De nood der neutraliteit AMERIKAANS GELEERDE: Mars-Man Eerst verkenningen op planeet Venus Kunstmatig maanlicht op 100 k.m. hoogte Masjoemi belast met formatie Indonesisch kabinet az# 5000 kort In 1964 nog woningen te DERTIENDE JAARGANG No. 3143 Weerbericht Snelheid 17.400 mijl per uur Prinses Irene morgen D1 In September een proefneming PHOENIX MIJNRAMP BIJ 41 DODEN Vader en dochter bij Ameland verdronken Dodelijk ongeval op kruispunt te Deil Hoger disconto in drie landen Vrijgelaten vliegers in Hongkong DONDERDAG I AUGUSTUS 1955 J Parachutisten landen op Mont Blane AMERIKA SCHIET RAKET AF N:m [Vlr. Haremap w nmveur Adenauer naar Moskou 4aatp Gen- Aler l>i j Eisenhower GELSENKIRCHEN: r |)E Amerikaanse geleerde Frederick C. Durant heeft gisteren in i-J de officiële openingszitting van het ruimtevaart-congres in Kopenhagen de verwachting uitgesproken, dat de mens nog vóór het einde van deze eeuw op de maan zal landen. Durant is voorzitter van de internationale "astronautische fede ratie. Sprekend over het plan van Amerika onbemande satellieten het luchtruim in te schieten, zei hij: „De volgende stap zal zijn een onbemande satelliet, een satelioïde, en daarna komt het reizen naar de maan. Ik voor mij geloof, dat al deze prestaties, met inbegrip van een landing op de maan, nog voor de eedwwisseling zullen plaats vinden. Op de aarde valt vrijwel niets meer te ontdekken. De nieuwe grenzen liggen in een andere sfeer." De Amerikaanse deskundige op hei gebied van geleide projec tielen, ir. Norman V. Petersen, zei dat binnen 20 jaar onbemande ruimteschepen op de maan zullen landen. De Amerikaanse luchtmacht heeft meegedeeld, dat zij volgen de maand zal proberen voor kunstmatig maanlicht te zorgen. Het doel is enige van de raadse len over de samenstelling van de atmosfeer op 100 km hoogte op te iossen. Ma -v •pi.--- k.V, Morgen hoopt H.K.H. prinses Irene haar zestiende verjaardag te Nieren. Deze feestelijke dag Wordt dit jaar niet in hel ouderlijk huis doorgebracht, maar in Zwitserland, waar prinses Irene en prinses Beatrix hel wijnfeest in Veuey bijwonen. Advertentie In Indonesië verboden bladen HALFWEG TEL- K 2907-341 fN het jaarverslag over 11)54 van de centrale directie Wederopbouw A en Volkshuisvesting wordt berekend dat hel woningtekort op 1 Januari 19(>4 nog 50Ü0 zal bedragen. Tot 1 Januari zal de woningbehoefte hoogstens oplopen van :!7.(fO0 tot 42.000 per jaar. De woningbehoefte werd op 1 .Januari 105Ö geraamd op 2.001 00(i bij een voorraad van 2.491.000, waaruil een tekort van 200.000 wo ningen volgt. Een woningtelling in lO.jfj zal een beter inzicht in het tekort moeten verschaffen. .Men rekent er op, dat de behoefte aan vervanging van slechte woningen zal toenemen. Voorlopig is het aantal nieuw te bouwen woningen bepaald op 65.000 per jaar, zodat de netto-vermeerdering van de woningvoorraad \oor de komende jaren (minus vervanging en vervallen van duplexwoningent kan worden geschat op 57.000 stuks per jaar. BESPREKINGEN IN GKNÈVE WEER VERDAAGD niilF.LI\G TE LEEUWARDEN 6 Rotterdam: Witte de Wuhstraat 30 Telef. 