UIT DE EERSTE KAMER Woning- en huurbeleid scherp aangevallen .Alle lasten afgewenteld Vier politiemannen bouwen eigen huis op de huiseigenaar Over 5 jaar goedkope atoomenergie LEIDERS ZUIDKOREAANSE LEGER WILLEN STRIJD „Ander land" moet voor N.-Guinea zorgen Te nauw verband gelegd tussen huren en leniging woningnood ggm&ÈÈm* Beter weer met meer zon af V.V-fractie wijst de huurwet Eduard v. Beinum naar Amerika? Dr. Drees in Eerste Kamer: Opvoering van de ivoningbouiv door toepassing van nieuiue methoden ENGELAND NUMMER ÉEN Nieuwe brandstof thorium Opnieuiu rumoerige betogingen Geen sprake van onafhankelijkheid „Interessante trip Ook Ned. verdediger werd geweigerd Censuur in Rusland minder streng Schema voor Indon. kabinet gereed WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3148 Weerbericht Professor was zijn vraag vergeten H.C. naar Djakarta K1NDE R VERLAMMING IN BEIEREN LATIJNS-AMERIKAANSE DIPLOMATENt Eerste Kamer acco^rd met bijslag ndon. pensioenen Arrestcmten Indonesië Zonder P,N,L Weersverwachting", geldig tot Donderdagavond. VRU ZONNIG Vannacht hier en daar mist. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke, later matige Noordoostelijke wind. Vrij f) r (Van onze Haags® redacteur) In het debat over de belastingverlaging en de huurverhoging, waaraan de Eerste Kamer gistermiddag begon, zijn woorden van ernstige critiek gesproken over de woningbouw- an huurpolitiek van de regering, „Het beleid van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft ons vertrouwen verloren. Als hij ons tegen werpt, dat hij niet alleen verantwoordelijk is, aanvaarden we dat, maar dan heeft het kabinet in de afgelopen drie jaren gefaald. Als de minister alleen verantwoordelijk is. dan treft het kabinet toch het verwijt, dat het deze politiek niet heeft voorkomen". Met deze scherpe opmerking veroordeelde prof. Molenaar (V.V.D.) de rege- ringspolitiek. Mr. Pollema (C.H.) zeide. dat onze welvaart door het blijkbaar onoplosbare probleem van de woningnood maar een schijnwelvaart is. „Het officiële optimisme heeft langzamerhand plaats gemaakt voor een realistische beschouwing van de stand van zaken, en" aldus deze senator, „wie realist is, is pessimist". De derde spreker, die zich in dei maar wentelt alle lasten op de huis middagvergadering zeer critisch uit- j eigenaar af, een onrecht dat nu al liet over dit onderdeel van het be-1 jaren voortduurt", zo zei hij. leid was prof. Hellema (A.R.), die; het huurvraagstuk een brandend j yie! A.R.spieker bijzonder Zie verder pagina 3 mk BRITSE atoomdeskundigen zullen over ongeveer vjjf jaar in staat zijn electriciteit te produceren die even goedkoop zal zijn als electrische energie die is opgewekt met de huidige middelen. Daarna zullen de kosten van electriciteit uit atoom-krachtcentralen gelei delijk kleiner worden. Dit is gisteren in Genève meegedeeld door een Britse woordvoerder die de internationale conferentie over het vreedzame gebruik van atoomenergie bijwoont, meldt Reuter. De internationale deskundigen schijnen het er over eens te zijn, dat Groot-Britannië ten minste drie jaar vóór is op alle andere landen bij de ontwikkeling van atoomenergie voor industriële doelen. Britse atoomdeskundigen hebben verklaard, dat Engeland binnen twintig jaar grotendeels gebruik zal maken van atoom energie. Van die tijd af zullen alle nieuwe kraehtcentralen die in Groot-Britannië gebouwd worden atoom-krachtcentralen zijn. (Van een onzer verslaggevers) TFTIJ zijn van mening dat Nieuw-Guinea met geen enkel ander 95" land te vergelijken valt en dat 2ullen wij dan ook onze rege ringen rapporteren. Met betrekking tot een land, dat nog leeft in het stenen tijdperk, kun je maar niet