Franse regering roept reservisten op [ELMODp f Dreigend telegram van partijen aan Faure T 2.500.000ste op de E 55 Nederlands echtpaar dobberde 63 dagen op Oceaan rond Kabinet wenst nu geen loon ronde ïml OORLOGSTOESTAND IN WEL VOOR UITBREIDING VAN VAC ANTIETOESLAG Wl bij de P.T.T.? orLENDID'BAR Doodstraf wegens belastingschuld Personeel van StedL museum Amsterdam wegens fraude gearresteerd Radio en tv-ploeg naar de West Raadsleden voelen zich moreel niet schuldig aan strop van 6000 Tariefsvcrandcring ffOENSDAG 24 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3160 Weerbericht Gedetineerde uit Veenlmizen ontsnapt N.A.V.O.-pij plei cling clandestien afgetakt Arrestant weer vrij In Ouderkerk aan de IJssel Egyptische en Britse troepen vertrekken uit. Soedan Kinderverlamming te Bergen op Zoom Geen nieuwe gevallen van para-typhus V__ Rassenscheiding V.S. AMBASSADEUR VAN INDIA SLACHTOFFER IN HOUSTON Door warmte bevangen en overleden ERWIJL in Algiers en Marokko nog een oorlogstoestand heerste, heeft cle Franse premier. Edgar Faure. gisteravond bekendgemaakt, dat hij besloten heeft reservisten op te roepen om te helpen de orde in Noord-Afrika te herstellen. In de komende drie of vier maanden zullen in Frankrijk ongeveer 60.000 reservisten onder de wapenen worden geroepen, zo is later vernomen. De premier zei gisteren ook nog, dat misschien voor het einde van de week een zitting van het volledige kabinet zal worden ge houden. Faure sprak de geruchten tegen dat de resident-generaal van Marokko, Gilbert Grandval, zal worden afgezet. „De campagnes tegen de resident-generaal zijn ongehoord en moeten als zodanig aan de kaak worden gesteld. Niemand kan zeggen dat de moeilijkheden in Marokko aan de resident-generaal te wijten zijn", zei Faure. Mevrouw F. StassenSteijns, die vandaag met het zangkoor St. Caecilia uit Spanbeek in Limburg naar de E 55 kwam, werd aan de ingang verwelkomd met de mede- deling', dat zij de 2.500.000ste be zoeker was. Vanmiddag om half vijf zouden zij en natuurlijk ook haar echt. genoot „ergens" op de Park kade gehuldigd worden, waarbij °ok de langzamerhand gebruike lijk geworden verrassingen zullen borden overhandigd. De moord op de A'damse pensionhouder gematigd Pasja Scherp protest Demonstratie O OPLAGE VAN L'HUMANITÉ IN BESLAG GEiNOMEN Schietpartij op Brits- Amerikaanse luchtbasis Vader van vijf kinderen, verdronken In de Merivestreek Botterdam: Kiachtendienst abonnementen 18.30-19 3(1 n Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •juGravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 - MtapTW. U4402 Kiachtendienst 18 30—10 30 u.; Te! 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maan/ 6.75 per kwartaal - Losse nummers 13 «nt Verschijnt dagelijks Weersverwachting- geldig tot Donderdagavond: AANHOUDEND ZOMERWEER. Droog en overwegend zonnig weer met dezelfde of iets lagere temperaturen. Overwegend matige wind tussen Noord en Oost. ZON EN MAAN 25 Augustus: ron op 5 40. onder 19.47; maan op 14 46. onder 22.39 Ek. Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT l or* Hel Britse ministerie van Buiten landse Zaken onderzoekt rapporten waarin gemeld wordt dat zeven leden van de stam der Somali's door de Ethiopische autoriteiten zijn opgehan gen omdat zij weigerden achterstallige belastingen te betalen. Nog meer te rechtstellingen zouden volgen. De Brittten zijn bevreesd dat de exe cuties onlusten zullen veroorzaken jn de aangrenzende gebieden van het on rustige Afrika. Engeland kan formeel niet tussen beide komen in deze Ethiopische bin nenlandse aangelegenheid. Maar het :s mogelijk, dat Engeland een beroep zal doen op de Ethiopiscne keizer Haiie Selassie om de terechtstellingen op gronden van menselijkheid stop te zet ten. De Somali-ncgers leven in een gebied van Ethiopië, dat in de tweede Wereld oorlog door de Britse strijdkrachten van de Italiaanse bezetting werd verlost. De Engelsen bestuurden het gebied tot 1951. De Somali's betaalden tijdens die acht jaar geen belastingen. Toen de Ethio- piërs die het bestuur .