Ned. technici ontwierpen nieuw type dukdalf Met een rondritbus door de groeiende stad ns oehramen Beruchte ruitentikker in Rotterdam gegrepen Antal Dorati en Cor de Groot op het Kurhausconcert as ss art?TssvSffVJst Paal van enorme afmetingen Postbus 1112 Auto tegen boom bestuurder gedood Genève was een succes Inbraken in 60 juwelierswinkels SCHIEDAM Concert in de Grote Kerk Deurwaarder eigende NA TWEE JAAR VLAARDINGEN „Zo zag ik Vlaardingen nog nooit Burgerlijke Stand van Rotterdam Olympische middag Jonge politie-agent werd inspecteur Reischeques gevonclen en getracht te verzilveren Heistelling zakte in elkaar Directeur-generaal van de Voedselvoorziening l/!H op de E 55 O0K groepen komen van over de grenzen naar de E 55. Vorige week ontmoetten we een gezelschap dat uit leden van de American Business Wo men Club bestond. Bun bijzondere in teresse ging in geheel andere richting dan die van de Israëliërs, die dezer dagen de expositie bezoeken. V.D.V. -nieuws Motorrijder berokkende blijvende invaliditeit Het jeugd- en wereld kampioenschap TROUW Donderdag 4 Augustus 1955 Orgel en hobo „Roermond" wordt te water gelaten Burgerlijke stand van Schiedam Jaar en zes maanden geëtst Meldingsplicht voor vreemdelingen Schiedams oudste inwoonster overleden Cylinder Ah vorig jaar ISieutve gebouwen Vervolgens passeert men o.a. nieuwe gebouwen, zoals het Delta-hotel, de Am bachtsschool en het resedrch-laborato- rium van het Unilever-concem. Nadat men nog de grote industriële bedrijvig heid langs de Maas in ogenschouw heeft genomen, ziet men thans nog het land bouw- en veeteeltgebied ten Westen van de Maassluissedijk, waar de nieuwe Jeugdvoorstelling op het feestterrein Kinderspelen op Vrijdag Speciale trein QOK de haven mag zich in de be langstelling van de buitenlanders verheugen. Dagelijks varen Spido-bo- ten grote gezelschappen over de Maas. De explicateur moet dan al zijn ta lenkennis te hulp roepen om ieder te vreden te stellen. Frans, Duits, En gels, Italiaans, nder de buitenlanders zijn er honderden, die nog nimmer een grote zeehaven hebben gezien. Zij kij ken hun ogen uit. Voor ons, die de gang van zaken in de Rotterdamse ha- Boelganin Recordaantal bezoeker.® voor waterorge] Honderd gulden boete Schaken Hagenaar verdacht van insluiping en diefstal Jongen viel uit tweetle étage 'laistermijnnotering V isserijberichten Voor het concert in de Grote Kerk, dat gisteravond gegeven werd door de organist Jacq. P. Bekkers met mede werking van Gijs de Graaf, hoboïst bij het Overijsels Philharmonisch Orkest, bestond vrij wat meer belangstelling dan bij de laatst gegeven orgelbespe ling door Jacq. P. Bekkers. Of de oorzaak hiervan te zoeken is in het feit, dat thans tweeërlei muziek ten gehore werd gebracht weten wij niet. Zeker is het echter wel. dat orgel en hobo zich uitstekend' voor samenspel lenen. Het is steeds weer de moeite waard de schone klankcombinaties van deze twee instrumenten te beluisteren. De zelfstandige orgelwerken in dit programma waren Allegro uit Sonate V van J. S. Bach. Toccata in F van J. S. Bach, de niet veel meer gespeel de, aannemelijk en goed klinkende vier delige Sonate III over het Koraal: „Aus tiefer Noth schrie over het Koraal: „Aus de .avond besloten werd met een zeer kunstig opgebouwde improvisatie over Psalm 65:1 „De lofzang klim*, uit Sions zalen". De beide composities van Bach wer den op een boeiende wijze gespeeld. Bij de Sonate van Bach, viel de zeer fijn gekozen registratie bijzonder op. terwijl bij de Toccata van Bach het vlotte en veerkrachtige spel zeer viel te waarde ren. De werken voor Hobo en Orgel waren: Hobo concert in C van G. B. Pergolesi Sonate in C van J. B. Loeillet en Sonate in G van G. B. Sammartini. De hoboïst Gijs de Graaf heeft zijn gehoor doen genieten van mooi en gaaf spel. Het samenspel tussen organist en hoboïst was voortreffelijk. Op Zaterdag 13 Augustus zal van één van de hellingen van Scheepswerf V/il- ton-Fijenoord te Schiedam de kustmij- nenveger „Roermond" te water worden gelaten. Het schip behoort tot hetzelfde type als de kortgeleden aan de Kon. Marine overgedragen en eveneens bij Wilton- Fijenoord gebouwde mijnenveger „Dok- kum". GEBOREN: Aart Jan. z van A C de Geus en M. F. de GeusBikker. Doorn. 28 Juli; Pietemeila Maria, d. van D. N. P. Tap en L M Tap—Sneep. Eist (O.B.). 