Peking laat plotselin Amerikanen vrij Na de ook vliegers straks de burgers ff Steun van Moskou voor kunstmanen-plan "3 Geen wonder Geschenken voor prinses Irene Werk in de Rotterdamse haven is vanmorgen hervat Eisenhower jr. hield persconferentie Vele slachtoffers in Marokko OPLUCHTING EN VREUGDE Drie personen in Noordzeekanaal verdronken „Algerijnse" wijk in Parijs afgezet JMits in belang van mensheid" Formateurs geslaagd in opstellen van plan voor kabinetsformatie DINSDAG 2 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 31.41 Weerbericht De 75ste verjaardag van Prinses Wilhelmina HOOPVOLLE START IN GENÈVE In Amsterdam geen animo voor 24-uurs staking lsraël eist in Sofia opheldering m- Koreaanse verklaring Zeeslag in de Straat van Formosa Hatta voorgesteld als premier J PRINSESSEN BEATRIX EN. IRENE NAAR ZWITSERLAND S 9 In Amsterdam Veertig burgers r RUSLAND is bereid het Ame rikaanse plan voor het af schieten van kunstmanen te steunen „als dat in het belang van de mensheid is". Dit verklaarde gisteren Nikita ChroerLsjew, de leider van de Russische commu nistische partij. - 3 Twee kanovaarders vermist JP ffes&»ï Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. J15700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Hiivgensplain 1 Postgiro 424867 Redactie'. Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.8019.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67832 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummer* 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAN HOUTEN' IhirUM- Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. OPKLARINGEN*. Veranderlijke bewolking met opklaringen en vannacht plaatselijk wat lichte motregen. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. Dezelfde of iets lagere temperaturen. ZON EN MAAS 3 Augustus: zon op 5.05. onder 20.30: maar op 13.59, onder 4.45 v.m. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Q E verzorger van de rubriek „Terzijde" in het blad „In de Waagschaal" van 23 Juli jl. verheugt zich over de uitnodiging, die het N.V.V. zond aan prof. Van Niftrik lid van de C.H.U. en voorstander van de christelijke vakbeweging om voor de bij het N.V.V. aangesloten vakbonden het Herderlijk Schrijven van de Synode der Herv. Kerk toe te lichten. Deze openheid moeten wij nu eens royaal waarderen, aldus het blad. En het wachten is nu op een uitnodiging van het C.N.V. aan bijv. prof. Miskotte. Het komt ons voor, dat hier het N.V.V. wel wat al te vlot een pluim op de hoed gestoken wordt en dat de door dit verbond gezonden uitnodiging nu niet zo opzienbarend is als men ons hier wil doen geloven. Sterker nog ■we achten het zenden van deze invi tatie helemaal geen wonder en alles zins verklaarbaar. De jongste aflevering van „Kerk eu Theologie" biedt voor deze bewering meer dan voldoende bewijsmateriaal. Dr. Lekkerkerker vraagt zich hier in een beschouwing over het Her derlijk Schrijven af, of de Synode zichzelf niet schuldig maakt aan neu tralisme, een gevaar waarvoor ze meent te moeten waarschuwen, Mer. heeft al opgemerkt zo gaat dr. Lek kerkerker voort en hij spreekt het niet tegen dat men na dit Herderlijk Schrijven met een geruster hart lid kan zijn van een niet-confessionele partij dan van een christelijke partij. „Nu dreigt dit schrijven in de kaart te spelen van een zeker liberalisme en neutralisme". ]\A AAR er is meer. In dezelfde afle id' vering komt ook prof. Van Niftrik aan bod: „Ik wii gaarne erkennen, dat dit Herderlijk Schrijven naar zijn toon hen in bescherming neemt, die gemeend hebben de confessionele or ganisaties te moeten veriaten De Synode „beschermt daarmee, laat