Boelganin wijst plan vu van Eisenhower af Geen luchtfoto's van Sowjet-Unie Boelganin heeft deur nog niet gesloten Zware fabrieksbrand in 's-Gravenzande Moskou stelt Bonn geen verdere voorwaarden DUITS MATERIEEL VOOR NATIONAAL MONUMENT Reparatieorder voor de R.D.M. I m GELACH IN OPPERSTE SOW JET Gesp EISENHOWER MEENT: ANDERHALVE TON SCHADE DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN Malenkow niet naar'atoom gesprek rek in Genève vastgelopen? „Geneve opent een nieuwe bladzij" Over Verre Oosten geen topgespreK Geesteszieken vrij in Indonesië m. Verontivaardiging in Amsterdam De Johannishus Soekarno (terug) schuwt crisis Gelsenkirchen rouwt na mijnrampj VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3144 Weerbericht Over vijf jaar reis naar de maan? Ned. loeristen gewond in Oostenrijk wm Veertien stralen BRAND IN WOERDEN Amerikaans vliegtuig in V.S. neergestort DERTIG DODEN Groot aantal baders in Scheveniniïen -J Faure en Pi nay aanvaarden Sowjet-uitnodiging TJ REMIER Boelganin van de Sowjet-Unie heeft gisteren het voor stel van president Eisenhower om het maken van luchtfoto's van eikaars gebieden toe te staan, van de hand gewezen. De bijna" 1500 leden van de Opperste Sowjet het „parlement" van de Sowjet-Unie barstten in lachen uit toen Boelganin over het plan van Eisenhower ongeveer zei: ,\Vij moeten hulde brengen aan zijn pogingen voor een oplossing van deze kwestie, maar de werkelijke uitwerking er van zal niet aanzienlijk zijn. Wij hebben in onofficiële besprekingen (in Genève) reeds gezegd, dat beide landen onbegrensde gebieden bezitten waar men van alles kan verbergen." Boelganin verklaarde dat het Sowjetplan voor toezicht op de be wapening realistischer is. Dit alles zei de Russische premier in een rede van één uur en 35 minuten over de conferentie van Genève Drie punten waren in die conferentie voor hem van beiang: 1. Genève hielp de internationale spanningen verminderen. 2. Het persoonlijk contact daar bleek vruchtdragend te zijn. 3. Het was het begin om een einde aan de koude oorlog te maken. Boelganin verklaarde ook dat in een gesprek met de Britse premier Eden in Genève de uitwisseling van officiële bezoeken van oorlogsschepen van beide landen en de uitwisseling van legerdele- gaties is besproken. li President Eisenhower heeft gisteren op zijn persconferentie verklaard dat de opmerkingen van premier Boelganin over zijn voorstel tot wederzijdse controle in het luchtruim niet noodzakelijk betekenen, dat de deur voor ont wapeningsonderhandelingen nu zou zijn gesloten. Na val van 12 meter hoogte ongedeerd Prins Bernhard naar Dublin Wet beperking cadeaustelsel 'V\ De Russen hebben aangeboden diplomatieke betrekkingen met West-Duitsland aan te knopen waaraan geen verdere voorwaar den zijn verbonden. Dit werd bekendgemaakt in het Russische antwoord op het verzoek van Bonn om opheldering van de voorwaarden, waaronder de door Rusland voorgestelde besprekingen van Adenauer in Moskou zullen plaatshebben. mm TACTLOOSi Cijfers van vorig jaar reeds overtroffen Oplichter aangehouden Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teief llöTnn la n Postbus 1112 - Postgiro No, 424511? <4 W Klacmendietist abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17ig uur: Telefoon llóTOo' 's-Gravenhage. II uy«ensplein 1 Poslriro 424R67 Redactie: Tel. 111892 AdmTel Llaehtendienst 18.80—29.30 u.: Tel 362566 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon R788- Abonnementspn^o: cent per wek. 2.26 per maan^ 6./- per kuartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAX HOUTEN Tutum- Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond, WE1XIG VERAXDERIXG. Veranderlijke bewolking en mogelijk enkele buitjes maar ook opklaringen. Zwakke, later overwegend ma tige Westelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. ZON" EN MAAN' 6 Augustus: zon op 5.10. onder 20.25: rr.aan op 20.55, onder 8.23. