Overbevolking NOG EEN VOORSTEL VAN EISENHOWER Vrijer contact met het Westen Rapport der 4 ministers nog met gereed El Glaoei liet Marrakesj doorzoeken Reacties op de voorstellen van Eisenhower Terwijl de heren praten, genieten de dames Koninklijk bezoek aan 400-jarig stadje Regeringsleiders weer een Situatie tamelijk somber' verre van m KABINET DIENT ONTSLAG IN of DE m Nieuwe mogelijkheid ZATERDAG 23 JULI 1955 DERTIENDE JAARGANG No\313j^ Weerbericht r Eind October Saar ter stembus? MARKIEZAAT VEERE IN FEESTTOOI Crisis in Indonesië WEERSTOESTAND BLIJFT GELIJK Ministers bereikten geen overeenstemming ■/.as i:n .maan. NA Donderdag te hebben voorgesteld, dat de Ver. Staten en Rusland blauwdrukken van hun militaire instellin gen zullen uitwisselen, deed president Eisenhower gisteren een beroep op de Sowjet-Unie om het ijzeren gordijn op te trekken en een vrijer contact met het Westen toe te staan. Op de bijeenkomst van de Grote Vier van gisteren openden Eisenhower en Faure de bespreking van het vierde punt van de formele agenda: De verbetering van de betrekkingen tus sen Oost en West. Eisenhower pleitte in dit verband voor: 1. Het wegnemen van de hinderpalen, die volgens de president op het ogenblik in de weg staan aan de uitwisseling van inlichtingen tussen de volken van Oost en West. 2. Het vergemakkelijken van het reizen tussen Oost en West met vriendschappelijke en vreedzame bedoelingen. 3. Het scheppen van omstandigheden welke gunstig zijn voor de uitwisseling van goederen voor vreedzame doeleinden. Zeggen Russen nee Toch ook vacantie Hopperzuiger afgeleverd X/R1JDA.G heeft H. M. de Koningin een bezoek gebracht aan het markiezaat Veere, waarvan zij de markiezinne is. Gisteren is nl. de viering van het 400-jarig bestaan van dit oude stadje begonnen. KLEPPERMARS Ongeluk Kaprun Alle gewonden thans huiten levensgevaar GERECHTELIJK ONDERZOEK NAAR VERWISSELING VAN BABIES Botterdam: Witte de Will!straat 30 Telef. 115700 <4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 «s-Gravenhago: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.3A-19 30 u.: Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,28 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IhiïUM- Directie: C. A. KEUXIXG en 31 r. K. VA2N' HOLTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavon^f NOORDELIJKE WIND. Opklaringen, maar ook tijdelijk zwiusrWnvolkt met plaatselijk wat motregen. Ongeveer dezelfde tempera turen. Zwakke, later matige wind tussen Noordwest en Noord. I '4 Juli- ron oD 4 50, onder 20 46; maan op 1123. onder 22 20. 25 Juli' ron op 4 51, onder 2044: maan op 12 35. onder 32 41). Hoofdredacteur: Dr. J. -A. H. J. S. BRUINS SLOT Er zijn vele typisch Nederlandse' verschijnselen. Een van de be kendste is ons hoge geboortecijfer en ons hoge geboorteoverschot Wat het eerste, het geboortecijfer betreft, staat Nederland op één na het hoogst van de Wesleuropese landen; alleen Portugal staat (gerekend over de ja ren 1949-1952) met 251 geboorten op 10.000 inwoners boven de 233 van Ne derland. En wat het geboorteoverschot aangaat, d.w z. het verschil tussen geboorte en sterfte, staat ons land bovenaan; want niet alleen is ons ge boortecijfer hoog, ons sterftecijfer is laag; en zo groeit onze bevolking thans sneller dan die van welk Wesl europese land ook. Om nog een paar cijfers te geven: in de periode van 1830-1900 verdubbelde de Nederlandse bevolking en nam toe van ongeveer 2V> millioeu tot 5 millioen: in de daar op volgende 50 jaar verdubbelde de bevolking opnieuw, zodat we nu bo ven dc 10 miilioen liggen; en de ver wachting is. dat in 1980 