de C.F.A. - Reizen wordt duurder per 1 Septem )er Trein tarieven 6,66 met gemiddeld verhoogd Plan-Eisenhower toch niet verworpen Nederland draaft tot ruimtevaart by Een leus voor Weekkaarten 13duurder en toe ivat regen Paratyphus bij 70 Drutenaren Prinses Irene liep telefoontje van Koningin mis OVER AFSTANDEN BOVEN 20 KILOMETER: Bouwvak-comfort VERRASSING VAN BOELGANIN: „Rede door de pers fout opgevat' Eisenhowers nieuwe voorstellen BOUW VAN PROVINCIEHUIS IN DEN HAAG UITGESTELD Taart met zestien kaarsjes JUBY NEEMT DE Dodelijk ongeval in Delft Peking eist 117.000 „Chinezen" op Vijftien vliegbotcn voor N.-Guinea Proefterrein samen met Noorwegen? SATERDAG 6 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3145 Weerbericht K. ,r> Haagse bloemen week Aanbieding corsages op vijf stations Atoomstraiingskwestie op Agenda V.N.? Jamboree-deelnemers vertrekken Maandag Rapport loonvorming op 16 September in S.E.R. O Faure begin naar October Moskou GENERAAL OETOJO VRAAGT ONTSLAG Nederland beschikt over de kennis en de organisatie ora een wetenschappelijke bij drage aan de ruimtevaart te le veren". Dit verklaarde dr. J. M. Kooy uit Breda gisteren tegen over United Press in Kopenhagen, waar hij het internationaal ruim tevaart-congres heeft bijgewoond. Botterdam; Wi" .Vuhstraat 30 Telef 1157(1(1 u l vVf im No 424519 U K-.acriieJidienst abonnementen 18.30-1930 Zaterdags 17-13 uur: Telefoon 135700 •s-G4-a\enhaf?e- Huyjienspiein 1 p0st<nr joarr? Redact,e: Tel. 11,802 - Adm ?S S Khicntendienst 18 3019 30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2ab Telefoon' 67RR'> Abonncmentspnis 52 cent „er week. 2.26 per maand; 6.<„ per Kwartaal Losse nummers 13 oent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KGUXIXG en Mr. K. VAX HOUTEN O O Weersverwachting;, geldig tot Zondagm ond. MEER WIXD. Wisselende bewolking en voornamelijk in het bin nenland enkeie verspreide buien. Matige, n vrU krachtige Noordwestelijke 7 Augustus' zon op SU, onder 20.23; maan OP8 Augus?;\d"o"op 5.13. onder 20.22; maan op 21 33, onder 10.54. j Hoofdredaeteur: Dr. A. H. J- S. BRUINS SLOT IEDERE actie, die een doel voor ogen heeft en de tot dusver voor dat doel nog onverschillige massa m beweging breng» n wil. heeft behoefte aan een paar simpel», helder» ktizcn Daardoor wordt de belangstelling ge wekt en tegelijk ook gebundeld tot een rechl op het gestelde doel gerich te straal van energie. Zo zou het stre ven van de Christelijk Fümactie kun nen worden samengevat in deze leus- Voor de film tegen de bioscoop. Maar wanneer een actie enige tijd heeft doorgewerkt, krijgen de volge lingen van de aangeheven leuzen meer bekendheid met het terrein, waarop de activiteit zich richt, en gaan zich bij hen ook meer persoon lijke interessen openbaren. Dan wil het weieens gebeuren, dat het oude devies zijn overtuigingskracht ver liest en zelfs min of meer verdacht gaat klinken Het schijnt dan wat al te simpel. Zou dat ook het lot kunnen zijn van de leus: Voor de film te gen de bioscoop? Nu de Christelijke Filmactie ook de hoofdstad van ons land een zeer in tensief en gedifferentieerd cuituurge- hicd tot haar arbeidsterrein gaat maken, is het zaak deze vraag te be antwoorden. Immers, de stelling kan verdedigd worden dat de CFA in Am sterdam nooit een voet aan de grond gekregen heeft, omdat men daar haar In genoemd motto geschetste doel te oppervlakkig en te generaliserend, te simplistisch vond. Het is echter on recht tegenover oude leuzen, wanneer