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. .1. S. BRUINS SLOT Prof. Skobeltsyn van de Sowjetrussi- sc'ne academie van wetenschappen zal de leiding hebben van de Russische afvaardiging naai- de Geneefse confe rentie over vreedzaam gebruik van atoomenergie, meldt radio Moskou. Westelijke waarnemers hadden ver wacht dat de leiding van do delegatie zou zijn opgedragen aan Malenkow, de minister voor energievoorziening, die ook de opperste verantwoordelijkheid heeft voor de productie van atoom energie. De Sowjetrussische delegatie zal be staan uit 79 deskundigen. De bijeen komst begint Maandag. In afwachting van nieuwe opdrach ten uit Washington en Peking hebben de Amerikaanse en Chinese afgevaar digden in Genève besloten hun geheime besprekingen tot Maandag te verdagen. Men denkt, dat zij in een slo-p zijn geraakt als gevolg van het Chinese voorstel de terugkeer van de duizenden Chinese studenten in de V.S. te stellen tegenover de vrijlating van 40 Ameri kaanse burgers in China. De Chinezen beweren dat de studenten niet naar huis kunnen terugkeren, terwijl de V.S. betogen, dat zij vrij zijn te vertrekken. Volgens een officieus bericht hebben de Amerikanen een later Chinees voor stel om een neutraal derde land te laten controleren, of de studenten tegen hun wil vastgehouden worden, van de hand gewezen. Premier Faure en minister van Bui tenlandse Zaken Pinay zullen de uitno diging voor een bezoek aan de Sowjet- Unie aanvaarden, zo heeft een woord voerder van de Franse regering Donder dag na afloop van een kabinetsoergé— aering bekendgemaakt. s Volgens Boelganin loonden alle vier De Russische premier, die een grijs romexpak droeg, sprak van hel ge beeldhouwde eiken podium in de in wit en goud uitgevoerde parlemenis- raal van het Xremlinpaleïs. Golven van applaus braken los toen hij op stond om het woord ie nemen. De ga lerijen voor diplomaten en publiek waren propvol. Topfiguren van de -Russische regering raten achter Boel ganin. Eisenhower zei. dat hij langs infor mele weg: in Genève had voorgesteld, dat een methode gevonden moest wor den, waarin beide partijen vertrouwen zouden hebben,- Hij had zelfs gezegd, heide plannen te willen aanvaarden: het Russische en zijn eigen. De president was niet teleurgesteld door de verklaring van Boelganin. Hu voegde hieraan toe. dat in de eerste plaats de ministers van Buitenlandse Zaken in October over dit onderwerp verder zullen confereren, voortgaand op de gunstige ontwikkeling van Ge nève. Eisenhower verwierp de idee van een ontmoeting op het hoogste niveau Volgens de Sowjet-geieerden zullen mensen in vijf tot tien jaar een reis naar de maan kunnen maken, aldus .-Vrr- Prof. Chlebtzcwitsj. voorzitter van het technische comité van de astronantische sectie der Sowjet-Unie dat belast is met de bestudering van het radiografisch be sturen van projectielen, heeft m een voordracht in een luclïtvaartclub te Mos kou verklaard, dat net zenden van een raket naar de maan reeds mogelijk i< wat betreft de techniek van de voort drijving en het radiografisch besturen der projectielen. Er zou eerst een raket naar de maan kunnen worden gestuurd, met aan boord een wagen met rupswieten. die. voor zien van een compleet laboratorium en van de aarde uit aestuurd. over de maan zou