Russen zijn nummer één met kunstmaan vuring reeds binnen anderhalf jaar Kroonprins Beieren m Rupprecht overleden Sr Corry: Koningin en zonnebloem Brazilië getroffen door koudegolf Ruïneus voor de koffie-oogst Peking moet laten verdwijnen IJzeren heistelling van 28 meter hoogte stortte op woning DRIE DE NIEUWE EERSTE LEDEN IN KAMER SOW JET-GELEERDE VERKLAART: OPROEP VAN DULLES: DERTIENDE JAARGANG No. 3142 Samenwerking met V.S. mogelijk Sinds 1918 op een troon gewacht India bemiddelaar voor burgers? Gezin (7 kinderen) juist acm tafel Derde slachtoffer van brand autobus Faure en Pinay naar Moskou? Tambour battant Twee bromfietsers omgekomen WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1955 Weerbericht Nederlanders gewond bij ongeluk in Frankrijk ïmsit Reizen naar Rusland nu mogelijk r? Drie Nederlanders uit Z.-Afrika gezet Nederlandse door de bliksem getroffen NED. BES HAD ONGEVAL IN DUITSLAND justitiële ambtenaren bij getuigenverhoren Nog geen Indonesische regering V- EEN plotseling ingevallen koudegolf in Brazilië, de ergste sinds een halve eeuw, heeft ruïneuze schade aangericht op de koffie plantages en aan andere te velde staande gewassen. De omvang van de schade zal pas over enkele weken kunnen worden vastgesteld, maar Braziliaanse exporteurs zijn van mening, dat de situatie ernsti ger is dan in 1953, toen 400 miilioen bushels (ruim liter) door de koude verloren gingen. De koffieprijs op de wereldmarkt vloog daar door in het begin van 1954 omhoog. De strenge koude heeft ook mensenlevens gekost. In Sao Paulo bezweken vier personen. In sommige delen van het vorstgebied is voor het eerst sinds mensenheugenis sneeuw gevallen. ARGENTINIË DE apotheose van het geheel is natuurlijk het moment, waar op koningin Corry zal verschij nen als Zonnebloem. Het hart van de bloem wordt gevormd door eert donker bruin velours chiffon lijfje zonder mouwen. De rok bestaat uit 65 gele bloem blaadjes. die. zo de koningin ge zeten is, om haar heen als een kroon gewaaierd liggen. Jongetje verdronken in 's-Gravenzamle Formateurs geven opdracht aan llatta terug Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115500 <4 V) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-1930 a Zaterdags 17—1B uur: Telefoon 115700 's.Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehte«dienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lar.ge Kerkstraat 24b Telefoon 67862 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent' Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond VRIJ KOEL. Wisselende bewolking met vanavond in liet Zuid oosten nog enige regen, maar morgen op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak Noordwestelijk. Vrjj knel. ZON EN MAAN 4 Augustus: zon op 5.06. onder 20.29; maan op 20.19, onder 5.56. Directie: C. A. KEU MN G en Sir. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT t> USLAND is van plan zijn eerste kunstmaan binnen achttien maanden jV af te schieten, d.w.z. tenminste zes maanden vroeger dan de Ameri kaanse wordt afgevuurd. Bovendien zal de Russische satelliet waarschijn- hjk veel groter zijn dan de Amerikaanse, die ongeveer de afmeting van een voetbal zal hebben. Dit is gisteren in Kopenhagen meegedeeld door prof. Leonid T. Sedovr, voorzitter van de Russische commissie voor interplanetaire verbindingen. Sedow is in de Deense hoofdstad aangekomen als een van de Russische waarnemers op het internationale ruimtevaart-congres üp een persbijeenkomst zei prof. Sedow dat de Sovjet-satelliet beslist af geschoten zal worden binnen de twee komende jaren. Sedow weigerde verder uit te weiden over de eventuele afme tingen van de Russische kunstmaan. Hij zei dat het er van