zonder meer spreken over zelfstan digheid. Een ander land dient voor het onontwikkelde Nieuw-Guinea te blijven zorgen". Dit verklaarden de permanente vertegenwoordigers van Cuba en Columbia bij de Verenigde Naties, dr. Emilio Nunez-Portoundo en dr. Francisco Urrutla', die op uitnodiging van de Nederlandse rege ring een bezoek brachten aan Nederlands Nieuw-Guinea, toen zij Dinsdagmiddag op Schiphol aankwamen. f Zie verder pagina Minister Luns naar de West Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tel et 115700 tó li Postbus 1112 - Postgiro No.'424519 Kiacnlcndienst abonnementen 18.30-19 30 k_ Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 "0-Gravenhape: Htiygcnsplein 1 Postrim <P4Rfi7 Redactie: Tel. 1U892 Aam. Tel. 1H102 Klaehtendienst 18.30- >930 Tel. 362S08 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon (USfri CCm PSr V*' 2-26 Per maanc[ 6./4. pet k\«l ai mal Losse nummers 33 cent Verschijnt da»c-lijk.s IhOUM- Directie: C. A. KKUNIXG en Mr. K, VAN HOUTEN" -0 Warm" 1SON ZN MAAN 14 Augustus: zon öp 5.16, onder 20.15; maan op 23.05, onder 14.50 X».k. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT verstrooide Engelse pro fessor wilde op r!c atoom conferentie nan de Russische geleerden inlichtingen vragen 'over een uitlating van Maler, - ko te, maar op het kritieke moment was hij zijr vraag ver gelen. De Britse geleerde dr. J. Y. Dtinworlh van het research centrum voor atoomenergie te Harwell in Erge'.and werd gered door de fungerende voor- rifter van de conferentie. Taa- valltg was dat Sir John Cock- crof' de bn as van Dun worth. die over een s/schrift van de vraag van Dunworth beschikte. Dunworth herinnerde er aan dat Malenkow. die thans in Rus land minister voor eleci-ische krachtstations is. onlangs gezegd heeft dat Rusland bezig is een reactor van 100.000 kilowatt te bouwen. Was die verklaring »<tm Malenkow juist?, unlda Dun worth weten. De Russische atoomgeleerde Bloekjintsjew zeide dat Malen kow het. volkomen bij het rechte eind had. De nieuwe installatie zal binnen een jaar werken, zeide hij. (Va* onze torre/rpandenl) fWAALF weken geleden zijn vier Bussumse politiemannen, de hoofd agent D. Nagtegaal en de agenten A. Sf. Roeten, W. v. d. Wijden en A. Kas, begonnen aan het bouwen van hun eigen huis. Zo tuitte» deze vier actieve politiemannen het woningprobleem, dat in Bttssum evenzeer geldt als overal elders, voor zichzelf oplossen. Al hun vrije tijd benutten zij met het bouwen van hun huizen, die naast elkaar komen te staan. Het werk kan natuurlijk niet zo snel verlopen als normaal het geval is, maar volgende ■omar hopen zy toch klaar te zijn. Dan kunnen zij met hun gezinnen hun isigengebouwda huis betrekken. Met enige plechtigheid is nu de eerste steen gelegd door twee kinderen van deze agenten. Van de 126.000 ste nen die gemetseld moeten worden zijn or thans reeds 40.000 op de juiste plaats gelegd en de woningen zijn reeds tot de eerste etage opgetrokken. Het wor den behoorlijke huizen met een inhoud van 350 m3. Ze zullen een grote woon kamer, trappenhuis, drie slaapkamers, rolder met slaapkamer an een kelder bevatten. Het begin van deze samenwerking was een grapje, dat agent Kos tegen ïjjn collega's maakte, tijdens het lezen van de Kamerverslagen over de huur verhoging. Hij zei; „Jongens, we moes ten ong eigen huis maar gaan bouwen". En zo is geschied. Agent Roeter was tegelzetter, voor hij bij de Bussumse politie In dienst trad en de andere drie waren timmerman geweest. Zo konden de plannen gemaakt worden op een goede basis. De vergunningen werden verkregen en er wordt heel wat geld bespaard, want er is niet alleen een premie van het rijk, maar de agenten rverdienen