DE JUISTE REMEDIE Gewapende tegenactie van Europeanen D Londen-New York v.v. in 1 dag 2.500.000ste op de E 55 gehuldigd Echtpaar Stassen kreeg reis naar Amerika aangeboden Suiker 3 cent goedkoper AMSTERDAMSE RAAD OP DE E 55 ONTVANGEN FRANS KABINET BELAAGD DERTIENDE JAARGANG No. 3161 Vreemd verschijnsel in de lucht Britse bladen aan dc schandpaal Ook Praag besnoeit strijdkrachten Grandval bij graf uitgejouwd Gelukwensen Zonnig maar lagere temperaturen 13.000ste schip in de haven mmsm DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1955 Kwr'V™- n,S92 Ad" u fo Klaehtendienst ;ö.30-i9.30 u.t Tel 362560 Weerbericht Egypte wil niet meer met Israël praten uur s MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER Twee meisjes vermist Dode en twee gewonden bij verkeersongeluk ÜS Hoofdstedelingen lieten op zich wachten E vijf gematigde rechtse groeperingen in de Franse regerings coalitie hebben geëist dal premier Faure het parlement van het zomerreces terugroept om de ernstige toestand onder ogen te zien die ontstaan is in Noord-Afrika. De positie van het Franse kabinet wordt door deze eis belaagd. De vijf fracties beschikken samen over 214 zetels in de Natio nale Vergadering. Er zijn nog honderd handtekeningen meer nodig om het parlement terug te roepen. Premier Faure is intussen on verstoord naar Aix-les-Bains teruggevlogen om de besprekingen met de Marokkanen voort te zetten. De minister van Binnenlandse Zaken, Bourges-Manoury, heeft aan de premier verzocht opnieuw zes bataljons naar Algiers over te brengen en de staat van beleg voor heel Algiers af te kondigen. Franse autoriteiten vrezen dat de stijgende woede onder de Europeanen die in Noord-Afrika wonen, zal leiden tot een wraak- campagne die in felheid niet zal onderdoen voor de bloedige onge regeldheden van het afgelopen weekeinde, die volgens de laatste cijfers meer dan 1700 levens hebben gekost DRIJFJACHTEN (Van een onzer verslaggeefsters) TV/ EER was de E 55 te Rotterdam aan een rond getal van bezoekers Ir toe, toen gisteren omstreeks tien uur een gezelschap de hek ken binnenstaptewaaronder zich de tioee en een half millioenste bezoekster mevrouw F. StassenSteyns bevond. De gelukkige be hoorde met haar echtgenoot tot het kerkkoor „St. Caecilia" uit Span- beefc bij Süiard dat met veertig leden een bezoek bracht aan de tentoonstelling. De gehele dag is het echtpaar de gast geweest van het bestuur en eerst in de middaguren vond in het paviljoen van de Handel aan de Parkkade de officiële huldiging en overhandiging van het geschenk plaats door mr. K. P. u. d. Matidele, voorzitter van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. BEROEP OP r.S. Generaal neemt ontslag <SI Prof. Lieftinek directeur van liet I.M.F. fïfly Libanese politieleiders gearresteerd mm. Zie verder pagina 7 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef 11 WOO ,a i, Postbus 1112 - Postgiro No. 42451? '4 U Klaehtendienst abonnementen 18 30-19*10 u Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 1157TO U-Gravenhage: Huygensplcin 1 Postm-sv. Schiedam: Lange Kerkstraat 2Mb Triefoon f7« Abonnementsprijs 52 cent per v,f.ev- -> oR f 6 75 ner kwartaal r„. ""i6 pe>' maand, a.u pc: Kuauaai Lossc nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNIXG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig: tot Vrijdagavond: KANS OP ONWEER. Meer bewolking met plaatselijk in hoofdzaak in de Zuidoostelijke helft van het land een regen of onweersbui. Vrij warm. Aanvankelijk zwakke tot matige, later matige of vrij krachtige wind utt Oostelijke richtingen. 