rijden en gegevens over de plaatselijke omstandigheden per radio eo televisie naar de aarde zou zenden. Op grond van de vooraf oDgedane erva ringen zouden daarna raketten met men sen naar de maan kunnen gaan. Na de ..verovering" van de maan. aldus de Sowjet-geleerde, zouden andere pla neten, zoals Mars an Venus, aan de beurt komen. Gistermiddag ,is de 8-jarige Frederik G., uit de Van der Horststraat. te_ Rot terdam. toen hij met een vriendje op het dak van het flatgebouw in de Na- vanderstraat aan het spelen was, ge struikeld en gevallen. Hij maakte een val van 12 meter hoogte en kwam in de 2 meter hoge heesters in de turn te re cm. Het ventje was volkomen ongedeerd. over de problemen van het Verre Oos ten, althans voor het ogenblik. Over de huidige onderhandelingen in Genève tussen de ambassadeurs van Peking en Washington zei Eisenhower, dat dit besprekingen zijn over burgers. Hij gaf toe. dat indien zich dit voor deed. ook andere onderwerpen zouden worden besproken. Maar dit wiide niet zeggen, dat men in Genève zou gaan spreken over zijn vrienden, in dit ge val de vrienden van de V. S., de natio- nalistisch-Chinese regering op Formosa. De Amerikaanse president bevestig de nogmaals, dat er geen sprake van kan zijn, dat communistisch China door de regering te Washington zou worden erkend, zeker niet zolang de Ver. Naties Peking als agressor bestempelen. Geesteszieken, die geacht worden „niet langer gevaarlijk" te zijn voor het pu bliek. zullen uit alle inrichtingen voor zulke ziekten in Indonesië worden vrij gelaten. Krachtens een door het hoofd van de desbetreffende dienst gegeven richtlijn, zal ongeveer een derde van 7000 thans in zulke instellingen verblijvende pa tiënten worden ontslagen. Zij zullen worden teruggezonden naar hun families. De instructie, die is uitgevaardigd na mens de minister voor de Volksgezond heid, wordt toegeschreven" aan financiële moeilijkheden. Vier Nederlandse toeristen zijn ge wond éér, van hen zwaar door dat hun bus gisteren in botsing is ge komen met een Oostenrijkse viacht- aUNaar het Oostenrijks persbureau meldt, heeft een Oostenrijkse verkeers- rechtbank in een zitting. <ovl nadat het ongeval in haar ressort dij Jen- bach in Oostenrijks Tirol had plaa.s "e vonden, de Nederlandse chauffeur, Elias Janszen. uit Hilversum, schuldig verklaard en hem veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke gevangen is- 'Bij de botsing werd M. C. Marinus uit Amsterdam zwaar gewond. De na men van de toeristen, cue slechts lichte verwondingen opliepen, zijn niet bekend gemaakt. Z.K.H. de Prins der Nederlanden is hedenmorgen per regerings Dakota vertrokken naar Dublin, waar hij twee dagen onofficieeldagen onofficieel de gast zal zijn van de president van Ier land. De Prins zal in Dublin het ofticieie internationale concours hippique bij wonen dal enige dagen geleden is oe- gonnen. In Staatsblad 345 is afgekondigd de wet beperking cadeaustelsel. Zij zal in werking treden op 1 Maart 1956. de mogendheden in Genève een ver langen om een einde le maken aan de koude oorlog. „De conferentie van Genève behoort lot de belangrijkste historische gebeur tenissen, daar zij een nieuwe bladzijde opent in de betrekkingen tussen Ame rika, de Sowjet-Unie. Engeland en Frankrijk". Na een overzicht gegeven te heb ben van de jongste wereldgeschiede nis, noemde Boelganin zekere stap pen. die volgens hem, de Sowjet-Unie genomen had om een verbetering aan te brengen in de neiging naar oorlog. Hieronder bevonden sicn de jong ste ontwapeningsvoorstellen, het af sluiten van een staatsverdrag met Oos tenrijk en de