men ze verwerpt om wat ze op het eerste horen te veel of te weinig zeg gen. Het gaat erom. een goede bedoe ling telkens weer die inhoud te geven, die op de ontstane situatie past. VOOR de film tegen de bioscoop: onder deze strijdkreet is geduren de tientallen jaren op tailoze plaatsen aan (niet alleen christelijke) filmac tie een concrete vorm gegeven, die bjj de bestaande toestand paste. Welke vorm die actie daar dan kreeg, doet hier en nu weinig ter zake. De vraag k, wat gelet op de kennis die wij bezitten van het fenomeen film en het verschijnsel bioscoop en hun beider rol in onze samenleving hier en nu de inhoud van de leus zou moeten zijn, «n of wij haar zo verstaan zullen aanvaarden. Gezegd is, en gezien de situatie niet ten onrechte, dat iedere actie voor de film tenslotte ook leidt naar de bioscoop. Wat is dan de ver houding van die twee en wat moet een christelijke filmactie zich in zake die verhouding ten doel stellen? TJ ET lijkt aannemelijk dat iemand. Is die belangstelling wil wekken voor het verschijnsel film. er naar zal streven voor de film een juiste, goed gerichte belangstelling te kweken. Als resultaat van zijn activiteit zal er dan ook bij sommigen kennis van zaken en oordeel des onderscheids ten op zichte van de film ontstaan. Om bij deze „sommigen" even te blijven staan: zij zijn dus op filmgebied zelf standig geworden en zuilen nu hun eigen weg gaan. Nuchter gezegd be tekent dit, dat zp een goede film zullen gaan zien waar die te zien is. En dat is in de bioscoop. Dat is nu eenmaal zo, en in deze identificatie dit van zelfsprekend samenvallen ligt de crux. Als het waar is, dat er goede en belangrijke films in de bioscoop te zien zijn. zal niemand de weg naar het kennis nemen van die films kun nen afsnijden zonder de geestelijke vrijheid aan te tasten. Men kan het zien van de Maarten Luther-film niet verbieden omdat ze in de bioscoop draait. Maar wel kan men zich afvra gen: waarom moet ik voor goede films naar de bioscoop gegeven dat die is wat ze is? waarom ben ik voor de kans op een goede film afhankelijk van de bioscoop gegeven dat die nastreeft wat ze nastreeft? «ant, hoe onaannemelijk het lij ken moge, niet ieder, die belangstel ling wekt voor de film. maakt zich zorg over de juiste gerichtheid van die belangstelling. De commerciële ex ploitanten bijvoorbeeld niet We ston den nog steeds bij die „sommigen". Maar er zijn ook anderen, velen zelfs De bedrijver van filmactie is niet de ®nige, die actief is op dit terrein. Er is ook een bedrijvige activiteit van het bedrijfsleven. En ieder, die een nog voor de film afgesloten gebied open breekt door zijn actie, brengt velen uit zijn pubhek tot de film zonder meer. d.w.z. naar de bioscoop. Want daar is de film zonder meer. En dat is weer de crux. Daarmee is de actie met ge oordeeld integendeel, die is noodza kelijk. Ze is immers het geven van leiding aan wat onvermijdelijk ge beurt, het brengen van model in een van zichzelf vormloze en licht mis vormde groei. Maar het brengt wel nadere bepaling van het program van aotie mee, W OOR DE FILM" betekent dus maar niet: propaganda voor de film. Het moet betekenen: verbrei den van kennis en oordeel des onder scheids op filmgebied: propageren en toegankelijk maken van de goede film; vrijmaking van de goede film uit de commerciële slavernij. En „tegen de bioscoop" betekent tnaar niet: nooit naar de bioscoop. Het moet betekenen: wapenen tegen de on zuivere beïnvloeding door de bio