1 Aug.: Piet. z. van F. Ricnks en H. RienksDijkman, Leeuwarden, 31 Juli; Nieske, d. van G. de Jong en Y, de JongPoortlnga, Temaard. 30 Juli; Johan, z. van J. Kuipers en E. Kui persSchaafsma, Allingawler, 29 Jult: Mink, z. van K. Visser en M. VisserFokkema. Surhulsterveen, 31 Juli; Oene. z. van B. Brulnsma en G. BruinsmaReipma, Vrou wenparochie. 2 Aug. Verloofd: M. Murphy en W, Bakker, Wa terford Ierland, Onnen (gem Haren), 30 Juli: Ondertrouwd: K. P. Sluis en W. Dragt. huw. voltr. 17 Aug. Enkhuizen, Hilversum; W. A. Bangma en M. Schootstra, huw. voltr. 1! Aug.. J^eeuwarden. Getrouwd: 35 jaar. J. D. v. d. Endt en J. v. d. EndtLouwerse. Yerseke, 4 Aug. Overleden: S. Kenzema, 59 jaar, dr. Com pagnie (Fr.) 31 Juli: C. Boer—de J'ong, 55 jaar. Wageningen, 1 Aug.; W. Bosma, 82 jaar. Enumatil, 31 Juli: Wed. A. v. d. Woude Alkema. 80 jaar. Sneek. 1 Aug.; E. W. de Jong. 81 jaar. Genum. 2 Aug.: J. v. Dijk. 84 jaar. St. Jacobiparochie, 30 Juli: J. M. Houterman, 58 jaar, St Laurens. 1 Aug.: M. BooneSinke, 63 jaar. Aagtekerke, 31 Juli. Een jaar en zes maanden gevangenis straf, met aftrek van voorarrest en ontzegging van het recht om het denr- waardersambt ait te oefenen voor de tijd van vijf jaar beeft de officier van Justitie bij de Rotterdamse rechtbank geëist tegen de 30-jarige deurwaarder bij de Directe Belastingen, die hoeft terecht gestaanwegens verdnlstering. Hij zou in het tijdvak Maart 1953 Maart 1954 als deurwaarder bij de be lastingen verschillende geldsbedragen tot een totaal van 18.000, welke hij van verschillende belastingschuldigen voor de Staat der Nederlanden had ont vangen, zich hebben toegeëigend. Verdachte bekende. Hij was van me ning, dat het door hem verduisterde bedrag ongeveer 15.000 had bedragen. Het geld was besteed aan dure autorit ten e.d. Mr. A. A. de Bakker voerde verzach tende omstandigheden aan en verzocht de rechtbank in verband met persoon lijke belangen van zijn cliënt, opleg ging van een lichtere straf. Uitspraak 9 Augustus. De Commissaris van Politie te Schie dam vestigt er nogmaals de aandacht op, dat een ieder, die aan een vreem deling nachtverblijf verschaft, verplicht is binnen 24 uur mondeling hetzij schrif telijk daarvan kennis fe geven aan de afdeling Vreemdelingendienst. Overtreding kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste ƒ500, Maandag is de oudste inwoonster van Schiedam, mevrouw J. H. Steenstra— Nienkemper in haar woning aan de Halieystraat overleden. „Opoe" Steen stra werd op 27 October 100 jaar. Bij deze gelegenheid werd haar een groot feest bereid. Sindsdien liet haar gezond heidstoestand te wensen over. De bij zetting in het familiegraf cp de be graafplaats Crooswijk te Rotterdam heeft vandaag plaats. In de Wilhelminahaven te Schiedam narden deze week twee dukdalven run een geheel nieuw type in de grond geheid, '/ij sullen dienst doen voor het aan leggen van tankers bij de A -F. Tani er- cleaning, een nieuw bedrijf dal momen teel op het terrein van het voormalige Schieveen in aanbouw is. In de Eemhaven te Rotterdam is vorige week een bijzonder werk vol tooid. Het is daar aan Nederlandse technici gelukt een ducdalf met de normale middelen in de grond te heien van een diameter van 1.45, een lengte van 32,70 meter en een gewicht van 34 ton. Vele vakmensen in. binnen- en buitenland stonden oorspronkelijk zeer sceptisch tegenover dit project. Aan de Eemhaven is momenteel het scheepsreparatiebednji van de N.V. Niehuis Van den Berg in aanbouw. Voor het vastleggen van twee dokken moest worden beschikt over drie ducdalven. Tot nu toe bestonden dukdalven uit een groter aantal palen, die aan de kop met elkaar werden verbonden. Na een onderzoekingsperiode van twee jaar is de N.V. Mannesmann te Rotter dam er nu in geslaagd een dukdalf te ontwerpen, die het oude type zal kun nen vervangen. Werden dokken voor dien tegen de dukdalven aangelegd en daarna verankerd, nu wordt het mo gelijk de dokken door middel van een ring rond de dukdalven te bevestigen. De dukdalf van het nieuwe type be staal uit een cylinder van speciaal Ook al maakte men vorig jaar de rondrit „Zo zag ik Vlaardingen nog nooit" en wellicht in 1953 ook reeds, het is geen verloren tijd, indien men nu, gedurende de 9e Vacantieweken, nog eens (bijna) dezelfde route rijdt en de stad van achter 'de autobusruiten weer eens in