-vernamen, be taling van de achterstallige belastingen eisten, weigerdrn de Somali's. Tijdens de daarop volgende ongeregeldheden werd een politieman gedood. Naar thans pas bekend wordt is Vrij dag uit de strafgevangenis Esserheem te Veenhuizen cle gedetineerde P. S. ont snapt Hij wist weg te komen toen hij mei medegevangenen in de kolometuin aan het werk was. Het schijnt dat hij hulp van buiten af heeft gehad. Naspo- ringen door de politie zijn tot nu toe vruchteloos gebleven. S. moest, naar wij van officiële zijde vernemen, een gevangenisstraf van on geveer tw-ce jaar uitzitten. Geallieerde autoriteiten hebben van daag bekendgemaakt, dat in een pijp leiding van de NAVO, die benzinetanks in Frankrijk met luchtbascs in West- Duitsla nd verbindt, een clandestiene af takking is ontdekt. Men vermoedt, dat de aftakking vorig jaar geplaatst is. De schade wordt ge schat op 12 009 dollar. Aan sabotage wordt niet gedacht. On derzoekers geloven, dat de leiding «oo> particuliere doeleinden" is afgetakt. Franse troepen leiden gevangenen door de stralen tan het Marokkaanse plaatsje Qtied Zem, waar dit u eek- einde tientallen burgers werden ver moord. Ongeveer 500 gei angenen trachtten de politie onder de voel te lopen, toen hun ondervraging begon. Franse troepen kwamrn mei machine- generen in actie waarbij een groot aantal arrestanten teerd gedaad. De ambassadeur van India bij de Ver. Naties. Mehta, en zijn secretaris moesten Maandag een restaurant van de interna tionale luchthaven, vam/fouston (Texas! verlaten, omdat de gerant dacht, dat zij negers waren. De ambassadeur en zijn secretaris keken eikaar glimlachend aan. toen de gerant hun verzocht in een apart, kiein vertrek achter het restaurant plaats te nemen en voldeden aan het verzoek. In Texas is het verboden blanken en negers in dezelfde ruimte te bedienen, doch een contract met de federale rege ring verbiedt rassendiscriminatie op het vliegveld. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft later de Indische ambassadeur in Washington zijn ver ontschuldigingen aangeboden. Dulles heeft ook nog eens persoonlijk zijn verontschuldigingen aangeboden aan de Indische ambassadeur en ook aan de regering te Nieuw Delhi. Op een perceel bouwgrond langs de weg AsselHoog Buurlo is de 70- jarige J. Pels uit Krimpen a.d. Lek gistermiddag door de warmte bevan gen, toen hij een handje hielp bij het laden van stro. De oude man overleed korte tijd later ter plaatse. Hij was voor enige dagen in Apeldoorn bij kennissen gelogeerd. f Leiders van middenfracties en recht se fracties in de Franse Nationale Ver- gadering hebben de speciale commis sie van viji ministers, die in Aïx-les- Bains besprekingen voert met Marok kaanse leiders, telegrafisch gedreigd met intrekking van hun steun aan de regering, indien zij het zou wagen de verbannen sultan Ben Joessef op de een of andere manier terug te bren gen. Een woordvoerder te Aix-les-Bains heeft echter meegedeeld, dat de on dertekenaars van het telegram niet de eenstemmige mening van de fractie vertegenwoordigen. Het telegram is ondertekend door vertegenwoordigers van vijf van de acht partüen van de huidige coalitie. In gewoonlijk welingelichte kringen is Dinsdag gezegd, dat de Franse pre mier en andere leden van het kabinet tot een onofficiële regeling met de verbannen sultan Ben Joessef zijn ge