Hernieuwde kennismaking met Reynaert de Vos beharmen Directeur met zijn staf leeft in nog onvoltooide fabriek RAOlOf-TV Uitbreiding van Dierenasyl stuit op moeilijkheden C Zomer avondfeest in de Plantage J KLEINGELD Tivee honderd tivee treden hoog wu volgen een brief van Maastricht naar Den Helder. De heer Jansen, handelaar in Limburgs eikenhout, de poneert 's avonds een brief tn de rode brievenbus op de hoek van zijn straat. Hij is mooi rp tijd, want juist ziet hij in de verte het rood van de postauto snel naderen. De brief van cle heer Jansen verdwijnt met andera zusjes en broertjes in de postzak, die met de rode wagen naar het postkan toor gaat. Daar staan de sorteerders klaar, die allen op school een tien voor Aardrijkskunde zouden halen. Zij werken een goed uur en dan verdivij- nen de dikke bundels brieven in de gevende ruimte van de nachtpost treinen. TTUJSKAH MONTBLANC ZETHAMETAnv. Wabo is goed van orders voorzien SCHIEDAM <-Uaeantie$eeóten in iScliiedam Voor Uw SOLEX en Uw R.A.P. Schiedam in beeld" verlengd Opnieuw werd overweg te laat gesloten KERKDIENSTEN m VLAARDINGEN Koortsachtig voordt aan nieuw bedrijf gewerkt MAASSLUIS Maasland Zeesleper keerde terug Kapitein mag II/2 jaar niet varen VLAARDINGEN Raadslid bedreigd in Genemuiden TROUW Zaterdag 20 Augustus IVoö Z4TERDAG 20 AL GVSTl'S HET was een blij weerzien gis teravond in de Plantage te Schiedam. Jaren geleden hebben wij reeds kennis gemaakt met Reynaert de "Vos, maar die ken nismaking geschiedde onder heel wat minder prettige omstandig heden dan Vrijdag bij het prach tigste zomerweer dat maar te be denken is, voor het podium van de Schiedamse gemeenschap. Ve len van ons zullen in de eind examen stof van de middelbare- school minder genoegen hebben gevonden dan in een feestavond tijdens de Vacantieweek in Schie dam. En toch bezat het herken nen een zekere charme. Mogelijk kwam, doordat bij de sublieme opvoering die de speelgroep Limburg uit Maastricht onder regie van Albert van Dalsum van dit meesterstuk in onze Middel eeuwse letterkunde gaf nog dui delijker naar voren dan bij het lezen alleen het geval is, hoe weldoordacht de schrijver, naar men aanneemt een zekere Willem, waarvan men niet veel meer weet dan dat hij in Oost-Vlaanderen heeft gewoond, zijn figuren heeft uitgewerkt. Aankleding Advertentie Onvoorzichtig overgestoken Aanrijding ifSS"- kP.BUUrior30 uur dE A Mankes—Zernikc Doopsgez pred te Rotter ir'b v" Burgerlijke stand van Schiedam Inbraak Advertentie INTERIEURVERZORGING Advertentie Eekhoorn gevangen Gevallen Advertentie VU LPEN HOUDERS Pp ITM ■iZcncjBM^tAhMd Advertentie V isserijberichlen Mr Johan Jeronimus Balthasar Bosch Ridder van Rosenthal I PROCR&mmA 13—17 en 19—22.30 uur: Stede lijk Museum: tentoonstelling Bali. 1517 uur: Schiedamse Schie, Het was toch zo dat ieder dier voor de uitbeelding het meest geschikt was. De deftige poedel Courtois. was toch meer dan verfijnd, de das, Reynaerts oom en verdediger, Grimbaert. bezat van nature reeds een toga. een zwarte- huid en witte beffen. Belijn het ram was een hofprelaat naar zijn aard. Het was echter niet alleen de gemo derniseerde tekst die Eduard Veterman in prachtige verzen had verwerkt. Welke alleen het succes droeg want het tal rijke publiek zou zeker niet zo van de opvoering hebben genoten wanneer ook niet andere omstandigheden daar toe hadden meegewerkt. Het spel van de groep was uitstekend, de vlotheid van zeggen, het plaats kiezen op het toneel waren zeer verzorgd. Het is niet te verwonderen, dat de speelsters en spelers zich op het po dium in de Plantage thuis voelden, want