ogenschouw neemt. Bij vergelijking met de toestand van een jaar geleden constateert men, dat de harmonische groei van Vlaardingen zich voortzet. Want nu zijn het .niet de jrrote wooncamj*'ft,&ïiTaetf,- atm/aaï by7/'ö^fr-veW^efr~de gmiïFjfS? bouwen, die vorig jaar nog in het stadium van naderende voltooiing waren en thans in vol bedrijf te aanschouwen zijn. r Van de P.T.T. te Rotterdam ontvingen wij het verzoek te willen bevorderendat de voor ons kantoor te Rotterdam be stemde post geadresseerd wordt aan ons postboxnummer. Voor de P.T.T. is dit een ver eenvoudiging bij het sorteren der binnenkomende poststukken en het garandeert een vlottere bestelling. Dit verzoek geven wij graag door. Bij voorkeur met vermelding van de afdeling, waarvoor het stuk bestemd is. gelieve U te adresseren aan: N.V. Dagblad „Trouw", Postbus 1112, Rotter dam. Aangiften van 3 Augustus. BEVALLEN: H Moorsen—Kuik d: J B Poelmande Wilde d: A RogierHofm.n d; E Tellekarnp—Stnls d; G Thiemc—de Reus d: J H Steer—Qulx d; M Barents Otterspeer d; M de VogelTermeulen a; H M de LijsterGraafl d; J van Geenen Janssen z; G van Gelder—de Bruin d; J MangelaarsNiggelie d; M W Beijervan Drlel d; J JanzonOskamp d; AC van Herk—Malian z; A Heemskerkvan Win gerden d; L Toet—de Koning z; C ae Waterde Vos z; M J FontamKros d: N de Jong—van Dijk d: F M Th de Leed* Onderwater z; M SarensVonk d: Th Vuik- Plepers d: J J Schotvan Aken z; L M Todevan Ammerzoden d; C J van der Pluijmvan Duijl d; A A Sontag—Bassaul z: J G JansenKruithof d: J H Bier- hrizeWelters d; M Nelisse—Ambachtsheer d; J E E Pools—Stapel d: A A Jansen— van Meurs d; W OosterhofMeijer d: P Hombergde Vos d: J M Goosen—Karper d;G H van Breugel—Fioole z\ B Staal— Hummel d; C WandersSahj d: A Chr Ros bergenNoels d; P C VollcbregtHeijboerz. OVERLEDEN: A Daroen vrouw vac da Jager 24 j; A J Tomson, man van J van Splunter 71 j; B J Mengermk, zoon 1 j: M van Waardenburg, vrouw van H Dijk- as 49 j; H J Bosschart. man van E Ittert 51 j; D Cunes, man van A Hout- 77 j: G J de Groot, dochter 8 W r Graaff. man, geh gew met M P k 81 jt j S Pijpers, vr, geh gew Viessen 69 J: J Groeneveld. man anse 69 J. enloos aangegeven: L Band—de -n; E GtJzen—Bollekamp, dochter. En waarlijk niet alleen de huizen en andere gebouwen zijn het aanschouwen ten volle waard: men krijgt weer eens opnieuw een overzicht van hetgeen thans in Vlaardingen in aanbouw is, zo wel op het gebied van de verbetering van de woningnood als op het terrein van de begonnen sanering van de bin nenstad en de zo noodzakelijke verbe tering van het verkeer; openbare en nuts-gebouwen completeren dan de door allerlei verordeningen enigszins gerem de groei van Vlaardingen. De EVAG-chauffeur Jan van der Schee voert u weer door Vlaardingen. Hij heeft reeds zoveel en zo vaak gehoord van de oude en recente geschiedenis van de stad, dat 2sij ook al êxplicateur is geworden. Althans, gisteren deed hij dat op uitstekende wijze, nadat op de voorgaande dagen andere personen met de microfoon in de hand in de rondrit bus hebben gezeten. De route van de rondrit wijkt niet veel af van vorig jaar. Men begint bij de in 1778 gebouwde Visbank en voordat men goed en wel rijdt, weet men reeds, dat het postkantoor vroeger was geves tigd op de plaats, waar nu café Centraal staat. Dan heeft men u ook reeds ver- teld, dat luitenant-generaal Gerard Cal- lenburg, vlootvoogd onder Admiraal De Ruyter en na diens sneuvelen bij Syra- cuze zijn vervanger, in het tweede huis van de hoek op de Westhavenkade woon de. Zo hoort men tijdens de route nog tai van andere bijzonderheden over be roemde Vlaardingers uit vervlogen tij den. Men passeert de door de Shell en Caltex gebouwde woningen en vooral de jonge Vlaardingers zullen dan ook be grijpen, dat Vlaardingen in zulk een kort tijdsbestek een stadsschouwburg, een zwembad en andere gebouwen kon ia- ten zetten. Men rijdt langs de schepping van ir. P. Caland, de Nieuwe Waterweg en. ziet aan de overkant de uitgestrekte raf finaderijen en andere grote industriële ondernemingen, waarvan zoveel werk nemers in Vlaardingen zijn gedomici lieerd. Westwijk is geprojecteerd. Langs het onlangs geopende Flatgebouw rijdt men door de Indische buurt en langs het Kol- pabad, om vervolgens in de te saneren binnenstad terug te keren. Daarover zou ontzettend veel te vertellen zijn. In