komen. De belangrijkste punten zou den zijn: i. De huidige sultan. Ben Arafa moet aftreden; 2. De verbannen De Amsterdamse recherche heeft een aantal leden van het personeel van het Stedelijk Museum te Amsterdam gear resteerd omdat zij ervan verdacht wor den fraude te hebben gepleegd met de ontvangsten der toegangskaartjes. Het betreft hier een zevental ambte naren, onder wie loketbeambten, die aan het publiek de toegangskaartjes ver kochten en controleurs bij de zalen, die ce souches van de biljetten moesten afscheuren. De laatsten zouden echter oe hele kaartjes weer in ontvangst heb ben genomen en daarna terug hebben gegeven ^an de loketbeambten, die ze daarna opnieuw verkochten aan andere bezoekers. Op deze vjjze zouden vele toegangs bewijzen ettelijke malen zijn verkocht. Het personeel wordt ervan verdacht de opbrengst van de meervoudige ver kopen samen te hebben gedeeld. Van de zijde der directie van het museurp vernemen wij nog. dat in alle 'gemeentemusea te Amsterdam geregeld steekproeven zijn genomen op de kaart jes-verkoop. Of de fraude, die men thans meent te hebben ontdekt, door zo'n steekproef, dan wel op andere wijze aan het licht is gekomen, wenste men voor lopig nog -geheim te houden. Het is voorts nog niet duidelijk hoe lang de betrokken ambtenaren deze practijken zouden hebben toegepast. De 23-jarige Van Z„ die door de recherche van het politiebureau Leid- sepiein het afgelopen weekend in ver band met de moord op de 44-jarige pensionhouder H. G. werd aangehou den, is vanmorgen in vrijheid gesteld. Nadat zijn verklaringen, waarop hij een paar keer is teruggekomen, waren gecontroleerd vond de recherche geen aanleding om hem langer in hechtenis te houden. Een staf van radio- en televisierepor ters zal het koninklijk paar op de reis naar de West vergezellen om in het vaderland van deze reis verslag te doen. Voor de radioploeg is als chef d'épuipe aangewezen de heer Gerard Hoek, programmaleider van de N.C.R.V. die door Guus Weitzel van de wereld omroep en Dick de Vree van de K.R.O. ais reporters zal worden begeleid, be nevens door een drietal technici. De telvisie wordt vertegenwoordigd door Ben Mettrop van de K.R.O., die ver gezeld zal worden van cameraman Piet Kaart. sultan Ben Joessef zal naar Frankrijk worden gebracht; 3. Er zal een regent- «ehapsraad van partijloze, vooraan staande Marokkanen in het leven wor den geroepen, die door Ben Joessef moet worden goedgekeurd en 4. De re- gentschapsraad zal vervolgens een re gering vormen. Deze procedure werd voor de nationalistische „Istiqlal" aan vaardbaar genoemd. Ds Istiqlal heeft de uitnodiging om aan het Frans-Marokkaanse overleg in Aix-les-Bains deel ie nemen, on voorwaardelijk aanvaard. Gisteravond werd de uil vier leden bestaande de legatie in Aix verwachi. Hoewel er na afloop van een lang durig onderhoud tuscn leden van de Franse regeringscommissie en de pas- ia van Maria kesj te Aix-les-Bains geen officiële verklaring werd ver strekt, meont men te weten, dat Pasja El Glawi, blijk heeft gegeven van een zekere gematigdheid. Dit schijnt te betekenen dat de op positie van El Glawi tegen een regent- .schapsraad aan het afnemen is. Een reden hiervoor schünt te zijn dat Ber bers deelnemen aan anti-Franse op standen en aan nationalistische de monstraties. Dit betekent immers dat El Glawi het gevaar loopt zijn greep op de Berbers te verliezen. Gisteren trokken duizenden Franse soldaten, gesteund door tanks en vlieg tuigen, op over een l'ront van ca. 100 km in de woeste gebieden van Khem- fra en Kourigba, waar vier Berber stammen in opstand zijn gekomen tegen het Franse gezag. Volgens de eerste berichten die Ca sablanca bereikten, hebben de Franse troepen