ALARM IN ENGELAND NA IERSE OVERVALLEN STENO-TYPISTE Grote opdrachten voor Sanders N.V, Busje tegen boom op onze nationale energie-manifes tatie kan victl voor allerlei ver rassingen komen te staan. Dat onder vonden mevr. Jansen-Boots uit Arn hem en de heer Jan Roeien uil Ant werpen, die resp. als de 2.055.000ste bezoeker van de tentoonstelling en nis 500.000ste bezoeker van de afdeling der Nedcrlandse Spoorivegcn werden ge voteerd. Jeugd toverde uit zand velerlei figuren ov Oostvoornes strand Recreatieoord Hoek van Holland groeit snel SCHIEDAM MAASSLUIS Ook tweede uitvoering van „Een sleepboot vaart uit" VLAARDINGEiN Sportvelden echter eerst volgend jaar open Hoek van Holland Tweelingzuster in ziekenhuis opgenomen SECRETARESSE Dinsdag 16 Augustus 1955 TROUW INZITTENDE BEVRIJD MET SNIJBRANDERS "Wethouder Van Kinderen opnieuw in ziekenhuis Afsluiting Beursbrug Van trap gevallen Burgerlijke stand van Schiedam - Verbrijzelde elleboog Jassen meegenomen Maisiermijnnotering Sigaretten gestolen Vissery berichten Ruzie op kampeerterrein NAGEKOMEN FAMILIEBERICHT Vismarkt Rotterdam Vanmorgen vroeg, om even na twee uur. botste met een harde klap op de Scheveningseweg. tussen Den Haag en Scheveningen een autobusje tegen een boom doordat de bestuurder de 22- jarige F. E. H. O. uit de Franklinstraat de macht over het stuur verloor. Door de botsing drong de boom door tot in de cabine, waardoor een inzittende, de 23- jarige N. J. A. K., die naast de bestuur der zat, door de brandweer met snij branders moest worden bevrijd. Hij bleek ernstig te zijn gewond. Met een hersenschudding, een verbrijzelde linkervoet, een linkerbovenbeenfractuur en wonden aan hoofd en armen moest hij in zorgwekkende toestand worden op genomen in het ziekenhuis aan de Zuid- wal. Chauffeur O. kreeg een hersenschud ding en diverse hoofdwonden. Hij is op genomen in het ziekenhuis aan het West einde. De verkeerspolitie verzoekt mogelijke getuigen van dit ongeval zich te melden aan het bureau Alexandorplein. Wethouder Van Kinderen te Schie dam is thans weder opgenomen in de Dr. Noletstichting wegens behandeling van trombose. Wegens het uitvoeren van herstel werkzaamheden zal de Beursbrug vo'n alle verkeer dus ook voor voetgan ger van Dinsdag 16 Augustus des avonds 22 uur tot Woensdag 17 Augus tus des morgens 6 uur en van Vrijdag 19 Augustus des avonds 22 uur tot Zaterdag 20 Augustus des morgens 6 uur zijn afgesloten, alles met deze res trictie, dat de afsluiting zoveel korter of langer zal duren als noodzakelijk mocht blijken. Aan S. A, Sanders' aannemersbedrijf N.V. te Delft zün de volgende werken opgedragen: het maken van een grond- duiker in het afwateringskanaal van Duurswold onder de nieuwe arm van het Eemkanaa! to Delfzijl voor 925.000: het uitvoeren van werken tot verlen ging van de Westkapclse Zeedijk van de polder Walcheren voor 645.000: het verzwaren cn verhogen van de Noor delijke zeedijk te Ooster en St. Jans- land op Schouwen-Duiveland voor 396.000; het maken van een dijk met aardebaan langs weg nr. 43 van het Rijkswegenplan Zutfcn Dieren Arnhem voor 537.000: het aanleggen van de rondweg om Poortvliet voor de prov. Zeeland voor 522.000; het ver nieuwen van een gedeelte spoorbaan op het traject Weert Roermond voor 232.000; het maken van een uitloop- werk met hevelleiding door de dijk bij Ou verkerk, voor het nieuwe gemaal op Schouwen-Duiveland voor 229.000. Maandagavond hald twaalf streek mevr. W. Westeinvan Drie), de echt genote van de schrijver van het toneel stuk ,,Een sleepboot vaart uit", de vlag van de Maasslmsse Gemeenschap, die van Zaterdag. 