1)5700 u l Postbus 1113 - postgiro No. 424519 Klnchlendienn abonnementen 18.30-19 30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115701) 's-Gra\ enhage. Huyaensplem 1 - Postgiro 424667 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 KKichtendn'nst 18 30—19 30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kek-Laat 2*b Telefoon K7KX> Aboivnement-pni- 52 cent per week. 2,26 pe. maand" 6.75 per kun tul - Los-e nummers 13 "nt YTi schijnt dagelijks Directie: A. KUUXIXG en Mr, K. VAX HOUTEN *7HK?tufr Geldig tot Vrijdagatond DEZELFDE TEMPERATUUR Overwegend droog weer met vrij veel overdrijvende wolkenvelden. Zwakke tot matige Noordelijke wind; weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAK 5 Augustus: zon op 5.08. onder 20.27; maan op 20 38 onder 7.09. OP de laatste Algemene Vergade ring \an de Vereniging v. Leraren bij het Cbrisleiuk Voorbereidend Ho ger en Middelbaar Onderwijs heeft de bekende Lutherse hoogleraar prof. dr. W. J. Kooiman een referaat ge houden onder de titel: „Driemaal de nood van de neutraliteit". In het or gaan van deze Vereniging is deze rede in het nummer van 4 Juni jl. in druk verschenen. We achten deze inleiding belangrijk genoeg om er iets van aan onze lezers door te geven Prof. Kooiman bespreekt achtereen volgens de neutraliteit van het staats onderwijs, zoals dat resp. in de Ver enigde Staten, in Zweden en in Oost- Duitsland gegeven wordt. In de Verenigde Staten heeft de strijd zich de laatste jaren toegespitst op het punt van het geven van gods dienstonderwijs op de openbare lage re school. Tegen dit onderwijs, dal i min of meer oogluikend werd toege- 1 staan, rees van atheïstische zijde ver- i zet. Men had daar tegen dit bijbelon derricht op de staatsschool drie be zwaren: kinderen van atheïsten, voor wie de openbare school toch ook open moet blijven, kunnen religieus wor den besmet, de sectarische opsplitsing van het Amerikaanse volk, dat juist bezig is tot een éénheid te worden, zal door dit bijbelonderwijs bevorderd w'orden en kinderen, die van huis uit aan dit facultatief gestelde onderwijs niet mogen deelnemen, zullen door hun mede-leerlingen als minderwaar dig worden beschouwd of dood wor den verklaard. In de staat Illinois verloor deze op positie het geding, maar door het Hoge Gerechtshof werd ze in 1948 in gelijk gesteld. Het is zonder meer dui delijk, dat deze uitspraak aan het godsdienstonderwijs later veel scha de heeft berokkend. De eis tot neutra liteit bracht de nóód der neutraliteit. Toen de Methodisten onlangs in Winconsin een voorstel deden om de sedert 60 jaar in onbruik geraakte morgenwijding op de openbare school weer te herstellen, werd dit gewei gerd op grond van het feit. dat de bijbel tot de „confessionele literatuur" behoort! De Amerikaanse democra tie zo schreef onlangs iemand heeft van het beginsel der godsdienst vrijheid zózeer een heilig huisje ge maakt, dat zelfs het thema godsdienst in het officiële leven gevaarlijk schijnt te zijn als een H-bom. Nood der neutraliteit! O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Nog deze °P de landing TEN 25-jarige Pakittaner, Fe- roze Sethna, heeft zich bij de Amerikaanse ambassade te Ka rachi aangeboden ais piloot voor de eerste vlucht naar Mars. „Als ik naar de sterren kijk", schreef hiji bekruipt mij het verlangen de aardete verlaten, de wereld ruimte m te vliegen en onze vrienden op Mars de hand te drukken". Hij berichtte verdet dat hij goed gezondvrijgezel en niet spilziek is. De ambassade deelde hem me de, dat het nog niet zo»er is e* dat vermoedelijk eerst een Ame rikaan in aanmerking zal komen. IN Zweden, waar men, in tegen stelling tot de V.S. geen scheiding van Kerk en Staat kent, maar juist an dersom de Staatskerk heeft, is de nood der neutralitei. niet minder groot. Prof. Kooiman vertelt, dat vooral door