scoop; onafhankelijk maken van de bioscoop; terugdrijven van de macht van de bioscoop binnen 'de hem toe komende grenzen. Dat is het program van filmactie. Door het scheppen van een prettiger arbeid,smdiieu, hoopt men in Den Haag het tekort aan bouwvakarbeiders, vooral aan jongelui, ie gaan bestrijden. Op alle bouwwerken m deze stad zullen meer toiletten, douches en schaftlokalen worden aange legd. Ook zullen proeven geno men worden met verwarmings apparaten, bijv. infraroodstralen, die bij koude zowel de arbeiders tls de materialen op temperatuur moeten houden. Hierdoor hoopt men het werk aantrekkelijker te maken. Ook zullen minder ar beidsuren verloren behoeven te gaan. wat kosten-bpsparend op bouwwerken zal kunnen werken. Het één-jarig dochtertje van de familie H. tc Ürk is gisteren verdron ken, nadat zij in eer. kinderwagen te water was geraakt. Het kind zat samen met een drie-jarig meisje in de wagen, die door enige kinderen werd voort geduwd. Op een ogenblik hadden deze kinderen de wagen niet meer m hun macht toen deze van een heuveltje afieed. De kinderwagen kwam toen tn het water Het gelukte slechts het oudste meisje te redden. (Van een onzer verslaggevers) tï ET REIZEN PER SPOOR over langere afstanden dan twintig kilometer wordt met ingang van I September duurder. De Nederlandse Spoorwegen hebben toestemming gekregen voor een „partiële en matige verhoging van de reizigerstarieven", die voor de afstanden boven 20 km gemiddeld op 6.66 procent neerkomt. De verhoging isi naar wij van de Nederlandse Spoorwegen ver nemen, door de minister goedgekeurd in verband met de financiële situatie van het bedrijf en is „zo beperkt mogelijk" gehouden. Het aantal reizigers, dat op enkele reis- en retourkaartjes minder dan 20 km reist en dus buiten de tariefsverhoging valt. is groot. Het maakt ongeveer 32 pet. uit van de spoorreizigers. De prijsstijging wordt geleidelijk hoger op afstanden boven 150 km. De prijzen van de maandtrajeet- kaarten en van de weekkaarten, die bij een vorige gelegenheid niet even redig zijn verhoogd, worden thans ver hoogd met resp. gemiddeld 12 en 1314 procent. Deze percentages kunnen op sommige afstanden wat hoger of lager liggen. "OREMIER Boelganin van de Sowjet-Unie heeft gisteren gezegd -*• dat zijn regering nog steeds het voorstel van president Eisen; bower bestudeert om militaire inlichtingen uit te wisselen en eikaars grondgebied tlit de lucht te inspecteren. Boelganin verklaarde dat de Sowjet-Unie natuurlijk de voorkeur aan haar eigen ontwapeningsvoorstel geeft, maar niet zou weigeren andere oprechte plannen in overweging te nemen. In dit verband zei de Russische premier dat de Sowjetregering het voorstel van Eisenhower in overweging genomen heeft en mid delen probeert te vinden om de standpunten van beide partijen nader tot elkaar te brengen en overeenstemming te bereiken. „Alles zal goed aflopen", zo voegde Boelganin hieraan toe, terwijl de leden van de Opperste Sowjet in gejuich uitbarstten. De premier zorgde voor een grote verrassing door weer het spreekge stoelte tc beklimmen om de indruk van de vorige dag weg te nemen, dat de Sowjet-Unie het voorstel van Eisen hower van de hand gewezen had. Hij verklaarde, dat zijn vorige rede over de onuitvoerbaarheid van het voorstel van Eisenhower waarover de afge vaardigden zich vrolijk gemaakt had den door de buitenlandse pers verkeerd was opgevat. President Eisenhower had reeds op een persconferentie in Washington verklaard