Bevolkings politiek Kunstmaan wordt 1957 heelal ingeschoten Baan om aarde wordt in zeer korte tijd afgelegd i Tsjoe wil met Formosa onderhandelen Verscherpte bepalingen voor bouwnijverheid Bulgarije laat Israëlische commissie toe TIEN JAAR GELEDEN m AMERIKAANSE BIJDRAGE TOT WETENSCHAP NOODTOESTAND IN ALGERIJE MET 6 MAANDEN VERLENGD Telefoonposten op Afsluitdijk Per raket 400 km luchtruim in (Over vreedzame bevrijding99 Uitzondering voor woningbouw Materiële schade zal gedeeltelijk ivorden vergoed >en Goerion bereid nieuwe regering te vormen Spionnagecomplot Overwegend droog ZATERDAG 30 JULI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3139 Weerbericht AARDBEIENOOGST TEGEN GEVALLEN Rijks goedkeuring nodig boven f 10.000, (voor industrie f 50.000) ontdekt in rood-China liet bergingswerk aan de Engelse kruisers STRAALJAGER IN HET IJSELMEER NEERGESTORT V. o ts DE Amerikaanse regering za] kleirie onbemande liet luchtruim inzenden die met een snelheid van kunstmanen" 28.000 banen hoogte het luchtruim inzenden die met een kilometer per uur op 320 tot 4-80 kilometer om de aarde zullen beschrijven en voor de wetenschap belangrijke waarnemingen zullen doen en deze zullen doorseinen naar de aarde. President Eisenhower heeft zijn goedkeuring gehecht aan deze plannen. Zegslieden van de „National Science Foundation" en de „National Academy of Sciences" hebben op het Witte Huis bijzonderheden over het kunstmanen-plan medegedeeld. Zij deelden mede dat een kunstmaantje met een omtrek van 50 centimeter en een gewicht van 50 kg tussen Juli 1957 en December 1958 omhoog kan worden gezonden per raket om een baan rond de aarde te gaan beschrijven. Dit zou dagen of weken kunnen voortgaan, daarna zou het neervallen en uiteenvallen. Het Witte Huis deelde mee, dat inlichtingen die over het project verkregen zijn, beschikbaar zullen zijn voor geleerden van alle landen, ook Rusland. Tsjoe En-lai. de premier van Communistisch China, heeft volgens Nieuw China" verklaard, dat zijn land hereid is met de plaatselijke autoriteiten van Formosa te onderhandelen over een „vreedzame bevrijding" van het eiland. Tsjoe, die sprak tot het nationale volkscongres, zei, dat de kans een bevrijding van Formosa met vreedzame middelen gToter °P - - wordt, aangenomen dat Amerika binnenlandse aangelegenheden". „zich niet bemoeit met onze Turkije en de kwestie Cyprus Zuiver weten schappelijk (Van een onzer verslaggevers). TN verband met de spanning op de bouwmarkt heeft de regering be- •*- sloten over te gaan tot verscherping van de beperkende bepalin gen ten aanzien van het in uitvoering nemen van bouwwerken. Met ingang van 1 Aug. is rijksgoedkeuring nodig voor alle bouwwer ken voor de nijverheid, waarvan de bouwsom hoger is dan f 50.000 en voor alle overige bouwwerken, waarvan de bouwsom ligt tussen f 10.000 en f 100.000, voor zover niet reeds de grens lager dan f 100.000 was gesteld. Tot nog toe was rijksgoedkeuring vereist voor werken (uitgezon derd de werken voor de nijverheid) boven de f 100.000. Voor de wo ningbouw gelden de nieuwe beperkingen niet. Ongeregeldheden Zuid-Soedan in Amerikaanse atoomwapens naar Verre Oosten Piloot kwam om het leven iN ONZE omgeving is de barometer sinds gisteren weer langzaam gaan stijgen. Dit houdt verband met de uitbreiding van een hogedrukgebied op de oceaan in de richting van West- Europa. De daarmee gepaard gaande winddraahng naar Noord-West heeft vrijwel hot gehele land sneller dan werd verwacht in een dichte bewol king gebracht, afkomstig van het Noorden van de Noordzee. Onder in vloed van het naderbij komende hoge drukgebied wordt voor het weekeinde overwegend droog weer verwacht met minder bewolking en iets hogere temperaturen. De tveerstoestand in Europa ondergaat in grote lijnen maar weinig verandering door de aanhou dende regen- en onweersbuien. In Duitsland, de Alpen en Oost-Frankrijk is de temperatuur overdag beneden normaal In Zuid-Scandinavië blijft het tropisch warm. Enkele stations in Z.