WêêrbeHJ ONBILLIJK verwijt Inzittenden allen omgekomen De m 'l BRAHMAPOETRA STIJGT ANGSTWEKKEND Genève heeft het klimaat gunstig beïnvloed Waterstaat hoopt dat zalm Maas zal terugkeren m Onderhoudsplicht ontmoet ernstige bezwaren ..Domburg'' kwam met collectie wilde dieren in Rotterdam aan Chroestsjew en Boelganin naar Engeland Mapai behaalt meeste stemmen heet Evipan nu „Ah" Aj Sirenengeloei in Assam Eden in het Lagerhuis: Lift voor vissen bij Lith Alkmaar-Den Helder geëlectrificeerd Gratificaties bij ambtsjubilea Wervingsactie in het Noorden DONDERDAG 28 JULI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3137 VLIEGINCWENTGRIEKSE GRENS Naar België verkocht On de rscli ei rl in s; vo or Ned1. lielicopter-Lemaniiing NED. NW.-GUINEA WEER IN DE V.N. Horden slangen naar ondergelopen dorpen EERSTE KAMER OVER HEREN EN BELASTINGEN: Ir. Appelman ivas op jacht met mr. Seago Goede maatjes" met neushoornbul Mr- John Seago, een Engelsman van om en nabij de veertig jaar, is vanmorgen om negen uur met het motorschip „Dom burg" van de llntavier-lijn in Rotterdam aangekomen. Hel is zo in één oogopslag niet te zien, dal deze tengere Rril nu al acht jaar een enthousiast jager is op groot wild in de oerwouden van Oost- Afrika, de gevangen dieren graag verza melt en zich bezittel kan noemen van een klein boerderijtje in een vruchtbare. land streek in het verre Oost- Afrika. Aan de bagage van mr. Seago teas dit allemaal meer te merken. Die bestond uit een flin Pinay: „Westen moet Peking erkennen" Nederlander verongelukt in Duitsland Verkiezingen in Israël Indonesisch verzoek: Nieuwe "voorzitter opperste raad Peronistische partij Kameraadjes Bomaanslag In het hoofdkwartier van de Peronistische partij alhier is van morgen vroeg een bom ontploft. De ruiten van het gebouw bra ken, de ingang werd beschadigd, fn de berichten wordt geen mel ding gemaakt van slachtoffers. Verklaring va/i Arnold Arbeiderstekort in 't Westen Rotterdam: "Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67R82 Abonnementsprijs 52 cent per tveek. 2.26 per maand, .6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. NOORDELIJKE WIND Veranderlijke bewolking met enkele verspreid optredende buien. Zwakke tot matige Noordelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN. 29 Juli: zon op 4.57, onder 20.38; maan op 16.58, onder 0.01 Directie: C. A. KEUNING en Air. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT KOG steeds marcheert de mythe, als zouden de voorstanders van de Christelijke organisatie zich voort durend en principieel aan geestelijke kortsluiting schuldig maken door dik wijls de zaak van de Christelijke or ganisatie volkomen te vereenzelvigen met de zaak van het Koninkrijk Gods. Zo beweert „Het Vrije Volk" van 11 Juli jl- dat prof. Van Niftrik, op de bekende bijeenkomst van het NVV, waar hij het Herderlijk Schrijven van de Ned. Herv. Kerk toelichtte, gezegd jou hebben: „Het is opmerkelijk, dat juist het dagblad Trouw met nadruk voor deze vereenzelviging opkomt." Op de zomerconferentie der CHU heelt d« hoogleraar dit verwijt her haald. De waarheid is, dat in ons blad steeds reserves zijn gemaakt, wan neer Christenen meenden zonder méér hun zaak te kunnen laten sa menvallen met Gods zaak. AI zal een ChriBten met een Paulus en een Luther terdege moeten weten, dat hij in Gods dienst staat als hij boven het openba re leven onzer samenleving de naam des Heren wil opheffen, hem is toch iteeds in ons blad gezegd, dat hier een gevaarlijk werkende roomse ten dens kan gaan werken, als men het