Feestvieren ARGENTIJNSE POLITIE DEELT MEE: Rooms-katholieken en anderen in arrest Staatsiebezoek aan Perzië Overval op boerderij in Hattern mislukte Stijlloos Verwarde situatie i n Rotterdamse haven Ontslagen arbeiders willen massale staking .Bevrijdings "-campagne in Goa eist slachtoffers Nylonhous als vermomming Dean Acheson naar Nederland Ho gere temperaturen Verzoek aan Amsterdamse collega's zich solidair te verklaren Nehroe verlangt vrede Harahap wil dure auto's verkopen DINSDAG 16 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3153 Weerbericht Jaspar overleden ,.GA MAAR RUSTIG SLAPEN Man bij Oud Gastel gedood Tijdens vechtpartij Russische militairen vernielden kerk Franse bootramp eist 20 doden r fi OP DE GOEDE WEG M <0 o bedsteedeuren dichtgegooid. Plan voor bezuinigingen Als in 1946 Nagenoeg geen wijziging" Rotterdam Wüte deWfthstraat 30 - Tdef mm (4 L) Postbus 1112 Postgiro No 424519 HlacKtendionst abonnementen 18 20-19 50 u Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 •j.Gravenhagc: Hu.vgcnsplem 1 Postinni 4?4Rct Redactte Tel H1892 - Adm Tel. 1H402 Klachtendienu 18 90-19 30 u Tel 3g469 Schiedam: Lange Kerkstraat 2-<b Telefoon r~°a Abonnementsprijs 52 cent per week. 2->fi „n™ 4 fi 71» tï(*t kwartial t a,. iTiêinnd» 6/a per Kwarnai Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie; C. A. KEUNIXG en Mr. K.VAN HOLTEN Weersverwachting tot Woensdagavond VRIJ WARM In de nacht en ochtend hier en daar mist of laag hangende bewolking. Morgen overdag zonnige perlo den en droog weer. Zwakke, later matige Zuidelijke wind. Vry warm. ZON EN MAAN 17 Augustus zon op 5 27, onder 20 O-K maan op 5 02, ondor 19 27 N j Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT FEESTVIEREN is een aangename bezigheid: het is styleren van vreugde. Een goed feest is een kunst werk, dat door een gemeenschap ge zamenlijk wordt gemaakt Een goed feest heeft ook altijd een aanleiding; men Viert nooit zómaar feest, men beeft een reden. Nu heeft door de hele geschiedenis heen de mens niet aityd ie aanleiding afgewacht: de vreugde om het leven-zèlf vraagt ara het feest. Het behoeft aan ook geen verwonde ring te baren, dat in het na-oorlogse Nederland de feesten niet meer van de lucht zijn. Do vrijheid en dc voorspoed dringen tot handelingen, die de levcns- 'vreugde vorm geven. Daar voegt zich bij, dat er een streven is btj verschil lende steden en dorpen om toch vooral toeristisch van importantie te zijn. Toerisme ontstaat uit welvaart en brengt welvaart voort. Het leven wordt in toenemende mate tot een kukspe] en dat is zeker bedenkelijk. Geen stad of streek die zichzelf respecteert, of zy heeft een festival, een braderie, een taptoe, een kermesse d'éte, of hoe dc festiviteiten en manifestaties heten mogen. Voor zover zulke feester» uitdruk king geven aan vreugde »lte in de ge meenschap leeft, zijn zij zeker met af te keuren. Maar voorzover deze feesten slechts zyn opgezet om de zo genaamde vreemdelingen-industrie te dienen, verdienen zy critisch te wor den bezien. Wy hebben de indruk, dat Nederland geforceerd fees, viert Ons goede, hardwerkende vade.land dreigt van iets dat waard is bezien te wor den, te worden tot een bezienswaar digheid. Maar ook als men daar vrede mee zou hebben, kan men bedenkingen koesteren tegen de veelvuldigheid en de grootte van de festiviteiten in Ne derland. /eer een samenzwering tegen 'ere n ontdekt De secretaris-generaal van de Bel- gisch-NedcrlmdvLuvemburgse Toiunie, Jaspan is (ro.ils gisteren nog in een dec! van onze edities werd gemeld) Zondag ochtend op 50-jarige leeftijd te Brussel overleden Dr. Jaspar, die in 1936 promoveerde cn daarna m Genève nog internatio