Goede reisgids Miehamen In Crooswijk viel een prijs van tienduizend gulden PRESIDENT GRONCHI MET VACANTIE De KON. MARINE STELDE 23STE „GELDERLAND" IN DIENST 'M nieuwe kleren van de keizer SCHIEDAM Hoek van Holland VLAARDINGEN Burgerlijke Stand van Rotterdam MAASSLUIS Nieuwe havensleepboot te water gelaten Maasland Automobilist zonder rijbewijs maakte 'vele brokken Kampioenswedstrij cl Zaterdagvoetbal Rheuma-aclie ten einde GOEDE DAG VOOR SLAGERSKNECHT Onderzeeboot jager met roemrijke naam Internationale waterpolo- ontmoeting TRUUYV Woensdag 17 Augustus 1955 Politiehonden hadden succes Twee zeelieden wilden zwemmen Uitbreidingsplan „Spaanse Polder" goedgekeurd Diefstal uitgesteld Cement verloren Begin van brand Burgerlijke stand van Schiedam Eerste paal Van Gend en Loos Actie voor wijkgebouw ingezet Bekneld geraakt Aanrijding Beiaardconcert Excelsiornieuws „Noorderkron" van de helling Meisje aangereden Maistermijnnotering 1/iH (Van een onzer verslaggevers) DE BEWONERS van de Koepel straat hadden gisteravond heel wat stof om over te praten. Want in „hun" straat was een prijs gevallen van tien duizend gulden. Een klein vermogen dus, waarop men een kans had als men zich een verrassingscouvert- je aanschafte van de rheuma- bestrijding. De gelukkige eigenaar van het lot was de 32-jarige Kees van der Avort, die op nummer 42c in de Koepelstraat woont. Hij is als slagersknecht werkzaam bij Toon de Pater, Crooswijkseweg 149 en daaraan vooral heeft hij het te danken dat hij in Croos wijk een bekende figuur gewor den is. „Echt een platte jongen" zei den de buren gisteravond. En ze bedoelen daar niets kwaads mee, want ze gunnen de luid- V isserijberichten -4- Candidaten-uitzending Leger des Heils ruchtige en joviale Kees zijn tien mille van harte. Vooral omdat hij al een tijdje zijn zinnen had gezet op de zaak van zijn baas, die al een daagje ouder wordt en zich binnen niet al te lange tijd uit de zaken terug zal trekken. De grote moeilijkheid voor Kees iedereen noemt hem zo en daarom doen wij het ook maar was het gebrek aan contan ten. Dat probleem is nu opgelost en wanneer hij nu ook zijn Mid denstandsdiploma heeft zal het ongetwijfeld niet lang meer du ren of hij heeft zijn ideaal be reikt. „HET SCHEELDE MAAR ÉÉN NUMMER...." VREUGDEDANS EISTE TWEE LAMPEN GASVERGIFTIGING Op het eiland Brienenoord te Rotter dam heeft gisteren een keuring plaats gevonden van politiehonden, zes stuks in totaal. Hierbij waren ook twee Schie- damse honden, die beiden het certifi caat van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging kregen. De hond Astor onder geleide van Pons behaalde 298 punten en was de beste van de zes. de hond Presto, geleider Westland. behaalde 289 punten. Twee Deense zeelieden, die thuisho ren op een Deense tanker, die bij het Hoofd te Schiedam aan boeien ligt. ke ken gisteravond in Schiedam een beet je diep in het glaasje en wandelden daarna opgewekt naar hun schip. -Teg vil svömme" zei de een en sprong moe- dig in het koele nat van de Maas. De ander was waarschijnlijk bang dat de eerste in moeilijkheden zou komen en sloeg de ruit van het kastje met de red dingsboei stuk. Daarna deed hij de boei om en sprong zijn vriend na die nog steeds pogingen deed het schip te be reiken. Dit zag de Havendienst gebeu ren en deze besloot de twee toch maar te redden. Met een bootje van de Havendienst werden de inmiddels al wat ontnuchter de zeelieden opgepikt en op het droge gebracht. Zij betaalden de schade van het ruitje en bereikten om negen uur met een andere gelegenheid hun schip. Naar wij vernemen hebben Ged. Sta- en van ZuidHolland bij hun besluit van 2 Augustus het uitbreidingsplan in hoofdzaak, „Spaanse polder" te Schie dam, goedgekeurd. Het goedgekeurde plan ligt ter secretarie voor een ieder ter inzage. Door de politie te Schiedam werd de 15-jarige distillateursknecht M. M. H. aangehouden, die ervan verdacht wordt 4 liter jenever te hebben ontvreemd. Een vrachtauto verloor op de hoek B K.