-Noorwagen meldden nu al ruim 3 weken achtereen temperaturen van omstreeks 30 graden. B Rotterdam: Witte de Withstraat 30 TeJef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacb tendïcnst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huvgensnlem l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2-1b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KETIMING en Mr. K. VAN HOUTEN TiAxUM- """V Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. OPKLARINGEN Droog weer mei op de meeste plaatsen opkla ringen. Iets hogere temperaturen. Zwakke wind hoofdzakelijk uit Westelijke richtingen. 1 Augustus* 'on op 5 02, onder 20.34, maan op 19 07, onder 2 31. 31 Juli* 2*on op 3 00, onder 20.36: maan oo IB 32 onder 132 Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BKUINS SLOT DE socialistische publicatie Bevol kingsgroei en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid draagt een ge matigd karakter. Zo wordt toegegeven, dat het kindertal in het Nederlandse gezin met te verklaren is uit maat schappelijke gegevens, maai een kwes tie is van mentaliteit. Mentaliteit ts hier niet een mooi woord, maar net bedoelt aan te duiden dat geestelijke factoren een belangrijke invloed heb ben. En dus is het begrijpelijk, dat het voor de samenstellers van dit ge schrift nogal wat voeten in de aarde had om tenslotte duidelijk te gaan spreken over de bevolkingspolitiek, met name over de vraag, of van over heidswege beïnvloeding der bevol kingscijfers mogelijk en geoorloofd is. Toch moest deze vraag aan de orde komen. En niet alleen in deze publica tie van de dr. Wiardi Beekman Stich ting moest ze worden gesteld; zij raakt ons hele volk; en een woord van er kentelijkheid is op zijn plaats voor het feit. dat dit geschrift er op in gaat. Twee dingen zijn immers in dit ver band duidelijk. Vooreerst, dat de landsoverheid er veel mee te maken heeft, dat onze bevolking in de komen de 25, 30 jaar zal toenemen met 3 a 4 millioen. Want niet alleen is er de vraag, hoe al deze mensen aan de kost zullen komen; ook is er het niet ge ringe probleem, waar al deze mensen zullen wonen, werken, recreatie heb ben en tenslotte begraven worden. In de moderne technische ontwikkeling zitten nog tal van mogelijkheden en bevolkingstoeneming heeft in menig geval het uitbuiten van zulke moge lijkheden bevorderd, maar het feit dat hier een probleem ligt, zal niemand kunnen ontkennen; in 1951 is Neder land het dichtstbevolkte land van de wereld geworden. Als tweede zaak, die hier duidelijk Is, mag worden vermeld, dat in het Nederlandse volk als geheel in sterke mate toeneemt het besef van verant woordelijkheid van een echtpaar voor de grootte van zijn gezin; de dagen van het zogenaamde geboortefatalisme zijn geteld. Terecht wordt gezegd, dat in alle sociale en religieuze groepen, bij arbeiders en middenstanders en intellectuelen, bij onkerkelijken en kerkelijken, in de steden en op het platteland het geboortecijfer in het re cente verleden gedaald is. Dit laatste feit is telkens weer aanknopingspunt voor de bevolkingspolitieke betogen van de genoemde publicatie. Men zou kunnen zeggen; hoe langer hoe meer mensen willen over de grootte van hun gezin denken en ze willen bij dit den ken allerlei overwegingen betrekken. De mogelijkheid van een zekere open heid voor bevolkingspolitiek is aanwe- WELNU, dan blijkt opnieuw het ge matigde standpunt van de com missie van brede en gevarieerde sa menstelling, die -ons de onderhavige publicatie aanbiedt. Principieel