het gebied der opstandelingen omsingeld en zijn zii de heuvels inge trokken om alle nesten van tegenstand uit te roeien. Een Nederlands echtpaar en een Spaanse zeeman, die Spanje verlaten hadden in een ongeveer dertien meur lange motorboot, werden Maandag de haven van San Juan op Puerto Rico binnengesleept na 63 dagen rondgedre ven te hebben op de Atlantische Oce aan en het Oostelijk deel van de Caraï- bische zee. Zii zeiden, dat zij drie or kanen hadden meegemaakt. Aan boord van het schip bevonden zich Albert Kooystra, 55 jaar, en zijn 40-jarifi,e echtgenote, beiden uit Am sterdam en Juan Enrique Morales, 34 jaar. De heer Kooystra zei. dat zij 18 Juni uit Las Palmas vertrokken waren. Spoedig na hun vertrek geraakten zij in een storm en braken de kabels van het stuurrad Hij zei, dat zij wekenlang hadden rondgedreven. De boot werd enige da gen geleden opgemerkt dom een Por- toricaanse vissersboot, die haar op sleep nam naar de haven. De heer Kooystra vertelde, dat hij en zijn vrouw in Nederland een klein hotel exploiteren, waarmee ze voldoen de hadden gespaard om in Spanje het bootje te kunnen kopen, waarmee ze op weg waren gegaan naar Australië. De heer Kooystra was van plan daar een broer te bezoeken. Ze hebben nu het voornemen op Puerto Rico te blij ven tot hun boot gerepareerd is en daarna hopen zij hun reis te kunnen vervolgen. (Van onze parlementaire redacteur) Gistermorgen hebben in Den Haag besprekingen plaatsgevonden tus sen de ministers Suurhoff, Zijlstra, Mansholt, de Bruin en staatssecretaris dr. Van Rhijn enerzijds en een delegatie van de Stichting van ae Arbeid anderzijds. In deze bijeenkomst heeft minister Suurhoff naar verwacht werd het standpunt van de regering meegedeeld, inzake de wensen, die er in de kring van de stichting bestaan ten aanzien van de loonpolitiek. De Stich ting van de Arbeid zal op 2 September bijeenkomen om haar reactie op het regeringsstandpunt cn haar adviezen vast te stellen. Na afloop van de vergadering van gistermorgen werden geen mededelingen verstrekt. Later op de dag werd in politieke kringen vernomen, dat het kabinet thans geen algemene ioonronde wenst en op zijn standpunt blijft staan, dat in de huidige economische constellatie in ons land rust in de Ionen cn prijzen geboden blijft, aangezien moet worden voorkomen, dat ons land in ecu inflatie-spiraal geraakt. Het haasje over-speien van Ionen en prijzen heeft funeste gevolgen voor onze export. De Nederlandse producten worden dan te duur en blijven onverkocht, enz. Het feit. dat de regering thans over cijfers beschikt, die erop wijzen, dat de welvaart in ons land dit jaar weer 5 procent zal stijgen, schijnt haar wel tot de overtuiging te hebben gebracht, dat men de rust in de lonenscctor niet vol strekt kan handhaven tot eind 1956. wan neer de regering de wettelijke oudedags voorziening en een huurverhoging van 25 procent wil invoeren. Het kabinet moet van mening zijn, dat een algemene loonsverhoging thans niet raadzaam is en acht evenmin de tijd gekomen voor invoering van dè ge differentieerde, bedrijfstaksgewijze loon vorming (over dit laatste vraagstuk wordt het advies van de Soc. Econ Raad trouwens nog afgewacht), maar het schijnt wel in de bedoeling van dc regering te liggen een eerste stap in de richting van de vrijere loonvorming te maken. Het overleg tussen Kabinet en Stichting hierover schijnt nog niet te zijn afgesloten. De gedachte van de re gering gaat uit naar het toestaan, dat de bedrijfstakken de vacantietoeslag van 2 op 4 procent brengen en het aantal vacantiedagen met drie vermeerderen, zodat de werknemers 9 aaneengesloten vacantiedagen en. zes snipperdagen zou den krijgen. Maar het College van Rijks- Aan