naal recht studeerde, was van 1937- *40 secretaris van de Algemene Katho lieke Werkgeversvereniging. In deze functie werd hij benoemd in de perma nente Nederlands-Belgisch-Luxem burgse economische commissie. In hersteld van de wonden -ï- de laat- |1930 werd hij voorzitter van de sub- «te oorlog sloeg Nederland is een land jcommissie voor het ontwerpen van een met verscheidene klemmende en be- P "n oconornische samenwerking WAT is immers het geval? Neder land heeft zich by lange na niet schamende problemen. Een gemeen schap als de onze heeft alle reden om beschaamd te letten op zoveel dat nog lang niet goed is. wy denken met name aan hel ons uit de hand gelopen verkeer er aan de woningnood. Wij doden al rij dend vijftienhonderd mensen per jaar en het dringt nauwelijks tot ons dooi dat dit toch verschrikkelijk is De pers van alle richtingen laat niet na, op dit schandelijke te wijzen. Maar groöt is de Nederlandse traagheid des harten. Verscheidene malen hebben wij, ook van deze plaats, op dit alles gewezen. Ook aan de woningnood hebben wij reeds vele malen aandacht besteed. Deze nood werkt veel meer verwoes tend op het leven in dan iemand die aan die nood ontkomen is maar ver moeden kan. Wjj zullen hiervan nu niet méér zeggen. Wij menen echter, dat het een land als liet onze zou passen, beschei den te zyn met feesten zonder aanlei ding. Er moet nog zoveel gedaan wor den en er moet nog zoveel mèt gedaan worden. Tenslotte wyzen wy op nog een bepaald aspect van deze zaak. WU hebben dit jaar verscheidene festi viteiten bezocht. Duidelyk werd ons, dat onze woonkernen niet berekend ztjn op feest-terrem zyn. In een vorig artikel op deze plaats (De juiste weg) hebben v/y uiteen trachten te zetten, dat men positief moet meedoen aan de ontwikkeling van de cultuur, maar dat dit ook in houdt, dat men critisch elk verschijn sel beziet. Men verdenke ons dan ook niet van een negatieve of ouderwetse levenshouding, wanneer wij er op wy- zen, dat onze steden er toch allereerst zyn om in te wonen. Maar wie kan nog rust vinden in een op moderne wijze feestvierende stad? Wij enken aan zieken en kinderen, aan de nog altyd velen, die rust nodig hebben voor hun arbeid, hun studie. In toenemende mate, en waarlyk niet alleen wy wij zen hierop, worden onze steden onbe woonbaar. Laat ons er voor waken, dat onze feesten zinvol zijn en niet storend wer ken. Bezinning op dit gebied lijkt ons hoogst noodzakelyk. J. v. D. \an dc drie landen In 1939 vertegen- uooidigde hy tevens Nederland op dc internationale arbeidiconferentie te Genève. Van 1940 tot 1942 trad hy op als secretaris van de organisatie-com missie voor het bedrijfsleven. Daarna was hij tot 1946 secretaris van de be- dryfsgroep haven- en aanverwante be drijven organisatie-Woltersom Sinds Juli 1946 trad mr. dr. Jaspar op ais secretaris-generaal van de Belg -Ned.-Luxemb. douaneovereen- komst. De thans overledene is lid geweest van de rijkscommissie voor de werk verruiming, van de commissie nopens het verbindend verklaren van collec tieve arbeidsovereenkomsten en van de raad van bestuur van- de stichting landverhuizing. Voorts was hij vice- voorzitter van de R.K. emigratie vereni ging, lid van de raad van toezicht op de rijksverzekeringsbank. Veie publi caties op economisch en volkenrech telijk gebied zagen van zyn hand het licht De heer Jaspar was zeer onlangs in het huwelijk getreden. De heer Jaspar was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. TA E Argentijnse politie heeft gisteravond bekendgemaakt, dat een samen- zwermg tegen het leven van president Peron, generaal Lucero en andere hoge legerofficieren is ontdekt. In de bekendmaking