natuurlijk ook het arbeids loon en de winst op het materiaal. nrobleem noemde De regering leet'r'v'aar de voorgestelde wijziging van de p cni no™ae- "ue resering legi huurwet te verteren. Met grute ver een aandoenlijke zorg aan de dag wondering had hij van dit voorstel om de huurder tegemoet te komen, hennis genomen. „De huurders profi teren nu al jaren van een zeer lage buur. terwijl de verhuurder slechts enkele karige opslagen heeft gehad, die niet voldoende zijn om de waarde vermindering van de gulden en de stijging van de onderhoudskosten te compenseren", aldus prof. Hellema. In haar streven om de kosten van de eerste levensbehoeften zo laag mogelijk te houden, heeft de regering de produ centen van deze levensbehoeften een redelijke prijs gegarandeerd door sub sidies uit het landbouw egalisatiefonds, maar de huizenbezitters hebben geen enkele compensatie gehad. Prof. HeUe- m« vond de gronden waarop de P.v.d.A. een afroming van de huren voorstaat zo apert onjuist, dat deze pattij wel zeer sterk de schijn wekt achter deze wens slechts haar tegenstand tegen het par ticulier» huizenbeztt te villen ver bergen. In zijn bespreking van de voorgestel de belastingverlaging legde prof. Helle ma een zekere verontrusting aan de dag over de economische ontwikkeling. Hij zag voor deze verontrusting aanleiding ondanks de gunstige berichten van het bedrijfsleven. Prof. Hellema had de in druk dat de welvaart ons volk naar het hoofd dreigt te stijgen. Een symptoon daarvan is de steeds sterker wordende aandrang tot een loonsverhoging. „Ik loop het risico dat men mij verwijt dat ik de arbeiders hun aandeel in de ge stegen welvaart wil onthouden, maar toch meen ik te moeten wijzen op de gevolgen die aan een nieuwe loonsver hoging verbonden zijn. gevolgen, die juist in het nadeel van de arbeiders zijn", zo merkte hij op. Prof. Hellema vond het beter alle aandacht te concen treren op onze export-positie, die steeds moeilijker wordt, dan op uitbreiding van de binnenlandse consumptie. „Het zou mij niet verwonderen", zo verklaarde de A.R. senator, „wanneer regering en parlement reeds het komende jaar tot het nemen van impopulaire maatrege len zou moeten overgaan om een ge zonde economische ontwikkeling in stand te houden. Voor bepaalde groepen zou den deze maatregelen moeilijk te accep' teren zijn". ■SCffltt '■ij Het Pbllharmonisch Orkest van Los Angeles heeft na het seizoen 1955-56 «en nieuwe dirigent nodig als opvolger van Alfred Wallenstcin cn. naar uit «en Driedeling van de symphonie-ver- enigisg blijkt, daarvoor ook de Neder landse dirigent Eduard van Beinum in aanmerking genomen. Een desbetreffende verklaring uitge geven door Edward W. Carter, presi dent van de symphonie-verenigtng van Zuid-Californië. luidt: ..De berichten over een officiële aan bieding voor de positie van dirigent van het Fhilharmonisch Orkest van Los Angeles zijn prematuur. Daar het seizoen 1955-56 het laatste zal zjjn van dirigent Alfred Wallenstein, heeft het bestuur van de vereniging een aantal candidalen in aanmerking genomen om hem op te volgen, onder hen is de heer Van Beinum. Tot nu toe is er niets formeel gebeurd". (Associated Press heeftf de heer Van Beinum om zijn commentaar op dit be richt gevraagd. Hij kon het bevestigen, met evenwel deze toevoeging, dat het woord „candidate!!-' een verkeerde in druk wekt. Hem is ongevraagd de aan bieding gedaan de leiding van het orkest op zich te nemen en een hau laar tijd gegeven om te beslissent. De Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, mr. W. L. Graaf van Bylandt, is gistermiddag per vliegtuig van Schiphol naar Djakarta terugge keerd. In Beieren komen vele gevallen van kinderverlamming voor. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de staat Beieren deelde mee. dat de ziekte de afgelopen week bij 45 personen is ge constateerd en dat een kind in het zie kenhuis is overleden. Sinds 1 Mei zijn in Beieren 26 perso nen aan kinderverlamming overleden. Bij 238 kinderen is de ziekte geconsta teerd. m* Op het stud lm is win Lemmer zijn Dinsdag tV h cm mini opsla den van tie reddingboot Jlifdadie in de nacht van 6 op 7 Mei j.f, rut een zeer zware tocht de opvarenden tan een bagger molen iai twee woonschepen, die. op het IJ seinteer ht moeilijkheden ter- lieerden, veilig h innen wisten te brengen, onderscheiden. iY« de uit reiking van de oud er scheid in gen maakte onze foto graaf deze opname van de reddersv.Ln.r. Opstapper C, M. de Hoos, machinist J. stuurman tf'. an Hutten ett U7* Vaartjes. Verhoef, schipper „Er wordt een le nauw verband ge legd lussen het huurvraagstuk en de leniging van de Woningnood. Of huren nu wal meer of wat minder verhoogd worden is voor de woningbouw van weinig betekenis". Deze opmerking maakte de minister-president dr. W. Drees, die vanmorgen in de Eerste Ka mer het antwoord van de regering in het debat over de belastingen en de hu ren inleidde. De woningbouw heeft prioriiïl bij de regering en moet dat ook bij anderen hebben. Gezocht wordt naar wegen om de woningbouw op te voeren door het tee- passen van nieuwe methoden en door invoering van dë arbeidsproductiviteit alsmede door beperkug van de bouw in de andere sectoren. Het is de taak van openbare lichamen en van particu lieren. aldus dr. Drees. om zich steeds af te vragen of bepaalde bouwwerken rang moeten hebben boven de woning- we! zo noodzakelijk zijn dat zij voor bouw. Over de gang van zaken met de be lasting- en huurvoorstellen en de ka binetscrisis zei dr. Drees, dat het uit gangspunt geweest is dat een belang rijke lastenverlaging niet tot; stand mocht komen zonder dat er iets ge daan werd aan het huurvraagstuk. Toen het huurvoorstel in de Tweede Kamer geen merderheid vond. waren er geen anadere oplossingen denkbaar, waar over overeenstemming met de Staten Generaal mogelijk was. Dat dit na de crisis wel het geval was vloeide voort uit het feit, dat een oplossing va nde politieke moeilijkhe den noodzakelijk was. De situatie maakte de politieke partijen bereid tot tegemoetkomingen, waartoe men voor de crisis niet bereid was. Dr. Drees sprak de hoop uit, dat het nader beraad een grondslag zal op leveren voor een vruchtbaar huurbeleid op lange termijn. De minister van financiën, de heer v. d. Kieft bestreed d opmerking van prof. Molenaar (VVD) dat het financi- eel-ecoaomisch beleid vol onzekerhe den is. De belastingvoorstellen voldoen aan redelijke eisen. Zij geven en be hoorlijke verlaging van de belasting druk.' De koperstaking als gevolg van de vroegtijdig bekendgemaakte verla ging van de omzetbelasting, heeft vol gens de minister weinig om het lijf gehad. Voor afschaffing van de personele belasting, een wens die le heer Polle ma (C.H.) geuit liaad, achtte minister Van der Kieft de tijd nog niet gekomen De minister meende dat het belasting- beeld, zoals het er nu uitziet, daar op 1 Januari 1957 niet onveranderd zal blij ven. Er moet op gerekend worden dat de omzetbelasting op textiel en suiker dan zal herleven. Dr. J. V. Dunworth van het Britse atoomstation Harwell heeft meegedeeld dal Engeland alle electriciteit die het jaarlijks nodig heeft ral kunnen op wekken met slechts 15 ton van een nieuwe atoombrandslof, namelijk tho rium. Hij zei dat er algemene aanwijzingen waren dat thorium de oorspronkelijke atoombrandslof, uranium, zou vervan gen. Thorium is een zwaar metaal, dat tamelijk veel in de grond