1 GENÈVE Veel natuurschoon in korte tijd verwoest Nehroe eist sluiting Portugese legatie in New-Delhi Eisenhower doet Congres verslag over Genève Oost noch West wenst oorlog Onrust in Marokko weer opgelaaid Tippelaars zijn vroeg gestart vanmorgen I Nat pak voor toeschouwers Kapitein redde soldaat m dj r P rï 3 m s. m VLIEGTUIGEN EN TANKS IN DE STRIJD Een hoopvolle ontwikkeling" Demonstraties om verbannen sultan Vierdaagse-marsen begonnen felt. V.S. en rood-China gaan samen praten Partijen doen een beroep op Hatta Argentijns kabinet neemt ontslag Navolger van Blériot had ongeluk Wanhoopsdaad redde passagiers in auto van zekere dood ftfl Ql tel m lil p DINSDAG 26 JULI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3135 Weerbericht VACANTIEGANGERS BLUSTEN MEE „GOA BEHOORT BIJ INDIA" SOWJETS GENEIGD TOT TOENADERING KLEURIG VLAGGENSPEL IN NIJMEGEN ADENAUER VOOR OCTOBER NAAR MOSKOU Nn li li\ 15., yv FJ A I; f fefï H O li groot gedeelte van de N.W.-Veluwe. ongeveer begrensd ji door de vierhoek Vaassen. Elspeet. Nunspeet en Epe, is gister middag door een enorme bos- en heidebrand geteisterd. Ongeveer 250 ha bos en heide, toebehorende aan bet Kroondomein en aan particulieren, zijn verloren gegaan. De brand, die omstreeks half drie werd gemeld en die in bet algemeen woedde op de Tongerense Heide, is ontstaan op drie verschillende plaatsen, die vrij ver van elkaar zijn gelegen. Gisteravond omstreeks zeven uur was men bet vuur meester. De wind lag tussen Noord en Oost in de ongunstige boek en was zeer krachtig. In een oogwenk bad het vuur zich een weg gebaand naar andere heidevelden en boscornplexen, die, daar het landschap kurkdroog was. ogenblikkelijk in lichterlaaie stonden. Machteloos Portugees commentaar Eisenhower en Genève POPPEN F ABRIKANTEN VERONT WAARÜIGD Chroestsjew over Genève: Foor de televisie ras fé SOLDATEN en politie, die de Franse resident-generaal, Gilbert Grandval beschermden, zijn gisteren in botsing gekomen met opstandige Marokkanen, die de terugkeer van de verbannen sultan Mohammed Ben Youssef eisten. Volgens officiële berichten zijn hierbij twaalf doden en veertig gewonden gevallen en het is mogelijk, dat er meer slachtoffers zijn die echter nog niet zijn gevonden. Van Franse zijde wordt verklaard, dat de opstootjes veroorzaakt w.erden door agitators, die van andere delen van Marokko hierheen gezonden waren. (Van onze correspondenten) N Nijmegen en Apeldoorn zijn Maandagavond de Vierdaagse Wandeltochten officieel begonnen. In Nijmegen gebeurde dit met een kleurige vlaggenparade in het GofferE'-stadioneen internationaal appèl zo groots als slechts zelden gezien wordt. Kort daarvoor was deze 39e Vierdaagse reeds officieus ingezet met een geslaagde dropping^ van 37 Belgische para chutisten. Zeker 40.000 mensen vulden de tribunes van het zonover goten stadion, toen de bijna 1000 buitenlanders hun entrée maakten op de groene grasmat als een symbool van Europese eenheid. De vertegenwoordigers uit vele Europese landen trokken stram en strak voorbij de eretribune in bonte rij: de burgers en de militairen Amerikanen, Belgen, Canadezen, Engelsen, Fransen, Ieren, een Italiaan, Luxemburgers, Noren en Zwitsers! Zelfs marcheerden 20 militairen uit Israël mee, die een voortreffelijke indruk maakten na hun vliegtocht. Zie verder pagina 4 ELECTRIFICATIE BAANVAK VLISSINGENROOSENDAAL - fffel t LM i i 'Mij G U ïrf'i %'M H fel Hl i§! I*>H{ f'M 11 Rotterdam: Witte de Winstraat 30 Telef, 115700 (4 L) postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—38 uur: Telefoon 115700 Postgiro 424867 Adm. Tel. 114402 Klaehtendicnst 18.30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67832 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 eent" Verschijnt dagelijks Gravenhagen Huygensplcin l 5 Redactie: Tc). 