de Fransenstraat en langs de Korte Hoog straat (Verbindingsweg) ziet men reeds het begin ervan. Na enig gecirkel in de binnenstad „duikt" men vervolgens het voormalig Vlaardinger-Ambacht en de nieuwe Bab- berspolder in. Met bijzondere voldoening aanschouwt iedereen de vorderingen van de tunnelbouw Vlaardingen-Oost en het aansluitend wegennet. Langs het Haven bedrijf Vlaardingen-Oost komt men ver volgens weer in het meer oude Vlaar dingen terug: in het havengebied ziet men de industrieën en de visserij maatschappijen. Op het Feestterrein te Vlaardingen hebben gistermiddag 2300 kinderen ge noten van een verantwoord jeugdpro gramma van het kindertheater Henk Folder. Uitbundig is gelachen om de clowns Poldi en Johnny, die ook kon den goochelen en accordeon spelen. Jan Klaassen en Katrijn waren eveneens aanwezig. Met een zangwedstrijd werd de feestmiddag besloten. Vanwege de zware regenval moesten de voor Woensdagmorgen op de speel weide van het Oranjepark te Vlaardin gen vastgestelde Kinderspelen worden afgelast. Wij vernamen, dat zij opnieuw zijn vastgesteld op Vrijdagmorgen: zelfde tijd en zelfde programma. Te uiterlijk hall tien zij men dus present. zeer hard en toch elastisch staal met een wanddikte van 4a tot 20 mm, die een grote trekkracht kan verdragen. Niettegenstaande de N.V. Mannes mann een Duits bedrijf is, zijn de hierbedoelde palen geheel in Neder land door Nederlandse technici ont worpen. Naast de grootste werden in de Eemhaven twee kleinere met een diameter van 1.25. een lengte van 31.20 m en een gewicht van 27 ton geplaatst. De palen bevinden zich op een plaats, waar het water gemiddeld negen me ter hoog staat. Zij zijn tot een diepte van 20 meter in de grond gebracht. Daarbij werd gebruik gemaakt van een bok. Het 8-tons heiblok had een slag- gewïch' van 4% ton. Het heiwerk werd verricht door de N.V. Aannemings- maatschappii M. van Splunter te Rid derkerk. Bij het slaan van de dukdalven werd gevreesd, dat het zand aan de voet zou inklinken. Om dit te voorkomen werd een spuitinrichting aan de binnenkant van de buis aangebracht, die de daar in opgehoopte zandmassa kapot spoot. De hier geplaatste dukdalven wer den uit een stuk vervaardigd in de werkplaatsen van Mannesmann te Duisburg. Met een speciale trein, die bestond uit drie wagons voor iedere paal, werd het product naar Rotterdam vervoerd, waarna het met een lichter naar de Eemhaven werd gebracht. Het stellen en heien heeft voor iedere paai twee dagen in beslag genomen. Nadat het werk in de Eemhaven was voltooid! en daarbij dus was gebleken dat deze manier van werken praetisch mogelijk was. werden in de Wilhelmi- nahaven te Schiedam nog twee duk dalven van hetzelfde type, ieder met een diameter vant 1.15, een lengte van 27% meter en een gewicht van 24 ton geplaatst. Deze dukdalven zullen ge bruikt worden voor het meren van tankers bij het nieuw te bouwen be drijf van de N.V. Tankercleaning. Voor het heien van ieder van deze palen was een uur nodig. Een jonge agent van de Radio Sur veillance Brigade der Rotterdamse poli tie, de heer J. A. Blaauw, heeft een dezer dagen, nadat hij in de zes jaar, die hij bij de Rotterdamse politie dien de, iedere minuut gebruikt had voor de studie, het inspecteursdiploma gehaald. De hoofdcommissaris heeft, nadat hij de geschiedenis van deze studie had ver nomen, agent Blaauw voorgedragen voor inspecteur. De benoeming is door gegaan en de heer Blaauw is nu aan gesteld als inspecteur bij de Rotterdam se politie. Toen de heer Blaauw, zes jaar gele- spirant de gebruikelijke opleidingscur sus, maar daarbij behaalde hij de prak tijkdiploma's Frans, Duiïts en Engels. Verder kwam het brigadiersdiploma in zijn zak. Zijn grote wens was echter het inspec teursdiploma. Hij zette alles op alles, en op de lessen in burgerlijk recht, die hij van een advocaat kreeg, na, was alles zelfstudie. Tenslotte nam hij deel aan het eindexamen van de officiersschool van Politie en hij slaagde op een prach tige manier. De benoeming tot inspecteur is voor de heer Blaauw vanzelfsprekend een kroon op het vele werk. Maandag vond de 56-jarige opperman in de binnenstad van Den Haag op straat tien travellers-cheques, ieder met een waarde van tien Australische ponden. De man deed geen aangifte bij de politie, maar stelde twee ken nissen, de 26-jarige schoorsteenveger