wordt bijvoorbeeld gesteld, dat de maat schappelijke structuur zich heeft aan te passen aan de bevolkingsaanwas en niet omgekeerd de natuurlijke bevol kingsaanwas aan de maatschappelijke structuur. En al ziet men in de com missie blijkbaar wel de noodzaak om grenzen te stellen aan de huwelijks vruchtbaarheid, toch wordt gezegd, dat daling van huwelijksvruchtbaar heid niet mag worden gezien als doel in zichzelf, want dan deed men te kort aan de grote geestelijke en zedelijke waarde van het gezin. Letterlijk halen we aan: Het negativisme van de vroe gere „geboortebeperking", hetwelk voor de groepen, welke dit in al haar consequenties hebben toegepast, ook nadelige gevolgen heeft gehad, dient in ieder opzicht vermeden te worden. Dat zijn goede woorden en wijze wenken. Maar de bevolkingspolitieke kant van de zaak is er niet mee bekeken. Dat weten de schrijvers van deze ver standige uitspraken ook wel Ze zeg gen dan ook meer. In verband met de bevolkingsaanwas wijzen zij er op, dat het er op aan komt te streven naar een zo groot mogelijke uitbreiding der bestaansmiddelen industrialisatie! de emigratie te bevorderen en attent te zijn op perspectieven van een West- europese integratie. Doch daar is nog weer niet alles mee gezegd. Zijn er voor de overheid mogelijkheden tot beïnvloeding van de natuurlijke bevolkingsgroei'.' En voor alles heeft hier de overheid rech ten? De publicatie erkent met vele woorden de competentie van het gezin. Zij wil aan de overheid dan ook in dit verband geen andere taak geven dan die van voorlichting, met name door subsidiëring van de bestudering, de grondige en breed opgezette bestude ring van alle vraagstukken die met het geboortecijfer samenhangen; en dat zijn er heel wat. Bij bestudering wil ze het echter met laten Zij wil ook voorlichting, verspreiding van het studie-resultaat, een voorlichting die afgestemd is op hen voor wie ze be-, stemd is. Zij erkent daarbij, dat de hele voorlichting tenslotte gegeven moet worden op levensbeschouwelijke basis. „De vraagstukken waarom het hier gaat zijn geen vragen van louter biologische of technische aard". as*»*"* - "A/* w Up de Afsluitdijk staal nu op elke vijf kilometer een tele foonpost, die iedereen, die met tegenslag te kampen heeft, in staat stelt onmiddellijk hulp in te loepen. Door het opnemen van de hoorn wordt men auto matisch doorverbonden met de politiepost in Den Oever of in Pinpjum. De kunstmaan zal een baan om de aarde beschrijven over do Noordpool en de Zuidpool, om de kortsie aardas dus. Zij zal de baan afleggen in zeer korte lijd. De ene kani van de kunst maan zal voorldurend van de aarde afgewend blijven. De kunstmaan zal onafgebroken per radio gegevens over temperatuur, snelheid, hoogte, vochtigheid enz. naar de aarde zenden, zei professor Nico- let. Het gehele project is bedoeld als bijdrage van Amerika aan het inter nationale geophysische jaar, van Juli 1957 tot December 1958. Door ongeveer 40 landen is deze periode gereserveerd, ook door Rus land, voor onderzoek en waarnemingen over de gehele wereld op het gebied van de geophysica. Het satelliet-programma, op basis Als gevolg van de vele regens en het koude voorjaar is de aardbeien oogst tegengevallen. De opbrengst van dit seizoen bedroeg f 1.062.510 tegen vorig jaar f 1.657.238. Oo-k de aanvoer was dit jaar aanzienlijk minder, nl. 868.615 kg ofwel 347.446 manden tegen 1.208.366 kg of 483.388 manden in 1954. De doorsneeprijs bedroeg f 1.22 per kg (v.j. f 1.37). "HIT alles is leerzaam; en soms ver- heugend. Doch dit alles wordt hier vee! te Veel naar „de studeerkamer" verwe zen Daar moet de oplossing worden „eleven van wat waarschijnlijk de commissieleden ook onderling ver deeld hield. En daarom hebben we wel iets aan dit