26 Augustus: zon op 5.42, onder 10.45; maan op 15.41, onder 23.25, X jy Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E bewering dat het met de bijbel- M kennis van scholieren op onze open bare middelbare scholen nu niet direct zu bijster goed gesteld is, zal wel wei nig tegenspraak uitlokken. Enkele re cente publicaties we denken o.a. aan het artikel in Opdracht'' over Bijbel kennis van eerste klassers (jg. 2, no, 3) en aan de onlangs verschenen bro chure van dr. H. F. J. Wester veld: „De Bijbel op de openbare school?" (uit gave W'olters), hebben hierop met bewijsmateriaal de aandacht geves tigd. Als in de eerste klas van een H.B.S. door een leerling beweerd wordt, dat Sara en Hagar samen getrouwd wa ren en de laatste een veldheer was, dat Mozus de man was van Maria en Jozua de zoon van Maria, als door een candidaat op het eindexamen van een middelbare school gezegd wordt dat David leefde ongeveer 1500 na Chris tus en als blijkt, dat hij uitdrukkin gen als „Jobs geduld" en „Handel zachtkens met de jongeling" niet weet thuis te brengen, dan is het begrijpe lijk dat er in de kringen van de open bare middelbare school de laatste tijd stemmen opgaan voor de invoering van een vak bijbelkennis, cultuurge schiedenis van het christendom of wel ke naam men hiervoor ook kiezen wil. Het spreekt wel vanzelf, dat ieder christen er zich over verheugen moet, wanneer ook de leerlingen van de openbare scholen met het Evangelie in aanraking worden gebracht. Er kan dan in dit verband ook niet genoeg ge wezen worden op de mogelijkheid, die bier de M.O.-wet in art. 22 bis geeft aan kerken of met kerkelijke gemeen ten gelijk te stellen verenigingen om godsdienstleraren aan te wijzen om bij- belonderwijs te geven op uren, weike vallen binnen of aansluiten bij de schooltijden. Precies zoals dit voor de openbare lagere scholen geboden wordt'in art. 26 der L.O.-wet. Over déze mogelijkheid echter gaat bet in de huidige discussie niet. Men wil thans, van overheidswege, dit vak, ld dan niet facultatief, doen invoeren. -OEZEER men ook elke poging zal ij-! moeten toejuichen, die bedoelt ook op de openbare school een weg open te breken voor de voetstappen van onze Heer, is het toch wel zeer de vraag of dit op de neutrale school van everheldawege <H«nt I* getcble- den. Dat hier niet denkbeeldige gevaren schuilen is op heldere wijze onlangs uiteengezet door dr. H. T. J. 'Wester- veld, inspecteur bij het V.H.M.O. in een rede, die hij hield voor de „Ver eniging van Rectoren en Conrectoren in Nederland". In de reeds boven door ons aangehaalde brochure i« deze rede thans in druk verschenen. Dr. Weiterveld verklaart zich téren invoering van dit vak als verplicht vak voor alle leerlingen. Eenvoudig omdat flit uit de overheidsschool, waar alle gezindten toegankelijk zijn «n ieders godsdienstige overtuiging dient W wor den geëerbiedigd, voortvloeit. Ook tegen het facultatief stellen van dit vak maakt hij bezwaar, omdat de docent ook dan, al komen er alleen leerlingen met toestemming van hun ouders, zich te houden heeft aan de eisen, die het karakter van de open bare school nu eenmaal stelt. De referent is nl. van mening, dat hij het doceren van dit vak objectivi teit uitgesloten is. Uit onderwijskun dig oogpunt: wie hier de beslissing aan de leerling overlaat geeft geen w-erkelijke leiding en moet als docent het kunststukje uithalen tegelijk met zijn lichaam ook lijn ziel achter de lessenaar t« laten verdwijnen. Maar ook uit religieus oogpunt: het absolute karakter van het Evangelie verdraagt zich niet met een objectief aanbieden van zijn in houd. Het kan alleen maar in de exis tentiële sfeer, waarbinnen een beslis sing genomen moet worden, gebracht worden. R. WESTERVELD