dat de opmerking van de Sowjel-premier de deur niet gesloten Omtrent de nieuwe door president Eisenhower aangekondigde ontwape- ningsvoorsiellen verneerni Associated Press, dat deze nog geheim zijn en met voltooid, maar zij zijn niet ver meer van hun definitieve vorm af. De voor- stellen worden opgesteld door een groep onder leiding van Harold E. Slassen, de medewerker van Eisen hower. die belast is met de ontwape- ningspolitiek. De voorstellen sullen worden ingediend bij de ontwapenings commissie van de yer- Naties, welke 29 Augustus bijeenkomt. Od zijn persconferentie van Donder- rla" heeft Eisenhower verklaard, dat de Amerikaanse regering bereid is UI'"^ controlestelsel, dat voorgesteld wordt en beide partijen recht doet weder varen, ernstig te onderzooken. zer verslaggevers) had wat betreft zijn plan. De jongste rede van Boelganin heeft deze mening van Eisenhower bevestigd. Boelganin zoi, dat de Sowjet-Unie bereid was ieder plan in overweging te nemen dat oprecht is, met goede wil en met de bedoeling om de moeilijke ontwapeningskwestie op te lossen. Hij zei dat het voorstel van Eisenhower in deze groep viel. De rede van Boelganin was het slot van een tweedaagse zitting van de Opperste Sowjet, die bijeengeroepen was om een rapport van de premier over de Geneefse conferentie te horen. De afgevaardigden besloten met al gemene stemmen hun steun te geven aan zijn rapport. In een resolutie zei de Opperste Sowjet, dat de Russische delegatie zich in Genève heeft gehou den aan de richtlijnen die door Lenin zijn opgesteld over het vreedzaam naast elkander leven. Verder werd verklaard dat de Sowjet-Unie een politiek zal volgen van vrede samenwerking en de vermindering van de spanningen in de wereld, waarbij vredelievende betrekkingen zullen worden onderhouden met an dere landen en de heersende geschil len door vreedzame onderhandelingen zullen worden opgelost. De prijzen van de weektraject- en de vastrechtkaarten en de jeugdkaar- ten zullen niet worden verhoogd en blijven derhalve gehandhaafd op het niveau van 1952. De prijzen van de algemene abon nementskaarten worden verhoogd met 10 voor de derde klasse en met 14 15 voor de eerste maand) voor de tweede klas. Deze komen derhalve op 137 voor de tweede en op f 95 voor de derde klas in de eerste maand en op 115 resp. 80 voor de aanslui tende maanden. Amerika heeft de Ver. Naties ver zocht, dat op de agenda van de aan staande algemene vergadering zal won den opgenomen .de jkWsjie. van de mo gelijke gevolgen van stralingen, 'afkom stig van atoomproeven. op de gezond heid en het organisme der mensen. De voornaamste Amerikaanse afge vaardigde bij de V.N.. Henry Cabot Lodge, heeft voorgesteld dat alle weten schappelijke gegevens, waarover de ver schillende landen op dit gebied beschik ken, zullen worden verzameld. De Nederlandse deelnemers aan de wereldjamboree zullen Maandag met de „Grote Beer" naar Canada vertrek ken, Het Nederlandse contingent, dat bestaat uit leden van de vereniging „De Nederlandse Padvinders" en van de verkenners van de Katholieke jeugdbeweging zal uitgeleide worden gedaan cfdor ac beide hoofdcommissa rissen. de heren H. F. M. baron van Voorst tot Voorst en dr. J. S. Zar.e- veld, die aan de beide troepen de na tionale en de verenigingsvlaggen zui len overhandigen. (Van onze medewerker) Nu de gordel van hoge druk boven Europa zo ver is verzwakt, dat hij geen weerstand kan bieden aan de depres sie-activiteit op de Oceaan, is de kans op af