-laan—Nieuwe Haven te Schiedam vier balen cement. De zakken met in houd zijn terug te krijgen bij Garage Unique, aan de Lange Haven. Uitgesteld De filmvoorstelling, die in het kader van de Vacantiefeestweek te Schiedam op 20 Augustus zou worden gehouden is uitgesteld tot Zaterdag 27 Augustus. Om kwart voor tien gisteravond brak brand uit in een keet van de Dr. Noletstichting. Een .verwarmings plaat waarmee lijm op temperatuur wordt gebracht, was bij het weggaan niet afgezet door de arbeiders. De plaat was door de houten tafel heen gebrand. Enige verpleegsters wisten met emmers water het vuur te blussen de inmiddels gealarmeerde brandweer behoefde geen dienst meer te doen. Geboren: Cornell":, z. v. C. Huigen en A. M A. van Gogh; Johannes G. S. M., z. v. W. J. Bult en A Castricum. Op het stuk grond bij de St. Maria- school, waarop Celsius- en de Reau- murstraat te Schiedam uitkomen is vanmiddag om half drie de eerste paal geslagen voor de loods van Van Gend en Loos, die zoals wij reeds eerder berichten, zal dienen voor de aan- en afvoer van stukgoederen. Deze loods zal ter vervanging ko men van de oude. die ten Noorden van de spoorlijn Schiedam—Hoek van Holland is geleden en die afgebroken zal moeten worden in verband met de uitvoering van de spoorwegplannen. De N.V, Mij, tot Aanneming van Heiwer ken Fa. Guis en Rietveld za! het werk verrichten. Enige tijd geleden meldden wij dnt de werkzaamheden aan de nieuw te bnu- i een spuisluis aan de Havendijk te Schiedam waren begonnen. Onze fotograaf mankte nu een plaatje mn het inheien van een stalen ilnm- wand. die het water zal moeten tegen houden zolang in de pul t an de nieu we spui-,luis zal worden gewerkt. De jachthavenwaarvan op de voor grond nog eeti gedeelte is te zien, zal in dc toekomst moeten i erdwijnen. De door de Postduivenvereniging te Hoek van Holland georganiseerde actie ten bate van het Groene Kruis nl. voor een nieuw wijkgebouw, is deze weck aangevangen. Kaarten kunnen aan de deur worden gekocht waarop men kan vermelden hoeveel tijd de eerstkomen de duif nodig heeft voor 't afleggen van de afstand MaastrichtHock van Hol land ongeveer 165 km. Inmiddels zijn de prijzen bekend gemaakt die de Hoek se winkeliers beschikbaar hebben ge steld nl. geldprijzen van 50, 35. 20 en vijf prijzen van 10 gulden, welk geld bij de wmkeliers kan worden besteed. Indien de wedvlucht niet op 10 Septem ber kan doorgaan, zullen de duiven bij gunstig weer op Maandag 12 September worden gelost. Zomerconcert van R.A.Z. Vrijdag avond zal in de reeks zomerconcerten m de Hoekse Bosjes de Hoekse Harmo nievereniging ..Rotterdam a. Zee" o.l.v. de heer G. A. v. d. Berg optreden. Zaterdagavond daarop volgend zal de Harmonievereniging „Dockyard" uit Rotterdam het podium in de bosjes be zetten. Beide concerten vangen aan te 19.30 uur. De 18-jarige matroos P. v. D. geraakte Maandagavond aan boord van een bin nenvaartuig te Vlaardingen met zijn been in een staaldraad. Het gevolg was. dat het been brak. v. D. is naar het Alg. Ziekenhuis vervoerd. Op de wegsplitsing Broekweg—Burg. Pruissingel te Vlaardingen botste een bromfietser, de 42-jarige A. M, v. d. t\. uit Rotterdam, tegen een personenauto. De oorzaak van deze aanrijding schijnt een vrachtauto te zijn geweest, welke op een oversteekplaatst stilstond. Hierdoor werd het uitzicht van de bromfietser be moeilijkt. v. d. W. liep enige verwondin gen op. De bromfiets werd zwaar be schadigd. Het programma voor het beiaard concert door de stadsbeiaardier Cor Don op Vrijdag 19 Augustus 1955, van 20—21 uur, luidt: 1. Praeludium in g klein, Jed Dcnijn. 2. Twee liederen van een Vlaarding- se componiste: a. Mijn land. b. Den Vaderland getrouwe. C. A. Verschoor. 3. Thema met variaties. Staf Nees. 4a. Home, sweet home. b. Auld lang syne, S. H. Rolwey Bishop (Scotcn Air) 5. 