wijst ook op de i_) moeilijkheden, die hier kunnen ontstaan bij de benoeming van docen ten. Hij sluit zich aan bij het stand- Punt, dat mr. K. Groen indertijd in „de Magistratuur" ontwikkelde: Het geldt hier de openbare scb-den, dat wil dus zeggen, dat, na verkregen machti ging van de minister om het vak te onderwijzen, de gemeenteraad de le- Aaar moet benoemen. Maar dan kan eon lid van die raad voor een gewe tensconflict geplaatst worden: als hij zelf het gezag van de Heilige Schrift aanvaardt, kan dan van hem b.v. ge vraagd worden mede te werken aan de benoeming van een vrijzinnig candi daat? Welke orthodox-gelovige kan dit voor zijn verantwoording nemen? De Redenering: dan moeten we een ander voor dit vak nemen, gaat niet op. Aan de openbare school hebben alle burgers gelijke rechten van benoe ming. En de mensen uit de kringen van de Protestantse Unie dienen hier ie beselfen dat op hun standpunt de Overheid hier alleen docenten zou mo- ïen aanstellen van Gereformeerde be lijdenis. Vóór de eis te stellen dat juist de Overheid de bijbel weer op de «penbare school moet brengen. zal men wil men in een religieus ge mengde natie als de onze niet geheel en al in de lucht slaan op grond wetsherziening en welk een: be horen aan te dringen. MEN ziet dit vraagstuk is nog niet zo eenvoudig. Toen is net Vijf partijen eisen een debat over Afrika Gisteravond is het KNMI in de Bilt opvallend dikwijls opgebeld door men sen uit verschillende delen van het land. die meenden in de lucht iets te hebben waargenomen, dat niet be hoorde tot de verschijnselen, die men gewoonlijk aan de avondlijke hemel ziet. Deze abnormale verschijnselen werden omschreven als vuurballen en lichtende banen en strepen, die dikwijls in vonken uiteenspatten. Van de zijde van het KNMI werd op gemerkt. dat men geen verschijnselen heeft geregistreerd, die van bijzondere aard waren. Men neemt voorshands aan dat de geconstateerde lichtbanen veroorzaakt kunnen zijn door de uitlaat gassen van straaljagers, indien het geen vallende sterren waren die zich op grote hoogte bevinden. Ook geven wolkenbanken op zeer grote hoogte dik wijls het effect van lichtende strepen of banen. Een mededeling van de zijde van het Buekingham-paleis heeft een aantal Britse bladen voor leugenaar gezet. In de pers waren namelijk kleurige verslagen verschenen over een tuin feest. dat Maandagavond ter gelegen heid van prinses Margarets 25ste ver jaardag op een Schots kasteel zou zijn gegeven. De ene krant wist nog meer aardige bijzonderheden te melden dan de andere. Nadat eerst de ..Daily Telegraph" de fantasten aan de kaak had gesteld, kwam een woordvoerder van het Buekingham-paleis er aan herinneren, dat tevoren bekend was gemaakt dat de verjaardag van de prinses alleen in familiekring op het kasteel Balmoral zou worden gevierd. Dit is inderdaad zo gebeurd en de kleurige verslagen over het tuinfeest Varen van a tot a ver zonnen. een voorstander van een krachtige poli tiek in Marokko was en daardoor her haaldelijk met Grandval overhoop lag. De kolonisten zijn er van overtuigd, dat een politiek van kracht de massamoord van het afgelopen weekeinde voorko men zou hebben. Gisteravond deden hardnekkige ge ruchten de ronde, dat Grandval zou aftreden, maar premier Faure heeft dit ten stelligste ontkend. In Casablanca heeft een organisatie die zich „de Franse Unie van Noord afrikanen" noemt, pamfletten verspreid waarin de 700.000 Europeanen van Ma rokko worden opgewekt „de orde in Marokko te herstellen, daar Frankrijk daartoe niet in staat is". Radio-Praag heeft bekendgemaakt dat de Tsjechische regering opdracht heeft gegeven, tot 28 December