wordt gezegd, dat de moordenaars kamers hadden gehuurd, die uitzien op de weg waar over Peron dagelijks rijdt, en van plan waren hem neer te schieten ais hij voorbijging. Het plan van de samenzweerders zou hebben voorzien in aanvallen van gewapende Argentynon op radiostations, politieposten en op verbin dingen. Ook zouden aanvallen worden ondernomen op militaire garni zoenen, zo deelde de federale politie in de Argentijnse hoofdstad mee. De politie zei, dat een aantal oppositieleiders, verdacht van medeplich tigheid aan het complot, werd gearresteerd Onder hen zouden zich ver scheidene rooms-katholieken, nationalisten en communisten bevinden. Tijdens de negen jaren van het bewind van Peron zUn verscheidene soortgelijke komplotten tegen hem en andere leiders bekend gemaakt. Gewoonlijk zijn deze aankondigingen het signaal voor het arresteren en gevangen zetten van de politieke vUanden van bet regiem. De bekendmaking van gisteren betekent ver moedelijk het einde van de binnenlandse vredespolitiek van Peron, die hU begon nen was na de aanslag van de zestiende Juni, meldt Ass. Press. Niettegenstaande de bekendmaking waren er geen tekenen van ongewone voorzorgsmaatregelen om het leven van ae president te beschermen. Vijf of zes geüniformeerde politie-agenten patrouil leren om het paleis Het regeringsgebouw staat als gewoomyk onder bewaking van de presidentiele wacht en enkele politie agenten De aankondiging van de ontdekking van de samenzwering kwam na een lang durige bespreking tussen de chef van de federale politie en de minister van Bin nenlandse Zaken en andere hoge autori teiten van politie en regering. Nationalistische, rooms-katholieke, so cialistische en communistische elementen onder leiding van marine- en legeroffi cieren op non-actief zouden volgens het plan van de samenzweerders gisteren in actie komen, zo Is officieus in Buenos Aires vernomen. Uit het onderzoek was de autoriteiten gebleken, dat gewapende burgers onge regeldheden hadden moeten veroorzaken. In de hierby ontstane verwarring zouden dan president Peron, de minister van De fensie, generaal Lucero en andere mili taire leiders uit de weg moeten worden geruimd. Lucero voerde het bevel over de strijd krachten bij het onderdrukken van de opstand van 16 Juni. Volgens Reuter hebben Maandagoch tend sterke eenheden van de federale politie de hoofdstad verlaten om, naar verluidt, m de provincie Buenos Aires een onderzoek in te stellen r.aar aanlei ding van een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid en ondergronds ver spreide pamfletten In deze vlugschriften werd de bevolking gevraagd gisteren thuis tc blijven met het oog op dreigende ongeregeldheden (Van onze correspondent), HET rustige stadje Hattern op de Noord-Veluwe is in de vroege Zondagmorgen opgeschrikt door een brutale roofoverval. Om ongeveer half zeven z«n drie mannen de aan dc Tweede Walstecg midden in de stad gdegen boerderij van de heer J- Kcyl binnengedrongen. Dc heer Keyl was met zyn zoon reeds naar een wei land bulten de stad gegaan om zü« koeien tc melken. Toen zijn echtge note wakker werd, zag zij voor de bedstee een man staan, die een nylon kous over zün hoofd had getrokken en haar toevoegde: „Houdt u maar rustig en ga maar weer slapen". Zij dacht een ogenblik dat het de dokter was zij is nl. onder dokters behandeling doch ontdekte dat twee andere mannen bezig waren met de kasten. Toen zij om hulp rmp kreeg zij een slag in haar aezicht en werden de Door het rumoer werd ook haar 17- jarige dochter, die in een bedstee er naast sliep wakker. Ook deze kreeg een slag In haar gezicht, doch beide vrouwen gingen door met luidkeels om hulp te