element der zonde in de Christelijke organisatie meent te kunnen uitscha kelen en zonder enige reductie eigen raak meent te kunnen laten samen vallen met Gods zaak. Zo sprak ons blad op 16 Juni jl, nog van „een kortsluitende vereenzelvi ging, waartegen iedere Christen be zwaar zal hebben". En lang vóór dat het Herderlijk Schrijven sprak over het euvel der vereenzelviging, schreef Trouw een hoofdartikel met het in dit verband veelzeggende opschrift: „Braks Toor netto?" (17 Sept. '53). TER opscherping van het geheugen van „Het Vrije Volk" en van dat van prof. Van Niftrik moge hier uit bedoeld artikel nog eens een enkel citaat volgen: „Men valt, als we het goed zien, in de verzoeking eigen Christelijke arbeid zonder meer te laten samen vallen met de zaak van het ko mende Rijk van onze Heer. Men loopt dan gevaar de distan tie te verliezen, die er altijd zal moeten blijven liggen tussen óns gebroken werk als Christenen en het .arbeiden Góds aan de door braak van Zijn Rijk. Men vergeet dan, dat men te al len tijde bereid moet zijn eigen arbeid te brengen in de gloed van het Evangelie zelf, waarbij er wel eens eigen huisjes kunnen worden weggebrand, omdat zij het_ in de "uitslaande vlam van de bijbel se critiek niet meer kunnen har den. Men verwisselt soms vrijwel eigen zaak met Gods zaak en bedenkt te weinig, dat we niet onze zaak tot de Zijne hebben te maken, maar de Zijne tot de onze. Men zal terdege moeten en mogen zeggen, dat men in de Christelijke school Gods mede-arbeider mag zijn. Dit moet men o.i. zelfs p o s i- tief wéten, om het er te kunnen uithouden. Maar dit is geheel iets anders dan zonder meer het bruto van eigen zondige gebroken arbeid uit te ge ven voor het netto van het Evangelie." Ons dunkt hier kan zelfs prof. Van Niftrik ja en amen op zeggen. 'Zouden we daarom allen, die mee bovenbedoelde mythe laten doormar cheren vriendelijk mogen vragen, de mensen van de Christelijke organisa tie recht te doen wedervaren wanneer me» ban visie weergeeft? T. M. GILHUIS;, ALLE inzittenden van het Israëlische vliegtuig, dat gisteren in Bulgarije bij de Bulgaars-Griekse grens is neergeschoten, zijn omgekomen, aldus is vanmorgen te Sofia medegedeeld. Het betreft hier vijftig passagiers en zeven bemanningsleden. Volgens Radio-Sofia hebben de Bulgaarse autoriteiten toegege ven, dat het vliegtuig door Bulgaars luchtdoelgeschut is neer geschoten. De regering, aldus het desbetreffende bericht, betreurt het voorgevallene zeer en heeft een commissie van onderzoek aangewezen. In het bericht wordt nog gezegd, dat het vliegtuig zich buiten zijn koers bevond. Men schoot op het toestel, het. stortte neer en werd vernietigd. De luchtverdediging zou volgens het Bulgaarse communiqué niet in staat zijn geweest het vliegtuig te identificeren. Het vuur werd geopend na waarschuwingen. Het toestel is tenslotte ten Zuiden van Petritsj neergekomen. Volgons een gezamenlijk communiqué van de IsraëTlische luchtlijn en het Is raëlische ministerie van Vervoer, dat te Wenen is uitgegeven, hebben Griek se grenswachten gezien dat vier schoten op het vliegtuig werden gelost, waarna een kleine brand werd waargenomen. Het vliegtuig maakte zich gereed om op Bulgaars grondgebied te landen, doch er volgde een ontploffing en het toestel stortte in vlammen neer. De plaats waar het vliegtuig is neer gekomen is een rotsachtige bergstreek en vrijwel ontoegankelijk voor het Westen. De betrekkingen van commu nistisch Bulgarije met het Westen zijn niet schitterend, ofschoon het aan be paalde vliegtuigen, o.m. aan