Nieuwe schietpartij in centrum van Nantes Mondvoorraad en lakens door luchtkoker m VRIJ VAN DE BIOSCOOP Stuwdam dreigt te bezwijken Gouverneur: „Wij staan voor een grote ramp!" Moskou aanvaardt voorwaarden van Adenauer M Nieuwe onlusten in Marokko Muiterij in Zuiden van de Soedan Ciüitasdagen Betogingen blijven voortduren INGESLOTEN IN LIMBURGSE MIJNGANG Deskundigen: Over vijf dagen vrij ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3157 -V Weerbericht Drs. H. Hagenaar plv. Hoge Commissaris W eersvooruitzichten enigszins onzeker „Houd moed", zeiden (via de telefoon) hun vrouwen jVTEGEN Amerikaanse staten zijn geteisterd door overstromingen - ten gevolge van zware regenval, waarmede de orkaan Diane ge paard ging. In totaal zijn 85 personen om het leven gekomen, onder wie 37 in Pennsylvania. Op sommige plaatsen viel niet minder dan ruim 22 centimeter regen. Leger en vloot schakelden hefsehroef- vliegtuigen in om geïsoleerde personen, onder wie kamperende kinderen, uit hun netelige positie te bevrijden. Rusland heeft zich bereid verklaard met bondskanselier Adenauer te spreken over de hereniging van Duitsland en over de vrijlating van Duitse krijgsge vangenen. Ook stemt Rusland er mee in dat de besprekingen met Adenauer in Moskou op 9 Sep tember zullen beginnen. as§ Kind overleden na drinken van sproeimiddel Kleuter verdronken f VIJF METER ?ï-': BOTERHAMMEN Botterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 ft I) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 n Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 - Acta! Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. sess» Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs52 cent per week. 2.26 per maand. 6.7„ per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TH&uut Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOUTEN WIE christelijke filmactie over weegt, doet goed onmiddellijk el ke gedachte aan het vertonen van di« films, die bij de gratie van he: bioscoopbedrijf te krijgen zijn, vooi die mensen, die niet naar de bioscoop gaan, uit het hoofd te zetten. Actie in deze vorm is althans voor de grote bevolkingscentra volkomen ver ouderd. Ze diende om belangstelling voor de film te wekken waar die er nog niet of nauwelijks was, en kon zich in die faze misschien schikken in haar beperkte mogelijkheden. Maar interesse voor de film is er nu meer dan genoeg. Het doel van filmactie moet nu zijn, deze belangstelling bin nen de juiste perken te houden of te rug te brengen door haar in de goe de richting te leiden. Dat daarvoor eigen voorstellingen, buiten de bios coop, onmisbaar blijven, zal wel blij ken. Maar ze dienen nu een ander doel en zullen dus een ander karak ter krijgen. Bij het voeren van christelijke film actie zal geestelijke vorming te allen tijde voorop moeten gaan. Na alles, wat hieromtrent gezegd is (men den- ke aan het aan de film gewijde num mer van Schering en Inslag) mogen we. na het nadrukkelijk op de eerste plaats gesteld te hebben, er kort over zijn. Dit principiële onderdeel van de actie komt voor rekening van allen, tot wier taak het opvoeden en oplei den behoort. We denken aan vaders en znoederi, onderwijzers, jeugdleiders, schrijvers In kranten en sprekers voor radio en volksuniversiteit. De Chris telijke fllmactie in engere zin, de CFA dus, heeft de taak door het le veren van materiaal deze vorming mogelijk te maken. Daarbij is niet al leen te denken aan beschouwingen an recensies, maar ook aan cursussen in filmkunde voor onderwijzend perso neel en -het opnemen van de film kunst in de aesthetische vorming op de scholen. Dü vooronderstelling voor het voe ren van een dergelijke princi piële actie is echter, dat men aan het pubhek enk inderdaad datgene geven kan, wam voor men het belangstellend maakt. M a.w.: voorwaarde vpor Christel,jke filmactie is bewegingsvrij heid op filmgebied, of duidelijk ge zegd: onafhankelijkheid van het bio scoopbedrijf. Ook over deze kwestie ia al veel gezegd. Een verwijzing naar hét boekje „Wij en dé Film" moge een korte uiteenzetting voldoende ma ken. Het is duidelijk dat een film, een maal geproduceerd, niet vogelvrij kan zijn voor ieder die haar wil