de bevolking 13 14 millioen zal tellen. VANOUDS is het verband beseft tussen bevolkingsaanwas ener zijds cn welvaart en weerbaarheid an-j derzijds; waarbij men dan nog voor, ogen moet houden dat in oude tijden militaire weerbaarheid en welvaart nauw aan elkaar verbonden waren. Zo is het een bekend feit. dat de Heilige Schrift, met name in de boe ken van het Oude Testament, het heb ben van veel kinderen prijst. Vele bij bellezers letten er minder op, dat het daarbij dan in de eerste plaats om zo nen gaat en dat een van de bekendste plaatsen over de kinderzegen in de Bijbel deze in onmiddellijk verband brengt met welvaart en weerbaarheid. Men leze er Psalm 127 nog maar eens op na. Zonen zijn een erfdeel van de Here. Ze zijn als pijlen in de hand van een held. Welzalig de man die zijn pijlkoker er mee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd, als zij spreken met de vijanden in de poort. De mens van onze tijd wil dat an ders bekijken. In onze tijd is men geneigd, na de brallende taal van Hitler over het Siebzig-Millionen Volk en na de be volkingspolitiek van Mussolini, het verband tussen bevolkingsaanwas en weerbaarheid niet al te duidelijk aan te duiden. En wanneer het over de weivaart gaat, is er een sterk besef, dat de bevolkingsgroei eer een be dreiging dan een bevordering van de nationale welvaart betekent. Hoe licht men dan een voorbarig en onjuist oor deel vormt, zal straks nog wel blijken. Intussen is het ook nog weer niet zo lang geleden dat een groot deel van onze plattelandsbevolking een voortplantingspatroon volgde, een stelsel van huwelijk en voortplanting, waardoor de omvang van het nage slacht werd aangepast aan de aan wezige bestaansmogelijkheden. Het kindertal in het huwelijk werd niet beperkt, maar heel wat huwbare mensen bleven ongetrouwd en ande ren trouwden op zo late leeftijd, dat hun gezin in de regel niet groot werd. Dat was een economische bevol kingspolitiek in het klem. Doch tege lijkertijd was zij verbonden aan een wijze van leven en denken, die voor bij is, althans grotendeels. Want thans weet men wél van een geboorterege ling, waar de mensen van 100 jaar geleden, over wie we zo juist spra ken, niet aan dachten. En thans is men ook niet meer bereid het al-of- niet-gaan trouwen en de leeftijd, op welke men in het huwelijk treedt, af hankelijk te stellen van het bijeen houden van het vaderlijk erfgoed. Maar juist omdat men thans wèl vanj geboorteregeling weet, is voor velen; de vraag gaan leven of kort ge-j tegd de grote gezinnen de volks-' welvaart niet bedreigen. Het is be kend, dat juist de beweging van het Neo-Malthusianisme haar naam dankt aan beschouwingen van een man, die ook bevolkingstoeneming en de voed seltoestand van de wereld met elkaar in verband bracht. En vooral extre mistische bepleiters van het kleine gezin hebben met het spookbeeld van een dreigende overbevolking gewerkt. NU is onlangs door de socialistische dr. Wiardi Beekman Stichting (te vergelijken met de dr. A. Kuyper- stichting van de anti-revolutionnairen) i oen boek gepubliceerd, dat over deze j vraagstukken handelt. Het draagt de sprekende titel Bevolkingsgroei en maatschappelijke verantwoordelijk heid. Extremistisch is het in elk ge val niet! Integendeel, het is in menig opzicht uiterst voorzichtig Verhalen die nogal eens de ronde doen over de Kinderbijslag en de Kinderaftrek en waarin dan verteld wordt dat deze sociale en fiscale maatregelen een soort gezinspolitiek zijn, werden naar het rijk der fabelen verwezen. Wie eens een serie voorzichtige uitspraken over de kwestie van de overbevolking wil