Accoord over Marokko spoedig verwacht Aftreden van Sultan en Grandval Nieuwe orkaan bedreigt Amerikaanse Oostkust i Plv. Hoge Commissaris geheel onbevangen naar Indonesië Burgeroorlog in de Soethm Loco Zomerweer gestoord MEER KANS OP REGEN OF ONWEER DERTIENDE JAARGANG No. 3162 OPTIMISME IN AIX-LES-BAINS Brief met een ton zoek geraakt? JEdith* nadert snel CORRECTHEID WERD BELOOND m Ook zendingsmensen a,bvan Oranje Nixon naar Moskou BELGISCHE STRAALJAGER BIJ EINDHOVEN NEERGESTORT w Stakingen Duitsland breiden zich uit Autohandelaar bij twist gedood VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1955 Weerbericht Koningin en prinses Wilhelmina terug Grote heidebrand te Nieuw Balinge Dean Acheson over ..Taptoe-Delft" Twee meisjes verdronken te Rotterdam f] m Twee doden en één gewonde Houtopslagplaats in Den Bosch uitgebrand Opstandelingen geven zich over Kinderen in Japan door l'crgiftigd arsenicum [-JET er naar uit dat de Franse regering en de Marokkaanse politieke partijen spoedig overeenstemming zullen bereiken. Men verwacht dat zowel de Franse resident-generaal Grandval als de huidige sultan van Marokko, Ben Arafa. binnenkort zullen af treden. Het werk van de sultan zou grotendeels worden overgenomen door een regentschapsraad. Maar men meent te weten dat de sultan liever direct van de troon zou stappen dan tot een louter symbolisch staatshoofd te worden. Volgens de vernachte oplossing zou de sultan, die twee jaar geleden door de Fransen aan de macht is gebracht, afgezet worden om die harde nationalisten tevreden te stellen, die de pro-Franse Ben Arafa beschouwen als een bedrieger. Grandval zou opgeofferd worden om de Franse kolonisten in Marokko tevreden te stellen, die woedend zijn over wat zij beschou wen als het begunstigen van de Marokkaanse Istiqlal-partij door Grandval. In ruil daarvoor zal de Istiqlal, die de twee jaar geleden verbannen sultan Ben Joessef nog steeds beschouwt als de wettige souverein, niet vasthouden aan de onmiddellijke terugkeer van Ben Joessef op de troon. Zij heeft verklaard, dat de kwestie van de troon later opgelost kan worden. Premier Faure staat voor enkele moeilijke beslissingen waarin aanzien lijke politieke gevaren schuilen. Door Grandval te laten aftreden zal hij waarschijnlijk een iets meer welwil lende houding aantreffen bij de rechtse afgevaardigden In het Franse parlement, die vinden dat Grandval te slap is opgetreden. Maar tegelijker tijd kan het ontslag van Grandval misschien nieuwe moeilijkheden ver oorzaken met Marokkanen die in hem een kans op een Frans-Marokkaanse schikking zagen. T egenspraak Extra voorstelling ingelast Dc vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dean Acheson heeft zich zeer waarderend uitgelaten over het militair muziekfestival „Taptoe-Delft", Toen hem gevraagd werd, of het niet aar dig zou zijn, wanneer in de toekomst een Amerikaans korps eraan deel zou nemen, verklaarde hij: „Ik ben met in de positie om hierover te oordelen, maar ik zou het van harte toejuichen". Motorrijder dodelijk verongelukt Reeds 1800 doden Autobuschauffeur verongelukt Opstond breidt zich uit Vermiste meisjes uit Diemen z ijn terecht Nederlander op het vliegveld van Djakarta aangehouden Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tele£. 115700 ti LI Postbus 1112 - Postgiro No 424519 Wachtendïenst abonnementen 28.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 H-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Eedactie: Te!. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67R8" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks j 'PiAxUM' Ween everwaehting, geldig tot Zaterdagavond: PLAATSELIJKE BUIEN Vei ouderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien 1 met kans op onweer. In de nacht en ochtend hier <fen daar mist. Weinig verandering In tempera tuur. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. 27 Augustus: zon op 5.44, onder 19.43; maan op 15.27, onder Directie; C. A. KECNIXG en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT GRANDVAL Naar wordt vernomen is bij de pos terijen op het traject Almelo—Stuttgart sen aangetekende brief zoek geraakt met bescheiden voor, naar verluidt, een geldswaarde van honderdduizend gulden. Alhoewel omtrent de juistheid van dit bericht van het hoofdbestuur der P.T.T. geen bevestiging kon worden verkregen, staat in elk geval vast. dat een aange tekende brief, welke de N.V. Textiel- machines Reading te Almelo begin Augustus naar een relatie in Stuttgart zond. daar tot op heden niet is aange komen. De postrecherche heeft de zaak in onderzoek genomen. K.M. de Koningin en H.K.H, prinses Wilhelmina. zijn gistermiddag terugge keerd van de vacantiereis in Noorwe gen. De koningin is voornemens nog enige tijd op palels het Loo te verblij ven, en zal waarschijnlijk begin Sep tember naar Soestdijk terugkeren. ïn Japan zijn tot dusver 18 kleine kinderen overleden en verkeren 586 kinderen in levensgevaar na het gebruik van melkpoeder waarin zich arsenicum bevond. De Japanse regering heeft de verkoop van het product, dat van een bekende firma afkomstig is, doen sta ken. en een onderzoek gelast om te we ten te komen hoe het arsenicum in de melkpoeder terecht is gekomen. De Franse premier heeft de resi dent-generaal in Marokko, Grandval, verzocht zich Zaterdagochtend voor overleg naar Parijs te begeven. In politieke kringen te Aix-les-Bains neemt men aan dat het ontslag van Grandval reeds vaststaat, ook al heeft premier Faure Woensdagavond nog zulke geruchten tegengesproken. "Volgens het blad „France Soir" zal Faure zodra de fultan van de troon stapt de ontslagneming van Grandval bekendmaken. Wanneer beide politici van het Marokkaanse strijdtoneel zou den zijn verdwenen, zo schrijft het blad, dan zal de lucht gezuiverd zijn 0P ongeveer 1200 km Oost-Noord-Oost van San Juan, Porto Klco, is plot seling In de Atlantische Oceaan de vijf de orkaan van dit jaar ontstaan. In een speciale waarschuwing van het weerkundig instituut te Miami werd ge zegd, dat een verkennlngstoestel van de luchtmacht de nu nog kleine orkaan ver in zee had waargenomen, maar dat hij reeds windsnelheden van 135 km per nar bereikt had. Een week geleden bereikte de dood en vernieling zaaiende orkaan Diane, welke door reusachtige slagregens ver gezeld werd, de Oostkust van de Ver enigde Staten en nu is reeds weer een nieuwe orkaan, die de codenaam „Edith" heeft gekregen, in aantocht. Edith beweegt zich in een West- Noordwest tot Noordwestelijke koers en verplaatst zich met een snelheid van on geveer 20 km per uur. Naar het zich laat aanzien, zal de orkaan de komen de 24 uur deze koers aanhouden. Terwijl hij zich met eenzelfde snel heid zal blijven verplaatsen, zal de or kaan echter in omvang en intensiteit geleidelijk toenemen. In geheel Amerika worden intussen gelden ingezameld voor steun aan de slachtoffers van de overstromingsramp in de Oostelijke staten, die een gevolg was van de orkaan Diane. Onmiddellijk