worden ingediend. Aan genoemde grensposten wordt slechts een transitvisum voor de reis naar Berlijn gegeven. Wanneer men dan in Berlijn is. kan het transitvisum voor de terugreis naar Nederland wor den aangevraagd. Naar wij vernemen is Prinses Beatrix op het Baarns Lyceum overgegaan van de vijfde klas. afd. gymnasium Alpha, naar de zesde klas. Prinses Iiene ging over van de derde naar de vierde klas, afd. middelbare meisjesschool. Prinses Marijke werd op de lagere schoei van de Baarnse schoolvereniging bevorderd van de tweede naar de derde klas. Zoals reeds gemeld heeft prinses Mar griet met succes haar toelatingsexamen voor het Baarns Lycuim gedaan. Prins Bernhard is gisteren uit Lon den op Soestdijk teruggekeerd. De oud ste twee prinsessen bij ven nog enige da gen in Engeland om daar de „horse show' 'dij te wonen. Het ongeluk werd veroorzaakt door de bliksem, Jie insloeg in de aandrïj vingsinstallatie van de lift. De noodrem stopte de iift midden in de lucht zo plotseling, dat de passagiers naar voren werden geworpen. Het gevolg was dat het hekwerk van de lift brak en dat 26 passagiers die vooraan stonden, er uit tuimelden langs een rots van circa 35 meter hoogte. Zeventien van hen konden huns weegs gaan nadat zij eerstehulp genoten hadden. Volgens het Oostenrijkse persbu reau A.P.A. is de heer Van der Toom zelf levensgevaarlijk gewond, zijn beide zoons zwaar gewond en zijn vrouw licht gewond. Zij zijn opgeno men in een ziekenhuis te Kaprun in Oostenrijk. De familie Van den Toom was Za terdag jl. per auto voor een veertien daagse vacantie naar Oostenrijk ver trokken. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Lloyd— George, heeft Donderdag in het Lagerhuis eisen van de labour- oppositie voor afschaffing van de dood straf van de hand gewezen. Hij zeide niet van oordeel te zijn, dat de openba re mening is gewijzigdsinds het huis zich in Februari jl. voor handhaving van de doodstraf uitsprak. Het terechtstellen van mevrouw Ruth Ellis, die schuldig was bevonden aan het doodschieten van haar minnaar heeft vorige week geleid tot een nieuwe cam pagne om de doodstraf af te schaffen. Te Groton in de Amerikaanse staat Connecticut is Donderdag de tweede Amerikaanse atoomduikboot, de „Sea- wolf" te water gelaten. De minister van Marine. Thomas, ver klaarde bij deze gedegenheid, dat de V.S. hopen in een snel tempo meer onderzee boten van dit type te bouwen. Ook wordt er over gedacht om andere typen oor logsschepen, in het bijzonder vliegdek schepen. met behulp van kernenergie voort te bewegen, aldus de minister. De Jongei'hi.,- fabrieken te Utrecht zoals reeds eerder gemeld aangekocht dooi de heien D, H. Pasman te Aerden- htmt en W. J. J. Tak te Amsterdam zijn thans dooi verkocht aan het ministe rie van Oorlog, die de gebouwen zal be stemmen voor centrale opslagplaats tooi mitiaire goedeie», en voor andere even eens mihtaiie doeleinden. Over een klein gedeelte van de inven taris wordt nog onderhandeld, zodat de prijs nog niet geheel vaststaat, doch deze ligt tussen de 3 en 4 millioen gulden. De het doordringen van oceaanstoringen machines, inventaris en resterende voor naar West-Europa. I raden zullen worden geveild. (Van onze Haagse redacteur) De minister van Verkeer en Water staat heeft zijn goedkeuring gehecht aan een i>lan tot overbrugging van het Amsterdam Rijnkanaal en liet dc waterspiegel. Dat is de hoogte die voor de Runvaart gebruikelijk is. Een dubbele bascule brug over het Buiten IJ krijgt een doorvaartwijdte van 18 meter, zodat ook vissersschepen en vaartuigen van aannemers met vaste Getuige Ulmer ontkende dit alles zeer verontwaardigd: Rechter Maengkom bleek getuige Ulmer niet te geloven, het geen de getuige er toe bracht met de vuist op tafel te slaan en met stemver heffing te verklaren: „Omdat ik dit alle maal meemaak, verwerp ik mijn Indo nesisch staatsburgerschap." De reactie van Ulmer had een berisping van de rechter tot gevolg. De verdedigster, mevrouw Bouman, vroeg daarna het woord. Zij trachtte de opgewonden houding van de getuige te verklaren. De Officier van Justitie nam de ondervraging over en las passages voor uit een rapport, dat hij zei van de „in telligence service" te hebben ontvangen. Dc Orficier van Justitie trachtte hiermede onjuistheden aan te tonen in de verkla ringen, die beklaagde had afgelegd over zijn bewegingen in West-Java. Hij ver klaarde. dat de beklaagde sedert 1952 is leschaduwd. Het rapport bleek vele namen te be vatten, die de Officier van Justitie met initialen aanduidde. Ook vermeldde het vele autonummers. De Officier las ook passages voor uit aan Jungschlager ge richte brieven uit Nederland. Er kwamen uitdrukkingen tn voor als „Wat is het daar een bende in de bergen" en „Hoe is het daar in Batavia, krijgen we Indië nog terug?" De Officier van Justitie verklaar de. dat „deze cn dergelijke uitdrukkingen toch wel duidelijk aantonen, wat voor een persoon beklaagde is". De geheime rapporten zei de Officier van Justitie niet aan de rechter te kunnen