lezen, kan in dit boek terecht. En wat de welvaart van de toekomst aan gaat, ook de commissie, die voor de ze publicatie verantwoordelijk is, acht het gewenst, dat een belangrijke achteruitgang van het bevolkingsaan tal wordt vermeden, zowel vóór als na 1980, vooral met het oog op de ver oudering. Prof. Van Rooyen wees on langs op deze plaats nog oo de voort gaande vergrijzing van ons volk en op de gevolgen, die deze heeft voor de mogelijkheid, dat de jongeren, die in het productie-proces staan, mee zorgen voor de economische wel stand van de ouderen, die niet meer tot de economisch productieven beho ren, Neen, extremistisch is dit boek het Optrekken IJzeren van Eisenhower sprak verder over de verbetering van de internationale radioverbindingen. Hij zei, dat er in sommige gevallen op extreme wijze inmenging "wórdt gepleegd in die ver bindingen. De perschef van Eisenhower, Ha- gerty, meldde, dat de Grote Vier vandaag een „beperkte" bijeenkomst zöuden houden. De bijeenkomst zou worden bijgewoond door ongeveer vier! leder, van elke delegatie, inplaats var,.J de gebruikelijke tien. Hij deelde niet 1 mee, waarom de bijeenkomst een be perkt karakter zou dragen. De regeringsleiders zijn gisteren na vijf kwartier te hebben vergaderd weer uiteengegaan. Het rapport der vier ministers van Buitenlandse Zaken was ook toen nog niet gereed. De regeringschefs hadden de vier ministers opdracht gegeven de be spreking der drie punten van de agenda de Duitse eenheid, de ont wapening en de Europese veiligheid voort te zetten, totdat zij de Grote Vier rapport konden uitbrengen. Het feit dat de vier ministers ook gisteravond weer bijeen moesten ko men had bij vele waarnemers een pessimistische stemming gewekt over de kans op overeenstemming tussen de ministers. Maar Foster Dulles verklaarde, dat er vorderingen waren gemaakt bij de behandeling van alle drie de kwesties. de oprechtheid van het voorstel van Eisenhower, maar zij is van oordeel, dat het belangrijkste'punt, het verbod van atoomwapenen hiermee omzeild wordt. Desondanks zal, aldus de "woord voerder, het plan naast de Britse en Russische voorstellen worden bestu deerd, teneinde te trachten tot over eenstemming te komen. Verder zeide de Russische afgevaar digde, dat de winst van deze confe rentie in de eerste plaats het bijeen zijn van de Amerikaanse, Britse, Franse en Russische leiders in een openhartige en hartelijke sfeer is. Dit zal stellig op de lange duur een goede invloed hebben op ontspanning in de internationale politiek. T?EN hooggeplaatst lid van de Sow- jet-afvaardiging heeft Vrijdag te Geneve- medegedeeld, dat zijn rege ring het plan van Eisenhower tot uit wisseling van militaire gegevens als eerste stap op weg naar ontwapening niet bevredigend kan vinden. De Sowjet-regering twijfelt niet aan niet. Veeleer is het wat neutraal; de verschillende standpunten zijn wat naar elkaar toegebogen; het is in dit opzicht een symptoom van wat er wereldbeschouwelijk in de Partij van de Arbeid leeft en uiteindelijk leiding geeft; het heeft iets van de grootste gemene deler. Niet, dat we geen bezwaren heb ben. Ook deze commissie had haar stokpaarden. Om er een te noemen: Zij tracht het nu eens te ontkennen eri dan weer goed te praten, dat zij zoveel waarde hecht aan het intellect cn aan de intellectuele kwaliteiten van. ons nageslacht. Deze waardering voor het intellectuele was vóór de oorlog in Nederland dermate typisch, zowel voor de calvinistische als voor de so cialistische bevolkingsgroep in ons land, dat we er niet veel van zeggen willen. Toch wijs ik er even op. Want in het verband, waarin