a.s. 34.000 man, die nu onder de wapenen zijn. te demobiliseren. Onlangs werd reeds gemeld, dat Ru«- land zijn strijdkrachten zal besnoeien. Hoe hoog de Franse kolonisten het afgelopen weekeinde opnemen, bleek gisteren toen de Franse resident-gene raal Grandval in Rabat sprak bij de begrafenis voor generaal Raymond Duval, die Maandag bjj een vliegtuig ongeluk omgekomen is. Duval was op perbevelhebber van alle Franse troepen ln Marokko. De woorden van Grandval gingen verloren in het geroep „Treed af, treed af", cn „moordenaar". Vele kolonisten zijn gekant tegen de liberale politiek van Grandval. die de Marokkanen een groter aandeel in het bestuur over liet protectoraat wil geven Het is bekend, dat Duval daarentegen In de prefecturen Fhllippevllle en Constantine heeft de 'belofte van Sou- stelle om afgezonderd wonende boeren te bewapenen de oprichting van mili ties onder de Europeanen in de hand gewerkt. Er is nauwelijks een dorp waar de leden van deze milities niet deelnemen aan „jachten" op de rebel len. Deie acties worden met de grootste felheid uitgevoerd. Verslaggever Georges Pe-nc'nenjer van het Parijse blad „Le Monde" meldt dal hij getuige is geweest van een „straf expeditie" van het Franse leger tegen een Arabisch dorp, waar men meende dat een aantal rebellen vandaan kwam. De jongemannen hadden zich uit de voeten gemaakt, oude mannen, vrouwen en kinderen achterlatend. Vijftig perso nen werden gedood. De opstand is nog steeds geen kwes tie vaiï het verleden. 'Berichten over nieuwe bomaanslagen en gewapende aanvallen stromen binr.en uit het Ooste lijk deel van Aigerië. Gemeld wordt dat in Marokko de stamleden uit het Atias-gebergie met de koorts der oor logvoering besmet worden door de Ber bers die de vlakten van centraal-Ma- rokko waren binnengestroomd. Militaire kringen zeggen dat gevaar dreigt voor Marrakesj zelf. de hoofdstad van Zuid-Marokko en domein van de pasja van Marrakesj. De pasja. El Gla- Egypte heeft de besprekingen met Israël over de spanning bij de grens bij Gaza afgebroken in verband met het incident van Maandag, waarbij drie Egyptische soldaten werden gedood en acht gewond. Egypte beschuldigt de Israëliërs er van "te proberen de besprekingen over de toestand bij Gaza uit te breiden „om politiek voordeel te winnen". De be sprekingen werden gehouden onder lei ding van de Ver. Naties. grootste aanhangers het protectoraat. van Frankrijk in Foto boven: Piloot John Hackett (l.) en navigator Pe ter Money-penny ■wensen, elkaar succes voor de aanvang van de vlucht Londen New York vice-versa, die zij binnen één dag willen afleggen. Foto hieronder: Mevr. Money- penny wil haar man netjes naar .Amerika hebben. „Tot van avond", waren haar woorden by de start. werd beschouwd als een van de terreur. De Svrische ambassadeur in Wash ington heeft gisteren namens de aeht Arabische staten aan Amerika verzocht, invloed aan te wenden om t« bereiken, dat de Fransen hun strafmaatregelen in Noord-Afrika stopzetten. De Iraakse regering heeft vandaag een toewijzing van meer dan 2 1) millioen gulden goedgekeurd voor hulp aan de Arabieren, die in Marokko ..tegen de Franse overheersing strijden". De toewijzing is offi-cieel bestemd „om de Marokkanen te helpen 'hun vrij heid te verkrijgen in hun strijd tegen het imperialisme". Generaal Leblane, de commandant van de veiligheidsdiensten in Marokko, heeft zijn ontslag ingediend. Voor de ontslagaanvrage is .geen offi ciële reden opgegeven, doch in kringen in nauw contact met het bestuur is ver klaard. dat de generaal ontslag heeft genomen als protest tegen de vermeende weigering van resident-generaal Grand, val om de