C. J. S. en de 47-jarige typograaf H. K. P. van zijn vondst op de hoogte. Afge sproken werd te trachten de cheques te verzilveren. S. probeerde dit Dinsdagavond in een amusementsbedrijf te Scbeveningen. Daar kreeg men argwaan en men waarschuw de de politie. Deze was ondertussen, door een toerist, van het verlies der cheques op de hoogte gesteld. Hierdoor kon aanhouding der mannen volgen. Het bleek, dat negen cheques nog aanwezig waren. Een cheque werd in Rotterdam gewisseld voor de helft van de waarde. Gisteravond om 21.45 uur reed een auto, bestuurd door de heer Th. San ders uit Rosmalen, na in botsing te zijn geweest met een jiersonenauto, bestuurd door A. S, uit Oistenvijk tegen een langs de weg staande boom op de Rijksweg Alverna-Wychen. waarbij de heer San ders dodelijk werd gewond en de wagen geheel werd vernield. Beide automobi listen hadden elkaar in een cafe te Alverna ontmoet. De wagen uil Oister- wijk is door de politie in beslag geno men voor onderzoek. Een ongeval dat ernstige gevolgen had kunnen hebben heeft Maandagmiddag het heiwerk voor de nieuwe \eerstoep te Schoonhoven tijdelijk stilgelegd Of het door een tuidraad gekomen is. of dat ongelukkigerwijze juist een der heipalen brak is door de deskundigen nog niet direct vastgesteld, doch een feit is, dat juist nadat een volle veerpom van de overzijde vertrokken was, de heistelling waarmede nu reeds vier weken gewerkt wordt, omstortte. De dikke palen braken middendoor en het gevaarte viel vlak naast de pont in de rivier. Ook de hei; machine werd getroffen, er brak een af' sluiter van de stoomketel, zodat onder hevig gesis de machine die op een pon ton stond, leegliep. De drie arbeiders die de heimachine bedienden ontkwamen als door een wonder aan de vallende palen en het blok en sprangen van de ponton te water, waarna zij spoedig de wal wisten te bereiken. Het heiwerk wordt uitgevoerd door de firma Man schot en Zn. uit Lexmond. Vandaag bracht ir. J. A. P. Francke, directeur-generaal van de voedsel voorziening een bezoek aan de E 55. Hij was vergezeld van de voedselcom- missarissen uit de Nederlandse provin ciën. Het gezelschap, dat 's morgens werd verwelkomd door de organisator van de E 55, de heer Jac. Kleiboer, begaf zich onmiddellijk naar de Landbouwafdeling in het Park, waar de gehele morgen werd doorgebracht. Tijdens de lunch vatte ir. J. A. P. Francke zijn indrukken samen, toen hij zei: „Wij mogen als Nederlanders trots zijn -op de Nationale Energiemani festatie in zijn geheel, want er is wer kelijk iets groots verricht. Als agrariërs kunnen wij trots en dankbaar zijn, dat de agrarische afdeling zo'n centrale plaats heeft gekregen. Bovendien is dat gevoel van trots verantwoord, omdat landbouw, veeteelt en alles wat daar mee samenhangt op zulk een fraaie en aanschouwelijke wijze is uitgebeeld. Daarom is de landbouwafdeling niet al leen leerzaam voor de landbouwdeskun digen, de landbouwers en de veehou ders, maar ook voor het grote publiek dat de E 55 bezoekt". BE tentoonstelling is momenteel al ven door enkele honderdduizenden bui tenlanders bezocht. Kleine donker ge- tinde Aziaten en lange slanke Scandi navië.rs. Breedgeschouderde Ameri kaanse zeelui en athletische Duitsers. Ze komen met alle mogelijke ver voermiddelen naar de Maasstad. Per auto, motor, scooter, fiets of trein. Aan hun vervoermiddel leert men hun wel stand kennen. De glanzende dure auto's zijn meestal van de Amerikanen en Belgen, de scooters en motorfietsen van de Duitsers. Studenten uit alle mogelijke landen komen bepakt en gezakt per fiets, ja, doze week spra ken we enige Italianen, die zelfs te voet tiaar de E 55 waren gekomen. Alle buitenlanders, die de tentoon stelling bezoeken, staan verbaasd over de opzet van de expositie. Ook voor niet-Nederlanders is de energie-mani festatie een unicum. Helmund Weber uit Bremen vertelde ons: ,.Ik heb hier zo vee! gezien, dat ik nu over allerlei industriën kan mee praten". En zoals Weiier zijn er duizenden buitenlanders. de voet volgen, lijkt het enthousiasme bij het zien van de grote en kleine zeeschepen en de machtige haveninstallaties een beetje Ja, de Israëliërs. Er is geen ander volk in de ivereld, dat zo heterogeen is samengesteld. De Israëliërs hebben echter één ding gemeen: hun Joodse afkomst. Daardoor vormen ze on danks hun