na de oproep van pre- Te Nieuw Balinge achter het ontginningscomplex van de levens verzekeringsmij Utrecht woedt sinds gisterochtend een zware heidebrand die verscheidene dagen kan duren. Enkele arbeiders van de werkver schaffing wilden een strook heide af branden maar konden het vuur niet meester blijven. Dit werd door de Oostenwind voortgedreven naar andere percelen. Daar er op ettelijke plaatsen nog veen in de bodem zit, vreest men dat dit zal gaan branden of smeulen. Woningen lopen voor lopig geen gevaar. Zware rookwolken dreven de hele dag boven het dorp Tiendeveen. Een zeven maanden oude baby van het gezin Bouwmeester te Alteveer trok per ongeluk een theepot omver en kreeg de gloeiende vloeistof over het lichaampje. Het kind werd onmiddellijk door de moeder naar het ziekenhuis Bethesda gebracht waar het in ernstige toestand h opgenomen. sident Eisenhower begonnen de giften binnen te stromen: het Rode Kruis in New York verzamelde in korte tijd ruim 200.000 dollar: arbeiders van de verenig de vakbonden bi achten reeds meer dan 225.000 dollar bijeen. In de staat Con necticut, een der zwaarst getroffen ge bieden. waar gisteren 55 bekende figu ren uit de sportwereld en het amuse mentsbedrijf bijeen kwamen om een grootscheeps televisie-programma ten bate van de huipverleing uit te zenden, is reeds bijna 100.000 dollar ingezameld De totale schde wordt geraamd op drie milliard dollar. De belangstelling voor „Taptoe-Delft" is zo grootï dat tot de laatste dag toe alle plaatsen zyn uitverkocht. In verband hiermee heeft het Taptoe-comité besloten Zaterdagavond een extra voorstelling te geven, die om half zeven begint. De 31-jarige electrisch lasser S. van den Hoek uit de Stationsstraat te Schiedam is gisteravond omstreeks half zeven ten gevolge van een motoronge val om het leven gekomen. Hij reed te Rotterdam van de Pleinweg naar de Maastunnel op zijn motor. Toen hij het tunneltje onder het Maastunnelplein pas seerde, bukte hij zich voorover om iets aan zijn motor te doen. Hij verloor toen de macht over het stuur, botste tegen een trottoirband, viel en sloeg met het hoofd tegen een hek. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek, dat hij tengevolge van de opge lopen verwondingen was overleden. Omstreeks zes uur gisteravond zijn te Rotterdam door verdrinking twee meisjes om het leven gekomen. Het zijn de 12-jarige C. Driesen wonende Zo- mervaart te Haarlem, en de 9-jarige J. C. de Roode, Vosmaerstraat, Rotter dam. De kinderen waren uit met een tante en gingen pootje baden in een Insteek- haven in de Spaanse Polder. Zij dwaalden af, raakten in dieper wa ter en verdronken om tegemoet te komen aan de natio nalistische wensen een regentschaps raad te vormen. Gezaghebbende woordvoerders hou den er aan vast, dat de beslissing van Grandval om af te treden reeds onge veer twee weken geleden genomen werd, toen de Franse regering de mo tie aannam om sultan Ben Arafa toe te staan een poging te doen een nieuwe regering te vormen. De Franse regering heeft gisteren officieel het Marokkaanse nationalis me erkend door in Aix-les-Bains voor de eerste maal aan de conferentie tafel te gaan zitten met afgevaardigden van de strijdvaardige onafhankelijk heidspartjj Istiqlal. Premier Faure deelde Donderdag avond aan verslaggevers mee dat nog niet alles in kannen en kruiken is, maar dat er voortgang gemaakt wordt en zich een duidelijke weg hêïar overeenstemming aftekent. Een rege ringswoordvoerder zei dat