en toe wat regen toegnomen. In de afgelopen dagen trokken reeds enkele regen-zones over ons land, maar vooral aan de zee kwamen tus- tentijds flinke opklaringen voor, zodat het weer voor de vacantiegangers over het algemeen nog vrij goed bleef. Temperaturen overdag schommelden om de 20 graden, 's nachts was het evenwel fris geworden. In het gras daalde de temperatuur tot 3 graden. Gisteravond bereikte een nieuw re- gengebiecl het Noorden van de Noord zee. Deze storing zal tijdens het week einde ook in ons land regen veroor zaken. Vandaag zal op vele plaatsen de zon nog schijnen mat ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren, maar Zon dag zal het iets kouder zijn. Na het passeren van het regengebied worden weer plaatselijk opklaringen verwacht. hi de SotHji'l-L'nie it orden thans lal tOU prachtig# kerken met grote zorg- i tddigheul gt'icstnurecrd. Zo is de kathedraal uin de Aartsengel, die zich ut het Kremlin bevindt en waar in tie I oorgitngers van l'eter de Grote begrai en liggen, in haar oude luister hersteld en voor het publiek Ier be zichtiging opengesteld. Op deze foto ziel men de kathedraal van de Heilige Basilitts een schitterend monument i an Byzantijnse architectuur aan het Rode, plein te Moskou in de stei gers staart. Schilders, architecten en leerlingen tan kunstnijverheidsscholen zijn druk bezig zowel het inwendige als het exterieur van het kerkgebouw een grondige herstellingsbettrt te In het Land van Maas en Waal, voor namelijk in Druten, heerst paratyphus. Er is hier sprake van een kleine epide mie, die ongeveer 70 personen heeft aan getast. Alle gevallen verlopen tot heden gunstig. De inspectie der Volksgezondheid heeft zeer snel de bron ontdekt, hetgeen mo gelijk was. doordat hier sprake was van een zogenaamde explosieve infectie. De bron kon worden afgedamd, doch het is mogelijk, dat zich nog enige contactin fecties zullen voordoen. Deze mogelijk heid bestaat uiteraard bij iedere epide mie. geven. (Van een onzer verslaggevers) Het laat zich aanzien, dat de bouw van het Provinciehuis in Den Haag voorlopig niet zal aan vangen. De huidige moeilijkheden in de bouwwereld, vooral het te kort aan arbeidskrachten, zijn oorzaak van dit uitstel. In het voorjaar van dit jaar besloten Provinciale Staten van Zuid-Hollano hun definitieve goedkeuring te hechten (Van onze Haagse redacteur.) Naar wij vernemen zal de Sociaal Economische Raad in zijn vergadering van 18 September a.s. een rapport be handelen over de toekomstige loon vorming Het rapport is opgesteld dooi een commissie uit de S.E.R., onder voorzitterschap van prof. rar. W. F. de Gaay Fortman. De commissie heeft deze week de laatste hand aan het rapport gelegd. ENKELE minuien nadat de prinses sen Beatrix en de jarige Irene gis termorgen haar hotel hadden verlaten om een autotocht langs het meer Van Genéve te maken, belde koningin Ju- Van een 01 Voh'ende week wordt in Den Haag de laarlukse bloemenweek gehouden. De reizigers, aie ln deze week ons land pei trein of boot binnenkomen, wacht dan een Haagse attentie. Een achttal rneis- ïes voorzien van mandjes met anjers zal' - dank zij de medewerking van de Snnorvvccen in Amersfoort, Utrecht. Eindhoven. Koek van Holland of Rot terdam in de treinen stappen. Zij zul len de reizigers geduiende de treinreis een corsage aanbieden. Hieraan is be vestigd een opwekking pm de Haagse bioemenweek mee te vieren. liana uit Soestdijk haar jarige dochter op. De Koningin zou later op de dag