gebrui- keft. Het uitoefenen van de rechten, die de vervaardiger heeft op zijn pro duct, moet hem de opbrengsten leve ren die de relatief altijd hoge kosten van de vervaardiging dekken. Hier ligt de ratio van de organisatie van het filmbedrijf. De vorm echter, die deze organisatie heeft aangenomen in de Nederlandse Bioscoop-Bond, berust op iets anders. Deze immers vindt zijn oorzaak in de hoge kosten, die op de vertonen van de films, de bioscoopexploitanten, drukken. En deze kosten zijn zo hoog, omdat de bioscoop een ccctinu-bedrijf is, dat iedere middag en avond een- of tweemaal een film vertoont. Terzij de zij gezegd, dat de christelijke film actie nooit de weg van zo'n min of meer coniinu-bedrljf moet opgaan. Dat hoeft niet en het kin zelfs niet, als men alleen goede films wil brengen. Deze moeten het exclusieve, om niet 4e zeggen exquise hebben van een reeks voordrachten, een serie concer ten, een abonnement op een boeken club of een aantal toneelvoorstellingen. Alleen binnen die grenzen hoeft men sijn principes geen geweld aan te doen en blijft een verantwoorde plaats van de film in het geheel van de tijdsbe steding gewaarborgd. Nu is het natuurlijk een onbillijkheid, dat de consumptie van films aan ban den wordt gelegd door de wijze, waar op de filmexploitanten hun bedrijf heb ben ingericht. Maar dat is nog het erg ste niet. Het is economisch al onaan vaardbaar en wordt ook in geen ehkele bedrijfstak geduld, dat één leverancier alle klanten met uitsluiting van elke mededinging bindt aan zich alleen, en van deze positie dan nog een reden maakt om een klant de toegang af te snijden tot dat artikel, dat hij wenst. Toch is dit op filmgebied een gees telijk gebied nog wel! het geval. De christelijke filmactie moge dan al haar gegronde ideeën en wensen hebben op het punt van goede films, daar deze films voor de commerciële massa-om zet van het bioscoopbedrijf niet aan lokkelijk zijn, komen ze er niet. En buiten dat georganiseerde bioscoopbe drijf om zijn op filmgebied geen zaken te doen. LAAT ons er niet lang over praten: wij willen op dit belangrijke gees telijke gebied niet afhankelijk zijn van een commerciële trust. Wij willen vrij zijn van de bioscoop. Dit is het zij hier met nadruk herhaald een zaak van politiek. En het is dus aan de lei ders op dit gebied, deze knoop door te hakken. Als hierop niet enig uitzicht bestond, zou het inzetten van een christelijke filmactie een hachelijke 2aak zijn. Ze zou haar doeleinden wel kunnen stellen, maar die niet kunnen bereiken. Ze zou van wat ze propa geerde zelfs zelden of nooit iets kun nen laten zien! t Gelukkig echter kan worden gezegd, dat op het terrein van deze actie na een lang proces een duidelijk uitkris talliseren van de toestand valt op te merken. De CFA heeft in een gecom pliceerde culturele situatie het haar ge stelde doel en de daartoe geeigends Overstromingen in V.S. Sedert cisteren is de evacuatie van tien plaatsen in de omtrek van het 389 ha grote stuwmeer van Ortis in het Zuidwesten van Massachusetts (V.S.) gaande aangezien de stuwdam dreigt te bezwijken ond'r dra*- van enor me watermassa's, re., van de laatste dagen heef.' sterk doen stijgen. He' '.iïd ligt half In !f in Connecticut. De plaatsen die de inwoners met hulp van lucbtbeschermingsgroepen ontruimen zijn Otis, New Boston, Bus- sell, Sandisfield en Sheffield in Massa chusetts en Winsted. Colebrook, Col- linsville, Riverton en New Hartford in Connecticut. Drie en dertig kinderen zijn van de buitenwereld afgesneden in een va kantiekamp in het dal van de buiten de oevers getreden rivier de Never- sink. Kinderen in twee andere vacmn- tiekampen In de omgeving maken zich gereed voor vertrek op het cerate sein. Redders hebben iu roeiboten tever geefs getracht de kinderen te berei ken, die op een stuk hooggelegen ter rein op redding wachtten. Volgens la tere gerichten hebben helicopters de kinderen gered. De schade wordt op milliarden dol lars geschat. De gouverneurs van Pennsylvania. Massachusetts en Connecticut hebben de noodtoestand afgekondigd. Gouver neur Ribicoff van Connecticut heeft pre sident Eisenhower getelegrafeerd: „Wij staan voor een grote ramp". In New Jersey, het