normalisatie van d« be trekkingen met Joegoslavië. Toen hij over Joegoslavië sprak, be gonnen dè afgevaardigden te juichen ter ere van de 17 man sterke parle mentaire Joegoslavische delegatie, die op het podium zat Andere sfeer De sfeer in de zaal was volkomen verschillend van die van de laatste zitting in Februari, toen hetaftreden van Malenkow bekend werd gemaakt, een hogere militaire begroting aange nomen werd en Molotow een rede hield, waarin hij zei, dat de Sowjet- Unie voor was op Amerika met de productie van de waterstofbom. Tijdens de rede van Boelganin voer de partijleider Chröestsjew voortdurend een gesprek met andere leden van het presidium. De minister 'van Buiten landse Zaken, Molotow, verliet het podium voor ongeveer 10 of 15 minu ten. maar de diplomaten op de gale rijen hechtten er geen betekenis aan. Boelganin zeide da: de doeltreffende veligheid voor Europa niet gewaar borgd kan zijn vóór een definitief eind is gemaakt aan de politiek van militaire blokken. Hij verklaarde dat het veiligheids plan dat in Genève door de Britse premier Eden is ingediend, een posi tieve bijdrage zou kunnen leveren tot de oplossing van Europese problemen, Door tot nu toe onbekende oorzaak is Donderdagavond omstreeks kwart over negen een felle brand uitgebro ken in een van de loodsen van de timmerfabriek Boers en Vrijland te 's-Gravenzande. Het vuur vond gretig voedsel in hel daar opgeslagen hout. Bovendien stonden in deze loods ook drie auto's. Twee daarvan konden nog I gered worden, de derde werd volko men door het vuur verleerd. Volgens een voorlopige raming beloopt de schade ongeveer anderhalve ton. I'antina le eerste prijswinnaar bekend geworden van de fotowedstrijd werkt Nederland'', welke ter gelegenheid van hel 40-jarig bestaan ivent uitgeschre ven (foor de Vereniging Nederlands Fabrikuat, zulks in tsamemcerkinp met het Centraal Saciaal Werkgeversverbond. De geltdskige is de heer 7 h. G, Kuiper uit BUthovendie levens de „Focus'-medaille veroverde. In de Sowjet-nota, die gisteren werd vooropgesteld dat het rekening houdt met een Duitsland dat in twee staten verdeeld is. .,De mogelijkheden vart het bereiken van overeenstemming over de kwestie van Europese veilig heid zijn niet uitgeput en het is logisch te verwachten dat ze in October in Genève onderzocht zullen worden", zei hij. Boelganin verklaarde dat de hereni ging van Duitsland alleen verwezen lijkt kan worden door de Oost- en Westduitse staten zelf. ..Alleen samenwerking en een ge leidelijke toenadering van deze repu blieken kan leiden tot een oplossing van het probleem." (Van een onzer verslaggevers) Tot erretiis van velen reed Woensdag middag een Duitse vrachtauto met aan hangwagen het midden-Damterrein op. .vaar thans werkzaamheden worden .•erriclit ten behoeve van de bouw van iet Nationale Monument op de Dam. >p de vrachtwagen was de firmanaam ..Llebherr tVerke" voor iedereen dui delijk leesbaar. Amsterdam vroeg zich en terecht met verontwaardiging af of hier met Duits transport Duits materiaal werd aangevoerd. Bij informatie bij het Werkcomité, dat de bouw van het Nationale Monu ment, dat de gevallenen zal eren. uit voert. zei men ons het zeer te betreu ren. dat een Duitse vrachtauto mate riaal had aangevoerd. De Amsterdamse aannemingsmaat- schappij Dura N.V., die mede het mo nument bouwt, verklaarde bij een im porteur een Duitse kraan te hebben besteld, welke voor de werkzaamheden op het midden-Damterrein kon worden ingeschakeld. De aannemer verzocht de importeur de bestelling op het middenterrein van de Dam af te leveren, opdat de ma chine terstond in