wordt aan getroffen en dat niet alleen veelvul- diger voorkomt dan uranium, maar ook gemakkelijker kan worden gedol ven. De uitgebreidste vindplaatsen lig gen in India. Een Britse woordvoerder zei verder, dat men er met een „broeder" van het Britse atoomcentrum te Harwell in ge slaagd is tweemaal zoveel plutonium (de kern waaruit energie, hitte en licht kan worden betrokken) te produceren als verbruikt werd. Hierdoor zou be reikt kunnen worden, dat de Britse voorraad atoombrandstof in de toe komst nooit uitgeput raakt. Een volledige atoomkraehtcentrale met twee reactors kost ongeveer 160 millioen gulden. Britse firma's zullen waarschijnlijk in staat zyn proefreac tors te leveren voor prijzen van een millioen tot tien millioen gulden. Een Amerikaanse geleerde, dr. James A. Lane, heeft verklaard, dat er een goede mogelijkheid bestaat, dat binnen De leiders van het Zuidkoreaanse le ger hebben gisteren geëist dat de Ver. Staten de Koreaanse wapenstilstand als geëindigd beschouwen cn de strijd voor de hereniging van Korea zullen hervat ten „voordat we alleen worden gelaten". Gisteren heeft op K.M.A. to Breda gevonden van Militaire Vijjkamp, de pttrude van th de opening plants de Internationale georganiseerd door de Nederlandse de CJS.M. (Conseil Iu!eniuliontd du Sport Militair), uanrnait deelnemen België, Frankrijk, ItaliëSyrië. Turkije, Zweden en Nederland. Da foto geeft ploeg te zien. De voorzitter van de commissie van stafchefs van Zuid-Korea, generaal Tsjoeng II Kv.-on. zei in een verklaring, die gisteren is uitgegeven: „Zo niet, dan is het enige alternatief een defini tieve toezegging van de Ver. Staten, dat zij ons zullen blijven bijstaan, ons meer materiële hulp zullen verlenen en onze strijdkrachten voldoende zullen verster ken om htm doel de hereniging van Korea te kunnen bereiken." De Zuidkoreaanse waarnemende mi nister van Buitenlandse Zaken, Tsjoe Tsjoengwhan. heeft gisteravond in een officiële verklaring meegedeeld, dat de leden van de neutrale controlecommis sie. als zij geen gehoor geven aan de eis van de Zuidkoreaanse regering om voor Zaterdag a.s. het land te verlaten, niet niet geweld uit het land gezet zul len worden. De Zuidkoreaanse regering zal echter na het verstrijken van de ge stelde tijdslimiet, geen verantwoordelijk heid aanvaarden voor eventuele ..inci denten waarbij leden van de commissie betrokken zijn". Inmiddels duren de anti-eommunisli- sche betogingen in Zuid-Korea voort. Te Poesan trachtten gisteren ongeveer 4000 betogers een verblijfplaats van commissieleden te bestormen, doch zij werden verdreven door Amerikaanse soldaten, die gebruik maakten van traangas. President Syngman Rhee heeft vandaag een beroep op de Zuidkoreaanse betogers gedaan zich van elke geweldpleging te onthouden. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Za ken, heeft gisteravond gezegd, dat de V.S., hoewel zij sympathie koesteren voor Zuid-Korea. zich aan hun verplich tingen volgens de wapenstilstandsover eenkomst. waaronder begrepen het be schermen van personeel van de com missie van toezicht der Y.N., zullen houden. Maar of nu Indonesië of Nederland dat „andere 1 and" moet zijn, die mening' bewaaarden de diplomaten maar liever voor de officiële binnenkamer. Ze glimlachten en zeiden: „Het is een fascinerend probleem". gedelegeerden wel beminnelijk glim lachen, maar hielden ze toch maar eerst even ruggespraak. de komende 25 tot 20 jaar in Amerika de atoomkracht zal kunnen concur reren met de gewone energie. De klaarblijkelijke traagheid van het Amerikaanse programma is in hoofd zaak een kwestie van het vinden van een methode om te concurreren tegen de ongewoon lage kosten van de pro ductie van