3e sonate, Val. Nicolai. 6. Menuet en Trio (uit de symphome in Es dur), W. A. Mozart. 7a. Vogelnestje, L. A. van Tetterode, b Droomland, J. Fearis. 8a. Beiaard-mars, b. Fantasia, Peter Benoit. Aangiften van IS Aug. BEVALLENC Bonte—Jongejan z, P H Zimmerman—Huisman d, E Jansen—de Vries d M Wiskie—Snoep z, W Janssen— Rosber gen z, D Rodenburg—Coers z, E v Dijk— Broeré z, B Bier—de Wit 2 d. H Brouwer- Brouwer z. J Zwiep—v d Giessen d, J a. Hommes—Kemmmg z, M v Holst—de Geus z J A A v Driel—Teuhng d, J Heme—v Dijk d. B Ockeloen—Geleljnse d. H J Groe ne wen enMol z, J Broersen—Peters z, L i. C TappiJGielen-Wulke z. S Gamclkoorn— de Vlieeh z L G Vmke—de Brum z, B Kos ter—v d Kar d, W L Smeets—Mestrom z, C EelschaapKuipers d. J Gluversv d Zaan N Gardenier—Landman z, C v d Berg— Noordermeer d. L Vermeer—v Sliedregt z. G Noorlander—Duijts z. E de Sree-v d Vrande z, S C Kamp—Huijers z, C C v Hof- tenGrims d. OVERLEDEN: J F C Sommeling, vr V L de Bel, 55 jr: C A F Hoogwerf, vr. geh gew met J v Reeuwijk 80 jr: P v d Graaf, man van N. de Groot 75 jr: J J Kloos, man v A G Lebbink 73 jr; J A Floberg, man v C de Leef. 75 jr; A J v Staveren, vr v J Wander 58 jr; P Vlasblom, vr, geh gew m W v d Ruit 77 jr; F Schuurman, z 11 dg: H J J M Maagdenberg, man v M A v Dinler 81 jr: A J Blok. z 10 jr; J M Besjes, vr v A Klein jan 61 jr: A v Oostende, vr, geh gew m G v Krimpen 82 jr; W de Koning, z 9 E v Voskuijlen, man v J H v d Eist ir- W v Ouwerkerk, vr v J v d Berg 77 ur- J* W C v d Hof. geh gew met G v Don- geren, vr 81 jr: A Jvd Hoom, vr v P A J H v Pelt 72 jr: J A Alers. vr. geh gew met ,T E C de Wtfs 68 jr; L v wyk, man v A Kaptein 37 jr: M J C v d Koot), vr v J A F Velimeijer 59 jr: M Stougie, vr, geh gew m T V d Zee 81 jr; J Batenburg, vr, geh gew m H v Dam 78 jr; P H v Pinxteren, man v H J J Odems 54 jr: L Schot, z 9 jr: C H Vermeulen, vr. geh gew m J Sewing 73 jr: J Sint Nicolaas, man v P v d Veer 83 jr, E v d Driessche, d 2 dg; P J Stomp, man v C Hilz 77 jr; S Blom, man v M F Wetzels 64 jr; J W Jansen, man v A J Bal 57 jr; A A Lobman, vr v J v Klooster 68 jr: C de Jong vr. geh gew met A C v d Wouden 81 jr: M A Biankers. vr v C T de Groot 74 Jr; J A Fröllch. ongeh vr 90 jr: M v Oosterhout, man, geh gew m A G v Brussel 78 jr Voort® als levenloos aangegeven: T Cop- pensScheepbouwer d; P J de Reus—Kou- wenhoven z. mnd: 55 jr: jr Dinsdagmiddag vond bij de Scheeps- bouwwerf en Machinefabriek H. de Haas te Maassluis de te water zetting plaats van de nieuwe havensleepboot „Mars 2", welke op deze werf voor rekening van de N.V. Stoomsleepdienst „Mars" te Rotterdam wordt gebouwd. De doopplechtigheid is verricht door Mejuffrouw Diana Kers, dochter van de directeur van genoemde sleepdienst. De afmetingen van de „Mars 2" be dragen 21.- 19.30x5.40x27.70 meter, ter wijl de voortstuwing zal geschieden door een 5-cylinder Bolnes-diesel-motor, 250 FKx430 o-m. In de motorkamer wordt verder op gesteld een „Smit Co"-havenset, be staande uit hulpmotor, dynamo, com pressor en pomp. Het schip wordt verder voorzien van vele moderne installaties. Over enkele dagen zal bij de werf De Haas de kiel worden gelegd voor een zelfde sleepboot, eveneens besteld door de Sleepdienst „Mars". Dit schip zal de naam „Mars 5" dragen en van gelijke afmetingen zijn, doch worden uitgerust met een 300 PK Bolnes-dieselmotor. Het eerste K.N.V.B,-competitie pro gramma ziet er als volgt uit: 3 Sept.: Koudekerke-Excelsior M en Excelsior 2-T.O.G.R.2; 10 Sept.: Excel- sior-Katwijk en Quick Boys 3-Excelsior 2; 17 Sept.: H.T.S.V.-Excelsior en Excel sior 2-Zwaluwen 2; 24 Sept.: Exeelsior- P.P.S.C. en Jodan Boys 2-Excelsior 2; 1 Oct: Die Haghe-Excelsïor; 8 Oct.: Ex- celsior-S.V.O.W. en C.S.V.D. 2-Excelsior 2: 15 Oct.: Excelsior-Leiden en Monster 2-Excelsior 2; 22 Oct.: V.W.S.