gebruik kon worden genomen. De importeur heeft daarop de Duitsers, die de kraan kwamen; brengen, verzocht deze maar naar de* Darn te brengen. Van de zijde van het Werkcomité! erkeut men. dat dit een tactloos gebaart is geweest. Men geeft toe, dat het «leti had mogen voorkomen, dat een Duitse vrachtauto de kraan kwam brengen. Na de incidenten ten aanzien van de reclames op de schuttingen, betreurt men deze gang van zaken zeer. Inmiddels is alle leidinggevende per sonen. die met de totstandkoming van, het Nationale Monument te maken hebben, opnieuw op het hart gedrukt met de grootst mogelijke zorg te werk i te gaan. Nederland, Amsterdam, wen*t ver schoond te blijven van dit soort »rger- jniswekkende vertoningen bekendgemaakt, wordt gezegd„De So wj et-regering neemt aan, dat het aanknopen van diplomatieke, handeis- en culturele betrekkingen tussen de beide landen natuurlijk door een van beide partijen niet afhankelijk ge steld wordt van bepaalde voorwaar den." Deze zinsnede heeft voor een deel de ongerustheid- in Bonn weggenomen, dat de Kussen misschien Adenauer zulleu verrassen met een voorstel, dat bedoeld is om West-Duitsland los te weken var. het Atlantische bondgenootschap. Moskou heeft ingestemd met het voor stel van Bonn, dat de agenda voor de besprekingen eerst in Parijs tussen de Sowjet-ambassadeur Winogradon en zijn Westduitse ambtgenoot von Maltzan be sproken zal worden. De bondsregering heeft gisteren bij monde van vice-kanselier Franz Bluecher in West-Beriijn gezegd, dat kanselier Adenauer verlangend is om wanneer hij volgende maand naar Moskou vliegt, daar normale betrekkingen tussen West- Duitsland en de Sowjet-Unie aan te knopen. Hieraan werd echter toege voegd. dat de bondskanselier zal blij ven aandringen op hereniging van Oost en West-Duitsland via een overeenkomst tussen de vier grote mogendheden. Ook zal Adenauer kortweg alle Sow- jot-voorstellen verwerpen die er op ge richt zijn dat de Oost- en Westduitse regering zich rond de conferentietafel zullen scharen om onderling te spreken over de hereniging. iEen dergelijk voor ste] heeft de Russische premier Boel ganin juist gisteren nog herhaald). (Van een onzer redacteuren) De Zweedse tanker „Johannis hus", die enkele maanden geleden ns een aanvaring met het Pana mese schip „Buccaneer" in brand geraakte, zal in Nederland worden erepareerd en wel bij de Rotter damse Droogdok Maatschappij. Het lag aanvankelijk in de bedoe ling. dat het schip in Rotterdam voorlopig zou worden gerepareerd en vervolgens naar Zweden zou worden gesleept, om aldaar een algehele re paratie te ondergaan op de werf waar het schip gebouwd is, n.l. van Kockums A/B. Nadat het schip hij de R.D.M. voor inspectie in een dok was opgenomen is gebleken, dat de Rotterdamse maatschappij het grote werk voorde liger zou kunnen verrichten dan de Zweedse. Toen de R.D.M. bovendien kon garanderen, dat het gerepareerde schip uiterlijk April 1956 zou worden opgeleverd, werd de prder gegeven. Het gaat om een bedrag van enkele millioenen guldens. Het juiste bedrag wenste de maatschappij echter niet te noemen en het gepubliceerde be drag van 3 millioen tot 7 millioen is dan ook niet van de directie van de R.D.M. afkomstig. De opdracht, welke de R.D.M. thans ontvangen heeft, is een van de groot ste reparatieopdrachten, welke de maatschappij na de oorlog gekregen heeft. Donderdagmiddag heeft een korte maar hevige brand gewoed in de meu belopslagplaatsen van de N.V. Nederland te Woerden. De brand is '>ntstaan op de bovenverdieping van het pand in de Voorstraat, aan de zijde van de Oude Rijn. Aanvankelijk