Botsing van vliegende verhuiswagens Zes en zestig doden in Duitsland ORKAAN „CONNIE" BUIGT AF NAAR HET NOORDEN Veel schade aan de kust van Noord-C aro Minister Staf heeft bezwaren tegen nieuw Navo-systeem - Kans op onweer Ongeluk Noors-Ned. atoomreactor Ministers bijeen op 27 October Drie kinderen verdronken Twee millioen 55.000ste bezoeker op de E 55 A rnhems echtpaar verrast met een televisie-toestel 1 DERTIENDE JAARGANG No. 3150 ZWARE SLAG VOOR AMERIKA 11 11 Grootste luchtramp sinds twee jaar 0H'P4k Jongetje vermist in Kralingse Bos Zonnige koningin bezocht Wales m Alle hens aan dek Vermogen spoedig verdubbeld Strijd in Algiers eist 63 doden Twee zusters in Venlo overreden VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1955 Weerbericht Jongste prinsessen waren in Madurodam U-SA m ERNSTIG BESMETTINGSGEVAL De zee eiste zware tol Aantal samenwoningen bedraagt 26.652 Dodelijk ongeval te Wassenaar ZES EN ZESTIG Amerikaanse soldaten en vliegers zijn gisteren om het leven gekomen, toen twee „vliegende verhuiswagens" hoven West-Duitsland in botsing kwamen en brandend omlaag stort ten. De ramp was op drie na de grootste in de geschiedenis van de luchtvaart. Negen enorme C 119 vliegende verhuiswagens, geladen met personeel van het zevende Amerikaanse leger, waren gistermiddag opgestegen van het vliegveld Echterdingen bij Stuttgart voor een oefening. Een van de toestellen kreeg kort na de start, toen het een hoogte van 1300 meter had bereikt, motorpech, waardoor het hoogte verloor en een ander vliegtuig ramde. Het eerste toestel stortte direct brandend omlaag. Het tweede toestel vloog nog even door, maar de vlieger kon het niet in zijn macht krijgen. Ook dit toestel stortte neer en vloog op de grond in brand. Alle inzittenden zijn om het leven gekomen. jORKAAN BEDREIGT NOORD AMERIKA CANADA DRIE kilogram uranium is on langs uit zijn aluminium huls gebarsten en heeft zich verspreid in het inwendige van een gebouw, waarin een atoomreactor stond. Dit werd gisteren op de atoom conferentie in Genève medege deeld door een groep Nederlandse en Noorse geleerden, die zich bezighouden met de bouw en de operatie van een gezamenlijke Nederlands-Noorse atoomzuil in Kieller in Noorwegen. life Ongeveer ter hoogte van de plaats waar de afgelopen winter in Bergen aan Zee de „Katingo" is gestrand, zijn gistermiddag twee meisjes verdronken. Het zijn de 8-jarige A. A. M. Gianot- ten en de 6-jarige A. M. G. van der Schot, beiden afkomstig uit de Jacob Obrechtstraat te Am sterdam, die met hun ouders in Bergen logeerden. Door de straffe Noordoostenwind stond er een zeer sterke trek naar zee. De woningtoestand in Rotterdam Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.39-19.30 u.: Tel. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2 26 ne maand 6.75 per kwartaal - Losse nummers 13 rent Verschijnt dagelijks THaïuM" Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. TOENEMENDE KANS OP ONWEER Meer bewolking met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Derelfde of iets lagere temperaturen. Overwegend matige wind uit Oostelijke richtingen. ZON EN MAAN 13 Augustus: zon op 5.2], onder 20.12. n-.aan op 23.56. onder 17.05. Directie: C. A. KKUMNG en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUIN'S SLOT 'AU eerste blinde in Nederland Heeft de 79-jarige M.v.d. Voort. die onlangs blind is geworden, van de vereniging nLa Sage ten Broek" het