vliegtuigen van de Panamerican Airways, toege staan is via een luchtcorridor naar het Midden-Oosten te vliegen. Het aantal inzittenden bedroeg 57 passagiers en 7 ieden van de bemanning. Volgens de laatste mededelingen van de El Al-lijn waren de 13 passagiers, die in Londen aan boord zijn gegaan, drie Amerikanen, vier Zuid-Afrikanen, twee Israëliërs, drie Britten en een vrouw van Brits-Zweedse nationaliteit. Volgens de maatschappij waren deze 13 allen on derweg naar Tel Aviv. Te Wenen deelde een directeur van Bij de verkiezingen in Israël it de ge matigde socialistische MAPAI partij .van da vroeger» Premier David Bengoerion met 32 procent van het totaal aantal uit gebrachte stemmen alt da' sterkste partij uit de bus gekomen. Op basis van de definitieve uit slagen van de Israëlische verkiezin gen, krijgt de uiterst rechtse Heruth- partij 16 zetels in de Knesseth. De Mapai blijft de grootste partij met 41 zetels, een verlies van zes. De algemene Zionisten verloren zeven zetels en hebben in de nieuwe Knesseth 13 zetels. Het Verenigd reli gieus front handhaafde zijn positie. Ongeveer 79 percent van de kies gerechtigden bracht zijn stem uit. .95 „J (Van onze correspondent) Het Groninger jacht Evipan is zijn veelbesproken naam kwijt en heet nu An. De letters Evip zijn verdwenen onder een kwastje verf. De heer P. J. Galliard heeft een vacantiereisje met de boot gemaakt naar het IJselmeer en bracht de „An Woensdag van Groningen naar het Pa- terswoldse meer. Hij vertelde ons, dat het jacht binnenkort naar Belgie ver kocht wordt. de Israëlische luchtvaartmaatschappij mee, dat in de Oostenrijkse hoofdstad vijf Russische uitgewekenen in het toe stel waren gestapt. Op het vliegveld Lydda, waar het toestel had moeten aankomen, vonden hartverscheurende scènes plaats. Tien tallen vrienden en familieleden waren ter verwelkoming aanwezig. Men pro beerde het nieuws zo lang mogeiijz verborgen te houden, doch het lekte uit. Van de verkeerstoren kwam het bericht, dat er een S.O.S. was opge vangen van het vliegtuig. „Wij staan in brand. Proberen noodlanding te ma ken". De uilooi van het neergeschoten toe stel was de Britse luchtheld kapitein Stanley Hinks. Zijn verloofde, de Zweedse Margit Lettslroem-Morgan, bevond zich eveneens aan boord. Zij vergezelde hem naar Lydda. Naar verluidt hebben de Griekse en Bulgaarse regeringen toestemming ge geven. dat een Israëlische commissie ter olaaise een onderzoek gaat instellen. Op het internationale Helicopter- congres te Rotterdam bracht de heer S. Sikorsky, zoon van de bekende he- licopter-constructeur, hulde aan de bemanning van de marine-helieopter, die in de nacht van 12 op 13 Januari van dit jaar voor Hoek van Holland 16 opvarenden van het Noorse vaar tuig „Gatt" redde. Van de drie bemanningsleden van de helicopter kon er slechts één aan wezig zijn, nl- de korporaal-vliegtuig maker A. Krouwel, die de drie oor konden en drie medailles, die de heer Sikorsky had meegebracht, in ont vangst nam. Het congres gaf door luid applaus van zijn appreciatie voor deze redding blijk. HJU. de Koningin heeft gisteren dr. Ph. Cordon, president van de F~d.O. (voedse'organisatie) met zijn echtge note op het Paleis Soestdijk in audiëntie ontvangen. «2 Het bezoek van resident-generaal Grnndval aan Meknes in Marokko heeft ernstige ongeregeldheden tot ge volg gehad. Op de foto hoven de resident staande in zijn open auto bij zijn aankomst in Meknes. Op de foto beneden: een drievoudige rij politie en militairen tins langs de route opge steld om wanordelijkheden