School en gezondheid Militairen moeten weerbaar zijn tegen „hersenspoeling Nieuwe gedragsregels voor krijgsgevangenen opgesteld m Volhardend tiental bouwt eigen huis Meer bewolking met hier en daar wat regen Werk hervat in R'damse haven f GEHEIM „VLIEGEND RADARSTATIONONTHULD] liÈÈm Vanmorgen de 2.250.000e op de E 55 gehuldigd Mevrouw Brouwer-Buursema uit Hoogkerk was de gelukkige GEWIJZIGDE GELOFTE IN AMERIKAANSE LEGER Toelichting Jongen in zwembad verdronken Woningnood dwong tot actie DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3155 f> Zij2i honderdste achterkleinkind MEIBOOM IN DE KAPIN ERMELO Weerbericht Nieuwe gelofte Misdrijven Franse treiler vermist ~W9. HEUGLIJK MOMENT Geen incident r. SÊMmM lllilfe afer-v Mi, lliiilPi De reis van koningin Juliana en prinses Wilhelmina Botterdam: "Witte de "Withstraat 30 Teiet 115700 n 11 Postbus 1112 Postgiro No 424519 W U abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Posteiro 424807 Redactie: Tel. 111882 - Adm Te? 1Ï4402 - Klachten dienst 18.30-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon fi78S-' Abcmnementsprijs sa cent per week. 2.26 per maand! B./a per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IHaxum* Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond: Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige, nu en dan vrij krachtige Zuid westelijke wind. Vrll warm. ZON EN MAAN 19 Augustus: zon op 5.30, onder 20.00: maan op 7.43, onder 20-06. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT MET de vacantie komt als vanzelf het probleem, dat met het op schrift boven dit artikel wordt aange duid, onze aandacht vragen. En dat niet voor het eerst. In het afgelopen vergaderseizoen '54'55 van de Vereniging van Chr. Onderwijzers, de P.C.O.V., heeft dit vraagstuk op veel afdelingsvergaderingen een puni van bespreking uitgemaakt. Men deed dit veelal aan de hand van het z.g. plan-Hooysma. De ontwerper hiervan, de heer R. Hooysma te Hil versum, heeft zijn gedachten hierover neergelegd in het orgaan van boven genoemde vereniging. Zijn betoog komt in hoofdzaken op het volgende neer: Het behoeft weinig betoog, dat de school, mede, een schadelijke invloed uitoefent op de lichamelijke en geeste lijke gezondheid der leerlingen. Klach ten als hoofdpijn, oververmoeidheid, slapeloosheid, angst, schildklierver anderingen, algemene nervositeit, lusteloosheid, prikkelbaarheid, enz. worden van medische zijde vrij veel op rekening van de school geschreven. Natuurlijk geeft men van die zijde toe, dat aanleg, grote gevoeligheid, gerin ge weerstand en milieu-invloeden ook hun aandeel leveren. Maar dat de school de kwalen sterk in de hand werkt, staat volgens medici toch wel vast Op het Schoolartsen-congres van Nov. '52 stelde prof. Querido het aan tal afwijkingen onder de schooljeugd op meer dan 40 pet. waarvan 2/3 tot Ai deel van psychische aard. En om niet meer te noemen: In het „Tijdschrift voor Soc. Geneeskunde" van 17-8-'48 kon men lezen: „In tegenstelling met veie andere landen,. zijn wij op weg, het nageslacht 'n groot aantal oneven wichtige „intellectuele" zenuwpatiën ten af te leveren". Deze kwalen, aldus het betoog van de heer Hooysma, zijn voor een zeer belangrijk deel te verklaren uit het feit, dat de school veel te weinig ruim te geeft aan de bewegingsdrang van het kind. Vijf uur per dag stilzitten op een plankje is een opgave, die vaak ziefs de zeer normale leerlingen niet kunnen volbrengen. Voeg daarbij, dat de school in haar huidige werkwijze een maximum van concentratie van het kind vraagt, dan is het duidelijk, dat juist deze twee zaken, weinig be vorderlijk zijn voor de gezindheid van het schoolkind, i Tot zover de diagnose. DE heer Hooysma wil hierin veran dering brengen. En