zou afhangen hae veel apparaten van verschillende soorten de satelliet zal meevoeren. Rmé Mayer, de voorzitter run de Europese Hrmeenschap voor Kolen en Staal, bezoek' brengt aan Ne derland, :d Dinsdagmorgen dmor minister-president dr. If. Drees op hot ministerie t nn Algemene. Zaken ontvangen. Dr. Drees begroet Rent Mayer, Professor Sedow zei samenwerking tussen Rusland en de Verenigde Staten met betrekking tot het „salellietplan" mogelijk te achten. „Wat betreft de vornt van deze samenwerking, sullen we samen moeten praten", zei hij. Maandagavond verklaarde de Rus sisehe partijleider Chroestjew dat de Sowjet-Unle wellicht steun aan het A me kaanse plan zou leveren wanneer dit althans de belangen der mensheid diende. D« 86-jariga kroonprins Rupprecht, die aanspraak maakte op de Beierse troon is gisteren overleden. •De prins had tijdens het weekeinde een hartkwaal gehad. Gistermiddag kwam op hei kasteel Leustetten in Opperbeieren het einde. Twee zoons en vijf dochters kinderen uit de twee huwelijken van de kroonprins wazen aan het sterfbed. De regering van Beieren zal de over ledene een staatsbegrafenis geven. Rupprecht was hoofd van het huis Wit- teisbach van Beieren. Hij was de eerst geboren zoon van koning Ludwig III van Beieren die zijn troon verloor bij de revo lutie van 1918. De koning stierf zelf m Hongarije in 1921. Rupprecht huwde in de zomer van 1900 met hertogin Marie Gabriële van Beieren, die in 1912 overleed. Tijdens de eerste wereldoorlog was hij commandant van het zesde leger. Toen in Beieren de revo lutie uitbrak, bevond hij zich te velde. Om een burgeroorlog te vermijden, ging hij vrijwillig in ballingschap. Na zijn terugkeer in 1921 huwde hij voor de tweede maal met prinses Antonia van Luxemburg. Na moeilijkheden met de Gestapo, aan vaardde kroonprins Rupprecht een verbeten anti-nazi in 1941 een uitno diging van de Italiaanse koning om naar Dome te komen. Enige tijd later vestig de hij zich in Florence. De andere leden van zijn familie, met uitzondering van zijn jongste zoon Heinrich, hebben allen enige tijd in concentratiekampen door gebracht. In de herfst van 1950 keerde kroon prins Rupprecht uit zijn Italiaanse bal lingschap naar Beieren terug. Enige weken werd hij plotseling ziek, maar herstelde weer. Tot enkele dagen geleden is hij nog in het openbaar ge zien. Een auto met Nederlandse en Ameri kaanse toeristen is Dinsdagavond op de grote weg van Boulogne naar Parijs, na bij het plaatsje Poix, tegen een boom gebotst, waardoor negen personen ver wondingen opliepen. Van deze negen per sonen werden zeven personen zwaar ge wond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, doch door de politie wordt op het ogenblik een onderzoek in gesteld. De auto werd bestuurd door de Amerikaan William Petro uit Minneapo lis. die eveneens verwondingen opliep. (De namen van de Nederlandse toeris ten zijn nog niet bekend. 1 In antwoord op een andere vraag ze Sedow eerst ..niet te weten" of er Duit sers werkten bij het onderzoek van de Sowjets op het gebied van de raketten, maar later verbeterde hij dit door te zeggen, dat er ..beslist geen" DuiUe ra-ketdeskundigen in Rusland werkten. Hij voegde er aan toe. dat de Sowjet- geleerden de mogelijkheid bestudei'en om levende wezens geen mensen te vervoeren in ruimteraketten en zei. dat dergelijke proeven reeds verricht worden. Drie Britten. Kenneth Gatland, A. E. Dixon en A. M. Kunesch. zouden volgens een mededeling van eerstgenoemde reeds in 1950 op papier een kunstmatige satelliet hebben ontworpen, waarmes het thans van Amerikaanse zijde aan gekondigde ontwerp grote gelijkenis zou vertonen. De kunstmaan volgens het Britse ontwerp zou ook in