generaal alle strijdkrachten toe te staan, die deze meent nodig te hebben ter onderdrukking van de „Het is voor bet bestuur van de E 55 een grote vreugde", zo zesde mr. v. d. Mandele, „dat u ons geholpen hebt de 2'i millioen vol te maken' Spreker re leveerde nog de bijzondere medewerking van Limburgse zijde aan de manifesia- tie en maakte de verrassing bekend door mede te delen, dat de directie van de Holland-Amerika-Lijn het echtpaar Stassen uitnodigt voor een reis naar Amerika vice versa en een verblijf van enkele dagen aldaar ter gelegener tijd. Met het „op «aar de drie millioen besloot spr. en wenste het echtpaar Stassen geluk. Ook de heer J. Kleiooei bracht zijn gelukwensen over en wees de heer en mevrouw Stassen op de ha- «ced hoezeer men zich ook heeft hi te zetten voor het brengen van het getuigenis van het Evangelie op de openbare school dat dr. Westen.eld duidelijk gewezen heeft op gevaren, CÜ6 bovenbedoelde wij&e, waarop ait onderwijs zou moeten gegeven worden, rnet zich meebrengt. De ijver waarmee men zich thans van bepaalde zijde op de invoering van dit vak werpt zou de vraag kunnen doen ontstaan of men hier niet wellicht onbedoeld devaluatie van het bestaansrecht van de bijzondere christelijke scholen voor VHMO in de hand werkt. Als de openbare school toch óók godsdienstonderwijs geeft, waarom dan nog de noodzaak van spe cifiek christelijke scholen? Het zou niet de eerste maal zijn in de geschie denis van hei christelijk onderwijs m Nederland, indien een dergelijke si tuatie een nieuwe schoolstrijd zou doen ontstaan. Nogmaals - niemand onttrekke zich aan 'de taak op verantwoorde wijze mee 1e werken aan een doorbraak van het Evangelie op de neutrale school. Niemand zoeke in bovenstaand gevoe len een poging tot cultivering van „eigen christelijk zaakje" Maar tege lijkertijd 'nebbe men oog voor de ge varen. die dr. Westerveld hier schetst. Én omdat zij verre van illusoir zijn, zijn we dankbaar voor zijn duidelijk betoofr. T, M. GILHUIS. Met Ingang vail 1 September a.s. zal ter worden gehouden met de per 1 Oc- ven. waar men aan de overkant de pas gearriveerde Nieuw-Amsterdam kon zien liggen. Mevrouw Stassen was uitermate ver rast en sprak enige woorden van dank en erkentelijkheid. terwijl_ haar echtge noot. die administrateur is in een be drijf van bouwmaterialen, lachend loc- keek. De pater van Spanbeek uitte voorts sympathieke woorden. „Hoewel Roller- dam zijn hart in de oorlog verloren heeft, de gulheid is bewaard gebleven in de Maasstad", zo zeide hij. Onder toejuiching van het koor en op de achtergrond Joop Amman's Ahoy- orkest hief men het Limburgse volkslied Des avonds zijn de beer en mevrouw Stassen ontvangen op de Unifesti dooi de „Heren Zeventien", waar de heer C. avn der Linden, voorzitter van de Kon. Ned. Middenstandsbond. de winnares bloemen en een legpenning aangeboden heeft. de consumptieprijs voor suiker met 3 cent per kg worden verlaagd. Dit is mede een gevolg van de afschaffing van de omzetbelasting op suiker bij de fa brikant ad 3.60 per 100 kg. De prijs af fabriek voor suiker (Me lis 11 wordt met ingang van 1 Septem ber 1955 verlaagd van 75 tot 69,30 per 100 kg. De hcffingsbeschikking suiker 1955 legt aan de voorraadhouders-niet- suikerfabrikanten. voor zover zij van het ministerie van financiën teruggave van omzetbelasting op suiker zullen ontvan gen. een heffing op ten bate van het landbouwegalisatiefonds van 0.90 per 100 kilogram suiker. De afschaffing van de omzetbelasting op suiker bij de fabrikant zou onder toepassing van de prijzenbeschikking handelsmarges 1955 van het ministerie van Economische Zaken een prijs verlaging van suiker