de bespre kingen met de Marokkaanse leiders zijn afgelopen en dat de Franse kabinetscommissie vandaag alleen nog van gedachten zal wisselen met vertegenwoordigers van de in Marok ko woonachtige Fransen en van de Joodse gemeenschap. Niettemin blijven de afgevaardigden van de Istiqlal nog enkele dagen in Aix. Volgens regeringskringen was de toe stand in Marokko gisteren „kalmer", hoe wel zij niet verheelden dat de veiligheid nog niet hersteld is. In Algerië werden Woensdag in het departement Constantine, waar al sedert November onrust heerst, 65 rebellen ge dood. Dc toestand m deze streek van Algerië blijft ernstig. Het dodencijfer van de opstand in Algerië en Marokko is tot boven de 1800 gestegen. De Verenigde Staten hebben bij de Franse regering uiting gegeven aan hun bezorgdheid over het gebruik van Ame rikaans materieel in Noord-Afrika en hebben haar doen weten, dat zij ingelicht wensen te worden over alle verschepin gen van Amerikaans materieel uit Frank rijk. Frankrijk heeft de verzekering gegeven dat geen zwaar materieel naar Afrika is verscheept en dat alle gewenste inlich tingen zullen worden verstrekt. Te Lovran m Joegoslavië heeft de 35- jarige Roosendaalse chauffeur Th. VVes- tergaard, chauffeur bij de B.B.A., een dodelijke va! van een trap gemaakt. VV. was met een bus toeristen van de Bra- bena m een hotel te Lovran aangeko men. Toen hij bezig was de koffers van reizigers naar de bovenverdiepingen te brengen viel hij plotseling van de trap. Hij werd op slag gedood. Hij was ge huwd en vader van vijf kinderen. Op het hoofdstedelijke stadhuis rond Donderdag de echtverbintenis plants tussen dc heer JT. H. Maes en mej. G- Scheepshouicer, die kortgeleden bekendheid verwierven door de correcte manier, tvrtarop zij ecu Amerikaans echtpaar m>'t tacanrie in Amsterdam bijstonden bij het afrekenen in een restaurant. Het Ame rikaanse echtpaar stelde de houding van het toen nog verloofde paar dermate, op prijsrial het heeft aangeboden hel jonge paar in dc Verenigde Staten een goede toekomst' op te bouwen. Binnen niet al te lange tijd zal dan het echtpaar Maes naar de nieuwe wereld vertrekken. (Van een onzer verslaggevers) Ik,-ga" "geheel opbevangen naar In donesië", zei de plv. Hoge Commissa ris z.exc. H. Hagenaar gisteren aan boord van de „Oranje", even voordat dit schip van de Javahade te Amster dam koers zette naar Djakarta. De nieuwe plv. Hoge Commissaris had overigens maar weinig te vertel len. Hij zal in Djakarta een organise rende en tevens politieke functie bekle den en vergeleek zijn positie mot die van een secretaris-generaal van een klein ministerie. Wat hij precies te doen zal krijgen in Indonesië is ook voor hemzelf nog een vraag en hij wacht maar rustig af. Maar hij vermoedt, dat zijn werkzaamheden wel mede verband zullen houden met de voor de oorlog door hem opgedane ervaringen in de Oost, toen hij verbonden was aan de afdeling Oostaziansche zaken van het departement van Buitenlandse Zaken en in het bijzonder de Japanse zaken te behartigen had. Hij was toen ook enige tijd werkzaam in Peking en Tokio. Na de oorlog is de heer Hagenaar tijdebjk zaakgelastigde te Cairo geweest en ambassade-raad te Tokio. De laatste acht maanden was hij consul-generaal in Antwerpen. Zijn vrouw en zijn dochter vergezellen hem op de reis naar Indo nesië. Een zoon van z.exc. Hagenaar blijft in Nederland achter. Aan boord van de „Oranje" bevindt zich ook raden A. A. M, Sediono, pre sident van de Ned. Indische