111892 V- Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN H £T is moeilijk om de waarde van de conferentie van Genève thans jeeds te bepalen. Er zijn mensen, die zeggen: er is daar niets tot stand gebracht en men heeft alle moeilijke punten, alle ver schilpunten, verdaagd naar een vol gende conferentie. Er zijn anderen, die wel toegeven, dat er geen beslissingen zijn gevallen, die de hangende vragen tot een oplos sing brengen, maar die er toch op wijzen, dat er zowel aan Russische ais aan Westelijke zijde, naast het vast houden aan bepaalde van oudsher reeds bekende politieke standpunten, toch ook van een zekere buigzaamheid js gebleken. Zo hebben Russen en Wes telijken ten aanzien van de prioriteits vraag In zake Duitse hereniging en een Europees veiligheidsstelsel samen water in de wijn gedaan. De Russen hebben bovendien de Duitse herbewa pening en het bestaan van de Navo feitelijk aanvaard. Ia zake de vermindering van de be wapening is een aantal richtlijnen vastgesteld voor de komende minis tersconferentie, die van verschillende zijden zijn gekomen en waarvoor een zekere belangstelling bestaat om er verder over te praten. En in .die richt lijnen zijn In ieder geval een aantal nkuwe elementen. WANNEER men dit alles overweegt en men vraagt zich af wat de waarde van dit alles is, dan moet de conclusie toch wel deze zijn: deze conferentie is in ieder geval geheel anders verlopen dan alle voorgaande conferenties van de Grote Vier, Men heeft van alle kanten blijkbaar willen voorkomen een mislukking, die het karakter van een breuk had. Deze con ferentie doet zien, dat men in ieder geval geen oorlog wil en al moet nog afgewacht worden wat voor betekenis zij heeft voor de koude oorlog, men beeft kennelijk willen voorkomen een omwikkeling van de koude oorlog tot een hete. Het zal nu moeten blijken of de koude oorlog nu ook werkelijk inten sief zal afnemen. Gezegd moet in ieder geval worden, dat de toon der conferentie niet past in het systeem van de koude oorlog. Dat is tenslotte een winstpunt. Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. ONGEVEER DEZELFDE TEMPERATUUR Aanvankelijk weinig, later meer bewolking en hier en daar een regen- of onweersbui. Matige tot vrij krachtige Noordoostelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. ZON E.v maas. 27 Juli: zon oo 4 54. onder 20.42; maan on 14 54. onder 23 28. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT Veluwe geteisterd oor enorme heidebra ad HET werkelijke probleem waarover men ter conferentie niet tot een oplossing kwam is het probleem van Europa. En een van de voornaamste kernpunten daarvan is het probleem- Duitsland. Het Westen staat daarbij met de eis der vrijheid voor Europa, De Russen allien niets van wat zü in hun greep hebben loslaten tot dusverre. Het is moeilijk in te zien, hoe men hier, zoais de zaken nu staan, uit de status quo kan geraken. Maar dat is dan nu tot het probleem van de vol lende conferentie gemaakt. Men is derhalve geneigd te zeggen: er is noch aan de ene, noch aan de andere zijde politieke winst gemaakt. Maar er is een zekere stabilisering waar te nemen. Of deze de voorbode zal zijn van verdere ontspanning is af hankelijk van de vraag in hoeverre de Russen op den duur geneigd zullen blijken aan de vrijheidseis der Euro pese landen tegemoet te komen. En daarbij is het goed om zeer nuch ter te blijven. Dat zijn de Russen stel lig. En