gtschrift: het demon streert een stuk geestelijke en zede lijke en ook wetenschappelijke onze kerheid: en daar dankt het zijn ge matigd karakter aan. Maar het durft het niet opnemen voor het gezin met meer dan vier kin deren Het is namelijk zo, dat .hans in on- land een huwelijk tot en met het vierde kind bijdraagt tot de in standhouding der bevolking, welke m ieder geval wenselijk geacht wordt. Doch gezinnen met vijf en meer kinderen doen de bevolking t o e7 nemen. En dat is iets wat ..tot voor ons volk nauwelijks aanvaardbare ge volgen zal kunnen leiden. Hier verliet de onzekerheid de com- missie een ogenblik. Hier werd plot seling wel zeer positief gesproken. En, hier ligt dan ineens de kern van de kwestie. I Want wanneer men terecht de men taliteit dat zijn tenslotte de geeste-, hike krachten de doorslag wil la ten geven, dan moet met nadruk wor den gezegd, dat juist in een bevol kingssituatie als die van Nederland hel "rote gezin waar het voor God, arngezicht en ;n de verhouding de' echtelieden verantwoord is gettij genis geeft van geestelijke weerbaar heid. die ons volk meer nodig heef dan brood en ruimte. Dat weten we buiten „de studeer kamer" om. En dat is een feit, dat voor de overheid uitgangspunt behoort te ZIjn' R. SCHIPPERS. Hikmet Bil. de voorzitter van de ver eniging „Cyprus is Turks", heeft op een persconferentie te Londen verklaard dat een aansluiting van Cyprus b:j Griekenland tot een oorlog tussen dit land en Turkije zal leiden. Bil voegde hieraan toe, dat zijn vereniging, die met gefinancierd doch wel gesteund wordt door de Turkse regering, een voortzetting van het Britse bewind over Cyprus de beste oplossing van het vraagstuk acht. onverminderd evenwel de Turkse „rechten" op het eiland. Bil is naar Londen gekomen, om, wat hij noemt, het Turkse standpunt ten aanzien van probleem-Cyprus be kend te maken, voordat Groot-Britan- mè. Griekenland en Tutkije op 28 Augustus m de Britse hoofdstad hun overleg over deze kwestie beginnen. van dit ogenblik, zal naar verwach ting ongeveer 10 millioen dollar kos ten. De perschef van het Witte Huis, James Hagerty. heeft tijdens zijn pers conferentie verklaard: „Ik zou er de nadruk op willen leggen, dat dit pro ject zuiver voor wetenschappelijke doeleinden is." „Bedoelt u dit als verschillen van oorlogsdoelei nd en? „Zo u wilt, ja," antwoordde Hager- ty. „De gegevens die van deze ont wikkeling verkregen zouden worden, zullen beschikbaar zijn voor alle ge leerden in de gehele wereld." Prof. Nicolet, de secretaris van de speciale commissie voor het internatio nale geophysische jaar, heeft nog ver der meegedeeld, dat een Amerikaanse driedelige raket de eerste kunstmaan omhoog zal zenden in de Verenigde Staten. Voor .stirring 'mét atoomenei- gie zal er nog "niet aan te pas komen, zei hij. Het onderste deel van de drievou dige raket, zei hij, zal afvallen op on geveer 20 tot 25 kilometer hoogte en het tweede op ongeveer 300 kilometer hoogte. Het resterende derde deel zal worden gebruikt om de kunstmaan haar kringloop te geven. Zelfs op die hoogte, zei de professor, is er nog zoveel wrijving, veroorzaakt door de atmosfeer, dat de kringloop- baan van de kunstmaan niet een eeuwige zal kunnen zijn. De zwaarte kracht zal volgens hem na zeven tot tien dagen vat op de kunstmaan gaan krijgen en haar langzaam naar de aarde gaan trekken. Zij zal dan naar beneden storten met steeds groter snelheid. Gevaar oor de mensheid zal zij niet kunnen opleveren, want evenals de meeste meteoren zal zij, voor zij de aarde bereikt, in de lucht zijn „verbrand". Een foto van Stanley Hinks, de omgekomen 38-jarige piloot van het neergeschoten Israëli sche vliegtuig. Kapitein Hinks ■was een invlteger, die de andere vliegers van de Israëlische