deze dingen tegenwoordig weer ter sprake komen, is het van veel belang, dat wij helder blijven zien, dat een goed verstand en de ontwikkeling daarvan wel van onberekenbaar belang is voor de eco nomische ontplooiing, maar dat niet minder belangrijk zijn, ook voor de productie, factoren als eerlijkheid, goede trouw, ijver, uithoudingsvermo gen en wat meer op deze lijn ligt. Het onderhavige boek zwijgt daar niet over, mflcir het is wat eenzijdig bij zijn behandeling van de zogenaamde kwalitatieve aspecten van het bevol- kingsvraagstuk. Wat ons echter bijzonder interes seert is wel, of deze socialistische pu blicatie ook een actieve bevolkingspo litiek bepleit en zo ja, welke?. Doch daarover in een volgend artikel. DE vergadering van regeringschefs, die Vrydag ai een uur later zou beginnen, kon pas om ongeveer vijf minuten voor vijf door president Eisenhower worden geopend, daar de Russen maarschalk Boelganin en Chroestsjef ruim twintig minuten te laat kwamen. Zij hadden een ritje langs de oever van het Meer van Genève gemaakt. Ook de Britse minister-president, Eden, kwam iets later dan was afge sproken bij de conferentiezaal aan. Alleen de Amerikaanse president, Eisenhower, en de Franse premier, Faure, hielden zich stipt aan de af spraak. De pasja van Marrakesj. El Glaoei heeft Vrijdag zijn berbertroepen op dracht gegeven de Arabische wijk van Marrakesj te doorzoeken cn de natio nalisten op te sporen, die Donderdag zijn bevelen hebben genegeerd en de monstraties hebben georganiseerd. Volgens een officiële opgave zijn Donderdag bij ongeregeldheden in Mar rakesj tien personen om het leven ge komen en werden 27 personen gewond. Amerikaanse defensie-autoriteiten menen dat de Ver. Staten meer nieuws ie weten zouden komen dan de Rus sen, als Eisenhower's plan tot weder zijdse uitwisseling van militaire gege vens zou worden aangenomen. De Amerikaanse militaire inrichtin gen zijn voor een groot deei aan de Russen bekend, zo werd verklaard. Daarentegen zijn vele delen van de wereld, die onder Sowjei-heerschappij staan, nog gehuld in een geheimzin nig waas wat dc militaire sterkte be treft. Het plan zou echter veel kunnen bijdragen tot het ophalen van het ijzeren gordijn en tot eventuele ont wapening. De meeste congresleden hebben Eisenhower's voorstellen toegejuicht, maar 'toude wantrouwen ten opzichte van Rusland heeft 'n aantal parlemen tariërs toch genoopt *n afwijzende hou ding aan te nemen. Een republikeinse leider, die niet bij name genoemd wil de worden, gaf privé te kennen: „Ik acht het verschrikkelijk:" Tot de ontevredenen behoorde ook de republikeinse afgevaardigde John M. Voorys uit Ohio, Hd van de com missie voor buitenlandse zaken. Op vallend was, dat de luidste toejuichin gen van de zijde der democraten kwa men. Republikeinse leiders zoals se nator Knowland en senator Styles Bridges weigerden commentaar te geven. De Europese pers heelt Eisenho wer's voorstellen als het grootste nieuws van de Geneefse conferentie behandeld. „Ike overrompelt de Grote Vier", plaatste de Iamdense Daily Express ais kop boven, haar berichtgeving. De ..Daily Mail" schreef: „Ike daagt Rus land uit" in zijn kop. Nimmer, sinds hij de invasie in Nor- mandië leidde, heeft Eisenhower in de Engelse pers zulke grote „headlines" gekregen. Kc-T'W DE Vrije Universiteit opent met in gang van de nieuwe cursus de gelegenheid om sociologie en politie ke en sociale wetenschappen te stu deren. Dit is een zeer belangrijke zaak. "Want daardoor wordt het mogelijk een opleiding te ontvangen aan de V.U. voor hogere functies in het bedrijfs leven en in