daarom is het verstandig de problemen en de mensen niet al te. idealistisch te benaderen. Een ver keerd idealisme heeft Europa immers) de poets van Yalta gebakken. Intussen waren de verschillende bos- brandweren door de hoofdpost van de Velitwse bosbrandweer opgeroepen. Van alle zijden kwamen zij met loeien de sirenes aangereden. Vele tankwa gens werden in de strijd geworpen zelfs bulldozers werden ingeschakeld Ook met schoppen en takkenbossen ging men het vuur te lijf. Boven de rokende Veluwe cirkelden militaire vliegtuigen die verbinding hielden met de grond en de plaatsen aangaven waar hulp geboden was. Het opstijgen van roetzwarte wolken bete kende telkens dat er weer een boseom plex ten prooi viel aan de niets ont ziende woede van het vuur. Rookbanken afkomstig van de heide, verduisterden soms de zon zodat er van dit hemel lichaam niets anders overbleef dan een oranje bolletje, niet groter dan een knik ker. Het was duidelijk dat de brandweer alleen hier niets kon uitrichten. Het vuur vrat zich fanatiek een weg in de richting van Vierhouten en het Kroon domein. Weldra verschenen er dan ook militairen die onverschrokken do brandweerlieden lerzifde stonden,'1 Maar ook honderden vacantiegangers diep on der de indruk van deze grootscheepse natuurvcrnieiigiDg, gingen het vuur met van de bomen afgerukte takken te lijf. Het duurde tot ongeveer zeven uur 's avonds voor wn het vuur meester was. Een der b- oeerwagens was bij na een prooi i, ammen geworden, doordat de wag<,n een kuil terecht kwam en daaruit slechts met heel veel moeite kon worden verwijderd. Het was de grootste bos- en heide brand sinds jaren. Vele tientallen hec taren natuurbezif, waaronder een grote oppervlakte heide, die eigendom is van prinses Wilhelmina, zijn in enige uren tijcis veranderd in een troosteloos stuk verschroeide aarde. Aan de biussingswerkzaamheden is, behalve door de burger-brandweren en vacantiegangers. deelgenomen door on- veer 1000 militairen, gelegerd te Olde- broek, 't Harde en Wezep De onderde len, die bij het blussingswerk betrokken waren, zijn de 171ste batterij veldartille rie. de 118de afd. veldartillerie deze was juist voor herhalingsoefeningenop gekomen de 134ste en de 108ste af deling veldartillerie en de tweede com pagnie van het 191ste verkennings-eska- dron. Voorts werkten mee het genie- bataljon "van de vierde divisie, dat het India heeft va» Portugal geëist, dat het rottuges» gezantschap in Nieuw-Delhi op 8 Augustus wordt gesloten, zo heeft pre- m*6r Nehroe vandaag in het Indische Parlement bekendgemaakt. Inmiddels heeft de campagne voor aan- siuuing bij India van het Portugese ge wed Goa, aan de Westkust van India, sen nieuw hoogtepunt bereikt. Leiders jen alle Indische politieke partijen ver gaarden Zondag op een massabijeen komst, dat de enclave „van het Portu- Ie?e imperialisme moet -worden be- wild." {n het 3600 vierkante kilometer grote gebied van Goa wonen 600.000 mensen, fortugal heeft nog twee kleine enclaves M India Damao en Dioe. Deze drie poieden zijn Portugees geweest sinds hu9 stichting in 1510.' Met het sluiten van het Portugese ge zelschap zijn de diplomatieke betrek ken tussen India en Portugal nog niet Vfirbroken, daar er nog een Portugees c°hsulaat in Bombay en een consulaat vah India in Goa bestaan. Juli 1953 werd de legatie van India m Lissabon opgeheven en verleden jaar werden de consuls-generaal der betrokken J3aden teruggeroepen. Nehroe verklaarde vandaag, dat de regering van India er vast van over- wild is, dat slechts vreedzame middelen f®oruikt moeten worden om een oplos- £?9g te vinden van