BETOGINGEN TEGEN PORTUGAL onlusten in Goa Ernstige India wegens Verscheidene doden bij gevecht in Bombay Stakers mogen Donderdag weer aan het werk Groene zeep ontsluierde geheim rheuma-actie Rusland schijnt te erkennen dat Amerika vrede wenst m Campagne tegen corruptie in Indonesië De Etna spuwt rotsblokken Am. belangstelling voor de F.-27 Oproerkraaiers gearresteerd Eindigt Rotterdamse havenstaking Studio-telefoons stonden niet stil Indon. onafhankelijkheidsdag SOEKARNO: „IMPERIALISME (IN IRIAN) BESTRIJDEN WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3154 Weerbericht mm uM. HILVERSUMMER WON 1HOOFDPRUS Overwinning" Geen belofte van Y.S. aan Korea Ruim 50 arrestaties in Argentinië Identiteitsbewij zen voor bromfietsen Richard Pape alleen naar Adrar Algiers Nog geen aanwijzing omtrent dader EX-MINISTER DJODY VERHOORD Leger werkt samen met justitie ftT^Ktaal P°r f 2'2G P«* Expeditie naar Afrika per helicopter Ambassadeur van Canada op de E 55 SOEKARNO BEWEERT: Nieuw-Guinea reeds Indonesisch MINISTER DULLES VERKLAART AANRIJDING IN DE MAASTUNNEL Aanvaarden Prins opent nieuwe fabriek Moord in hoofdstad DE Indonesische assistent-pro cureur-generaal, Zaïnal Abi- din, is Dinsdag begonnen met de ondervraging van de voormalige minister van Justitie, Djody Gon dokoesomo, die Vrijdag door de militaire politie werd gearres teerd, verdacht van corruptie en het misbruiken van zijn positie. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 114700 n Postbus 1112 - Postgiro No 42«I°S <4 U Klacntendienst abonnementen 18 30-19 30 u zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 's.Gravenhage: Huygensplcin 1 Post»-'™ .124007 Kllbt ,Tel" 111892 Adm Tel. U4402 Klachlcndienst 18 30-19.30 u Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat L'ki Telefoon kipr- 6.75 per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dadelijks JlAïUM- Weersverwachting tot Donderdagavond: Toenemende bewolking en plaatselijk wat lichte regen, gevolgd door opklaringen. Matige, morgen overdag nu en dan vry krachtige wind tussen Zuid en West. Lagere mlddagtemperaturen. ZON EN MAAN 38 Augustus: zon op 5.29, onder maan op 6.24, onder 19.47. 29.02; Directie: C. A. KEUXIN'G en Mr. K. VAN HOLTEN O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT Vele duizenden toeristen en Inwoners v»n Catania hebben een feeëriek en joch angstaanjagend schouwspel aan schouwd toen zij er getuige van waren, dat de vulkaan de Etna plotseling teke nen van versterkte activiteit ging ver tonen. Bij het invallen van de avondlijke schemer gloeide de Noordoostelijke kra ter vuurrood op. terwijl grote stukken rotssteen met minder dan 150 m. hoog de lucht ingeslingerd werden. Be vulkaan vertoont nu reeds 47 da gen lang tekenen van hernieuwde acti viteit. Vulcanologen blijven zorgvuldig de lavastroom waarnemen, welke over de kraterrand nanr de zogenaamde „vuur- vailei" rolt. Tot dusver heeft de gloei ende lava echter nog niet de wijngaar den en dorpjes op de helling van de vulkaan bedreigd De „Lcderle laboratoria" :e New York hebben gisteren bekendgemaakt, dat op 25 Augustus uit Leopoldville (Belgisch Congo) een medische expe ditie zal vertrekken, welke met heli-1 andere delen TNDIASE betogers zijn gisteren het Portugese consulaat in Calcutta bin nengedrongen cn hebben de meubels kort en klein geslagen. In Bombay zijn Indiërs gedood door Indiase kogels, toen politicmannen genoodzaakt werden op een woedende menigte van 10.000 personen te schieten die de regeringsgebouwen van