deze groep, opgericht met steun van de Nederlandse regering, heeft zich op het openluchtspel gespeciali seerd. Zij is de vaste bespeler van het openluchttheater in Valkenburg en daarvoor werd ook dit spel gereali seerd. De grimeur Hub Claessen vooral, heeft het niet gemakkelijk gehad. Maar natuurlijk naar Hordijk 22 Tel. 73445 IJSSELMONUE Betaling in overleg. Directe levering Prima bediening. Ket was aanvankelijk de bedoeling de ingezonden foto's voor de fotowedstrijd „Schiedam in Beeld" ten toon te stel len in de Schiedamse Vacantieweek. Er was echter in deze periode geen geschik te expositie-ruimte beschikbaar, zodat de Schiedamse Gemeenschap besloten heeft de tentoonstelling te houden in de tweede helft van October in het Ste delijk Museum te Schiedam. De inzendtermijn voor de wedstrijd is verlengd tot 15 September 1955. Nadat enige tijd geleden de wachter van de spoorwegovergang op de Over- schieseweg werd ontslagen voor het te laat sluiten van de bomen, heeft zich gisteren de nieuwe wachter aan dezelfde fout schuldig gemaakt. De bomen waren net opgehaald, toen de man bemerkte dat uit de richting Vlaardingen oen trem naderde. Onmiddellijk stelde hij de knip perlichten in werking en liet tevens de bomen weer zakken. Dit ging echter met grote haast gepaard, zodat de personen auto van de heer J. R. uit Amsterdam werd geraakt door een van de bomen. De kap van de wagen werd licht be schadigd. De machinist van de trein was in staat tijdig te remmen. Hij kon zo doende verdere ongelukken voorkomen. Onvoorzichtig oversteken van de rij weg was de oorzaak van de aanrijding op de Vlaardingerdijk nabij de Vijf Sluizen, waarbij twee oersonen lichte verwondingen opliepen. Het waren de 64- jarige voetganger E. W. uit Vlaardingen. die zonder op of om te kijken de Vlaar dingerdijk overliep en de motorrijder A. C. uit Vlaardingen. Op de Rottcrdamsedijk is gisteravond de bromfietser J, V. uit Schiedam toen hij de rijweg wilde oversteken in bot sing gekomen met een van rechts ko mende personenwagen. De duopassagierc van de bromfiets. W. V. uit Schiedam liep enige snij wonden op. De bromfiets en de auto werden beide licht bescha digd. SCHIEDAM Hcrv Gemeente Grote Kerk 10 uur ds Harl.ngsvcld. Maassluis: 5 uur ds Meycrc, Chariots. Nieuwe Kerk 10 uur dr Hulst, Gouda: 5 uur ds Btcns Hillegersberg. Westerkcrk n en 10.-0 uur dr L J Cazcmier; 5 uur niet bekend. Vre- deskerk 9 en 10.45 uur ds K Vogel. Maas sluis* 7 uur ds v. d. Vloed. Vlaardingen. Ned. Herv. (Geref) Evang: Gebouw* Ire ne 10 uur ds Roelofsen; Westerkcrk 5 uur ds Roelofsen te Zeist. Gcref Kerk. Oos^ terkerk 10 uur ds W A Krijger: 5 uur ds G Brinkman: Plantagekerk 8.30 w v tl Meulen: 4.30 uur ds W A Krijger. Ju lianakerk 10 uur ds G. Brinkman: 5 uur i„„ Kothei 8.45 uur ds W A ds W V d Meulen. Kethel8.45 uur dsw a 2 30 uur ds G Brinkman. Cnr Gercf öemeomë Tuinlaan 90- 10 en 5 uur XcB dó Smit te Middelharnis. Ev c.róTóonto: 10 uur ds D Sohnger MAASSLUIS. N-ed Herv Kerk 10 uur ds v d nr A v wasDccR. visser. Imma- He5R: 4.30 uur d A Evan V0n Es' S' uurdedserj. A. Bouwmeester.^- 10 uur mevi. -»-■* Cn»»k nuclkerkJLMuu^dr P v d Spek^ •k. 9.30 uur ds A E var> Es; JK A Bouv.-ester. - Geref Ket* nuk van Waard- bekend: 2.30 miGeref Kerk 10 uur en 4.30 hulzen. chr Geref Bond 1015 Mevr de Wcerd—Westra van s-Gra- HOEKMAN HOLLANNed HenMg.