heterogeniteit toch een een heid. Met grote interesse hebben zij de verschillende afdelingen bezocht. De E 55 boeide hen. Dat was vooral te menken tijdens de lunch, welke ge bruikt werd in het ontvangstcentrum van Van Leer. De gesprekken gingen over niets an ders dan de tentoonstelling. overdreven. Doch de belangstelling is eerlijk Wie uit Zwitserland komt, weet a!i»e« van zijn aardrijkskundelessen, dat er een zee is die door enorme schepen ivordl bevaren. Elke boot. die groter is dan een Rijnkant, is dan een bele venis. Om nog maar niet te spreken van oorlogsschepen, droogdokken en scheepswerven. Allemaal zaken, die voor ons getaoon zijn. maar die voor mensen uit Cen traal Europa deel uitmaken van een andere wereld... 11 ii ke3: 'iranifl optreden van een Rotterdamse agent van politie is er een einde gekomen aan de prak tijken van een beruchte ruitentikker. 5? dle een half jaar geleden uit het kamp Hoendiep te Gronin gen was ontslagen stond reeds ge ruime tijd gesignaleerd, In Rotter Dinsdagavond werd in het Handels gebouw de Simultaancompetitie voort gezet. A. H. Lansoergen behaalde het niet slechte resultaat van 13 punten vóór en 19 punten tegen. Vermeulen deed het minder goed: het resulttaat was 3 punten vóór en 29 punten tegen. Op de ranglijst staan bovenaan: Kisch, Voerman en V'/ogd met elk 17 punten, daarna volgen v. d. Kerkhoff en Niestadt met 14 punten en Lucas- sen met 13 punten. In de afgelopen winter-competitie be zette D. v. d. Kerkhoff de eerste piaats in de eerste groep. Gezien de sterke bezetting, verrichtte deze jeugdige dam mer een fraaie prestatie. Op eigen ver zoek zal v. d. Kericnoff bord vier be zetten in de komende competitie van de R. D. B. De opstelling van het eerste tiental w'/rdl als volgt: J. van Deventer; 2. J. J. van Leeuwen: 3. W. H. Nie stadt; 4. D. v. d. Kerkhoff; 5. C. Bieb 6. C. van Veelen Jr.: 7. W. Achterberg; 8. N. Voogt; 3. J. Kisch; 10 A. Soete- man. De bekende veteraan W. F. Veiburg kon wegens ziekte niet opgesteld wor den. Op het V.F.C.-sportpark zal Zater dagmiddag In het kader van de Va cantieweken een sportfeest worden ge houden, die men „Olympische middag" noemt. Het ligt in de eerste plaats in de bedoeling het Vlaardlngse publiek kennis te laten maken met diverse tak ken. van sport, welke niet die stroom bezoekers trekken als voetbal. Het pro gramma begint om 14 uur precies. In het kader van een „Olympische mid dag" zou men ook gymnastiek hebben verwacht, doch gezien de vacantfe-tijd was het niet mogelijk een massale de monstratie te geven. Ook de atbletiek- beoefenaars moesten verstek laten gaan deze middag. Van 1414.20 uur vindt een Volley balwedstrijd piaats tussen enige jeugd- teams van de C.J.M.V. Van 14.2514.55 uur wordt een Bas ketball-demonstratie gegeven, verzorgd door de Vlaardlngse Basketballvereni- ging „Basket Boys". Om 15 uur vangt een Korfbaldemon- stratie aan. Het Vlaardingse Spirit speelt dan tegen Schiedam. Spirit komt uit in de 2e klasse van de Chr. Korf- baibond, terwijl Schiedam in de 2e klas se van de Ned. Korfbalbond speelt. Na korfbal is Hockey aan de beurt. Omtrent de samenstelling van deze teams is op dit ogenblik nog geen toe lichting te geven. Hierover hopen we nog nader te kunnen berichten. Vóór de aanvang vari de voetbalwedstrijd vin den demonstraties plaats van de sport school Van Gorsel. Dit betekent dus een interessant Judo- en Jiu-jitsu-program- ma. Tenslotte volgt te 16.30 uur de voet balwedstrijd tussen de beroepsvoetbal- vereniging „Alkmaar" en de semi-be- roepsclub „Fortuna" Vlaardingen. Bei de elftallen komen uit in de sterkste opstelling. De verschillende sportde- monstraties worden via de microfoon toegelicht. I)AT op de Kurhausconcerten eens een hedendaags Nederlands werk ge speeld wordt, kunnen wij, gezien de be houdende richting van de programma's van harte toejuichen. Maar wie als re presentatie van onze Nederlandse toon kunst de Serenade voor orkest van Henk Badings uitgekozen heeft, die heeft werkelijk zijn ogen in de zak ge- had. Antal Dorati, die gisteravond het Concert op Scheveningen van het Resi dentie Orkest er mee opende, kunnen wij er niet voor aanzien: hij is met onze Nederlandse compositie te weinig op de hoogte. Want Badings schreef hier heus niet zijn beste muziek. Integendeel! En zelfs al moest hij, gedwongen door zijn