de provincie Bombay belegerden. De demonstranten eisten dat de Indiase vlag halfstok zou worden gehesen wegens het neer schieten van Indiërs door Portugezen toen zij Maandag de Portugese kolonie Goa wilden binnentrekken. De ongeregeldheden in Bombay beginnen een sterk anti-Westers karakter te krijgen. Personen die zich Westers kleden warden gemo lesteerd en verplicht hun aas uit te doen en hoed weg te werpen. De relletjes doen denken aan de tijd van de opheffing van de koloniale status voor India, toen tegen dc Engelsen werd gedemonstreerd. copiers door geheel Centrnal-Afnkn broeinest van verscheidene van de meest ernstige ziekten zal trekken. De expeditie, die door de Sikorsky- vhegtuigfabrieken en de ..Lederle laboratoria" bekostigd zal worden, is de eerste expeditie, die met hefschrocf- viiegtuigcn door dit immense gebied zal reizen. Uit industriële bron wordt vernomen, dat één van de kleinere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Piedmont Airlines, belangstelling heeft voor de Fokker F27 cn het nieuwe Britse toe stel Handley Page Herald. T. H. Davis, de president van Pied mont Airlines, zou het plan hebben de volgende maand naar Europa te gaan om beide vliegtuigen te inspecteren. De F—27, welke Fokker ontwikkeld heeft om de Dakota's te vervangen, zal waarschijnlijk de volgende maand zijn eerste vlucht maken. De F27 heeft een kruissnelheid van meer dan 400 km per uur cn kan 28 35 passagiers vervoe ren. De Handley Page Herald zal 36 per sonen kunnen vervoeren met een snel heid van 450 km per uur. Dit toestel moet ook nog ingevlogen worden. De vloot van Piedmont bestaat op het ogenblik uit 16 DC—3s. De ambassadeurl van Canada, de heer Th. A. Stone, brengt vandaag een inlormeel bezoek aan de E 55. De am bassadeur werd rondgeleid door burg meester van Weisum. Met kockslaan en breien, met spinnet wiel en „khtitlschnp" hebben gisteren in Ede jong en oud een ouderwets gezellig feest getierd, feest ter gelegenheid mn de opening tan de Ede se schaapsmarkteen festijn, dat als onderdeel tan. de toeristen- week „De Heide liloeit" de belangstelling had can zeer t eel urantieganger*. Scheppr Jacob Mouw zal teel nooit zo- teel bekijks hebben gehad ah op het mo' ment, waarop hij mei zijn pro te kudde, die toebehoort aan de Stichting Edew Schaapskuddefang* de Grolcstraat trok, in de richting van de markt, waar ook reeds een aantal schapen t an Texel tuis aangevoerdde totale aam oer op deze Velutvse schapcnmarkt bedroeg circa drie honderd stuks, icaarian ongeveer tachtig tfuks voor de handel waren bestemd. Volgens de eerste berichten zouden reeds 4 personen zijn gedood en 7 ge wond tengevolge van hei vuur dal de politie in Bombay op de wanordelijke massa heeft geopend. Elf politiemannen werden gewond door stenen, die uit de menigte naar hen werden geworpen. Ook in enkele andere delen van de stad heeft ds politie van vuurwapenen gebruik ge maakt. Ongeveer 100 personen liepen verwondingen op, onder wie 17 politie mannon. Ruim tachtig personen werden reeds gearresteerd, onder wie twee commu- nstische oproerkraaiers, die in het bestuur van de autobusvakbond zaten. Twaalf autobussen en 20 tramstellen werden bij de ongereldheden bescha digd o£ vernield. Alle buitenlandse consulaten hebben onmiddellijk hun vlaggen binnenge haald om verdere incidenten te ver armden. Volgens latere berichten heeft een groep van 3000 demonstranten getracht door het politiecordon om bet Portu gese consulaat m Bombay heen te bre ken cn de Portugese vlag boven