* rcilsmaW Den HaParge -Geref Kerk 10 en 4 "Sr ds P Rullntann. p]EN ZONNIGE maan staat aan het firmanent, dat een kleine afdeling van de uitgebreide inzending van Tante Pos ap de E 55 overspant. Wie uit het land van de chemie komt en de trap opgaat om kennis te maken met de P.T.T. ziet direct al het door kunstenaarshanden vervaardigde merk waardige natuurverschijnsel hangen. Zon en maan: dag en nacht. Dat be doelen de posterijen. Zij doen op - de expositie een'boekje open. Het boekje met toverformules. Ja. Tante Pos kan toveren. Hoe rijmt zij bijvoorbeeld haar slagzin ,,'s Avonds (in Maas tricht) gepost's morgens (in Den Helder) besteld". Onder het ..schijn sel" van de maanzon of zonmaan (net zo U wiltgeeft de P.T.T. daarvan uitleg. De toverformule is geen abra cadabra. maar bevat woorden als effi ciency en technisch inzicht. J~)E RUSTIGE stem door de micro foon, die al enigszins „vermoeid" begint te raken, vertelt hoe de poste rijen haar slagzin van posten en be stellen waar maken. Er hangt een waas van geheimzinnigheid aver het „geheim" van brieven verzenden, want heel veel gebeurt het in het holst van de nacht. Het grote publiek kan daar slechts naar gissen en alleen maar het resultaat van de nachtelijke arbeid zien als bij het ochtendkrieken een ijverige besteller uit zijn volle tas brief voor brief de bus in laat glijden. Wie echter de P.T.T. op de E 55 bezoekt, mag door het donkergordijn van de nacht heenkijken. Hij kan in gedachten met een van de ruim 6.000.000 poststukken, die elke dag weer in de handen van Tante Pos worden gestopt, meereizen. £fE nachtposttreinen. dat is het grote middel waarover de P.T.T. be schikt om een snelle verzending van post te waarborgen. In deze treinen, dip 's avonds zeer laat vanuit de nrote steden in snelle vaart het land doorkruisen, wordt niet stil gezeten. GEBOREN: Hendrika E, d v J de Regt en I H Sterk; Maria H C, d v J v d Oevei en M Versluis; Anton ia M, d v E P Veringmeter en G J Pelle; Bernardus W, 7. v W L A Smit en C M Scholte: Mattheus W, 7. v M W Morra cn N van Sehie: Christtaan, z v E VerwicI en J M Bockkom; Paulus, z v B Achterberg cn C A v d Poel. OVERLEDEN: A J Hersbach 21 j, A Broersen. 75 j. wed. van D van Maancn In een kantoor aan de N.W. Singel is in de nacht van Donderdag op Vrijdag ingebroken en 150,ontvreemd. Men is door een raam aan de straatzijde het kantoor binnengedrongen. Medische dienst. De medische dienst te Schiedam wordt op Zondag 21 Augustus waar genomen door de volgende artsen: W. II. F. Meijer. Swammerdamslngel 43. tel. 69696; J. A. H. va* den Berg, L. NIeuwstraat 175, tel. 6888! en P. J. W. Beukers. Burg. Knap- pertlaan 76. tel. 68004. Geopend is apotheek F. H. Backer. St. LlduJnastraat 58. ook tij dens de avond- en nachturen van de overige dagen van de week. T3 6.13 20 AUG 585 sitsrScNs» T De lading brieven wordt onder de reis snel en vakkundig gesorteerd. Op de plaats van bestemming komt de post kant en klaar uit de treinpostkantoren. De brieven op unjJceti zetten wordt in de vroege morgen op de kantoren gedaan. Do or deze nachtelijke arbeid en de snelle verbindingen is het mo gelijk, dat de neef van de heer Jansen in Den Helder 's morgens aan het ont bijt de invitatie van zijn Limburgse oom leest om eens een weekje vacan- tie in Neerlands golvende provincie door te brengen. TA/IE SCHIEDAM eens van een an dere dan de dagelijksekant wil bekijken kan gedurende de da gen dat het vacantiefeest duurt daar voor terecht bij de Grote Herv. kerk De belangstellende zal zich wel enige opofferingen moeten getroosten want hi) zal, juist geteld, twee honderd eu luiee treden moeten nemen voor hij de top van de kerktoren heeft be reikt. Zijn moeite zal echter ruim- ehoots worden beloond. Een wijds it zicht staat hem te ivachten, niet .leen over Schiedam maar, wanneer ij helder weer treft, over