-Excelsior en Excelsior 2-H.B.S.S. 2; 29 Oct.: £x- celsior-Sportlust '46 en Scheveningen 2- Exceisior 2; 5 Nov.: Ornas-Excelsior en Excelsior 2-Zwart Wit 2 en 12 Nov.: Excelsior-Duinoord. Op de sleephelling te Scheveningen is vanmiddag de Sch 55 „Noorderkroon" te water gelaten. Het schip'is gebouwd voor de N.V. Verse Visserij Maatschap pij. Het is 40 meter lang. 6.80 meter breed en heeft een diepgang van 3.25 meter. De logger is uitgerust met een 500 pk. M.W.M. motor die opgevoerd kan worden tot 750 pk. Een jeugdgroep uit Fontainebieau (Frankrijk), die het vorige jaar Madu- rodam bezocht heeft onder leiding van monsieur Wagner, de voorzitter van deze jeugdgemeenschap, een huisje voor de Nederlandse miniatuurstad gemaakt. De jeugdgemeenschap van Fontainebieau is met enkele bussen naar Den Haag gekomen en heeft dit huisje aan de waarnemende loco-burgemeester van Madurodam, René Schools, aange boden. De Franse Rivièra staat nog steeds in het middelpunt der touristische be langstelling. Elk jaar trekken talloze Nederlanders, in groepsverband of in dividueel, naar het zonnige Zuiden om de natte herfst of de wisselvallige zomer in ons land te ontvluchten. Meer en meer is deze trek naar het Zuiden ook binnen het bereik gekomen van hen die zich om financiële redenen geen al te luxueuse vaeantie kunnen veroorloven. Goedkope trein- en bus reizen en logeergelegenheden tegen matige prijzen maken een verblijf van een of meer weken aan de Cöte d'Azur tot een voor hen niet meer onbereik baar Ideaal. Wat men, eenmaal tot een reis naar Zuid-Frankrijk besloten zijnde, in koffers of rugzakken meeneemt, wordt uiteraard bepaald door individuele behoeften en de aard van de reis. In geen geval mag men echter vergeten een £oede reisgids bij zich te steken. Ook vóór de aanvang van de reis kan een der gelijk boekje goede diensten bewijzen bij het bepalen van route en einddoel. Een volko men betrouwbare, zeer uitvoerige, en aantrek kelijk geschreven leid raad is de „Gids voor de Franse Ri vièra en de Provence", onder redactie van dr. L. de Egeraat, uitgegeven door Allert de Lange, Amsterdam. De sma kelijke inleiding over „Het rijk van de zon" met wetenswaardigheden over het land, het klimaat, de flora en de kunst, brengen U bij voorbaat al in de echte vacantiestemming. Zeer prac- tische adviezen over de geschiktste tijd voor een bezoek aan het Zuiden, over hetgeen men wel en niet aan kleding moet meenemen, over de gewoontes in hotels en restaurants (belangrijk voor hen die voor het eerst een bezoek aan Frankrijk brengen) en nog veel meer onmisbare inlichtingen, gaan aan de uitvoerige beschrijving van routes, steden en bezienswaardigheden vooraf. Dit 264 pagina's tellende boekwerkje, dat met vele foto's en plattegronden is verlucht, is volkomen „up to date"; men vindt er zeer vele recente wijzi gingen en aanwinsten betreffende routes resp. bezienswaardigheden in vermeld. Het handige formaat en de even practische als fraaie uitvoering maken het mede tot een werkelijk waardevol bezit voor elkeen die het Zuiden van Frankrijk gaat bezoeken. R. N. D. De 5-jarige Adriana S., uit het Zwaanshals te Rotterdam, werd gis termiddag toen zij voor de ouderlijke woning op de rijstraat aan 't spelen was, door een driewielige melkwagen met hulpmotor aangereden. Het kind kreeg een der wieien tegen het lin kerbovenbeen en moest naar het Berg wegziekenhuis worden vervoerd. Op de Dordlsestraatweg te Roller- dam reed de 32-jarige grander C. A. H. gisteravond met een' personenauto van de ene naar de andere rijbaan en verleende daarbij geen voorrang aan een van rechts komende personen auto. De bestuurder daarvan verloor bij de botsing die volgde de macht over het stuur, reed het trottoir op en ramde daar eerst een lantaarnpaal. Vervolgens reed hij een voetganger aan, beschadigde een deurstijl, een deur, een pui en twee fietsen, die te gen de geve! stonden. De voetganger was de 71-jange C. B., die op de Glindhorst woont. Hij