Zuidoosten van New York en Rhode Island zijn enige steden van de buitenwereld afgesloten. De verschrikkelijke zomerstorm, wel ke in sommige plaatsen een regenval van 27,5 cm in 36 uur bracht, kwam Donderdag tot ontwikkeling in het zog van de orkaan Diane. De plensbuien trokken, over Virginia in Noordelijks richting naar Washington en de staten Maryland, Pennsylvania en New York. Gisteren hebben zij hun weg in New England voortgezet. Het aantal slechtoffers li het grootst in Pensyllvania. De te Port Jervis, in de staat New York, verschijnende Union-Gazette", een dagblad dat in de afgelopen 105 jaar al tijd is uitgekomen, bleef ook Vrijdag zon traditie getrouw en verscheen, weliswaar met zes i.p.v. de gebruikelijke acht pagi na's, doch niettemin met een krant. De redacteuren waren verhuisd naar het hoger gelegen gebouw van de plaatselijke telefoondienst Kopijjongens baggerden door de over stroomde straten naar de zetmachines, die normaal konden worden bediend. En de journalisten en correctoren volgden dezelfde weg, de „eerste afdruk" op de machines nakijkend. Ten stadhuize te Nijmegen ontving veldmaarschalk Montgomeryna zijn intocht in de Karehtctd, de erepenning der stad met bijbehorende oorkonde Dit alles was vervat in een Russi sche nota, die gisteren aan de West- duitse ambassade in Parijs Is overhan digd. De Sowjets verklaarden bovendien bereid te zijn over „alie andere aan verwante kwesties" te praten bij de besprekingen over het aanknopen van diplomatieke, commerciële en cuitu rele betrekkingen. Weersverwachting, geldig tot Zondagavond: Vannacht plaatselijk mist, morgen over het alge meen zonnig, warm en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit Zuideluke richting. ZON EN MAAN 21 Augustus: zou op 5.34, onder 19.56; maan op .10.14, onder 20.44, 22 Augustus: zon op 5.35, onder 19.=4; maan op 11.27, onder 21.0a. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT In Marokko zijn gisteren opnieuw on lusten uitgebroken. Groepen Marokkanen plunderden winkels en staken ze in brand. Ook in Casablanca kwam het tot bot singen tussen Franse politietroepen en Marokkanen. De politie heeft medegedeeld dat bij de wanordelijkheden te Kenifra en te Casa'blanca 24 personen om het leven zijn gekomen en zeventig gewond. Te Kenifra kwamen elf personen om het leven, terwijl er veertig werden ge wond. terwijl te Casablanca dertien doden vielen en dertig mensen verwon dingen opliepen. In het niet-Mohainmedaanse Zuiden van de Soedan is onder Soedanese troepen een ernstige muiterij uitge broken. Een aantal personen uit het Noorden van het land werd gedood. Volgens radio-Cairo is een aanzien- ke troepenmacht per vliegtuig uit de oedanese hoofdstad Khartoem naar Torit gezonden, waar de muiterij van inheemse soldaten tegen hun officiren is losgebarsten. De soldaten zouden, na enkele officieren vermoord te hebben, zich meester hebben gemaakt van wa pens en het oerwoud in gevlucht zijn. Waarnemers hebben voorspeld, dat het einde van het Brits-Egyptische bestuur in de Soedan de tegenstellingen tussen Noord en Zuid aan het licht zal brengen. DE jaarlijks weerkerende Civitas- dagen der Vrije Universiteit zijn langzamerhand een begrip geworden. Wie deze eenmaal beleefde, kan er bij wijze van spreken niet meer buiten en wil ook anderen er deelgenoot van maken. Ook dit jaar Is daarvoor de ge legenheid en wel van 7 tot 10 Sep tember In het Conferentieoord ,,D» Pietersberg" te Oosterbeek. Leerling gen en oud-leerlingen der Vrije Uni versiteit worden uitgenodigd om ta discussiëren over de betekenis van da christelijke wetenschap, waarbij de hoogleraren Dooyeweerd, Brillenburg- Wurth en Popma inleidingen zullen houden. Het Is geen geheim, dat ook de ontspanning deze dagen een belang rijk punt op het programma is. Een aanbeveling mag overbodig heten. Slechts vestigen wij er de aandacht op, dat aanmelding nog mogelijk is tot eind Augustus bij Mej. G. W. Dcnner, Statenlaan 110, 's-Gravenhage. Aan drs. H. Hagenaar is voor de duur van zijn werkzaamheid aan het Hoge Commissariaat der Nederlanden te Dja karta de persoonlijke titel verleend van buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister. De heer Hagenaar