de toenemende secularisatie op positie ontstond tegen de kerkelijke staatsschool. Na meer dan 300 jaar het openbare leerboek te zijn geweest, werd Luther's Kleine Catechismus in 1919 als zodanig afgeschaft. Onlangs hebben b.v. vier sociaal-democrati sche leden in de Rijksdag voorge-, steld de morgenwijdingen in de scho len af te schaffen. Motief: de school behoort neutraal te zijn, „objectief", ze mag de kinderen in geen enkele richting beïnvloeden Geen wonder dat men hier, evenals in de V.S.. gaat zoeken in de richting van de Neder landse oplossing: de bijzondere con fessionele school. Ook in Noorwegen wordt duidelijk waartoe de neutraliteit tenslotte lei den moet: De Noorse Arbeidersjeugd- phalanx heeft kort geleden 'n school- program gepubliceerd, waarin staat: het moet uit zijn met dat vrome ge doe, in het schoollokaal, met de preek- jes en de morgenwijdingen; die moe ien er uit Drie Franse parachutisten hebben gis teren het waagstuk volbracht om le springen boven de hoogste berg van Europa, de ruim 4700 meter hoge Monl BJanc. Zij landden veiiig bij de met ij. en sneeuw bedekte top. Negen parachutisten, die de bijnaam dragen van ..zwarte engelen" Izij dragen zwarte costuum die hen beter doen af steken tegen de sneeuw) vertrokken gis termorgen vroeg uit Grenoble aan boord van militaire vliegtuigen. Boven een klem plateau, van 200 bij 500 meter werd de sprong gewaagd. Drie man sprongen, de overige zes echter moesten van hun poging afzien. De storm, die al de hele morgen langs de flanken van de Mont Blanc raasde, was foen te krachtig ge worden De drie mannen kwamen terecht op een top die 43o0 meter hoog is. Uit het dal is een groep berggidsen vertrokken om de mannen veilig naar be neden te brengen langs de verraderlijke hellingen. Mei deze sprong hebben de drie Fran sen het roeovd gehroka», dat od naam stond van een Zwitserse paracnutisten- groep. die eens op een hoogte van 4185 meter is geland. De springers zijn leden van de parachutistenclub van Grenoble. eeuw maan mogelijk DE Amerikaanse rakettendeskundige, Krafft A. Ehricke. Duitser van geboorte, betoogde in zijn voordracht, dat een bemande „satelioïde" van 5000 kilo, die op een hoogte van 400.000 voet met een snelheid van 17.400 mjj! per uur om de aarde suist, binnen het be reik der mogelijkheden is. De „satel ioïde" die zich hierdoor van een satel liet onderscheidt dat hij aandrijvings kracht heeft zal waarschijnlijk ge bruikt worden voor radarkartering van Venus, 40 mtllioen kilometer van de aarde, gedurende een deel van het jaar. Naar Ehricke's mening zal Venus de eerste planeet zijn, die door dc mens geëxploreerd za! worden, omdat zij van de planeten het dichtst by de aarde is. Ehricke verklaarde, dat de satelioïde leeg een gewicht zal hebben van onge veer J> ton. O" «Uuiaahuaaxinir»-» -~i *T~ voet oreea zijn en net gevaarte zou ér uitzien als een „zweefvliegtuig voor hoge snelheid". Zij zal worden aange dreven door een motor die een mengsel laat zich licht bevroeden. Meer dan 70.000 leraren en onderwijzers zijn in de laatste jaren naar het Westen ge vlucht, eenvoudig omdat ze het gewe tensconflict, waarin ze door de eisen der regering geplaatst waren, niet meer verdragen konden. Nog steeds echter volgen 23c millioen kinderen in de Oostzone het godsdienstonderwijs. Vat ze echter in de andere uren ho ren, is daarmee diametraal in tegen spraak, Het is begrijpelijk, zo zegt prof. Kooiman, wiens betoog we hier in grote