liep een hoofd wond en een breuk aan net hnkeron- derbeen op en moest naar het Zui derziekenhuis worden gebracht. Beide auto's werden beschadigd. De lantaarn paal was in stukken gebroken, tenge volge waarvan de draden bloot kwa men te liggen en personeel van de afö. Openbare Verlichting maatrege len moest treffen. Achteraf bleek H. niet in het bezit te zijn van een gel dig rijbewijs. De kampioenswedstrijd Zaterdagvoet- bal tussen Quick Boys en IJsolmeer- vogels zal Zaterdagmiddag a.s. om half vijf worden gespeeld op het terrein van de vereniging Huizen te Huizen. (Medegedeeld door de firma A. Makkreel, makelaar in granen.» ROTTERDAM, 17 Augustus. Vor. slot s.K. Sept. 25.35 25.25 Nov. 24.00 23 75 Jan. 24.00 23.75 Maart 24.30 24.10 MEN knn op de E 55 een kaartje versturen en een telefoongesprek voeren. Dank zij het Staatsbedrijf der P.T.T. Er is een rijdend postkantoor Ledenvergadering Korfbalclub. Met de nieuwe competitie in zicht belegt de Chr. Korfbal Club O.D.O. te Maasland Zater dag 2(1 Augustus a.s. de gebruikelijke Zo- mer-ledenvergadering, welke gehouden zal worden in de gymnastiekzaal van de oude Geref. School, Doelstraat. Aanvang 3 30 uur. Op de agenda staan ditmaal, naast de behandeling van competitie aangelegenheden, enkele voorstellen i.z. wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede bestuursverkiezing wegens het tussentijds aftreden van mej. N. Westeijn en de heer M. Vreugdembil. Geslaagd. Te Amsterdam is voor het vakdiploma Jtachelsmidbedrijf, geslaagd de heer D. v. d. Eijk te Maasland. Het examen werd afgenomen door de „Sme- coma". 's-GRAVENHAGE, 17 Aug. Vangslbericht van hedenmorgen uit zee: Seheveningers: SCH 78 99 k nog 20 netten, 305 gisteren 34, "00 eisteren 62. 254 68 k nog 15 netten. 341 50 k nog10 netten. 342 gisteren 20 402 130 k nog 60 netten. 56 gisteren 34, 229 met 6. 339 gisteren 26. 23 gisteren 30. 104 gisteren 26. 75 50 k uit de halve vleet, 57 met 30, 181 met 12, ISO met 100, 32 gisteren 50, 40 gisteren 34, 48 geen vangst, 49 gisteren 26. 99 102 k uit rlc halve vleet, 132 gisteren 8, 133 105 k uit 70 netten, 189 weinig vangst, 233 gisteren weinig vangst, 262 100 k uit 35 netten, 285 met 3. 2 gisteren 50, 9 gisteren 30. 15 50 k uit de halve vleet. 19 gisteren weinig vangst, 2a met 72, 30 100 k nog 20 netten. 35 100 k uit de halve vieet. 45 gisteren 34. 69 80 k nog 40 netten, 84 thuisstomende, 130 80 k uit de halve vleet. 190 thuisstomende. 210 met 17, 236 gisteren weinig vangst, 248 gisteren wei nig vangst. 249 10O k uit de halve vleet, 250 met 40, 297 60 k uit de halve vleet. 310 gis teren weinig vangst, 312 120 k uit 30 netten, 399 met 15, 36 gisteren 70, 107 gisteren 50, 353 met 6. 225 gisteren weinig vangst, 314 gisteren 17, 46 100 k uit de halve vleet. 72 gisteren weinig vangst, 81 met 50, 89 met 5, 103 102 k uit de halve vleet. 123 gisteren weinig vangst, 160 gisteren 70. 180 gisteren 51. 275 met 2. 3 2 k thuisstomende, 6 giste ren 70, 14 geen vangst. 24 gisteren weinig vangst. 120 gisteren 65, 325 50 k uit de halve vleet, 333 gisteren 15 k thuisstomende. Binnen te Scheveningen SCH 79 met 33 last. Met verse vis en haring kwam hedenmor gen aan de markt de logger Sch 73 met f 1130. Voorts achttien kustvlssers met is totaal f 11.200 aan verse vis. Prijzen verse vis: Gïote tong f 4.50-4.30. groot middeltong 3.20-3.70, klein middel tong 3,30-3.60, tong 1 f 3.40-3.50. long 2 f 3.30-3.40, tarbot 1 f 3.20-3.80, tarbot 2 f 2.10-2.40, tarbot 3 f 1.70-1.90, tarbot 4 1.10-1.20 alles per kg: grote schol 34-39. middelschoi 20-25, kleine schol 10-13, schar 12-14, alles per kist van 40 kg. De Italiaanse president, Gronchi, brengt op hel ogenblik mei zijn gezin zijn vaeantie door in Zermatt in Zwitserland. Met zijn kinderen, Mario en Maria, rust hij hier, na een lange wandeling, even uit op een bank, Zondag, 21 Augustus worden in het Congreszaal-Korps aan de Willem