overleggen, daar zij uog meer namen bevatten en dat zou de veiligheid in gevaar brengen. De verdedigster protesteerde heftig te gen deze handelwijze en kwalificeerde de voorgelezen verklaringen onder deze om standigheden als „anonieme verdachtma kingen in het openbaar". De beklaagde zei dat alles, wat de Officier van Justitie had opgelezen, onzin was. „Ik wü niet onbeleefd zijn, maar ik moet dit alles pure fantasie noemen", zei hij. De rechter sloot hierna de zitting. De - behandeling van deze zaak zai op 12 Augustus worden voortgezet. De zitting werd bijgewoond door ver tegenwoordigers van de Britse ambassa de, de K.P.M. en het Nederlandse hoge commissariaat in Djakarta. Volgens P.I.A. verklaarde de Officier ian Justitie. Sunarïo. nog. dat de verkla ringen van Uimer nader moesten worden onderzocht, omdat deze wellicht meineed heeft gepleegd. Na afloop van de zitting verklaarde rechter Maengkom, dat geen verzoek is ingediend om Ulmer wegens meineed te vervolgen. De uit te voeren werken hebben zo wel bij het Rijk als bij de gemeente Amsterdam de grootste urgentie. De aanbesteding van het grondwerk zal reeds de volgende maand plaats heb ben. De realisering van de tunnel plannen zal er niet door vertraagd worden. De vaste stalen bruggen over het kanaal en over het buiten IJ komen met de onderzijde op 9.10 meter boven sterdam kunnen varen en omgekeerd. Builen IJ bij SeWllingwoude. Dit upbouw over hei IJsseïmeer naar Am- plan is door Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam in gezamenlijk overleg ontworpen en behelst een de finitieve verbinding, waaraan spoedig zal worden begonnen. Er zal naar ge streefd worden het werk binnen twee jaar gereed te hebben. De totale ver binding zai een lengte hebben van ongeveer 6800 meter. De Westduitse Bondsraad heeft van daag zijn goedkeuring gehecht aan het wetsvoorstel, volgens hetwelk de eerste 6.000 vrijwilligers vooi het toekomstige Leger kunnen worden aangeworven Aan gezien het ontwerp reeds door de Bonds- dag is goedgekeurd, behoeft het nog slechts door president Heuss te worden getekend om kracht van wet te krijgen. Achttien maanden gevangenisstraf zijn vandaag gecist tegen E. I. M. Ver- steegli, I. A. M. Schniutzer en 3. T. Caton, Alias Mohamad Mahpudin, door de officier van Justitie Siahaan te Dja karta. Op het' Westelijk eiland bij het Cen traal Station te Amsterdam zijn Donder dagmiddag tijdens het transport naar het perron, waar zü zouden worden inge deeld bij de Holland-Italië express, twee rijtuigen ontspoord. In de treinenloop ontstond enige ver traging. De tremen, die tegen zes uur in Amsterdam binnenliepen, hadden even voor het station ongeveer een half uur oponthoud De D-trein, die aanvankelijk om 18.17 had moeten vertrekken, kon pas om 19.00 uur de reis naar Italië aan vangen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. zou verbeteren tot het tijdstip waarop de U-tunnel in gebruik zal worden genomen. Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat voorlopige voorzienin gen overwegende bezwaren opleverden, zodat thans deze blijvende oplossing i gekozen is. Duor de ministeries van Oorlog en Marine zijn weer een aantal contracten gesloten met Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, tot een totaal bedrag van S 3.465.078,26. teneie steun hebben verleend aan de Daiool Islam. Dc maximum-straf voor deze soort vergrijpen is de doodstraf, maar de officier zag verzachtende omstandig heden in het feit. dat het drietal werkte op de plantage Bandjarnegara. welke in een gebied is gelegen waar de Daroel Islam de oveihand heeft. De 15 maanden die ie mannen in voorarrest nebben gezeten zullen van het uiteindelijke vonnis worden afge trokken. De verdachten bevinden zich op het ogenblik niet in de gevangenis, maar hun bewegingsvrijheid is beperkt tot de stad Djakarta. De advocaten K. Boeghcim en Nani Razak Moethalib zullen op 11 Augustus hun pleidooien houden. *£03$ ':-y- „Ik heb langs illegale weg berichten ontvangen, dat er intensieve controle wordt uitgeoefend op de behandeling van de Nederlandse arrestanten m Indonesië en dat er geen mishandelingen meer voor komen," aldus de heer P, H. Tuinenburg, die in de afgelopen nacht om twaalf uur zijn hongerstaking heeft beendigd. Hij is van mening, dat zijn actie tot de controle heeft bijgedragen en hij is er van over tuigd. dat achter de schermen zijn brief aan minister- president Nehroe van India zijn uitwerking met heeft gemist. De 21 dagen vasten hebben de heer Tuinenburg aanzienlijk vermagerd. Volgens de con trolerende geneesheer van dc G.G.D is zijn toestand verder goed, Vier dagen vloeibaar voedsel zullen voldoende zijn om hem weer in staat te stellen zich zonder nadelige gevolgen weer aan het normale dagelijks menu te wijden. De brand welke Dinsdag j.l. heeft gewoed in een Oostduitse uraniummijn bij Oberschlema heeft aan dertig men-* sen het leven gekost, zo heeft de Oost- duïtse regering in een communiqué be kendgemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1