het politieke en sociale leven. Tot dusverre was men aan de V.U. als men een dergelijke functie begeer de, aangewezen op de juridische o£ de economische studie. Maar er zijn ook tal van functies, waarbij een meer veelzijdig genuan ceerde opleiding de voorkeur ver dient, waarbij het accent veel minder op de rechtswetenschap en de econo mie valt en waarbij dan sociale we tenschappen en psychologie worden beoefend. In de latere jaren is de behoefte aan een dergelijke opleiding steeds meer gevoeld. Aan de stedelijke Uni versiteit in Amsterdam heeft men daartoe een zevende faculteit. Maar nu kan een dergelijke opleiding ook verkregen worden in de geest van de beginselen die de Vrije Universiteit dragen. Voor de ontwikkeling van het poli tieke en sociale leven in Christelijke zin kan dit zeer belangrijk zijn. En de opening van deze studierichting geeft aan de jongeren m onze kring weer nieuwe mogelijkheden. De Schevemngse Sleephellingmaat- schappïj heelt gisteren afgeleverd de hopperzuiger Groningen", welke ge bouwd is in opdracht van de firma Boltje m Groningen. De zuiger werd naar zee gesleept door de sleepboot .Noord-Holia nd" van dezelfde firma. Terwijl de grote heren prafpri in Gp- nèvegenieten hun dames van <le prach tige orngf't ine i an die stad. Zij maak ten een boottochtje met merr. Eisen hower als gaslt rouue. Van links naar rechts ziet U: A/r-ï. Mamie Eisenho werMadame Lurie Faure en Lady Clarisse Eden. De raad van de Westeuropcse Unie heeft besloten, dat de volksstemming m het Saargebied moet worden gehouden drie maanden nadat de nieuwe wetgeving betreffende de vrijheid van politieke partijen van kracht is geworden. Deze nieuwe wetgeving, op basis waarvan Duitse partijen actief zullen mogen zijn in de Saar, zal, naar wordt verwacht, de volgende week van kracht worden. In dat geval zal de volksstem ming dus eind October moeten, worden gehouden. Het was een bezoek, dat Veere niet gauw zal vergeten. De Koningin wandel de door het stadje, dat rijk versierd en sprookjesachtig verlicht is, woonde in de Grote Kerk de opvoering bij van „Het sprookje in de historie", een spel van Wim en Wil AbelevenLabberton, en zij dronk in de oude Kampveerse toren thee, terwijl op de zandbanken in de verte vreugdevuren werden ontstoken. Met de koninklijke trein arriveerde de Koningin 's avonds om kwart over zeven te Middelburg. De commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr, A. F. C. de Casembroot, begroette H.M. en begeleidde haar per auto naar Veere. Aan de grens van Veere, bij de schutsluis aan het kanaal door Wal cheren, heeft de burgemeester van Veere, jhr. I. F. den Beer Poortugael, het gezelschap verwelkomd. Hier begaf men zich ook aan boord van de vissersboot „Veere 7" van schipper Iman Bout, om buitenom het Het Indonesische kabinet-Ali Sastro- admidjojn zal vanavond zijn mandaat teruggeven aan vice-president Hatta. Vrijdagavond besloot het kabinet, dat vanavond een verklaring aan het parle ment zal worden afgelegd inzake de le- gerkwestie. Daarna zal de regering haar mandaat teruggeven. De crisis is ontketend door de promo tie van kolonel Oetojo tot generaal- majoor en meteen daarna tot chef staf. De waarnemend chef staf, kolonel Loebis, stond aan het hoofd van officieren, die zich tegen de benoeming verzetten. De in Moskou opgeleide minister van Defensie Iwa Koesoemasoemantn schorste hierop Loebis wegens „insubordinatie". De groep officieren hield echter voet bij stuk en negen dagen geleden heeft de regering haar steun aan Koesoemasoe- mantri ingetrokken. Deze nam zijn ont slag. Een compromisplan van de regering