de geschillen tussen Portugal en India. Hij zei, dat de Portu- ëese regering voortdurend had gewei gerd de kwestie-Goa zelfs maar te be spreken. Het Portugese departement van Bui- inlandse Zaken heeft in de nacht van Maandag op Dinsdag een communique ?Ver het sluiten van de Portugese legs- he ie New-Delhi uitgegeven, waarin ^ordt gezegd, dat alleen India de aan bellen en wanordelijkheden veroor- ^akf. Volgens het communiqué werd ae Portugese vertegenwoordiger in de In dische hoofdstad mondeling medege deeld, dat de Indische regering met deze maatregelen geen afbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen Por tugal en India beoogt. In de bekendmaking wordt verder gezegd, dat Portugal geen stap zal doen, waardoor de spanning zal toe nemen, maar „dat het onverzoenlijk zal verdedigen, wat alle Portugesen heilig is de integriteit van de natie vuur met bulldozers en graders" (een vergrote editie van de bulldozer) be streed, personeel van de Kon. Mare chaussee en brandweerlieden uit het ar tillerie-schietkamp. Het militaire personeel te land werd geassisteerd door verkenningsvliegtuigen van het vliegveld Deeltn. Een aantal landhuisjes, dat gevaar hep, kon worden behouden door de den nen rondom te kappen. De bluswater voorziening die altijd een geweldig pro bleem vormt bij dergelijke branden, was prima geregeld. Marechaussees voerden het water met jeeps aan. Dit was de grootste bosbrand na de oorlog. De voorzitter van de Ameri kaanse vereniging van poppen - fabrikanten. Rosensteinheeft president Eisenhower een tele gram gezonden, waarin er tegen wordt geprotesteerd, dat de president tijdens zijn verblijf te Genève een paar Zwitserse pop pen heeft gekocht voor zijn kleinkinderen. De Amerikaanse speelgoed industrie is geschokt door het feit, dat de president de aan dacht heeft gevestigd op poppen van buitenlandse makelij, aldus het telegram. Rosenstein zond de president als geschenk en herinnering een aantal Amerikaanse poppen. - PRESIDENT Eisenhower heefi Maan dag op het Witte Huis 25 leiders van de democratische en de republi keinse partij in het Congres verslag uitgebracht over de conferentie van Genève. Volgens zija-pMschef..lIageriy, gaf de president als zijn mening te kennen, dat „het in het oog vallende punt van de bijeenkomst de klaarblijkelijk op rechte wens van de Sowjei-delegaüe was om in de toekomst de wereldpro blemen in een atmosfeer van vriende lijkheid en bereidwilligheid te bespre ken". Eisenhower noemde deze gang van zaken een „hoopvolle ontwikkeling" doch „dit rechtvaardigde op zichzelf natuurlijk nog niet een verzwakking van de maatregelen voor de weder zijdse beveiliging van de vrije wereld," Hij zeide niet te verwachten, dat Rusland zijn aanbod ter zake van het uitwisselen van militaire gegevens, dat' reeds van de zijde van rechtsgeoriën- Nikita Chroestsjew, de secretaris van de communistische partij van de Sowjet- ünie, heeft in een toespraak tot fa brieksarbeiders in Halle gezegd dat de Geneefse conferentie van regeringslei ders heeft aangetoond dat het Oosten en het Westen geen van beide een oorlog wensen. De Oostduitse radio deelde dit mede in een bericht over het bezoek van de Sowjetrussische machthebbers aan Halle. Chroestsjew heeft de Oostduitse com munisten ook gezegd, dat zij een stem zullen hebben in elk plan tot hereniging van Duitsland. De leider van de Russische communis tische partij, tezamen met premier Niko lai Boelganin, maakt een autotocht door Saksen m gezelschap van de Oostduitse communistenleiders. In een toespraak tol arbeiders van een constructiewerkplaats in Halle, zei