eerste gesproken hork in bruikleen ontvangen. Ds heer i>. d. Voort maakte reetls druk gebruik ran het door middel ran een dirt a joon opgpnomen boek. De prinsessen Margriet en Marijke hebben gistermiddag ia gezelschap van een hofdame en een vriendinnetje een bezoek gebracht aan de miniatuurstad Madurodam te Den Haag. De prinses jes, die ruim een uur in Madurodam bleven, toonden zich zeer enthousiast •eer het miniatcurstadje. De botsing deed sdch voor tijdens een oefenvlucht, die bedoeld was om lucht- Iandingssoldaten vertrouwd te maken met het vervoer door de lucht. Vele van de soldaten hadden nog nooit eer der een vliegtocht gemaakt Eén toestel stortte neer in het Zwarte Woud en het andere in het open veid, op ongeveer 50 km ten Westen van Stuttgart. Beide kwamen neer even buiten het schilderachtige dorpje Edelweller. Dorpelingen hebben verklaard, dat er een enorme ontploffing plaats had De wervelstorm „Connie" die de Amerikaanse Oostkust van uit de At lantische Oceaan bedreigde, buigt zich 125 km voor de kust van Noord-Caro- llna In Noordelijke richting af. In een omtrek van 225 tot 450 km ko men echter windsnelheden van meer dan 150 km per uur voor. De kans. dat het gebied van New Vork zal worden getroffen, wordt gering ge acht „Connie" heeft gisteravond aan de kust van Carolina steigers en andere haveninstallaties aan stukken gesla gen. Huizen werden vernield, bruggen weggespoeld, de wegen beschadigd en electrisehe en telefoonverbindingen verbroken. De schade kan niet worden geschat. Het vorige jaar heeft in dezelfde omgeving de orkaan „Hazel" gewoed. Er zijn tot dusver nog geen slacht offers gemeld, vele kustbewoners, die het gevaar hadden zien aankomen, waren het binnenland ingetrokken. Anderen hadden de nodige voorzorgs maatregelen getroffen. Het getij was bijna twee meter hoger dan normaal. Verwacht werd, dat dit tot vier meter zou stijgen, In de Caraïbische zee, waar orka nen als de „Connie" hun oorsprong vinden, is al weer een nieuwe storm ontstaan, de „Diane", meer dan 400 mijl ten Noordoosten van San Juan, Porto Rico. De „Diane" bewoog zich met een snelheid van 14 mijl per uur in Noordwestelijke richting. Bij Bermuda is gisteravond het Britse vrachtschip „Wynchwood" aan de grond gelopen. Men neemt aan, dat het schip zich ten gevolge van de zware zeeën in een moeilijke positie bevindt. en dat belde toestellen in brand vlogen toen zij de grond raakten. Er waren berichten, dat de ontploffing op 89 km afstand werd geboord. Politiemannen. brandweerlieden, boswachters en boeren, die in auto's, op fietsen of te voet naar de neer gekomen vliegtuigen waren gesneld, vonden van het eerste toestel slechts brandende en smeulende wrakstukken, verspreid over een groot gebied. Een politieman verklaarde, dat het er uit zag of het toestel geheel uit elkaar was gebarsten. Overal lagen de stuk ken verspreid. Het tweede toestel kwam intact neer. ploegde een diepe voor in een stuk bos en vloog toen in brand. De toegesnelde helpers tracht ten nog mensen uit het brandende wrak te trekken, maar zij werden door de grote hitte teruggedreven. Zes hefschroefvliegtuigen uit Stutt gart waren binnen een uur op de plaats van de ramp. maar konden niets anders doen dan hier en daar wat wrakstukken oppikken. De brandweer begon onmiddellijk de brand te blussen, die van de wrakken was overgeslagen, naar het bos. Het was de ernstigste Amerikaanse militaire luchtramp sedert 18 Juni '53. toen 129 man gedood werden bij het neerstorten van een Globemaster nabij Tokio. De laatste grote luchtramp in W.