het gebouw te vervangen door de Indiase. Zij werden echter door de versterkte politiemacht tegengehouden. Na de demonstratie werden in Bom bay alle bijeenkomsten en processies verboden. In de stad is een algemene staking uitgeroepen. Later od de dag heeft de regering voor de duur van veertien dagen in Bombay verboden met meer dan vier personen bijeen te zijn. Premier Xehroe voerde gisteren een telefoongesprek met de eerste minister van Bombay, Morarji Desai, wiens bu reau gedurende zeven uur belegerd werd door een grote volksmenigte, die luidkeels militaire bescherming eiste voor de demonstranten die Portugees India zijn binnengetrokken. De demonstraties waren begonnen nadat premier Nehroc de Portugese politie er van had beschuldigd „ruw en onbeschaafd" te zijn opgetreden. Het Portugese ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft reeds eerder een communique uitgegeven, waarir. aangekondigd werd, dot Portugal *een formeel protest hij de Indische rege ring zal indienen tegen de „ernstige daden en schending van de souvereini- teil" in verband met de demonstratie van „satyagrahi's" tegen de Portugese enclave Goa, die Maandag plaats had. Volgens het communiqué hebben Indische troepen langs de grens met Goa „geen zichtbare poging gedaan om de inval op Portugees grondgebied ie verhinderen, hetgeen de internatio nale plicht van de Indische regering was geweest." Het communiqué gaat dan. verder: Hoewel nog geen volledige bijzonder heden ter beschikking staan is het bekend, dat duizenden Indische bur gers op ons grondgebied zijn gekomen en dit" op verschillende punten, waar bij zii niet gehoorzaamden aan de auto riteiten die alle mogelijke middelen gebruikten om eerbied (voor het gezag) af te dwingen zonder wapengeweld. De Portugese autoriteiten zijn aldus gedwongen geweest geweld te gebrul- en'geir, ken ten einde zich tegen geweld te be- omvang schermen. Daarom zijn er doden en gewonden te betreuren. De volledige verantwoordelijkheid voor dit bloed vergieten komt neer op hen. die dit geprovoceerd hebben" aldus het offi ciële Portugese communiqué. De Portugese regering heeft Dinsdag in een communiqué „met verontwaardi ging" melding gemaakt en geprotes teerd tegen „de vreemde zwakheid van de Indische politic" tegenover de aan vallers. De gebouwen zijn met stenen geko geld en geplunderd, waarbij de Portu gese vlag werd vernield en verengen door een Indische. In Bombay hebben, volgens de regering te Lissabon, be halve studenten ook de communisten een betoging gehouden De Portugese rc- grtring. die India voor het gebeurde ver antwoordelijk stelt, noemt de overval len een „opmerkelijke illustratie van de door India uitgedrukte wens om inter nationale vraagstukken langs vreedzame weg op te lossen". Premier Nehroe van India heelt van daag in het parlement in Nieuw Delhi zijn verontschuldigingen aangeboden voor de aanvallen die betogers Dinsdag hebben gedaan op Portugese en Britse consulaten in Bombay cn Calcutta. Hij beloofde, dat de aangerichte schade ver goed zal worden. De bevolking van Indonesië zou niet moeten strijden vaar de „terugkeer" van West-lrian tot de republiek Indo nesië, maar „weer zijn gezag over dit gebied moeten vestigen", aldus heeft president Soerkarno verklaard. Hij zei met nadruk, dat Westelijk Irian vol gens de grondwet reeds Ind inesische gebied is. >.