te voor komen. Niettemin bleven relletjes niet uit, waardoor 19 Marokkanen om het leven kwamen. J N een gespannen luisterend Huis heeft premier Eden gisteren verslag gedaan van de Conferentie van Genève. Eden zei van mening te zijn, dat deze bijeenkomst ..stellig het klimaat van de internationale betrekkingen gunstig heeft beïnvloed". Vooral het „persoonlijke contact buiten de conferentiezaal" had, naar hij zei. waardevolle bijdragen geleverd voor hei wegvagen van hel.tussen het Oosten en Westen heersende wantrouwen. .Een deel van het wantrouwen en de wederzijdse argwaan, dat zo lang ten grondslag heeft gelegen aan onze moei lijkheden kon worden opgeruimd," aldus de premier. Maar hij waarschuwde, dat zolang Duitsland verdeeld is, er geen werkelijke veiligheid of wederzijds vertrouwen, in Europa kan heersen. Het was niet juist het zo te stellen, dat de Westerse mo gendheden Duitsland willen integreren in de NAVO: Duitsland moet, wanneer het herenigd is, zelf hieromtrent een beslis sing nemen. .Rusland en Europa als geheel hebben het recht ie verwachten, dat de hereni ging van Duitsland noch een gevaar zal opleveren voor Rusland noch voor Europa. Dat is waarlijk het kardinale vraagstuk van het huidige Europa." be toogde Eden, De persoonlijke „onderonsjes" hadden volgens Eden ook het meest beantwoord aan het doel dat Sir Winston Churchill voor ogen stond toen hij een dergelijke bijeenkomst voorstelde. Eden. verwelkomde het begin, van overleg tussen Amerika en communis tisch China, dat Maandag door de am bassadeurs in Genève zal aanvangen. Sprekend over zijn indrukken van de topconferentie, zei Eden, dat hij geloof de, dat „we de spanning hebben doen af nemen, dat we een toestand hebben ge schapen waardoor de ministers van Buitenlandse Zaken deze herfst de be langrijkste problemen serieus zullen kunnen aanvatten. Genève heeft deze eenvoudige boodschap voor de wereld meegebracht de gevaren voor oorlog zijn afgenomen". Eden zei. dat hij met Mac Millan van- scheidene particuliere bijeenkomsten had gehad met de heer Boelganin en de heer Chroesjtsjew en hun collega's, waarin met grote openhartigheid onze bezorgd heid naar voren werd gebracht over de grote vraagstukken die de wereld ver delen. Een woordvoerder voor de Indonesi sche delegatie bij de V.N. heeft giste ren verklaard, dat zijn land de alge mene vergadering van de Verenigde Naties zal verzoeken de kwestie-West Irian (Ned. Nieuw-Guinea) dit jaar op nieuw te bespreken. Hij zei, dat een verzoek om de kwes tie op de agenda van de 20 September te openen zitting der algemene verga dering te plaatsen medio Augustus in gediend zou worden. Volgens andere zegslieden zou dat verzoek de steun van vele Aziatische landen krijgen. - Apeldoornse Vierdaagseeventjes uitblazen, met de voelen in de hoogte, de beste manier om even later weer welgemoed verder te gaan. TT ET sircnegeloei en hoorngeschal zijn de bewoners van alle dorpen van Assam, een provincie van India, gisteren gewaarschuwd, dat 'zij zich onmiddellijk naar veiliger gebieSen moeten begeven, nu het water van nè Brahmapoetra ~6p angstwekkende wijze blijft stijgen. De enorme watermassa's, die van het Himaiaya-gebergte komen afdalen en naar het laaggelegen Assam worden gestuwd, jagen horden slangen naar de onderge lopen dorpen. Een correspondent van het ochtendblad „Statesman" in Lucknow meldde giste ren: „Er zijn meer mensen omgekomen door slangebeten dan door het vloed water". Hij voegt er aan toe, dat een groot aantal stuks vee is omgekomen. De autoriteiten van Tibet