trekken doorgaven, dat veel Predikanten achter het ijzeren gor dijn verzuchten: Hadden we maar christelijke scholen, dan zouden we in ieder geval veel sterker staan in de strijd der geesten. De eerste conclusie, die prof. Kooi man aan het einde van zijn referaat dan ook trok, was deze: Laten we dankbaar zijn voor de mo gelijkheden, die het christeliik onder wijs ons geeft, laten we ze gebruiken zolang ons de mogelijkheid gegeven wordt. Wij zijn de referent voor zijn duide lijk getuigenis hier van harte dank baar. De christelijke school wordt de laatste tijd nu niet bepaald verwend door positieve uitspraken van kerke lijke zijde. Meestel moet ze het doen met een sobere erkenning van haar bestaansrecht, ogenblikkelijk gevolgd echter door reserves en „critische be geleidingen". De situatie in het buitenland echtei •Preekt duidelijke taal Dit op boeien de wijze aan het licht gesteld te heb ben is de verdienste van het referaat Aan prof. Kooiman. En de Kerk èn het volk zullen de school met de bijbel niet kunnen mis- Geleerden van de luchtmacht zullen rond 6 September in Nieuw Mexico met de proeven beginnen. Het voor naamste doel is. vast te stellen in hoe verre dc wetenschappelijke mening juist is, dat een laag van natrium in de dunne atmosfeer ongeveer 190 km boven de aarde hangt. De proef zou ook belanrriike ecgevens kunnen verschaften voor de aarfsatelliet, die de V.S. in 1957 het heelal willen inschieten. Bij de proeven zal een raket afge schoten worden, die enige ponden na trium bevat Deze st°i zal waarschijn lijk door de ontploffing van een gra naat, op de gewenste hoogte in de vorm van damp worden vrijgelaten. Geleerden hebben hun mening over de aanwezigheid van een laag natrium m de ionosfeer gegrondvest op de aan wezigheid van een gloed hoog in de lucht. Zij hebben de theorie opgebouwd, dat deze veroorzaakt zou kunnen zijn door de weerkaatsing van het zonlicht op uiterst kleine deeltjes natrium. Indien de per raket verzonden na trium helder oplicht, wanneer deze op 100 km losgelaten wordt, dan zal dit de wetenschappelijke mening bevestigen over het bestaan van een natuurlijke natnumlaag op die hoogte. De deskundigen van de luchtmacht hopen dat het door hen verwekte maan licht althans voor korte tijd zal gloeien met een helderheid die te vergelijken is met die van de werkelijke maan bij het invallen van de duisternis. Professor D. R. Bates van de Queens- universiteit te Belfast, heeft Woens dag onthuld, dat ook Engeland kunst matig maanlicht wil maken door het afschieten van raketten met natrium. van zuurstof en gasolie verbrandt. De satelioïde zal weg kunnen blijven ge durende een tijdspanne, die alleen be paald wordt door de hoeveelheid brand stof, die zij kan meenemen. De motor zal slechts weinig werk behoeven te doen. omdat het ..hangen" op 400 000 voet gering is. Drie ton brandstof mee nemend zou een satelioïde ..een aantal dagen" van de aarde weg kunnen blijven, meende Ehricke. De satelloi'de zou volgens hem ge bruikt kunnen worden voor de explo ratie van het oppervlak van Venus, dat door een dikke laag wolken wordt af gedekt en daardoor niet optisch be studeerd kan worden door ruimte schepen. welke om deze planeet cirke len. ..Voor een radar-kartering van het oppervlak moet de radardrager het oppervlak dichter naderen dan een ruimteschip zou kunnen doen. Een ge schikte drager in dit geval zou een satelioïde zijn. waarmee de oppervlakte van Venus geëxploreerd zou kunnen