wel doeltref fend en op korte termijn. Nu het voor hem vaststaat, dat de ■chooltijden voor grote groepen leer lingen stellig te lang zijn, dat vele kinderen in minder uren tóch dezelfde hoeveelheid stof kunnen verwerken, stelt hij voor, dat b.v. de klassen één en twee 's morgens en 's middags een uur eerder naar de speelplaats gaan (niet naar huis!), om daar, onder ver antwoorde leiding, spelletjes te doen. De klassen drie en vier zouden alleen 's middags een uur eerder naar buiten moeten. De voordelen van deze wijze van doen springen in het oog. Zwakke leer lingen van klas één b.v., die moeite hebben met de leerstof, kunnen nu (wat komt daar anders van terecht in een klas van 40 k 50 leerlingen?) door de juffrouw individueel geholpen wor den. Tegelijkertijd stuurt dan b.v. haar collega uit twee eveneens haar goede leerlingen naar buiten, houdt daar toe zicht op één en twee, terwijl de zwakke leerlingen uit twee voor individuele hulp naar haar collega uit één gaan. Het hoge getal zittenblijvers (een groot kwaad op onze scholen!) zal door deze werkwijze stellig teruglopen. (Men zie het artikel over dit pro bleem, dat onlangs in ons blad ver scheen). Wat is er voorts tegen aldus het plan om aan ouders van goede leer lingen te vragen, of ze willen toestaan, dat hun kinderen, nadat deze de leer stof onder de knie hebben, éérder naar huis komen, opdat de juffrouw zich des te beter met de zwakken kan be zighouden? Ook deze zwakke leerlin gen echter zullen geen uren na mogen werken, maar zullen afwisselend met tussenpozen van spel moeten worden geholpen. De speeltijd zou dan opgevuld moe ten worden met het doen van verant woorde spelletjes, wat padvinderij- praktijkj cs, verkeersoefenlngen, groeps- en houdinggymnastiek of dergelijke. Dit plan komt dus in het kort hierop neer: korter zit-leertijd en meer speeltijd voor de klas als geheel. Dit onder toezicht van één leerkracht. En tegelijk in die tijd hoofdelijke hulp door de andere leerkrachten aan de zwakkeren (elkaar afwisselende leer lingen. of heel kleine groepjes: steeds gedurende korte tijd). DE auteur van dit plan is nuchter genoeg om te beseffen, datniei aanstonds van de zijde van bet onder wijs en van die van de ouders een en thousiast applaus over zijn voorstel zal opgaan. In dit verband wijst hij op Ellen Key, die gezegd heeft: „Men kan eer der een oerwoud vellen met een pen- nemes dan in een onderwijsstelsel ver anderingen aanbrengen. Dat hij niet temin toch met dit plan durft te ko men, verdient waardering. Ook al om dat hij als onderwijsman het ris keert, dat er achter de vraag van de volksmond: Werken die schoolmensen wel eens? bij het vernemen van zijn PRESIDENT Eisenhower heeft gisteren nieuwe gedragsregels uitgevaardigd voor krijgsgevangen gemaakte Amerikaanse militairen. Zij omvatten een uit zes punten bestaande helofie. waarbij elk lid der Amerikaanse strijdkrachten zich onder meer verplicht ant woorden op vragen, gesteld door vijandelijke ondervragers, te ont wijken, ook wanneer hij geestelijk of lichamelijk gefolterd wordt. In dat geval moet hij deze gedragslijn, „zo lang als hij het maar enigszins kan uithouden", blijven volgen. De nieuwe gedragsregels zijn aanbevolen door een commissie, ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Landsverdediging, waarin alle onderdelen der Amerikaanse weermacht zijn vertegen woordigd. De commissie was opgedragen na te gaan hoe het kwam. dat een aantal in de Koreaanse oorlog gevangen genomen Ameri kaanse militairen er toe gebracht kon worden valse „bekentenissen" te tekenen en op nog andere wijze voor de door de communisten toe gepaste „hersenspoeling" is bezweken. In een toelichting op de nieuwe in structies wordt gezegd dat „het afleg gen van bekentenissen, juist