hebben even eens waarschuwingen gericht tot de be woners van het gebied langs de Brabma- Bjj de stuw van Lith is een nieuwe „vis-elevator" in gebruik genomen, waarmee Nederland aanspraak kan maken op een Westeuropese primeur. Het ministerie van Waterstaat ver wacht, dat deze elevator de visstand op de Maas in gunstige zin zal be ïnvloeden en er toe zal leiden dat de zalm weer naar de Maas terug keert. De kanalisatie van de rivier heeft na melijk de zakn verjaagd. De zahntrappen die in de stuwen gebouwd werden hebben dit niet kun nen verhinderen, omdat de praktijk heeft uitgewezen, dat zalm niet van springen houdt. De nieuwe elevator bij Lith, waarbij gebruik is gemaakt van de oude zalmtrappen, is voorals nog een experiment, waarvan men pas over twee jaar de volledige resultaten zal weten. Tot dusver ziin de bevindingen gun stig en men denkt reeds aan de bouw van eenzelfde elevator in de stuw bij Grave. Bij de kanalisatie van de Run. «ie drie stuwen zal krijgen, kan bij de bouw van viselevators eventueel gebruik gemaakt worden van de we tenschap die tot dan toe op dit ge bied in Nederland vergaard is. Het systeem van de elevator kan onder de waterspiegel worden gade geslagen van achter dikke plastic ra men. De schubvis die de rivier komt opzwemmen, wordt bij de elevator door een tegenstroom langs de ramen gelokt en komt dan in een wacht kamer. Is deze ruimte voldoenae met vis gevuld, dan valt achter de vis een schuif dicht. De vest van het proces is te vergelijken met dat van een schut sluis. De viselevator bevat tevens een afzonderlijke goot voor de glas aal, die over de bodem tussen rijshout omhoog zwemt. De laatste hindernis is een kooi, waarin de aal een ver ticale weg van circa een halve meter aflegt. Hierin bevindt zich ook een constante tegenstroom. De viselevator van Lith heeft circa f 70.000 gekost. Het is de bedoeling in de toekomst de bediening vol-automatisch te ma ken. (Van onze correspondent) De Ned. Spoorwegen, zo vernemen wii, bestuderen de mogelijkheid, de lijn Alkmaar—Den Helder ie eleciiificeren. Momenteel wordt de dienst op deze h}n met een diesel onderhouden. Men zou voorts overwegen ingeval van eleetrificatie in de toekomst een uurdienst vanaf Den Helder m te stol len, waarbij men treinen zou walen laten lopen, die het ene uur Den Hel der—Amersfoort rechtstreeks verbin den en het andere uur Den Heidei Rotterdam. Tevens zou men overwegen het baanvak SchagenAnna Paulowna van een dubbel spoor te voorzien. De regeling inzake de toekenning van een gratificatie bij ambtsjubilea van rijksambtenaren en -arbeidscontractan ten is herzien met ingang van 13 Juli 1955 in dier voege, dat de gestelde maxima voor de uitgaven, welke bij een 25-, onderscheidenlijk een 40-jarig ambtsjubileum kunnen worden besteed, zijn verhoogd tot een halve maand dan wel twee weken salaris, onderscheiden lijk tot een maand dan wel 4 weken sa laris. poetra. Bij Tsela Dzong en Sjigatse is het water tot recordhoogte gestegen. De stad Dibroegarh in Assam is er nog steeds het ergst aan toe, maar vele an dere plaatsen zullen spoedig het lot van de stad delen, nu het water in geweldige massa's naar de lage gebieden blijft stromen. In Uttar Pradisj waren gisteren 6000 dorpen afgesneden. Meer dan de helft van de huizen, uit klei opgetrokken en met rtetén "daken,'"i^woigëHs de-"-berichtcry- ingestort. Slangen zoeken haar veiligheid in boomtoppen,, waar zij een ernstig ge vaar vormen voor de vluchtelingen. In het district Azamgarh. een onderdeel van Uttar Pradisj, dreigen de waterleiding- en energiecentrales onder te lopen. De weersvoorspellingen luiden: Wolk breuken in de dalen van Assam en Uttar Pradisj zullen voortduren. 