gewone energie. De Russische geleerden Blokjintsjew en Nikolajew hebben gisteren op de. atoomconferentie bijzonderheden medegedeeld over de experimentele industriële kernreactor van de Sowjet- Russische academie van wetenschap pen, met het bestaan waarvan .men enkele maanden geleden nog niet eens op de hoogte was. Deze reactor, de eerste Russische aloomcentrale, is 27 Juni 1954 in werking gesteld en staat in de huurt van Moskou. De Eerste Kamer heeft z.h.st. haar goedkeuring gehecht aan het wetsont werp tot toekenning van een tijdelijke nister Luns verklaarde in antwoord op bijslag op Indonesische pensioenen. Mi- vragen van de heer Algera (AR) te ver wachten dat het werk van de commis sie die het vraagstuk van deze pen sioenen thans in studie heeft, zal leiden tot een verdere verbteering van de In donesische pensioenen die van groter omvang zal zijn dan de nu voorgestel de. 55 De Zuidamerikaanse diplomaten ver klaarden een zeer interessante trip achter de rug te hebben. „Nieuw-Gui nea is een geweldig mooi land en het is er bovendien nog gezond ook". Zij spraken hun bewondering uit :over de malaria-bestryding, die zo in tensief ter hand is genomen en zoveel zegenrijk resultaat heeft. Wanneer de journalistieke vragen echter meer het ipolitieke vlak raakten, bleven de UNO- Het ministerie van Buitenlandse Za ken deelt mede: Nadat duidelijk was geworden, dat de Indonesische rege ring afwijzend stond tegenover de Ne derlandse verzoeken om toelating van prominente buitenlandse advocaten, teneinde op te treden als verdediger in het proces Jungschlaeger en dat de Indonesische regering zelfs bezwaar tegen het optreden van zodanige advo caten als adviseurs van de Nederlandse' regering, heeft de regering op 5 Juli 1955 bij de Indonesische regering in algemene zin laten informeren of een prominente Nederlandse advocaat zou kunnen worden toegelaten. Hierop is op 15 Juli 1955 een af wijzend antwoord ontvangen. De Ne derlandse regering heeft vervolgens mede op grond van een communiqué van de* Indonesische ambassade te Washington, d.d. 14 Juli. waaruit kon worden afgeleid dat de Indonesische regering na haar weigering om in ver band met het proces Jungschlneger Engelse en Amerikaanse advocaten in Indonesië toe te laten, tegen uitzending uit Nederland van een Nederlandse ad vocaat geen bezwaar zou maken met weerlegging van de Indonesische argu menten haar verzoek om toelating van een Nederlandse advocaat herhaald. Hierop is van Indonesische zijde nog niet gereageerd. Naar aanleiding van persberichten kan voorts worden mede gedeeld, dat geen visa voor bepaalde met name genoemde Nederlandse rechts geleerden zijn aangevraagd en van een weigering van deze visa dus ook niet kan worden gesproken Behalve Cuba en Columbia zjjn ook andere Zuidamerikaanse staten uitge nodigd een bezoek aan Nieuw-Guinea. te brengen. Ten stelligste ontkenden dr. Nunez Portoundo en dr. Urrutia dat er politieke redenen zouden zijn, dat andere landen geen gebruik heb ben gemaakt van deze uitnodiging. Volgens hen is het door gebrek aan tjjd, voortvloeiende uit de vele werk zaamheden bij de Verenigde Naties, dat nog geen andere vertegenwoordi gers het gebied hebben bozocht. Zij zullen over hun bevindingen geen rapport uitbrengen aan de VN, maar uiteraard wel aan hun regerin gen. Of het invloed zal hebben op het standpunt van hun land in de kwes tie Nieuw-Guinea? „Wij hopen, dat onze rapporten altijd invloed hebben", antwoordden zij ontwijkend. Cuba stemde het vorig jaar voor, Columbia tegen de resolutie, waarin de hoop werd uitgesproken dat Neder land en Indonesië de besprekingen over Nieuw-Guinea zouden hervatten en de landen verzocht rapport aan de VN