roepen. Hierop kozen de onver laten het hazenpad in een auto, die zjj vlak in de buurt hadden geparkeerd. Later bleek dat zij 's morgens reeds door enkele mensen in de straten van Hattern waren opgemerkt. Men neemt aan dat zy wisten dat de mannen uit dit gezin op dai moment met thuis waren. De rooras-kathoheken stoorden zich niet aan de instructies van de regermg om op de dag van Maria Hemelvaart ge woon aan het werk te blijven. Zy sloten hun scholen en colleges. Maria Hemelvaart is een van de r.k feestdagen die president Peron afgevoerd heeft van de lyst van officiële Argentynse feestdagen Buiten een kerk in Buenos Aires heeft gisteren een schietpartij plaats gehad tussen de bewakers van het gebouw en enxele onbekend gebleven personen. Een buschauffeur werd gewond Een officier van politie werd door een auto, waarvan de gordijntjes waren neergelaten, nage noeg overreden. Demonstrerende studenten en andere rooms-katholieken zijn met de politie in botsing gekomen in Cordoba in Centraal Argentinië. Een politie-agent en andere personen zouden gewond zijn. Ten mmste 15 demonstranten werden gearresteerd. De 32-jarige fabrieksarbeider P. S. uit Oud Gastel is in de nacht van Zon dag op Maandag tijdens een vechtpartij zo ernstig gewond, dat hij vrijwel on middellijk aan de gevolgen is overleden. Het slachtoffer was gehuwd en vader van twee kinderen. Zondagmiddag werden in een caie in Oud Gastei schietwedstrijden gehouden Tydcns deze wedstrijden ontstond tus sen S. en een zekere A. A. uit Oud Gas tel onenigheid. De ruzie werd niet uit gevochten, doch toen het tweetal elkaar omstreeks middernacht nabij de drie sprong m het dorp ontmoette, kwam het tot een woordenwisseling, die m een vechtparty ontaardde. A. trok een mes en raakte m het gevecht de halsslagader van zyn tegenstander. S. kon nog op zyn rijwiel stappen om te trachten een dokter te bereiken, doch enkele tien tallen meters verder viel hy neer en overleed vryive! onmiddellijk daarna De rijkspolitie heeft het stoffelijk over schot m beslag genomen. A. werd gearresteerd op verdenking van doodslag of zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. Gebleken is. dat beiden onder invloed van sterke drank verkeerden, toen de vechtparty ontstond. De politie heeft meegedeeld, dat Rus sische soldaten gisteren ten dele een kerkje in Unfahr in de Russische zone van Oostenrijk vernield hebben. De soldaten sloegen de ramen stuk. wierpen beelden om en vernielden het interieur van de kerk, Zy zyn, volgens de Oostenrijkse autoriteiten, door de Russische militaire politie gearresteerd i Ter gelegenheid van hel staatsiebe zoek dal koning Saoed van Saoedi- Arabie vorige week bracht aan Perzië gaten de sjah tan Perzië en zijn echt- waar het diner werd gehouden. genotckoningin Soroya, een luister rijk diner, waarbij 2000 gasten aanzaten Op de jota: koning Saoed en de sjah volgen Koningin Soraya naar de hall, NU de vele examem, die men elk jaar weer in ons land pleegt af te leggen, geheel of bijna geheel zijn afgelopen, kan het zijn nut hebben op een enkele passage uit een der exa menverslagen de aandacht te vestigen. Wij hebben het oog op het verslag 1954 betreffende het staatsexamen gymnasium A en B. Op welk een slor dige wijze op deze examens sommige candidaten hun stijl verzorgen, be wijst het verslag over het vak Geschie denis, Wij citeren: „Grote waard^ hecht de subcommissie aan dc vorm, waarin het antwoord gegeven wordt. Minachting te uiten voor historisch figuren, door deze te kwalificeren ais „die vent" of „dinges", elk antwoord vooraf te laten gaan door de waar schuwing „eife kijke", kan zij even min waarderen als het inschakelen van Henry Dunant bij de E.H.B.O." Deze passage zij hier minzaam ter overweging aan a.s. examen-caadida- ten aanbevolen! De onweersstoring, die enkele dagen het weer in ons land beïnvloed heeft, is nu bijna uitgewerkt. Gisteren wer den uit Brabant nog enkele bmen ge meld Elders in het land bleef het over wegend droog met plaatselijk opklarin gen. Intussen, is de barometer boven het vasteland van Europa iets gestegen en daarmee samenhangend vormde zich een hogedruk gebied met een centrum boven Zuid-Frankrijk. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg, dat een depressie ten Westen van Ier land haar invloed op het ogenblik niet verder over west-Europa kan uitbreiden. Daarenboven wordt tussen deze depres sie en het hogedrukgebied warmere lucht naar onze streken aangevoerd. De ze lucht is echter vrij vochtig waardoor m de nacht plaatselijk mist en over dag veel bewolking ontstaat. De hoge re temperaturen en de hoge vochtigheid zullen het weer een enigszins drukkend karakter geven. Alhoewel het er naar uitziet dat het hogedrukgebied slechts korte tijd weerstand kan bieden tegen de depressie-activiteit op de oceaan zal naar alle waarschijnlijkheid het weer ook morgen droog en vrij warm zijn. Op aandringen van de drieduizend ontslagen havenarbeiders in Rot terdam en een vrij groot aantal lieden, die zich solidair met hen hebben verklaard, is een staking op grote schaal geproclameerd voor de Rotter damse haven. Dit besluit is vanmorgen genomen op een door het bestuur van de Q.V.B. belegde vergadering in „Odeon" te Rotterdam. Onder langdurig geroep: „de haven moet helemaal plat" stelde de spreker op deze bijeen komst, de landelijke secretaris van de O.V.B., de heer A. van den Berg, de aanwezigen voor de vraag: „staken of niet staken?" Hij verzocht daar op de voorstanders van een staking de hand omhoog te steken. Slechts vijf van de aanwezigen verklaarden zich tegen staking. De heer Van den Berg had vooraf met nadruk gezegd, dat een massale staking niet de bedoeling moest zijn. Hij adviseerde de ontslagen arbeiders naar de arbeidsbureaux te gaan en ondersteuning te vragen bij de Dienst van Sociale Zaken. Hy deed ook mededeling van het besluit van de samenwerkende pa troonsverenigingen voor de bouwbe drijven in Rotterdam. In een rond schrijven had deze bond verzocht onder geen enkele voorwaarde één of meer van de ontslagen stakeis in dienst te nemen. Een dergelijk verzoek was ook ge richt tot andere werkgeversorganisa ties. Miuister-presid'ut Harahap heeft een plan opgesteld voor bezuinigingen. Hij wil beginnen met dc uitgaven voor liet autopark te verminderen. Een aantal ministers heeft hem steun toegezegd bjj z(jn voornemen de grote auto's van de regeringsdiensten te verkopen en te vervangen door kleine auto's, die goed koper in het gebruik zijn. De minister van Staat heeft de pre mier verzocht hem dc kleinste auto toe te wijzen, die m Indonesië te koop is. Er zyn echter ook functionarissen, die het onjuist achten, dat ministers m kleinere auto's rijden dan hun onder geschikten. Inmiddels heeft het kabinet zijn eer ste vergadering gehouden. Harahap zeide. dat de nieuwe regering slechts voor beperkte tyd kan werken. In deze korte tyd zal worden getracht ane vraagstukken rondom het leger af te wikkelen, hoewel het daarin niet moge lijk zal zijn alle kwesties op te lossen, aldus Harahap. Op de kablnetsziiÜHg werd het oni- slagverzoek van de cher-staf van het ieger, gen.