dc verre ntrek van de stad. Ook dit jaar voor de zesde achter eenvolgende keer wordt namelijk een ieder die daar zin in heeft in de ge legenheid gesteld, tegen een kleine vergoeding de ..grote klim" te maken. Bij de ingang aan de torenvoet waar door een Kleine poort, de smal le wenteltrap kan morden betreden hebben de kaartverkopers niet over gebrek aan belangstelling te klagen. Niet tn een ruk bovendien hoeft men naar boven. Op verschillende plaatsen kan even worden uitgerust. Dat kan gebeuren halverwege, waar als het ware een grote zolder is, waar de brandwachten gedurende de openstelling hun verblijf houden en dat kan ook in de muziekkamer, waar de grote en kleine klokken van het carillon hangen. Men behoeft het niet bij kijken te laten want de bei aardier Cor Don is elke middag aan wezig om het klokkenspel te bedienen en wat men ijl in de stad hoort, klinkt hier luid op, een uitweg zoekend door de galmgaten. Hier zijnook de grote luidklokken; De allergrootste die in 1519 is ge goten en is gebarsten tijdens 'de be grafenis van koning Willem III. Veel heeft deze klok reeds meegemaakt, hij werd door de Duitsers wegge voerd en in 1945 in Delfzijl terug ge vonden en nu hangt hij sinds 1950 weer in de Schiedamse toren. Maar een waarschuwing staat er bij: Po reus materiaalvoorzichtig luiden! De middelklok is nog ouder. Deze werd in 1455 gegoten en barstte by de begrafenis van Koningin Emma in 1934. Het doel van de tocht is echter de trans. Voort gaat het weer over de smalle treden, steeds stoppend voor hen, die in tegengestelde richting gaan. De overwinning is echter vol ledig wanneer men bij de torenspits de frisse lucht kan in ademen en zich dan ver verheven weet boven alles wat in Schiedam leeft en werkt. ROTTERDAM meubelfabriek SCHERMIAAN 39. loortkamerv MAÏHHNESSERIAAN 24? Rotterdams raad heeft zich Don-1 derdag moeizaam beziggehouden mcl een een-en-vijftig punten tellende agenda. En dal m vacantietijd, terwijl twee weihouders, die nog hot meest te vertellen zouden hebben gehad, uitste- dig waren en wier taak dus door col lega's moest worden waargenomen. Wethouder Van Tilburg had het daar bij zeker het minst gemakkelijk, want hij was nu geroepen het voorstel betref fende verlaging van het rentepercentage voor woningwetbouw voor zijn rekening te nemen. Dat zou op zichzelf nog niet zo bezwaarlijk geweest zijn, omdat ieder zich daarmede wel kon verenigen, in dien de heer J. Wilschut (A.R.) niet met een motie was gekomen, welke bedoelde de Raad te doen uitspreken, dat ook voor nog meer woningen huur- verlaging wenselijk en mogelijk was ALLE SPREKERS over dit onderwerp gevoelden wel voor de gedachte van de heer Wilschut, doch toen deze een poging deed, die gedachte dan ook te verwezenlijken, schrokken de leden van de Partij van de Arbeid terug. Op zulk een motie hadden zij niet gerekend en zij wisten blijkbaar niet wat zij zouden moeten doen. De heer Frenkel kon de inhoud van de motie niet zo gauw be oordelen, ofschoon deze toch zeer een voudig en duidelijk gesteld was. Waar om zouden woningen met een huurpeil van 170 a 175 pet van het vooroorlogse huurpeil wél worden verlaagd tot onge veer 145 pet, en woningen van 156 a 157 pet op hetzelfde peil gehandhaafd blijven? De minister had toch gezegd, dat het rentepercentage voor woningwet- bouw tot een minimum van 3% pet kon worden herzien. Dan moest het toch mogelijk zijn, dat percentage bijv. te stellen op 3% pet. opdat het huurpeil zo ongeveer zou kunnen dalen tot 145 pet. Aan de Industrieweg te Vlaardingen wordt in koortsachtige tempo gewerkt aan de inrichting