Luchtvaartmaatschappij contro leerde. Hijzelf kende de route buitengewoon goed en was een zeer ervaren piloot. Hinks was in de laatste wereldoorlog de piloot van Churchill. RECTOR BENOEMD AAN CHR. LYCEUM N.O.P. (Van onze correspondent) Tot rector van. de nieuwe Chr. H.B.S. te Emmeloord (N.O.P.) die op 1 Septem ber wordt geopend, is benoemd de heer J. van 't Hul, leraar geschiedenis aan de eerste en tweede Chr. H.B.S. te Gronin gen. De heer van "t Hul is 40 jaar en lidmaat van de Ned. Herv. Kerk. Hij is lid van de Unieraad van do C.H U. en penningmeester van de Ned. Bond van Leraren bij het Chr. V.H.M.O. De zeer grote activiteit in nagenoeg alïe sectoren van de bouwnijverheid heeft geleld tot hevige spanningen op de bouwmarkt. De sltnatie op de ar beidsmarkt en de materiaalmarkt is zo, dat verdere toeneming van de hoeveel heid in uitvoering zijnd werk tot on aanvaardbare consequenties zou leiden Gezien de lange levertijden voor bouwmaterialen en de ontwikkeling op het gebied van de lonen mag de hui dige ontwikkeling niet op haar beloop worden gelaten, aldus het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Indien thans aiet zou worden ingegre pen, zou de bouw in de meest urgente sectoren en met name de woningbouw, ernstig gevaar lopen. In de Staatscourant van Vrijdag is opgenomen een beschikking van de mi nister waarin de nieuwe regeling ts opgenomen. De woningbouw blijft van de maat regel uitgezonderd Alleen voor woain- Volgens hef Israëlische gezantschap le Athene heeft Bulgarije nu toch aan een Israëlische commissie van onder zoek toestemming gegeven zich naar het wrak van het Israëlische lijnvlisg- tuig ie begeven. De Israëlische gezant heeft van de Bulgaarse regering de me dedeling ontvangen, dat een commissie beslaande uit drie personen vanmorgen ie 9 uur de Bulgaarse grens zou mo gen overschrijden. Hiermede zijn de Bulgaren dus terug gekomen op hun aanvankelijke besluit om de Israëlische commissie niet toe te laten, zij het dan ook dat zij slechts drie leden in plaats van de geeiste zes willen toelaten. Van Israëlische zijde is ook bericht, dat de Bulgaarse regering in een nota. die Donderdag aan de Israëlische zaak gelastigde in Sofia is overhandigd en Vrijdag in Jeruzalem ontvangen werd, verklaard heeft bereid te zijn de be- De Franse Nationale Vergadering heeft gisteravond de regering gemach tigd de noodtoestand in Algerije met zes maanden te verlengen. Volgens de eerder van kracht zijnde maatregel, had dt noodtoestand op 2 October aanstaande opgeheven moeten worden. Voor de verlenging van de termijn stemden 369 afgevaardigden, terwijl 247 tegen stemden. Eerder deze week had de commis sie voor Binnenlandse Zaken van de nationale vergadering de door de re gering voorgestelde periode van - zes maanden beperkt tot drie. Verder besloot het parlement onder meer tot het instellen van een vierde departement in Algerije, namelijk Bo ne. Tot dusver waren er drie. Algiers, Oran en Constantine. De minister van Binnenlandse Za ken, Maurice Bourges-Maunoury. deel- Dinsdag a.s, i.t het Wn jtiur geleden, tM toen nog prinselijke gezin op het vliegveld Tetige lieer op Nederlandse bodem werd verenigd. de tijdens de debatten mede, dat de Franse regering vastbesloten is de or- cte in Algerije te herstellen en op het ogenblik een sociaal en economisch plan bestudeert tot een jaarlijkse ver hoging van de levensstandaard in Al gerije met zes procent. De Israëlische minister van Defensie, David Ben Goerion, heeft verklaard, dat hij bereid is „ondanks de precaire parle mentaire situatie", die na de verkiezingen van Dinsdag is ontstaan, een nieuwe rege ring le vormen en de leiding daarvan op zich ie nemen. De partij van Ben Goerion. de Mapai. heeft vijf zetels verloren, maar