-majoor Rambang Oetojo in gewilligd. Ook werd besioten, dat de regering de legerofficieren, die betrok ken waren in de „staatsgreep" van I" October 1932, niet zal vervolgen. Het kabinet heeft verder de positie van kolonel Zoelkifii Loebis versterkt door hem te beiasten met het opper commando van het leger, tot er een nieuwe chef-staf benoemd is. Loebis is de waarnemende chef-staf, die de leger- r evolutie tegen Oetojo heeft geleid. Verwacht wordt, dat het Ieger zal wor den geraadpleegd alvorens tot een nieu we benoeming wordt overgegaan. Het nieuwe DC-7b vliegtuig van de Pan-American World Airways, de Super 7-CUpper, die op de transatlantische tra jecten wordt gebruikt, zal de overtocht van Europa naar Amerika non-stop ^aan vliegen in een tyd van 10 uur en 15 minuten (LondenNew-York), hetg&wi vyf kwartier korter is dan tot dusver. De voormalige minister van Buiten landse Zaken van de V.S., Dean Ache- son is aan boord van de „Nieuw Am sterdam" in gezelschap van zyn echt genote naar Europa vertrokken. Ache son zal Engeland, de Riviera en ook Nederland bezoeken. Hij hoopt enige tyd in Den Haag door tm brengen. Kleine groepen Indiase betogers zijti gisteren over de grens van de Portugese kolonie Goa getrokken. Zij eisten aan sluiting van Goa bö India. Het kwam tot botsingen met grensbewakers en er vielen schoten, die volgens uit Bombay ontvangen berichten 19 personen dode lijk troffen en 40 andere verwondden. De Portugese autoriteiten hebben echter bekend gemaakt, dat slechts 13 personen gedood en 20 gewond werden. De groepen betogers begonnen gister ochtend op 12 verschillende punten de grens te overschrijden. In het totaal houden zich 2.000 betogers gereed om in te grüpcn. De Indiase betogers zijn ook begonnen het Portugese gebied van Daman binnen te trekken. Premier Nehroe had enkeie uren voor de betoging begon zyn toestemming ver leend, onder voorbehoud, dat de de monstratie een vreedzaam karakter moest dragen en dat met op hulp van het Indische leger mocht worden ge rekend. Naar aanleiding van berichten dat er ai doden zyn gevallen in Goa zei hy, „De gehele mensheid moet uitmaken m hoeverre de Portugese overheid het recht heeft te schieten op ongewapende vrijwilligers. Elke overheid heeft het recht wetsovertreders te arresteren en m de gevangenis te v erpen. Maar het strookt met met de fatsoensnormen en met beschaafde gedragsregels op hen te schieten. Goa is een integrerend deel van India. Hoe lang het ook moge duren, wy zullen de kwestie-Goa op vreedzame wijze oplossen. Wy zyn nog steeds be reid vreedzame onderhandelingen te be ginnen De bewoners van Vapi. een dorpje m de provincie Bombay dat enkele kilo meters van de nabij gelegen Portugese bezitting Daman ligt, waren verbaasd toen zy de terugkeer m stilzwijgen zagen van 2 000 „bevnjdingsvrywilligeis", die eerder op de dag uit Vapi naar Daman iv aren vei trokken Twee Indische jout nalisten, die de betogers ruim een kilometer op Portu gees gebied hadden vergezeld, veiklaar- den Maandagavond dat de demonstran ten m paniek geraakten en vluchtten, toen een acht man sterke groep Portu gese politie by nun nadering m de lucht vuurde. Een Franse plezierboot is gistermiddag ten Noorden van het eiland Brehat, aan de Noordkust van Bretagne, op een rots gelopen en gezonken. Men vreest dat on geveer tw intig personen om het leven zyn gekomen. Veertig van de ongeveer zestig opva renden zyn gered De verongelukte boot was m dienst van de Vedette Bleues te Brehat. Een woord voerder van deze maatschappij zei dat de meeste, zo met alle, passagiers Fransen waren. Het was het ernstigste ongeluk van het drukke weekeind van Maria Hemelvaart m Frankiyk Tot Maandagavond hadden ten minste 36 personen by auto-ongeluk ken het leven verloren en was een per soon verdronken, het ongeluk met de motorbarkas niet meegerekend. De bestuurder van de E.V.C., de heer M. Boshart, kreeg op de