ik kortweg zeggen: de doorbraakmen sen In het licht van het bovenstaande lijkt ons het gebaar van het N.V.V niet zo verwonderlijk. Deze „open heid" is alleszins verklaarbaar. Het N.V.V. wist, dat net Herderlijk Schrijven in zijn kaart speelde. Hei wist ook, dat een van de opstellers prof. Van Niftrik was, die hij moge dan zelf voor de C.H.U., het C.N.V en de Chr. School gekozen hebben de laatste jaren niet heeft opgehouden den volke kond te-doen dat wij af moe ten van een absolute tegenstelling tusjen de christelijke en de algemene organisatie. Tegen dit standpunt kan het N.V.V. geen enkel bezwaar hebben Voor het C.N.V. ligt de zaak heei wat moeilijker. Terwijl na de oorlog het N.V.V. op een toenaderende hou ding van de Herv. Kerk mocht reke nen, zag het C.N.V. hoewel de Herv. Kerk niet aan zijn bestaansrecht wil de tornen toch zijn streven van de ze kerkelijke zijde met veel reserves omringd. Het gaat dan ook niet aan het N.V.V. en het C.N.V. hier op één lijn te stellen. Het verzenden van de bovenbedoelde uitnodiging kost het N.V.V. veei minder moeite dan het C.N.V. Daarom zouden wij willen zeggen: de lof, die hier het N.V.V. werd toege zwaaid, is al te uitbundig. Een beetje minder kon ook wel. En daarnaast was wat meer begrip voor de situatie ■van het C.N.V. wel heel dringend ge boden. T. M. GILHUIS. De particulier secretaresse van H.K.H. Prinses Wilhelmina deelt ons het volgende mede: Hoezeer de Prinses ook waar deert de hartelijk bedoelde voor nemens en plannen ter viering van haar aanstaande 75ste verjaar dag, is het haar innigste wens, mede met het oog op haar leef tijd, deze dag in alle stilte in ge zelschap van hare kinderen en kleinkinderen door te kunnen brengen. De Prinses hoopt, dat het Nederlandse volk ook op deze verjaardag hare teruggetrokken heid na hare abdicatie zal willen eerbiedigen. (Mei. Nagel, secretarie van Prinses Wilhelmina). De prinsessen Beatrix en Irene zijn heden - naar Zwitserland vertrokken voor een verblijf van enige dagen in Vevey waar deze week het „Fête des vignerons" wordt gehouden. Het éénjarige dochtertje van de blokwachter der Nederlandschc Spoor wegen H. van D. aan de Marsweg te Zwollerkerspel is gistermiddag toen zij vlak bij haar huis op de rails van de spoorlijn ZwolleAlmelo speelde, door een trein gegrepen. Zij was onmiddellijk dood. DE elf Atiierikaan.se vliegers, die siutli. 1953 in communistisch China werden vastgehouden, zijn vrijgelaten. Dit heeft radio- Peking gisteren bekendgemaakt. Het verrassende nieuws kwam slechts enkele minuten voordat in Genève besprekingen tussen ambassadeurs van Amerika en rood-China begonnen- De vrijlating van de vliegers zou op deze bijeenkomst een van fit: belangrijkste onderwerpen vormen. De vliegers werden tijdens de Koreaanse oorlog gevangen genomen en later beschuldigd van spionnage. Hoewel hun straftijd nog niet om is. werd volgens radio-Peking Zondag tot hun vrijlating besloten omdat zij zich in de gevangenis behoorlijk hebben gedragen. President Eisenhower heeft gisteren de vrijlating een reden tot opluchting en vreugde voor het hele land genoemd. Hij beloofde dat de regering alles zal doen om de spoedige hereniging van de man nen met hun gezinnen te bewerkstelligen. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, heeft eerder dit jaar een reis naar communistisch China gemaakt om te trachten de vliegers vrij te krijgen. nisstraffen van 4 tot 10 jaar wegens spionnage. De communistisch-Chinese radio deel de gisteren mede. dat de gevangen Amerikaanse vliegers de discipline in acht hadden genomen en zich betrek kelijk behoorlijk in de gevangenis had den gedragen- Vandaar dat de gevau- .ge-nis-autoriteiten zich hadden gewend tot het hoge volksgerechtshof om voor dementie voor de Amerikanen te plei ten. Het gerechtshof besloot Zondag aan dit verzoek gehoor te gevott. zei radio- Peking. De elf vliegers zijr.: Kol. John Knox Arnold jr., majoor William H. Baumer; Het 'werk in de Rotterdamse haven Is vanmorgen hervat door de arbeiders, die gisteren bij wijze van protest tegen de bepalingen van de C.A.O. in staking waren gegaan. Het bestuur van de O.V.B. verklaarde gisteravond, dat het weinig nut heeft langdurige stakingen te proclameren. Volgens de zienswijze van deze bond zal men meer succes boeken met het houden van korte, onverwachte stakin gen. De O.V.B. heeft met ingang van vanmorgen een iangzaamaan-actie ge proclameerd totdat het bestuur van de Scheepvaart Vereniging Zuid deze bond erkent en vertegenwoordigers daarvan betrekt in bel houden van de bespre kingen aangaande de collectieve Ar- beids Overeenkomsten. Van de zijde van E.V.C. is nog ge tracht de staking te laten voortduren. Deze poging is op niets uitgelopen. De arbeiders hebben te veel leergeld be taald in het verleden, toen het ging om net uitbetalen van de gelden tijdens as weken dat er gestaakt werd. Hernaalcie malen bleek toen. dat de niet erkenae bonden geen kans zagen de arbeiders een behoorlijke ondersteuning te geven en velen van hen kwamen daardoor in kommervolle omstandigheden te ver keren. De secretaris van de O.V.B.. de ne.y''" A. van den Berg. deelde meae. dat zijn bond mede om die reden het niet ver antwoord achtte door te blijven staken. Volgens hem zullen, korte, maat' felle acties een juiste methode zijn om at werkgevers te doordringen van de vei- keerde toestanden, die er op net ogen blik heersen. Op een Maandagavond door de bij de E.V.C. aangesloten Algemene Bedryfs- bond Transport (A.B.T.) in de Brakke Grond gehouden vergadering voor Am sterdamse havenarbeiders «s het be stuursvoorstel aangenomen om Zonaag- morgen in Krasnapolsky opnieuw bijeen te komen om dan „gezamenlijk te be slissen op welke wijze in de Amster damse haven de strijd voor verbetering der ionen zal worden gevoerd". Op de vergadering van Maandag avond. die werd bijgewoond door een kleine 200 havenarbeiders, zeide de landelijk secretaris van de A.B.T.. ce heer F Meijs. a.m.. aal aan het mees, redelijke verlangen der arbeiders, een loonsverhoging van f6,50 voor ahe havenarbeiders per week. nog met te gemoet was gekomen in de Maandag van kracht geworden nieuwe C.A.O. Om tot inwilliging van de verlangens te komen zal de kracht van de haven arbeiders moeten worden ingezet al dus sureker. Een tiental havenarbeiders voerde het woord. Een paar achtten de tijd voor een staking nog niet rijp. anderen waien van oordeel, dat „dit handjevol geen besluit kon nemen, maar enkelen waren voor een actie. Om als in Rotterdam tot een 24-uurs of andere staking over te gaan bleek bij de vergadering geen animo te bestaan, zodat het bestuur met het genoemde voorstel kwam. het geen ook reeds door een der sprekers uit de vergadering te berde was bracht. ge- De elf man zaten In een B 29 die op 12 Januari 1953 neergeschoten werd, terwijl zij volgens de Amerikanen be zig waren met „een routinevlucht, waarbij zij strooibiljetten lieten vallen boven Noord-Korea". Communistisch China sprak de be schuldiging uit, dat zij boven Man- sjoerije vlogen op een missie voor de Amerikaanse geheime dienst". Een Chinees militair hof veroordeelde hen verleden jaar November tot gevange- ^"Ehgen John Vaadi: kapt. Elmer F. Llewellyn: luit. John W. Buck: ser geant Howard W. Brown: Steve E. Ktva; Harry M. Benjamin jr.. John W. Thomp