3? ke collectie groot en klein wildbestemd voor de Diergaarde, tilijdorp te Rotter dam cn Artis te. Amsterdam. De wilde beestenstapel van jager en boer John. het fesultaat van een geza menlijke jacht met do onderdirecteur van Blijdorp. ir. T. J. Appelman, stond keurig in hokken opgesteld op iiet voor dek van de ..Domburg". Weinige ogenblikken nadat de tros sen waren vastgemaakt, zweefde oen kolossale drie en een halt jarige neus hoornbul, met hok cn al. aan takels naar de wal. Het zo ogenschijnlijk mak ke dier het was beste maatjes met zijn begeleider liet de sjouwers en kijkers maar stil begaan. Even later stond deze rhinosoros van gewicht rus tig op de kade, de harige jagersarm van mr. Sgago likkend en besnuffelend. houdszede, dan zou dit volgens deze Ieden wij vermoeden dat hier de AR-fractie aan het woord is uiter aard bfj de verdere huurverhogingen in acht moeten worden genomen. Het overheidsingrijpen, waarvan hier sprake is, noemden zü een typisch voorbeeld van de noodzaak om, wanneer de over heid eenmaal ingrijpt, hiermede steeds verder te gaan. „Hoe spoediger wij tot gezonde toestanden ten aanzien van de huren komen, hoe eerder wij zullen zijn verlost van deze nieuwe uitbrei ding van ambtelijke bemoeiingen, aan gezien dan de normale concurrentie zich weer zal doen gelden". De Raadgevende Junta van de Pero nistische Partij heeft de advocaat Alex andre Leioir benoemd tot voorzitter van de opperste partijraad, als opvolger van schout-bij-nacht Alberto Teisaire, die onlangs aftrad om zich geheel aan zijn functie van vice-president van Argenti nië te kunnen wijden. Voor de eerste maai sedert president Perón aan de macht kwam, in 1946. heeft een anti-Peronist de bevolking via de radio mógen toespreken, om het standpunt van zijn partij met betrek king tot de oproep van de president tot een politieke wapenstilstand, uit een te zetten; De voorzitter van het nationale co- (Van onze parlementaire redacteur) UIT het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over de wetsont werpen inzake de belastingverlaging en de huurverhoging blijkt, dat de Eerste Kamer zich in het algemeen met deze wetsvoorstellen kan verenigen. Algemeen is men van oordeel, dat de Eerste Kamer de kabinetscrisis van Mei jl. beter bü de algemene politieke beschouwingen over de Rijksbegroting 1956 kan behandelen. Ook beseft men, dat een compromis tot stand is gebracht tussen kabinet en parlement, waaraan niet meer kan worden getornd. Daarom beperken alle fracties zich ook tot het aan de orde stellen van nieuwe wensen. Algemeen werd het in het huurpro- bleem bereikte een verbetering ge noemd In vergelijking met de aan vankelijk door de regering voorgestelde beperkte huurverhoging. Tegen de onderhoudsplicht treft men in het voorlopig verslag ernstige be denkingen aan. Sommige leden vinden het een weinig bevredigende toestand, dat de overheid aan de ene kant het huurpeil laag houdt en aan de andere kant bij deze geringe huurverhoging van 5 procent nog weer een poging gaat doen om het de huurders gemak kelijk te maken het onderhoud af te wentelen op de verhuurder, ook voor zover dit in de practijk gedurende en na de oorlog terecht voor rekening van de bevoorrechte huurders is ge- mité van de radicale partij, Arturo Sir Anthony Eden heeft in het Lager huis medegedeeld, dat de Russische pre mier Nikolai Boelganin en de communis tische partijsecretaris «Ukita