drie etappes werken en precies hetzelfde gewicht hebben ais de Amerikaanse. Zij z,ou ook enkele dagen of zeifs weken om de aard bol kunnen cirkelen en inlichtingen over de gesteldheid in hogere sferen naar de aarde kunnen seinen. Volgens! Gatland. een 31-jarige raket- deskundige en lid-oprichter van het Brits interplanetair genootschap, zou de Amerikaanse expert dr. S. F. Singer op de ruimtevaartconferentie van Zürieh ia 1951 de waarde van het Britse ontwerp erkend hebben. Het Russische reisbureau „In tourist" heeft een Nederlands reisbureau laten Weten, dat het thans ook voor Nectei- ianders mogelijk is toeristische, duele en gezelschapsreizen Sowjet-Uiiie te organiseren. Het is de bedoeling om tn Octobe: een eerste groep Nederlandse toeristen naar Rusland te laten gaan, indien blijkt dat hiervoor belangstelling bestaat. Op het ogenblik wordt een reis '•ooi- bereid van Nederland uit via Leningrad. Moskou. Kiev. Odessa terug naar Leningrad. De reis in de Sowjetunie zal gedeeltelijk per trein en per vliegtuig worden afgelegd. Het feit, dat thans ook Nederlandse toeristen naar ae Sowjet-Unie kunnen reizen is het resul taat van onderhandelingen me' tourist", die ongeveer twee jaar hebben geduurd. indivi- naar de Vele koffieplanters trachten momen teel door het aanleggen van houts koolvuren nog te redden wat te red den is. Volgens deskundigen moet echter alleen reeds in het gebied van Londrlua de helft van de aanplant ais verloren worden beschouwd. De ramp treft in hoofdzaak de oogst voor het volgend jaar. Eerst dan zal blijken hoe sterk de jonge scheuten aan de struiken hebben geleden. De oogst van dtt jaar is reeds binnen. Gisteren zijn de prijzen op de kof- fietermijnmarkt te New York aan zienlijk gestegen als gevolg van de berichten uit Brazilië. De uitwerking van de vorst zal vermoedelijk tot uiting komen in de oogsten .«6-57 en 1957-58, aangezien de oogst 1955-56 cp 20 procent na reeds is binnenge haald. Columbia en Brazilië zullen binnen kort een conferentie houden over een internationale overeenkomst met be trekking tot de koffieprijzen. Het is mogelijk, dat er bij aanhouden van de vorst van deze plannen niet veel te recht zal komen. Na de koudegolf van 1953 waren de gevolgen funest. De koffieprijzen stegen begin 1954 tot ongeëvenaarde hoogte en in sommige landen gingen de huisvrouwen over tot een kopersstaking. In de Ver. Staten vond toen de leuze „Drink melk in plaats van koffie" ingang. Ook in Argentinië heerst strenge winter. De Uagste temperatuur werd gemeten in Patagonië, waar het Kwik zakte tot 16 graden onder het vries punt. Een groot deel van het land ligt onder een dik pak sneeuw. QEDURENDE enige dagen, van 3 tot en met 13 Augustus, zal het rijk der bloemen zijn koningin afstaan aan Den Hang voor de vijfde Bloemenweek, die met veel luister gevierd zal mor den. Op een van deze dagentijdens de rijtoer zal de koningin in de gedaante van Corry v. d. Kamp op de praalwagen gekleed zijn ahZonnebloem. Haar escor te wordt gevormd door twee ranke zilverkleurige Libellen, de beide prinsessen Sonja Paling en Loes v. d. Broek. Behalve de officiële rijtoer staat de bloemenkoningin een druk programma te wachten. Dat de verschillende gelegenhe den, waarbjj zij zich aait het Haagse publiek vertoom, een speciale kleding vereisen spreekt vanzelf. Mevrouw A. C. Brederotle Eettink heeft daarom enkele toiletjes ontworpen die vervaar digd door mevrouw E. van Hem deneen dezer dagen gereed ge komen zijn. yOOR de morgenuren is een witte poplin met gewassen katoen gevoerde japon gekozen, waarvan het lijfje eenvoudig ge houden is, terwijl de rok bestaat uit een aantal stroken. De prin sessen droegen eenzelfde