- Duitsland had plaats op 14 October '53. toen eer, Sabena-toestel met 44 passa giers bij het vliegveld Rijn-Main neerstortte. In de boerderij van de heer J. Hoge- terp aan de Middenweg in de Starn- meer gemeente Akersloot is vanmorgen om half zeven brand uitgebroken. De boerderij brandde tot de grond toe af. Ook de stallen en een grote hoeveelheid hooi gingen verloren. Militaire woordvoerders hebben ver- hebben er enkele dagen geleden op ge- AtAIN MONTISEaU BouwpU*ri van eer» radarpost OTTAWA VtBUÖNT1 HAMPSHlR£j UTT*w» BOSTON NCW YORK V' "Onltiio y [Eritcizet PENNSYC- r' v— VAN IE Vi*A< (wCST S - ,m'N. CAROL' NCW YORK PHILADELPHIA Oj Z.CAROUNArziÏ23|gg25£ QIIAWaM NORFOLK cKaap iCHatteraru o: CWINGTON GEQRG/Cti Loop van de orkaan HAZEL in Ocl.i954 Richting van ct orkocn CONNIE -'Golf van Mtx/ea V,PELT 5533-4 klaarti. dat geen enkel bepaald land met opzet door het systeem van de clas sificatie der actieve en de reserve- divisies begunstigd wordt. Nederlandse zegslieden in Den Haag De 10-jarige Tonnie Blok uit de Hen drik de Keijserstraat te Rotteidam. die met rijn grootmoeder in het nieuwe ge deelte van het Kralingse Bos was, wordt sedert gistermiddag 1 uur vermist. Alle na sparingen van politie *?n burgers heb- beo tot heden geen resultaat opgeleverd. Oma had het jongetje slechts met een zwembroekje aan in het bos laten spe len Daar men het niet onmogelijk acht te. dat liet kind verdronken was, heeft men onder leiding van een badmeester nog met een ketting van 24 zwemmers het strandbad afgezocht. Te middernacht heeft de politie andermaal nu met me dewerking van de politiehond Presto, urenlang gezocht. (Van onze weerkundige medewerker) De warme lucht uit het Oostzee gebied. die met Noordoostelijke winden naar ons land werd gevoerd, heeft gisteren de eerste zomerse dag van Augustus gebracht Op verschil de plaatsen steeg het kwik tot 25 a 26 graden. Deze warmte had in de Zuidelijke provincies het ontstaan van flinke stapelwolken tot gevolg, waar uit hier en daar een bui viel. In de loop van de dag stroomde de warme lucht naar Frankrijk en ge raakte daar onder de nog aanwezi ge koudere lucht in de lage lucht lagen. Er onstonden daardoor talrijke onweersbuien, die een oude storing in activiteit deden toenemen. Onder invloed van deze ontwikke ling begon zelfs in ons land de baro nieter te dalen. De kans op onweer in verband daarmee belangrijk toe genomen, hetgeen een bedreiging vormt voor de stabiliteit van het zo merweer. Aangezien het hoge drukgebied bo ven de Noordzee stand houdt, blijft de wind aanvankelijk nog uit Ooste lijke richtingen waaien, zodat de aanvoer van warme lucht voort duurt. l~. E voorbereidingen voor de 77ste L) Unie-collecte worden weer over al in den lande getroffen. Het vorige jaar werd totaal bereikt een bedrag als nooit te voren, nl. f 341.730,04. Toch was nog lang niet alles In actie. Dit blijkt uit een staatje, door de algemene propagandadienst van de Unie opgemaakt. De activiteit van de locale comité's in de verschillende provincies was als volgt: De tussen haakjes geplaatste getallen geven het percentage van 1953 weer.) Groningen 80 (70 Friesland 95 (94 Drente 78 (73 Overijsel 86 (76 Gelderland 68 (64 Utrecht 62 (66 N.-Holland 83 (85 Z.-Holiand 83 (79 Zeeland 63 (56 N.