voor de consument mogelijk hebben gemaakt van vrijwel vier cent per kg. Rekening moest eeh- tober a.s. ingaande verhoging van de garantieprijs voor suiker, welke dan zou leiden tot een verhoging van de suiker prijs var ongeveer 3 per 100 kg. Aangezien het evenwel niet wenselijk wordt geacht per 1 October a.s, de sui kerprijs wederom te verhogen, hetgeen de huidige prijsverlaging voor de con sument goeddeels ongedaan zou maken, is besloten dit tekort uit het landbouw egalisatiefonds te dekken. Deze omstan digheid heeft er toe geleid de verlaging van de prijs af fabriek le beperken tot ƒ2.70, waardoor per 1 September a.s. de consumentenprijs met drie cent per kg. kan worden verlaagd en deze veria- ging per 1 October gehandhaafd kan blij ven. In Diemen worden sinds Dinsdag van 's morgens zeven uur Uvee minderjarige meisjes vermist, die de ouderlijke woning hebb «miverlaten en Woensdagavond elf uur nog niet waren teruggekeerd. De 17-jarige Jeanne Francisca Veile is met haar 14-ja- rig vriendinnetje Hendrika Maria de wit vermoedelijk naar Het Gooi gefietst. Eerst genoemde had vacantie en is evenals het andere meisje in de beste verstandhouding van huis gegaan zeker niet met de bedoe ling weg te blijven. De groepscommandant van de Rijkspolitie in Diemen verzoekt da- mens de ouders bij aantreffen hem onmid dellijk op te bellen, tel K 2900—53986. sig nalement van Jeanne Veile lengte 1.60 m gezet postuur kortgebnipt haar met ponny, grijze ogen. uitslag op de kin. gekleed in roodgestreepte blouse, wit sportbrockjc, ver moedelijk zwarte schoenen, groene badtas met badartikelen. Signalement van Henry dc Wit lengte 1.55 m. kortgeknipt blond haar, blauwe ogen, tenger figuur, gekleed in khakikleurlg sportbroekje. blauwwitte gymschoenen. Met ingang van 1 October 1955 is prof. mr. P. Lieftinek benoemd tot „executi ve director" van het Internationaal Mo netair Fonds en van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling te Washington. Prof. Lieftinek voigt mr. D. Crena de Jongh op. die met ingang van genoemde datum ontslag uil deze functie heeft ge vraagd. mJUA (Van onze medewerker) QOK gisteren was het in het grootste deel van Europa zomers warm. In Frankrijk en Engeland steeg de tem peratuur evenals de voorgaande dagen tot omstreeks 30 graden. Langs de Engelse Oostkust dreven echter plaat selijk mistbanken van de Noordzee het land binnen, waardoor in deze streken in de middag de temperatuur niet hoger opliep dan 16 graden. In Duitsland en ons land waren de maximum-temperaturen iets lager als gevolg van het binnenstromen van. lucht uit Scandinavië. Deze lucht is minder stabiel zodat in Duitsland hier en daar een regen- of onweersbui tot ontwikkeling kwam. Intussen neemt het hogedrukgebied boven Scandinavië in betekenis af maar het blijft voor-, lopig het weer in Europa bepalen. Het blijft overwegend zonnig en warm zij het met lagere temperaturen. In de Zuid-Oostelijke 'helft van. 'het land bestaat een kans dat enkele stapel wolken, die zich overdag vormen, uitgroeien tot een locale regen- of onweersbui. Op de Friese straatweg in de gemeen te Hoogkerk is. gisteren een Duitse auto in volle vaart tegen een boom gebotst De bestuurder, H. R. Henn uit Bremer^ haven, werd vrijwel op slag gedood. De twee mede-inzittenden, de verpleegsters K. Dijkstra. 