of onjuist, mondeling of schriftelijk, verboden is, evenais het afleggen van persoonlijke verklaringen, waarin een visie op de geschiedenis wordt gegeven, het op gramofoonplaten doen opnemen van verklaringen, die voor de vijand pro pagandistische waarde hebben, of het doen van dergelijke uitlatingen voor een vijandelijke radio-omroep, het doen van beroepen op andere krijgsgevan genen, het ondertekenen van oproepen om de strijd te staken, of de Ameri kaanse strijdkrachten te bewegen zich over te geven, het beoefenen van „zelfcritiek" of in het algemeen het mondeling of schriftelijk doen van mededelingen, welke de vijand ten voordeel kunnen strekken en nadelig zijn voor de Verenigde Staten en'of hun bondgenoten". Het voornaamste punt, dat de com missie stelde, was dat krijgsgevangen schap een Amerikaanse militair niet ontheft van de verantwoordelijkheid jegens zijn land. De nieuwe gelofte, die de Ameri kaanse militairen in het vervolg moe ten afleggen, luidt als volgt: 1. Ik ben een Amerikaanse militair en ik behoor tot de strijdkrachten, die mijn land en onze levensopvatting be schermen. Ik ben bereid mijn leven voor de verdediging hiervan te geven. 2. Ik zal mij nimmer vrijwillig over geven. Wanneer ik een bevel voer, zal ik mijn manschappen nimmer gelasten zich over te geven, zolang zij nog over middelen beschikken om de strijd voort te zetten. 3. In krijgsgevangenschap zal ik de strijd met alle mij dan nog ten dienste staande middelen voortzetten. Ik zal alles in het werk stellen om te ont vluchten, en ik zal anderen helpen, die dit ook willen doen. Ik zal de vijand niet mijn woord geven, geen ontvluchtingspogingen te doen, en ik zal in het algemeen geen speciale gunsten van hem aanvaarden. 4. Als krijgsgevangene zal ik solidair blijven met mijn medegevangenen. Ik zal geen inlichtingen verstrekken of meedoen aan enige handelwijze, die voor mijn kameraden nadelig zou kun nen zijn. Indien ik militair de meer dere ben, zal ik mijn medekrijgsge- vangenen onder bevel houden. Ben ik dat niet, dan zal ik de orders van mijn meerderen ook in krijgsgevangen schap opvolgen en ik zal hen in eik opzicht steunen. 5. Wanneer ik in krijgsgevangen schap ondervraagd 'wordt, mag ik alleen mijn naam, rang, (leger)- nummer en geboortedatum opgeven. pian een paar extra vraagtekens zul len komen te staan! Het is zeer wei mogelijk, dat er in de praktijk bij de uitvoering van dit plan bezwaren zullen blijken te be staan. Maar dat er hier en zeker op de christelijke school, waar men weet van „het gekrookte riet en de ro kende vlaswiek" iets ten aanzien van de lichamelijk en geestelijk zwak ken dient te gebeuren, staat buiten al le discussie. Daarom zouden we ook voor de toe komst, als straks de scholen weer gaan draaien, dringend willen aanra den het plan-Hooysma verder in stu die te nemen niet alleen, maar het ook, al of niet gewijzigd aan de prak- Alle andere vragen zal ik tot het uiterste toe vermijden te beantwoor den. Ik zal geen mondeling.- of schriftelijke verklaringen afleggen, welke getuigen van ongetrouwheid tegenover mijn land en zijn bond genoten, of hun zaak kunnen bena delen. 6. Ik zal nimmer vergeten, dat ik een Amerikaanse soldaat ben, ver antwoordelijk voor mijn handelwijze en toegewijd aan de beginselen, welke mijn land vrij hebben gemaakt. Ik zal mijn vertrouwen in God en in de Verenigde Staten van Amerika stellen." Amerikaanse ambtenaren hebben verklaard, dat elke Amerikaanse militair vermoedelijk deze gedrags regels op schrift gesteld krijgt, op dat hij ze kan bestuderen en be spreken. Men verwacht echter niet, dat het afleggen van een eed zal worden gevergd. 