son; Daniel C. Schmidt. Tegelijkertijd met deze elf werden vorig jaar in Peking twee andere Ame rikanen' veroordeeld. Zij krisgen echter zwaardere straffen, resp. levenslang en 20 jaar. Tijdens het proces werden zij „speciale agernen var. de Amerikaanse inlichtingendienst" genoemd. Het zijn John Thomas Downey en Richard George Feeteau. Zij werden 28 November 1952 in het Noorden gearresteerd. Over hun vrij lating is nog niets gemeld. De eerste ontmoeting tussen Chinese en Amerikaanse ambassadeurs In Genève was gistermiddag na 45 minuten afgelopen. Vanmorgen is een tweede bij eenkomst, nu van een uur. gehouden. Beide partijen kwamen de volgende agenda overeen: 1. De terugkeer van burgers van beide landen naar hun vaderland. 2. Alle practische maatregelen die op het ogenblik een punt van wryving tus sen China cn de V.S. opleveren. Deze agenda werd voorgesteld door Wang Ping-Nan, de Chinese ambassa deur in Warschau. De zinspeling op burgers van beide partijen betreft de Amerikanen, die vastgehouden worden door de Chinezen en ook een onbekend aantal Chinese studenten van wie de Chinese commu nisten beweren, dat zij door de Ameri kanen er van weerhouden worden naar China terug te keren. Amerika ontkent echter Chinezen vast te houden. Hoe dan ook. het schijnt dat de beide ambassadeurs het er over eens zijn. dat andere zaken niet in behandeling geno men zullen worden voordat een beslis sing genomen is over de vastgehouden burgers. De Chinese ambassadeui zei dat de vrijgelaten vliegers Zondag uit Peking vertrokken waren en 4 Augustus in Honkong verwacht worden. Wang verklaarde, dat er geen enkele moeilijk heid zal zijn „in zake de kwestie van repatriëring van burgers, zo lang beide partijen een houding van onderhande ling en verzoening aannemen". De Amerikaanse minister Dulles ver klaarde gisteren, dat de Ver. Staten geen concessies hebben gedaan of be loften hebben gegeven als prijs voor de vrijlating van de vliegers. Hij zei dat de Ver. Staten evenmin gedreigd heb ben gebruik te zullen maken van ge weld. Gistermiddag om half drie heeft een deputatie van net Garderegunent Fuse liers „Prinses Irene" aan H.K.H. Prin ses Irene ten paleize Soestdijk een ver- jaardagsgeschenk aangeboden Het ge schenk" bestond uit twee ojxc;,'Liede ren koffertjes waarop onder het hand vat een vergulde letter I voorkomt. Vervolgens bood een deputatie van de Koninklijke Landmacht mmer; de drie strijdkrachtonderdelen H.K H. het traditionele verjaarsgescnenK (een aan vullende cassette tafelzilver' aan.- bene vens een grote taart versierd met de wapens van alle onderdelen van de Ko ninklijke Landmacht en met eer. bou quet rozen van marsepein. Voor H.M. de Koningin. Z.K.H. Prins Bernhard en de andere prinsessen waren er eveneens attenties. De Israëlische regering heeft haar legatie in Sofia opdracht gegeven van de Bulgaarse regering een otmndaei- jjïke en volledige verklaring te eisen over het neerschieten van een Israë lisch lijntoestel waarbij alle 58 inzit tenden om het leven kwamen. De Bulgaren hebben namelijk ver klaard. dat het toestel door luchtaf weergeschut is neergehaald, door een „betreurenswaardige vergissing". Een Israëlische commissie va derzoek heeft echter vastgesteld het vliegtuig is neergeschoti-r Bulgaar.se jachtvliegtuigen. Op het Noordzeekanaal Ier hoogte van d« superfosfaalfabriek „Albatros" te Amsterdam is Maandagavond een mo torbootje mei aan boord zeven personen, waarbij vijf kinderen, door nog onbe kende oorzaak doo*r een klein Binnen vaartuig overvaren. Opvarenden van; een passerend Engels jacht, die het on-i geluk zagen gebeuren slaagden er in j vier personen, mevr. Blom