Chroestsjew: „De Duitse kwestie kan niet opgelost worden zonder de Duitsers zelf. De Sowjet-Unie zal zich nimmer aan sluiten bij een oplossing die zonder deel neming van de Duitsers tot stand geko men is". teerde republikeinse kringen in Washing ton is gecritiseerd, zal aanvaarden. De president gaf voorts de verzekering, dat te Geneve geen geheime overeen komst is gesloten of geheime stukken zijn geparafeerd. Ook gaf hij tegenover de Congres leden, onder wie zich ook de voorzitter van de senaat, vice-president Nixon be vond, als zijn mening te kennen, dat partijsecretaris Chrcestjew de belang rijkste man in het Kremlin is, .-In de Verklaring van perschef Hager- ty werd tenslotte nog meegedeeld, dat minister Dulles een chronologisch over zicht van de besprekingen te Genève hééft gegeven, gevolgd door een analyse van de richtlijnen welke aan de minis ters van Buitenlandse Zaken zijn ver strekt. President Eisenhower heeft gister avond in een radio- en een televisie uitzending gezegd, dat men niet de iliusie moet hebben, dat een week van vriendschappelijke onderhandelingen en besprekingen de vraagstukken die voortvloeien uit de diepe en brede kloof tussen Oost en West, geheel tot oplossing heeft kunnen brengen. De toetssteen van de pogingen van de Grote Vier tot beëindiging van de koude oorlog zal de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken zijn, die in October te Genève zal worden gehouden. De belangrijkste taak van deze conferentie zal zijn het omzetten van de algemene verklaringen van dei regeringschefs te Genève in nauw keurig omschreven overeenkomsten. ai— Y'S* w ■pG. Ac. 'to Jiv-ïvSvs..w?t-k >rv,<v. Een beeld i«n de strijd, die brandweer, militairen, vacantiegangers en bewoners Maandag hebben gevoerd tegen het vuur tijdens de ergste heidebrand sedert de oorlog Duizenden demonstranten, voor het merendeel Marokkaanse jongens, waren vriendschappelijk jegens Grandval. Geroep van „lang leve Grandval" voegde zich bij dat voor de sultan. Maar zij bekogelden de plaatselijke politie, die over het algemeen afwijzend staat tegenover de nationalisten in Marokko, met stenen en de politie vuurde ten antwoord. De wanordelijkheden begonnen gis teren even voordat Grandval voor zijn eerste officiële bezoek aan de stad van 140.000 inwoners aankwam. Naar schat ting 500 demonstranten, die Marok kaanse vlaggen en portretten van Ben Youssef meedroegen, kwamen in botsing met de politie. De plaatselijke -politie in Marokko staat over het algemeen on gunstig tegenover de nationalisten. Er werden stenen geworpen en er werd geschreeuwd: „Ben Youssef op de troon". De politie vuurde, waardoor ten minste drie personen gedood werden. Het volgende incident vond plaats na de officiële receptie op het oude en grootste plein van de stad, waar Grand val de ceremoniële dadels en zure meik, die de Marokkanen hun gasten aanbieden, in ontvangst nam. De de monstranten braken door het politie- cordon, dat de officiële stoet van auto's beschermde en zwaaiden met vlaggen en riepen slagzinnen. Zij sneden de wa gen van Grandval en nog een andere auto van de rest van de stoet af. Zijn lijfwacht, ccn uitgelezen batal jon Ncord-Aïrikanen met helle rode mutsen op, kon er blijkbaar niet in sla-! gen de auto's vrij te maken. De politie kwam schietend te hulp. Tenminste drie Marokkanen lieten daar het leven. De nationalistische menigte, woedend door het optreden van de politie, zou een bus in brand gestoken hebben en Op het paleis Soestdijk heeft HJ\1. de Koningin gistermorgen de leden tan de Soroptimisten in audiëntie ontvangen. Het doel van het Soroptimisme