van een nieuwe fabriekshal, die daar in opdracht van de gemeente volgens ontwerp van architect Herm. P. C. Haan te Rotterdam door de heren Van der Lugt is gebouwd. Omdat de toekomstige eigenaresse, de Aeroform-Conslruction te Amsterdam, niet naast de deur domicilieert en het dagelijks op en neer reizen veel te veel tijd in beslag neemt, hebben de directeur van de maatschappij, de heer H. ten Houten met zijn bedrijfsleider, de heer L. Gladpootjes, en nog een werknemer, hun intrek genomen in dein aanbouw zijnde fabriek. De nog niet voltooide t'abrieks- gesprek met zijn bedrijfsleider. Eén ruimte is thans reeds werkplaats en van de werknemers is reeds bezig een kantoor tegelijk, en bovendien het dag- smakelijke, stevige 'maaltijd te bo en nachtverbliif van genoemde heren, reiden. Tegelijkertijd zun dc bouwkun- Deze ondernemende mensen voelen digen rog enige technische details aan er niets voor ergens in de stad te gaan het bespreken. Wordt men te moe, eten en slapen: „zoveel tijdverlies kun- dan is de gang naar een rustplaats nen wij ons niet permitteren", zeggen slechts oen stap. Nog voor do winter zij. Zij zitten van Maandagmorgen tot hoopt men met de fabricage van de Zaterdagmorgen in, op en rond hun artikelen een aanvang te maken, levenswerk en nemen het weinige com fort sportief: gas-, licht- on wateraan sluiting heeft men nog niet. doch over al heeft men een oplossing voor ge vonden, ook al moet men b.v. daarvoor 's morgens zich bij een ander in aan bouw zijnd pand, waar wel reeds een kraan is, gaan wassen Men bezit alle attributen om een maaltijd te kunnen bereiden: de slager, de bakker en de melkboer, en ook de groenteboer en andere aan de deur komende nering doenden kennen het adres reeds en zorgen steeds, dat hetgeen gewoonlijk slechts in woonhuizen en bedrijven- met-keukens wordt afgeleverd daar tijdig aanwezig is, want in die in aan bouw zijnde fabriek wil men 's avonds na het werk een goede maaltijd heb ben. Daarna kan men nog wat over leggen over de verdere voortgang van de inrichting van het bedrijf, dat een belangrijke industrie zal gaan worden. Op de foto ziet men de heer H. ten Houten, de directeur, in werkmans- costuum, achter zijn bureau, in druk Artscndicnst. Dit weekeinde nee nu dr. E. W. Mclchior, Voorstraat 13 tc Maas sluis. tclcf 30R dc aitscndn-nsl v, aai Evangelisatie. Zateidag.u and uur straatprcdikmg op dc Mui kt te Miia'.- sluis. Spickci ds A J. Bouwmeester, Geref. picdikant tc Heujansdam Zomcrvoctbal. Zatcidasatond /ct V L haar seneucdsti uden om de Zilmten Molen voort met de ontmoeting legen Dc HolUmdiaan uil Vlaai dingen Cursushcn CBI'B. De «fdcling Maas land van de CBTB hoopt bij voldoende deelname de/e wuitc: te oiganiseien een algemene Tuinbouw uu sus, een al gemene Lnndbouvmn.-iis ,,,.n cm u,- m Land- c-n-of Tumbouwbedi u.'sleei en Boekhouden Men kan zich aanmelden bij de heien Ja c Mooi man. Oostgaag 41, II N de Xie. Stationsstraat 7 en R Dijkshoorn. Wovet skade 33 Burgerlijke stand. Gewin Aririanus Jo hannes Maria. zi. v.u A C \.u dc* urnt en J L Kniji.rt.Durg Wcccmq Corel'a Clara .Maria, fir van C V I Ammcrja.n en E li M Grocx-a'V egt i. Huig san der Lenjkadc 28 Geiuiud Cornel's Ki nlmers 6* ir tuinder en lluiberUna 5Iar.a VieuVLih.l faa jr. ,a;;ge Walcnngkade 34. Wa:e.,r«ei MAASLAND Ned ileiv k«-ik 111 on 7 uur ds j J II Kci)7cr Gerei kelk 10 cn 7 uur ds J A Buuvmeester van Ueerjansdsn KAREI DOORMANSTRAAT 163167 IEL II 64 3D Precies vier en twintig uur was de gigantische zeesleper de „Cycloop" van Wijsrhüüer en Co uit IJmuiden in de Oude Haven van Vlaardingen. Donderdagmiddag