uit Haarlem' met drie kinderen ie redden. Allen wer den naar het Binnengasthuis overge-j bracht. Tegen middernacht moest wor-i den aangenomen, dat de heer J. Blom* eigenaar van een schildersbedrijf aan de Bakenesergracht 53 te Haarlem, met een zoontje en diens vriendje zijn verdron-; ken. Sinds president Ei'tuduavvr mrfvdvii ti'vifh beken ugcmuickt, dut om streeks Kerstmis t:t het gezin van zijn zoon, majoor J oh" Eisenhower, een nieuwe wereld burger north ver wacht, verheugt het jonge gezin zich in een grote belangstelling, lie .12-jarige majoor Eisenhower moest zelfs met zijn vrouw en drie kinderen op een informele pers- conferentie dit bericht nog eens per- soort!ijk konten bevestigen. Ter gelegen- held run die bijeenkomst werd deze. foto genomen. 1'J.ti.r. ziet men: Mevrouw Barbara Eisenhower, met de 11'jart ze Susan op haar schoot, de 7'jarige David, die precies op zijn beroemde grootvader lijktJohn Eisenhower en de 6-jarige Bar Our a Ann e. De Paryse politie is gisteren begon nen met het uitkammen van een ar moedige wijk, waar werkloze Algerij nen afgelopen Zaterdag de Moham medaanse feestdag Aid El Kebir hevige relletjes veroorzaakt hebben. Bij deze relletjes werden 18 personen, onder wie buitenlandse toeristen, ge wond. President Eisenhower deelde Vrij dag mee, dat de Verenigde Staten be reid zijn de gegevens, die door middel van de „kunstmanen" zullen worden verkregen, met andere landen, ook de Sowjet-Unie, te delen. Het bureau van de Franse Resident- Generaal te Casablanca heeft mede gedeeld dat de wanordelijkheden, welke zich sinds 14 Juli j.l. in de voornaamste Marokkaanse steden hebben voorgedaan, aan zeventig per sonen het leven hebben gekost, ter wijl er 259 werden gewond. De Zuidkoreaanse regering eist het vroeger tot Zuid-Korea behoord hebbend gebied tussen de 38ste breedtegraad en de bestandslijn op en zal de communis ten verzoeken zich „binnen een bepaalde tijd" uit dat gebied terug te trekken. De regering zegt. dat zij niet langer ver plicht is het twee jaar geleden gesloten bestand in acht te nemen. Regeringspersonen en militaire leiders van Zuid-Korea zullen Woensdag spre ken over „concrete plannen" om het betrokken gebied weer in handen te krijgen. De tlrie Amerikaanse soldaten, die'vrij willig in Vtnn nuinisl i srh (Jiin.t uur"i' gehter en nu dr Koreaanse oorlog, maar kortgeleden ran mening veranderden en de icens te keutien guveit terug te keven naar Amerika, worden hier ntittr de ge vangenis iri San Frnnrisru geleid. Y.ij wurden liesrhiddipd van verraad en moeten nu in d" gevangenis np hun vonnis ivarhten. l'J.n.r. lopen: Otho Hell. If iflinm Cmvart en rut. Crtggs- Qnder de om het leven gekomenen bevinden zich elf en onder de ge wonden 53 'Europeanen. Het was gis teren betrekkelijk rustig in Marokko. Maandag zijn in verschillende delen van Algiers aanslagen gepleegd in de vorm van ontvoeringen en moorden. Zes personen werden door terroristen ontvoerd en vervolgens vermoord. Het lijk is gevonden van een gen darme, die zich in de auto bevond, welke Zondag jl. op de weg tussen Bone en Lamy door vogelvrijen is aangevallen. Hij was sindsdien ver mist. Te Aumale, Ain Bessem en Boeina zijn 32 personen gearresteerd, die er van worden beschuldigd de veiligheid van de staat in gevaar te hebben gebracht. Deze Amerikaanse bekendmaking is nóch dooi de Russische pers, noch door de Russische radio gepubliceerd. Tijdens een ontvangst op de Zwitserse legatie in Moskou vroeg een verslag gever gisteren aan Chroestsjew, wat hij van het plan dacht. De Russische partijleider antwoordde: „Ik hen er iets over gehoord, maar ik heb het niet zorgvuldig gelezen, dus