worden zonder landing". Ehricke meende, dat van een lan- sprake zal kuiinën r,We gegevens middel van een satenosne. Fred. A Hitchkock van de universi teit Ohio sprak over physiologische problemen van de ruimtevaart. Hij vertelde, dat reeds intensieve experimenten worden verricht op dit gebied. Hoewel er nog vele phj ,iolo- gischc vraagstukken opgelost moeten worden, schijnt geen er van in het licht van 'aet huidige onderzoek onoverko melijk te zijn Hitchcock verklaarde, dat voor me dische doeleinden de ruimtevluchten beginnen boven de 21.000 meter. Hij wees er op. dat sommige testpiloten al een hoogte bereikt hebben, gedurende enkele seconden, van 31.000 meter in vliegtuigen, die door raketten werden aangedreven. Hij voegde er echtei aan toe. dat bet aanhoudende vliegen oo zulk een hoogte nog met mogelijk is. Geen dier heeft tot dusverre gedu rende meer dan enkele seconden de toestand van uitschakeling van de zwaartekracht ondervonden en daarom is het onmogelijk alle invloeden van zulk een toestand te voorspellen. Het ergste dat verwacht wordt, is onver mogen tot oriëntatie en een milde vorm van duizeligheid. 1 V';L« -j Er* «W - -- - '.I;' 'r V A A. A a' V A A r I (Foto M. C. Meyboom). Mr. Boerhanoeddin Harahap is Woensdag belast met de vorming van een nieuw Indonesisch Kabinet. De grote Mohammedaanse partij Mas joemi vrees hem als formateur aan, na dat de pariü een opdracht tot forma tie aanvaard had. De opdracht Is de zelfde als die, welke de drie vorige formateurs werd gegeven. Eerder op de dag hadden de drie door Haita benoemde Jsabinetsforma- Westduilse functionarissen beschou wen het nu als zeker, dat bondskanselier Adenauer de volgende maand naar Mos kou zal gaan om met de Russische lei ders te praten. Vice-kanselier Franz Bluecher heeft verklaard, dat de Russische nota, welke In Parijs op de Duitse ambassade over handigd is, de laatste twijfel weggeno men had, of de kanselier de Russische uitnodiging zou aanvaarden. Volgens de ..Javabode" behoren tot de bladen, die in Indonessie ingevoeld mogen worden: De Telegraaf. Elsevers Weekblad. De .Spiegel. Mena Milria en nog andere Nederlandse bladen. Ts.ioeng Kwo Sao. Jen Min Koa Pao. Wen Hwa Hsueh Hsi uit de Chinese Volksrepu- bliek en een aantal Formosaanse Waden. Het tijdens het ministerie-Sukimar in 1952 ingestelde verbod op ..De Waar heid" is nog steeds van kracht Verder zijii incidenteel nummers verboden l'an De Wereldkroniek. De Post (Belgisch- Nederlands) en Life, plus een aantal boeken, waaronder de biografie van Westerling .y-" sen, wil er straks nog sprake zijn van een nieuwe generatie, die de Heer metterdaad wil belijden. T. M. GILHUIS. /..hJl. prins Hrrnliurtl tmtunjt ^i\trr- inor^t n pntfis wil 17-tal huhtt utuumli'ttt n int liaUic, 'iiimla, I,norlandI h-ncutarf, rn. ixiru vu.* n, /uv> *!*'H vu hnrrthn. /tvzv *n<!rtt*n hrvitavn tttnniviilcvl i vit bvznvh aan ntts larut in hvt hmhr tan ven uitu iswlmtzsprnunuii' ma Z/fNif/J i f'rst UiUvndv Inmlvn. Into- l.fft /uvvilw 4 tui vt mrnihtr tan *tv uv- fvüvnhvifi üvbruih *n*h wn ft*to lv mul vn, tvrutjl tiv Prins invt *lv urnfviv lucht- i aai [riuïvttvn pt/svvrdv i nar inizv fotograaf. Gen. I A. Aler. de vruegcic he! van de Nederlandse luchtmacht, heeft met president Eisenhower «emeon>chan- pelijke herinneringen opgehaald uit de tweede oorlog. Gen. Aler. die nu aan het hoofd staat van de K L M., zei. da; sleohts het on derwerp vliegtuigen was aangeroerd in verband met