omstreeks zes uur werden drie bruggen voor de" Cycloop geopend, die op weg was naar de scheepswerf van A. de Jong. Een et maal later voer de Cycloop in omge keerde richting, steeds getrokken door de Sperwer (kapitein Ruitenberg) van de sleepdienst Maas, onverrichterzake de Oude Haven uit. De Cycloop was naar Vlaardingen ge komen om bij de scheepswerf De Jong op de helling te worden genomen voor een flinke schoonmaakbeurt. Dit voor nemen kon niet in vervulling gaan, want de inderdaad reusachtige Cycloop, die als een stevige prooi van het driftige Sperwertje werd aangesleept, paste niet op de helling. De sleper bleek te groot. Daarna kon men niet anders doen, dan terugvaren. De Cycloop koos ligplaats in de Koningin Wilhelmina-haven, de Vlaardingse buitenhaven. Vandaag vaart de Cycloop, die in Bol nes machine-reparaties heeft ondergaan, naar IJmuiden. Daar gaat de sleper in het dok. Bij Wijsmuller en Co zei men ons. dat er ergens een fout gemaakt moet zijn. De afdeling VlaardingenMaassluis van de Vereniging tot Bescherming van Dieren zit in moeilijkheden. De exploi tatie van het Dierenasyl kan niet wor den voortgezet op de huidige basis. Niet, omdat cr niet voldoende dieren (voor namelijk honden! in bewaring worden gegeven, integendeel zelfs. Juist in deze maanden is duidelijk gebleken, dat het Dierenasyl in een behoefte voorziet. Vele aanvragers moesten worden teleurge steld. omdat er eenvoudig geen plaats meer was. Nu wil de afdeling het Dierenasyl aan de Linden van den Heuvellweg uitbrei den en het heeft daartoe een aanvraag om beschikbaarstelling van grond tot het gemeentebestuur gericht, t.w. een terrein van ca 300 m2 aan de zuidwestzijdc van het huidige asyl, 15 m diep cn 20 m breed, voldoende voor 30 hokken. Op deze aanvrage is echter een af wijzende beschikking gekomen. Naar aanleiding hiervan heeft het be stuur der afdeling een persconferentie ehouden. waarop de moeilijkheden wer den uiteengezet en waarop geklaagd weid over de handelwijze van het gemeente bestuur. Zulke persconferenties kunnen zeer nuttig zijn, doch evenzeer verkeerd werken. We hebben er dan ook geen be hoefte aan het gesprokene op die confe rentie weer te geven. Samcnspreking van hot afdelingsbe- bestuur met het College van B. en W. zou wellicht in staat zijn misverstanden uit de weg te ruimen en het zoeken van AAN DE BEZWAREN van Weihouder Van Tilburg hechtte de heer Wil schut dan ook niet zo veel gewicht, dat hij zijn motie introk. Maar de wethou der voelde niet voor een stemming over de motie. Vandaar dat hij kwam met het voorste! de motie in handen van B. en W. te stellen voor prae-advies. En dc heer Wilschut, die meer waarde hecht te aan een dergelijk prae-advies dan aan een verworpen motie, ging. even ais ook de gehele Raad. met het voor stel accoord, In elk geval is nu bereikt, dat zeer nauwgezet zal worden nage gaan, of ook nog 1644 huurders even eens van een. zij het wat geringere, huurverlagmg kunnen profiteren. En misschien ook nog wel meer huur ders. In een bakkerij aan de Voorstraat te Vlaardingen is gisteren een eekhoorn ge vangen, Het beestje is naar het Dieren tehuis overgebracht. Op de Westhavehkade te Vlaardingen nabij de overweg vond Donderdagmid dag een botsing plaats tussen een wiel- rijdster en 'n personenauto. Wielrijdster cn auto stonden in de rij te wachten. Bij het oprijden kwam de wielrijdster, de 48-jarige C. v.d. K. uit Schiedam met haar rijwiel tc vallen, tegen de per sonenauto. Zij werd aan haar rechter- enkel verwond. AANRIJDING De 18-jarige J. M. reed Donderdag middag met haar bromfiets op de Markt te Vlaardingen tegen een stilstaande auto. Het tc ruim nemen van de bocht van Maassluissedijk naar de Markt is de oorzaak van deze aanrijding. Zij liep een wond aan de voet op. DE HEER Dijksman zorgde nog voor een verrassing, door met grote na druk te pleiten voor openbare aanbe stedingen bij de bouw van woningen. Het deed wat wonderlijk aan, dit thans uit de socialistische hoek te vernemen, ter wijl in het verleden wethouder Meer- tens telkens van A.R.