-Brabant 71 (60 Limburg 66 (50 wszen, dat minister Staf van plan was bezwaren te maken tegen de jongste kwalificatie van gevechtsklare cn reser ve-divisies. Men heeft vernomen, dat zijn grootst? bezwaar is, dat volgens hem het nieuwe Navo-systeem de angelsaksische orga nisaties begunstigt en in het nadeel is van de kleinere mogendheden op het Europese vasteland met beperkte mid delen. Volgens militaire zegslieden heeft mi nister Staf zijn bezwaren nog niet offi cieel in de kringen van het opperbevel van de Shape bekend gemaakt. Voordat een dergelijk protest aan de oppervlakte komt, voelen de officieren van het op perste hoofdkwartier er niets voor hier in verwikkeld te worden. De militaire organisatie van de Navo heeft evenwel altijd reeds gezeten met het probleem van de beperkte oefenter reinen en mogelijkheden in Europa en deze factoren zijn bij alle besluiten in overweging genomen. Elke schijnbare bevoorrechting, welke het gevolg is van deze beslissingen, is een resultaat van de hierbij betrokken militaire factoren en niet van het in de hand werken van een bepaald systeem, aldus Shape-offi- eieren. Er was „één ernstig geval van zwa re besmetting", hoewel geen melding werd gemaakt van verwondingen van de leden van de staf. Al hei personeel werd onmiddellijk uit hei gebouw verwijderd en voordat mannen in beschermende kleding en mei maskers op hei gebouw weer mochten binnengaan, werden eerst luchtmonsters genomen. In de eerste plaats moest de gebar sten huls worden verwijderd door middel van lange tangen. De huls werd in olie gedrenkt om te voorko men, dat nog meer stof zou ontsnap pen. Stofzuigers werden gebruikt om het grootste deel van het actieve stof te verwijderen. De stofzuigers waren in zo hoge mate actief, dat men ze wegborg in betonnen trommels. Daar na begon het reinigen met boenders en water. Dit werd dag en nacht ge durende vier achtereenvolgende dagen voortgezet. De meeste activiteit was toen ver wijderd. maar er was nog iets achter gebleven in de barsten in de betonnen vloer. Na onderzoek kwam men echter tot het inzicht, dat de overblijvende activiteit niet gevaarlijk was. Er werd vloeibare vloerwas gebruikt om het stof in de barsten te binden. Dit in de was zetten van de vloer werd enige malen herhaald. Terwijl de Franse heersers over Noord-Afrlka gisteren in Parijs bespre kingen voerden over het lot van Ma rokko en zijn troon, kwam het nieuws dat ten minste 63 personen gedood werden hij gevechten tussen Fianse troepen en nationalisten in Algiers. Van de drie Fransec gebieden in Noord-Afri- ka schjjnt het ailecn in Tunis kalm te zijn. Kabinetsformateur Boerhannoedhi Ilarahap (rechts) biedt aan vice- president Ilatla de lijst van ministers aan, die de formateur heeft samen- slchl. Vice-president Ilatta heeft aan deze lijst zijn goedkeuring gehecht, fractieleider zodat aan de zesde kabinetscrisis in Indonesië - sinds het land zijn onafhankelijkheid verwierf een einde is gekomen, ilarahap bekleedt zeil de posten rn" minister-president en -!