Aardolie maatschappij, die uitgeleide werd ge daan door z.exc. Nazir Tpamontjal, voor malig ambassadeur van de R.I. te Pa rijs. Ook zijn er nu weer enkele zen dingsmensen aan boord van de ..Oran je" voor de reis naar Indonesië. De 33- jarige zendingsarts C. P, Mulder gaat met zijn vrouw naar Taroena op het eiland Sangir. Hij heeft een speciale zen dingscursus gevolgd in Oegstgeest en werd 14 Augustus in een kerkdienst van de Ned. Herv. gemeente te Breda af gevaardigd. Volgens berichten uit cle Soedan zou de muiterij ïn het Zuident zich uilbrei den tot een burgeroorlo g tussen het Mohammedaanse Noorde n en het hei dense Zuiden van de Soedan. Men ge- looft namelijk dat de plaatselijke mui terij in hel Zuiden onder de neger- militairen uitgroeit tot een algehele volksopstand. De gouverneur-generrral, Sir Knox Helm. heeft de muite nde militairen order gegeven, zich oveif te geven. Hij gaf hun 24 uur om te a htwoorden. Sir Knox, die Donderdag t iit Londen te- ïugkeerde. zegde in een .boodschap aan de muiters een ..volledig; en eerlijk on derzoek" naar hun griet/en toe. Volgens berichten uit Khartoem ge ven zich reeds velen over. Het is mogelijk, dat de Amerikaanse vice-president Richard M. Nixon deze herfst een bezoek breiigt aan Moskou, aldus werd gisteren i meegedeeld door Amerikaanse congreskfden, die op het ogenblik een reis doorj de Sowjet-Unie maken. DE luchtmachtstaf in Den Haag heeft gisteren veie telefoontjes gekregen van ontstemde badgasten- Woensdagavond tegen acht uur raasde nL een straaljager boven het 3tille strand van Scheveningen rakelings over de duizenden baders en baadsters, onder wie talloze dodelijk verschrikte kinderen. De luchtmachtstaf liet weten dat dit soort vluchten binnen het kader van de aan de gang zijnde luchtmachtoefeningen „Loco" nodig zijn. De vlieger had hl. opdracht on gemerkt voor de waarnemers van de luchtwachtdienst en buiten het bereik van de radar op een gesteld doel aan te vliegen en diende met zijn toestel zo laag mogelijk te blijven. Het is volkomen te billijken dat deze luchtmachtoefeningen de oorlog zo getrouw mogelijk nabootsen, maar andere militaire deskundigen ver zekerden ons dat oefenende straal jagers even goed op iets grotere af stand van de kust kunnen opereren. De commandant van de luchtmacht dient onzes inziens dan ook een verbod uit te vaardigen voor het te laag vliegen boven de in deze zomertijd zo druk bevolkte stranden. Hedenmorgen omstreeks half acht is een straaljager neergestort in het kerk dorp Acht bij Eind! loven. Het toestel kwam terecht in het bouwland langs de spoorlijn Eind! loven's-Hertogen- bosch. Het was een twe epersoons naehtja- ger. Het toestel een NF Il-Meteor, is totaal uitgebrand. De straaljager, die1 van Belgische na tionaliteit bleek te zijn, was te 16,30 uur opgestegen van hei, vliegveld te Beve- kom in België. Door een onverklaarbare oorzaak had hij zich op enige n/f stand van Eindho ven afgescheiden wan de formatie. De bestuurder en de waarnemer kwa men belden om het. leven. De senior-kapitein W. Spiegelade van het Leger des Heils iS met rijn vrouw en twee kinderen vijf maanden met verlof in ons land geweest en vertrekt nu woer met de „Oranje" naar Indo nesië om zijn werk als directeur van het jongenshuis te Bandoeng voort te zetten. De Indonesiër E. Dantjie bevindt zich aan boord van de ..Oranje" om zijn werk als ambtenaar in Djakarta aan te vangen, waarvoor hij aan het zendings- bureau der Geref. Kerken te Baam zijn