uit te brengen over het verloor daarvan. Iemand die onlangs van een be zoek aan de Sowjctunie In Belgrado is teruggekeerd, heeft verklaard, dat de censuur op persnieuws naar het bui tenland voor alle buitenlandse corres pondenten in de Sowjetunie vrijwel is afgeschaft. Deze opmerkelijke ontwik keling was volgens de zegsman inge treden na de topconferentie in Genève. De Sowjetwet op de censuur is for meel nog steeds van kracht, maar in de Russische hoofdstad doen berichten de ronde, dat de wet door het parle ment binnenkort afgeschaft zou worden. Intussen is volgens de zegsman de toestand nu reeds zo, dat de correspon denten niet langer hun telegrammen voor verzending aan de censuur behoe ven over te leggen, maar dat hun slechts verzocht wordt na verzending copieën van deze berichten aan de censuur te doen toekomen. De kabinetsformateur. Harahap, heeft een hscema voor het kabinet ge reed. zonder de PJï.I. De portefeuil les zullen volgens deze opstelling als volgt over de partyen worden ver deeld: minister-president Masjumi» eer ste vice-premier Persatuan Indonesia Raya (PIR) van prof. Hazairin, twee de vicê-premier de Partai Sjarikat Is lam Indonesia (PSII). Buitenlandse Zaken de Democratische Partij; Bin nenlandse Zaken de Nahdatul Ülama, Economische Zaken do Katholieke Par tij, Financiën de Partai Sosialis Indo nesia (PSD, Justitie de PSI; verbin dingen Partai Rakjat Nasional (PRN), vice-minister van Verbindingen de Partai Buruh; Onderwijs de Partai Indonesia Raya CParindra), Openbare Werken Parindra; Godsdienst de Nah datul Ulama: Landbouw de Masju mi; Sociale Zaken de PRN.; Gezond heid de Partai Keristen Indonesia (Par kindo); Voorlichting PIR van Nazairln; Agraria PSII; Arbeid de Partai Bu ruh; Defensie zal door de premier worden bezet. De partijlozen aan weerszijden mee rekenende, komt het aantal regerings partijen in het parlement op 141 ze tels endie van de oppositie op 82. In bovenstaande stemmenverhouding in het parlement zijn nog niet opge nomen de SKI met 4 zetels, de Pert! met 1 zetel en de Partai Murba met 4 zetels. De gegeven verhouding is slechts een benadering, omdat het moeilijk is de partijlozen in te delen. De minister zonder portefeuille, mr. J. M- A. H. Luns, zal, voor zijn bezoek aan New York ter bijwoning van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, enkele dagen in Suriname en zal hii in Paramaribo aankomen, gelijk de Antillen verblijven. Op 9 September met de chef van de generale staf, ge neraal B. R. P. F. Hasselman, die, zo- De depressie, die tijdens het week einde aanleiding gaf tot een belangrijke weersverslechtering is nu bijna opge- vuld, zij veroorzaakte gisteren nog plaatselijk fknke buien, die in het Noor den van het land gepaard gingen met enkele windhozen. In het Oosten van het land bleef het evenwel droog met zonnige perioden, waardoor de temperatuur opliep tot 21 graden. De luehtdrukstijgingen over Skandi- navie, Engeland en onze omgeving heb- ben de vorming van een gordel van hoge luchtdruk lot gevolg gehad, die van Schotland tot Noord-Finland reikt. Dit langgerekte hogedruk gebied beweegt nch naar het Zuiden en komt dus dich ter bij. In verband daarmede zal het weer m onze streken zich nu merkbaar her stellen. Vandaag zullen nog wel hier en daar buten tot ontwikkeling komen maar de perioden met zonneschijn worden talrijker en langduriger. Met het zonniger worden van het weer gaat ook de temperatuur langzaam omhoog Belangrijk warmer were" het gisteren in Polen en Skandinavië waar het kwik m de middag weer steeg tot boven 25 graden. Met een N.O.-wind wordt deze warmere lucht nu Noord-Duitsland bin nengevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1