<v 'M Dr ontslagen bai marbridors is aan gezegd, dat zij morgen het werk mogen henat'en nis zij zich houden aan dr urheidsi naniaarden. Drzr kennisgeving is aangeplakt bij hel kantoor van de Scheept aart Vereniging Zuid (Van onze correspondent) Vijf mi'tlioen verrassingscouvertjes nooit eerder had een wcldadig- heidsactrp met lotenverkoop zo'n succes zijn in de afgelopen tijd ver kocht bi? de grootscheepse actie „Allen voor allen" ten bate van de rheumabesirijdmg. Dat betekent een bruto-opbrengst van 2& millioen gulden, waarvan slechts 20 pet kosten in mindering behoeven te worden gebracht Honderdduizenden Nederlanders, die zich in het bezit van envelopjes hadden gesteld, hebben gisteravond in grote spanning aan de luidspreker gezeten om te vernemen of zij een van de prijzen hadden gewonnen. Van de verkopers en verkoopsters van de envelopjes werd gevraagd dat zij met groene zeep zouden strijken over een op hun formulieren afgebeeld huisje. Zou kleurverandering optreden, dan betekende dit dat de hoofdprijs gewonnen was: een wtfning of 15.000 gulden vrij te besteden. De gelukkige was de heer J. Verdonk, een 66-jarige sigarenwinkelier van de Vaartweg in Hilversum, die zich al heel spoedig meldde in de KRO-studio, waar de actie werd besloten. Aangezien de Scheepvaart Vereeniging Zuid geen behoefte gevoelt de arbeiders onnodig lang de dupe te laten worden van onberaden acties, deelt zij het vol gende mede: „Met het vaste voornemen ook m de toekomst orde en arbeidsrust m de haven te handhaven, willen wij voor de arbeiders van goeden wille de mogelijkheid openen het werk te her vatten. De havenarbeiders, die op of na 13 Augustus 11. hun dienstverband om dringende redenen beëindigd zagen en bereid zijn op de thans geldende voor waarden wederom een dienstverband aan te gaan en zich daaraan te houden. Jamnen zich met ingang van Donderdag 18 Augustus a.s. bij hun vroegere werk gever melden. Hetzelfde geldt voor de arbeiders van de Centrale Voor Arbeidsvoorziening". In gebouw „Odeon" is vanmorgen weer vergaderd, dit naar aanleiding van de gisteren door de Scheepvaart Vereeniging Zuid gedane mededeling. De voorzitter van de gisteren uit de arbeiders gevormde commissie ad viseerde de aanwezigen morgen weer aan het werk te gaan; een raad die eveneens van de zijde van de E.V.C. werd-gegeven. De landelijke- secreta ris van het O-V.B., de heer A. van den Berg, concludeerde, dat een over winning was behaald, omdat de Scheepvaart Vereeniging Zuid op haar ontslagbesluit was teruggekomen. Hij bracht de „langzaam-aan-actie" weer te berde, doch niet iedereen bleek het met hem eens te zijn. De voorzitter van genoemde com missie zei nog, dat verwacht wordt, dat enkele arbeiders niet weer in dienst zullen worden genomen. De L» De aangekondigde vermindering van de Russische strijdkrachten schijnt een weerspiegeling te zijn van het feit, dat Rusland de vredelievende oogmerken van de Ver. Staten en hun bondgenoten er kent. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, gisteren op zijn wekelijkse pers conferentie. Dulles waarschuwde er voor dat de Russische strijdkrachten na de vermin dering nog steeds veel groter zijn dan die van Amerika. Verder legde Dulles er de nadruk op dat de Russen nooit enige inlichting gegeven hebben over dc van hun strijdkrachten. Amerika hoopt, dat de ontwapenings- besprekingen die op 29 Augustus onder auspiciën van de Ver. Naties in New York beginnen, „vorderingen zullen ma ken naar het instellen van een betrouw baar internationaal stelsel van inspec tie." Over Korea zei Dulles, dat Amerika bezig is besprekingen te voeren met de niet-communistische leden van de wa