opleiding ontving. Een felle brand, die afgelopen nacht heeft gewoed op >8e houtopslagplaats van de Verenigde 1 Üoutbereidingsinrich- ting en Houthandel N.V. van Swaay- Gips te 's-Hertogenl bosch, waarbij onge veer 2500 kubieke meter gecreosoteerd hout verloren ging,, heeft een schade van naar schatting; een -half millioen gulden veroorzaak^;. Bovendien zijn een kraan en een. eleqïrische winch ver woest een wauirde vertegenwoordi gend van ongeveer f negentigduizend gul den en twee sp oorwegwagons, die, met hout geladen,, voor vertrek klaar stonden. Omtrent de oor; taak van de brand tast men nog in het duister. De N.V. is tegen brandschade') verzekerd. Onlangs is tussen Nederland en Is raël een accoord tot stand gekomen, waarbij beide landen zijn overeengeko men voortaan wederzijds aan eikaars on derdanen kosteloos inreisvisa te verstrek ken. De nieuwe regeling wordt van kracht op 21 September aanstaande. Al is men dan in Scheveningen niet in Volendnm, i oor een ondernemende fotograaf is dat geen bezwaar. Ben achtergrond en Voleniamse kleding zorgen er voor, dat men zich toch in Volendam kan wanen en vooral voor de buitenlanders is dit een unieke ge legenheid dc familieleden een foto tan deze onvervalste „Ilolhutdse" omgeving te zenden, waarbij men zich de reis naar het echte Volendam kan besparen. Tsmanm SKSS In Baatte zijn gisteren de traditionele oogst-dankfeesten de z.g. „Slóppel- haeneti" begonnen met een grote ongst-optncht cn een dorpswedstrijd. ding Burgpmecstor i Ganzeboom, dominee V, d. Molen cn p astoor Stokmans v.l.n.r. openden de v [j der deelnemers en tvis- ten het nog liot een „eervolte verniet te brengen. (Van onze medewerker) Het zomerweer in Europa wordt thans gestoord door een depressie in de hogere luchtlagen, waarvan het centrum gisteren boven de Elzas was gelegen. De storing veroorzaakte in Duitsland, Zwitserland en Oost-Frank rijk op verscheidene plaatsen regen, hagel en onweer. Door de neerslag activiteit trad een daling van de tem peratuur op. De kans op regen of on weer neemt nu ook voor Nederland toe, vooral voor het Zuiden en mid den. In het Noordwesten van ons land is de kans op regen voor vandaag ge ring. In Polen, waar de storing enkele dagen geleden uitgebreid regen heeft gebracht, klaart het weer op en de warmte keerde er terug. Ook uit Zwe den werd een nieuwe styging van tem peratuur gemeld. In het grootste deel van Engeland cn in midden- en West- Frankrijk blijft het warm evenwel met iets lagere middagtemperaturen. De oude wervelstorm „Diana", die' thans vrijwel geen activiteit meer ver toont ,trok gisteren via Spitsbergen in de richting van Nova Zembla. De twee minderjarige meisjes uit Die- men, de 14-jarige Henrica C. J. M. de Wit en de 17-jarige Jeanne F. M. Veile, die sedert Dansdag vermist werden, zijn gisteravond tegen het vallen van de schemer door de recherche te Atphen aan den Rijn aangehouden. Na enkeie dagen door het Gooi, het Slicht en de Rijnstreek te hebben rond gezworven, r vaar zij merendeels bij boe ren hebben gjegeten en overnacht, Drach ten de avonturiersters de nacht van Woensdag op Donderdag in Alphen aan den Rijn door ten huize van enkele jon gelui met wie zij kort tevoren vriend schap haddo.n gesloten. De politie kreeg er gisteravond lucht van dat de gezochte meisjes op dat adres verbleven en maakte spoedig een einde aan hua ,,va- cantietrip". De laatste nacht mochten zij doorbrengen op het politiebureau In de loop- van vandaag worden ze op