opdrachtgever, de AVRO, zijn composi tie zeer eenvoudig houden, dan nog was er warempel van de Intrada wel meer te maken geweest dan wat wissel- harmonietjes, en van de Romanza ook wel meer dan zo'n slap uit de kracht gegroeid geval. De Marzia giocosa kan met een lichtere speeltrant aan karak teristieke physionomie winnen, maar pas bij het Scherzo begint eindelijk wat eigens te komen, dat helaas al met de aardige vuurpeilachtige inzet van de Finale ophoudt. Nee dat Dorati en het Res. Orkest hun krachten nu aan of™ besteden moesten! Overi- «en®, d?ed Dorati al zijn best iets aan- trekkelijks van de Serenade te maken waarvoor Badings hem kwam bedanken! JJiARNA kregen wij gelukkig een be- ler ^oor^eeM van Nederlandse mu- £Lil?ren ln sublieme dam heeft hij ongeveer zeven inbra- htüff'n -U^Velie,rszaken gepleegd- Ook bezoeken gebracht aan diver se *"dere steden m Nederland. in™3 tfns surveillance in de Bergse- ifn<? boorde de agent vannacht plotse- bng glasgerinkel. Het geluid bleek af- komstig te zijn van de ruit van de iu weherszaak van H. v. d W od VNserst?" d0 Beregselaan en de Dr. De ui™ Snel fjetste de "aeent er rtamofr ?ag nog ^uist een man op e°n .nTihr'OVer het trott°ir wegrijdln m Sir dp, Abr' Kuijplrikan 5? hem acnterna en wist rte door rij'n 8dienstfiet^S voor hem nee"/^ bankwerker b Bdema®hï"V "ooid1^ Sen straatklinker Ifad'Tngt staikast hal gedaanenH§r had 12 damesl lOOÖ waarde van o-ngeveer 60 juwelierszaken wegens'afnbraken g^eest Na zijn ontslag uit het kamierSZal!u" via Heerenveen en Assen >3 Hoewel het waterorgel in het Oranje park te Vlaardingen pas sedert Maan dagavond in bedrijf is, wordt heden avond reeds de 15.000ste bezoeker ver wacht. We] een bewijs, dat het evene ment inslaat. Ook de romantische theesehenkerij in het Hof heeft reeds duizenden bezoekers getrokken. weergave van Beethoven's 3de P anÓ- concert door Cor de Groot. Klaar en doorzichtig was dit spel. strak van liin evenwichtig van houding, werke fk waarlijk klassiek, ook in de poëtische uitbeelding van het Largo, óók in de speelse vaart van het Rondo. En de rfè rvACat S uan het lste dee! had Cor de Groot prachtig aan de Beethovenstiii aangepast. Maar laten wij daarbij ook hiirVi vii?11 vergeter, die even subliem waa.rd00ï d" 3de Beethoven- concert een unieke herschepping kreeg. De Symphonie Fantastique van Ber- hroAhi16 na- de pau2e Segeven werd, !?ivi on„ ln een geheel andere we reld de zeer romantische, ietwat ovei spannen en fantastische wereld var H^ioai1 me,est originele geesten uit wei ^>?rv,?eUuV' blaar al moeten wij dan Jl ir] ™,!;3 f n om aI deze visioenen van een bal, een mars naar het schavot een heksensabbath en wat dies meer de muziek bezit een dergelijke ge- mahteit een dergelijke nieuwheid in de orkestratie, dat zij met één slag de ge hele tijd van Beethoven's Pastorale (waarvan m de Scène au champs re miniscenties opduiken) tot en met Rich Strauss Till Eulenspiegel omvat Dora ti gaf deze wonderlijke muziek haar mooiste en indringendste vorm, waarin de beweging met een maximum aan em°tle* aan.. spanning geladen werd, zonder dat zij ergens brak. En het Res. Orkest speelde gelijk op met zijn bezie lende leider. dam gegaan" en ssen naar Amster Maas stad afgeza gens naar de na, want m^eV^end^ £e<\" werd melding gemaakt 1.'eg?lmaat juwelierszaken in^ die p]?atI"°rakfn op de bekende wijze: een Üeef? De Russische premier, Nikolai Boel- ganin heeft in een buitengewone zit ting van de Opperste Sowjet van daag verklaard, dat alle vier mogend heden op de conferentie van Genève de wens te kennen hebben gegeven een einde aan de koude oorlog te maken. Boelganin verklaarde, dat de con ferentie van Genève „een beslist suc ces was voor de vredelievende krach ten". Hij deelde de 1500 afgevaardigden uit de gehele Sowjet-Unie die hier bijeen zijn mee, dat de conferenti' van Genève „een belangrijke histo rische gebeurtenis was, daar zij een nieuwe bladzijde is in de betrekkin gen tussen de Sowjet-Unie, Amerika Engeland en Frankrijk". „Een onbehoorlijke manier van rij den", aldus kwalificeerde de ambte naar van het O. M. gistermorgen op de zitting van het kantongerecht te Delft de gedragingen van een Schipluidense veehouder, door wiens schuld aan een wielrijdster ongeneeslijk lichamelijk let sel was toegebracht. De verdachte was als motorrijder, op de