model in de gele kleur. Het geheel wordt opgevrolijkt met een. hoe kan het anders, fleurige bloem- corsaöe. Vieu.r-rose moiré was het ma teriaal voor de middagrobe. De rouche langs de vierkante hals en de strik ter hoogte van de heup vonden we weer terug bi; de prinsessen, die in turqoise taft-zijde gekleed zullen zijn. Het volgende modelletje, dat ons getoond werd, in een licht blauwe geborduurde nylon met een pettycoat van taftzijde zal Corry v. d. Kamp voor enkele dagen een waarlijke koningin over de bloemen gelijken. De beide meiskes zullen in haar nieuwe staat van prinses niet minder opvallen door haar rose japonnen van hetzelfde ontwerp. De hoedjes, slechts bestaande vit een brede rand. die het hoofd van achteren vrijlaten, zullen versierd zijn met bloemen. De koningin en haar prinsessen gaan vergezeld van 75 meisjes, die elk een bloem uitbeelden. Deze meisjes zullen gekleed zijn in een groen rokje e:t eeti blouse in de kleur van de bloem. Haar gordel zal gevormd worden door bloemblaadjes, waarvoor onge veer 1275 blaadjes, vervaardigd van tuft met tarlatan gevoerd, nodig zijn. DE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft een beroep gedaan op rood-China om Amerika en de rest van de wereld plechtig te beloven daf het ,.z:! afzien van het gebruik der wapenen om zij» doelen in Azië te bereiken. Op zijn persconferentie zei Dulles, dat zo'n belofte de weg zou banen voor onderhandelingen met andere landen, waaronder de Ver. Staten, over belangrijke problemen De V.S. zullen niet on derhandelen met een pistool op de borst. Het belangrijkste ding op het ogenblik is, dat het pistool definitief verdwijnt, zei Dulles De jongste gebeurtenissen, waaronder de vrijlating van de Amerikaanse vliegers, schijnen te wijzen in de richting van een vreedzame Chinese politiek. Dulles waarschuwde echter, dat de aanwijzingen ook misleidend zouden kunnen zijn. Communistisch China heeft gisteren in Genève voorgesteld dat een derda neutrale mogendheid ah bemiddelaar zal worden benoemd bij de voorbe reidingen om Amerikaanse en Chine se burgers naar hun landen te laten terugkeren, meldt U.P. Argentijnse artsen staakten De Argentijnse doktoren hebben giste ren in het hele land gestaakt uit protest tegen de dood van hun collega dr. Juan Ingalinelta. een communist, die tijdens een verhoor door de politie overleed. Ook de Argentijnse tandartsen staakten. Alleen spoedgevallen werden geholpen. Gisteravond is ten gevolge van de zeer ernstige brandwonden, opgelopen bij het autobusongeluk te Osnabriick op Li Juni jl. in het ..Marienhospital" aldaar over leden het dertienjarig zoontje Jan van de familie Johannes Ardesch, uit Den Ham. Er bestond voor zijn leven reeds vanaf het eerste ogenblik grote vrees. De jongen is het derde slachtoffertje van het ongeluk. Tn het ziekenhuis te Osna briick worden nu nog drie kinderen ver pleegd. Hun toestand is goed. De Fzanse premier, Edgar Faure, en de Franse minister van Buitenlandse Za ken, Antoine Pinay. hebben een officiële uitnodiging ontvangen naar Moskou le komen, xo hebben welingelichte kringen in Parijs gexegd. Dexe bronnen reiden, dat beide Franse staatslieden de uitnodiging hebben aan vaard. Deze laatste stap in het algemene Rus sische „glimlaehoffensief" zou uitgegaan zijn van de Sowjet-ambassadeur in Pa rijs. Winogradow, die de uitnodiging aan Faure en Pinay ter hand zou hebben ge steld (U.P.). Eerder in dit jaar werden Faure en Pinay reeds officieus uitgenodigd door de Russische minister Molotow tijdens een lunch in Parijs. De Zuid-Afrikaanse regering heeft drie jonge Nederlandse immigranten uit het land verwijderd, omdat zij na drie maanden al van de mijnschool te Johannesburg