192 van de 4428 Amerikaanse krijgsgevangenen, die in Korea krijgsgevangen werden gemaakt en de communistische gevangenschap hebben overleefd, zijn schuldig be vonden aan ernstige misdrijven je gens hun kameraden. De Amerikaanse militaire com missie, die president Eisenhower ten deze heeft geraden, had vooral cri- tiek op het onvermogen van de ge middelde Amerikaanse militair, om aan „hersenspoeling" het hoofd te bieden. Voor de meesten was deze ondervragingswijze een volledige ver rassing, waar zij onvoorbereid tegen over stonden. Generaal John Huil, gewezen op perbevelhebber der Amerikaanse strijdkrachten in het Oosten, heeft een beroep op de andere vrije lan den gedaan de nieuwe Amerikaanse gedragsregels voor krijgsgevangenen te aanvaarden. Volgens een mededeling van radio Boulogne is niets vernomen van de Fran se treiler „Eliane Thcrese", die 13 of 14 Augustus in Boulogne verwacht werd. Woensdagavond meldde radio Boulogne, dat een Franse treilèr de reddingboot van de „Eliane T.herese" tussen" Dover en Kaap Gris Nez heeft aangetroffen. De 95-jarige John Cintner uit Reeds- lille, in de Amerikaanse slaat Wis consin heeft np deze foto zijn hon derdste achterkleinkind op zijn arm, om het de fles te geren. De drie maan den oude iYnncy Ann Cintner maakte heeft hij verloren. precies het getal van vijftig achter kleindochters en vijftig achterklein zoons vol. John Gintner heeft 51 kleinkinderen en is de vader van vijf dochters en vier zonen. Zijn zonen en zijn vrouw (Van onze medewerker) J-JET hogedrukgehied, dat enkele dagen de occaandepressies op een afstand heeft gehouden, trekt nu in Noord-Oostelijke richting weg. Een depressie bij IJsland breidt haar in vloed nu over onze omgeving uit. Gis teren was het in het hele land warm en overwegend zonnig. Bijna overal stegen de temperaturen tot boven 25 graden. Ook in Duitsland Frankrijk en het Alpengebied was het warm en overwegend droog. In Engeland kwa men gisteren als gevolg van de de pressie-activiteit regen en onweers buien door, gevolgd door een daling van de temperatuur. Vandaag dringt deze koelere oceaan- lucht Nederland binnen, hetgeen ge paard zal gaan met meer bewolking en hier en daar wat regen. Verder Westelijk op de Oceaan ligt een nieuwe tijk te toetsen. T. M. GILHUIS depressie die zich evenwel maar lang raam in de richting van Europa be weegt. Aan de Zuidflank van de storing wordt een nieuwe hoeveelheid warme lucht in de richting van West-Europa gestuwd. Het is dan ook waarschijnlijk dat het. minder warme weer spoedig gevolgd wordt door een nieuwe stij ging van de temperatuur. In Eist (Betuwe) is Woensdagmiddag de elfjarige C. Lanoy uit Nijmegen in de gemeentelijke bad- en zweminrich ting „De Fas" verdronken. Hoewel de jongen de zwemkunst slechts matig be heerste, heeft hij zich toch in het diepe bassin gewaagd. (Van een onzer verslaggevers) V** OOR een tiental leden van het personeel van de stich ting s' Heeren Loo - Lozenoord te Ermelo gaat binnen afzienbare tijd een hartewens in vervulling. Wanneer bijzondere omstandig heden geen spelbreker zijn, zal ieder van hen waarschijnlijk in Juli van het volgend jaar met zijn gezin in'een vrije, ruime wo ning kunnen trekken. Zy kunnen dan aan iedereen met trots ver tellen, dat zij hun huis met eigen handen hebben gebouwd. Deze tien „zelfbouwers" zijn door de woningnood zo gedupeerd dat zij in Januari van dit jaar de hoofden bij elkaar gestoken hebben om het pro bleem onder ogen te zien en om te trachten er een afdoende oplossing voor te vinden. Toen ontstond het plan om zelf de benodigde woningen te gaan bouwen. Nog dezelfde maand begonnen de mannen met de voorbe reidende werkzaamheden en de bouw verliep zo vlot dat Woensdag het mo ment was aangebroken waarop de „meiboom in de kap" kon gaan. Dat was een heuglijk moment voor het volhardende tiental van wis de