is de bevordering van een zo goed mogelijke uitoefening tan het beroep of bedrijf der leden. De foto toont de Landsvrouwe temidden van de Soroptimisten in de tuin van het paleis. duizenden staande en in grote stilte de nationale hymnen aan. Na het hijsen van ons rood-wit-blauw en oranje aan de viaggemast en het uit volle borst zingen van het Wilhel mus, ging de oranje-groene vlag van de N.B. van L.O omhoog en weerklonk het bondslied, beter bekend als de Vier- daagse-mars. Een défilé van viaggen- en banierendragers besloot de opening van dit grootse sportgebeuren. Hierna begon de muziek van de lueht- machtkape! het symbolisch vlaggenspel met de kleuren van alle landen, die sinds 1928 aan de Vierdaagse hebben deelgenomen. Met de nationale, provin ciale en hoofdstedelijke vlaggen en met de banieren van wandelsportorganisa ties voerden 60 Nijmeegse wandelaars een charmant rhythmisch spel uit, waaraan de avondzon een extra glans gaf. Niet minder indrukwekkend was de plechtige ceremonie van het hijsen der vlaggen van de deelnemende landen. Twaalf maal klonk het „Geelt Acht!" en „Presenteert Geweer" tot de com pagnie der Kon. Marine. TwaMf maal speelae de mariniersteapel de volkslie deren, twaalf keer ook hoorden de tien- (Van onze correspondent) Naar wij vernemen bestaat er grote kans, dat het baanvak VlissingenRoo sendaal begin Januari 1957 volledig ge- electnüceerd zal zijn, dus nog vóór het baanvak RoosendaalAntwerpen. Dit hangt echter af van het tijdstip van af komst der goedkeuring. Bij volledige electrificatie zal de ver binding met Rotterdam een half uur aan tyd winnen. tenminste vier tabakwinkels. Auto's die plaatselijke Marokkaanse autoritei ten vervoerden werden met stenen be stookt, wat ook het geval was met twee vertegenwoordigers van Parijse dagbladen. Er zouden drie politieagen ten in her ziekenhuis opgenomen zijn Franse gendarmes en Marokkaanse padvinders sloten .de' Arabische wijk af. Drie tanks kwamen in stelling op een heuvel die over de stad uitziet, ter wijl een Frans waarnemingsvliegtuig boven de stad cirkelde. Op het plaatse lijk hoofdkwartier van de Franse re gering heeft Grandval met de plaatse lijke leiders geconfereerd. Buiten kon het geschreeuw van de demonstranten en de schelle kreten van Arabische vrouwen gehoord worden. Er kunnen meer moeilijkheden ver wacht worden als Grandval zijn plan uitvoert om deze week nog naar Fez te eraan, dat een nationalistisch centrum is. Er werd ook melding gemaakt van politieke onrust verder naar het Oog sten. In Algiers, waar nationalistische guerillastrijders in botsing zijn geweest met Franse soldaten, hebben parachu tisten en gendarmes in het gebied van Kabyla een groepje gevangen geno men. Voor het front van de troep is aan kapitein W. J. van der Veen, groeps commandant bij het luchlmachlinsiruc- tieregiment te Nijmegen, de erepenning voor menslievend hulpbetoon in brons uitgereikt, hem door H.M. de Koningin verleend. Op 19 November van het vorig jaar redde kanitein Van der Veen bij een oefening met handgranaten op het schietterrein Heumensoord een soldaat hei leven. De soldaat liet een projectiel uit zijn handen vallen. De kapitein zag dit en trok de soldaat weg. terwijl hij zelf voor overgebogen stond bij de ontploffende granaat. De honderden scherven hiervan kreeg hij in een been. Geruime tijd is kapitein Van der Veen verpleegd in het militair hospitaal te Arnhem. Sinds enige maanden doet hij weer dienst. De vertegenwoordigers van de Ver. Stalen en communistisch China, komen Maandag 1 Aug. „op het niveau van ambassadeurs" in Genève bijeen. Er zal gesproken