werd door het leger verworpen. De twee jaar oude regering heeft Vrij dag „de weg van de minste weerstand" gekozen. Liever dan van het parlement een motie van afkeuring te incasseren, trad zij af. Eerder op de dag was een motie van afkeuring van de oppositie uitgesteld tot vandaag. De regering-Sastroamidjojo is de vijfde sedert Indonesië In 1919 onafhankelijk werd. In de laatste twee jaar is de finan ciële en economische toestand in het land snel slechter geworden. Op het ogenblik is zij slechter dan ooit. Deze toestand vormt de achtergrond van het geschil R. SCHIPPERS, met het leger. Een omvangrijk hogedrukgebied beslaat het grootste deei van Europa. De luchtbeweging is daardoor over het algemeen zwak en er treden slechts geringe veranderingen in de weerstoe- stand op. In midden Duitsland en in de Alpen ontwikkelden zich gisteren weer talrijke omveersbuien. Door de buien komen de temperaturen in deze streken niet boven 25 graden. In Zuiü-Noorwegen en Zweden daaren tegen is het bijna even warm als in het Middellandse Zeegebied waar in de middag het kwik tot boven 30 gra den stijgt. Uit Schotland werden tem peraturen van 27 graden gemeld. In verband met de zwakke Noorde lijke wind heeft de naar ons land ge transporteerde lucht geruime tijd boven de Noordzee vertoefd en daar veel waterdamp opgedaan. Ér vormden zich dikke wolkenbanken die gister avond steeds verder het land binnen dreven en hier en daar zelfs lichte motregen veroorzaakten. Tijdens het weekeinde blijft de kans op bewolking van de Noordzee bestaan maar overdag lost deze bewolking in het binnenland vrijwel geheel op. De temperatuur ondergaat maar weinig verandering. stadje de haven binnen te varen, waar prachtig gepavoiseerde en versierde jachten en vissersschepen lagen te pronken. De Koningin en haar gevolg genoten zichtbaar van dit vaartochtje. Omstreeks acht uur debarkeerde de Koningin in de nabijheid van de Kampveerse toren. Truusje Minneboo, het dochtertje van de schipper van de „Veere 10", bood hier de vorstin bloemen aan. Vervolgens wandelde de Koningin langs de in de haven liggende ge pavoiseerde schepen en reikte aan de schipper van de mooist versierde boot de door haar uitgeloofde medaille uit. Het was een vrolijk moment. De vis sersvrouwen, opgesteld op de kade, bloosden van genoegen cn de ouden van dagen, die een plaatsje hadden ge kregen voor de burgemeesterswoning, keken met een plezierig lachje toe. Toen was het de beurt aan de school kinderen, die onder leiding van de heer J. de Graaf, schoolhoofd, een fikse kleppermars sloegen, daarbij be geleid door het fanfaregezeischap „Veere's genoegen". Toen de lichtjes gingen branden werd Veere een droomstadje, en ter wijl de Koningin zich op weg begaf naar de Grote Kerk om het spel bij te wonen, strooide de stadsbeiaardier, de heer P. H. Broerse, carillonklanken over de juichende mensenmassa uit. In het spel, „Het sprookje in de his torie", werd de hoofdrol vertolkt door kapitein J. H. Minneboo van de red dingboot „Maria Carolina Blanken- heim". Daarna begaf de Koningin zich te voet naar de Kampveerse toren, waar de thee werd gebruikt, en waar zij naar het ontsteken van de vreugde vuren op de zandbanken voor Veere 1 keek, terwijl de batterij „De Haak" j saluutschoten loste. 1 Het was reeds over elven toen H.M. i afscheid nam om per auto terug naar Middelburg te rijden, waar de konink lijke trein wachtte. regeringsleiders van de Grote Vier zijn vanmorgen weer in besloten ziting bijeenge komen om te pogen de impasse tussen Oost en West met betrek king tot de toekomstige bespre kingen over de Duitse eenheid, de Europese veiligheid en de ont wapening te doorbreken. De ministers van Buitenlandse Za ken waren er gisteren niet in geslaagd oe impasse te doorbreken. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Pinay, verklaarde na de vergadering: „We hebben geen overeenstemming bereikt. Het had wel gekund, ais Mo- lctow wat meer begrip had getoono". De ministers verwezen de kwestie weer naar de regeringshoofden, die er dus vanmorgen over vergaderden. Een Amerikaanse functionaris noem de dc toestand gisteien „verre van hopeloos", maar aan Westelijke zijde zag men de zaak „tamelijk somber" in. President Eisenhower heeft vandaag opnieuw een conferentie gehad met de Sowjet minister van Defensie, Zjoekow.' Dit is op diens verzoek ge beurd. Het onderhoud duurde een uur. Het vond piuats vooidat de vergade- rmg van do Grote Vier begon. Premier Boelgauin cn premier Eden hebben gisteravond een onderhoud gehad. Dc Russische minister van Buiten landse Zaken, Moiotow eiste gisteren van zijn collega's \an de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, de vier regeringschefs hedenmorgen het voor stel te doen om op dc conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken die m October gehouden zal worden over het vraagstuk van de Duitse hereni ging. zowel de Westduitse als de Oostduitse regering te doen vertegen woordigen. Dulles, MacMdlan en Pinay ver klaarden zich daartoe met bereid. Het Westen heeft nl. remmer de commu nistische Oostduitse regering erkend. Er scheen gisteren een duidelijke scheiding te bestaan tussen de Engel se en Amerikanen over de houding Iholz uit Leiden. jdie tegenover de Russen moet worden aangenomen. Eden is veel gereser veerder dan de Amerikaanse presi dent. Dus Eisenhower wil resultaten bereiken op korte termijn. Eden heeft meer tijd en weet dat de factor tijd ook bij de Russen een veel geringere rol speelt. De dokter van het ziekenhuis te Kaprun heeft vanmorgen mededelin gen gedaan over de toestand van de Amsterdamse familie Van den Toom. De heer C. van den Toom is nu „op weg naar herstel". „Zijn leven is niet meer in gevaar en ik heb de beste hoop voor zijn genezing; vannacht is bij hem het bewustzijn teruggekeerd", aldus de dokter. De beide jongens. Wijnand en Peter, zijn eveneens buiten gevaar. Mevrouw Van den Toom zal naar wordt ver wacht. ongeveer een week nodig heb ben voor het herstel van haar verwon dingen. Van alle overige bij het ernstige liftongeiuk bij Kaprun gewond ge raakten kan worden gezegd, dat een lichte verbetering is ingetreden. Op dit ogenblik verkeert geen hunner meer in levensgevaar. Dc heer en mevrouw Van Duyn uit Leiden willen trachten door middel van een gerechtelijk onderzoek zekerheid te krijgen omtrent de vraag of hun doch ter Leny kort na haar geboorte verwis seld is met een dochter van de familie Van Vegten uit de Haarlemmermeer. Sinds enige tijd zijn. zoals gemeld, vermoedens gerezen dat de beide meis jes 23 jaar geleden als babies tenge volge van een vergissing in het acade misch ziekenhuis te Leiden zoudeh zijn verwisseld, waardoor zij niet door hun eigen ouders zouden zijn opgevoed. De juistheid van deze vermoedens staat echter geenszins vast. Naar het A N.P. verneemt hebben de heer en mevrouw Van Duyn voor het gerechtelijk onderzoek de rechtskundige bijstand ingeroepen van dr. W. Hugen- II. M. de Koningin heeft Vrijdagai anti een bezoek gebracht aan l'eere(int ter gelegenheid van hrt vierhonderd- jarig beslaan in feesttooi was gestoken. Op dc foto de Vorstin bij een eren.ee/it van Zeeuwse schonen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1