Booth- laan te Rotterdam twee candidaten uit gezonden naar de Kweekschool van het Leger des Heils te Amstelveen, teneinde daar te worden opgeleid tot officier. Het betreft hier de dames C. M. van Haarlem en M. M. Stastra, die beiden actief deelnamen aan de verrichtingen van de Congreszaal, en zich daarin al hebben voorbereid op de trainingsperio de die hun thans wacht. Op Donderdag 25 Augustus worden alle cadetten van de nieuwe lichting, die uit alle delen van ons land samen komen in het opleidingscentrum, in het openbaar verwelkomd tijdens een bijeen komst in de grote zaal van Krasnapois- ky te Amsterdam. De afscheids-samenkomsten van Zon dag worden des voormiddags 10 uur en nm. half acht geleid door senior-kapi tein en mevrouw H. Pauwels-Bulter- man. Zangbrigade en Muziekkorps verlenen medewerking; des avonds ook het Jeugd-Zangkoor. In het gebouw van het Leger des Heiis aan de Teilingerstraat 13 zal even eens een candidaten-uitzending plaats hebben, 's Morgens om 10 uur zal de candidaat bevorderd worden tot cadet, terwijl 's avonds om 7.30 uur de cadet op plechtige wijze zal worden uitgezon den. De leiding van deze bijeenkomsten zal berusten bij kapiteine A. H. Has- soldt, bevelvoerend officier van Rotter dam-N. Medewerking zullen verlenen het muziekkorps en zangbrigade. (Van een onzer verslaggevers) De zogenaamde A-klasse van da vloot der Koninklijke Marine is volle dig. Vanmorgen is bij de werf Willon- Fijenoord N.V. Ie Rollerdam het vier de en laatste schip van deze groep offi cieel in dienst gesteld. Het betrof de onderzeebootjager ..Gelderland", die bijna twee jaar na zijn tewaterlating aan Nederlands vloot is toegevoegd. De moderne jager is het 23sie schip, dat de naam ..Gelderland" draagt. Commandant van deze nieuwe oor logsbodem, die straks met 247 koppen aan boord de „grote plas" opgaat, is de kapitein-luitenant ter zee P. van Willigen. Voor de indienststeliing van de „Gel derland" was een aantal burgerlijke en militaire autoriteiten naar de Maas stad gekomen. Wij zagen de chefstaf Commandant Zeemacht Nederland, commandeur G. B. M. van Erkel, de vlagofficier materieel van het minis terie van Marine, schout bij nacht H. H. L. Pröpper en de commissaris der Koningin van Gelderland, jbr. dr. C. G. C. Quarles van Ufford. De heer S. van West was aanwezig namens de directie van de werf Wilton-Fijenoord, waar het schip is gebouwd. Het muziekkorps van het Marine vliegkamp Valkenburg luisterde de plechtigheid muzikaal op. Officieren en manschappen stonden stram in de houding, toen onder de tonen van het Wilhelmus de driekleuren werden ge hesen en de Marine officieel bezit nam van de onderzeeboot jager. Tevoren had schout bij nacht H. H. L. Pröpper in een kernachtige toe spraak de banden geschetst, die sinds lang tussen de provincie Gelderland en de Marine bestaan. Marineschepen met de naam „Gelderland" hebben in de kop der jaren roemrijke daden ver richt. Bracht niet het oorlogsschip „Gelderland" president Paul Kruger van Zuid-Afrika naar Nederland? Ook vele bekwame Marine-officieren, Isaac Sweers en Van Kinsbergen, kwamen uit Gelderland. Spreker hoopte ten slotte, dat de Gelderse jeugd in woord en daad aandacht mocht blijven schen ken aan de Marine. Bruikbare eenheid De commandant van de „Gelder land", kapitein-luitenant ter zee P. van Willigen wees de officieren en manschappen, na het voorlezen van het Koninklijk besluit, op hun plicht de nieuwe „Gelderland" te maken tot een bruikbare eenheid. Veel werk is verzet, de taak is nu aan U, zo zei de commandant Nauw verbonden met de Marine zijn zoon dient bij de zeemacht voel de zich jhr. dr. C. G. C. Quarles van Ufford en hij bracht dit ook in een korte rede naar voren. Direct na de overdracht bracht de bemanning een driewerf hoera uit. In de long-room. waar de genodig den werden ontvangen, ontving de commandant behalve vele gelukwensen ook enkele