-mi ,,'i-v (Ti f,11ij is d' 'e Het vermogen van de gecombineer de Nederlands-Noorse reactor zal spoe dig worden verdubbeld. Deze reactor, de J.E.E.P. (Joint Establishment Ex perimental Pile), werd ontworpen, voor een vermogen van 100 kilowatt, maar het huidige vermogen werd ge leidelijk verhoogd tot 350 kilowatt. In de nabije toekomst zal het vermogen tot tenminste 700 kilowatt worden ver hoogd en in plaats van tijdens de weekeinden te worden gesloten zal de -JEEP 24 uur per etmaal, zeventien dagen in de week. in bedrijf zijn. De JEEP heeft bewezen „buitenge woon nuttig" te zijn voor proeven in de neutron physiea en voor de pro ductie van radio-actieve isotopen voor afnemers in Nederland en de Scandi navische landen. De meeste typen iso topen voor medische, industriële en onderzoekingsdoeleinden worden ge produceerd en sedert Januari 1953 zijn meer dan 1000 verzendingen gedaan, zegt het rapport. Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft gisteren bekendge maakt, dat de bijeenkomst van de mi nisters van Buitenlandse Zaken in Ge nève. waartoe op de recente conferen tie van de staatshoofden der Grote Vier besloten werd. Donderdag 27 October zal beginnen. Deze datum is vastge steld na overleg tussen de Ver. Staten, Frankrijk, Groot-Briitannië en de Sovjet-Unie, Zomers en zonnig zag koningin Elizabeth ran Engeland er uit toen zij de stramme ereutacht van de Welsh guardsinspecteerde, tijdens het bezoek dal zij dezer dagen bracht aan IVales. Toen om half vier de 8-jarige A. G.v die door haar ouders werd vermist aanspoelde, miste men eveneens het tweede kind. Men dacht dat zij zich tussen de omstanders bevond. Om 5 uur is ook dit meisje aangespoeld. Twee artsen trachtten nog de levens geesten op te wekken, evenwel zonder resultaat. Omstreeks- twee uur gistermiddag waagden zich aan het vrije strand van de gemeente Monster ten Zuiden van bad Ter Heide de broertjes Broe- re uit Poeldijk te ver in zee. Een van de beide knapen kon nog gered wor den. de andere, de 13-jarige P. B. dreef af. Het stoffelijk overschot is tot nu toe niet geborgen. Vijf mensen namen deel aan de redding. Een van hen kwam ook in moeilijkheden te verkeren doch kon bijtijds gered wor den. Het aantal samemvoningen. in Rotter dam bedroeg per 1 Juli van dit jaar 26.652, een cijfer, dat nog steeds ernstig te denken geeft. In het tweede kartaal van 1955 kwa men 1454 woningen gereed. Tijdens een noodweer, dat Donderdag middag boven Venlo woedde zijn twee zusters om het leven gekomen door een verkeersongeluk. De twee Venlose dames stapten uit een autobus nabij het kerk hof aan de Tegelse weg. Wegens de slagregen zijn zij viug en blijkbaar zonder voldoende op het ver keer te letten overgestoken, met het gevolg, dat zij gegrepen werden door een vrachtauto, die naderde uit de rich ting Tegelen. De 57-jarige mevrouw A. K.B. overleed ter plaatse. De 59-jarige mevrouw C. C.—B. is met zware ver wondingen naar het ziekenhuis-gebracht, waar zij enige tijd later is overleden. Ter plaatse is nog medische en gees telijke hulp geboden. Totaal hielden van de 983 bestaande locale comité's er 784 de Unie-collecte, dat is 79 Waar bleef de ontbreken de 21 Waarom daalde het percen tage van Utrecht en N.-Holland? Waar om doet men het éne jaar mee en het andere jaar niet? Waarom staat Utrecht, de geboortegrond der Unie, onder aan op de lijst? Onlangs schreven we over de acti viteit van Volksonderwijs, en vroegen toen: Wat doen wij? Welnu, hier, door middel van de Unie-collecte, kan men antwoord geven. Laten allen nu zorgen, dat dit ant woord, in 1955, nu opzettelijke propa ganda voor de School met de Bijbel toch wel heel dringend geboden is, aan duidelijkheid niets te -wensen overlaat Op de Rijksstraatweg bij de Rozen- weg te Wassenaar, is gistermiddag omstreeks 4 uur de 75-jarige A. van der K. uit Den