gedeserteerd tvaren, al dus meldt Ass. Press. „Als men binnen drie jaar na de voltooiing van zijn opleiding zijn con tract verbreekt, kan men niet in de Unie blijven," verklaarde de immi gratie-ambtenaar T. Duyts. De drie jongemannen zijn de 23- jarige A. Kingma, de 20-jange G. Ku- per en de eveneens 20-jarige H. Dek ker. Zij zijn met de „Zuiderkruis" naar Nederland vertrokken. De aanwezigheid van de reizende Indische ambassadeur Menon in Ge nève heeft het vermoeden doen rij zen dat India de neutrale bemiddelaar zai zijn die communistisch China zich voorstelt in te schakelen. Volgens wel ingelichte kringen zou dit plan ge-' durende de Amerikaanse-Chtnese be sprekingen door ambassadeur Wang Ping-Na n naar voren zijn gebracht. De Amerikanen hebben hun eis tot vrijlating van 40 Amerikaanse staats burgers die in China worden vastge houden herhaald. De Chinese onder handelaars hebben om een pauze van een dag verzocht om het voorstel aan Peking te kunnen voorleggen. De vol gende zitting zal Donderdagochtend worden gehouden- De Indische reizende ,,vredes"-am- bassadeur Krisjna Menon is gistermid dag per vliegtuig naar Nieuw Delhi vertrokken. Ondertussen is de secre taris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, in Genève aangeko men. Hij zal de conferentie voor het vreedzaam gebruik van atoom-energie bijwonen die volgende week begint. De elf Amerikaanse vliegers, die door de Chinese communisten worden vrijgelaten, zullen na een kort verblijf orj de Philippijnen rechtstreeks naar de Amerikaanse Westkust worden overgebracht. Familieleden zullen de vliegers kunnen begroeten op een basis bij San Francisco en een bij Seattle. De Nederlandse louriste mej. G. van der Baan. 39. uit Amsterdam is het afgelopen weekend tijdens een vacantie- verblijf in het Stubai Dal in de Oosten rijkse Alpen door de bliksem getroffen. Dit is door de Oostenrijkse bergpolitie meegedeeld. Mej. van der Baan is door een berg- patrouille naar het ziekenhuis in Inns bruck gebracht. Zij heeft zware ver wondingen opgelopen. Chun ffour ernstig getarnd (Van onze correspondent) Dinsdag is een Nederlandse autobus in Mannheim in botsing gekomen met een tegenligger. De chauffeur, de heer A. Scheepers uil Almelo, is levensge vaarlijk gewond in een ziekenhuis op genomen. Met de bu.< reisde cvn groep pad- i vinders uit Almelo uit Zwitserland terug. Bij het ongeval werd een be- geleidende dame licht gewond. Het ge- zelsehnp kon de reis naar Almelo voortzetten. Overeenstemming mei Indonesië De ministers Luns en Beyen hebben de voorzitter van de Tweede Kamer af schriften aangeboden van vier nota's, ge wisseld tussen het Indonesische Hoge Commissariaat en het ministerie van Bui tenlandse Zaken. Uit deze nota's blijkt de bereidheid in principe van de Nederlandse en Indone sische regeringen, over en weer aan we derzijdse justitiële ambtenaren toe te staan, getuigenverhoren bij te wonen, die op verzoek van het ené land in het andere land worden afgenomen. Een verzoek tot toelating van justitiële ambtenaren werd op 28 Augustus 1954 door het Indonesische Hoge Commissa riaat gedaan. In de zg. Tankgracht te 's-Graven zande is Dinsdagmiddag de vierjarige Krans v. d. Berg, wonende Xaa'.dwijk- seweg 244, door verdrinking jammerlijk om het leven gekomen, De jongen was bij zijn vader op de tuin geweest. Half drie had men hel ventje voor het iaatst gezien, omstreeks vijf uur ontdekte de vader het gebeurde. Vissende kat. De kat van Signora Allessandrini te Trente in Italië brengt nu ai een maand lang elke dag een verse vis thuis. Nieuwsgierige buren, die wel eens wilden weten hoe het beest *m ciat lapte, vol "tien de kat naar een klein meer op ruim