kan ik er niets definitiefs Over zeg gen. Maar als het in het .belang van de mensheid is, is de Sowjet-Unie al tijd bereid, hette steunen." Chroestsjew was op de Zwitserse legatie ter gelegenheid van de Zwit serse nationale feestdag. Hij toonde zich optimistisch over de Chinees-Amerikaanse besprekingen, die gisteren in Genève zijn begonnen. „Ik ben er zeker van dat communis tisch China positieve resultaten wenst op deze bijeenkomst en wanneer de V.S. dit ook wensen dan kan dit nooit een negatief resultaat opleveren. De problemen zijn duidelijk en kunnen worden opgelost", zei Chroestsjew. Kanonneerboten van de nationalistisch Chinese marine hebben Maandag twee kleine communistische kanonneerboten zwaar beschadigd in een zeeslag met een „grote" communistische vloot in de Straat van Formosa, aldus heeft het na tionalistische ministerie van Defensie be kendgemaakt. De zeeslag duurde onge veer een half uur. Volgens de bekendmaking leed de nationalistische marine geen verliezen. Volgens inlichtingen van PIA trach ten de kabinetsformateurs de impasse, waarin zij zijn geraakt, te doorbreken door vice-president Hatta candidaat voor het premierschap te stellen. Mr. Wilopo bevestigde, dat men. de impasse, reeds doorbrak en een ontwerp-kabi- netsformatie opstelde. •n- dat door Op de onbewaakt» overweg ie Doe- iinchem is Maandagmorgen de 44-jarige mevrouw Kok uit Lochem met haar bromfiets door een irein gegrepan. Zij is aan haar verwondingen overleden. Zondag is op de V/aal bij Nijmegen een kano omgeslagen waarin twee jonge mensen, een 21-jarige Nijmegenaar en 23-jarig meisje uit Rotterdam dat tijde lijk in Nijmegen vertoefde een spele vaart maakten. De kano is op de rivier gevonden, ondersteboven, maar van de inzittenden is geen spoor gezien. De po litie staat voor de vraag of beide jonge mensen verdronken zijn, dan wel aan land zijn gegaan en de kano hebben la ten dobberen. Tot nu toe is niets ge vonden. .-mas®.' De impasse ontstond, toen zowel de PNI als de Masjumi het premierschap voor zich opeisten. Toen dit tijdens de bespreking van de formateurs maan dag bleek, verklaarde Sukivnan. dat het dan beter was het mandaat terug te geven. Mr. Wilopo stelde daarna voor de post van premier aan Hatta aan te bieden maar niet in zijn kwa liteit ran vice-president. Vernomen wordt, dat dit reeds aan Hatta ter kennis is gebracht en dat deze hiertoe bereid is. indien dit niet in strijd is met de grondwet. Voorts is vernomen dat de forma teurs thans een procedure uitstippelen om het premierschap van Hatta te verwezenlijken. Wilopo zou voorge steld hebben, dal Hatta als vice-pre sident op non-actief wordt gesteld. Sukiman zou een motie hebben opge steld, waarmee in het parlement Hat- ta's positie als premier zou kunnen worden geregeld. Na een bespreking met Hatta ver gaderden de formateurs Dinsdagoch tend twee uur. Na afloop hiervan ver klaarde Wilopo, dat men er ingeslaagd is een plan voor de kabinetsformatie op te stellen. Dit plan moet nu eerst aan de partijen worden aangeboden jhetgeen Woensdag zal geschieden. Daii iworden alleen nog die partijen uit- igenodigd. die bezwaren hebben. En- ikele partijen, waaronder de PNI en le Masjumi zijn reeds geraadpleegd. ;Na deze bespreking zal een lijst van nieuwe ministers aan Hatta worden aangeboden. Wilopo bevestigde, dat (op de voorlopige lijst van ministers partijlozen voorkomen, doch hij wei gerde te zeggen, wie en hoeveel. Wilo- lijst van ministers weeroenataag-M po bevestigde, dat op de voorlopig lyst van ministers partijlozen voor komen de-h hii weigerde te zeggen wie er, b'-evcel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1