vergadering de gelegenheid zyn standpunt toe te lichten. Hy meende, dat er maar één antwoord gegeven kon worden op het optreden van de Scheepvaart Vereni ging Zuid. Alle havenarbeiders moes ten. één front vormen en het werk en bloc neerleggen. De heer Van den Berg stelde daarop de vergadering voor een comité te be noemen, waarm leden van de erkende bonden van de O V B. cn E.V.Cals mede enkele ongeorganiseerden zitting kunnen nemen. Zy zouden m de loop van de middag beginnen met het re gisteren van de stakers en trachten bemiddeling te verlenen waar dat mo gelijk was. Voorts weid de ontslagen arbeiders verzocht met steunlysten rond te gaan, opdat niemand „verhon gert", aldus de heer Van den Berg. Aan de havenarbeiders in Amster dam zou een verzoek worden gericht zich solidair te verklaren met de werkers in de Rotterdamse haven. De vakbonden .in Antwerpen en Hamburg zouden gewaarschuwd worden in ver band met de schepen, die de Rotter damse haven onverrichterzake had den moeten verlaten en elders zouden trachtten gelost te worden. Deze schepen moeten „besmet" verklaard worden. Aan het slot van zyn rede zei de heer Van den Berg, dat er gevochten moet worden zoals dat m 1946 is ge beurd. Hij noemde het een stryd van alle havenarbeiders te Rotterdam en hy hoopte vurig, dat velen zich hier mede solidair zouden verklaren. De aanwezigen werden daarna aange spoord naar de bedrijven te gaan en daar de nog aan het werk 2ynde ar beiders te bewegen het werk neer te leggen. Tussen 12 en 1 uur moest dit plan ten uitvoer worden gebracht. In die tyd zag men kleine groepen stakers in de omgeving van de poorten van de bedrijver, verschijnen. Omtrent het resultaat van fcun optreden konden weinige positieve mededelingen wor den verstrekt Eerst in de loop van de middag kon worden gezegd, of de nog werkzaam zynde arbeiders ge hoor hadden gegeven aan de oproep van de ontsiagenen en stakers. Dr. A. J. T. Stakenburg, secretaris van de Scheepvaart Vereniging Zuid verklaarde omstreeks kwart over één, dat er nagenoeg geen wijziging in de situatie was gekomen. Volgens hem waren een paar mannen weggelopen en zij zouden zich hebben aangesloten bij de acties van de ontslagen per sonen, Omtrent het aantal stakenden kon van deze zijde worden gezegd, dat er niet werd gestaakt in de Rot terdamse haven. Er was volgens de zegsman slechts sprake van een aan tal ontslagenen. Bezien zal worden op welke wijze de thans ontbrekende werkkrachten zullen worden aange trokken. Uit andere kringen bereikten ons echter berichten, waarin werd gezegd, dat naast de drieduizend ontslagenen nog een beduidend aantal lieden het werk hebben neergelegd. Bij geen benadering valt te schatten hoeveel arbeiders het hier betreft. Van een bijzonder grote bedrijvig heid op de ondernemingen viel ech ter met veel te constateren. Eerst in de loop van de middag zou de in spectie van de Scheepvaart Vereni ging Zuid de rapporten gereed heb ben over de heersende toestand in de haven. Voor alle bedrijven in het haven gebied heeft de politie in versterkte zin postgevat. De hoofd-commissaris van politie, de heer H. M. C. A. Staal, was evenals gistermorgen op de ver gadering in „Odeon" aanwezig. De bijeenkomst verliep vrij rustig. Ook op straat en in de havengebieden gedroegen de ontslagenen en stakers zich correct. Van geen enkele zijde had de politie dan ook bericht ont vangen, dat zich incidenten of onge regeldheden hadden voorgedaan. Stakende havenarbeiders, die probeer den op de terreinen der bedrijven de werkwilligen ei eneens tot staken te beuegen, vonden de bedrijfspoorten gesloten en door politie bewaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1