blijft met 40 afgevaardigden nog de giootste poli tieke partij m Israël. Ben Goerion zeide m een toespraak tot het verkiezingscomité van de partij, welke door ongeveer 30 leiders van de Mapai werd bijgewoond, dat de plotselin ge versterking van de nationalistische Heroeth partij van acht afgeveardigden in de tweede tot 16 in de derde Knesstet (parlement) z.i. slechts van tijdelijke aard zal zijn. taling van een deel van de materiële schade, welke veroorzaakt is, op zich te nemen, wanneer deze is vastgesteld. In de nota betuigt de Bulgaarse re gering, volgens de woordvoerder, haar „diep leedwezen" en stelt zij de Is raëlische regerign op de hoogte van een speciaie commissie, die een onder zoek zal instellen naar de omstandig heden. van „dit betreurenswaardig on geval". Het katnoor van de Israëlische lucht vaartmaatschappij „El AT' te Wenen, heeft Vrijdag in een communiqué ge zegd, dat de Bulgaarse lezing van het uit de koers geraakt zijn van het neer geschoten Israëlische vliegtuig niet klopt met de per radio opgegeven po sitie van het toestel en de rapporten van de gronddiensten. Een Oostenrijkse employé van de Bulgaarse legatie te Wenen heeft mee gedeeld, talrijke dreigbrieven en tele foontjes ontvangen te hebben. De Bul gaarse legatie heeft om extra politie bescherming verzocht. Radio Moskou heeft het Russische volk meegedeeld, dat een groot spionnagecom plot dat voor Tsjang Kai Sjek werkte in communistisch China ontdekt is. De bende opereerde vanuit Harbin, al dus de radio en was „doorgedrongen in de organen van de volksregering, in dustriële ondernemingen en eenheden van de volksvnjwilligers." De bende zou gewapend zijn met revol vers. messen, munitie, telegraafcodes en contra-revolutionnaire literatuur. De ontmaskerde spinonnen zullen spoe dig terecht moeten staan. gen, die zonder geldelijke steun van het rijk worden gebouwd door of met geldelijke steun van andere publiek rechtelijke lichamen, ts njksgoedkeu- ring nodig. Verder is geen rijksgoed keuring nodig voor normale onder houdswerken van spoorwegen en staatsmijnen en voor weg- en water bouwkundige werken en voor werken aan gebouwen van het Rijk en andere publiekrechtelijke lichamen, die ten laste komen van de gewone dienst van de begrotingen. Voor de zeer urgente sector „gebou wen voor de nijverheid" wordt thans dus weer rijksgoedkeuring nodig. Dit houdt niet in, dat aan inkrimping van de eigenlijke industriële bouw wordt gedacht. De rijKsgoedkeuring voor bouwwerken ten behoeve van de nij verheid zal direct worden verleend, wanneer er geen twijfel aan bestaat, dat het object industriële bouw be treft. Een goed jaar geleden bepaalde de minister dat rijksgoedkeuring vereist was voor werken ooven f 100.000 (voor ziekenhuizen boven f 50.000 en voor scholen boven f 10.000). Sinds de af kondiging van deze beschikking kwa men vele omvangrijke bouwwerken niet tot uitvoering. De totale hoeveel heid aan uitgestelde werken beliep aan het begin van deze maand m geld uit gedrukt ongeveer f 178 millioen. De verscherping van de bepaling zal er toe leiden, dat thans nog minder werken in uitvoering genomen kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor par ticuliere bouw, maar ook voor de bouw door gemeenten of provincies. Vooral voor de grote gemeenten kan de verscherping een nieuwe tegenval ler betekenen. Zü konden door de grens van f 100.000 reeds vele werken niet tot uitvoering brengen. De grens van f 10.900 zal dus nog meer rem- mend werken, vooral ten aanzien van noodzakelijke overheidsgebouwen in nieuwe stafrivii' Het Duitse bergingsvaartuig „Glück Auf', dat gedurende de afgelopen week in de nabijheid van de wrakken der Engelse kruisers voor de Scheveningse kust gelegen heeft, heeft enig succes