het gebruik, dat de presi dent nu van een Supoi-Constellation maakt voor lange vluchten de mededeling, dat hnn pogingen mis lukt zijn. De formateurs hebben gefaald omdai de twee grote partijen (de PNI en de Masjoemi) het niet eens konden wor den over de kwestie aan wie het pre mierschap zou worden gegeven. Harahap is voorzitter van de frac tie van de Masjoemi in het Indonesi sche parlement. Na het teruggeven van het mandaat van de vorige drie formateurs heeft de Masjoemi een verklaring uitgege ven, waarin wordt bevestigd, dat de moeilijkheden draaiden om de proce dure om Hatta premier te maken. Hiervoor zou een resolutie van het parlement nodig zijn, waarin Hatta gevraagd wordt, het kabinet le lei den. en president Soekarno verzocht wordt, Hatta tijdelijk toe te staan (als vicepresident) non-actief te zijn. De P.N.I. deed daarop het tegenvoorstel, Hatta „als burger" de leiding te doen hebben van een parlementair kabinet. Harahap heeft een week tijd zijn formatie uit te voeren. Tengevolge van een ontploffing, die zich Woensdagavond heeft voorgedaan in een mijn bij Gelsenkirclicn in West- Duitsiand, zijn 41 mijnwerkers om het leven gekomen. Er zijn 16 lijken geborgen. De hoop op redding van de 25 man die nog ver mist worden, is opgegeven. De ontploffing heeft zich voorgedaan op 300 meter diepte De reddingspogin gen worden bemoeilijkt door de grote hitte Vanochtend zijn deze pogingen ge staakt omdat het voor de i eddingsploc- gen te gevaarlijk werd De brand onder- gionds breidt zich nog steeds uit Een-eü-twintig mijnwcikcrs heeft men kunnen ledden Zij zijn gewond Van sommigen is dt toestand ciitiek De Ver. Stalen en China hebben aan het vlot van de geheime besprekingen te Geneve vandaag, wederom besloten lot een reces. Ei zijn geen mededelingen gedaan ovei eventuele overeenstemming met beliekkmg tot de kwestie van de 40 Ameiikaan.se burgers (lie door commu nistisch China winden vasigehoud *n Et n Amerikaanse uooi dvoeider deel de m een bekendmaking uitsluitend mee, dal de beide pai tijen Maandag om tien uur weei ovei hetzelfde undeiwerp bespiekmgen /.uiten soeien D:t weid gezien als een aanwijzing dat een van de ambassndeins of wel licht beide instructies van hun rege ling behoefden 'Van onze correspondent) Bij Buren op Ameland zijn gistermor gen bij het baden in de Noordzee twee Duitse badgasten die op het eiland lo geerden. verdronken. Het waren de 47- jarige J W. Kappel uit Duisburg en zijn 12-jange dochter Nel Kappel. Toen zij zich te ver m zee waagden werden zij door de sterke onderstroom gegrepen. Enkele andere badgasten trachtten nog hulp te verlenen. Zij slaag den er later in de vader te grijpen, maar kunstmatige ademhaling mocht toen niet meer baten. Men heeft de doch ter nog niet gevonden. Op het beruchte kruispunt te Deil in de Betuwe, waar reeds vele ongelukken zijn gebeurd, en waar men vorige week knipperlichten heeft aangebracht, is gis teravond om half zes de motorrijder M. S. uit Vlaardingen met zijn vrouw op de duo tegen een volkswagen gereden. De motorrijder sloeg tegen de grond en. bleef ongedeerd, doch zijn 53-jarige echt genote werd op slag gedood. De heer S. kwam met zijn echtgenote terug van de begrafenis var. zijn schoonmoeder en was op weg naar huis. Zowel In Amerika als in Duitsland en België is het officiële disconio verhoogd. De bedoeling is de rentevoet te verhogen en het op deze wijze voor het bedrijfs leven moeilijker te maken credieten le verkrijgen