penstilstandscommissie en met de geal lieerden uit de Koreaanse oorlog om de werkzaamheid van de commissie te be perken en haar uiteindelijk op te hef fen. De minister verklaarde, dat de V.S. aan president Syngman Rhee geen toe zegging hebben gedaan over de beëindi ging van de werkzaamheden der com missie. Zij hebben Rhec alleen verteld, dat dit vraagstuk op vreedzame wijze moest worden geregeld. Zuid-Korca heeft gisteren meegedeeld bereid te zijn met Noord-Korea over de eenwording van het land te spreken wanneer de Chinese troepen zich uit Noord-Korea terugtrekken en de Nuord- koreancn hun leger demobiliseren. Gistermiddag om ongeveer 6 uur ont stond in de Oostelijke buis van de Maastunnel een aanrijding tussen twee bestelauto's en een autobus van lijn 50. Persoonlijke ongelukken deden zich met voor. De drie voertuigen liepen schade op. De bus had drie kwartier vertra ging. De Argentijnse politie heeft 55 perso nen. onder wie studenten, gepension- neerde officieren en minstens één vrouw gearresteerd in verband met een sa menzwering tegen Het leven van presi dent Porem, waarvan reeds melding is gemaakt. De toestand in de Argentijnse hoofd stad scheen gisteren weer zo goed als normaal te zijn. Avondbladen m Buenos Aires hebben gisteren een manifest van de Peronis- tische partij gepubliceerd waarin de be ëindiging van het politieke bestand, dat :1e vorige maand werd aangeboden door president Peron, wordt afgekondigd. De ;nigc manier waarop de Peronistischc «irtij kan „reageren oj> de misdadige lanslagen van de oppositie" is „terug te keren tot de strijd, gesteund door de numerieke kracht van dc meerder heid en de kracht van recht en rede", zo heet het in het manifest waarin nog de vraag wordt gesteld, of de oppositie soms verwacht, dat de partij haar „het hoofd van de president zal aanbieden om vrede te verkrijgen?" beslissing ligt nu volgens spr. bij de arbeiders zelf. De vergadering, die rumoeriger begon te worden, verliep langzamerhand. Toen de bijeenkomst werd besloten was nog ongeveer een vierde van de aanwezigen present. ROTTERDAM. 17 Aug. De Chris telijke Bedrijfsgroepen Centrale heeft gisteravond in de Beatrixzaal te Rot terdam een goedbezochte ledenvergade ring gehouden, waarin geconstateerd kon worden, dat het overgrote deel van de leden van de C.B.C. met aan de sta king heeeft deelgenomen. Met voldoening werd kennis genomen van de medede ling van de Scheepvaart Vereeniging Zuid. waardoor de mogelijkheid geopend wordt, dat de ontslagen havenarbeiders Donderdag a.s. de arbeid kunnen her vatten. Besloten werd de havenarbeiders met aandrang op tc roepen de toegestoken hand te aanvaarden en allen Donderdag mee te werken de normale toestand in de Rotterdamse haven te herstellen. Over verschillende wensen, die ten aanzien van de uitvoering van de C.A.O. naar voren werden gebracht, bleek reeds contact door de besturen met de Scheepvaart Vereeniging Zuid te zijn op genomen „Ik werd er stil van", vertelde hij tijdens een interview voor de micro foon, „toen ik na de nodige manipu laties te hebben verricht, bemerkte de hoofdprijs te hebben gewonnen". Zijn vrouw had niets anders kunnen zeggen dan: „Tjonge tjonge De heer Verdonk, die 700 enve loppen heeft verkocht, vertelde ons, dat hij het geld zal kiezen. Maar over de besteding kon hij zich uiteraard nog niet uitlaten. De gelukkige Hil versummer bleek met een door hem zelf gekocht couvertje bovendien nog een prijs van 25 in de wacht te hebben gesleept. De eerste, die hem in de studio