6 Augustus op het feestter rein aan de Taanstraat wapperde, in het kader van de Vacantieweek. Deze avond is een her-opvoering gegeven van genoemd stuk, dat ook ditmaal wederom veel belangstelling, mede van buiten Maassluis, trok. Het is opnieuw een uitstekende op voering geworden en het spel was vlot ter dan bij de première op Zaterdag, 6 Augustus. Het succes, dat reeds ge boekt was, is ook gisterenavond weer bevestigd. De schrijver, de heer P. C. Westein; de regisseur, de heer C. Tui- tel en alle medewerkenden werden in dit succes betrokken, toen aan het slot van de avond de voorzitter van de Maassluisse Gemeenschap, de heer P. F. W. Mouton hen hartelijk dank bracht voor het gebodene en daarbij in het bijzonder wees op het feit, dat het een Maassluis stuk is. Een omstandigheid, mede gelet op het succes, waarmede mede men trots kan zijn. Met het spe len van het Wilhelmus en tenslotte een driewerf hoera op Maassluis, kwam het einde van de vierde, succesvolle vacan tieweek in Maassluis. Zij waren gewoon een dagje naar de tentoonstelling gegaan. Net als tienduizenden anderen, Doch hun dag je werd een bijzondere dag. Ze wer den gehuldigd en kregen geschenken, ja, ze werden zo volkomen „vcrevijf- envijftlgd". dat ze deze tentoonstel ling wel nooit meer zullen vergeten. Integendeel ze zullen er aan blijven denken. Vooral mevr. Jansen, die door haar TV-toestcl dagelijks aan haar E 55- bezoek zal worden herinnerd Gisteravond om kwart voor negen is de 71-jarige B. v. Y. uit de Laurens Costerstraat op de trappen naar het perron in het Schiedamse station met de hakken achter een ijzeren richel van een trede blijven haken. Hij kwam daarbij te vallen en liep verwondingen op boven zijn linkeroog. Het slachtoffer werd per G.G. en G.D. naar zijn woning vervoerd. Geboren: Hans c R. z v H Hortensius en j Smits: Tim L, z v H F Meijer en E L Lentz; Johannes H, z v P C Wyzenbroel; en A Rooien; Catharina J. d v J v d Meer en A v d Mooren; Abraham, z v B Weij en N Cornellsse: Teunis, z v T Kroone en j H de Man; Thalia H, d v J Bosscher en I C F Gerritsen: PetroneUa. d v J C Hollestelle en S de Heij; Johannes J M, z v A F de Vette en C J Arkesteijn; Helena M. d v K Flik en M P Janssen. Overleden: H v Tussenbroek, 65 j; J Overvoorde, 83 j. Voor het Middenstandsdiploma Al gemene Handelskennis" slaagden te Schiedam in Augustus 1955: de dames: J. v. d. Bosch. A. Bezemer. E. Bedaux. A. v. Dijk, M. Dijkshoorn, G, v. d. Heiden, A. Korevaar, G. Keyzer, A. Kuypers, A. Kauffman, A, Lansbergen, M. Lansen, H. Melchers, J. v. d. Meu ten, C. J. v. d. Meer. C. Meyer, M. Paul. M. Rombouts, W. v. Rossum, W. Spruit, T. de Vries, C. Vonk, C. v. d. Water, alsmede de heren: J. Bons, L. Beumer, J. Bakkers, J. v. d. Bos, Th. Braams, J. Donker, D. Franse, L. v.d. Graaf, M. Gerkema, N. Hoelaars, J. Immerzeel, B. Jongste, J. Knaapen. B. Korpershosk, G. Koenen. H. v. Konij nenburg, A. v. Loenen. C. Leeuwangh, A. Molenaar, P. J. v. d. Meer, D. Mast, J. G. v. d. Meer, J. Meijer, G. Overdelinde, S. Paul, A.v. d. Plaat, W. Pullen, L. Roodenburg. L. Rijntal- der, J, dè