de actie nemen parachutisten, kolomael troepen, afdelingen van het Vreemdelingenlegioen, gemotoriseerde infanterie, spani-cavalerie en Afrikaan se scherpschutters deel. Volgens de officiële cijfers zijn in Algeria 110 blanken en 520 inheemsen gedood. Maar bepaalde militaire krin gen zijn van mening dal aan dit laat ste aantal nog een nul kan worden toegevoegd. Twee organisaties van Franse ko lonisten in Marokko, de „Union pour ia Présence Frangaise" en de Vereni ging van Franse veteranen hebben aangedrongen op de „onmiddellijke te rugroeping" van resident-generaal Grandval, omdat deze „de niet te loo chenen verantwoordelijkheid draagt voor de massamoord op vele Franse gezinnen in Marokko". In Parijs zijn Dinsdag pamfletter. verspreid, waarin er bij de Franse ar beiders op wordt aangedrongen in so lidariteit met „de Algerijnse patriot ten" een algemene staking te begin nen. De pamfletten waren ondertekend met „De Algerijnse Nationale Bewe ging" Een stille optocht van ongeveer dui zend Joden, die kort geleden uit het door onlusten geteisterde Noord-Afrika waren aangekomen, is gisteren door de straten van Jeruzalem getrokken, om san te dringen op een bespoediging van de immigratie van meer Joden, Rabbijn David Gez stond aan het hoofd van een delegatie van vijf man, aangewezen door de demonstranten, die naar het Joodse agentschap gingen, waar officiële personen hun programma uiteenzetten. Zij zeiden, dat Israel hoopt dit jaar tussen de 45.000 cn 60.000 Joden uit Noord-Afrika naar Israel over te brengen. Rabbijn Gez ging naar buiten om verslag uit te brengen aan de demon stranten. die de cijfers beantwoordden met „Lo Maspik, Lo Maspik", het Hebreeuws voor „niet genoeg, niet ge noeg". De Aziatisch Afrikaanse groep van de Ver. Naties heeft gisteren een beroep gedaan op de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammars- kjold, om te pogen een einde te maken aan het bloedvergieten in Marokko. Indonesië overweegt het initiatief te nemen bij een mogelijke Afrikaans Aziatische poging om een vreedzame regeling tot stand te brengen van het Algïerse cn Marokkaanse probleem. De Iraakse minister '-an buitenlandse zaken. Boerhanoeddin Basjajan, heeft vandaag een beroep gedaan op alle be schaafde landen om tezamen al het mo gelijke in het werk te stellen om een einde te maken ..aan de 'huidige Franse massamoorden in Marokko". In de schaduffijk' tuin van het kantoor vlot het werk wel zo goed als binnen achter de schrijfmachine.... Tot J83 is het aantal doden gestegen, ten gevolge van de overstromingen, die. werden veroorzaakt door de over vloedige regenval. Op deze joto kolkt de woeste stroom die eens de Black- stone rivier in Patvtucket u:as, tussen dc huizen door, alles meeslepend wat hem in dc weg kotnt. De dood heeft al vele slachtoffers geëist in het Noorden van Amerika. Zoals bekend heeft Neet in de vorige raadsvergadering te Ouderkerk a.d. IJssel zijn persoon lijke mening gezegd over het feit, dat de Raad het college van B. en XV. liet opdraaien voor een strop van 6090 als gevolg van het verwerpen van het lig- en losplaatsplan. De raadsleden C. Trouwborst en A. Hoogendoorn die tegen het plan stemden hadden deze verklaring niet aangehoord en meegemaakt. Eerstgenoemde was afwezig cn laatst genoemde. kwam later ter vergade ring, zodat zij dit dus alleen gedrukt te 'zien kregen. Beiden verwierpen thans in de rondvraag de door bur gemeester Neet daarin gegeven sug gestie, als zou de raad moreel niet goed hebben gehandeld. De heer Trouwborst meende, dat de bewuste verklaring een beschuldiging inhield van de tegenstemmers en dat de morele verantwoordelijkheid voor het mislukken van het plan op de raadsleden werd