Haag aangereden door een personenauto en op slag gedood. De man liep met een fiets aan de hand de oversteekplaats over, terwijl uit de richting Leiden twee auto's naderden. De bestuurder van de eer ste auto kon hem door een snelle manoeuvre ontwijken doch door de tweede auto werd hij geschept. Het heeft tot vanmorgen half zeven ge duurd voordat de politie zekerheid kreeg omtrent de identiteit van het slachtoffer. De man had geen papie ren bij zich, vandaar dat gisteravond via de radio een extra politiebericht werd verspreid. i- «3JSK3 (Van een onzer verslaggevers) MEVROUW M. H. JANSEN'BOOTS, Roozendaalsestraat 76, Arnhem, zal waarschijnlijk nog nooit zo verrast zijn geweest als vanmorgentoen zij bij de hoofdingang van da E 55 te Rotterdam te horen kreeg, dat zij even moest wachten. Nog vóór zij kans kreeg zich tot haar man te wenden, werden haar bloemen in de hand gedrukt prachtige anjers, samengebonden met een rood-ivit-blauw lint en deelde de heer C. F. Breedveld, secretaris van het dagelijks bestuur van de nationale energie-manifestatie, mededat zij de twee millioen vijfenvijjtigduizendstc bezoeker van de tentoonstelling was en deswege met haar man de gehele dag de gast van het bestuur zou zijn. Nauwelijks van haar eerste verrassing bekomen, kwam mevrouw Jansen voor een tweede te staan. De heer Breedveld overhandigde haar n.l. namens het be stuur van e tentoonstelling een prach tig televisie-toestel. De heer Jansen, machinebankwerker van beroep en stu derende voor onderwijzer bij het nijver heicisonderwijs. vertoeft momenteel met zijn echtgenote in Haarlem. Van een broer van mevrouw Jansen hadden zu over de tentoonstelling gehoord er. na zijn enthousiaste verhalen besloot het echtpaar de trein te nemen en ook eens in Rotterdam te gaan kijken. Vanmorgen waren zij uit Haarlem gekomen én toen zij bij het terrein van de tentoonstelling kwamen was hel daar al een drukte van belang. Mevrouw Jansen vermoedde niets, doch haar man vertelde later, dat hij aan het grote aantal persfotografen en journalisten gezien had, dat er iets bij zonders te gebeuren stond. Hij kon natuurlijk niet bevroeden, dat zijn echt genote weinig ogenblikken later het voorwerp van aller belangstelling zou zijn. De organisator van de tentoonstelling, de heer Jae, Kleiboer en de heer Breed veld hadden zich achter Kassa 1 cmvs steld om de verwachtte 2.055.000ste op te vangen. Alle andere kassa's waren gesloten, zodat zich een lange lila wachtenden vormden. Toen bleek, dat mevrouw Jansen de gelukkige was, ging er een hoeratje op. Door een haag van belangstellenden werd het echtpaar naar het kantoor van de tentoonstelling geleid. Vervolgens werd voor de hoofdingang het televisietoestel overhandigd. In da schaduw van het draaiende" energie-' teken sprak de heer Breedveld het echt paar toe. Zijn korte toespraak werd via de radio uitgezonden. Ook de heer en mevrouw Janscn spraken enkele woorden voor da microfoon. Het echtpaar, dat eerst acht maan den geleden is getrouwd, heeft geen eigen woning in Arnhem. De heer Jan sen zal trouwens binnenkort voor een jaar naar de Maasstad verhulzen, daar hij zijn onderwijzersstudie met een jaar in het opleidingsinternaat voor het nij verheidsonderwijs aan de Blokmaker straat gaan besluiten. De heer Kleiboer deelde nog mede dat de £.225.000ste bezoeker eveneens -rente ontvangst worden bereid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1