voor uitbreiding. De Amerikaanse Federal Reserve Board heeft een verhoging van de di«- contotarieven van vier federal reserve banken goedgekeurd. Met ingang van heden wordt het tarief in Chicago, Bos ton en Atlanta verhoogd van IN tot 2 procent en in Cleveland van 2 tot 2Va procent. De Bank Dautscher Laender heeft met onmiddellijke inwerkingtreding het offi ciële disconto verhoogd van 3 tot 3t£ procent. De Nationale Bank van België heeft het officiële disconto met ingang van heden verhoogd van 2yA tot S pro cent. Volgens gewoonlijk goed ingelichte fi nanciële kringen te Parijs is er geen on middellijke wijziging van het bankdis- conto in Frankrijk te verwachten. In deze kringen werd de aandacht ge vestigd op Frankrijk;-, groeiende verre- keni.ngsoversehot bij de Europese Beta lingsunie, dat men een teken van -de krachtige gezondheid der Franse econo mie noemde. i- Dc laatste nieutughcid i oor &er lijnw uatcrsportl lefhebbers is een ..liater-scooter\ ontnorpen en ter- i aardigd door evn We$tberl{}ns9 technicus- lloeuel het handige ter* i ovrmiddelt je nog maar een paar u eken geleden op de markt is ver scheur,/i. blijkt het thans reeds een groot succes te zijn en de fabrikant nordt dan ook at erstroomd met uerk. Dc „muer-scooter** die nog geen 450,kost, heeft een plastic- carrosserie en is uitgerust met een lj P.K., 50 cc tweetakt benzine motor en kun een snelheid bereiken t tin 15 kilometer per uur. Door het uehruik tan plastic i oor de „romp" is het gewicht beperkt gebleven lat in totaal 22 kilo. Et it aardige geste i an de ont- uerper het systeem dat voorziet in het „ot er boord slaan' tan de bestuurdei. tl dat gebeurt, begint dc >coo/fr mof geringe snelheid kleine cirkels te beschrijven op hel nnteroppenfak, net zo lang tot de nutte berijder u eer terug in het zudef ts geklommen en de bestn- rtnti zelf neer ter hand heeft genoui f ii. Gistermiddag is in het gezin H. C. Wielen ga-Poelder aan de Nieuweburon te Leeuwaiaen een drieling geboren, namelijk twee meisjes eri een jongen die een gewicht hadden van respectieve" lijk 2400. 1600 en 2170 gram De vader van de drieling, de heer Wielen sa, is 29 jaar oud en kantoor bediende bit het Fries Runöveestam- i boek Zijn echtgenote is 33 jaar. Kinde- j ren had ha echtpaar tot nu toe niet. |De babies znn airect na de geboorte op- j genomen in het Stadsziekenhuis. Zij maakten het vanmoigen uitstekend. De elf Amerikaanse vliegers, die 32 maanden in communïslis-li China ge- vangen hebben gezeten, zijn vandaag bij Hongkong over de grens gekomen. Om 13.37 u kwamen zij over de brug, 48 km ten Noorden van Hong kong, die de grensrivier overspant. Zij zagen er opgewekt uit. Volgens de eerste berichten van de grenswacht schijnt hun gezondheids toestand redelijk wel en verkeren zij in uitstekend» stemming. De eerste, die over de brug kwam, was kolonel Arnold. Majoor William H. Baumer liep op krukken, doch zag er overigens goed uit. Arnold zei: „Wij zijn enorm blij u te zien", terwijl hit luitenant-kolonel Simpson, attaché van de Amerikaanse- luehmachi in Hongkong en leider van de commissie van ontvangst, de aanu schudde. Alle elf droegen vormloze katoenen, pakken en zagen er vermoeid uit. .1 had een klein pakje persoonlijke "i zi'tingen bij zich. Luitenant-kolonel Simoson mannen op de houten brug te om hen „namens de Amerikaai gering, het Amerikaanse volkj Amerikaanse luchtmacht" wel] heter..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1