transport gesteld naar hun woonplaats Het vliegtuig, dat deelnam aan de luchtinaehtoefening „Loca", heeft vei- moedelijk wegens het zeer slechte zicht 'buitengewoon laag gevlogen. Op het Eindhovense vliegveld deel de men ons mede. het toestel kort te voren zeer laag te hebben zien over vliegen. Men uitte daar dan ook de veronderstelling, dat de Meteor op een gegeven moment te laag is gekomen en de grond heeft geraakt. Een jongedame uit de buurt werd getroffen door een brokstuk van het toestel. Zij werd vrij ernstig gewond naar het Binnenzieken huis te Eindhoven overgebracht. Er bestaat echter geen levensgevaar voor haar. De verongelukte Meteor is, toen hij de grond raakte, met een zware ex plosie in honderden stukken uiteen geslagen. De stukken werden over grote afstand verspreid aan weerszy- d en van de spoorlijn EindhovenDen Bosch. De bovenleiding van de spoorlijr* werd enigszins beschadigd, doch het treinverkeer heeft daarvan geen hin der ondervonden. Het gewonde meisje is de 16-jarige M. Brugmans uit acht. Zij fietste langs de spoorlijn in de richting Eind hoven, Op weg naar haar -werk,.-Zij kreeg een scherf tegen het achter hoofd.. Een ambulancewagen van de luchtmacht vervoerde haar naar het binnenziekenhuis. Haar toestand baart geen zorg. De wilde stakingen in West-Duitsland hebben zich gisteren nog uitgebreid, !oen de regering een onderzoek gelast te naar de juistheid van de beweringen, dat de communisten er achter zitten. Het aantal stakers groeide tot 25.500, toen 3.500 mannen op een scheepswerf in Hamburg het werk neerlegden. Er dreigt tevens een staking van 40.000 metaalbewerkers in Bremen. De directie van de Howaldt-scfceepswerf in Hamburg, waar 9.000 stakers zijn, heeft gisteravond alle stakers ontslagen en de werf gesloten. De autohandelaar Post uit Almelo is gisteren te Zeist tijdens een twist met zijn collega H. van der M. uit Apeldoorn onder een auto geraakt en overleden. Van der M, heeft zich in de afgelopen nacht bij de Apeldoonise politie aangemeld, die hem heeft over gebracht naar Zeist. De politie onderzoekt of P. hij het handgemeen of door de aanrijding met de auto is gedood, teneinde te kunnen vaststellen of er sprake is van doodslag of van dood door schuld. Franse autoriteiten in Rabat heb ben bekendgemaakt, dat een aantal leden van stammen, die verleden week Zaterdag hebben deelgenomen aan de ongeregeldheden te Wed—- Zem, zich vanmiddag nabij Wed-Zent aan de militaire autoriteiten kon overgeven. De stamleiders zullen zich aan het hoofd van hun volgelingen naar de plaats van overgave begeven en vra gen om „aman" vergiffenis voor hun misdaden. De Franse com mandant in het gebied van Cassa- blanca, generaal Andr' Franchi zou by de overgave aanwezig zijn. De Nederlandse administrateur van de onderneming Tjibuni in de omgeving van Pengalengan (nabij Bandung), de 84-jarige Th, A. H. Claasen, is gisteren op het vliegveld Kemajoran bij Djakar- ul,.f an"e Su, P:. H'i werd gearresteerd kort voordat hy per K.LM,-vliegtuig naar Nederland zou vertrekken. De heer Claasen was in het bezit van een ,,re-entrypermit". Naar Pia nader meldt heeft de politie u he" 9aasen ook aangehou den de heer Tobah, lid van de directie ïran»-'i?ajaSj-n en notaris mr. Kartidjan, die vroeger met oud-minister Djody geassocieerd is geweest in een advocatenkantoor. Voorts is gearresteerd Burharmddin, over wiens identiteit seen mededelingen vorkr-gon kunnen worden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1