gelukwenste was dr. Jan van Breemen, de pionier van de rheu mabestrij ding. De voorzitter van het nationaal rheumafonds, dr. J. Staal, bracht de leider van de actie, de heer A. M. Bergers en diens naaste assistenten, warme hulde voor hun vele belange loze arbeid en overhandigde de heer Bergers een lauwerkrans. Hulde was er ook voor mevr. De Boef uit Rotter dam die maar liefst 19.300 couvertjes aan de man bracht. Even na afloop van de uitzending betrad een dolgelukkig echtpaar de studio. De heer A. W. Adelaar en zijn vrouw uit Rotterdam, die momenteel logeren in Utrecht, hadden met een p- Zó hebben gisteravond duizenden ge zinnen met hun neus op de tafel ge zeten. Achteraf bezien hadden zij het nel zo goed niet kunnen doen, maar het spannings-elcment was zodoende in elk "geval verzekerd. !»A< President Soekarno heeft vandaag op de Indonesische onafhankelijkheids dag verklaard, dat het land zich nog sieeds van de resten van het eeuwen oude koloniaslisme en imperialisme bevindt. Soekarno hield zijn rede lot de tien duizenden Indonesiërs, die voor het paleis van de president waren samen gestroomd. Hu drona er op aan om „ailes wat wij aan potentiële macht en strijdbaar heid bezitten te mobilKeren om het imperialisme, dat nog steeds vaste toet heeft in Irian te bestrijden'. De piesident zei. dat de resten van het kolonialisme en het imperialis me in hoofdzaak verantoordeiijk zijn voor de algemene toestand in de repu bliek. met inbegrip \an het terrorisme. Soekarno viel Nederland aan, ver klarende dat de Nederlanders verant woordelijk zijn voor de huidige ..ex plosieve suannmg" tussen Nederland en Indonesië. ..Meer en meer begin ik er aan te twijfelen", aldus Soekarno, „of cie Ne derlandets wel werkelijk hel oprechte verlangen koe-tcien om betere be trekkingen met Indonesifi te onderhou den". Soekarno zette een grondplan van vut' punten uiteen om de ïcpubhek van haar tegenwoordige kwalen te verlossen. 1) Vestiging van een soliede natio nale eenheid. 2) Dc bestrijding en vernietiging van de splijtende elementen. 3) Verhoogde krachtinspanning op alle gebieden voor de nationale weder opbouw. Op 4 October zal het nieuwe fabrieks complex van de N.V. Tornado in Etten officieel worden geopend door Z.K.H. prins Bcrnhard. Mede aanwezig zullen zijn de vertegenwoordigers van het mi nisterie van Economische Zaken cn het provinciaal bcsti „i van Noordbrabant. 4) Voortzetting van de strijd om Ned. Nieuw-Guinea en uitroeiing van aüe resten van het imperialisme en kolonialisme. Hij voegde hieraan toe: Wij moeten hemel en aarde bewegen tot West- lrian in de schoot van ons moederland is teruggekeerd. 5) Geen uitstel meer van de alge mene verkiezingen voor het parlement cn de grondwetgevende vergadering. De data van deze verkiezing zqn be paald op 29 September en 15 Dec. van hun 8 envelopjes eveneens een hoofdprijs 15.600) gewonnen. Ook na lang draaien en zelfs na inschakeling van de telefooncentrale bleek het de heer Adelaar niet moge lijk te zijn de studio telefonisch te bereiken. De telefoons stonden daar roodgloeiend. Toen was hij maar met zijn echtgenote op zijn scooter naar Hilversum getuft. Maar ik durfde toch niet harder te rjiden dan 45 km en dus was ik net te laat. In het verkeer met België en Luxem burg waarvoor zoals bekend is geen trip tiek of carnet is vereist, wordt vrijstel ling van rechten op bromfietsen ver leend, wanneer door een geldige belas- tingkaart kan worden getoond dat voor de bromfiets in Nederland motorrijtui genbelasting wordt