-, C.H,- en K.V.P.- zijde moest worden gemaand voor zul ke aanbestedingen. En dan kon het nooit anders. Vanwaar nu die socialis tische aandrang? Uit de redevoeringen, welke gehouden zijn naar aanleiding van de uitbreiding van het Bureau „Zorg voor Zeevaren den" tot Bureau „Sociale Zorg voor Zee- en Binnenvaart" is wel gebleken, dat allerwege gunstig werd geoordeeld over de arbeid van dit bureau. Het is dan ook inderdaad mooi werk dat hier met groot enthousiasme wordt verricht. En Rotterdam mag er dankbaar voor zijn, dat het zulk een bureau heeft, dat, in samenwerking met tal van particu liere instanties, zegenrijk werk verricht ten bate van hen, die zoveel moeten ont beren. i UUI"M MEENT 85 Gistcrmongen heeft de Raad voor de Scheepvaart de zaak behandeld van de 37-jarige kapitein L. van der V. uit Gro ningen. kapitem-reder-eigenaar van het m.s. „Lea", dat op 26 Maart bij Whitby strandde. De \erzekering heeft het schip afgeschreven en aan v. d. V. 177.000 uitgekeerd. De inspecteur-generaal voor dc scheepvaart, de heer J. Metz, noemde het bestek van de kapitein en diens wijze van navigeren ondeskundig. Hij achtle de mogelijkheid niet uitgesloten, dat deze zaak elementen bevat, die de raad zouden rechtvaardigen baar aan de Justitie voor te leggen. Hij zei voorts er niet van overtuigd te zijn dat hel schip niet zonder opze* door de kapitein op de Engelse kust was gezet. De heer Metz stelde de Raad voor om de igezagivoerder te straffen door hem de bevoegdheid om als kapitein te varen te ontnemen voor de tijd van 18 maan den. De Raad heefl de kapitein gestraft conform dit voorstel 's-Gravemhage, 20 Aug. Vangstbenclit van hedenmorgen uit zee: Scheveningers: SCH 305 gisteren 68, 195 giresten 30. 196 gisteren 70. 24Ü 29 k, nog 30 netten, 254 nog I<(0 mijl, 341 50 k uit cle hal ve vleet, 342 gisteren weinig vangst, 412 weinig vangst. 56 gisteren weinig vangst. 159 gisteren weinig vangst, 105 gisteren 25. 339 gisteren 17. 23 gisteren 30. 53 gisteren 20. 104 gisteren 30, 332 met 2. 33 nog 38 mijl. 265 met 2, 4 met 15, 77 weinig vangst, 37 120 uit 38 netten. 181 100 uit de halve vleet, 199 140 k thuisstomende, 8 120 k uit de hal ve vleet, 32 gisteren 25. 40 gisteren weinig vangst, 40 gisteren 30. 99 nog 48 mijJ. 132 gisteren weinig vangst. 189 12 k Umissto- tncnMc. 233 gisteren weinig angst, 247 nog 115 mijt, 285 nog 140 mijl. 2 gisteren EO. 5 weinig vangst. 9 gisteren 50, 15 rug 3U mijl. 19 gisteren 10D. 25 nog 150 mcjl. 3U 5 k thuis- stomende, 35 nog CO mijl. 13 gisteren v.ei- mg vangst. 13J 110 mijl afgelegd, 210 70 uit de halve vleet. 248 gisteren 10, 25.» 50 uit de halve vleet, 310 gisteren 40. 399 85 nog 10 netten, 38 gisteren 30, 353 20 k thuisstomen- de. 20 met 3. 225 gisteren 20. 314 gisteren 50. 141 10, 186 nog 120 mijl, 28t met 45. 16 165 mijl afgelegd. 5j thuisslomende. 63 gis teren weinig vangst, 64 250 iniij afgelegd. GS m teal, 72 gisteren weinig vangst. 81 130 nvijt afgelegd. 89 nog 85 mijl. 103 nog 150 mijl. 116 50 uit de halve vleet. 123 gisteren weinig vangst. 16.1 gisteren 40. 242 50 ut* dc halve vleet. 27 weinig vangst, ihuissh»- monde. 6 gisteren 55. 