terugbellen. Gistermorgen kwam een grote verjaarstaart in hel Rive-Reine hotel aan, gezonden door het Neder landse gezantschap te Bern en gesierd me! IS kaarsjes. Een fotograaf, die 's morgens trachtte een foto te maken toen de Prinsessen het hotel verlieten, word door de po litie weggestuurd, omdat de Koningin strikte orders heeft gegeven de Prin sessen niet lastig te vallen tijdens hun vacantia. Zij zouden summn de lunch gebrui ken ergens aan het meer van Genève doch de juiste plaats werd geheim gehouden. De jarige Prinses had Don eierdag reeds .een restaurant uitge zocht. aan de bouw van het Provinciehuis. Gedeputeerde Staten deelden toen mede. dat het begin van de bouw spoedig te verwachten zou zijn. Naar thans bekend is geworden, is deze hoop van Gedeputeerde Staten ijdel gebleken. Het zal wel geruime tijd duren, voor het werk ter hand genomen kan worden. Dit betekent dus ook. dat het Dierentuincomplex, dat verdwijnen moet voor het Provinciehuis, voorlopig gehandhaafd blijft. Een ander gevolg van de span ningen in de bouwnijverheid is, dat de bouw van een nieuw raadhuis voor de gemeente Rijswijk ook op de lange baan geschoven is. Tot deze bouw besloot de gemeenteraad enkele weken geleden. Hedenmorgen is de negenjarige George H. A. van Zon. Jaagpad 83 te Delft op de overweg van het Haantje onder de gemeente Rijswijk, welke is beveiligd door knipperlichten, dor de trein, welke om 8.45 uur uit Delft was vertrokken gegrepen en p slag gedood. De jongen reed op zijn fiets naar de overweg toen uit de richting Amsterdam een trein naderde, waarop hij wachtte. Toen deze was gepasseerd wilde hij de spoorbaan oversteken, maar werd ge- greocn do r de trein uit de richting DeLft. Het slachtoffer werd per naar Rijswijk overgebracht. ambulance Communistisch China heeft Amerika er van op de hoogte gesteld dat het alle Chinese burgers in Amerika niet alleen studenten beschouwt als in aanmerking ie komen voor repa triëring. Dit is gisteren van gezag hebbende zijde in New Delhi meege deeld. Naar vernomen wordt, beschouwt China alle personen van Chinese af komst als zijn eigen burgeirs, zelfs als zij het Amerikaanse of een ander staatsburgerschap bezitten. Hieronder zouden 117.000 personen van Chinese nationaliteit of afkomst vallen die nu in Amerika wonen. Premier Faure en minister Pinay van Frankrijk zullen begin October naar Moskou gaan om de ontspanning die tussen Oost en West reeds In Ge nève is ingetreden, verder voort te zetten en uit te breiden. Dit heeft Fau re gistermiddag in de slotzitting van de Nationale Vergadering meegedeeld. Over de toestand in Marokko zei Faure, dat terroristen in Juni een re cord-aantal van 805 aanslagen hebben gepleegd. „Geen geweld, geen druk zal van de Franse regering regelingen kunnen afdwingen. Anderzijds zullen langs de weg van de evoiutie hervor mingen dienen te worden uitgevoerd. Door geen hervormingen uit te voeren tot het rustig is in het protectoraat, zouden wij slechts het terrorisme aan moedigen," zei Faure. Uit betrouwbare bron wordt te Dja karta vernomen, dat de door het leger met erkende stafchef, gen. maj. Bam- bang Oetojo. president Soekarno en vice- president Mohammed Hatta schriftelijk verzocht heeft te mogen aftreden en ge- pensionneerd' te worden. Volgens het Amerikaanse blad „Nor folk Ledger-Dispatch" zullen bmnen- koit 15 viiegboten van de Amerikaanse marine, die voor patrouillediensten in Nederlands Nieuw-Guinea gebruikt zul len worden, aan de Nederlandse