meesten maar weinig op de hoogte waren met de geheimen van het schone bouwvak. De bouw van deze tien woningen kon tamelijk goedkoop geschieden, maar dat neemt niet weg dat zij heel wat opofferingen van de „zelfbouwers" vraagt. Hun vrije tijd is nu tot een minimum beperkt. Maar de geest in dit team is prima en dal is de belangrijkste factor. Bij de verwezenlijking van de plan nen werd grote medewerking onder vonden o.a. van de zijde van het Ermelose gemeentebestuur en van het bestuur van de stichting 's Heeren Loo-Lozenoord. Omdat het team geen metselaars telde is het metselwerk uitbesteed aan een Amersfoorts bedrijf dat een belangrijk en gewaardeerd aandeel in deze onderneming heeft. Dat de toekomstige huiseigenaren bij hun werk veel belangstelling hebben laat zich begrijpen. De woningen verrijzen op een ter rein in de directe omgeving van de stichting. Zij zullen worden aangeslo ten op het stichtings-waterleidingnet. Het werk in de Rotterdamse haven is vanmorgen normaal hervat. Alle ontslagen arbeiders hebben zich ge meld, alsmede ook de groep stakers, die zich solidair met de ontslagenen, hadden verklaard. Van de zijde van de Scheepvaart Vereniging Zuid werd voorts medege deeld, dat vanmorgen niets meer te bespeuren was van acties onder de ar beiders, waaruit zou moeten blijken, dat men gehoor heeft gegeven aan de adviezen van het bestuur van de O.V.B. om een langzaam-aan-actie te voeren. Er wordt gewerkt in het tempo, zoals dat gebruikelijk is voor Je naven. Met nadruk werd er op gewezen, dat het bestuur van de Scheepvaart Ver eniging Zuid de orde en rust in de haven gehandhaafd wenst te zien. Ook voor wat de toekomst betreft, zal men hieraan krachtig de hand houden. Een beroep is dan ook gedaan op de arbeiders, die van goeden wille zijn. Mocht onverhoopt blijken, dat alsnog lieden menen onrust te moeten zaaien, dan zal er niet geschroomd worden tegen, hen strenge maatregelen te tref fen. De politie had uitgebreide maatrege len getroffen om tijdens de staking op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn. In de havenbuurten werd intensief ge patrouilleerd. Zo licht kan het immers gebeuren, dat er onder de drang der omstandigheden wanordelijkheden ont staan, waarbij een onmiddellijk ingrij pen in het algemeen belang noodzake lijk is. Het personeel had opdracht gekregen weliswaar vastberaden doch rustig op te treden en eventuele samenscholingen met zachte drang uiteen te doen gaan. Inderdaad hebben de politiemannen zich op gemoedelijke en juiste wijze van hun plicht gekweten met het gevolg, dat de orde nergens werd verstoord. Ook de stakende havenarbeiders heb ben zich op straat correct gedragen. Zij gaven direct gevolg wanneer bepaalde straatgedeelten ontruimd moesten wor den. Het was niet nodig krachtig op te treden. De staking is ordelijk verlopen. Er is geen klap, zelfs geen onvriende lijk woord gevallen. De onderzeebontjager Gelderland de laatste van de uit vier schepen bestaande ,„4" klasse, werd Woens dag op de werf Fijenoord te Rotter dam officieel in dienst gesteld. Het schip werd op 19 September 1953 te water gelaten. De bemanning staat aangetreden tij dens de plechtigheid. i Op de tekening ziet men hoe de als „Vliegend Radarslalion" ingestelde Lockheed Super Constellations ven de Amerikaanse marine optreden als be schermers van de vloot in volle zee. De eigen schepen liggen aan de lin kerkant en è(j (IJ ziet men hoe kort slechts de radarbundel is, die de in stallaties aan boord van de schepen kunnen uitzenden. Bij (3) echter vliegt een met radar uitgeruste Super Con stellation, welker bundel veel verder reikt d). Bovendien worden de na derende vijandelijke toestellen (5) op gevangen door da gerichte bundel uit de bult boven op het