afgewenteld, hetgeen hij niet kon aanvaarden. De heer A. Hoogendoorn verwierp eveneens de stelling, dat de Raad hierin moreel niet goed zou hebben gehandeld en bleef het college van B. en W. aansprakelijk stellen voor zijn daden. De raad is door B. en W. onvolledig en onjuist voorgelicht. burgemeester Daaraan schreef spr. de gang van zaken toe. Persoonlijk gevoelde hij niet, moreel iets verkeerds te hebben gedaan. De voorzitter, die niet veel lust had hierop nogmaals in te gaan, zeide dat hetgeen hij in een vorige raadszitting had verklaard zijn per soonlijke mening was, dat hij niemand had beschuldigd doch alleen de naakte feiten had geconstateerd. Bij het staatsbedrijf der P.T.T. wordt voortdurend onderzocht of de geldende tarieven van de posterijen, de telegraaf cn de telefoon de uitkomsten van het bedrijf gunstig of ongunstig beïnvloe den. Deze onderzoekingen ziin als normaal te beschouwen. In de laatste maanden is men tot de conclusie ge komen. dat bepaalde tarieven een wij zigingen moeten ondergaan, waardoor de uitkomsten gunstig beïnvloed kun nen worden. Naar wij vernamen zal deze wijziging in geen geval inhouden dat het tarief voor de frankering van brieven verhoogd wordt. Medegedeeld kon r.og niet worden gezien het onderzoek en het overleg waaruit de tariefsverandering zou bestaan. De Farijse politie heeft vanmorgen de gehele oplage van het communistische dagblad „l'Humanité" in beslag genomen m verband met ar> rien „die de integri teit van het nationale grondgebied schade zouden kunnen berokkenen". Nadere uitleg werd met gegeven, doch men vermoedt dat de inbeslagneming in verband staat met een serie artikelen, die in het blad zijn gepubliceerd, over de Franse maatregelen tegen dc Arabieren in Marokko en Algiers. Een Amerikaanse vlieger op de ge- meenschappeltike Brits-Amerikaanse luchtbasis Manston heeft vandaag in woede twee mede-vliegers gedood en zeven andere personen gewona. Volgens de autoriteiten van ae lucht basis schoot de Amerikaan een korpo raal van de Britse luchtmacht en een niet nader geïdentificeerde Amerinaan- se vlieger dood. De politie maakte jacht op de Ame rikaan die er met een auto vandoor was. Op het Britse ministerie van lucht vaart in Londen werd gezesd.fcdat er naar verluidt nog een derde persoon om het leven zou ziin gebracht. Later werd via de luidsprekerinstal latie van een Britse politie-auto mee gedeeld, dat de vluchteling gevangen was. De vluchteling verzette zich tegen zijn gevangenneming en werd daarbij dodelijk getroffen. bemiddelaars zou hiervoor slechts toe stemming mogen geven, wanneer de werkgevers en werknemers in de be drijfstak het hierover met elkaar eens zijn, voorts de huidige collectieve ar beidsovereenkomsten zijn verstreken en tenslotte geen prijsverhogingen hier van het gevolg zijn. Het zou ons echter helemaal niet verwonderen, wanneer het overleg tussen regering en Stichting van de Arbeid tot resultaat had, dat de voor het kabinet aanvaardbare dif ferentiatie op het punt van de vacantie- toeslagverhoging en vacantieverruiming, die vergeleken worden met een loons verhoging van 3 procent, wordt omge zet in een vergunning om per bedrijfs tak na te gaan of andere secundaire ar beidsvoorwaarden, mits deze verbeterin gen de 3 procent niet te boven gaan, zouden worden verbeterd. Het is ook met uitgesloten, dat men hel eens wordt over een verhoging van de lonen zelf met 3 procent: maar dan natuurlijk bedrijfstaksgewijs en onder de hierboven genoemde condities. Ongetwijfeld zal de regering bij het toestaan van een verruiming van de bestaande richtlijnen voor de loonpoli tiek ten aanzien van de vacanties over wogen hebben, dat een welvaartsmarge van 5 procent enige speling