14 met 1, 21 gisteren 35, 47 8 uit 80 netten, 121 gisteren 35, 302 gisteren 5. 24 gisteren 70. 120 gisteren 34. 325 85 uit de halve vleet. Binnen te Scheven meen: SCH 84 met 30 last. 48 met 27 last. 229 met 32 last. 133 n.ci 33 last, 249 27 last en PO kisten, 263 ;tiet 25 last, 297 met 32 last cn 30 kisten. 178 met 39 lasl, 402 met tïS last. 312 met 38 last. 201 met 27 last en 1C0 Listen. 75 met 25 last. een noodzakelijke oplossing bevoideren Dc afdeling organiseert Zaterdag een openbare collecte en vertrouwt, dat de Vlaardingse bevolking haar m staat zal stellen het werk voort te zetten. Collectanten kunnen zich meiden bij de families Schot. Korte Dijk 25. Roodcn- burg, F.cndrachtstraat 4. Van Pelt. Bin nensingel 66 of L. van Slooten, Gouds bloemstraat 28a. Op 5 October zal oen propaganda- avond gehouden worden m de Stadsge hoorzaal. Daar zal o.m. een film over de Dierenbescherming vertoond woiden. Verdacht van poging tot doodslag is gisteren voor de Officier van Justi tie te Zwolle geleid T. van D. Jzn. te Genemuiden. Deze zou het Genemui- der Christel ijk-Historische raadslid K. B. naar het leven hebben gestaan. Van D. was verbolgen over het feit dat de heer B. een partij verbrand hooi bij dc woning zijner ouders niet dadelijk wilde opruimen. Hierover was een woordenwisseling ontstaan waarbij Van D. de hoer B. met een mes had gedreigd. Toen deze laatste 's ochtends naar zijn land ging, werd hjj daar opgewacht door Van D, die met een grote bijl gewapend was en een aanvallende houding aannam. De heer B. vluchtte achtervolgd door Van D„ die echter door een andere Gene- muidenaar kon worden gekalmeerd. De man, die door de Rijkspolitie werd gearresteerd, is in verzekerde bewa ring gesteld. Na voor de officier van justitie te zijn voorgeleid is hij voorlopig weer op vrije voeten gesteld. De Bouw- en Handel-Mij. Wabo is> momen teel /eer behoorlijk van orders vootzicn vil het Ja at /n?h aanncn dat /niks hei %evaJ blijven. In liet beRin van dit jaar heeft zij gelijk jncb'ie Duim 'dcrncrnmgcii ten grote strop schart doordat uedurnule persode van drie maanden als gevolg van uü winter niet soivctkt 'con urrütn Dit zal w.el enige Invloed hebben on het ja.u resultaat Evenwel er i* niels vei ontrusten ds geueeat. noch in de voortgang van het wetk. noen m de liquiditeit der on nootschap De cnujL moeilijkheid zal net tckoit aan werkkrach ten kunnen genoemd worocn doolt dit is dan een algemene moeilijkheid, die oon. voo! anderen geldt Dr toestand op het ogenhh-c dat mut mei gerustheid de to kom^t tegemoet /iet en men mag xeronde.M iJvit dat het iopeaJc jaar goede cmltaten m< .aten /.en VIdus werd medegedeeld in de algemene verga- den ng In antwoord op eon vraag na. r de rom- pcnsativileiL c«n hel estrteudr er'.cssatu van i I IP 009 we :i mcflt^cdceld, dat voortel dn een flink stuk van dc winst :w dc fis us zal ninp'i 11 tuur liet ceibcssaulo 7al derhalve «net met ..cl t \aarl kun s:i wo i den weg' t werkt ah> m 1974 het ges ai is geweest Dit wil echter met /i 0gAti dat het niet weggewerkt zal worden. "c,drT, overleed tot on/e diepe dioeflicid ,m/c imug geliefde Echtgenoot. Vadet Behuwd- en Grooir.idei Qud-Gc?ant cn Gevolmachtigd Minister, in dc leeftijd van 60 jaar. T. M. Boscii van Rosenthal— Geertsema L. C. Bosch van Rosenthal E, A. H. Kielstra Bosch van Rosenthal J. Al Kielstra E. W. Bosch van Rosenthal P. Th. H. Bosch van Rosenthal— van Bel en Kleinkinderen. Wassenaar, 1B Augustus 1S55. Vijverweg 6. Liever geen bloemen. De teraardebestelling tal in stilte plaats hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2