liet de brand zich zee- ernstig aanzien. Men vreesde voor uit breiding zodat in de omliggende, aange bouwde percelen, met de ontruiming werd begonnen. De Woerden se brandweer, geassisteerd door die van Kamerlk. slaagde er ech ter in liet gevaar te bezweren en de vuur- j haard in de bovenverdieping te locali- i seren. Deze brandde echter geheel uit - Het bedrijf liep op de overige ver- diepingen en de begane grond ernstige waterschade op. Over de oorzaak van de brand tast men nog in het duister Het bedrijf was tegen brand verzekerd. Nabij Rolla in de Amerikaanse staat Missouri is gisteren een „Convair" van de „American Airlines" brandend neer- gesiort, Aile dertig inzittenden vonden de dood. Het tweemotorige toestel, dat va.n Tul- sa in Oklohoma naar St. Louis op weg was, had 27 passagiers en drie beman ningsleden aan boord. Het stortte ongeveer anderhalve km. voorbij de landingsbaan van Rolla neer, nadat de piloot het vliegveld van Way- nesvllle per radio had meegedeeld, dat het vliegtuig in brand stond en dat hij een noodlanding zou maken. In het bosachtige gebied raakten na het neerstorten bomen en struikgewas in de nabijheid in brand. Direct na de brandmelding .werd het vuur bestreden, want na drie minuten was de 's-Gravenzandse Vrijwillige brandweer reeds ter plaatse. Doordat de druk op de waterleiding echter niet groot genoeg was kon men slechts ma tig water geven. Daar het vuur zich ernstig liet aanzien werd de Naald- wijkse brandweer ter assistentie ge roepen en ook kwam de brandweer van kring II uit 's-Gravenzande. van. de Maasdijk, ter assistentie. Ter piaatse nam o.m. burgemeester S. Hoogenboom van Naaldwijk de blussingswerkzaam- 'neden in ogenschouw. Later verbeter de de druk op de waterleiding en toen. ging de blussing beter. Het vuur woed de in de achterste loods van het fa briekscomplex en aanvankelijk vreesde men dat de brand zich zou uitbreiden tot de overige deïen van de onderne ming. Door krachtdadig optreden u^n de verenigde brandweren met in totaal 14 stralen, kon echter omstreeks kwart over tien worden geconstateerd cfat het gevaar voor uitbreiding geweken was. Hiermee was de brand echter nog niet geheel bedwongen en tot laat in cie nacht waren brandweerlieden bezig stapels hout uit elkaar te trekken, waarbij tevens het vuur weer even oplaaide. De firmanten Boers en Vrijland wa ren op het moment van het uitbreken van de brand op de Westlandse Han delstentoonstelling te Honselersdijk, waar zij exposeren met kassen en 1 ou- ten ramen voor zg. eenruiters. De ma. die deze artikelen voor tukid fabriceert, is na de bevrijding als e>. wonderboom uit de grond geschoten. Steeds weer kon er uitgebreid worden. Het vijfjarig bestaan van de zaak werd nog niet zo lang geleden met grote feestelijkheid gevierd. Er wer ken momenteel 70 arbeiders bij deze fabriek. Soekarno is in Djakarta terugge keerd. Op het vliegveld Xemajoran werd Soekarno behalve door vele ci viele autoriteiten ook begToei door alle territoriale bevelhebbers onder leiding van de waarnemende chef-staf van de landmacht, kolonel Lub is. Vol gens Reuter zien politieke waarne mers ïn de aanwezigheid van de mili taire leiders „het vertoon van macht In het geval president Soekarno na zijn tftrugkoaz de bedoeling mocht hebben tussenbeide ie komen in de politieke onderhandelingen aan de zijde van het door de P.N.I. geleide thans demis- sionnaire kabinet, dat door het leger is gedwongen af ie treden". Volgens P.I.A. kwam het vliegtuig waarmede Soekarno reisde, anderhalf uur later aan dan werd verwacht. Hij sprak er zijn vreugde over uit weeer voet