wordt plaatsvervangend Hoge Commissaris, ter vervanging van mr. G. E. baron van Ittersum, die met groot verlof naar Nederland komt en daarna een andere taak krijgt. (Van onze correspondent Vrijdagavond is de 15-jarige Krijn Lok uit Maasland te Schoorl om het leven gekomen. Het kind logeerde bij de fruitkweker V. aldaar en had gedronken uit een flesje Parathion, een zwaar ver gif waarmede bomen worden bespoten. Vrijdagmiddag is te Maasland een on geveer tweejarig kind van. de familie J. C. van Leeuwen te water geraakt en verdronken. Oudere kinderen uit het gezin hebben waarschijnlijk een hekje, dat de afschei ding vormde tussen het ouderlijk huis en het daarlangs stromende water, open laten staan. Bij de gevangenis van Nanies is het Vrijdag tot gevechten gekomen tussen veiligheidstroepen en arbeiders, die de vrijlating eisten van collega's die bij de ongeregeldheden van de vorige dag Van onze weerkundige medewerker) In het Noordoosten van het land is gisteren koelere lucht in conflict gekomen met de zo merse warmte boven het vaste land. Op het vliegveld Eelde werd in 24 uur tijd 54 mm regen afgetapt. Elders in het land blijft het droog en warm met temperaturen tot 27 graden. In Frankrijk werd een tropische hitte gemeld met temperaturen tot 33 graden. Ook in Zuid- Engeland is het zomers warm, maar deze warmte werd later op de dag door de koelere oceaanlucht gedeeltelijk ver dreven, hetgeen op vele plaatsen met regen gepaard ging. Een overgangszone txissen de koe lere oceaanlucht en de warmte boven het vasteland beweegt zich langzaam in de richting van onze omgeving. In verband daarmee zijn de vooruitzichten voor het weekeinde enigszins onzeker. Het warme weer zal zich waarschijnlijk cok Zondag nog handhaven, maar de kans op een regen- of onweersbui neemt geleidelijk toe. middelen met steeds groter heldertieid voor ogen gekregen. Er wacht baai- een zware geestelijke taak en een harde economische strijd. Het gaat er nu een kans van slagen geboden wordt om, haar de krachten en het materiaal ter beschikking te stellen, teneinde haar bedoelingen in daden om te zetten. En de hoofdstad van het land zou m een principiële strijd op deze haar zo na aan het hart liggende terreinen, niet de laatste maar de eerst# moeten zijn. J. Daa. Wedloop om het leven van drie mijnwerkers (Van onze speciale verslaggever) WANNEER en in welke conditie zullen de drie mijnwerkers, die Donderdagavond na een instorting op de nieuwe in aanleg zijnde 217-meterverdieping van de mijn Willem Sophia te Spekholzerheide zyn geïsoleerd, weer in het daglicht treden? Niemand, die het weet. Reddingsploegen werken dag en nacht om het drietal te bevryden, maar omdat men te doen heeft met steen gangen is dit reddingswerk niet eenvoudig. Mijndeskundigcn heb ben berekend dat uiterlyk over vijf dagen de bevrijding een feit kan zijn. Van de plaats der instorting wordt een nieuwe, kleine steengang gedreven naar de plaats waar de drie arbeiders zich bevinden. Het zijn, zoals bekend, de twee neven H. Bertrand, resp 34 en 36 jaar uit Spekhol zerheide en uit Nijswiller en de 32-jarige T. Schoormans uit Bleijerheide. Men tracht de ingesloten mijnwerkers echter van twee kanten te bereiken: van een lager gelegen verdieping wordt een boorgat gemaakt naar de 217-meterverdieping Langs de intact gebleven buis in de ingestorte gang heeft men regel matig contact met de ingeslotenen. Vrijdagmiddag hebben dc drie mannen een telefonisch gesprek met hun vrouwen kunnen voeren. „Moed houden hebben de vrouwen gezegd en haar echtgenoten antwoordden dat zij inderdaad vol goede moed zijn. 