kunnen boeken. Na onderzoek door duikers was men in staat een bronzen schroef van een der kruisers te bergen. Zoals bekend zonken de kruisers in de eerste wereldoorlog op ongeveer 20 mijl uit de kust. De Duitsers zullen trachten zoveel mogelijk waardevolle onderdelen boven water te krijgen. Gedurende het weekeinde zal de „Glück Auf". dat springstoffen aan boord heeft, naar Buitenhuizen bij IJmuiden varen om daar te bunkeren. in het begin van deze week zijn te Nzara. in het uiterste Zuiden van Soe dan. vier personen gedood en hen ge wond. toen militairen en politiemannen het vuur openden op een plunderende menigte. De ongeregelheden ontstonden toen het parlementslid Ilia Koezy tot twee jaar gevangenisstraf werd veroor deeld omdat hij gedreigd zou hebben twee sultans te doden tenzij "-ij zijn oproep voor aansluiting bij Egypte zou den steunen. Ook te Yambio, de stad waar het proces tegen Koezy werd gevoerd, bra ken ongeregeldheden uit, waaraan door de politie en militairen een einde werd gemaakt. Enige kooplieden uit Noord- Soedan liepen verwondingen op. Het Amerikaanse leger heeft meege deeld, dat het een zestal atoomkanonnen en een aantal atoomraketten voor de Amerikaanse troepen in het Verre Oos ten heeft bestemd. In de bekendmaking werd met mee gedeeld waar de kernwapens precies heengaan. Er werd alleen gezegd, dat zij onder het commando van het achtste le ger zouden ressorteren. Welingelichte woordvoerders verklaar den echter, dat. de 280 mm kanonnen voor de strijdkrachten op Okinawa be stemd waren en de raketten voor Japan. De atoomkanonnen zouden naar ver luidt reeds Vrijdag a.s. op Okinawa aan komen Enkele kilometers van de Afsluit dijk, aan de Friese zijde, is Vrijdag middag een straaljager verongelukt. De piloot is om het leven gekomen. De bemanning van de botter WB 55 zag omstreeks twee uur een van de oefenende „Gloster Meteors" van de vliegbasis Leeuwarden bij de Afsluit dijk, ongeveer ter hoogte van de Bree- zanddijk, het water ingaan. Schipper J. Bakker uit Den Oever wendde on middellijk de steven en voer naar de plek des onheils. Hij kon echter niets anders opvissen dan wat wrakstukken van het verongelukte vliegtuig, die in een grote olieplas ronddreven. Hij liet een lange staak met een. vlag er aan in het ongeveer vijf me ter diepe water zetten en voer toen zo snel mogelijk naar de wak om de autoriteiten te waarschuwen. De „Cas tor" van de marine-duikopleiding is toen uitgevaren. De vlieger, de 23-ja- rige reserve sergeant-vlieger Bemhard Harmsen uit 's-Gravenhage werd ge dood. Harmsen, die ongehuwd was, nam deel aan sciiiet- en vl'>goefenin- gen met enkele Gioster „Meteors" van het 323e squadron van de vliegbasis Leeuwarden. Het nieuwe telefoonsysteem van de ANWB langs de Afsluitdijk, dat giste ren m werking is getreden, heeft meteen zijn nut bewezen. Om twee uur zag een hengelaar een straaljager, vermoedelijk van het type „Gloster Meteor", m het TJselmeer vallen. Hij waarschuwde een opperwachtmeester van de nikspolitie, die toevallig op de dijk aanwezig was. Deze greep direct de telefoon en gaf alle noodzakelijke waarschuwingen voor reddingswerk aoor. De „International Mine. Mill and Smelter Workers Union", een Ameri kaanse vakvereniging, heeft de gisteren officieel door de procureur-generaal in gediende beschuldiging tegengesproken, dat zij door de communisten zou worden beheerst. De Sowjet-mimster voor de zware machmebouwmdustrie, Nikolai Stepano- vich Kazakow. is van zijn functie ont heven. zo heeft radio-Moskou bekendge maakt. Zijn opvolger is Konstantin Petukhow. Voor Kazakows ontslag werd geen en kele reden opgegeven. Evenmin werd iets gezegd over een eventuele nieuwe functie. ,7| Ssfe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1