Ruiter, J. Stevense. W. Schaap. C. Slokkers, P. Schilder. W. v. Splunter, J. Sjoerdsma, J. v. d. Tijn, A, Thijssen, C. v. Vendeloo, G. v. Vliet. J. Vredebregt, C. Vonk. J. Vlas veld, A. Wiegel en ,W v. Waas. De ge slaagden werden opgelegd door de Mid denstandscursus „Onverwagt, De Pater. Meyers Maas" te Schiedam. JA, de tentoonstelling is vol verras- letterlijk en figuurlijk van de sokken singen. Dat ondervonden ook de gereden, heer Van Laarhoven uit Tilburg en Een op een truck geplaatste drag- mej. Van der Kraat uit Ederveen. line werd door een slecht rekenende Ook zij waren gewoon een dagje n aar chauffeur onder de ze brug. die over de nationale energie-manifestatie ge- de Westzcedijk loopt, gestuurd, met gaan. het gevolg, dat de brug tverd geramd Ze hadden ongeveer de helft van de cn de heer Van Laar cn mej. Van der expositie gezien, toen zij er op wrede Kraat verwondingen opliepen. De eer- wijze aan teerden herinnerd, dat er ste moest zelfs irt een ziekenhuis tuor- nog iets anders bestaat dan de E 55. den opgenomen. Op de „Brug der Kennis" werden ze Ook zij zullen de tentoonstelling niet licht vergeten. Het volgende oefenprogramma is vastgesteld voor de v.v. Excelsior M: Zaterdag. 20 Augustus NaaldwijkEx celsior, 6.30 uur, Naaldwijk (Zat.)Ex celsior 2. Woensdag, 24 Augustus: Ex celsiorAmsterdams Militair elftal 6.15 uur te Maassluis. 2)OCH, laten toe maar ophouden met het noemen van mensen, die zich de tentoonstelling altijd zullen b!y- ven herinneren. Wij geloven niet, dat er veel bezoekers zijn. die over tien of twintig jaar nog niet eens over de E 55 zullen praten. Dez energie-mani- festatie heeft indruk gemaakt. Het beeld ran Nederlands daad kracht. dat zij biedt, is onvergetelijk. Onvergetelijk zal voor ons ook blij ven de wijze, waarop de mannen van het constructiebedrijf Hollandiauit Krimpen aan den IJsscl dc schade aan de „Brug der Kennis" in recordtempo hebben hersteld. In nauwelijks 24 uur was er niets meer van de aanrijding 'te zien. Een knap staaltje werkmanskunst....' Ten kantore van C. v. d. Burg Zo nen ie Vlaardingen werden gisteren zo-Is wij reeds berichtten drie werk- nt ,,ers, die veertig jaar in dienst van deze firma tvaren koninklijk on derscheiden. Het tcaren van links naar rechts de heren J. Dingelhoff, A. Boer en L. Boosma. De drukte bij bet binnengaan op het Feestterrein te Vlaardingen was Zater- clagmiddag zo_groot, dat de, 9-jarige Ada Kóodenbiirg-'in het gedrang kwam te vallen. Met een verbrijzelde linkerelle boog moest het jeugdige slachtoffer naar het Alg. Ziekenhuis worden ge bracht. Twee Engelse zeelieden hebben Zater dagavond uit Hotel „Maas" te Vlaar dingen twee regenjassen uit de gardero be meegenomen. Zij konden door de po litie worden achterhaald. De 'beide vreemdelingen waren beschonken. (Medegedeeld door de firma A. Makkreel, makelaar in granen.) ROTTERDAM, 16 Augustus. Vor. slot S.K. Sept. 25.25 25.35 Nov. 23.87', i 24.00 Jan. 23 87'a 24.00 Maart 24.05b 24.30 De 25-jarige P. P. uit Vlaardingen werd Zondagmorgen door de politie aan gehouden. Hij stal Zaterdag uit de hut van een Engelse zeeman 3 blikjes siga retten. Tegen P. is proces-verbaal opge maakt. Zaterdag is op het kampeerterrein te Hoek van Holland een ruzie ontstaan tus sen twee 32-jarige zusters, die zo hoog opliep, dat de een de ander met een