Chioest. sjew in het voorjaar van 1956 een ba- zoek aan Engeland zullen brengen. De premier zei, dat het Huis en het land dit zullen beschouwen als een stap om een einde te maken aan die toestand van wederzijds wantrouwen die we „de koude oorlog" noemen. Eden zei, dat zowel Boelganin als Chroestsjew werden uitgenodigd en de invitatie hadden aanvaard. komen. Zijn naam Meru was in zwarte letters oo zijn nauwe verblijfplaats geschil derd. Mr. John Seago had gedurende de reis meer dieren eên naam gegeven. De zebra de trots van ir. 'Appelman zal in Blijdorp Tine heten. De leeuwin, die vandaag nog haar reis voortzet naa*" Artis. moet in de hoofdstad luistere., naar de naam Birba. In het hekje van de caracal, een gro te wilde Afrikaanse kat met pluimpje! aan de oren, zat ook een grote Cyperse poes. Zij was op de lange zeereis het speelkameraadje van de pluimenkat en had van de eerste dag vriendschap ge sloten met haar grote broer. De lange snavel van Elles. een za- dclbekooiovaar, die haar intrek neemt in Artis. ging heftig op en neer, toen ir. Appelman voor haar hok ging staan. De vogel herkende haar „baas" en do begroeting tussen die twee was harte lijk. Enkele uren vertoefde het transnort op de St. Jacobskade. Toen arriveerden dé auto's van Blijdorp en Artis om de dieren, die een voorspoedige zeercV" achter de rug hadden, naar hun nieu.vd verblijfplaatsen te brengen. Frondizi. verklaarde in een toespraak van dertig minuten onder meer: „Wij willen vrede, maar niet ten koste van de vrijheid of de democratische be ginselen." Peronistische parlementsleden heb ben gisteren een opzienbarende stap gedaan door te stemmen voor behan- deliivan een aantal door de radi cale voorgestelde agendapun- to" - elopen negen jaar wer- „tellen van de radicalen ^emeen niet in behandeling -a. De Franse minister van Buiienlandse Zaken Pinay heeft in de Franse senaat verklaard, dat de Westelijke grote drie vereend en gesamenlijk communistisch China zouden dienen te erkennen. „De bevolking van de afgescheiden „West-Duitse gebieden is niet afgeschre ven", aldus heeft Woensdag de premier van Noordrijnland-Westfalen, Karl Ar nold, verklaard. Hij maakte bekend, dat hij dezer da gen een regeringsverklaring over de kwestie van „de onder vreemd bestuur staande gebieden van Noordrijnland- Westfalen en de bevolking er van" zou afleggen. De regering en het parlement van Noordrijnland-Westfalen zouden niets nalaten om „de terugkeer van de onder vreemd bestuur staande bevolking tot stand te brengen". Arnold maakt op het ogenblik een inspectietocht van enige dagen, waarbij hij zich bezig houdt met het vraagstuk der wederopbouw in de grensgebieden. Het Rijksarbeidsbureau ïn 's-Graven- hage heeft 'n actie ondernomen om ia de drie Noordelijke provincies arbeids krachten te werven voor plaatsing in industrieën in het Westen des lands. Dit houdt verband met bet grote tekort aan werkkrachten in essentiële bedrijven. De mogelijkheid voor gehuwden in Gronin- om met het gehele gezin naar het Wes- gen. Friesland en Drente wordt geopend ten te trekken. Ook worden ten behoeve van de P.T.T. jongelui op het platteland geworven. Zij krijgen allerlei faciliteiten, opleiding, enz. Het Rijksarbeidsbureau is' met de actie een paar weken bezig. De matroos H. F. Meurs uit Rotterdam 's bij een verkeersongeval te Kostheim bij Mainz (Duitsland) omgekomen.' Hij viel met zijn bromfiets tegen de aan hangwagen van een vrachtauto. Hij overleed tijdens het vervoer naar een ziekenhuis,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1