Gaagweg in Schipluiden, nabij de Korperhoeksebrug te snel rechtsaf de Zijdsekade opgegaan, waardoor een 46-jarige wielrijdster de doortocht was afgesneden. Door de aan rijding was zij ten val gekomen en had haar knie geblesseerd. Een van haar zoons kwam ter zitting vertellen, dat dit voor zijn moeder volgens doktersverkla ring blijvende invaliditeit ten gevolge zou hebben. Verdachte verweerde zich met te zeg gen. dat de wielrijdster zo langzaam reed. „Zij zat voor het eerst op de fiets," zei hij. De aanrijding had niels te betekenen en zij moest ongelukkig ten val zijn gekomen, volgens verdachte. Maar deze verklaringen maakte dé zaak er voor verdachte niet beter op. „Zij reed dus niet hard genoeg naar uw zin", beet de ambtenaar hem toe. ,„U hebt haar na het ongeval ergens binnen gebracht en bent doorgereden en- hebt later zelfs niets meer van U laten horen. Ik vind het intens treurig". De ambtenaar eiste tenslotte na een gepeperd requisitoir een maximale boe te van honderd gulden en intrekking van het rijbewijs voor twee jaar. De kantonrechter dacht weinig beter over de gedragingen van verdachte. Hij veroordeelde conform maar trok het rij bewijs in voor één jaar. Het tornooi om het wereldkampioen schap schaken voor de jeugd is te Ant- w erpen i voortgezet met het spelen van de partijen uit de zesde ronde van de finale-poule. De uitslagen luiden; Spasski (Rusl.)Tringov (Buig.) afge broken; Johanssen (Noorw.)Van Oos- terom (Ned.) O—l; Schweber (Airg.)— Portisoh CHong.) 0I; Mednis (V.S.)- Farre (Spanje) afgebr.; Keiler (Zwit- serl.)Hallstroem (Finl.) 1—0. Na zes ronden luidt de stand: 1 en 2. Spasski en Farre, ieder 4(4 punt plus 1 afgebr. partij; 3. Portisch 3% ont; Medflis 3 pnt en 2 afgebr. partijen; 5. Tringov 3 pnt en 1 afgebr. partij; 6 en 7. Van Oosterom en Keiler, ieder 3 pnt; 8. Hallstroem 2 pnt en 1 afgebr, partij; 9. Johanssen y, pnt; 10. Schweber 0 pn'. Verdacht van insluiping is in Den Haag aangehhouden de 20-jarige losse werkman A. J. K. Hij wordt verdacht Zondag in een pand aan de Oog in 't Zeilstraat een kistje met f 400 en enkele gouden voorwerpen te hebben weggenomen. De man ontkent dit even wel. Hij is eerder met de justitie in aan raking geweest en kreeg toen een voor waardelijke straf van elf maanden. ruit met een k&^V*, tegen grote activiteit aan rt- Jegde een dam had hij 20a1s VV m ketter braken gepleeed r» Sfzegd 7 reeds eef tV gew V W' was h'3 Hij placht per trein te reiz™ u 3 singel -opgesloten. eau Eer°- iariVn Vpnd -7 Uur kro°P de vier- aa u- 21jn bed in een kamer w?.mTe OP de tweede etage tvL a ^aa'dwijksestraat te Den Haag. v?M V? 30ngen v0°r het raam stc-nd. "f3 door een kapotte ruit naar buiten. Hij kwam op de zeven meter lager^ gelegen straat terecht, maar liep ROTTERDAMSE TERhUJNMARKT RUWE LIJNOLIE TRANSITO Slotnotering (in -gids per 100 kg) me" degedeeld door de Commissiehandel v.h. Julius van Roosendaal N.V. Rotterdam. 3/8 4/3 September 94,15 94,-5» November 94,50 94,65 Januari 94,45 94,50 Maart 94,40 94,40 Omzet geen zaken/16 contracten. N, K. slechts een hoofdwond op. (Medegedeeld door de firma A. Makkrcet makelaar in granen.) ^ROTTERDAM, 4 Augustus. Vor. slot S.K. Sept. 26.50 26.fc> Nov. 25 02*,i 2o£1v2 Jan. 25.023 a 25.32% Maart 25.00 25.20b 's-GRAVENHAGK. 4 Aug. VangstbericMen van hedenmorgen uit zee. SCH 78 met 20 kantjes, 87 25, 246 10, 254 8. 341 3, 342 gis teren weinig vangst. 412 12. 159 gisteren 25, 229 geen vangst, 263 7, 105 gisteren 2o. 23 gisteren lo, 53 gisteren weinig vadgsï. 104 gisteren 30. 49 nog 130 mfal. 264 7 k, 4 lo. «1 1, 77 10. .7 24, 161 25. 199 10. 8 5. 14. 40 gisteren 15. 48 10. 49 20, 51 5, 99 132 gisteren 12, 139 8, 233 gisteren 20. :s thuisstomende, 247 nog 65 mijl. 262 20 285 9. is thuis stomende. 2 gisteren 60, 5 !-• 9 gisteren weinig vangst, 15 8, 25 30, 30 7. 19.' 45 9- 00 8. 84 10, 130 nog 60 roti*. 190 1< k. 210 5 k, 248 gisteren weinig vangst. 2o0 8, 297 7, 310 30, 312 2, 399 12, 36 gistertn 12, 107 gisteren 17, 353 5 20 2, 225 gisteren 5?' gisteren 10, 141 12, 284 12, 361 W. 46 li, 63 12, 64 geen vangst, 66 1, 89 vangst. 103 8, 336 10, 242 4, 275 geen vangst. De haringtrekkers van de rederti Vrotó* n ad den geen vangst. Aan de markt waren hedenmorgen kustvissers met in totaal f 20.940 aan verse vis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2