worden over de repatriëring van burgers en de regeling van „bepaalde kwesties" die thans tus sen de beide landen bestaan. De overeenstemming tot het houden van de bespreking is het gevolg van overleg via Britse diplomatieke kanalen. Nader verneemt Reuter dat de Ame rikaanse minister van Buitenlandse Zaken. John Foster Dulles, gisteren heeft verklaard dat op deze bijeen komst te Genève niet "zal worden ge sproken over de kwestie Formosa. Senator Walter George, de voorzit ter voor Buitenlandse - aangelegenheden van de senaat, verklaarde tegenover verslaggevers dat minister Dulles Maandag ot> een besloten zitting van de commissie, die ongeveer 90 minuten duurde, verklaarde dat op de bijeen komst te Genève in de eerste plaats zal worden gesproken over de vrijla ting, of de status, van de burger- en militaire gevangenen, die nog in com munistisch China worden vastge houden. De senator voegde eraan toe: „Mi nister Dulles verklaarde dat geen be sprekingen zullen worden gevoerd over onderwerpen, waarbij een derde partij is betrokken met andere woorden geen onderwerpen, waarbij de Chinese nationalisten zijn betrokken". De Indonesische: politieke partijen, die zich verzet hebben tegen het kabi net van Sastroamidjojo, hebben een be roep gedaan op vice-president Moham med Hatta om persoonlijk de leiding van- het eerstvolgende kabinet op zich te nemen. Vïce-admiraal Alberto Teisare, voor zitter van de Opperste Raad in Argen tinië. en de andere leden van het „kernkabinet" van leden van de party van Peron hebben Maandag bij de na tionale consultatieve raad van de par tij hun ontslagaanvragen ingediend. Intussen is vernomen dat de leider van de radicale oppositieparty, Arturo Frondizi, voor het eerst sinds presi dent Perón aan de macht kwam. Woensdag een radiorede zal uitspreken. 'a n AVv Een sportvliegtuig van het type „Auster", aan boord waarvan zich de Canadese piloot Jean de la Bruyere Een Belgisch echtpaar met zeven kin deren is Zaterdag op de pas Gross Glockner in Oostenrijk op wonderbaar lijke wijze aan de dood* ontsnapt, De auto waarin het gezin van negen per sonen een vacantielochl maakte suisde met een vaart van zeker 100 kilometer per uur langs de steile bergweg naar beneden toen de remmen weigerden. Aan het einde van de helling gaapte een diepe afgrond. De bestuurder liet de overvolle auto in wanhoop tegen de rotswand botsen. De auto sloeg over de kop en gleed om gekeerd over de weg naar de afgrond. Op de rand bleef de vernielde auto lig gen. Het Belgische echtpaar en hun zeven kinderen kropen er, danig geschrokken maar ongedeerd uit. Twee van de kin deren hadden een paar schrammen. bevond, die van plan is over het Engelse Kanaal te vliegen in een toestel van het type dat Louis Blériot 46 jaar ge bruikte, heeft tijdens een dichte mist een noodlanding op een strand vol vacantiegangers bij Calais gemaakt Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Jean Salis, een Franse luchtvaart pionier die eveneens een getrouwe imi tatie van de historische vlucht van zijn beroemde landgenoot wil geven, moest Maandag zijn vertrek naar Engeland uitstellen tengevolge van ongunstige weersomstandigheden. De Westduitse bondskanselier, dr. Adenauer, heeft op een persconfe rentie in zijn vacantieverblïjf in de Zwitserse plaats Mürren, medege deeld, dat hij zich op een tijdstip voor de conferentie der ministers van Buitenlandse Zaken in October naar Moskou zou begeven, omdat het „onbeleefd zou zijn langer te -wachten". ÊFftl 1". C' 1 ïfif 1 "I ÏA, i :;i WW jja j w! f.i3 -Jl rij t f"? „V i,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1