betaald. Uit deze kaart blijkt tevens, dat voor de brom fiets in Nederland eventuele invoerrech ten en omzetbelasting zijn voldaan. Nu de motorrijtuigenbelasting voor bromfietsen echter per 1 September zal worden afgeschaft en van die datum af. dus geen belastingkaarten meer zullen worden uitgereikt, is een ander bewijs van herkomst voor bromfietsen nodig ge worden. Daarom zal met ingang van 1 Sep tember een aanvang worden gemaakt met de verstrekking van identiteitsbe wijzen voor bromfietsen. Een dergelijk bewijs zal op schriftelijke aanvraag van de eigenaar van de bromfiets, kosteloos worden verstrekt door de dienst der Invoerrechten en Accijnzen (ontvangers der invoerrechten en-of accijnzen, grens- ontvang'ers en in het" bijzonderaange wezen ambtenaren) een speciaal formu lier voor deze aanvraag is bij die amb tenaren zonder kosten te verkrijgen. Wanneer voor een bromfiets 'een ken tekenbewijs is afgegeven kan dit ook als identiteitsbewijs dienst doen. Daarvoor is echter een aantekening op dit bewijs nodig, welke te verkrijgen is aan de in specties, bij de ontvangers der invoer rechten en-of accijnzen, of aan de grens. Tot het einde van dit jaar blijven in 1955 afgegeven belastingkaarten geldig als identiteitsbewijs. Richard Pape, de Engelse schrij ver, die *n autoreis maakt van het Noor den van Noorwegen naar Kaapstad in Zuid-Afrika, heeft gisteren Colomb Be- char in Algerije achter zich gelaten. Per telefoon is gisteren door Algiers aan de autoriteiten van Colomb Bechar mee gedeeld, dat Pape daar Maandagmorgen is gearriveerd er. 's avonds naar Adrar is vertrokken. Men verwachtte, dat Pape gisteravond in Adrar, een oase en een ommuurd dorp 600 kilometer ten Zuiden van Colomb Bechar, zal aankomen. Pape reist thans alleen. Zijn reisgezel, een Noorse fotograaf, is ziek geworden, maar hierover zijn nog geen bijzonder heden bekend. (Van een onzer verslaggevers) De dader van de mysterieuze moord, die in de nacht van Vrijdag op Zater dag een einde maakte aan het leven van de 44-jarige kamerverhuurder H. G. in de Eerste Helmerssiraat te Amsterdam, bevindt zich nog steeds op vrije voeten. Hoewel de politie een intensief onderzoek instelt, zijn geen aanwijzingen gevonden, die in een be paalde richting wijzen. Ook is Dinsdag een speciale groep afgevaardigden van de rechterlijke macht, de politie en het leger bijeen gekomen onder leiding van procureur- generaal Soeprapto om verdere plan nen tc maken voor de campagne tegen OVlULUldl UUaii -i Villi iVUUlUUiiUJdtli,. - Het bedrijf is al enige tijd geleden met corruptie, die zou hebben plaats de productie begonnen. (gevonden tijdens de regering van pre mier Sastroamidjojo. Na dc vergade ring zei de procureur-generaal, dat de bewijzen tegen Gondokocsomo reeds waren verzameld, toen hij nog minister van Justitie was, maar dat het psy chologisch en tactisch onverstandig zou zijn geweest toen maatregelen tegen hem te nemen. Een andere woordvoerder van het Hooggerechtshof zei, dat het leger een brandkast in beslag genomen had, die aan minister Gondokoesomo toebe hoorde, maar was neergezet in de woning van Goiidokoesomo's privé- secretaris, die eveneens is gearres teerd. Deze woordvoerder zei dat in de naaste toekomst nog meer arresta ties zullen volgen. Minister Gondokoesomo lanceerde deze zomer een sterk becritiseerde „wet tot het toezicht op vreemde lingen';, welke in de practjjk voor namelijk tegen anti-communistische elementen was gericht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1