waardevolle geschenken voor zijn nieuwe schip. De bouwers boden twee fraaie kandelaars aan, na mens de Bofors werden een cassette tafelzilver en een encyclopaedic over handigd en Holland Signaal schonk een schilderij voorstellende de aan komst van president Paul Kruger te Marseille met de oude „Gelderland" op de achtergrond. De heer Van der Avort uit de Koe- pchtraat te Rotterdam slagersknecht was de gelukkige winnaar van een prijs van j 10.600. Kees van der Avort had tot nu toe nooit geluk gehad bij loterijen. De afgelopen Maandag had hij bijna vijf tienduizend gulden gewonnen met een andere loterij. „Het scheelde maar één nummer" zegt hij, „en enkele weken geleden had ik precies het zelfde aan de handToen ging het om een prijs van vijfduizend gulden en toen scheelde het ook maar één cijfer". Maar nu heeft hij dan toch tien duizend gulden gewonnen. Of neen, 'eigenlijk was het zijn vrouw die de prijs won, want zij kocht Maandag middag het .gelukslot bij de sigaren winkelier Smit uit de Middelland- straal. „Bij ons waren ze niet meer te krijgen en toen heb ik ze daar maar gehaald. Mijn moeder woont daar ook -in de buurt, ziet u". Toen zy gisteravond om de radio heen zaten en hoorden dat zij in de hoofdprij zen waren gevallen, sprong mevrouw Avort-De illunnlk (26 jaar) van haar stoel en maakte een vreugdedans door de kamer. Het schijnt er daarbij nogal enthousiast aan toe gegaan te zijn, want even later kwamen de benedenburen zeggen dat er twee lampen in gruzele menten waren gevallen. Waarop Me vrouw Avort ten antwoord gaf; „Zeg Kees, betaal je effe, het kan er nou wel af"! In totaal had het echtpaar tien loten gekocht. Twee daarvan hadden zij weg gegeven aan kennissen, de andere hiel den zij zelf. Met het bovenvermelde re sultaat. Toen de vreugde enigszins was ge luwd, gingen zij per taxi och ja waar om ook niet, naar de naaste familie leden om daar de nodige gelukwensen in ontvangst te nemen. Tegen middernacht kwamen de ge luksvogels weer thuis en toen kregen de fotografen gelegenheid hu" „plaatje te schieten". en overal verspreid vindt men pu. blieke telefooncellen. Wanneer wij U voorts vertellen, dat elke standhouder op de E 55 telefo nisch is aangesloten en dat een spe ciale centrale moest worden gebouwd om alle voorzieningen mogelijk te maken, dan wilt U op ons gezag wel aannemen, at de P.T.T. voor het wel slagen van de tentoonstelling wel het een cn ander heeft gepresteerd. Toch heeft onze P.T.T. nog kans gezien ook op andere wijze acte de presence op de E 55 te geven. In het paviljoen van de Telecommunicatie kan men alle activiteiten van de posterijen bewonderen. £N niet alleen die van de posterijen, ook die van de telefoon, de rad to en de telegraaf. Men kan ook de giro dienst in actie zien. Ja, die girodienst. Daar zou men een boekdeel over kun nen vertellen. We storten geld in Rot terdam en binnen een paar dagen kan de begunstigde in Groningen het gaan afhalen. De giro boekt per jaar ongeveer voor f 40 milliard aan overschrijvin gen. Dank zij een efficient archief systeem kan men snel werken en ont staan er zelden vergissingen. De Rijkspostspaarbank is natuurlijk ook present. Zij toont ons haar octiih- teiten op scholen cn bedrijven en tracht ons op te wekken een gedeelte van onze verdiende penningen bij haar te beleggen teneinde een fondsje te vormen voor onverwachte uitgaven. J}E telex, die de P.T.T. laat zien, voor ons journalisten natuur lijk geen nieuwtje. Maar het publiek staat vaak met grote ogen van ver bazing te kijken naar dat ingewikkelde instrument, dat vooral voor het zaken leven en de nieuwsvoorziening een grote sprong vooruit betekende. De mobilofoon is er ook. Al weer zo'n instrumentwaar het publiek veel van hoort, maar waar het zelden of nooif mee in aanraking komt. Op de E 55 heeft men echter peen geheimen. Wie iets meer toil toeten over een bepaald communicatie-mid del heeft