schoen te lijf ging en de ander dusda nige verwondde, dat het slachtoffer naar het ziekenhuis te Rotterdam moest wor den overgebracht. Tussen de tweeling zusters M. en H, H. wonende te Schie dam en kamperend in een huisje op het kampeerterrein, bestond reeds een oude vete, die Zaterdag tot uitbarsting is ge komen. Het was H. H. die, toen de on enigheid het felst werd, het kind, dat zij in de armen droeg aan een ander gaf, plotseling een schoen van haar voet trok en haar zuster er zwaar en ernstig mee in het gelaat verwondde. Dokter Foltkens verleende M. H. de nodige me dische hulp, waarna zij in h et zieken huis is opgenomen. Haar lieftallige tweelingzuster is voor altijd door de politie toegang tot de kampeerterreinen ontzegd. Brandje aan de Speelweg. Vorige week ontstond brand in de beboste zee duinen ter hoogte van de Speelweg te Hoek van Holland. Oorzaak: jongens werk. De politie ontdekte de brand en kon haar met scheppen zand bedwingen. Door kwallen gestoken, In de Rech tenstraat te Hoek van Holland is vori ge week een man onwel geworden door dat hij tijdens het zwemmen door een aantal kwallen was gestoken. Het was de 43-jarige L. v. D. uit Rot terdam, die door dokter Lonkhuyzen moest worden behandeld. Op eigen gele genheid is de patiënt naar zijn verblijf op het kampeerterrein gekomen. Omdat hij het zo leuk vond. De 14-jarige J. A. B. uit Schiedam had Za terdag niet minder dan 15 ruiten inge slagen van een aan de Nieuwlandse dijk staande bunker. Toen de politie vroeg waarom hij dat had gedaan zei de knaap: „Voor de lol." Zijo grootvader uit Naaldwijk waar hij logeerde heeft met de politie een regeling getroffen wat betreft de schade en de vernielzuchtige klain- zoon mee genomen. Bromfiets beschadigd. Zonder op het verkeer te ietten kwam Zaterdag de 38-jarige M. B. uit H. v. Holland van het fietspad af op de verkeersweg nabij de „Klok." Hij werd gegrepen door de 44-jarige motorrijder P. J. O., eveneens uit de Hoek. De bromfiets van B. werd grotendeels vernield. De berijder liep schaafwonden op aan armen en benen. O. kon zijn weg vervolgen. I Heden overleed door een noodlottig ongeval onze innig geliefde Schoonzoon, Zwager en Oom MARTIN-US VAN BERGEIJK oud 44 Jaar. Goudswaard, Wed. K. W. van Dyke— Mol St. PhiltpsJand, A. M. van Di'ke J. J. ven Dij kede Heer M. C. van Dijke M. van Edike— van Bergeijk Piershil. P. S. Bouman—van Dijke J. B. Bouman MynSheerenland, A. van Dijke A. van Dijkede Bruyne Piershil, 15 Augustus 1956, Voorstraat 26. De teraardebestelling cai plaats vinden D.V. op Don derdag 18 Aug. des n.m. 2 uur op de Begraafplaats te Piershil. Voor spoedige indiensttreding gevraagd bekend met moderne talen. Goede schoolopleiding vereist, daar zij tevens wérk' zaatn moet zijn als ROTTERDAM, 16 Augustus. Aanvoer van IJmuiden en elders 175 kisten verse zeevis en 225 kg spiering. Prijzen: tarbot klein 50—1.20 per kg.; schol middel 35—36, klein 20—28. schelvis middel 30—44, klein 15—25, Kabeljauw groot 3650, klein 20—22 zeehanen klein 21—23, wijting 15—17, verse haring 14—15 p kist; snoekbaars 1.15—1.20, spiering 50—55, leven de paling dik 4—4.25, middel 3.40, dun 2— 2.25 per kg. der Directie, Uitv. soli, met opg. van leeft., verl. sal. enz. onder letters SWA, aan Nijgh van Ditmar, Advertentie bureau, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2