vliegtuig, waar door hun plaats, hoogte en koers nauwkeurig kunnen worden bepaald. .Men ziet van de vijandelijke vloot rechts nog meer toestellen opstijgen maar ook bij dc eigen vloot, die via de radio doof hel radarvlicgtuig over de naderende vijand is ingelicht, zijn jachtvliegtuigen gestart, die zich reeds bij (2) bevinden en dc vijand tege moet vliegen om deze aan te vollen voor hij zijn doel heeft bereik (Van een onzer verslaggevers) Iedereen wist het eigenlijk al, want het was reeds dagen tevoren bekend: Donderdagmorgen verwacht de E 55 de 2.250.000ste bezoeker. En misschien was het. door deze prognose, dat vanmorgen onder het Vliegend Tapijt aan de Mati'enesserlaan in Rotterdam een ietwat gespannen sfeer hing. Toch, wie ook had verwacht de gelukkige te zijn, mevrouw A. Brouwer-Buursema uit Hoogkerk nabij Groningen zeker niet. Met een onthutst gezicht, haar man en twee kinderen in haar kielzog, werd zij door de organisator van de tentuonsteUing, de heer Jac. Kleiboer, met een handdruk en enkele vriendelijke woorden ontvangen. De familie Brouwer zij zijn thuis met z'n achten was vanmorgen om drie uur uit bed gestapt, ..Want", vertel de mevrouw Brouwer, wij hebben 25 koeien en die moesten eerst worden ge- motken. Toen zijn wij, mijn man en ik op de motor en de twee jongens op de fiets, naar het station gegaan, waar wij de eerste trein naar Rotterdam hebben genomen". Wij hadden namelijk ge hoord, dat de E 55 zo fantastisch was". Onmiddellijk nadat mevrouw Brouwer liet heuglijk nieuws was meegedeeld, rende een van de jongens naar de tele foon om zijn zusje Jetske op te bellen. „Die moeten het ook weten", vond vee boer Brouwer. Op het groene grasveld bij de kabel baan is het viertal eerst recht officieel door de ere-voorzitter van de E 55. bur gemeester mr, G. E. van Walsum ont vangen. Doch vooraf moest de gehele familie op een plankier gaan staan. En. omhoog geheven door een vorkheftruck, werd geposeerd voor de fotografen. Burgemeester Van Walsum bood na mens het E 55 bestuur mevrouw Brou wer een G-daagse Elf-Provincietocht aan. genoemd de „Ken-Uw-eigen-land- tocht". „Eigenlijk is deze tocht ook een beloning" vond mr. Van Walsum. waar bij hij doelde op de verre reis en het vroege opstaan. De burgemeester zag voorts in zijn eigen aanwezigheid bij deze ontvangst een zekere symboliek. „Het E 55-be- stuur wil door mijn aanwezigheid onder stropen, dat in deze manifestatie een volledig succes is inbegrsypen". Overi- ..s vroeg hij zich af wie zal worden uitgenodigd om de 2V4 milüoenste be zoeker, die stellig niet lang meer op zich zal laten wachten, te ontvangen. Nadat de familie Brouwer had kennis gemaakt met de vetste koe van de E 55, met de hoogste productie. de eigenaar is ook een Groningse boer. vertrok het gezelschap, de heer Jac. Kleiboer incluis, voorafgegaan door de scheeps- kapel Ahov naar de Unifesti. De heer en mevrouw Brouwer en hun twee zoons zijn de verdere dag de gast geweest van het bestuur van het E 53-vermaakcen- trum. De op 8 Augustus begonnen vaeantie- reis van koningin JuÜana en prinses Wilhelmina, welke ongeveer veertien dagen zou duren, verloopt zonder dat er enige ruchtbaarheid aan is gegeven. Het incognitokarakter van de reis is streng geëerbiedigd en de bergbevol- king van Noorwegen heeft een angst vallig stilzwijgen bewaard om de ko ninklijke gasten te beschermen tegen de publieke belangstelling en nieuws gierigheid. Intussen is wel vernomen, dat de beide vorstinnen gelogeerd hebber, in het kleine Raisheim-hotel te Lom, dat xn het prachtige dal van Ciudbrands in Midden-Noorwegen is gelegen. Vandaag zouden zij per auto door het schilderachtige Sognefjellgebergte naar een onbekende plaats vertrekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1