twee kilometer afstand van de stad. Verstopt in het riet zagen zij hoe de kat langs de oever scharrelde, tot zij met haar kiauvven een vis uit bet wa ter graaide. Signora Alessandrini heeft het liefst forellen en gelukkig voor haar de kat ook. (Van onze correspondent) Maandagmiddag is te Volendam een IS meter hoge ijzeren heistelling', opge richt yoor het slaan van palen voor het maken van een nieuwe oprit naar de dijk, naar beneden gestort. Het ge vaarte verpletterde de keuken van een woning van de Wed. B. Koning, van wier huis de muren scheurden, ter wijl daarna het dak van de woning van de heer Th. Mooier geheel werd verwoest. BH het ombuigen van de ijzeren palen werd nog een halve schuur ran de heer W. Konsngs ver nield. In de omgeving werden stukken steen en hout met kracht verspreid. In de woning van de familie Deze foto toont hoe de heistelling terechtkwam. De materiële schade was groot. Gelukkig echter werd ulemand gewond. Mooier was het gezin juist aan tafel gegaan. Met zeven kinderen ge bruikte men het avondeten, toen boven hun hoofd het dak in elkaar werd gedrukt. Het mag een wonder heten, dat zich geen persoonlijke ongevallen hebben voorgedaan. Het ongeval moet worden toegeschreven aan het verplaatsen van de heistelling na het inheien van drie palen. Door het slingeren is de stellage gevallen. De heibaas liep een shock op. Hedenmorgen hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant, Zeeland. Utrecht. Limburg, Noord-Holland en Friesland 25 nieuwe leden voor de Eerste Kamer gekozen. In de zetelverdeling kwam geen wijziging. De samenstelling olijft als volgt: K.V.P. 17, P.v.d.A. 14. A.R. 7, C.H. 6. V.V.D. 4. C.P.N. 2, totaal 50. Mei uitzondering van de heren Van der Himst (K.V.P.), Schuurmans (KV.P.) en Van Waisum (P.v.d.A.) zijn de aftredende leden herkozen. De nieuw gekozenen zijn: L. de Gou, Steenbergen (K.V.P.)J. A. Middelhuis, Utrecht (K.V.P.)D. de Loor, Delft (P.v.d.A.). Zie verder pagina 5 In de nimwe wintercollectie van Pier- re Gnrditt valt deze originele kraag op. die aan ent tamboer herinnert. Bovendien heeft de couturier hem „tam hour hattanC* genoemd. Ken hoed en witte i os. geïnspireerd op 4e be renmutsen van de grenadiers, hoort bij dit model. {Van onze correspondent De 43-jarige bromfietser A. P. uit Den Haag is Dinsdagavond toen hij het kruispunt CasiricumLimmen overstak, door een uit de richting Casiricum komende personenauto aan gereden. Hij liep e?n schedelbasisfrac- tuur op en is tijdens het vervoer naar hel ziekenhuis ie Alkmaar overleden. Op de Gouverneurlaan in Den Haag is de 28-jarige mevrouw M. E. in "t V. O., die op een bromfiets in de rich ting van het Gouverneurplein reed, te gen de aanhangwagen van een vracht auto gereden, toen zij iets naar links zwenkte. Zij kwam onder een der wielen en was onmiddellijk dood. De 60-jarige heer J. F, V. uit Den Haag. die gistermorgen op de hoek van de Laan van Nieuw Oost Indië en de Theresiastraai werd aangereden, is in de Ursulakiiniek le Wassenaar overleden. O o De formateurs hebben Woensdag om half twee htm mandaat aan vice- president Hatta tei uggegeven. die daarop verklaarde: Sukimah kreeg van de Masjoemi de opdracht het gezamen lijke mandaat terug te geven, daarop u-a? er voor de twee andere forma teurs geen reden meer de formatie- werkzaamheden voort te zetten. Desgevraagd deelde Hatta mede. dat de mogelijkheid bestaat, dat Woens dagavond een nieuwe formateur wordt aangewezen. Het mislukken van deze poging tot kabinetsformatie lag in het feit. dat de PNI en de Masjumi geen overeen stemming over de procedure volgent welke Hatta als premier zou fua» geren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1