op Indonesische bodem te kun nen zetten na het vervullen van de vijide plicht van de Islam en zeide lichamelijk zeer vermoeid te zijn. Soe karno kondigde aan aldus P.I.A. met het oog op de voorbereidingen voor de rede, die hij op 17 Augustus op de tiende verjaardag van de procla matie van de Indonesische republiek zal uitspreken, verlof te zullen nemen tot en met 15 Augustus. Alle staatsza ken zullen tot deze datum voor vice- president Hatta worden waargenomen, Van Sovjetzijde is gisteren mee gedeeld, dat de conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier op 3 October in Genève geopend zal worden. Aan het secretariaat der Ver. Naties in Genève is verzocht faciliteiten te verschaffen voor vijf weken. De vlaggen hangen halfstok in Gel senkirchen en de stad rouwt. In de ca fe's waar de mijnwerkers na de zware arbeid hun dorst met een glas bier les sen wordt op fluistertoon gesproken C- (Van een onzer verslaggevers) Het verschil tussen de zomer van vorig jaar en de zamel" van dit jaar komt duidelijk tot uitdrukking in het aantal baders, die gebruik maker, van de baden langs de kust van Den Haag. In het gemeentelijk zeebad te Seheve- ningen werd het vorig jaar 53.230 baders geteld. Dit aantal werd voor dit jaar reeds gisteren geboekt. In het gemeentelijk zeebad te Kijk duin. dat "onder Den Haag resoriccrt. kwamen vorig jaar 13.636 baders. Dit aantal was reeds vorige week Dins dag genoteerd. Tengevolge van een ontploffing en daarop volgende brand in de steenkolen mijn Dahlbusch zijn gisterochtend zoals wij reeds meldden 41 mijnwerkers oni het teven gekomen en 21 gewond. De toestand van de gewonden, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, is niet era stig. De reddingsploegen, die de gevaren van de met rook gevulde mijngangen hadden getrotseerd werden tegen het middaguur teruggeroepen, omdat hun leven gevaar liep. Gisteravond werd order gegeven om mijnschacht nummer 8 af le sluiten teneinde de brand te lo- caliseren. Het gebeurde door brandploe- gen die zich met gasmaskers beschermd hadden. Toen waren zestien lijken naar boven gebracht. De afskiitingsorder was de officiële bevestiging, dat voor het leven van de 25 andere mannen, d.e op HOU a 900 me ter onder de «rond door hel vuur wer den verrast, alle hoop was opgegeven De diep bedroefde "amiiieleder, die de gehele dag aan de noofdpoort hadden gestaan begaven ztch naar huis. In 1943 werden door een ontploffing in dezelfde mijn 37 mannen gedood. Ze ven jaar later verloren 78 mijnwerkers bij een gasontploffing het leven. Tengevolge van een ontploffingdie zich Woensdagavond in eert mijn bij Gelsenkirchen, in West-Duitsland, heeft voorgedaan, zijn een eri veertig men sen om het leven gekomen. Op 800 nieter diepte heeft deze ontzettende ontploffing plaats gehad, waarbij de reddingspogingen teerden bemoeilijkt door de grote hitte, die door een on dergrondse brand werd veroorzaakt. De foto toont een umbulnncewagen, terwijl familieleden en belangstellen den op de droeve lijdingen uit de diepte nachten. Gisternacht is in Alkmaar aangehou den de 34-jarige NI. M. Z. afkomstig uit Amsterdam. Deze man heeft zich in Amsterdam. Leiden, Dordt en verschil lende andere gemeenten schuldig ge maakt aan oplichting. Verleden week Woensdag had hij in Dordt bij bij de familie H. gebeld om haar mede te delen, dat zij eert woning zou krijgen. Bij deze gelegenheid had hij een waarborgsom van 15.— gevraagd. Hij had daarna echter niets meer van zich laten horen. De oplichter zal op transport worden gesteld naar Amster dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1