's avonds bleek een machinist niet verder te kunnen met zijn locomo tief. Hij stuitte op een steenmassa, Onmiddellijk daarna is het reddings werk begonnen. Vrijdagavond was men 5 meter gevorderd. Het werk vraagt grote bedachtzaamheid maar de man nen die hiermede belast zijn weten wel hoe precies ie handelen. De ingeslote nen hebben nu ook kleine zaklantaarns gekregen. Ir. Bakker, de bedrijfsingenieur van de Willem Sophia, heeft direct uit WuppertaL (Duitsland) een speciale boormachine laten komen. Met deze machine is men op 240 meter diepte aangevangen met het maken van een gang, die 37 meter lang moet worden, wil men komen op de plek waar de mannen in spanning hun bevrijding afwachten. Zij zijn Donderdagmiddag om half- twee afgedaald. Een groot geluk is wel dat de telefoonleiding intact is geble- van. Daarom kon ook zo spoedig con tact met de ingeslotenen worden opge- nmen.De mannen hebben een ruimte van ongeveer 1 km om zich te bewegen en waren ook Vrijdagavond goed te spreken. De twee neven Bertrand zijn opgewekte, zelfs enigszins humoristi sche typen, die naar de inwoners van Spekholzerheide verwachten, de ge dwongen afzondering in de diepte phy- siek wei zullen doorstaan. Hun kame raad is een stillere figuur, maar ook voor diens uithoudingsvermogen wordt niet gevreesd. Spekholzerheide leeft mee met de drie mannen en de mensen boven de grond. Wie men ook spreekt, allen ho pen van harte dat de reddingspogingen met succes zullen worden gekroond. Wie van de ploegen zal het drietal het eerst bereiken? Vier ploegen van acht man werken aan de instorting, drie van drie man met de boormachine, een wedloop om het leven, Spekholzerheide en geheel de mijn streek is er vol van en in deze streek beseft men wat het zeggen wil wan neer men weet dat drie mannen speel bal zijn van emoties en tegenstrijdige gevoelens. Zo zullen zij ook in de diepte ae Zondag ingaan. Hun redders doen wat zij kunnen en in de gezinnen der ingeslotenen is veel gebed, gebed om behoud in hechtenis waren genomen. Met be- hulp van iraangasbommen werden de betogers teruggeslagen. Nantes verkeert in een staat van beleg. Alle café's sijn gesloten en het personeeel van de openbare vervoers bedrijven en de PTT legden hel werk neer uit sympathie voor de talrijke werfarbeïders. die Donderdag bij bot singen met de politie werden gewond. In totaal moesten na deze gevechten 42 politiemannen en 29 betogers in ziekenhuizen worden opgenomen. Een honderdtal personen werd gearresteerd. Aanleiding voor de ongeregeldheden was het feit, dat de eigenaars vatt de plaatselijke scheepswerven hun bedrij ven sloten, nadat arbeiders in de kan toren van hun werkgevers de boel kort en klein hadden geslagen om op deze francs per uur af te dwingen, wijze een loonsverhoging van veertig Vrijdagavond openden de veiligheids troepen het vuur op betogers in het centrum van de stad, nadat zij tever geefs hadden getracht de menigte te verspreiden. Er werd één persoon gé- dood, terwijl er drie werden gewand. Te Brest legden 2,200 werfarbeiders het werk voor 24 uur neer uit sym pathie voor hun collega's te Nantes. Ook uit Lorient worden dergelijke stakingen op kleine schaal gemeld. Bij de ongeregeldheden van Vrijdag zijn 75 personen gearresteerd. 11 leden van de politie liepen verwondingen op. In October a.s. zal H.M. de Koningin een bezoek brengen aan dc Nederland se Antillen en Suriname. Op het., ogenblik wordt er op het eilandje St. Maarten druk gebouwd nnn hel Little Buy"-hotel, waar H. AL, voor zij doorgaat naar Suriname, enkele dagen rust zal nemen. De foto geeft een beeld van het in aanbouw zijnde hotel. Hel zal be slaan uit een hoofdgebouw, omgeven door enkele paviljoens. Zij klaagden alleen over de koude. Daarom werden door de reddingsploe- gen inderhaast dekens aangevoerd maar deze bleken niet via de luchtbuis en de daardoor geschoten torpedo's op de juiste plaats te komen. Men heeft toen lakens genomen die, als men ze maar voldoende om zich heen slaat, hetzelfde resultaat hebben. Sjef Xromman uit Spekholzerheide heeft uren achtereen boterhammen ge sneden en belegd. Door de luchtbuis heeft men nu genoeg eten en drinken gestuwd voor zeven dagen. Er waren ook enige flessen cognac bij en via de telefoon werd de mannen gezegd in welk kwantum deze drank genuttigd moest worden al* medium tegen koude en uitputting. Donderdagavond, toen de mannen hun dienst beëindigd hadden en zij naar gewoonte naar de kooi wilden, bemerkten zij dat de uitgang van de steengang totaal was afgesloten door een instorting. Het betreft een instorting van 13% meter lengte. De steengang zelf is 1200 meter lang. De arbeiders waren aan het front werkzaam, zodat zij de instorting niet hebben gehoord. Om 11 uur i i A-A- 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1