rege ring overgedragen worden. Volgens het blad zijn de vliegboten van het type PBM-5a Mariner. Vier dezer boten be vinden zich op de revisie- en reparatie- afdeling van de mannebasis te Norfolk terwijl de 11 andere te Pensacola in de staat Florida iiggen 26 Nederlandse mariniers, waaruit drie bemanningen 'uilen worden ge vormd, worden op 't ogenblik geoefend in het gebruik van de vhegboten. Deze mariniers worden door manschappen van de Amerikaanse marine opgeleid Een vierde bemanning wordt de volgen de maand te Norfolk verwacht. Over de zakelijke uitwerking moge een volgende week gehandeld worden. J, DAS Door du Stichting Den Haag-Bloemen- Zee worden meisjes gezocht, die be reid zijn om op praaltvegens te zitten tijdaas het grote bloemencorso op Zaterdag 13 Augustus. Vrijdagavond konden zich hiertoe liefhebsters in de Dierentuin melden, tcaar een jury hc\ttmnde uit de heer F. J. Klijzing, commissaris tan politie, de heer II van Leersum, directeur van de Kon. Schouwburg rn de gemeente-archi tect II. II. van Zeggeren, de uiteinde lijke keuze zou doen. De jury arm het werk, commissaris K/ijzing neemt de maal. Gistermiddag omstreeks vijf uur stak het 6-jarig jongetje C. A. uit Bergen op Zoom op onvoorzichtige wijze met een step de rijbaan van de Zuidzijdezoom over. Hij werd gegrepen door een be stelauto, bestuurd door A. S. afkomstig uit Roosendaal. Hel kind werd zeer ern stig aan het hoofd gewond en werd in allerijl naar het algemeen Burger Gast huis vervoerd, waar het later is overle den. Dr. Kooy merkte op dat Nederland vanwege zijn kleine oppervlakte en grote bevolkingsdichtheid niet over proefterreinen voor het afschieten van grote raketten en kunstmanen kon be schikken. Maar, zei hij, de Nederlandse industrie heeft reeds een belangrijke bijdrage geleverd tot de ruimtelucht— vaart van morgen, Dr. Kooy noemde speciaal de Philipsfabrieken ln Eind hoven, waar men volgens hem reeds zeer ver gevorderd Is met het con strueren van apparatunr die de bestu ringsproblemen van gelelde projec tielen oplost. In een later stadium zouden volgens hem de grote Nederlandse scheeps werven kunnen helpen bij het ver wezenlijken van een Nederlands ru i mtevaartpragram. „En wat proefterrein aangaat, Ne derland heeft onlangs de eerste stappen genomen om op dit gebied met Noorwegen te gaan samenwerken", zei dr. Kooy. Toen hem gevraagd werd naar het ontwerp voor een kunstmaan van da Haagse technicus M. Vertregt, waar van de blauwdrukken reeds tien maan den geleden naar de internationale as- tronautische federatie werden opge zonden, bevestigde dr. Kooy, dat zo'n' plan uitgewerkt is. Hij citeerde de bekende Amerikaanse ruimtevaart deskundige prof. Frederick Durant, die het „een opmerkelijk plan" heeft ge noemd. Het Nederlandse ontwerp geleek in vele opzichten sterk op het Ameri kaanse. Het Amerikaanse raketten- genootschap had echter reeds in 1951 de blauwdrukken voor een plan ver- vrardigd. Durant geloofde dan ook niet, dat het uiteindelijke plan, dat door president Eisenhower goedge keurd werd, beïnvloed is door het Ne derlandse. De Duitse geleerde dr, Eugen Sacn- ger, heeft tegenover United Press ver klaard dat Duitsland binnen enkele jaren reusachtige vliegtuigen zal bouwen, die met snelheden van on geveer 2.000 mijl per uur op een hoogte van 20 mijl honderden passagiers te gelijk In minder dan twee nor tüds van Europa naar Amerika en omge keerd zullen vliegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1