zijn mond maar open te doen en te vragen. Aan de hand van demonstraties zal men alle mogelijke moeite doen hem meer kennis bij te brengen. Zelden was het Schoonhovense zwembad zo bezet als Maandagavond toen de wedstrijd gespeeld werd tus sen het kring-zevental van de kring Gouda van de K.N.Z.B. en de Westoa Super Mare Swimmingclub uit So merset (Engeland). Alvorens deze wedstrijd aanving, sprak de leider van de gasten enkele vriendelijke woorden aan het adres der gastheren, waarbij hij zijn erken telijkheid uitsprak over hetgeen o.m. het Edelambachtshuis hun had doen zier,. De ontmoeting bracht een leven dige strijd, waarin vooral de gasten zich snelle zwemmers toonden, die uit allerlei houdingen herhaaldelijk tracht ten het doel te doorboren. Dat deze vele aanvallen uiteindeijlk niet tot een overwinning leidden, was vooral te danken aan de Goudse doelverde- diger den Oudsten, die tal van ver rassende schoten even snel wist te stoppen. De uitslag was een 43 zege voor het Goudse kringzevental. Tevoren waren nog twee interessan te wedstrijden gespeeld tussen de Schoonhovense adspiranten als kam pioen van de ene helft van de kring Gouda van de K.N.Z.B. en de adspi ranten uit Boskoop, die de titelhouders van de andere helft van de Goudse kring vormen. De Boskoopse jeugd kwam met een 42 overwinning uit deze strijd. De dames van S.Z. en P.C. speel den nog tegen het dameszevental van G.Z.C. (Gouda) waarbij de winst voor Schoonhoven was met 42. Neta Pluut droeg tot deze zege in belangrijke mate bij. Vanmorgen om 10 uur is de 70-jarige gepenionneerde onderwijzeres J. P, B. uit de Erasmusstraat dood in haar wi ning aangetroffen. Een buurvrouw had een sterke gas- lucht waargenomen en ging direct op onderzoek uit. Zij trof de oude dame dood in de achterkamer aan. Het bleek, dat de gasslang in de keuken gescheurd was en van de leiding afgegleden, ter wijl de hoofdkraan niet gesloten was. Men veronderstelt, dat het slachtoffer, die in een tussenkamer sliep, wakker is geworden van de gaslucht en op weg naar de keuken bedwelmd is. Met „De nieuwe kleren van de kei zer" (uitgave H. J, W. Becht, Amster dam) bedoelt de Deen Karl Eskelund de modernisering van Japan, zoals hij over China, dat het vaderland van zijn vrouw is, schreef onder de titel „Mij» vrouw eet met twee stokjes". Eskelund heeft een prettige, directe wijze van vertellen. Hij vergaapt zich niet aan beschrijvingen, hij portret teert. Hij gaat niet als een Zischk* statistieken te lijf, maar hij wandelt rond en doet de deuren open en praat met de mensen en vertelt ons dan uit de rijkdom van de zo verworven jour nalistieke ervaring. Zijn boeken zijn eigenlijk bundels reportages. Daarbij verstaat Eskelund de kunst hoofdza ken van bijkomstigheden te scheiden, zonder en dit is belang rijk vervelend te wor-| den. Daarvoor behoedt heml het detail, dat hij zekerl niet verwaarloost, maarl daar aanbrengt, waar hetl het te schetsen beeld tot* leven brengt. Zo vertelt de schrijver hier van de vermaarde Japanse bloemensierkunste- naressen, die haar evenknie in de wél levenskunst vinden in de geisja's, ten aanzien waarvan Eskelund met alle legendevorming afrekent. Verteld wordt hier van de perikelen van de Japanse landbouw, tot een schier on mogelijk minimum aan bodemruimte beperkt, en het wordt ons duidelijk, dat het vrijwel onbegonnen werk Is om de Japanse boer Westerse methoden bij te brengen, hoe gemakkelijk de in dustrie ook imiteert. Wij ontdekken hier, dat ook Japan nog zijn kaste der paria's heeft in de Eta's en verder vindt men hier veel over de sociale kwestie, het vrouwenvraagstuk, bet probleem der overbevolking, deSjin- to-dienst en merkwaardige sekten als het Zen, en vele andere maatschappe lijke verschijnselen, alles uit persoon lijke ervaring verteld. Dit boek leert het na-oorlogse Japan beter kennen. KL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2