laat zonder dat prijsverhoging onvermijdelijk is. Maar de welvaartsverhoging zal zich in 1956 dan nog moeten doorzetten, want de invoering van de oudedags voorziening slokt wel 3 procent op en de huurverhoging van 25 procent twee en een half. Of er voor verdere alge mene loonronden of eventueel bedrijfs taksgewijze loonronaen in 1955 en 1956 nog ruimte zal zijn, hangt dus af van de vraag van de welvaartsstijging en van de econ. ontwikkeling. Het gevaar dreigt, dat er geen ruim te meer zal zijn straks voorj de finan ciering van de oudedagsvoorziening en- de algemene huurverhoging van 25 pro cent. Het ligt voor de hand, dat het ka binet in ,d,ejte .rp.et de grootste vqprzich- tigheid te werk wil gaan. Daarom wordt het waarschijnlijk geacht, dat aan de Soc. Econ, Raad zal worden gevraagd bij het uitbrengen van haar advies over dc toekomstige loonpolitiek de econ. ontwikkeling in 1955 en 1956 te betrek ken en daarbij ook te Ietten op de in voering van de oudedagsvoorziening en de huurverhoging van 25 procent. Doordat hij zich in het niet afgeba kende gedeelte water aan het strandje bij Woudrichem begaf om een bal te halen, is Maandagmiddag de 31-jarige heer C. G. Beynen uit Oosterhout ver dronken. De heer B. was de zwemkunst niet machtig en werd door de sterke stroom meegesleurd. Zwemmers, die op het hulpgeroep toeschoten, brachten na een kwartier duiken het slachtoffer op het strand. Kunstmatige ademhaling mocht niet meer baten. Het slachtoffer was gehuwd en vader van vijf kinderen. Egypte en Groot-Britiannië zijn he* eens geworden over een plan volgens hetwelk alle Egyptische en Britse troe pen 12 November terug getrokken zuiieA siin. Een en ander is besproken op een bijeenkomst van hoge Egyptische offi cieren en de Britse militaire attach* tc Cairo. De Britse ambassadeur in Cairo heeft de Egyptische regering mededeling ge daan van de Britse verwerping van het voorstel om Britse en Egyptische troe pen naar Zuid-Soedan te zenden en om een ronde-tafelconferentie over de toe stand te houden. Het bestuur van Oeganda heeft maat regelen getroffen om te voorkomen, dat Soedanezen de grens overschrijden. Vol gens noodmaatregelen die drie maanden van kracht zullen blijven zullen alle Soedanezen slechts met een schriftelijke verklaring in Oeganda mogen verblij ven. De politie mag voertuigen en ge bouwen doorzoeken. Naar Pia van betrouwbare zijnde verneemt is de Nederlander P. H. J. Kerseboom, die op 18 December 1953 in de zaak-Schmidt werd gearresteerd, gisteren in vrijheid gesteld. Hem zou nog wel een meldingsplicht zijn opge legd. In de gemeente Bergen op Zoom is een geval van kinderverlamming ge constateerd. Het patientje, een kind van 4 jaar, is direct geisoleerd onderge bracht in het Algemeen Burger Gasthuis. De para-typhusepidemie in de Merwede- streek (Giessendam. Hardinxveld. Shedrecht co.) geeft geen reden tot ongerustheid. Dit blijkt wel uit het feit dat de openbare scho len in deze gemeenten op de voorgenomen datum de lessen weer hebben aangevangen nu de vacanties ten einde zijn. Ook het ge meentelijke zwembad te Hardinxveld Is met gesloten geweest. Er worden de laatste da gen geen r '•uwe gevallen meer gerappor teerd en de toestand van de patiënten is over het algemeen gunstig Enkele be jaarde Hardmxvelders worden te Gorm- ehem in barakken verpleegd. Twee kinde ren uit Gtesscndam. by wie de ziekte werd geconstateerd toen zij tn een vacao tie ver blijf op de Veluwe waren, worden nog m Leerdam verpleegd Zij zullen spoed!» naar huls kunnen terugkeren. Blijft de situatie zoals zij thans is dan mag op een geleidelijke afname van het aantal patiënten gerekend worden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1