19 jaar, uit Hardegarïjp en C. Dalebout 20 jaar, uit' Leeuwarden werden bij dit ongeval ernstig gewond en zijn overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis te Groningen. Mej Da lebout en "Mej. Dijkstra zijn verbonden aan het Stadsziekenhuis te Leeuwarden: De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. „I Foto onder: De *1.1 Jt I vlucht is volbracht. ■1118* f i Bchouden kwam het vliegtuig na zijn dubbele oceaanvlucht-in- één-dag weer in Londen nun. waar de vliegert hartelijk wer den ontvangen en zij met hun echtgenoten op een plantte moesten. D« Libanese regering heeft hot hoofd van de Algemene Politie. Emir Farid Sjehab. en verscheidene ander** politie mannen geschorst en voor de tuchtraad gedaagd, aldus is Woensdag uit Beyroefc gemeld. Dit besluit werd Woensdag genomen met het oog op mededelingen van Syri sche ambtenaren, volgens welke oud president Generaal Adib Sjisjakly ver scheidene dagen in Libanon heeft ver toefd. Maandag maakte de oud-president zich op het vliegveld van Chalde bekend, waarop hij verzocht werd Libanees grondgebied te v.erlaten met het eerste vliegtuig naar Europa. Vanochtend is in de Rotterdamse har ▼en het 13.000sie schip van dit jaar bin nengekomen. Hel was het 6.540 bri me tende m:.<. „Lufira" ran de Cie mar Beige te Antwerpen, dat met een la ding stukgoed van Matadi (West-Afrlka) kwam en ligplaats koos in de Maashaven. Het 13.000ste schip van dit jaar kwam ruim een maand eerder de Rotterdamse haven binnen dan het 13.000ste schip van vorig jaar. Toen arriveerde de Engelse „Chusan", pas op 27 September. (Van een onzer verslaggevers) Bijna een half uur lang heeft de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E, van Walsum, vanmorgen op het hordes van de tuinzaal van het Museum Boymans gewacht op de Amsterdamse gemeenteraad, die deze warme zomerse dag had uitgekozen om een bezoek te brengen aan de nationale energie manifestatie E 55. Bijna een half uur. Rotterdams burgervader, geflankeerd door vijf van de zes wethouders en zijn gemeentesecretaris, alsmede een groot aantal persvertegenwoordigers, wachtte echter niet tevergeefs. Omstreeks half elf arriveerde het gezelschap hoofdstedelingen, aangevoerd en geleid door wethouder mr. R. van den Bergh en m. P.Mijkse- naar. Wethouder E. Steinmetz was reeds eerder gearriveerd cn op zijn anders zo vriendelijk gezicht lag een lichte trek van verwijt, toen de heer Van den Bergh de burgemeester van de Maasstad kwam begroeten en zich verontschuldigde voor het veriate moment van aankomst. De Residentie, reeds zó vele malen een bijna onneembaar obstakel voor de hoofdstad, had ook nu de Amsterdammers parten gespeeld. Ergens bij het Bezuidenhout had men bijna twintig minuten moeten wachten als gevolg van een verkeers stremming. Rottevdams burgervader is een be minnelijk man. Met geen woord rente hij in zijn officieel welkomstwoord, dat namens het gemeentebestuur werd uit gesproken, van de minuten, die hij wachtend op de Amsterdammers in de warme zon had doorgebracht. „Het is met een zekere aarzeling", aldus mr. Van Walsum. „dat ik U hier begroet. Onze gemeente heeft pas in de allerlaatste plaats iets met deze ten :i onstelling te maken, maar toen wij noorden, dat U als raad aan de E ij een bezoek zou brengen, hebben wij gezocht naar een gelegenheid om van onze waardering voor dit bezoek te doen blijken. Namens het stichtings bestuur zal straks een der voorzitters spreken. Het is een bijkomstigheid, dat deze ook wethouder van onze gemeen» te is.'; „Wij stellen Uw bezoek bijzonder op prijs en zien het als een gebeurtenis", zo vervolgde de burgemeester. ,(Er wordt vee] gesproken over rivaliteit tussen onze beide gemeenten. Wij in Rotterdam zien die rivaliteit niet. Wij hebben als steden ieder onze eigen plaats in de nationale samenleving. Amsterdam heeft veel goede dingen: historie, cultuur, stadsschoon. Rotter dam beweegt zich op ander terrein.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1